Tìm Kiếm Theo Ngày
Từ
Đến
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 112 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:31:59

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 112 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

Hoàng Đế nói: "Lão Thủy mang tới điều gì chăng?" Lưu (Bá Ôn) tâu rằng: “Có, có, có. Ngài sẽ mang tới tu hành Ngài sẽ mang tới tu hành đồng thời tụ họp con người thuộc mọi tôn giáo khác nhau. Lớn thành nhỏ, và già thành trẻ. Tu sĩ sẽ cưới vợ đẹp. Thật buồn cười, buồn cười. Thời tăng nhân lấy vợ sẽ đến”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-10-18   175 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-10-18

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 111 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:28:30

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 111 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“Vị lãnh đạo tôn giáo (tâm linh) trong tương lai sẽ xuống trần vào thế giới loài người, không là viên quan trong tư gia tể tướng, không là hoàng tử trong cung điện; không ở trong Chùa Phật giáo, chẳng ở trong tu viện Lão giáo, nhưng ở trong gia đình của người dân thường. Ngài sẽ phân phát vàng bạc từ những nơi phía nam của nước Yên và phía bắc của nước Triệu”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-10-11   526 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-10-11

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 110 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:33:44

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 110 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

"Người người tám hướng Đến xin vinh danh Tới Đấng Thánh Vương Cung nữ trong triều Chăm chỉ thêu thùa Ngắm nàng Hằng Nga Dấu hiệu khắp nơi Bao trùm Thiên Địa Báo điềm tái sinh Của Đấng Hoàng Kim”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-10-04   451 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-10-04

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 109 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:32:00

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 109 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“Mệnh đế vương trung hưng Vua này tới vua kia. Rồi sau năm trăm năm, Chúa (Thánh Quân) xuống trần. Ngài chu du bốn phương Người hiền lương phụ tá”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-09-27   917 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-09-27

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 108 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:29:56

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 108 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“There will be stars of talented officials in all directions. Everything on earth will flourish and in the same form. All beings will live in harmony, and achieve the ancient Tao.” It is said that the famous prophetic poem titled “Shaobing Ge” (The Baked Cake Ballad) written by the emperor
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-09-20   634 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-09-20

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 106 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:21:07

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 106 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“Chỉ những ai gặp Quý nhân Mão Mệnh Mộc mới sống trường thọ. Ngài ban Phúc mọi chúng sinh sống khỏe mạnh và hạnh phúc”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-09-13   612 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-09-13

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 106 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:22:32

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 106 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“Khi thời điểm thịnh vượng của quốc gia đến, những hạt giống HÒA BÌNH VĨ ĐẠI sẽ được gieo vào năm địa chi thứ tư”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-09-06   874 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-09-06

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 105 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:27:10

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 105 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“Dù là kim cang La Hán hay mình đồng da sắt CŨNG KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ NGOẠI TRỪ TU HẠNH TỪ BI. Hãy cảnh giác và đề phòng, không dễ cho bất cứ ai vượt qua những khó khăn này”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-08-30   1163 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-08-30

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 92 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:38:07

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 92 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“Thiên có mắt; Địa có mắt. Người người đều có một đôi mắt. Thiên cũng lật; Địa cũng lật. Tiêu dao tự tại lạc vô biên”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-08-23   865 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-08-23

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 103 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:29:23

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 103 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“Thuần Phong nói: ‘…Trừ khi Chân Chủ (Đấng Cứu Rỗi) xuất hiện, không thì làm sao thiên hạ có được văn minh?’ Thái Tông nói: ‘Văn minh là gì?’ Thuần phong nói: ‘Vị chân chủ này đầu đội một chum, hai tay nâng trời, hai chân đạp đất; đai nặng cửu cân, tám trượng long bào…’”
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-08-16   788 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-08-16

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 102 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:29:31

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 102 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“Sấm viết: vô thành vô phủ, vô nhĩ vô ngã. THIÊN HẠ NHẤT GIA, Trì trăn đại hóa”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-08-09   727 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-08-09

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 101 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:46:54

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 101 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“Sấm viết Thiên Tử giữa cung điện chiêu hiền đãi hiền sĩ Thuận Thiên Ý Mệnh phúc lành”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-08-02   596 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-08-02

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 100 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:25:01

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 100 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“Sấm truyền: Khi đạt cực điểm, Tất sẽ đảo ngược, Dĩ độc trị độc. Đồng tử ba thước Bốn phương khâm phục”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-07-26   967 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-07-26

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 99 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:26:31

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 99 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

Quẻ #47 “Sấm rằng: Đấng mang hòa bình đến thế giới không phải bậc đế vương, nhưng là Người Đầu Tiên từ vùng thôn quê…”
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-07-19   985 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-07-19

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 98 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:22:55

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 98 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“Sấm rằng: Có một chiến binh mang cung tên, nói anh là người có đầu bạc…” “…Gươm vàng được dàn trận tại cửa đông. Dũng sĩ lẻn vào cung bằng cửa hậu”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-07-12   711 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-07-12

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 97 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:21:05

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 97 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

Quẻ #46 “Lời tiên tri viết: Bầu trời ảm đạm. Sát bất dụng đao. Vạn nhân bất tử. Nhất nhân (Đấng Cứu Thế) nạn đào”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-07-05   1051 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-07-05

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 96 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:22:57

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 96 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“Dẫu không quyền lực hay địa vị, Ngài vẫn thành công về mọi mặt”. Chúng ta đang làm việc để thay đổi thế giới. Và thế giới đang cải biến! Không ai có thể ngăn cản thế giới và nhân loại thay đổi tốt hơn bây giờ. Không ai. Không một ai cả.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-06-28   812 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-06-28

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 95 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:24:27

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 95 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

Quẻ 44 “Bài thơ viết: Có Bậc Đại Thánh ở Trung Quốc ngày nay. Dẫu không quyền lực hay địa vị, Ngài vẫn thành công về mọi mặt”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-06-21   863 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-06-21

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 94 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:27:50

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 94 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“Câu tiên tri nói: Nhật Nguyệt sáng tỏ bầu trời. Ác ma sợ hãi vội thề trung thành”.
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-06-14   1149 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-06-14

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 93 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

00:25:27

Tiên Tri Thời Đại Hoàng Kim, Phần 93 – Tiên Tri Trung Hoa Về Đại Bồ Tát

“Thi ca viết: Một Mỹ nhân từ phương Tây là Tiên Nữ ôm đàn Luýt. Ngài được tô điểm với trang phục sáng ngời và đầy sức sống, cũng như những trang phục với màu sắc rực rỡ và đẹp hơn…”
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-06-07   991 Lượt Xem
Tiết Mục Nhiều Tập Với Các Tiên Đoán Thời Xưa Về Địa Cầu Của Chúng Ta
2020-06-07
Ứng Dụng
Quét mã QR,
hoặc chọn hệ điều hành phù hợp để tải về
iPhone
Android
Phụ Đề