ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ ਨੂੰ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 84 - ਰੋਸੀਕਰੂਸ਼ੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ

00:22:20

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 84 - ਰੋਸੀਕਰੂਸ਼ੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ

"ਅਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਪਖ, ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਪਖ ਅਤੇ ਸਿਰਜ਼ੇਗਾ ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਜੀਣ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਡੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰ ਜਿਸ ਤਕ ਮਾਨਵਤਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-04-05   298 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-04-05

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 83 - ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਭਰੀ ਚਿਠੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ

00:29:51

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 83 - ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਭਰੀ ਚਿਠੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ

"ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਰ ਨਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈਂ (ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ), ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ਼ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਆਵੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਪ੍ਰਤੀ।" - ਪਵਿਤਰ ਬਾਈਬਲ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-29   587 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-29

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 82 - ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਭਰੀ ਚਿਠੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ

00:25:00

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 82 - ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਭਰੀ ਚਿਠੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ

"ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤਰਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਵਿਤਰ ਅਤੇ ਆਸਤਿਕ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ।" - ਪਵਿਤਰ ਬਾਈਬਲ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-22   727 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-22

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 81 - ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਭਰੀ ਚਿਠੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ

00:23:40

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 81 - ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਭਰੀ ਚਿਠੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ

ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, "ਕਿਥੇ ਹੈ ਇਹ 'ਆ ਰਿਹਾ' ਉਨਾਂ (ਭਗਵਾਨ ਈਸਾ ਮਸੀਹ) ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਮਰ ਗਏ, ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜ਼ਣਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।" ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਗ (ਅਸਮਾਨਾਂ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡੁਬ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਵਰਗ (ਅਸਮਾਨ) ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਅਗ ਲਈ, ਰਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਲਈਂ ।" - ਪਵਿਤਰ ਬਾਈਬਲ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-15   822 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-15

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 80 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

00:25:59

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 80 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

In particular, from the writings of the 9th century Zoroastrian scholar Zadspram, we were able to determine that the Saoshyant could only be one exceptional Being who is with us today: Supreme Master Ching Hai. As Zadspram’s Anthology states, at the time of Earth’s renovation, Saoyshant and His Divine assistants would command humans to turn away from the “grievous sin” of “slaughtering varying kinds of livestock animals” This is exactly Supreme Master Ching Hai’s urgent message for humanity today, that we must have a violence-free world. It is not just a message, however; it is an ambitious goal and a plan that She fully intends to realize. “And every Sunday from now, we will pray together, and meditate together for World Vegan at the same time, for thirty minutes.” Indeed, the prophecy goes on to affirm that the Savior’s efforts are bound to succeed. “And the powerful collective, positive and loving power of the whole world will repel darkness that is coming towards us, that is facing us right now.” “And the principal kinds of plants will be restored, and there will be no diminution of them, but every place will be like the spring, resembling a garden in which there are all kinds of plants and flowers; and with the wisdom of this world, it is not possible to comprehend and know its wondrousness and worthiness and pleasantness and purity.”
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-08   1199 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-08

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 79 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

00:22:17

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 79 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

… ਉਹ (ਅਰਡਵਾਹੀਸ਼ਿਟ) ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਢਣਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਹੈ: ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, "ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸ ਹੋ; ਵਢੋ ਨਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਢਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-01   1363 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-01

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 78 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

00:20:25

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 78 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

"ਅਹਰੀਮਾਨ ("ਦੁਸ਼ਟ ਸੋਚ") ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਹੂਮੈਨ ਵਜੋਂ ("ਚੰਗੀ ਸੋਚ") ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਝੂਠ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਚ ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਖੋਰਦਾਦ (ਦੇਵਤਾ ਸਮੁਚਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ) ਅਤੇ ਅਮੋਰਦਾਦ (ਦੇਵਤਾ ਸਦੀਵਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ) ਜਿਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਦੋਨਾਂ ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਉਤੇ... ਦੁਸ਼ਟ-ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਹਰੀਮੈਨ ਭਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-23   663 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-23

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 77 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

00:21:39

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 77 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

"ਮਦਦਗਾਰ ਅਸਤਵੈਤ-ਈਰੇਤਾਹ (ਸਾਉਸ਼ੇਅੰਟ) ਵਿਜਈ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ, ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ, ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀ ਬੋਲਦੇ। ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਏਸ਼ਮਾ (ਇਕ ਦੈਂਤ ਅਤੇ ਦੂਤ ਅਹਰੀਮੈਨ ਦਾ) ਉਹਦੇ ਖੂਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੁਰਖਿਅਤ, ਭਜ ਜਾਣਗੇ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-16   801 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-16

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 76 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

00:22:28

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 76 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

"ਉਹ (ਅਸਟਾਵੈਟ-ਈਰੇਟਾ) ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਗਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ । ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਖਿਮਾ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕ ਕਰੂਪ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਰਾ-ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਾਰ..." "...ਉਹਦੀ (ਅਸਟਾਵੈਟ-ਈਰੇਟਾ ਦੀ) ਦਿਖ ਬਣਾਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-09   615 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-09

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 75 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

00:27:28

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 75 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

"ਉਹ ਜੇਤੂ ਉਪਕਾਰੀ (ਸਾਉਸ਼ੀਅੰਟ) ਹੋਣਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ-ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਅਸਤਾਵੈਟ-ਈਰੇਟਾ) ਨਾਮ ਦੇ। ਉਹ ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੇ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ; ਉਹ ਸੰਸਾਰ-ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿੰਦਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਉਪਸਥਿਤੀ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-02   546 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-02

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 74 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

00:22:31

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 74 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

"ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਲੰਘਣਗੇ ਉਸ ਪਿਘਲੀ ਧਾਤ ਵਿਚ ਦੀ ਅਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਪਵਿਤਰ; ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਤਿਵਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਸ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਦੁਧ ਵਿਚ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਉਹ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਘਲੀ ਹੋਈ ਧਾਤ ਵਿਚ ਦੀ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-01-26   974 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-01-26

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 73 - ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ, ਚੀਫ ਫਿਲ ਲੇਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ

00:22:28

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 73 - ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ, ਚੀਫ ਫਿਲ ਲੇਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ

ਅਨੇਕ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਬੀਲ‌ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਧ-ਨਬੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁਚਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅਜ਼ਗਰ, ਡਰੈਗਨ ਪੂਰਬ ਤੋਂ (ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਚਿੰਗ ਹਾਏ ਜੀ) ਮਿਲੇ ਈਗਲ ਨੂੰ ਪਛਮ ਤੋਂ (ਆਪ)। ਉਹ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ। ਇਨਡੀਅਨ ਲੋਕ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਭਾਂਲ ਕੇ ਰਖੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਵਿਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਗਾਤਾਂ ਇਕਠੀਆਂ। (ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਜੁਬਾਨ ਵਿਚ)। ਮੈਂ ਵਧਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਨਿਘਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਫੀ ਪਾਉਣੀ ਸਰਬ ਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-01-19   472 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-01-19

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 72 - ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ, ਚੀਫ ਫਿਲ ਲੇਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ

00:18:34

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 72 - ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ, ਚੀਫ ਫਿਲ ਲੇਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ

"ਸਾਡੀਆਂ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਚੁਰਾਹੇ ਉਤੇ ਹਾਂ।“ “ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ।" "ਬਜੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ।" -ਥੌਮਸ ਇਕ ਵੋਲਫ, ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਬ ਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਨੂੰ (ਸਵਾਗਤੀ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲ ਜੁਬਾਨ ਵਿਚ)। ਮੈਂ ਵਧਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਨਿਘਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਹਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗਫੀ ਪਾਉਣੀ ਸਰਬ ਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-01-12   512 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-01-12

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 71 - ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ, ਚੀਫ ਫਿਲ ਲੇਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ

00:17:57

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 71 - ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ, ਚੀਫ ਫਿਲ ਲੇਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ

ਪਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਾਈਟ ਬੈਫਲੋ ਕਾਫ ਵੋਮੈਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਕ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅਜ ਤਕ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੋਂ, ਮੇਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਗਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਚਿਆਂ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤਕ।
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-01-05   515 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-01-05

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 70 - ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ, ਚੀਫ ਫਿਲ ਲੇਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ

00:24:54

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 70 - ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ, ਚੀਫ ਫਿਲ ਲੇਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ

ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿ ਦੋ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਭੋਜ਼ਨ ਲਭਣ ਲਈ। ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ , ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਭੋਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇਖੀ ਉਨਾਂ ਵਲ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਸੀ ਸਭ ਚਿਟਾ, ਸੁਫੈਦ, ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨੇ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਕ ਪਵਿਤਰ ਜੀਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਪਵਿਤਰ ਔਰਤ। ਬਸ ਇਸ ਪਵਿਤਰ ਹਸਦੀ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ, ਬਸ ਉਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ।
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-12-29   1315 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-12-29

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 69 - ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ, ਚੀਫ ਫਿਲ ਲੇਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ

00:22:34

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 69 - ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ, ਚੀਫ ਫਿਲ ਲੇਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ

ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੰਤਵ ਹੈ - ਵਧੇਰੇ ਰਹਿਮਦਿਲ ਹੋਣਾ, ਵਿਧਰੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਨੇਹੀ ਹੋਣਾ, ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਏਕਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ, ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਨਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਦੀ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀ ਇਥੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ।
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-12-22   562 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-12-22

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 68 - ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ, ਚੀਫ ਫਿਲ ਲੇਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ

00:22:54

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 68 - ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ, ਚੀਫ ਫਿਲ ਲੇਨ ਜੂਨੀਅਰ ਨਾਲ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਕ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਭ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਮੁਢਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਗਣ ਦੀ- ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਖਰੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹਾਂ! ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਰੁਹਾਨੀ ਅਸਲ਼ੀਅਤ ਵਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਵਾਰੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਉਤੇ।
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-12-15   677 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-12-15

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 67 - ਐਲੀਸ ਬੇਅਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਤੇ

00:22:15

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 67 - ਐਲੀਸ ਬੇਅਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਤੇ

"ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੈ ਅਤੇ- ਸਭ ਕੁਝ ਤੋਂ ਉਪਰ- 'ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ' ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹਾ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਨਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਣਗੀਆਂ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-12-08   738 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-12-08

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 66 - ਐਲੀਸ ਬੇਅਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਤੇ

00:27:45

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 66 - ਐਲੀਸ ਬੇਅਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਤੇ

"ਮਸੀਹਾ ਖੁਲੀ ਛਡ ਦੇਣਗੇ ਮਾਨਸਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਕਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-12-01   665 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-12-01

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 65 - ਐਲੀਸ ਬੇਅਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਤੇ

00:29:05

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 65 - ਐਲੀਸ ਬੇਅਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਉਤੇ

"ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪੁਤਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਕਲਾ ਨਹੀ ਆਉਣਾ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਰਾਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਰੂਰ ਮੰਨਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-11-24   943 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-11-24
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ