Tiếp Theo

Giữa Thầy và Trò

Ăn Thực Phẩm Tươi Vào Thời Điểm Tốt Nhất Rất Quan Trọng Đối Với Người Tu Hành, Phần 1/2 26 tháng 11, 2018

Jordan
2019-01-19

Tập

Chi Tiết
Đọc thêm
If possible, you don't eat leftover food, OK? Because the demons, they favor leftover food, so they will, kind of, takeaway the purity of the food. So, if you eat it again, you are mixing with the demon's energy. Not too good. Try to cook just enough and then you just eat that. Next time, you cook again. Up to six o'clock, we can eat because the Sun is still there. But it's different in different countries. Depends on what time the Sun sets. Also depends on the season, as well. Just eat before the Sun sets; that will be good.
Xem thêm
Tập
Danh Sách Chương Trình
Chia sẻ
Chia sẻ với
Nhúng
Bắt đầu tại
Tải Về
Điện Thoại
Điện Thoại
iPhone
Android
Xem trên trình duyệt di động
GO
GO
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android