جستجوی تاریخ برنامه
از: الی:
میان استاد و شاگردان

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ماهیت یک بودا، قسمت ۳ از ۵ Feb. 28, 2005

00:30:54

ماهیت یک بودا، قسمت ۳ از ۵ Feb. 28, 2005

میخواهم به شما بگویم بودای دیگری هست که در میان شما نشسته است. (وای!) حدس بزنید. من بودا نیستم. چه کسی است؟ اگر درست حدس بزنید، ممکن است خودتان یکی از آنها شوید. یا اینکه فقط به خودتان اشاره کنید، آن هم خوب است. اگر فکر می کنید شما هستید، فقط به خودتان اشاره کنید، خوب است. به من بگویید! به من بگویید! این بار شما حدس بزنید، باشه؟
میان استاد و شاگردان
2019-12-11   34 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-11

ماهیت یک بودا، قسمت ۲ از ۵ Feb. 28, 2005

00:34:14

ماهیت یک بودا، قسمت ۲ از ۵ Feb. 28, 2005

از اینکه آمدی – و سلام کردی متشکرم. ممنونم عزیزم! تو خیلی خوب هستی. تو پسری بسیار صمیمی هستی! تو پسری بسیار باهوش هستی! و مهربان و خوب، خوب، خوبی! آه، غذایش را انداخت و آمد و به من سلام کرد.
میان استاد و شاگردان
2019-12-10   182 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-10

ماهیت یک بودا، قسمت ۱ از ۵ Feb. 28, 2005

00:35:27

ماهیت یک بودا، قسمت ۱ از ۵ Feb. 28, 2005

شاید در روزگار قبل یک مجارستانی متولد شده بودم، زیرا من گولاش (وگان) را خیلی دوست دارم. وقتیکه تنها بودم، این چیزی بود که می پختم. خب، آنموقع فکر نمیکردم که این گولاش باشد اما اینطور، مشابه آن همیشه می پختم.
میان استاد و شاگردان
2019-12-09   219 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-09

فورموسا با چندین دروازه های بهشتی سرزمین متبرکی است، قسمت ۲ از ۲ Jan. 12, 2018

00:41:47

فورموسا با چندین دروازه های بهشتی سرزمین متبرکی است، قسمت ۲ از ۲ Jan. 12, 2018

و به سگ خود بگویید، "اوه شما تنها سگ من هستید، و من شما را خیلی دوست دارم. " من هفت تا دارم، اما همه آنها فکر می کنند که او تنها کسی است که دوستش دارم. باید شما طوری باشید که آنها این گونه احساس کنند. در غیر این صورت آنها ناراحت می شوند.
میان استاد و شاگردان
2019-12-08   474 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-08

فورموسا با چندین دروازه های بهشتی سرزمین متبرکی است، قسمت ۱ از ۲ Jan. 12, 2018

00:30:22

فورموسا با چندین دروازه های بهشتی سرزمین متبرکی است، قسمت ۱ از ۲ Jan. 12, 2018

سی و سه دروازه بهشت در یک جزیره کوچک متمرکز شده است. هیچ یک از کشورها اینقدر ندارند. نه. کشورهای بزرگ آنقدرها ندارند. شماها خیلی خوش شانس هستید، که تایوانی هستید و اینجا نشستید.
میان استاد و شاگردان
2019-12-07   747 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-07

وضعیت پنج جهان، قسمت ۴ از ۴ Feb. 28, 2005

00:37:17

وضعیت پنج جهان، قسمت ۴ از ۴ Feb. 28, 2005

و موجودات سطح پنجم، اگر آنها می خواهند به اینجا به این سیاره برای بازدید بیایند ، یا برای کمک به صورتِ فیزیکی ظاهر شوند، آنها می توانند ۳۰ روز بدون آسیب رساندن به ذات و جوهر معنوی شان اینجا بمانند. بدون احساس فشار زیاد. ۳۰ روز، آنها می توانند بمانند.
میان استاد و شاگردان
2019-12-06   355 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-06

وضعیت پنج جهان، قسمت ۳ از ۴ Feb. 28, 2005

00:37:56

وضعیت پنج جهان، قسمت ۳ از ۴ Feb. 28, 2005

ما چند منفی داریم، برخی مثبت - فقط روی مثبت تمرکز کنید. بهتر است از اینکه در تمام مدت روی منفی تمرکز کنید، و حتی مثبت را فراموش کنید. بنابراین، مهم نیست. هرچه هست، با آن زندگی کنید، با آن کار کنید.
میان استاد و شاگردان
2019-12-05   418 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-05

وضعیت پنج جهان، قسمت ۲ از ۴ Feb. 28, 2005

00:37:37

وضعیت پنج جهان، قسمت ۲ از ۴ Feb. 28, 2005

بنابراین استادِ سطح بالاتر پایین می آید و این قدرت را در آنها بیدار میکند و می گوید، "شما آن را دارید، عزیزم، شما آن را دارید! فقط از آن استفاده کنید! " دوباره سعی کنید خودتان را تعلیم دهید و خود را تمیز کنید، تصفیه کنید، و بعد شما به جوهر خالصی که قبلاً داشتید تبدیل می شوید.
میان استاد و شاگردان
2019-12-04   572 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-04

وضعیت پنج جهان، قسمت ۱ از ۴ Feb. 28, 2005

00:36:01

وضعیت پنج جهان، قسمت ۱ از ۴ Feb. 28, 2005

پس از ایجاد دنیای آسترال، چیزهای سنگین به پایین آمد و تبدیل به دنیای فیزیکی شد، که یک دنیای خارق العاده است، به شما میگویم. این تنها سطحی است که جسم فیزیکی دارد و بعد، هر چه مانده است، هرچه سنگین تر از دنیای فیزیکی است سپس پایین تر می آید در پایین ترین سطح خلقت، و ما آن را جهنم می نامیم.
میان استاد و شاگردان
2019-12-03   796 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-03

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۱۱ از ۱۱ April 7, 2019

00:35:11

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۱۱ از ۱۱ April 7, 2019

پرندگان و درختان و همه موجودات، آنها استاد خود را دارند، و همه آنها درجهِ روشنگری خود را دارند، آنها حتی در مورد 'دارما' سخن میگویند؛ آنها حتی موعظه می کنند فقط شما گوش هایی برای شنیدن ندارید.
میان استاد و شاگردان
2019-12-02   554 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-02

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۱۰ از ۱۱ April 7, 2019

00:32:16

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۱۰ از ۱۱ April 7, 2019

بودا میگوید که همه بوداها به جریان "صوت" متکی هستند تا به این جهان نزول کنند و همه موجودات باادراک را رستگار کنند. و همه بوداها، و همچنین موجودات روشن ضمیر، برای برگشتن به خاستگاه اصلی، به 'منشاء'، به جریان "صوت" متکی هستند.
میان استاد و شاگردان
2019-12-01   526 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-12-01

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۹ از ۱۱ April 7, 2019

00:42:51

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۹ از ۱۱ April 7, 2019

از اینرو، او میتواند به هر کجا برود. او میتواند خودش را در همه سرزمینهای مختلف، کشورهای مختلف، و عوالم مختلف ظاهر کند، و با موجودات مختلف صحبت کند تا آنان را بیدار کند و آنان را رستگار نماید، بخاطر قدرتش، بخاطر آن. او خیلی زیاد تمرکز می کند، بطوریکه دیگر جهان فیزیکی برای "او" وجود ندارد. فقط همه خالص و ناب است، نور و قدرت، قدرت معنوی ناب.
میان استاد و شاگردان
2019-11-30   675 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-30

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۸ از ۱۱ April 7, 2019

00:36:18

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۸ از ۱۱ April 7, 2019

زیرا انسانها از نظر ایمان محدود هستند و فاقد تقوا هستند، بنابراین سخت است که واقعا دعا کنند. شاید فقط به ظاهر دعا کنند اما نه با دل و جان، و نه یک دعای صد در صد خالص و ناب. از اینرو، برخی از دعاها تحقق پیدا نمی کند. یا شاید بقدر کافی پاک نباشند، و بقدر کافی شایسته نباشند تا از قدیسان برکت دریافت کنند، کمک دریافت کنند.
میان استاد و شاگردان
2019-11-29   616 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-29

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۷ از ۱۱ April 7, 2019

00:35:52

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۷ از ۱۱ April 7, 2019

اگر کسی به او، "بودیساتوای کوان یین" معتقد است، و "او" را در همه زندگیش تکریم می کند، و شاید در وضعیت ناامیدی، "او" را با تمام صداقت برای کمک صدا بزند، "او" به این شخص کمک خواهد کرد.
میان استاد و شاگردان
2019-11-28   582 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-28

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۶ از ۱۱ April 7, 2019

00:34:27

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۶ از ۱۱ April 7, 2019

این قدرت ممارست متد "کوان یین" است. از قدرت شنیدن - اما در درون، نوع اصلی. نه از گوش، زیرا با گوش، ما فقط صدای بیرون را می شنویم. بنابراین، هنگامیکه توجه به شنیدن از بیرون را حذف می کنیم، و هیچ صدایی نیست، و بر هیچ صدایی در اطرافمان تکیه نمیکنیم، آنوقت میتوانیم موعظه واقعی، دارمای واقعی را بشنویم، و به قدرت واقعی توجه کنیم.
میان استاد و شاگردان
2019-11-27   659 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-27

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۵ از ۱۱ April 7, 2019

00:32:32

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۵ از ۱۱ April 7, 2019

تنها برای رستگار شدن آرزو کنید، این بهترین است. هر چیز دیگری تنها موجب دردسر بیشتر شما میشود، رنجتان را در "کائنات سایه"، حتی در قلمرو متعال، بهشت متعال، طولانی میکند. بیفایده است. برخی از اساتید بزرگ بالاتر از "کائنات سایه" نبوده اند، بنابراین، از اینرو، رستگاری بالای سه جهان، به اندازه کافی خوب است.
میان استاد و شاگردان
2019-11-26   626 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-26

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۴ از ۱۱ April 7, 2019

00:35:35

سوترای سورانگاما: بیست و پنج وسیله برای روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۴ از ۱۱ April 7, 2019

بنابراین می بینید، رستگاری چیز ارزشمندی است. هر کسی آنرا بدست نمی آورد. هر کسی نمی تواند آنرا اهداء کند. بنابراین اگر خوش شانس باشیم، استادی را ملاقات کنیم که بتواند ما را رستگار کند آنوقت ما خودمان را در زمره خوشبخت ترین همه موجودات به حساب می آوریم. نه فقط بر روی کره زمین، بلکه حتی در بهشت ها.
میان استاد و شاگردان
2019-11-25   894 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-25

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۳ از ۱۱ April 7, 2019

00:33:41

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۳ از ۱۱ April 7, 2019

اگر شما نمی توانید استاد فیزیکی را ببینید، پس یک ویدئو را تماشا کنید. یا چیزی زنده مانند "اخبار فوری" یا چنین چیزی را تماشا کنید، مثلا وقتیکه استاد اخیرا، دو، سه روز پیش صحبتی کردند. این هم کمک می کند. این نیز کمک می کند تا به درگاه "استاد غایی" دعا کنید، از "استاد غایی" سپاسگزاری کنید.
میان استاد و شاگردان
2019-11-24   984 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-24

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۲ از ۱۱ April 7, 2019

00:33:03

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۲ از ۱۱ April 7, 2019

و بعد، این به اصطلاح "استاد غایی" آمد و به من گفت، "این شما، خود شما هستید." گفتم، "من هرگز چنین چیزی نگفته ام." و او گفت، "استاد غایی غایی خودتان هستید." گفتم، "آه! پس من حالا یک عنوان جدید دارم؟" صدا گفت، "نه، این جدید نیست. این عنوان همیشه وجود داشته." همین.
میان استاد و شاگردان
2019-11-23   722 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-23

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۱ از ۱۱ April 7, 2019

00:30:20

سوترای سورانگاما: بیست و پنج شیوه برای رسیدن به روشن ضمیری، جلسه پنجم، قسمت ۱ از ۱۱ April 7, 2019

بنابراین، اگر شما با یکدیگر متحد شوید، به یکدیگر کمک کنید، این هم به اندازه کافی خوب است. کشورهای دیگر، خوب هستند یا خوب نیستند؛ نمی توانیم آنها را کنترل کنیم. فقط با یکدیگر باشید، به یکدیگر بپیوندید، صادقانه، صمیمانه و محترمانه به یکدیگر کمک کنید. آنوقت همه چیز خوب خواهد شد.
میان استاد و شاگردان
2019-11-22   964 نظرات
میان استاد و شاگردان
2019-11-22
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید