جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
جستجو
دسته بندی
تبار شریف ما

عیسی، گیاهخوار بود، قسمت ۳ از ۳: احیای وگان بودن در مسیحیت امروزی

15:52

عیسی، گیاهخوار بود، قسمت ۳ از ۳: احیای وگان بودن در مسیحیت امروزی

وقتی که چرخ عقوبت کارمایی فعال شود، بسیار سخت است که آنرا متوقف کرد. باید دوره اش را بگذراند. «کاملا وگان شوید.» مانند اینست که اگر اشتباه میکنید و به جنوب می روید ولی در واقع میخواستید به شمال بروید، آنوقت دور می زنید و دوباره به طرف شمال می روید. اکنون تغییر جهت دهید وقتی که هنوز می توانید. یک زندگی جدید شروع کنید. قول میدهم که به نمایندگی از شما در تصمیم بهشت پادرمیانی کنم.
تبار شریف ما
2020-06-18   3068 نظرات
تبار شریف ما
2020-06-18

عیسی، گیاهخوار بود، قسمت ۲: توافق قدیس پولس

15:35

عیسی، گیاهخوار بود، قسمت ۲: توافق قدیس پولس

چون هر کار اشتباهی که میکنید، فقط به خاطر مایا است و او همان کسی است که ذهن را خلق کرده است. ذهن، مایا، همه چیز از جهان توهمی سایه نشأت گرفته است. پس اگر کار اشتباهی انجام دهید، تقصیر شما نیست. من به این شکل به آن نگاه نمیکنم.
تبار شریف ما
2020-06-11   1735 نظرات
تبار شریف ما
2020-06-11

عیسی، گیاهخوار بود، قسمت ۱ از ۳: تقسیم نان

16:04

عیسی، گیاهخوار بود، قسمت ۱ از ۳: تقسیم نان

"من فقط از میوه های درختان و دانه های گیاهان، بهره مند می شوم." (انجیل ناصری ها) "شما نباید برای لذت خود و منفعت خود، زندگی هیچ موجودی را از او بگیرید یا آن را شکنجه کنید." (لکسیون ۴۶، ۱۰)
تبار شریف ما
2020-06-04   5004 نظرات
تبار شریف ما
2020-06-04

Conversations with the Seventh-day Adventist Church: Divine Principles of Life and Pure Living, Part 2 of 2

13:41

Conversations with the Seventh-day Adventist Church: Divine Principles of Life and Pure Living, Part 2 of 2

“The Lord would bring His people into a position where they will not touch nor taste the flesh of dead animals. Then let not these things be prescribed by any physician who has a knowledge of the truth for this time. And in a short time the milk of the cow will also be excluded from the diet of God’s commandment-keeping people. In a short time it will not be safe to use anything that comes from the animal creation. Those who take God at His word and obey His commandments with the wole heart will be blessed. He will be their shield of protection. Distrust、disobedience, and alienation from God’s will and way will place the sinner in a position where the Lord cannot give him His divine favor.”
تبار شریف ما
2018-09-20   4134 نظرات
تبار شریف ما
2018-09-20

Conversations with the Seventh-day Adventist Church: Divine Principles of Life and Pure Living, Part 1 of 2

14:31

Conversations with the Seventh-day Adventist Church: Divine Principles of Life and Pure Living, Part 1 of 2

A lot of the dynamics of what the Bible teaches about life, alongside nutrition, is all about inner peace, finding harmony between God and yourself, and I think that's one of the things that gives joy, and gives a meaning for living. The idea is that everything we do in our recreation, in our social life, in our nutrition and diet, we must all make the best decisions that will be of best benefit to ourselves and of best benefit to others. So, we have "Eight Doctors" is what we called them, the Eight Laws of Health in the Seventh-day Adventist Church, and it's an acronym. It spells New Start.
تبار شریف ما
2018-09-19   3709 نظرات
تبار شریف ما
2018-09-19

Our Noble Lineage: The Chishti Order of Sufism – Love for God, Respect to All

14:58

Our Noble Lineage: The Chishti Order of Sufism – Love for God, Respect to All

Throughout the centuries, the Chishti Order emphasized the importance of keeping a vegetarian diet. “There are two things which speak against flesh-eating: one thing is that meat, as a substance, hinders spiritual progress, and the other is that the unkindness toward the animals in a breach of moral law. Morally, there is no doubt that it has a hardening effect upon the heart of man, which is meant to sympathize, not only with his follow man, but with every living creature. There is no doubt that if all the people in the world became vegetarian, there would be no more wars. A person who refrains from killing the lower creatures would surely not be inclined to kill his fellow man. ”
تبار شریف ما
2018-09-16   4447 نظرات
تبار شریف ما
2018-09-16

The Khrubas Monks and Vegetarian Villages of Northern Thailand

13:07

The Khrubas Monks and Vegetarian Villages of Northern Thailand

The Khruba Worship, which is a branch of Yuan Buddhism flourishing in northern Thailand. One notable discipline of this practice is to adhere to a plant-based diet. Vegetarianism and meditation are part of their daily practice. The Khrubas taught Buddhist teachings to their students and advised them to switch to a vegetarian diet.He taught the Dharma to the villagers, telling them to not kill or cause harm to animals, cease meat eating and abstain from alcohol. He also taught them Buddhist wisdoms and to be kind towards all living beings. The monks and the villagers there still keep vegetarian diets and continue to follow the wise teachings of Khruba Chaiyawongsa.
تبار شریف ما
2018-09-09   4170 نظرات
تبار شریف ما
2018-09-09

The Veg Village of Amirim in Galilee, Israel – Part 2 of 2

15:54

The Veg Village of Amirim in Galilee, Israel – Part 2 of 2

The cornerstone principles on which Amirim is founded include vegetarianism and an organic lifestyle. Today, about 150 families live in Amirim, including many children. Many people are in the guesthouse business or have veg restaurants.
تبار شریف ما
2017-11-07   3838 نظرات
تبار شریف ما
2017-11-07

The Veg Village of Amirim in Galilee, Israel – Part 1 of 2

13:25

The Veg Village of Amirim in Galilee, Israel – Part 1 of 2

The special village was founded in the 1950s, by a group of nature lovers. The cornerstone principles on which Amirim is founded include vegetarianism and an organic lifestyle, it is required that one be vegetarian in order to become a permanent resident of the village.
تبار شریف ما
2017-10-31   4307 نظرات
تبار شریف ما
2017-10-31
به این صفحه بروید
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
s=0.09354,m=0.20329,mp=0.69474,reSearch=true