جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
میان استاد و شاگردان

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

داستانهای بودایی: پادشاهی که چشمانش را به 'برهمن نابینا' پیشکش کرد، قسمت ۴ از ۴

00:32:04

داستانهای بودایی: پادشاهی که چشمانش را به 'برهمن نابینا' پیشکش کرد، قسمت ۴ از ۴

He has been a Buddha long, long, long time already, but then He he sacrificed His Buddhahood. So He returned to normal beings again so that he could transmigrate with all beings to help this suffering existence, to elevate them, to help them, to sow affinity with them so that He could help them in the future.“And the bad king, Ba La Bà Bạt Đi, heard a
میان استاد و شاگردان
2020-09-29   156 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-29

داستانهای بودایی: پادشاهی که چشمانش را به 'برهمن نابینا' پیشکش کرد، قسمت ۳ از ۴

00:33:45

داستانهای بودایی: پادشاهی که چشمانش را به 'برهمن نابینا' پیشکش کرد، قسمت ۳ از ۴

“I only want to become Buddha so that I can help everyone escape birth and death, and suffering in the three evil paths so that they will attain Nirvana and enjoy eternal bliss.”“‘So we consider the eyes offering, the eyes charity, is absolutely nonsense. No necessity and nonsensical. Because you are the king, you are the saintly king, you
میان استاد و شاگردان
2020-09-28   311 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-28

داستانهای بودایی: پادشاهی که چشمانش را به 'برهمن نابینا' پیشکش کرد، قسمت ۲ از ۴

00:32:55

داستانهای بودایی: پادشاهی که چشمانش را به 'برهمن نابینا' پیشکش کرد، قسمت ۲ از ۴

من میدانم که پادشاه چشم نیکو عهدی بست که هر کسی چیزی بخواهد، به او بدهد، بجز والدینش را. بنابراین اگر شما به آنجا بروید و از پادشاه چشم نیکو، چشمانش، چشمان فیزیکی اش را درخواست کنید، او آنها را به شما خواهد بخشید.
میان استاد و شاگردان
2020-09-27   407 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-27

داستانهای بودایی: پادشاهی که چشمانش را به 'برهمن نابینا' پیشکش کرد، قسمت ۱ از ۴

00:31:32

داستانهای بودایی: پادشاهی که چشمانش را به 'برهمن نابینا' پیشکش کرد، قسمت ۱ از ۴

"این پادشاه چشمهای خاصی داشت، که میتوانست تمام پنج قاره و چهار اقیانوس و غیره. را ببیند"، چیزی شبیه به آن. "او حتی میتوانست از میان دیوارها ببیند. از اینرو، اسم او 'چشم نیکو' بود."
میان استاد و شاگردان
2020-09-26   576 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-26

عشق و بخشش، قسمت ۴ از ۴

00:30:24

عشق و بخشش، قسمت ۴ از ۴

چون حرف زدن هم انرژی ما را مصرف می کند. وقتی با کسی صحبت می کنیم، مثل این است که ما از طریق یک پل با آنها ارتباط برقرار می کنیم. حرف زدن مثل یک پل است که انرژی ها را رد و بدل می کند. بنابراین هرچه او دارد، بعداً نیز به طرف شما خواهد آمد. (بله.) مقداری مبادله وجود دارد، بنابراین تا حدی روی شما تأثیر می گذارد.
میان استاد و شاگردان
2020-09-25   753 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-25

عشق و بخشش، قسمت ۳ از ۴

00:30:03

عشق و بخشش، قسمت ۳ از ۴

امیدوارم همه بیدار شوند، و زود، سریع، سریع، و با هم دست بدهند و یکدیگر را دوست بدارند و از یکدیگر محافظت و به یکدیگر کمک کنند. ما باید آن را انجام دهیم! ما باید آن را انجام دهیم، اگر که خودمان را انسان می نامیم و اگر که خودمان را به عنوان یک جامعه متمدن می ستاییم.
میان استاد و شاگردان
2020-09-24   736 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-24

عشق و بخشش، قسمت ۲ از ۴

00:36:31

عشق و بخشش، قسمت ۲ از ۴

شما اکنون با همه در ارتباط هستید. بنابراین از سعادت تان لذت می برید، اما همزمان با رنج آنها هم ارتباط دارید. از این رو، گاهی اوقات احساس ناراحتی می کنید. و این فقط بخاطر کارمای شما نیست، بلکه بخاطر کارمای همسایه های شماست. بخاطر همسایگان، دوستان تان، هر کسی است.
میان استاد و شاگردان
2020-09-23   1171 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-23

عشق و بخشش، قسمت ۱ از ۴

00:29:45

عشق و بخشش، قسمت ۱ از ۴

هیچ پایانی برای رنج در این جهان وجود ندارد. به همین علت ما باید بیشتر ممارست کنیم و تعالیم خوب را بیشتر منتشر کنیم تا همه ارتقاء پیدا کنند و آنوقت دیگر هیچ قتل و کشتاری وجود نخواهد داشت. راه دیگری وجود ندارد.
میان استاد و شاگردان
2020-09-22   1135 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-22

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۵ از ۵

00:31:32

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۵ از ۵

Thank you. I know you are doing your best. But some of you are not serious. In whatever we do, we should respect our profession. Whether you are sweeping the floor, or cleaning the toilets in the airport. God is watching every job you do.I know. All of you love me. I hear that all the time. Something new. (Master, this is the…) What? (This is the only vegan
میان استاد و شاگردان
2020-09-21   838 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-21

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۴ از ۵

00:30:25

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۴ از ۵

من از اقامت در هر گوشه یا غار کوچک یا هر جایی خوشحالم، تا زمانی که جای برای اقامت داشته باشم تا بتوانم کار کنم. چون وقتی خیلی کار میکنید، دیگر به این اهمیت نمیدهید که چه می پوشید یا نمی پوشید. من اغلب روی یک مبل راحتی میخوابم. حتی تخت نداشتم. خیلی جاها تخت ندارم. من خانه های زیادی دارم، چون قبلاً مدام به اطراف می رفتم و در هر کشوری یک جایی خریدم تا آشرام باشد. و بعد آنجا
میان استاد و شاگردان
2020-09-20   861 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-20

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۳ از ۵

00:35:16

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۳ از ۵

او دید که 'بابا ساوان سینگ' او را به دیدن خدا، بر تخت خداوند برد. و او همینطور گریه میکرد، گریه میکرد. او گفت، "من هرگز تصور نمی کردم، من هرگز... در کل زندگی ام، هرگز تصور نمی کردم که بتوانم حتی به تخت خداوند نزدیک شوم و اینطوری با 'او' صحبت کنم." این معبد... مثل یک معبد بودایی عادی به نظر نمیرسد. فقط یک ساختمان است، بخشی از یک ساختمان که به یک بلوک بزرگتر متصل است و این
میان استاد و شاگردان
2020-09-19   1083 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-19

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۲ از ۵

00:39:35

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۲ از ۵

حضرت ماهاویرا گفت: "من فقط از شاهدختی که برده شده، صدقه می پذیرم تا روزه ام را بشکنم.'" او چنین چیزی را اعلام کرد، بدون اینکه کسی این قضیه را برایش تعریف کرده باشد. هیچکس نمیدانست که 'چاندانا' شاهدخت بوده است. "'واسوماتی' به خاطر رفتار محبت آمیزش روی شوهر او تأثیر جادویی داشت. عطر پارسایی و آرامش ذات او 'داناوا' را بر آن داشت که او را 'چاندانا' (چوب صندل) نام دهد. اما همس
میان استاد و شاگردان
2020-09-18   934 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-18

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۱ از ۵

00:39:58

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۱ از ۵

تنها اگر دیگر به یاد نیاورید که مرد یا زن هستید، که دو جنس گرا یا همجنسگرا یا ترا پوش یا غیر ترا پوش هستید، براستی تغییر کردید. بعد به ورای همه اینها میروید و میتوانید بودا شوید. سلام. این خیلی سنگین است؟ یک فرد قوی هستید. حالا متوجه شدم که چرا در جهان مردها هستند. آنها برای حمل چنین چیزهایی اینجا هستند، چون شما دخترها نمیتوانید چنین کنید. سلام! (سلام، استاد.) سلام. مرا ب
میان استاد و شاگردان
2020-09-17   1030 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-17

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۴ از ۴

00:34:01

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۴ از ۴

"انواع چیزهایی که رخ می دهند به این دلیل است که ما جسم داریم. و برای مدیتیشن و رهروانی که در آرزوی یافتن حقیقت هستند این واقعا چیز خوبی نیست. تنها افرادی با خرد زیاد واقعا این را درک می کنند، که این بدن، واقعا منشاء و منبع همه مشکلات است."
میان استاد و شاگردان
2020-09-16   802 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-16

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۳ از ۴

00:33:52

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۳ از ۴

بانو، شما باید بدانید، این جسم، فانی است. امروز ممکن است آن را داشته باشی، فردا ممکن است آنرا از دست بدهی. و در طول مدتی که آنرا داریم، رنج هست. امروز سردردها، فردا دردی در اینجا، یک بریدگی در اینجا، همیشه رنجی وجود دارد تا زمانیکه هنوز این بدن را داریم.
میان استاد و شاگردان
2020-09-15   763 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-15

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۲ از ۴

00:32:45

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۲ از ۴

شخص با استعداد یا مورد اعتماد، میدانید، خیلی سخت کار می کند. خب، اینطور نیست که شما با استعدادید و شما خوبید و آنوقت با شما بخوبی رفتار میشود. نه، شما نسبت به بقیه سخت تر کار می کنید. از کسی که به او بیشتر داده شده، انتظار بیشتری میرود.
میان استاد و شاگردان
2020-09-14   801 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-14

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۱ از ۴

00:32:04

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۱ از ۴

قبل از اینکه او به خانواده شوهر برود، مادرش به او گفت، "ببین، وقتی به خانواده شوهرت میروی. باید در خاطر داشته باشی، که همیشه لباسهای زیبا و جدید بپوشی. زیبا و جدید. تو باید غذای زیبا و خوب بخوری، غذای خوب و غذای خوشمزه. همیشه، هر روز باید در آینه نگاه کنی. چیزهایی را که به تو میگویم فراموش نکن."
میان استاد و شاگردان
2020-09-13   1079 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-13

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۷ از ۷

00:35:28

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۷ از ۷

Especially those cute or rescue scenes. The dog rescuing the cat or other; even the gorilla, he rescued the bird drowning in his pool. Oh, my God. Who taught them all this? Nobody taught them. They are just kind and loving by nature. I can’t believe I still talk so long to you, my God! Where did I have all this energy? Eating not much even. You witnessed. Yo
میان استاد و شاگردان
2020-09-12   810 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-12

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۶ از ۷

00:31:13

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۶ از ۷

Because you guys are here, I feel strong, supported, so I ask for anything I want. I am not shy anymore. What’s the use? The Buddha, He ate only once a day, people still wanted to kill Him. Jesus walked barefoot, and they still nailed Him. I eat and drink, wear beautiful clothes, see what happens. Change tactic. After that, one day, I came out of the hotel.
میان استاد و شاگردان
2020-09-11   1030 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-11

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۵ از ۷

00:29:04

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۵ از ۷

“You give many times and You never ask for anything.” I said, “Well, that's the best way to give because when you're born, you don't have anything. God gives you this, so that you can pass it on. In the Bible, it says you give by the right hand, you don't let the left hand know it,” or vice versa. I forget. So, he was very, very impressed,
میان استاد و شاگردان
2020-09-10   1193 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-10
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها