جستجوی تاریخ برنامه
از الی
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۴ - پیشگوییهای 'چلیپای گلگون' درباره یگانگی

00:22:20

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۴ - پیشگوییهای 'چلیپای گلگون' درباره یگانگی

"ما فکر می کنیم که زمانی فرا خواهد رسید که بشریت، بعد از اینکه بدترین جنبه اش را آشکار ساخت به آشکار کردن جنبه بهترش خواهد پرداخت و جهانی ایجاد می کند که در آن رسیدن به شادی و خوشبختی دیگر یک ایده ال برای رسیدن نخواهد بود، بلکه واقعیتی می باشد که اکثریت مردم در آن زندگی می کنند. این جهش آهسته با تغییرات بزرگی همراه خواهد بود که بازتابی از درجه تکاملی است که بشریت به آن رسیده."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-05   165 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-04-05

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۳ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

00:29:51

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۳ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

"خداوند در حفظ عهد خود کند نیست و در عمل به وعده خود، تاخیر ندارد (از بازگشت اش و بازسازی و تجدید زمین)، همچنانکه برخی آنرا تاخیر و کندی برداشت می کنند. در عوض «او نسبت به شما صبور است، و نمیخواهد که کسی هلاک شود، بلکه هر کسی بیاید و توبه کند." - انجیل مقدس
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-29   558 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-29

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۲ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

00:25:01

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۲ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

"از آنجاییکه همه چیز به این طریق نابود خواهد شد، شما باید چه نوع مردمی باشید؟ شما باید خداگونه و مقدس زندگی کنید همچنانکه مشتاقانه منتظر روز خداوند هستید و به ظهورش سرعت می بخشید." - انجیل مقدس
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-22   718 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-22

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۱ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

00:23:40

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۱ - 'نامه هشدارآمیز پطرس مقدس' درباره 'روز خداوند'

آنها خواهند گفت، "کجاست این 'آمدن' او (حضرت عیسی مسیح) که وعده داده شده است؟ از زمانیکه اجداد ما مرده اند، همه چیز همانطور که از زمان آغاز پیدایش چنین بوده است، ادامه دارد." آنها ولی آن را عمدا از زمانهای پیش فراموش می کنند، توسط کلام خداوند آسمانها خلق شدند و زمین از آب و توسط آب شکل گرفته است. توسط این آب ها نیز دنیای آن زمان غرق شد و از بین رفت. توسط همان کلام آسمانها و زمین کنونی محفوظ ماند برای آتش، برای روزی داوری و نابودی غیرخدا." - انجیل مقدس
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-15   777 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-15

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۰ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:25:59

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۰ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"هنگامی که نزدیک فرشگرد کرداری باشد، نیوشیداران (پذیرندگان) فرمان اردیبهشت از گوسپندکشی و گوشتخواری بگردند (صرفنظر کنند)... ... تاری و تیرگی به تدریج کاسته شود، مینوی پاک بیشتر به چهر پوشیده شود، دانشها روشن تر یافته شود."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-08   1192 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-08

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۹ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:22:16

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۹ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

...به آفریدگان، کم سودی گناه سنگین کشتن نوع گوسپند را نشان دهد. این را نیز بفرماید (فرمان دهد) که "آدمی هستید! این چنین گوسپند کش مباشید! چنان که از پیش تا کنون عملا می کشتید."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-01   1299 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-03-01

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۸ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:20:25

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۸ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"اهریمن ("افکار پلید") نبرد را میبازد، از آنجا که وُهومَن ("افکار نیک") بر او چیره میشود. منش بد شکست یابد و منش نیک بر آن چیره شود. سخن دروغ شکست یابد و سخن راست گفته بر آن چیره شود. خرداد (الهه سلامت و گیاهان) و امرداد (خدای جاودانگی و آب) گرسنگی و تشنگی - ھر دو - را شکست دھند... اھریمنِ ناتوان بدکُنش، رو در گریز نھد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-23   652 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-23

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۷ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:21:39

مجموعه چند قسمتی در زمینه پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان: پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۷ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"یاران اَسْتْوَت اِرِت (سوشیانت) پیروزمند بدر آیند: آنان نیک اندیش، نیک گفتار، نیک کردار و نیک دین اند و ھرگز سخن دروغ بر زبان نیاورند. دیو خشم (یکی از شیاطین و پیام آور اهریمن)، با سلاح خونین اش و بدون محافظ از برابر آنها بگریزد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-16   793 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-16

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۶ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:22:28

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۶ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"او (اَستْوَتْ اِرِت) همه ی آفریدگان را با دیدگان خرد بنگرد. او آنچه زشت نژاد است و سراسر جهان آستومند را با دیدگان بخشایش بنگرد..." "...نگاه او (اَستْوَتْ اِرِت) سراسر جهان را جاودانگی بخشد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-09   600 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-09

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۵ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

00:27:29

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۵ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین

"کسی که سوشیانت پیروزگر نامیده خواهد شد و اَستْوَت اِرِت نامیده خواهد شد. از این جهت سوشیانت، برای این که او به سراسر جهان مادی سود خواهد بخشید؛ از این جهت اَستوَت اِرِت، برای این که او آنچه را جسم و جانی است، پیکر فنا ناپذیر خواهد بخشید."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-02   540 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-02-02

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۴ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین.

00:22:31

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۴ - پیشگویی های زرتشتی درباره 'سوشیانت'، منجی نهایی زمین.

"سپس تمام انسانها از آن آهن گداخته گذشته و پاک و تطهیر میشوند؛ زمانیکه فردی پارسا باشد، بنظر او میاید که انگار از درون شیر گرم عبور میکند؛ ولیکن وقتی فردی گنهکار باشد، به نظر او میاید که به نوعی در جهان، از میان آهن گداخته عبور میکند."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-26   972 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-26

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۳ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:22:28

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۳ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

بزرگان معنوی بسیاری از اقوام مختلف در اواسط دهه نود میلادی، مکاشفاتی داشتند. به آنها گفته شد که پیشگویی هایشان را با دنیا در میان بگذارند. خوب است که کل دنیا میتواند بشنود که اژدها از شرق (استاد اعظم چینگ های) با عقاب از غرب (اشاره به خودش) دیدن می کند. این بسیار بسیار ویژه است. مردم بومی این دانش مقدس را از هزاران سال پیش حفظ کرده اند. و اکنون زمان آن رسیده که با همدیگر همه موهبت های زیبای مان را ارائه کنیم. [لغت سلام در زبان بومی]. میخواهم از راه دور دست بسیار بسیار گرم و مهربانانه به استاد اعظم چینگ های بدهم و ایشان را در آغوش بگیرم.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-19   465 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-19

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۲ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:18:35

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۲ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

"پیشگویی ها به ما می گویند که ما در زمان سرنوشت سازی هستیم." "امید است که از طریق دعاهایمان به 'طبیعت مادر' کمک کنیم که بر ما آسان گیرد و ملایمت به خرج دهد." "ریش سفیدان از من میخواهند که با افتخار به شما درود بفرستم، که شما 'یگانه' اعظم هستید." "توماس وان ولف"، خطاب به استاد اعظم چینگ های می گوید [واژه درود به زبان بومی] دوست دارم که با «استاد اعظم چینگ های» بسیار بسیار گرم و و محبت آمیز، دستی طولانی دهم و او را در آغوش گیرم.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-12   508 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-12

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۱ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:17:57

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۱ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

مطمئنا، "بانوی بچه بوفالوی سفید" تمدنی را آورد که تا به امروز ماندگار مانده است. از نظر من، او نمایانگر یک پیام آور خداوند است. اینطور بنظر من میرسد که "مادر" مهربان یا پدر "مهربان" میخواسته اطمینان حاصل کند که همه فرزندان مان، اساتیدی دارند. و من معتقدم اساتید زیادی هستند که حتی تا به امروز ما هنوز درباره آنها چیزی نمی دانیم.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-05   509 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-01-05

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۰ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:24:54

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۷۰ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

آنها می گویند زمانی، وقتیکه مردم ما رنج زیادی می بردند، دو مرد در جستجوی غذا بیرون رفتند. البته، آنچه که آنها واقعا نیاز داشتند، شاید که از آن بی اطلاع بودند، آنها به غذای معنوی نیاز داشتند. آنها زنی را دیدند که به آنها نزدیک می شد. او را در یک لباس کاملا سفید دیدند و یکی از مردان جوان تشخیص داد که او یک وجود مقدس است، فردیکه که ما او را یک "قدیسه" می نامیم. تنها حضور این موجود مقدس زندگی مردم را تغییر میدهد. فقط با حضور "او"، این فقط با عشق "او" است.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-29   1306 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-29

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۹ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:22:34

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۹ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

هدف این است - که مهربانتر باشیم، دلسوزتر باشیم، و با محبت تر باشیم، تا وحدت را به زندگیمان بیاوریم، تا از افراد دیگر حمایت کنیم، تا به مظلومان کمک کنیم، تا دوست بداریم و شفقت داشته باشیم. الان دیگر زمان پیشگویی نیست. وقت آن است که پیشگوییها تحقق پیدا کنند. به همین علت ما اینجا هستیم. ما در حال به تحقق رساندن پیشگویی ها هستیم.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-22   557 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-22

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۸ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

00:22:54

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۸ -پیشگویی های بومیان آمریکا همراه با 'رئیس فیل لین جونیور'

همه ما یک خانواده انسانی هستیم و آسیب به یک نفر، آسیب به همه است و ارزش نهادن به یک نفر، ارزش نهادن به همه است. و این پیام ابتدایی است که معتقدم لازم است به این واقعیت - واقف شویم. زیرا تا زمانیکه این کار را انجام ندهیم، از همدیگر جدا هستیم. ولی ما در واقع یکی هستیم! ما در حال بیداری به آن واقعیت معنوی هستیم، همه ما، همه در آن واحد، همه جا بر روی "زمین مادر".
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-15   671 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-15

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۷ -'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

00:22:15

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۷ -'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

"نور است و مهمتر از همه - 'زندگی' است که که مسیح به وفور به ارمغان خواهد آورد، و تا زمانی که او آن را بیاورد ما نمی دانیم معنی آن چیست؛ ما نمی توانیم وحی را درک کنیم که این امر ایجاد خواهد کرد و امکانات جدیدی که به روی ما باز خواهد شد. "
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-08   729 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-08

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۶ -'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

00:27:45

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۶ -'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

"مسیح قدرت و انرژی متمایز عشق شهودی را درون جهان بشری آزاد خواهد کرد".
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-01   656 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-12-01

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۵ -'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

00:29:05

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۶۵ -'آلیس بیلی' درباره ظهور مجدد مسیح

"پسر خدا، در راهش است و او تنها نمی آید. محافظ اش که قبل از او می آید، در حال حاضر اینجاست و برنامه ای که آنها باید دنبال کنند از قبل تعیین شده و واضح است."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-11-24   936 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2019-11-24
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها