جستجوی تاریخ برنامه
از: الی:
میان استاد و شاگردان

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

بر ذهن تسلط پیدا کنید تا سرشت بودایی کاملا آشکار شود، قسمت ۱ از ۳ Mar. 3, 2005

00:33:25

بر ذهن تسلط پیدا کنید تا سرشت بودایی کاملا آشکار شود، قسمت ۱ از ۳ Mar. 3, 2005

Even if you are high level, you have to train your mind. Understand this? You’re high level because of God’s grace. It’s not necessarily always your merit. The mind, it’s never gone to the Fifth Level, understand? Can never! So, it’s not just that you have some billions of points, you become Buddhas, and that’s that. You have to remember to refine your character and to train your mind to be efficient in every way possible, and to direct the mind always into service, unconditional love. The soul is OK already. The soul, I take care. Now, you have to take care of your mind, your character, your heart, because it’s possible that even though you’ve become a Buddha, but your mind has stood still for a while, rusty, and you forget to be vigilant. To be Master of the mind.
میان استاد و شاگردان
2020-01-25   57 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-25

یک گردهمایی گرم و صمیمی با کارمندان، قسمت ۲ از ۲ May 1, 2019

00:32:50

یک گردهمایی گرم و صمیمی با کارمندان، قسمت ۲ از ۲ May 1, 2019

قبل از اینکه یک زاهد شوم، با یک راهب بودایی صحبت میکردم. او در پیشگویی آینده خیلی مهارت داشت. او گفت، "شما از همه به اصطلاح استادان خود، بالاتر و روشن تر خواهید شد." در آن موقع، من فقط خندیدم. فقط حدودا سی ساله بودم، و یک خانه دار.
میان استاد و شاگردان
2020-01-24   216 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-24

یک گردهمایی گرم و صمیمی با کارمندان، قسمت ۱ از۲ May 1, 2019

00:34:14

یک گردهمایی گرم و صمیمی با کارمندان، قسمت ۱ از۲ May 1, 2019

من هرگز ندیده ام که یک ایرانی درباره متد "کوآن یین" شک و تردید داشته باشد. (بله.) این برای آنان مطلق است، زیرا آنها با این نوع تعالیم بزرگ شده اند و آنها درک می کنند. فقط اینکه آنها نمی دانستند اساتیدی وجود دارند. اگر بدانند که استادی وجود دارد که میتواند صوت (بهشتی درونی) را به آنها بدهد، اوه، بلافاصله و بدون هیچ شکی و تردیدی می آیند. زیرا آنها آن را از قبل می شناسند.
میان استاد و شاگردان
2020-01-23   276 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-23

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۱۰ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:38:57

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۱۰ از ۱۰ Aug. 13, 2015

هنگامیکه شما ممارست می کنید، همه بوداها در گذشته، یعنی همه اساتید در گذشته، و در حال، نیز به شما کمک می کنند. و در تمام مدت به شما برکت می دهند. همه فرشتگان از شما محافظت می کنند. ولی شما باید واقعا صادق باشید، تا بتوانید ارتباط بهتری برقرار کنید.
میان استاد و شاگردان
2020-01-22   277 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-22

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۹ از ۱۰، Aug. 13, 2015

00:35:21

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۹ از ۱۰، Aug. 13, 2015

مسلما روشن ضمیری، روشن ضمیری آنی، بهترین است. بنابراین شما یک دوره زندگی دارید و در یک دوره زندگی ختم میشود. اگر شما بر نور و صوت کائنات مستقیما ممارست کنید، آنوقت در آن هستید، مستقیما در آن هستید. و مجبور نیستید که دوباره متولد شوید و از اجر خود لذت ببرید یا رنج گناهان را متحمل شوید. این بهترین است.
میان استاد و شاگردان
2020-01-21   340 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-21

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۸ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:40:19

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۸ از ۱۰ Aug. 13, 2015

"اینک، میخواهم که همه شهروندان برای ممارست "ده عمل نیک" تلاش کنند، و گفتار، کردار و پندارتان را پاک و غفور، مشفقانه، محبت آمیز و مهربانانه، حق شناس نگه دارید و محافظ یکدیگر باشید. در این مورد، خیلی بی توجه نباشید. آنوقت قادر خواهید بود که در زندگیهای پیاپی از "سه راه شرور، سه راه شیطانی، فرار کنید، در بهشت یا زمین متولد خواهید شد و از ثروت و خوشبختی لذت خواهید برد."
میان استاد و شاگردان
2020-01-20   343 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-20

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۷ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:36:55

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۷ از ۱۰ Aug. 13, 2015

"شما بایستی بدانید، اگر مصمم به انجام کاری باشید، آن کار انجام خواهد شد. من مشکلات بسیار زیادی... داشتم. و یکعالمه به دردسر افتادم و زمان صرف کردم تا این جواهرات را بمنظور کمک به همه موجودات و همه انسانهای همنوع ام بدست آورم. خیلی مشکل، خیلی سخت، و خیلی خطرناک بود. و حتی آنوقت توانستم آنرا داشته باشم، زیرا من میخواهم "بودا" بشوم. پس این بیرون ریختن آب با ملاقه، و تخلیه اقیانوس، کار سختی نیست."
میان استاد و شاگردان
2020-01-19   343 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-19

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۶ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:34:16

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۶ از ۱۰ Aug. 13, 2015

"من از مسافت طولانی و سفر خطرناک رفتن به دریا نمی ترسم تا که گنج ها را بیرون آورم، تا به شهروندان دیگر کمک کنم، تا آنها دیگر گرسنه و تشنه نباشند. این اجر را وقف همه بوداها در ده جهت می کنم. میخواهم آنرا فقط برای بودا شدن خودم در آینده انجام دهم."
میان استاد و شاگردان
2020-01-18   415 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-18

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۵ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:37:25

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۵ از ۱۰ Aug. 13, 2015

او گفت، "همه مردم کشور، هر کسی که فقیر است، غذای کافی برای خوردن ندارد، لباس کافی برای پوشیدن ندارد، اینجا به خانه من بیایید. شما میتواند هر اندازه که نیاز دارید، بردارید." پس همه اینرا شنیدند. همه آمدند: مردمی که فقیر، بیمار، تنها بودند، کسی از آنها مراقبت نمیکرد. همه به آنجا آمدند.
میان استاد و شاگردان
2020-01-17   384 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-17

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۴ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:35:49

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۴ از ۱۰ Aug. 13, 2015

از آن زمان، از زمانیکه همه اینها را دید، او دید که همه خیلی ناآگاه هستند و چنین کارمای وحشتناکی را انجام می دهند، او خیلی غمگین شد. از آنموقع به بعد هرگز دوباره لبخند نزد. و سپس فکر میکرد که چگونه میتواند به همه موجودات کمک کند بطوریکه آنها همه چیز داشته باشند، نه فقط رضایت فیزیکی داشته باشند بلکه رضایت معنوی و ذهنی و در هر چیزی.
میان استاد و شاگردان
2020-01-16   422 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-16

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۳ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:32:05

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۳ از ۱۰ Aug. 13, 2015

او بعنوان یک دستیار، بایستی بداند چه فصلی چه نوع غذایی را بیاورد که مناسب ترین است و اینکه در چه زمانی، به این شکل، تا اینکه جسم بودا قوی و سالم بشود. واقعا باید از همه چیز به ترتیب و به درستیمراقبت شود، برای سلامت و تندرستی بودا باشد. به همین دلیل او چنین چیزی پرسید. او گفته که کسی بوده که با توجه به فصول و برنامه زمانی مراقبت میکرده است. هیچکس دیگری نبایستی در آن دخالت میکرده.
میان استاد و شاگردان
2020-01-15   458 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-15

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۲ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:36:06

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۲ از ۱۰ Aug. 13, 2015

ما برای تولید غذا، سوخت بسیار زیادی استفاده می کنیم و بعد آنرا هدر می دهیم، و آنوقت برای مراقبت از این ضایعات هم یکعالمه انرژی صرف می کنیم. این مثل یک چرخه شیطانی است. و پایانی نخواهد داشت. ما باید یا یکدیگر سازماندهی کنیم. سازمانهای غذایی، وزارتخانه های غذا از همه کشورها باید با هم بنشینیم و هوشمندانه، و دلسوزانه، یا به هر صورتی با این مقابله کنیم. یا به جز این، همه ما عواقب آنرا خواهیم داشت.
میان استاد و شاگردان
2020-01-14   529 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-14

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۱ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:32:36

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۱ از ۱۰ Aug. 13, 2015

با همه قدرت، شایستگی، یا هر چه هست، به هیچ وجه برای ما ایمن نیست که در بهشتها یا بر کره زمین بمانیم. اینها همگی دائمی نیستند. بنابراین بهتر است که ممارست کنیم، مثلا روشن ضمیری آنی، و آنوقت از آن به بعد شما هیچگاه در مورد چیز دیگری، نگران نخواهید شد.
میان استاد و شاگردان
2020-01-13   728 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-13

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۶ از ۶ July 14, 2019

00:33:25

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۶ از ۶ July 14, 2019

زیرا در اغلب موارد، شما دشمن خود را دوست دارید. این روشی است که در این جهان، ترتیب داده شده است تا اینکه نفرتی را که در زندگیهای قبلی از یکدیگر داشتید را جبران کنید. این بدینسان عمل می کند. زندگی باید در مورد عشق باشد.
میان استاد و شاگردان
2020-01-12   893 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-12

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۵ از ۶ July 14, 2019

00:33:00

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۵ از ۶ July 14, 2019

در بهشت، شما نیاز ندارید که چیزی بخواهید. یا حتی هر آنچه که بخواهید، برای شما از قبل آنجاست. و حتی اگر تنها بخاطر خلاقیت چیزی فوق العاده بخواهید، فقط به آن فکر می کنید و آن درست در آنجاست. اما در اینجا، شما اجازه ندارید از این استفاده کنید. من اجازه ندارم از بسیاری چیزها استفاده کنم.
میان استاد و شاگردان
2020-01-11   945 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-11

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۴ از ۶ July 14, 2019

00:37:12

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۴ از ۶ July 14, 2019

و ما دوستان نامرئی ای مثل فرشتگان نیز داریم که از ما محافظت می کنند. اگر خوب باشید، فرشتگان بیشتری از شما محافظت میکنند. و اگر خوب نباشید، حتی اگر فرشتگانی در اطراف ما باشند، آنها نمی توانند کاری انجام دهند. یا اینکه فقط ناپدید میشوند. اگر شایسته نباشید، آنها اجازه ندارند به شما کمک کنند. اگر فقط احکام پنجگانه را بوضوح رعایت کنید، آنوقت مسئله ای نیست، حداقل پنج فرشته دارید.
میان استاد و شاگردان
2020-01-10   1118 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-10

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۳ از ۶ July 14, 2019

00:34:21

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۳ از ۶ July 14, 2019

جامعه ما، جهان ما تمام مدت از همه لحاظ، در حال بهتر شدن است؛ در همه جا یکعالمه غذای وگان است، رستورانهای وگان در همه جا مثل قارچ بسرعت رشد میکنند؛ توزیع کنندگان وگان، تولید کنندگان وگان در سراسر سیاره مانند قارچ بسرعت سر برمی آورند. و بزودی نمی توانیم هیچ گوشتخواری را در اینجا پیدا کنیم، و این چیزی است که من دوست دارم ببینم.
میان استاد و شاگردان
2020-01-09   991 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-09

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۲ از ۶ July 14, 2019

00:33:57

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۲ از ۶ July 14, 2019

همه بودیساتواها و بوداها به ما هشدار می دهند که بودیساتواها همیشه در آنجا بوده اند تا در تمام مدت به ما کمک کنند، حتی ما را از جهنم دور نمایند، اگر توبه کنیم و صادق باشیم و برای جبران اشتباهات مان فرصت دیگری به ما میدهند. برخی باز هم دوباره آنرا انجام میدهند زیرا عادات به سختی از بین میروند، حتی عاداتی از زندگیهای قبلی، باز هم برمی گردند، و ناخودآگاه ما را تحت تاثیر قرار میدهند. بنابراین سعی کنید با قدرت مقاومت کنید، هر چه که فکر می کنیم، خوب نیست.
میان استاد و شاگردان
2020-01-08   1298 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-08

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۱ از ۶ July 14, 2019

00:36:12

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۱ از ۶ July 14, 2019

بنابراین، من فکر می کنم دولتهای این کشورهای طرفدار قوانین و حمایت از حیوانات، در حال حاضر خیلی، خیلی خوب هستند. شاید یک روز، همه آنها با هم هر نوع شکنجه و کشتاری از هر نوعی را قدغن کنند، آنوقت عالی خواهد بود. من به آن کشور صدها جایزه رهبری درخشان جهانی برای شفقت، برای عشق، برای فضیلت، برای قهرمانی، برای هر چه، بهترین ها را میدادم.
میان استاد و شاگردان
2020-01-07   1442 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-07

روابط عاطفی را درک کنید و ورای کارما بروید، قسمت ۵ از۵ Mar. 1, 2005

00:37:18

روابط عاطفی را درک کنید و ورای کارما بروید، قسمت ۵ از۵ Mar. 1, 2005

شما میتوانید زندگیتان را، باقیمانده عمرتان و دانشی که دارید، قدرتی که در اختیار شماست را برای همه موجودات صرف کنید. این شریفترین چیزی است که میتوانم به انجام آن فکر کنم.
میان استاد و شاگردان
2020-01-06   692 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-06
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید