جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
میان استاد و شاگردان

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۱ از ۹

00:28:58

سوتا نیپتا: 'دانیا' دامدار، قسمت ۱ از ۹

If you want to really liberate yourselves, and even your families, your generations, your country, just practice hard, sincerely, for the sake of yourselves and for all beings.I truly live for you, for the world, for the animals, for all beings that suffer, that I have not enough chance and time to save. I want to live long, longer, as long as possible, until the world is all peaceful and loving and kind to one another.
میان استاد و شاگردان
2021-03-02   296 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-02

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۵ از ۵

00:28:34

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۵ از ۵

And it’s good for them to remember things, to remember to go inward, to remember why we have to have liberation. Because this world, sooner or later, it will be demolished, will disappear, disintegrated. Just like every element that makes up this world and makes up our body.I don’t want us to ever come back and forth, and become this and that again. I want to finish with all this. That's why in India, mostly they revere the Guru very much, the Master who gives them initiation and frees their souls. They even sing songs like, “Only my Guru is for me. God has thrown me into this whirlwind existence and only my Master can pull me out of it.” Something like that. They even revere, almost hinting like the Guru is even better than God. That’s what it is.
میان استاد و شاگردان
2021-03-01   1064 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-03-01

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۴ از ۵

00:28:56

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۴ از ۵

بخاطر اینکه اگر شما در آن لحظه به اندازه کافی هوشیار نباشید، فقط از غذا لذت میبرید و آنوقت به بیرون نگاه میکنید و توجه شما خیلی به درون نیست و به آسانی مبتلا میشوند. (بله، استاد.) زیرا شما در آن لحظه خدا را فراموش میکنید، از غذا و حال و هوای اطراف تان لذت میبرید، به این خاطر شاید آن خیلی سودمند نباشد. آن انرژی به غذای شما میرود.
میان استاد و شاگردان
2021-02-28   1550 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-28

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۳ از ۵

00:30:14

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۳ از ۵

حتی خدا چند حیوان بزرگ و قدرتمند ایجاد کرد، و برای کنترل آنها موجودات دیگری خلق کرد. یک بار در هر سال هر یک از آنها به نوبه خود با نیرویی که خدا به آنها ارزانی داشته است، از یک فصل مراقبت می کنند. آنها حیوانات شروری که خلق شده اند را می ترسانند؟ توسط چه کسی؟ ( بوسیله خدا.) (همان خدا.) توسط خدا.
میان استاد و شاگردان
2021-02-27   1611 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-27

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۲ از ۵

00:32:34

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۲ از ۵

"این فرشتگان، آنها بالهای بسیار بسیار بزرگ خود را می گسترانند تا از انسانها حفاظت کنند تا که این شیاطین و اشباح بد نتوانند به انسانها آسیب برسانند. کتاب مقدس، مزامیر فصل ۹۰، بنابراین آمده است: خداوند به تو برکت میدهد و تو را در زیر بالهای خود خواهد گرفت."
میان استاد و شاگردان
2021-02-26   2026 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-26

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۱ از ۵

00:27:29

چهار موجودی که از جهان مراقبت می کنند، قسمت ۱ از ۵

اشباح و شیاطین هیچگاه نباید در میان موجودات زنده بمانند. اجازه ندارند. اما آنها آنرا دوست دارند، زیرا موجودات زنده، حیوانات یا انسانها این انرژی خوب را دارند. متوجه اید چه میگویم؟ (بله.) این، انرژی سرزنده تری است و انرژی واقعی میباشد.
میان استاد و شاگردان
2021-02-25   2357 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-25

برای جهانی بهتر، با بهشت هماهنگ شوید، قسمت ۳ از ۳

00:27:39

برای جهانی بهتر، با بهشت هماهنگ شوید، قسمت ۳ از ۳

کارما همیشه فوراً یا در یک بازه زمانی نمی آید، هیچ مهلتی برای کارما وجود ندارد. گاهی اوقات می تواند سریع بیاید، گاهی اوقات می تواند کند شود. البته، این هم به اجر شما و صداقت شما در ممارست معنوی بستگی دارد، یا اگر کسی برای شما دعا می کند و یا اگر با تمام وجود برای خودتان دعا می کنید. چیزها می تواند به تأخیر بیفتد، یا می تواند تسریع شود.
میان استاد و شاگردان
2021-02-24   2242 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-24

برای جهانی بهتر، با بهشت هماهنگ شوید، قسمت ۲ از ۳

00:29:54

برای جهانی بهتر، با بهشت هماهنگ شوید، قسمت ۲ از ۳

بهشت ها میخواهند کمک کنند، آما آنها باید شرایط کمک کردن را داشته باشند. ما این شرایط را ایجاد نمی کنیم. ما این قدرت برای ایجاد هماهنگی هر شرایطی با بهشت ها را داریم. و آنوقت ما میتوانیم با بهشت هماهنگ شویم تا این جهان را به مکانی بهتری تبدیل کنیم. حتی بهشتی بر روی زمین [داشته باشیم].
میان استاد و شاگردان
2021-02-23   2052 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-23

برای جهانی بهتر، با بهشت هماهنگ شوید، قسمت ۱ از ۳

00:24:35

برای جهانی بهتر، با بهشت هماهنگ شوید، قسمت ۱ از ۳

به هر کجا، به هر کشوری که می روم، حتی ثروتمندترین کشور، افراد بی خانمانی را دیدم و این، همیشه قلبم را به درد می آورد. دنیای ما خوب نیست. اصلا خوب نیست. من نمیدانم دولتها چکار می کنند؛ آنها چشم خود را به روی رنج انسانها، یا همنوعان و حیوانات دیگر می بندند. این خوب نیست.
میان استاد و شاگردان
2021-02-22   2301 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-22

گردهمایی های محبت، قسمت ۵ از ۵

00:29:59

گردهمایی های محبت، قسمت ۵ از ۵

خوشحالم که شما با هم کار می کنید. در حال حاضر بسیاری از افراد به خاطر برنامه سوپریم مستر تلویزیون، با هم کار می کنند. بعضی از افراد به راه دیگری رفتند و اکنون به خاطر برنامه های سوپریم مستر تلویزیون برگشتند. همه در مورد آن خیلی هیجان زده می شوند. این یک تلویزیون واقعی است! وقتی برای اولین بار آن را روشن کردم، من گفتم: "ها! این واقعی است!"
میان استاد و شاگردان
2021-02-21   1178 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-21

گردهمایی های محبت، قسمت ۴ از ۵

00:27:35

گردهمایی های محبت، قسمت ۴ از ۵

پس من چطور در اطراف شما محافظتی ایجاد نکردم؟ (بله.) پنج نام (مقدس) و آن برکتی که من همیشه به شما یاد می دهم را ذکر کنید. دیگر کسی به شما آسیب نمیرساند. (خب.) حتی هیچکس نمیتواند به این نوع افراد نزدیک شود.
میان استاد و شاگردان
2021-02-20   1294 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-20

گردهمایی های محبت، قسمت ۳ از ۵

00:32:00

گردهمایی های محبت، قسمت ۳ از ۵

شما [شاگردان] این مشکل را دارید، بیش از حد طالب تماس فیزیکی هستید، بیش از حد به جنبه بیرونی و ظاهری استاد می چسبید. به همین دلیل مشکل دارید. من همه جا هستم. "من" این بدن و جسم نیستم. وقتیکه به اینجا می آید هر موقع که می توانید سعی کنید به چشمانم نگاه کنید. اینجا جایی است که برکت بیرون می آید.
میان استاد و شاگردان
2021-02-19   1318 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-19

گردهمایی های محبت، قسمت ۲ از ۵

00:27:34

گردهمایی های محبت، قسمت ۲ از ۵

زیرا آنها بچه هستند، آنها خیلی درک نمی کنند، بنابراین شما به آنها بگویید که چرا باید بخوبی مدیتیشن کنید. (بله.) بگویید، "استاد خیلی خوشحال خواهد شد اگر بیشتر مدیتیشن کنید و چشم خردتان را بسط دهید. و آنوقت باهوش تر و زیباتر خواهید شد و همه شما را بیشتر دوست دارند. و بعدها موفق تر خواهی شد. وقتی بزرگ شدی شخص بهتری خواهی شد."
میان استاد و شاگردان
2021-02-18   1430 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-18

گردهمایی های محبت، قسمت ۱ از ۵

00:27:19

گردهمایی های محبت، قسمت ۱ از ۵

پول چیز مضحکی است. پول گاهی مردم را تغییر می دهد، بخاطر مسائل کارمایی. بنابراین، شما بهتر است که خرج خودتان را دربیاورید. اگر من مدام همه چیز را به شما بدهم - اینطور نیست که نمی توانم، اما شما آنموقع اجر کافی ندارید.
میان استاد و شاگردان
2021-02-17   1744 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-17

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۸ از ۸

00:27:28

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۸ از ۸

آرزو می کنم که کل جهان روشن ضمیر شود. (بله.) آنها بعد از جهان وگان، صلح جهانی، باید روشن ضمیر شوند. این حتی بهتر است. اما در حال حاضر، من جرات نمی کنم زیاد آرزو کنم. آرزو فقط برای جهان وگان، صلح جهانی است. این برایم خوش شانسی خیلی خوبی خواهد بود. اما بهترین چیزی که می توانیم داشته باشیم، روشن ضمیری است.
میان استاد و شاگردان
2021-02-16   2240 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-16

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۷ از ۸

00:26:24

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۷ از ۸

آنها به شیاطین یا اشباح تبدیل شدند زیرا برای رفتن به جهنم، به اندازه کافی گناه ندارند. و به اندازه کافی 'کارما'، کارمای خوب، ندارند که به انسان تبدیل شوند. یا آنها در گروه حیوانات، به اندازه کافی کارما ندارند که بتوانند به عنوان حیوان، تناسخ پیدا کنند
میان استاد و شاگردان
2021-02-15   2260 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-15

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۶ از ۸

00:29:58

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۶ از ۸

پس ما باید همه کارها را با تعادل انجام دهیم. هیچ چیزی را در حد افراط انجام ندهیم. فکر کنم این بهترین است زیرا باید دیگران در اطراف مان را در نظر بگیریم. در هر وضعیتی، دیگران که کمتر از آنچه ما داریم دارند را در نظر بگیرید.
میان استاد و شاگردان
2021-02-14   2092 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-14

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۵ از ۸

00:26:42

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۵ از ۸

مانند زندگی که قبلا در هندوستان داشتم است. به شما گفت، در "ریشیکش". (بله، استاد.) این نوع زندگی را دوست دارم. من دلتنگ چیزی نیستم بجز آن، بجز آن زندگی. گاهی بسیار بسیار بسیار زیاد دلتنگ آن هستم. احساس آزادی زیادی داشتم. متوجه اید؟ (بله.) شما احساس آزادی بسیاری میکنید. [آنوقت] ما احتیاج به پول زیادی نداریم. ما یک زندگی بسیار ساده داریم.
میان استاد و شاگردان
2021-02-13   2006 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-13

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۴ از ۸

00:26:14

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۴ از ۸

و من گاهی تحت تاثیر قرار میگرفتم و متاثر میشود و قدردانم که در این دوره زمان انسانها زندگی میکنم – که تسهیلات زیادی وجود دارند که زندگی ما را بسیار بسیار راحت میکنند. (بله، استاد.)
میان استاد و شاگردان
2021-02-12   2349 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-12

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۳ از ۸

00:28:26

داستانهای اشباح از شب سال نو، قسمت ۳ از ۸

فقط افراد مقدس میتوانند کاری که شما انجام می دهید را انجام دهند. برای شما آسان است زیرا آن رسالت شماست. شما دوست دارید آنرا انجام دهید. همه نمیتوانند چنین کنند، حتی اگر برای شما آسان به نظر بیآید. (بله.) البته، شما گاهی کار سخت انجام میدهید، ولی برای شما، بنظر نمی آید که یک الزام باشد یا مسئله ای دشوار باشد. آنرا انجام میدهید زیرا میخواهید چنین کنید.
میان استاد و شاگردان
2021-02-11   2296 نظرات
میان استاد و شاگردان
2021-02-11
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها
Use 0.046s