جستجوی تاریخ برنامه
از: الی:
میان استاد و شاگردان

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۸ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:40:19

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۸ از ۱۰ Aug. 13, 2015

"اینک، میخواهم که همه شهروندان برای ممارست "ده عمل نیک" تلاش کنند، و گفتار، کردار و پندارتان را پاک و غفور، مشفقانه، محبت آمیز و مهربانانه، حق شناس نگه دارید و محافظ یکدیگر باشید. در این مورد، خیلی بی توجه نباشید. آنوقت قادر خواهید بود که در زندگیهای پیاپی از "سه راه شرور، سه راه شیطانی، فرار کنید، در بهشت یا زمین متولد خواهید شد و از ثروت و خوشبختی لذت خواهید برد."
میان استاد و شاگردان
2020-01-20   65 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-20

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۷ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:36:55

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۷ از ۱۰ Aug. 13, 2015

"شما بایستی بدانید، اگر مصمم به انجام کاری باشید، آن کار انجام خواهد شد. من مشکلات بسیار زیادی... داشتم. و یکعالمه به دردسر افتادم و زمان صرف کردم تا این جواهرات را بمنظور کمک به همه موجودات و همه انسانهای همنوع ام بدست آورم. خیلی مشکل، خیلی سخت، و خیلی خطرناک بود. و حتی آنوقت توانستم آنرا داشته باشم، زیرا من میخواهم "بودا" بشوم. پس این بیرون ریختن آب با ملاقه، و تخلیه اقیانوس، کار سختی نیست."
میان استاد و شاگردان
2020-01-19   185 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-19

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۶ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:34:16

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۶ از ۱۰ Aug. 13, 2015

"من از مسافت طولانی و سفر خطرناک رفتن به دریا نمی ترسم تا که گنج ها را بیرون آورم، تا به شهروندان دیگر کمک کنم، تا آنها دیگر گرسنه و تشنه نباشند. این اجر را وقف همه بوداها در ده جهت می کنم. میخواهم آنرا فقط برای بودا شدن خودم در آینده انجام دهم."
میان استاد و شاگردان
2020-01-18   266 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-18

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۵ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:37:24

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۵ از ۱۰ Aug. 13, 2015

او گفت، "همه مردم کشور، هر کسی که فقیر است، غذای کافی برای خوردن ندارد، لباس کافی برای پوشیدن ندارد، اینجا به خانه من بیایید. شما میتواند هر اندازه که نیاز دارید، بردارید." پس همه اینرا شنیدند. همه آمدند: مردمی که فقیر، بیمار، تنها بودند، کسی از آنها مراقبت نمیکرد. همه به آنجا آمدند.
میان استاد و شاگردان
2020-01-17   250 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-17

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۴ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:35:48

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۴ از ۱۰ Aug. 13, 2015

از آن زمان، از زمانیکه همه اینها را دید، او دید که همه خیلی ناآگاه هستند و چنین کارمای وحشتناکی را انجام می دهند، او خیلی غمگین شد. از آنموقع به بعد هرگز دوباره لبخند نزد. و سپس فکر میکرد که چگونه میتواند به همه موجودات کمک کند بطوریکه آنها همه چیز داشته باشند، نه فقط رضایت فیزیکی داشته باشند بلکه رضایت معنوی و ذهنی و در هر چیزی.
میان استاد و شاگردان
2020-01-16   282 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-16

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۳ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:32:04

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۳ از ۱۰ Aug. 13, 2015

او بعنوان یک دستیار، بایستی بداند چه فصلی چه نوع غذایی را بیاورد که مناسب ترین است و اینکه در چه زمانی، به این شکل، تا اینکه جسم بودا قوی و سالم بشود. واقعا باید از همه چیز به ترتیب و به درستیمراقبت شود، برای سلامت و تندرستی بودا باشد. به همین دلیل او چنین چیزی پرسید. او گفته که کسی بوده که با توجه به فصول و برنامه زمانی مراقبت میکرده است. هیچکس دیگری نبایستی در آن دخالت میکرده.
میان استاد و شاگردان
2020-01-15   334 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-15

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۲ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:36:03

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۲ از ۱۰ Aug. 13, 2015

ما برای تولید غذا، سوخت بسیار زیادی استفاده می کنیم و بعد آنرا هدر می دهیم، و آنوقت برای مراقبت از این ضایعات هم یکعالمه انرژی صرف می کنیم. این مثل یک چرخه شیطانی است. و پایانی نخواهد داشت. ما باید یا یکدیگر سازماندهی کنیم. سازمانهای غذایی، وزارتخانه های غذا از همه کشورها باید با هم بنشینیم و هوشمندانه، و دلسوزانه، یا به هر صورتی با این مقابله کنیم. یا به جز این، همه ما عواقب آنرا خواهیم داشت.
میان استاد و شاگردان
2020-01-14   406 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-14

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۱ از ۱۰ Aug. 13, 2015

00:32:33

داستانهای بودایی: جواهرات برآورده کننده آرزو، قسمت ۱ از ۱۰ Aug. 13, 2015

با همه قدرت، شایستگی، یا هر چه هست، به هیچ وجه برای ما ایمن نیست که در بهشتها یا بر کره زمین بمانیم. اینها همگی دائمی نیستند. بنابراین بهتر است که ممارست کنیم، مثلا روشن ضمیری آنی، و آنوقت از آن به بعد شما هیچگاه در مورد چیز دیگری، نگران نخواهید شد.
میان استاد و شاگردان
2020-01-13   572 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-13

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۶ از ۶ July 14, 2019

00:33:25

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۶ از ۶ July 14, 2019

زیرا در اغلب موارد، شما دشمن خود را دوست دارید. این روشی است که در این جهان، ترتیب داده شده است تا اینکه نفرتی را که در زندگیهای قبلی از یکدیگر داشتید را جبران کنید. این بدینسان عمل می کند. زندگی باید در مورد عشق باشد.
میان استاد و شاگردان
2020-01-12   765 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-12

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۵ از ۶ July 14, 2019

00:33:00

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۵ از ۶ July 14, 2019

در بهشت، شما نیاز ندارید که چیزی بخواهید. یا حتی هر آنچه که بخواهید، برای شما از قبل آنجاست. و حتی اگر تنها بخاطر خلاقیت چیزی فوق العاده بخواهید، فقط به آن فکر می کنید و آن درست در آنجاست. اما در اینجا، شما اجازه ندارید از این استفاده کنید. من اجازه ندارم از بسیاری چیزها استفاده کنم.
میان استاد و شاگردان
2020-01-11   853 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-11

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۴ از ۶ July 14, 2019

00:37:12

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۴ از ۶ July 14, 2019

و ما دوستان نامرئی ای مثل فرشتگان نیز داریم که از ما محافظت می کنند. اگر خوب باشید، فرشتگان بیشتری از شما محافظت میکنند. و اگر خوب نباشید، حتی اگر فرشتگانی در اطراف ما باشند، آنها نمی توانند کاری انجام دهند. یا اینکه فقط ناپدید میشوند. اگر شایسته نباشید، آنها اجازه ندارند به شما کمک کنند. اگر فقط احکام پنجگانه را بوضوح رعایت کنید، آنوقت مسئله ای نیست، حداقل پنج فرشته دارید.
میان استاد و شاگردان
2020-01-10   1021 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-10

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۳ از ۶ July 14, 2019

00:34:21

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۳ از ۶ July 14, 2019

جامعه ما، جهان ما تمام مدت از همه لحاظ، در حال بهتر شدن است؛ در همه جا یکعالمه غذای وگان است، رستورانهای وگان در همه جا مثل قارچ بسرعت رشد میکنند؛ توزیع کنندگان وگان، تولید کنندگان وگان در سراسر سیاره مانند قارچ بسرعت سر برمی آورند. و بزودی نمی توانیم هیچ گوشتخواری را در اینجا پیدا کنیم، و این چیزی است که من دوست دارم ببینم.
میان استاد و شاگردان
2020-01-09   884 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-09

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۲ از ۶ July 14, 2019

00:33:57

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۲ از ۶ July 14, 2019

همه بودیساتواها و بوداها به ما هشدار می دهند که بودیساتواها همیشه در آنجا بوده اند تا در تمام مدت به ما کمک کنند، حتی ما را از جهنم دور نمایند، اگر توبه کنیم و صادق باشیم و برای جبران اشتباهات مان فرصت دیگری به ما میدهند. برخی باز هم دوباره آنرا انجام میدهند زیرا عادات به سختی از بین میروند، حتی عاداتی از زندگیهای قبلی، باز هم برمی گردند، و ناخودآگاه ما را تحت تاثیر قرار میدهند. بنابراین سعی کنید با قدرت مقاومت کنید، هر چه که فکر می کنیم، خوب نیست.
میان استاد و شاگردان
2020-01-08   1174 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-08

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۱ از ۶ July 14, 2019

00:36:12

چهار نوع از موجودات در زندگی مان، قسمت ۱ از ۶ July 14, 2019

بنابراین، من فکر می کنم دولتهای این کشورهای طرفدار قوانین و حمایت از حیوانات، در حال حاضر خیلی، خیلی خوب هستند. شاید یک روز، همه آنها با هم هر نوع شکنجه و کشتاری از هر نوعی را قدغن کنند، آنوقت عالی خواهد بود. من به آن کشور صدها جایزه رهبری درخشان جهانی برای شفقت، برای عشق، برای فضیلت، برای قهرمانی، برای هر چه، بهترین ها را میدادم.
میان استاد و شاگردان
2020-01-07   1306 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-07

روابط عاطفی را درک کنید و ورای کارما بروید، قسمت ۵ از۵ Mar. 1, 2005

00:37:18

روابط عاطفی را درک کنید و ورای کارما بروید، قسمت ۵ از۵ Mar. 1, 2005

شما میتوانید زندگیتان را، باقیمانده عمرتان و دانشی که دارید، قدرتی که در اختیار شماست را برای همه موجودات صرف کنید. این شریفترین چیزی است که میتوانم به انجام آن فکر کنم.
میان استاد و شاگردان
2020-01-06   585 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-06

روابط عاطفی را درک کنید و ورای کارما بروید، قسمت ۴ از ۵ Mar. 1, 2005

00:37:57

روابط عاطفی را درک کنید و ورای کارما بروید، قسمت ۴ از ۵ Mar. 1, 2005

گاهی شما از آن رابطه بیرون می آیید و چیز دیگری می پردازید. بنابراین، همیشه هزینه ای است. اما گاهی دیگر وقت بیرون آمدن است. اگر واقعا برای بیرون آمدن اشتیاقی قوی احساس می کنید، آنوقت معنی اش اینست که وقتش است. زمان آن فرا رسیده است. گاهی شما میخواهید بیرون بیایید اما نمی توانید، شاید آن موقع هنوز خیلی قوی است. اما ما رهروان معنوی هستیم - شما میتوانید قوی باشید، اراده قوی دارید و یک عالمه اجر معنوی دارید. میتوانید کمی از اجرتان را برای آن بدهید بطوریکه بتوانید بیرون بیایید.
میان استاد و شاگردان
2020-01-05   577 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-05

روابط عاطفی را درک کنید و ورای کارما بروید، قسمت ۳ از ۵ Mar. 1, 2005

00:34:52

روابط عاطفی را درک کنید و ورای کارما بروید، قسمت ۳ از ۵ Mar. 1, 2005

دشمنان همیشه اتفاقی بهم می رسند (بله.) و آنوقت حتی "عشق در نگاه اول" هم اتفاق می افتد و همه آن موارد. و بعد هرگز نمی دانید که موضوع چیست. همه چیز "گول زننده" است. در این جهان، همه ظواهر به نوعی فقط شما را فریب می دهند. و با این وجود، شما همه چیز را از دست داده اید و حتی از آن خبر ندارید!
میان استاد و شاگردان
2020-01-04   653 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-04

روابط عاطفی را درک کنید و ورای کارما بروید، قسمت ۲ از ۵ Mar. 1, 2005

00:33:19

روابط عاطفی را درک کنید و ورای کارما بروید، قسمت ۲ از ۵ Mar. 1, 2005

و در زندگیهای متوالی، افرادی را ملاقات می کنیم و گاهی ما به آنها واکنش نشان می دهیم و آنها به شما واکنش نشان می دهند. اگر خوب باشد، آنوقت آنها بعنوان دوست تان یا دوستدار خوب شما، برمی گردند. اگر بد باشد، بعنوان افرادی که قلبتان را می شکنند، بازمی گردند.
میان استاد و شاگردان
2020-01-03   810 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-03

روابط عاطفی را درک کنید و ورای کارما بروید، قسمت ۱ از ۵ Mar. 1, 2005

00:29:04

روابط عاطفی را درک کنید و ورای کارما بروید، قسمت ۱ از ۵ Mar. 1, 2005

فقط پنج احکام را رعایت کنید، مدیتیشن کنید، پنچ نام (مقدس) را ذکر کنید، هدیه را بخاطر داشته باشید و دیر یا زود مستقیم بالا میروید. حالا هیچ چیز نمیتواند شما را متوقف کند. دیگر هیچ چیز نمیتواند شما را آلوده کند، دیگر هیچ چیز نمیتواند شما را وسوسه کند. هیچ چیز حتی نمیخواهد نزدیک شود!
میان استاد و شاگردان
2020-01-02   875 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-02

صداقت و اشتیاق مردم ایران در ممارست معنوی، قسمت ۴ از ۴ May 12, 2019

00:36:27

صداقت و اشتیاق مردم ایران در ممارست معنوی، قسمت ۴ از ۴ May 12, 2019

قبل از اینکه مدیتیشن کنید، بصورت صاف دراز بکشید و از طریق بینی نفس بکشید. خیلی عمیق و طولانی نفس بکشید. نفش بکشید و آنرا هدایت کنید به چاکرای شبکه خورشیدی تان، که نزدیک ناحیه معده است. احساس کنید که در حال پر شدن است. و بعد از اینکه پر شد، آنرا به قفسه سینه تان و سپس به سرتان هدایت کنید و بگذارید از طریق دهانتان بیرون برود و همچنین تصور کنید که خارج می شود. چندین بار یا شش بار، انجام دهید.
میان استاد و شاگردان
2020-01-01   606 نظرات
میان استاد و شاگردان
2020-01-01
اپلیکیشن
«کد پاسخ سریع» را اسکن کنید یا برای دانلود، سیستم تلفن را به درستی انتخاب کنید
آیفون
اندروید