جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
زندگی یک قدیس

Learn from the extraordinary lives and universal teachings of Enlightened Masters and spiritual teachers and their selfless dedication to uplift souls and humanity as a whole.

«ماهاراج جی نیم کارولی بابا» (گیاهخوار): قدیس معجزه گر، همه چیزدان از شمال هند، قسمت ۲ از ۲

00:11:59

«ماهاراج جی نیم کارولی بابا» (گیاهخوار): قدیس معجزه گر، همه چیزدان از شمال هند، قسمت ۲ از ۲

«ماهاراج جی نیم کارولی بابا» بیشتر عمر خود را صرف خدمت به دیگران کرده. مردم همیشه به وقت نیازشان به او نگاه می کردند، و او همیشه به موقع پاسخ می داد.
زندگی یک قدیس
2021-03-21   287 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-03-21

«ماهاراج جی نیم کارولی بابا» (گیاهخوار): قدیس معجزه گر همه چیز دان از شمال هند، قسمت ۱ از ۲

00:12:51

«ماهاراج جی نیم کارولی بابا» (گیاهخوار): قدیس معجزه گر همه چیز دان از شمال هند، قسمت ۱ از ۲

یک استاد 'باکتی یوگا'، او بیشتر اوقات "نیمی اینجا و نیمی آنجا" زندگی میکرد، و توجه 'او' بی وقفه بین جهان فیزیکی و معنوی در تناوب بود.
زندگی یک قدیس
2021-03-14   330 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-03-14

سقراط (گیاهخوار): پدر تأثیرگذار فلسفه غرب

00:11:51

سقراط (گیاهخوار): پدر تأثیرگذار فلسفه غرب

او زندگی اش را وقف فیلسوف شدن کرد. به تناسب، کلمه ی "فیلسوف" در یونانی، به معنای واقعی کلمه، یعنی "عاشق خرد".
زندگی یک قدیس
2021-03-07   276 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-03-07

سنت برنادت سوبیروس': چوپان فروتن از 'لوردز'، قسمت ۲ از ۲

00:13:58

سنت برنادت سوبیروس': چوپان فروتن از 'لوردز'، قسمت ۲ از ۲

بعدا 'سنت برنادت' گزارش داد که "بانو" یک دعای شخصی را به او آموخته است، که او هرگز آن را یادداشت نکرده یا برای کسی تکرار نکرده است.
زندگی یک قدیس
2021-02-07   1115 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-02-07

سنت برنادت سوبیروس': چوپان فروتن از 'لوردز'، قسمت ۱ از ۲

00:15:04

سنت برنادت سوبیروس': چوپان فروتن از 'لوردز'، قسمت ۱ از ۲

آن 'بانو' دانه های تسبیح را با انگشتانش می لغزاند، اما لبهایش را تکان نمی داد. او با نور احاطه شده بود.
زندگی یک قدیس
2021-01-31   468 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-01-31

ماهاتما کوت هومی' محترم (گیاهخوار): استاد به معراج رفته و معلم جهانی

00:13:54

ماهاتما کوت هومی' محترم (گیاهخوار): استاد به معراج رفته و معلم جهانی

The Venerated Mahatma Koot Hoomi, also known as Kuthumi or K. H., is one of the great Masters of Ancient Wisdom. Incarnating again and again, the compassionate Savior’s mission is to aid humanity in their spiritual evolution. In His last incarnation as Master Koot Hoomi, He was instrumental in the founding of the Theosophical Society. Alongside Lord Jesus Christ, the Venerated Mahatma Koot Hoomi n
زندگی یک قدیس
2021-01-24   797 نظرات
زندگی یک قدیس
2021-01-24

«شیخ ابن عربی» (گیاهخوار) نابغه عرفانی بزرگ اعراب

00:14:17

«شیخ ابن عربی» (گیاهخوار) نابغه عرفانی بزرگ اعراب

"این جنبش که هستی کائنات است، جنبش عشق است."- «شیخ ابن عربی»، "فصوص الحکم"
زندگی یک قدیس
2020-12-13   881 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-12-13

پارام گورو شری ماهندرا بابا جی' (گیاهخوار): پیشگویی بازگشت 'هیدخان باباجی'، قسمت ۲ از ۲

00:14:57

پارام گورو شری ماهندرا بابا جی' (گیاهخوار): پیشگویی بازگشت 'هیدخان باباجی'، قسمت ۲ از ۲

شری ماهندرا بابا جی'، بعد از تجربه کردن دارشان 'باباجی' در اشرام 'سیدها'، به شدت کار کرد تا معابد قدیمی و اشرام های کهنه 'باباجی' را بازسازی کند.
زندگی یک قدیس
2020-12-06   539 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-12-06

پارام گورو شری ماهندرا بابا جی' (گیاهخوار): پیشگویی بازگشت 'هیدخان باباجی'، قسمت ۱ از ۲

00:14:05

پارام گورو شری ماهندرا بابا جی' (گیاهخوار): پیشگویی بازگشت 'هیدخان باباجی'، قسمت ۱ از ۲

جستجوی او برای 'ماهاواتار باباجی'، گوروی دوران کودکی اش، او را به سرتاسر مناطق هیمالیا، 'نپال'، 'تبت' و 'چین' کشاند. وی هفت بار پیاده از هند عبور کرد و بعضی اوقات سخت زندگی کرد.
زندگی یک قدیس
2020-11-29   651 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-11-29

عالیجناب 'بن آمی بنی اسرائیل' (وگان): هدایت اسرائیلی های عبری آفریقایی اورشلیم

00:15:06

عالیجناب 'بن آمی بنی اسرائیل' (وگان): هدایت اسرائیلی های عبری آفریقایی اورشلیم

در سال ۱۹۶۶، عالیجناب 'بن آمی' یک مکاشفه معجزه آسایی را تجربه کرد که زندگی جدیدی برای خود و اسرائیلی های عبری آفریقایی دیگر، به ارمغان می آورد.
زندگی یک قدیس
2020-10-11   402 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-10-11

استاد بزرگوار مولانا (گیاهخوار): شاعر عاشق الوهیت

00:14:19

استاد بزرگوار مولانا (گیاهخوار): شاعر عاشق الوهیت

"خلق بخفتند ولی عاشقان جمله شب قصه کنان با خدا." - مولانا
زندگی یک قدیس
2020-09-30   604 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-09-30

شری اوروبیندو' (گیاهخوار): یوگای بنیادین برای بیداری الهی، قسمت ۲ از ۲

00:15:42

شری اوروبیندو' (گیاهخوار): یوگای بنیادین برای بیداری الهی، قسمت ۲ از ۲

"حیات، حیات است- خواه در یک گربه یا در یک سگ یا در یک انسان باشد. در آنجا بین یک گربه یا یک انسان هیچ فرقی وجود ندارد. ایده تفاوت، یک تصور انسانی برای منفعت شخصی انسان است."
زندگی یک قدیس
2020-09-20   369 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-09-20

شری اوروبیندو' (گیاهخوار): یوگای بنیادین برای بیداری الهی، قسمت ۱ از ۲

00:14:49

شری اوروبیندو' (گیاهخوار): یوگای بنیادین برای بیداری الهی، قسمت ۱ از ۲

از طریق مکاشفه های 'واسودوا'، از "شری اوروبیندو" دیدار صورت میگرفت. یک تحول معنوی برای "او" پیش آمد. 'او' حضور خدا را در همه چیز دید.
زندگی یک قدیس
2020-09-13   813 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-09-13

ویمالاکیرتی' (وگان): بودیساتوای خوش زبان و دانا، قسمت ۲ از ۲

00:13:58

ویمالاکیرتی' (وگان): بودیساتوای خوش زبان و دانا، قسمت ۲ از ۲

سوترای 'ویمالاکیرتی' بعنوان "جواهر سوتراهای ماهایانا" مطرح است و تعالیم 'ویمالاکیرتی' را بعنوان کسی که از بستر بیمار خود، از آرهات ها و بودیساتواها، بسیار پیشرفته سخن می گوید را ثبت می کند...
زندگی یک قدیس
2020-08-23   595 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-08-23

ویمالاکیرتی' (وگان): بودیساتوای خوش زبان و دانا، قسمت ۱ از ۲

00:12:36

ویمالاکیرتی' (وگان): بودیساتوای خوش زبان و دانا، قسمت ۱ از ۲

هر کاری که 'ویمالاکیرتی' انجام داد بر طبق تعالیم 'بودا' و برای گسترش دارما بود تا مردم را در همه سطوح، بسوی روشن ضمیری و رستگاری هدایت نماید.
زندگی یک قدیس
2020-08-16   778 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-08-16

سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۳ از ۳

00:17:57

سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۳ از ۳

"بالاتر از همه مذاهب، یک دین وجود دارد. این دین بالاتر، حقیقت است و توسط همه استادان، هر وقت که آمدند، در همه جا اشاعه یافت." - سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج (گیاهخوار)
زندگی یک قدیس
2020-06-28   1068 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-06-28

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۲ از ۳

00:18:03

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۲ از ۳

"'حاضور' به مدت سه یا چهار دقیقه به چشمانم نگاه می کرد و چشمانم، در سکوت شگفت انگیزی، یک شادی وصف نشدنی را تجربه کردند که به مانند یک نوشیدنی مست کننده به کل بدنم رسید - که قبلا هرگز شبیه این را در تمام زندگیم تجربه نکرده بودم." - "سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار)
زندگی یک قدیس
2020-06-19   748 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-06-19

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۱ از

00:17:11

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" (گیاهخوار): رسیدن به وصال خدا، قسمت ۱ از

"سنت کیرپال سینگ جی ماهاراج" گرفتار و شیفته دو چیز شده بود: آرزوی اش برای یکی شدن با خدا و اشتیاق فراوان برای درک معمای زندگی.
زندگی یک قدیس
2020-06-14   938 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-06-14

پیامبر ارجمند مانی (وگان): پیام آور نور، قسمت ۱ از۲

00:14:05

پیامبر ارجمند مانی (وگان): پیام آور نور، قسمت ۱ از۲

"روح القدس پایین آمد و با من سخن گفت. اسرار مخفی، بر من آشکار ساخت مخفی برای نسل های بشر و زمانهای طولانی: اسراری از دنیاهای زیرین و بهشت های بالا، اسراری از نور و تاریکی را بر من فاش نمود..." - پیامبر مانی
زندگی یک قدیس
2020-05-24   1001 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-05-24

سنت روچ' متبرک:زائر خدا، محافظ بیماران، قسمت ۲ از ۲

00:13:40

سنت روچ' متبرک:زائر خدا، محافظ بیماران، قسمت ۲ از ۲

خداوند برای 'سنت روچ'، یک فرشته نگهبان به شکل یک سگ را فرستاد. این سگ هر روزه، یواشکی یک تکه نان را از مراقب انسان خود برمیداشت و برای 'سنت روچ' میبرد و همچنین زخمهای 'سنت روچ' را می لیسید تا به بهبودی آنها کمک کند.
زندگی یک قدیس
2020-04-26   558 نظرات
زندگی یک قدیس
2020-04-26
<>Go to page
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
Use 0.054s