جستجوی تاریخ برنامه
از
الی
میان استاد و شاگردان

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

عشق و بخشش، قسمت ۱ از ۴

00:29:45

عشق و بخشش، قسمت ۱ از ۴

هیچ پایانی برای رنج در این جهان وجود ندارد. به همین علت ما باید بیشتر ممارست کنیم و تعالیم خوب را بیشتر منتشر کنیم تا همه ارتقاء پیدا کنند و آنوقت دیگر هیچ قتل و کشتاری وجود نخواهد داشت. راه دیگری وجود ندارد.
میان استاد و شاگردان
2020-09-22   251 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-22

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۵ از ۵

00:31:32

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۵ از ۵

Thank you. I know you are doing your best. But some of you are not serious. In whatever we do, we should respect our profession. Whether you are sweeping the floor, or cleaning the toilets in the airport. God is watching every job you do.I know. All of you love me. I hear that all the time. Something new. (Master, this is the…) What? (This is the only vegan
میان استاد و شاگردان
2020-09-21   473 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-21

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۴ از ۵

00:30:24

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۴ از ۵

I’m happy just to stay in any little cave or corner, anywhere, as long as I have somewhere to stay, so that I can work. Because when you work a lot, you don’t care about what you wear or not wear. I mostly just sleep on a sofa. I did not even have a bed. Many places I don’t have a bed. I have many houses because, before, I kept running around and
میان استاد و شاگردان
2020-09-20   594 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-20

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۳ از ۵

00:35:16

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۳ از ۵

She saw that Baba Sawan Singh took her to see God, on the throne of God. And she was crying, crying. She said, “I never imagined, I never… All my life, I never imagined that I could even go near the throne of God and speak to Hirm like that.” This temple is not… it doesn’t look like a normal Buddhist temple. It’s just a buildi
میان استاد و شاگردان
2020-09-19   698 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-19

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۲ از ۵

00:39:35

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۲ از ۵

حضرت ماهاویرا گفت: "من فقط از شاهدختی که برده شده، صدقه می پذیرم تا روزه ام را بشکنم.'" او چنین چیزی را اعلام کرد، بدون اینکه کسی این قضیه را برایش تعریف کرده باشد. هیچکس نمیدانست که 'چاندانا' شاهدخت بوده است. "'واسوماتی' به خاطر رفتار محبت آمیزش روی شوهر او تأثیر جادویی داشت. عطر پارسایی و آرامش ذات او 'داناوا' را بر آن داشت که او را 'چاندانا' (چوب صندل) نام دهد. اما همس
میان استاد و شاگردان
2020-09-18   742 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-18

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۱ از ۵

00:39:58

زندگی 'حضرت ماهاویرا': ادامه روزه برای نجات 'چاندانا'، قسمت ۱ از ۵

تنها اگر دیگر به یاد نیاورید که مرد یا زن هستید، که دو جنس گرا یا همجنسگرا یا ترا پوش یا غیر ترا پوش هستید، براستی تغییر کردید. بعد به ورای همه اینها میروید و میتوانید بودا شوید. سلام. این خیلی سنگین است؟ یک فرد قوی هستید. حالا متوجه شدم که چرا در جهان مردها هستند. آنها برای حمل چنین چیزهایی اینجا هستند، چون شما دخترها نمیتوانید چنین کنید. سلام! (سلام، استاد.) سلام. مرا ب
میان استاد و شاگردان
2020-09-17   822 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-17

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۴ از ۴

00:34:01

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۴ از ۴

"انواع چیزهایی که رخ می دهند به این دلیل است که ما جسم داریم. و برای مدیتیشن و رهروانی که در آرزوی یافتن حقیقت هستند این واقعا چیز خوبی نیست. تنها افرادی با خرد زیاد واقعا این را درک می کنند، که این بدن، واقعا منشاء و منبع همه مشکلات است."
میان استاد و شاگردان
2020-09-16   700 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-16

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۳ از ۴

00:33:52

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۳ از ۴

بانو، شما باید بدانید، این جسم، فانی است. امروز ممکن است آن را داشته باشی، فردا ممکن است آنرا از دست بدهی. و در طول مدتی که آنرا داریم، رنج هست. امروز سردردها، فردا دردی در اینجا، یک بریدگی در اینجا، همیشه رنجی وجود دارد تا زمانیکه هنوز این بدن را داریم.
میان استاد و شاگردان
2020-09-15   678 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-15

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۲ از ۴

00:32:45

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۲ از ۴

شخص با استعداد یا مورد اعتماد، میدانید، خیلی سخت کار می کند. خب، اینطور نیست که شما با استعدادید و شما خوبید و آنوقت با شما بخوبی رفتار میشود. نه، شما نسبت به بقیه سخت تر کار می کنید. از کسی که به او بیشتر داده شده، انتظار بیشتری میرود.
میان استاد و شاگردان
2020-09-14   717 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-14

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۱ از ۴

00:32:03

داستانهای بودایی: همسر بهتر، قسمت ۱ از ۴

قبل از اینکه او به خانواده شوهر برود، مادرش به او گفت، "ببین، وقتی به خانواده شوهرت میروی. باید در خاطر داشته باشی، که همیشه لباسهای زیبا و جدید بپوشی. زیبا و جدید. تو باید غذای زیبا و خوب بخوری، غذای خوب و غذای خوشمزه. همیشه، هر روز باید در آینه نگاه کنی. چیزهایی را که به تو میگویم فراموش نکن."
میان استاد و شاگردان
2020-09-13   966 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-13

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۷ از ۷

00:35:28

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۷ از ۷

Especially those cute or rescue scenes. The dog rescuing the cat or other; even the gorilla, he rescued the bird drowning in his pool. Oh, my God. Who taught them all this? Nobody taught them. They are just kind and loving by nature. I can’t believe I still talk so long to you, my God! Where did I have all this energy? Eating not much even. You witnessed. Yo
میان استاد و شاگردان
2020-09-12   733 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-12

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۶ از ۷

00:31:12

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۶ از ۷

Because you guys are here, I feel strong, supported, so I ask for anything I want. I am not shy anymore. What’s the use? The Buddha, He ate only once a day, people still wanted to kill Him. Jesus walked barefoot, and they still nailed Him. I eat and drink, wear beautiful clothes, see what happens. Change tactic. After that, one day, I came out of the hotel.
میان استاد و شاگردان
2020-09-11   939 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-11

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۵ از ۷

00:29:04

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۵ از ۷

“You give many times and You never ask for anything.” I said, “Well, that's the best way to give because when you're born, you don't have anything. God gives you this, so that you can pass it on. In the Bible, it says you give by the right hand, you don't let the left hand know it,” or vice versa. I forget. So, he was very, very impressed,
میان استاد و شاگردان
2020-09-10   1098 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-10

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۴ از ۷

00:38:19

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۴ از ۷

Of course, I knew that they had to practice, but that film made me realize it deeper, their talent and their hard work behind their fame, behind the enjoyment that they offer to us. And I really feel so much, so much respect and sympathy for the artists of all kinds, not just her.Anyway, so I went to this multi-millionaire, billionaire or something... Must be a bi
میان استاد و شاگردان
2020-09-09   939 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-09

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۳ از ۷

00:34:25

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۳ از ۷

And I ran so fast, as fast as I could out of that circle of disciples, with big luggage and big hair booboo, and all kinds of people. All right, I ran out. Oh, and then, “Kaboom, ka-chat, kaboom, ka-pow!” It stopped one hundred thousand times on the highway.One, two, three, four. Four. How do you say “five” in Iranian? (Five (Panj).) Five (
میان استاد و شاگردان
2020-09-08   1020 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-08

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۲ از ۷

00:32:42

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۲ از ۷

I love that so much about India. No matter how many religions have taken root in India, the Indian people, inside, they are always the same. They just love God, in whatever name you call Hirm. They’re just religious, whatever religion you want to call yourself.And in Monaco, they also recognize loyalty. The hotel where I stayed... Because when I first went t
میان استاد و شاگردان
2020-09-07   1120 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-07

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۱ از ۷

00:33:09

ایمان، مادر همه فضیلت ها است، قسمت ۱ از ۷

من برای هیچ چیز دیگری زندگی نمیکنم. فقط برای آن هدف زندگی میکنم. برای بهبودی جهان، برای کم کردن رنج حیوانات. برای هیچ چیز دیگری زندگی نمیکنم. واقعا اینگونه است. و خدایان میدانند که حقیقت را گفته ام. خدایان شاهد من هستند. از همه شما که کارهای خوب انجام میدهید، تشکر میکنم. مسلم است که ما کل جهان را پشت خودمان داریم، منظورم، برادران و خواهران تان در کل جهان که به این چیزها ر
میان استاد و شاگردان
2020-09-06   1716 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-06

حقیقتا چه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ قسمت ۱۱ از ۱۱

00:29:27

حقیقتا چه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ قسمت ۱۱ از ۱۱

اما اگر مجرد باشید و یک شغل معمولی داشته باشید، در وقت آزادتان فقط غذایتان را بخورید و مدیتیشن کنید و تا حد ممکن ساده زندگی کنید، بعد با همه چیز هماهنگ تر خواهید بود. با طبیعت هماهنگ تر خواهید بود. دیروز میخواستم به شما بگویم که اگر سؤال بحث بر انگیزی دارید، از من بپرسید. مثلا چیزی بگویید و از من انتقاد کنید و از این چیزها، فقط برای اینکه عکس العمل مرا ببینید. فراموش کردم
میان استاد و شاگردان
2020-09-05   4206 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-05

حقیقتا چه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ قسمت ۱۰ از ۱۱

00:29:39

حقیقتا چه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ قسمت ۱۰ از ۱۱

من باید هر روز در تقلا باشم تا به خودم بگویم که فقط به خاطر رنج موجودات اینجا هستم، و اهمیتی ندارد که بدانم توهم است یا نه. (بله، ممنون، استاد.) این [نوع اطلاعات] را بر خود می بندم - تعدادی از درب ها را می بندم، مقداری از دانش را بر خود می بندم، مقداری از درک عمیق را بر خود می بندم تا بتوانم همچنان مثل یک انسان باشم. ( استاد، سطح معنوی شما آنچنان بالاست که ورای درک ماست.
میان استاد و شاگردان
2020-09-04   4412 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-04

حقیقتا چه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ قسمت ۹ از ۱۱

00:32:01

حقیقتا چه کسی می تواند نجات پیدا کند؟ قسمت ۹ از ۱۱

وقتی که شما بالا و به "قلمرو جدید معنوی" می روید، به هیچ چیزی فکر نمی کنید. شما بسیار سرگرم لذت بردن، و خلق کردن خواهید بود. این فقط یک زندگی سعادتمندانه است. هیچ چیز شما را ناراحت نمی کند، حتی یک کلمه از غم و اندوه یا دردی که در فرهنگ لغت هست، نیست. ( وقتی روح ها توسط استاد به "سرزمین معنوی" تازه خلق شده میروند، آیا از زندگی گذشته شان بر روی زمین خاطره ای دارند؟ و اگر بب
میان استاد و شاگردان
2020-09-03   4862 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-09-03
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید
زیرنویسها