جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۷ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:21:07

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۷ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"فقط کسانی که خرگوش چوبی را ملاقات می کنند میتواند عمری طولانی داشته باشند. رحمت «او»، خوشبختی و سلامتی را برای همه موجودات به ارمغان خواهد آورد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-09-13   399 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-09-13

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۶ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:22:31

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۶ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

وقتی زمان رونق این کشور فرا رسد، بذرهای "صلح بزرگ" در چهار شاخه زمین می روید.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-09-06   756 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-09-06

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۵ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:27:10

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۵ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"حتی اگر شما یک بودا از جنس الماس یا برنز باشید، تحت حفاظت نخواهید بود مگر آنکه، نیکوکاری کنید. هوشیار باشید و احتیاط کنید، گذر از دشواری ها برای همه سخت است. "
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-08-30   918 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-08-30

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۴ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:38:08

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۴ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"بهشت، چشم دارد؛ زمین، چشم دارد. همه یک جفت چشم دارند. بهشت، در پریشانی و ناراحتی است؛ زمین، در آشفتگی است. (با این حال) مردم همچنان از پوچی نامحدود عیش و نوش لذت میبرند."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-08-23   763 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-08-23

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۳ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:29:22

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۳ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

چونفنگ گفت:"... مگر اینکه پروردگار واقعی (ناجی) بیاید، وگرنه جهان چگونه می تواند تمدن داشته باشد؟ " تایزونگ گفت: "تمدن چیست؟" چونفنگ گفت: "این شخص یک گلدان روی سر خود دارد، دو دست در آسمان، دو پا روی زمین، کمربندی به وزن نه جین دور کمر خود می بندد و یک لباس هشت جانگ پوشیده است... "
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-08-16   620 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-08-16

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۲ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:29:31

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۲ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"پیشگویی می گوید: هیچ شهری یا مرز رسمی و قانونی وجود ندارد، هیچ فرقی بین من و تو نیست. «همه در بهشت، یک خانواده هستند»، در کاملترین و عالی ترین حالت اش."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-08-09   628 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-08-09

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۱ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:38:30

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۱ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"این پیشگویی می گوید: پسر بهشت در کاخ، با خردمندان، با احترام رفتار می کند و با فروتنی به دانشمندان احترام می گذارد. او بسیار با ایمان است و خواسته بهشت را دنبال می کند و از نظر معنوی ممارست می کند."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-08-02   553 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-08-02

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۰ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:25:02

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۱۰۰ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"پیشگویی می گوید: وقتی چیزی به بیشترین حد خود میرسد، مسیر خود را معکوس می کند، و شیاطین با شیاطین خواهند جنگید. «کودکی با قد سه فوت، الهام بخش بیعت همه کشورها در چهار جهت خواهد شد.»"
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-07-26   879 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-07-26

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۹ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:26:31

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۹ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"این قصیده می گوید: آن کسی که صلح را به جهان به ارمغان می آورد، نه یک پادشاه است و نه یک امپراتور، بلکه 'شخص اول' است از مزارع کشاورزی..."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-07-19   788 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-07-19

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۸ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:22:55

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۸ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"این قصیده میگوید: یک سرباز است که یک کمان به خود انداخته است، میگوید که او آن فرد است با یک سر سفید..." شمشیرهای طلایی بر درب شرقی می باشند. دلاور از طریق درب پشتی به درون می آید.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-07-12   655 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-07-12

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۷ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:21:04

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۷ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"این پیشگویی می گوید: آسمان تاریک و مه آلود است. موجودات زنده بدون چاقو کشته می شود. زندگی دهها هزار نفر نجات پیدا خواهد شد، اما آن شخص ارسون (ناجی) به سختی فرار می کند.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-07-05   965 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-07-05

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۶ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:22:57

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۶ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"ایشان بدون قدرت و موقعیت (دنیوی)، در هر کاری که انجام میدهند به موفقیت نائل میگردند." ما داریم برای تغییر این جهان کاری انجام میدهیم. و جهان در حال تغییر است! اکنون هیچکس نمیتواند جهان و بشریت را از تغییر به سمت بهتر متوقف نماید. هیچکس. هیچکس.
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-28   757 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-28

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۵ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:24:26

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۵ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"اود می گوید: امروز یک قدیس در چین وجود دارد. اگر چه بدون مقام و قدرت است، او در هر کاری که انجام میدهد به موفقیت دست می یابد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-21   815 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-21

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۴ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:27:50

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۴ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"این پیشگویی می گوید: خورشید و ماه، اسمان را روشن می کنند. گناهکاران و شیاطین، در هراس و وحشت هستند و بیعت می کنند."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-14   1072 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-14

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۳ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:25:27

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۳ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

"اود می گوید: زنی از غرب، یک پری آسمانی بربطی است. او با لباسهایی که پرانرژی و درخشان هستند، آراسته شده و همچنین لباسهایی با رنگهای درخشان تر و زیباتر..."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-07   912 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-06-07

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۲ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

00:22:12

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۲ - "قدیس بزرگ" در "پیشگویی های چینی"

" پیشگویی میگوید: زیبایی از غرب خواهد آمد. آنوقت کره، چین و ژاپن بیشتر و بیشتر صلح آمیز خواهند شد... "
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-31   998 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-31

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۱ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

00:24:37

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۱ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

"سرش با تاج درخشان روشنی که به خورشید شباهت داشت مزین شده بود. زیبایی صورت 'او' با گوشواره هایش، بحد اعلی رسیده بود، که به همان اندازه خورشید، درخشان بودند. صورت لوتوس مانند 'او' ظاهر شد تا شکوفا شود و 'او'، در حالیکه صحبت میکرد به شیرینی لبخند میزد. ... به این ترتیب همه نیمه خدایان، 'گاندارواس' (موجودات بهشتی)، و 'آپسارا' (پری ها)، 'حضرت کالکی' را دیدند."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-24   998 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-24

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۰ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

00:21:59

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۹۰ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

"با قدرت غیر قابل مقاومت 'خود'، 'او' [حضرت کالکی] همه بیگانگان وحشی و دزدان و همه آنانی که به شیطان متعهد شدند را از بین می برد. 'او' دوباره عدالت را بر روی زمین برقرار می کند و اذهان آن کسانی که در پایان دوره 'کالی' زندگی می کنند باید بیدار شود و باید به وضوح و شفافیت کریستال گردد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-17   1065 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-17

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۹ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

00:22:10

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۹ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

"هر وقت زوال در درستکاری وجود داشته باشد و افزایشی در بی عدالتی باشد، ای 'آرجونا'، در آن زمان خودم را بر روی زمین ظاهر می کنم. برای محافظت از افراد خوب و نابودی (تحول) بدکاران و برای برقراری کامل عدالت، من هزاره های پی در پی ظاهر میشوم."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-10   1593 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-10

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۸ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

00:23:53

پیشگویی عصر طلایی قسمت ۸۸ - حضرت کالکی آواتار (گیاهخوار) و ساتیا یوگا جدید

"در واقع کسانیکه در دانش پیشرفته اند، قادرند قدر ارزش ذاتی این 'عصر کالی' را بدانند. چنین اشخاص روشن ضمیری 'کالی یوگا' را ستایش می کنند زیرا در این عصر فاسد، همه کمالات زندگی را میتوان از طریق اجرای 'سانکیرتانا'، (ذکر اسامی خدا) به آسانی بدست آورد."
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-03   1035 نظرات
مجموعه چند قسمتی پیشگوییهای باستانی درباره سیاره مان
2020-05-03
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها