جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
کلام حکمت

Absorb yourself in a broad range of enlightening topics, interviews and scriptures from major religions and spiritual groups around the globe. Teachings from the world’s many spiritual traditions are presented, including Bishnoism, Buddhism, Cao Đài, Christianity, Confucianism, Essenes, Greek philosophy, Hinduism, Hòa Hảo Buddhism, Islam, Jainism, Judaism, Manichaeism, Mohism, Rosicrucianism, Shintoism, Sikhism, Sufism, Taoism, Theosophy, Tibetan Buddhism, Toltec beliefs, Universal White Brotherhood, Native Spirituality and Zoroastrianism. This program also offers Supreme Master Ching Hai’s precious spiritual wisdom shared during Her international lecture tours over the past 30 years addressing truth seekers on the meaning of life, inner peace and other meaningful themes.

گزیده هایی از سوترا درباره تعمق از 'آمیتایوس' (وگان): اولین تا چهارم تعمق، قسمت ۱ از ۲

00:13:12

گزیده هایی از سوترا درباره تعمق از 'آمیتایوس' (وگان): اولین تا چهارم تعمق، قسمت ۱ از ۲

Amitayurdhyana Sutra or Sutra on Visualization of the Buddha of Infinite Life or Sutra on Contemplation of Amitayus, is a Mahayana sutra in Pure Land Buddhism. It is one of the three major most important Pure Land sutras beside the Infinite Life Sutra and the Amitabha Sutra. The sutra is mainly on meditations via complex visualization. The Buddha of Infinite Light and Life, or Amitābha and Amitāyu
کلام حکمت
2021-01-18   68 نظرات
کلام حکمت
2021-01-18

مذاهب و حقیقت: گزیده هایی از 'همه انسانها، برادرهستند' توسط ماهاتما گاندی جی (گیاهخوار) بخش ۲ از ۲

00:12:13

مذاهب و حقیقت: گزیده هایی از 'همه انسانها، برادرهستند' توسط ماهاتما گاندی جی (گیاهخوار) بخش ۲ از ۲

"معابد، یا مساجد یا کلیساها... من هیچ تبعیضی میان این خانه های مختلف خداوند قائل نیستم. ایمان، آنها را ساخته است. آنها یک جواب، برای اشتیاق انسان برای رسیدن به آن نادیدنی هستند."
کلام حکمت
2021-01-16   306 نظرات
کلام حکمت
2021-01-16

مذاهب و حقیقت: گزیده هایی از 'همه انسانها، برادرهستند' توسط ماهاتما گاندی جی (گیاهخوار) بخش ۱ از ۲

00:13:59

مذاهب و حقیقت: گزیده هایی از 'همه انسانها، برادرهستند' توسط ماهاتما گاندی جی (گیاهخوار) بخش ۱ از ۲

"برای من، خداوند حقیقت و عشق است، خدا اخلاقیات است، خدا نترس بودن است. خداوند منشاء نور و زندگی است و با اینجود، او ورا و بالاتر از همه اینها است."
کلام حکمت
2021-01-15   120 نظرات
کلام حکمت
2021-01-15

درمورد کوتاه بودن زندگی: زندگی طولانی است، اگر بدانید چگونه از آن استفاده کنید- یک مقاله توسط «سنکا» (حامی گیاهخواری) بخش ۲ از ۲

00:10:47

درمورد کوتاه بودن زندگی: زندگی طولانی است، اگر بدانید چگونه از آن استفاده کنید- یک مقاله توسط «سنکا» (حامی گیاهخواری) بخش ۲ از ۲

"کل یک زندگی طول میکشد تا یادبگیریم، چگونه زندگی کنیم و – چیزی که شاید شما را بیشتر متعجب کند- کل یک زندگی طول میکشد تا یادبگیریم چگونه بمیریم."
کلام حکمت
2021-01-14   224 نظرات
کلام حکمت
2021-01-14

مبانی تعالیم فصیح- ستایش شاکیامونی بودا برای آموزش نسبیت او، توسط تسانگکاپا (گیاهخوار) بخش ۲ از ۲

00:14:00

مبانی تعالیم فصیح- ستایش شاکیامونی بودا برای آموزش نسبیت او، توسط تسانگکاپا (گیاهخوار) بخش ۲ از ۲

"درمیان آموزگاران، آموزگار نسبیت، دربین، خردها، خرد نسبیت، آنها مانند پیروزان سلطنتی در دنیا هستند که شما را قهرمان خرد در دنیا میکنند."
کلام حکمت
2021-01-12   263 نظرات
کلام حکمت
2021-01-12

مبانی تعالیم فصیح- ستایش شاکیامونی بودا برای آموزش نسبیت او، توسط تسانگکاپا (گیاهخوار) بخش ۱ از ۲

00:15:20

مبانی تعالیم فصیح- ستایش شاکیامونی بودا برای آموزش نسبیت او، توسط تسانگکاپا (گیاهخوار) بخش ۱ از ۲

تجلیل از شخصی که رویا و سخنانش او را بعنوان یک فرزانه و معلم بینظیر کرده، آن قهرمانی که خودش نسبیت را دید وبعد به همه ما یاد داد!
کلام حکمت
2021-01-11   196 نظرات
کلام حکمت
2021-01-11

روح و ذات وجود: گزیده هایی از 'راه کامل یا یافتن مسیح' توسط دکتر «آنا کینگزفورد» (گیاهخوار) بخش ۳ از ۳

00:10:04

روح و ذات وجود: گزیده هایی از 'راه کامل یا یافتن مسیح' توسط دکتر «آنا کینگزفورد» (گیاهخوار) بخش ۳ از ۳

روحها، از گیاهان و حیوانات به طرف بالا به سوی انسان، کار میکنند. در انسان، آنها به کمال خود میرسند و به قدرتی میسرند که تمام جسمهای فیزیکی را باطل کنند.
کلام حکمت
2021-01-09   284 نظرات
کلام حکمت
2021-01-09

روح و ذات وجود: گزیده هایی از 'راه کامل یا یافتن مسیح' توسط دکتر «آنا کینگزفورد» (گیاهخوار) بخش ۲ از ۳

00:10:26

روح و ذات وجود: گزیده هایی از 'راه کامل یا یافتن مسیح' توسط دکتر «آنا کینگزفورد» (گیاهخوار) بخش ۲ از ۳

"جسم فیزیکی، مایع آسترال یا جسم اختری، جان و روح، همه اینها از یک ماهیت هستند. و سه تای اول در قطبیت شان تفاوت دارند. و چهارمی، خود خدا است."
کلام حکمت
2021-01-08   151 نظرات
کلام حکمت
2021-01-08

تامل بر روی ندای ملکوتی خود ما -گزیده ای از مقاله «قوانین معنوی» توسط رالف والد امرسون (گیاهخوار)

00:12:00

تامل بر روی ندای ملکوتی خود ما -گزیده ای از مقاله «قوانین معنوی» توسط رالف والد امرسون (گیاهخوار)

"هر شخصی، شغل خود را دارد. استعداد، ندای درونی است. یک مسیری است که در آن تمام فضاها بر روی او باز است."
کلام حکمت
2021-01-06   256 نظرات
کلام حکمت
2021-01-06

روحیه حقیقی کریسمس: یک پیام قلبی از استاد اعظم چینگ های (وگان) بخش ۲ از ۲

00:22:28

روحیه حقیقی کریسمس: یک پیام قلبی از استاد اعظم چینگ های (وگان) بخش ۲ از ۲

I just want to remind you of the spirit of Christmas. If you really worship Jesus Christ, you have to follow Him by His teaching. Even if you’re not enlightened yet, you must do what you can physically to help each other and to stop all the killing, stop all the wars – stop all the war with humans, stop all the war with animals. Then Heavens will be more lenient with us and we will not suffer pandemics or any other disaster again. That is the most urgent thing to do.Our world suffered a lot already. And now we have this pandemic. And it’s not the end of it yet. It’s not done yet. It keeps spreading around and developing more – more strains, more variants – so that the scientists and doctors are still worried whether or not the new-found vaccine will be effective. Because these many new strains of COVID-19 have the ability to spread 70, 80% faster than the one that we have been having the whole year. So, it is scary for everyone. And even the vaccine has many adverse effects on the patient, I mean, on the people who wanted to have the protection of the vaccine, but on the contrary, they have negative side effects, and it’s serious. So, it’s just like playing lotto. Maybe you go out, you might have the COVID-19 infection or not. And then you go take the vaccine, maybe you will be protected or not. On the contrary, you might not have.My heart has been feeling pain, a lot of pain. I cannot cry enough for humanity. I cannot tell you enough how I feel…. Humans are very fragile on this planet already. Anything could attack them, even from infancy already. From the moment a child is born, he’s attacked already with all kinds of radicals or environmental virus or all kinds of things that could make him trouble, could make him sick or ill or even die. Humans are very fragile already. And then we have to give ourselves all kinds of substances, which are not really good at all for us – alcohol, meat, cigarette, drugs – all kinds of things that are not suitable for our vulnerable, fragile body.God gives us this beautiful human body to enjoy the short stay on this planet. That’s why we are the guests here. And we should enjoy and remember God and try to be enlightened by finding an enlightened Master to teach us. But what do we do? We waste our time, our hard-earned money on war, on substances that are abusive to our fragile temple. This is a temple of God. We should treat it as thus and really take good care of it, so that it continues to function well for God’s sake, so that we can use it to remember God, and then use it to find the way Home.We can go Home, we can go back to Heaven, that is for sure. It’s just that we forget. But we could find a Teacher, Friend, Guide to help us, to bring us Home. But we did not. Instead, we waste our time in all kinds of frivolous activities and bring disaster upon ourselves, upon the planet, upon all beings on this planet.This is a beautiful planet. We should have just enjoyed it, or continue to enjoy it, instead of damaging it by deforestation, by fishing, by killing others: human fellow beings or other beings, like animals, innocent, helpless. We should reflect. This is not the teaching of any Prophet. It’s not the teaching of Jesus or any Prophet on Earth.As Jesus said, we could do better - than Him even. How more humble can a Prophet be? And how wiser can He be? How much wiser can the Lord be when He said we can do better? He meant physically, like we can feed the poor, can heal the sick, cure the blind. That is a physical thing first. Because if you’re physically sound, then the Master or any Teacher can bring good things into your mind. He can teach you benevolent things, or the Holy Spirit will descend into your body and help you to be more enlightened. So physical soundness is also very important.In this world, nobody ever had to go hungry. We can give them financial assistance so they can start their own business. We can give them land, whoever needs land, to cultivate vegan food. We can change all these animal farms into organic vegan farms. The structure is already there, just change something. The land is already there. The employees are already there. Everyone can change into an organic vegan farm anytime.I remember when I was in Europe; I can’t remember where I was though. I was in a hotel waiting to go somewhere, and I happened to read a newspaper from England. It told a story of a boy in Africa somewhere, that all he needs is just £30. Then he can take care of his whole family, meaning he can cultivate the land. He can have enough money to buy seeds to cultivate his land or some equipment for farming. That’s all he needs. So, I sent him a check of £100, or more than that, I can’t remember. What I mean is, it doesn’t take much for people to take care of themselves. And it’s a pity that these hardworking people, sincere people, still need to be hungry because they don’t have the means to take care of themselves.Meanwhile, we, in big societies, have too much, too much! We waste it on anything at all, and buying drugs and all kinds of toxins, and call that pleasure. We spoil ourselves with many things that are really unnecessary. The more we want, the more we are dependent, and then we just get worse and worse, physically, mentally and spiritually as well. That’s a pity.For example, I’m just saying something very stupid, like toilet paper. Whenever there’s a pandemic, it’s printed everywhere that people are rushing to the supermarket and emptied all the shelves of toilet paper. Don’t care if the neighbor will have it or not. We don’t even need toilet paper. Since ancient times, nobody even heard of toilet paper. And then we chop down billions of trees every year just for that. Damaging our environment. And these chemically-laden toilet papers also damage our environment and our water system. And then it affects each other, affects many things, and then affects the weather. And then we have drought, we have flood, and we have all kinds of extreme weather. We have been showing it on our Supreme Master Television. You can have a look again. Our planet is also as fragile as our body. It’s our extended body, and we keep damaging it.I know it’s Christmas and it’s not a nice story to tell, but look around you. People are locked down like prisoners. People don’t have work, don’t have money. Not every government can afford to give people money when they don’t work. Even the richest government, we cannot do this forever. We cannot give people monetary assistance forever.Toilet paper, you don’t even need. Our group, we don’t need it. I taught them just to use water and soap. It’s even cleaner and protects more the environment. You don’t have to depend on even toilet paper. It is funny how we are dependent on anything at all and don’t even think twice about whether or not we need, and how about the environmental need or not. This is the thing.We keep being more and more dependent on material things and busy ourselves to work to earn money, to save money, for all material need, and we don’t even remember our spiritual need. Our spiritual need is that, like Jesus said, “I and my Father are one.” We should be one again with our Father, with our Heavenly Father, with our Original Heaven, our Original Home. That’s the purpose of our human life. We are here shortly even. So during all this short time, if we don’t try to make use of it to remember our Holy Original Selves, then we will be imprisoned here on this planet or elsewhere forever, in the material world, in the shadow world, instead of in the real world, in the Heavenly world, as God intended us to be. We have been imprisoned here long enough already and we still have not learned anything much.Jesus has died for us and we have not made use much of His teaching. His teaching is not just material things, not just material lecture, because what He said, other Masters have said already before also, more or less, before Him or after Him. What He gave is something not spoken by humans’ language. Many Masters used that to teach and uplift Their disciples. Jesus did that as well.It’s not just for material comfort or the language of teaching that Lord Jesus has been loved and worshipped by people. He brought to this world spiritual treasure as well. Nowadays, we still can find it. Because the treasure of our Father, of Heaven, is not something material that it could be depleted, it could be used up. No! It’s the lineage of a holy, unspoken teaching that anyone wise enough would try to seek it through someone who already knew that. I’m not trying to advertise for myself or anything. But this is the way any Master should teach Their disciples. And that’s why the disciples are so much in love with the Masters, not because of Their appearance, not because they give them anything. Some Masters give nothing because He doesn’t have things to give, I mean materially, but people still love Them. They love Them more than anything in the world because They have this treasure within Them, just like you all have it. It’s just you need somebody like a Master, a Teacher, who knows how to reawaken it, who knows how to open this inner eye for you, so that you can see the real world, the real treasure – the Heaven within you – and you will have Heaven on Earth.Meanwhile, we can make this world into a Heaven by helping each other, by stopping murdering innocent animals. The more we kill the animals, the more we will be in disaster. You can look back and see. And the more hospitals we have to build, the more patients will fill it up to overwhelmingly full or more than full. Many hospitals cannot accept patients anymore, even pandemic urgencies, because they’re full. And the doctors and the nurses are over-exhausted by working day and night for these emergency patients from the pandemics, not to talk about other emergency cases from other diseases as well, which every day is happening anyway. OK. I think I talked long enough.I just want to remind you of the spirit of Christmas. If you really worship Jesus Christ, you have to follow Him by His teaching. Even if you’re not enlightened yet, you must do what you can physically to help each other and to stop all the killing, stop all the wars – stop all the war with humans, stop all the war with animals. Then Heavens will be more lenient with us and we will not suffer pandemics or any other disaster again. That is the most urgent thing to do. And for enlightenment, you have to seek a Guide, a Master, Teacher, truly, the one who can lift you out of this world and the next. Because the lower Heavens are just only the beginning. There are better places for us to exist.Because we will leave this planet sooner or later. It’s just that we have children and other children will be coming after us, so we have to take care of it for them. We don’t want them to be living in a burning inferno. We don’t want them to live in the planet that is having nothing anymore, or not enough food, not enough security, not enough water – have to even drink recycled water, use recycled water. In many so-called civilized, developed countries, still people must drink or use recycled water, even from sewage. This is something that is not right. We have to fix it.And the New Year’s coming, we should start a new style of life: be vegan, be kind, be generous, be good to others around us. All right. Thank you very much, and I wish you the best. May God bless us all until we change for the better. We have to change for the better. Christmas and New Year, make a promise to yourself and to God that you will change for the better: more benevolent, more compassionate, more considerate for all beings on this planet. Amen. Bye for now, until next time. Thank you.
کلام حکمت
2021-01-05   1485 نظرات
کلام حکمت
2021-01-05

روحیه حقیقی کریسمس: یک پیام قلبی از استاد اعظم چینگ های (وگان) بخش ۱ از ۲

00:19:41

روحیه حقیقی کریسمس: یک پیام قلبی از استاد اعظم چینگ های (وگان) بخش ۱ از ۲

So, on the occasion of Christmas celebration, I would really, sincerely wish you well. But above all, I wish you more enlightenment. I wish you more remembrance of the teachings of Jesus and of all the Masters. Because that is what religion is all about: the teaching of the Master.Hi! I hope you see me, people outside there. How are you? Merry Christmas and Happy New Year to you. I hope you can see me, all of you outside. My love to you, in the name of Jesus and in the name of God Almighty. It is Christmas again, one more year, so fast. And what a year we had. Anyway, it’s Christmas time and we should remember what Christmas is all about. It’s about our Lord Jesus who sacrificed everything for His disciples and for the world.There is a lot of Jesus’ teaching left behind. But we could also remember only some concentrated phrases that are very important for us, that we could use in our daily life. He said that, “Whatever I do, you can do better.” Why did the Lord say that? Yes, He healed the sick, cured the blind, fed the multitude. And most important is the compassion, the love that He conveyed to all His disciples, as well as the people who believed in Him at that time. That’s what makes Lord Jesus remembered even all these thousands of years, and we celebrate every year in His name. What did He say that we can do better? How can we do better? We thought Lord Jesus is the highest representative of God, of Heaven. How can we do better? Of course we can. We don’t have to be the doctor to heal the sick. We don’t have to have magic to cure the blind. What Jesus did is not just physical. He cured His disciples’ blindness, ignorance. These are the blindness that many of us have because we do not know God inside. Jesus didn’t just feed the multitude, did not just cure the blind physically, but He also elevated the spirit of His disciples and the people at that time, so that they could see God inside. Because He has told us that the Kingdom of God is at hand, the Kingdom of God is within you. That is another thing that needs some guidance and continuous contemplation in order to realize God. At the time of Jesus baptizing, people already could see the Kingdom of God, a glimpse of it. Nowadays we still can, if we have a good Guide, good Teacher, good Master, who knows how to help us to open the Kingdom of God for us to see. But that is something spiritual and it’s not easy to explain here in the physical language. So we’re just talking about the spirit of Christmas in a physical sense.We can heal the sick. We can cure the blind. We can feed the multitude. We don’t have to be a doctor to do that. We can help people by financial assistance, so that the person who needs can go to the doctor and let him/herself be cured of his blindness – nowadays we can – or his sickness, like, say, for example, the pandemic. We have tried our best. All the scientists and doctors have tried their best to find the cure and also the vaccination to prevent further sickness and death. We thank Heaven for that. And let’s hope these cures and this vaccination help our world, saving many, many lives, as many as possible. Thank You, God.Now, how do we feed the multitude? We feed the multitude by using our own financial resources to help those in need. Jesus could feed five hundred, five thousand. But we can feed even more than that, with modern technology as well as opportunity. Nowadays, we have so many, many convenient ways to live our lives, to earn money, and to help other people. All the money that we even use for … in war, for example, we could use it and feed the whole world.I don’t have that much money. I do what I can only. But if everyone does what he can, even as humbly as I do, the world will be a Heaven on Earth. No one would ever have to experience sickness or be lacking of anything; being hungry, cold, that no one takes care of. All the money we use to cure sickness, like pandemics, costs billions and billions. And all the money we have to use to mitigate the climate change, we could save them and also help the poor, help the hungry. Right now, millions of people already experience hunger everywhere in the world. Every five seconds, a child dies of hunger. And not to talk about children – adults, elderly, also die because of hunger.And we use our money for so many things which are not necessary. We could use that to help to feed the poor, feed the hungry. And the hungry multitude doesn’t even have to exist on our planet. We have plenty to feed everyone. We have enough money to feed the whole world if we don’t waste it on war, on animal raising, that causes climate change, that causes a lot of sickness and pandemics on our planet. And thus, we spend even more money on those just to amend the suffering, not to even prevent the sickness. This is a sad thing. We did not even have to prevent the sickness, if we did not raise the animals. We do not have to have hunger even, if we don’t use a large percentage of food to feed the animals in order to gain a few kilograms of meat. And not only that, we cause a lot of sickness because of meat and fish and eggs and dairy products that are not for human consumption. You see, it’s just like a cycle, endless cycle. We earn so much money or we earn with so much work and hardship, and we just waste it. We don’t even need animal products to survive.In our group, we eat only vegan food. No eggs, no milk, no meat, no fish. Nothing from the animals. And you don’t even have to wear fur to keep warm. This is not real fur. This is vegan fur. We make it in our company. And many companies nowadays, they also make vegan fur. No suffering to animals, no animal fur, nothing. And we live this way with a high conscience. We don’t have to always spend a lot of money or kill a lot of animals to survive. The spirit of Christmas is like that.Today, many people celebrate Christmas, inside their house or with their friends or with groups or by Zooming. Many people don’t. Many people cannot afford. I do not celebrate Christmas. I send things to let my team workers celebrate, but I myself don’t celebrate anything. I’m just here today to remind you of the spirit of Christmas. It’s not just all about ourselves, that we have a big party, chopping down millions of young trees, killing millions of animals, turkeys – the innocent ones. They wanted to live. They wanted to enjoy life. They wanted also to celebrate Christmas in their heart. But we just cut short their life, snuff the life out of them without thinking twice. I don’t want to cry now. I think about that. Think about that. We don’t have to kill the turkeys to celebrate Christ’s birthday. He never ate any animal product. He was vegetarian. He was from the Essene lineage and they have been vegetarian all the time. So, if we celebrate Christ’s birthday, Christmas, we should remember all this. His teaching is important. If we say we are a follower of Jesus, then we should remember the Lord’s core teaching – that is compassion, love for all beings. When the Lord carried the lame lamb that could not walk, He carried him. That’s just another symbol of His compassion and love to those who are meek and defenseless and innocent. And that’s the way we should do. Nowadays, for 2,000 plus years, we celebrated the Lord’s birthday, every Christmas, every year. But what do we do? What do we do with His teaching? We did not do much.We did not remember what the Lord was really teaching. We did not remember how He even sacrificed His own life because of love, because of compassion for others. What do we do? We still keep warring with each other, killing God’s children just for a piece of land, or for whatever reason. It’s never right. The Lord never taught killing. Any religious leader, Prophet, had never taught us any violence.So, on the occasion of Christmas celebration, I would really, sincerely wish you well. But above all, I wish you more enlightenment. I wish you more remembrance of the teachings of Jesus and of all the Masters. Because that is what religion is all about: the teaching of the Master. And we, the followers, should truly follow it, not just by letters, not just by reading it or chanting it, but by applying it, so that our world will become more worthy of Jesus Christ’s sacrifice and of all the Masters’ sacrifices.If not, we really truly should not call ourselves human, because humans should have humane quality. If we call ourselves Christians, we should abstain from any killing, of any harm to other beings. If we say we follow other Prophets and Buddhas, Guru Nanak, or Jain Master, Lord Mahavira, or Prophet Muhammad, peace be upon Him, that even the Qur’an said, “You have to treat other creatures good, then God will treat you well.” I did not say the exact words, but it’s like that.And it says that we should be good guests on Earth. A good guest doesn’t kill the host, doesn’t kill any other guests on this planet. There is no religion’s doctrine that teaches us to kill others. And you all know that. It’s just that you must remember and must follow it and must apply it in everyday life.
کلام حکمت
2021-01-04   1917 نظرات
کلام حکمت
2021-01-04

گزیده ای از اشعار عرفانی از 'تولسی صاحب' (گیاهخوار)، قدیس 'هاتراس'، قسمت ۲ از ۲- چرخه کارما

00:09:58

گزیده ای از اشعار عرفانی از 'تولسی صاحب' (گیاهخوار)، قدیس 'هاتراس'، قسمت ۲ از ۲- چرخه کارما

"تنها راه شکستن چرخه بی انتها 'کارما'، جستجو و طلب راهنمایی یک استاد و، کسب رستگاری طبق دستورالعمل 'او' میباشد."
کلام حکمت
2021-01-02   165 نظرات
کلام حکمت
2021-01-02

گزیده ای از اشعار عرفانی از 'تولسی صاحب' (گیاهخوار)، قدیس 'هاتراس' قسمت ۱ از ۲- 'ساتسنگ'

00:11:28

گزیده ای از اشعار عرفانی از 'تولسی صاحب' (گیاهخوار)، قدیس 'هاتراس' قسمت ۱ از ۲- 'ساتسنگ'

"'ساتسنگ' چه مزایایی دارد؟ چرا بعضی ها از کنار قدیسین بودن هیچ مزایایی بدست نمی آورند؟ موانعی که در راه کسب معرفت واقعی پیش می آیند، چی هستند؟"
کلام حکمت
2021-01-01   130 نظرات
کلام حکمت
2021-01-01

از حکمت سری: کیهان شناسی- هفت خلقت، قسمت ۲ از ۲

00:11:43

از حکمت سری: کیهان شناسی- هفت خلقت، قسمت ۲ از ۲

"در دور اول، اتمهای حیوانات به جاذبه ملکولی شکل فیزیکی انسان کشیده می شوند؛ در حالی که در دور چهارم، مطابق با شرایط مغناطیسی تکامل یافته در طول حیات، عکس این اتفاق می افتد."
کلام حکمت
2020-12-31   151 نظرات
کلام حکمت
2020-12-31

از حکمت سری: کیهان شناسی- هفت خلقت، قسمت ۱ از ۲

00:14:03

از حکمت سری: کیهان شناسی- هفت خلقت، قسمت ۱ از ۲

"بنابراین من 'مونی' عالی، شش خلقت را برای شما توضیح داده ام... خلقت 'آرواکسروتاس' هفتمین خلقت بود، و آن مربوط به انسان بود."
کلام حکمت
2020-12-30   226 نظرات
کلام حکمت
2020-12-30

خدا، عشق است: از اندیشه هایی در انزوا، توسط کشیش «توماس مرتون» (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

00:15:40

خدا، عشق است: از اندیشه هایی در انزوا، توسط کشیش «توماس مرتون» (گیاهخوار) ، قسمت ۲ از ۲

"این که ما یکدیگر را ببخشیم باعث می شود که عشق عیسی برای ما در زندگی مان آشکار شود، زیرا با عفو و بخشش یکدیگر، ما نسبت به یکدیگر همانطور رفتار می کنیم که 'او' نسبت به ما رفتار کرده است."
کلام حکمت
2020-12-29   280 نظرات
کلام حکمت
2020-12-29

خدا، عشق است: از اندیشه هایی در انزوا، توسط کشیش «توماس مرتون» (گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

00:14:34

خدا، عشق است: از اندیشه هایی در انزوا، توسط کشیش «توماس مرتون» (گیاهخوار) ، قسمت ۱ از ۲

"لطف و رحمت خداوند، از طریق 'مسیح' سرورمان، در ما یک اشتیاق برای فضیلت ایجاد میکند که تجربه ای است پیش بینی شده برای آن فضیلت.
کلام حکمت
2020-12-28   242 نظرات
کلام حکمت
2020-12-28

حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار) ناجی ما - از انجیل لوقا (گیاهخوار) در کتاب مقدس، قسمت ۲ از ۲

00:10:01

حضرت عیسی مسیح (گیاهخوار) ناجی ما - از انجیل لوقا (گیاهخوار) در کتاب مقدس، قسمت ۲ از ۲

"از اینرو، من به شما می گویم، گناهان بسیار او بخشیده شده اند- همانطور که عشق بزرگ او نشان داده شده. اما آن کسی که کمی از گناه اش بخشیده شده است، کم عشق می ورزد."
کلام حکمت
2020-12-26   564 نظرات
کلام حکمت
2020-12-26
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها