ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ ਨੂੰ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 96 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:22:57

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 96 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਨਹੀ। ਕੋਈ ਵਿਆਕਤੀ ਨਹੀਂ।
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-28   338 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-28

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 95 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:24:26

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 95 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

ਹੈਕਸਾਗਰਾਮ 44 "ਸਰੋਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਉਥੇ ਇਕ ਸੰਤ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਚੀਨ ਵਿਚ ਅਜ਼। ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-21   463 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-21

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 94 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:27:49

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 94 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਸੂਰਜ਼ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਾਨਵ ਡਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-14   788 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-14

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 93 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:25:27

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 93 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

ਸਰੋਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਔਰਤ ਪਛਮ ਤੋਂ ਇਕ ਅਰਸ਼ੀ ਪਰੀ ਹੈ ਵੀਣਾ ਦੀ। ਉਹ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗੀਲੇ , ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-07   610 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-07

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 92 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:22:12

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 92 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਸੁੰਦਰੀ ਆਵੇਗੀ ਪਛਮ ਤੋਂ। ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ…”
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-31   584 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-31

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 91 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

00:24:37

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 91 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

"ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਕ ਚਮਕਦੇ ਦਮਕਦੇ ਤਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਸੂਰਜ । ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁਲ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। …ਇਹ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਰਦੇਵ, ਮਹਾਨ ਸਵਰਗ (ਸਵਰਗੀ ਜੀਵ), ਅਤੇ ਅਪਸਰਾਵਾਂ (ਪਰੀਆਂ) ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਕਾਲਕੀ ਨੂੰ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-24   566 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-24

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 90 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

00:21:59

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 90 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

ਆਪਣੀ ਬੇਰੋਕ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ (ਭਗਵਾਨ ਕਾਲਕੀ) ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਹਨ ਬੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗ‍ਿਆਈ ਧਰਤੀ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਲਿ ਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਲੌਰੀ ਵਾਂਗ।
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-17   702 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-17

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 89 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

00:22:11

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 89 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

"ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਥੇ ਇਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਵੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਸਾਈ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਅਧਰਮ ਵਿਚ, ਓ ਅਰਜੁਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ। ਸੁਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਸ਼ (ਪਰਿਵਰਤਨ) ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੀਲੇਨੀਅਮ ਦਰ ਮੀਲੇਨੀਅਮ ਵਿਚ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-10   1284 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-10

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 88 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

00:23:53

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 88 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

"ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਹਨ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਕਲ ਯੁਗ ਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਿਆਕਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਲ ਯੁਗ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਤਿਤ ਯੁਗ ਵਿਚ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰਨਤਾ ਸੌਖੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਂਕ੍ਰਿਤਾਨਾ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉੁਦਿਆਂ )।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-03   829 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-03

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 87 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

00:26:23

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 87 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

..."ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਆਦੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣ ਦੇ, ਫਿਰ (ਕਾਲੀ) ਯੁਗ (ਹਨੇਰੇ ਵਾਲਾ ਯੁਗ) ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" "ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿਰਜ਼ਣਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜ਼ੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ...ਅਤੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਉਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-04-26   1178 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-04-26

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 86 - ਰੋਸੀਕਰੂਸ਼ੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ

00:26:49

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 86 - ਰੋਸੀਕਰੂਸ਼ੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ

"ਮਨੁਖੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਸ ਉਪਰ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਨਾਂ ਲਈ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਹਨ..."
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-04-19   519 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-04-19

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 85 - ਰੋਸੀਕਰੂਸ਼ੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ

00:21:26

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 85 - ਰੋਸੀਕਰੂਸ਼ੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ

"ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈਂ ਉਹ ਖਾਹਸ਼ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੰਨ-ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਉਤੇ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-04-12   478 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-04-12

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 84 - ਰੋਸੀਕਰੂਸ਼ੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ

00:22:20

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 84 - ਰੋਸੀਕਰੂਸ਼ੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ

"ਅਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵਤਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਪਖ, ਜਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਹਤਰ ਪਖ ਅਤੇ ਸਿਰਜ਼ੇਗਾ ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀ ਰਹੇਗਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਇਕ ਅਸਲੀਅਤ ਜੀਣ ਦੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਡੇ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਾਤਰ ਜਿਸ ਤਕ ਮਾਨਵਤਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-04-05   1773 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-04-05

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 83 - ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਭਰੀ ਚਿਠੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ

00:29:51

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 83 - ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਭਰੀ ਚਿਠੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ

"ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਰ ਨਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈਂ (ਉਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ), ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ਼ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰ ਇਕ ਆਵੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਪ੍ਰਤੀ।" - ਪਵਿਤਰ ਬਾਈਬਲ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-29   1152 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-29

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 82 - ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਭਰੀ ਚਿਠੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ

00:25:01

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 82 - ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਭਰੀ ਚਿਠੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ

"ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਤਰਾਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਵਿਤਰ ਅਤੇ ਆਸਤਿਕ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀ ਆਸ ਰਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਅਤੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ।" - ਪਵਿਤਰ ਬਾਈਬਲ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-22   1041 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-22

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 81 - ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਭਰੀ ਚਿਠੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ

00:23:40

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 81 - ਸੇਂਟ ਪੀਟਰ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ-ਭਰੀ ਚਿਠੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਰੇ

ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, "ਕਿਥੇ ਹੈ ਇਹ 'ਆ ਰਿਹਾ' ਉਨਾਂ (ਭਗਵਾਨ ਈਸਾ ਮਸੀਹ) ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਮਰ ਗਏ, ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜ਼ਣਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।" ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਭੁਲ ਗਏ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਗ (ਅਸਮਾਨਾਂ) ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ। ਇਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਡੁਬ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-15   1377 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-15

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 80 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

00:25:59

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 80 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

In particular, from the writings of the 9th century Zoroastrian scholar Zadspram, we were able to determine that the Saoshyant could only be one exceptional Being who is with us today: Supreme Master Ching Hai. As Zadspram’s Anthology states, at the time of Earth’s renovation, Saoyshant and His Divine assistants would command humans to turn away from the “grievous sin” of “slaughtering varying kin
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-08   1548 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-08

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 79 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

00:22:17

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 79 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

… ਉਹ (ਅਰਡਵਾਹੀਸ਼ਿਟ) ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਢਣਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਹੈ: ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, "ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸ ਹੋ; ਵਢੋ ਨਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਢਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-01   2541 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-01

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 78 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

00:20:25

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 78 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

"ਅਹਰੀਮਾਨ ("ਦੁਸ਼ਟ ਸੋਚ") ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਹੂਮੈਨ ਵਜੋਂ ("ਚੰਗੀ ਸੋਚ") ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਝੂਠ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਚ ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਖੋਰਦਾਦ (ਦੇਵਤਾ ਸਮੁਚਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ) ਅਤੇ ਅਮੋਰਦਾਦ (ਦੇਵਤਾ ਸਦੀਵਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ) ਜਿਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਦੋਨਾਂ ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਉਤੇ... ਦੁਸ਼ਟ-ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਹਰੀਮੈਨ ਭਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-23   1115 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-23

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 77 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

00:21:39

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 77 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

"ਮਦਦਗਾਰ ਅਸਤਵੈਤ-ਈਰੇਤਾਹ (ਸਾਉਸ਼ੇਅੰਟ) ਵਿਜਈ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ, ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੰਗਾ, ਚੰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀ ਬੋਲਦੇ। ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਏਸ਼ਮਾ (ਇਕ ਦੈਂਤ ਅਤੇ ਦੂਤ ਅਹਰੀਮੈਨ ਦਾ) ਉਹਦੇ ਖੂਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੁਰਖਿਅਤ, ਭਜ ਜਾਣਗੇ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-16   1154 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-16
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ