ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 108 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:29:56

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 108 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

“There will be stars of talented officials in all directions. Everything on earth will flourish and in the same form. All beings will live in harmony, and achieve the ancient Tao.” It is said that the famous prophetic poem titled “Shaobing Ge” (The Baked Cake Ballad) written by the emperor
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-09-20   378 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-09-20

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 107 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:21:07

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 107 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਕੇਵਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਲਕੜੀ ਵਾਲੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਮੀਂ ਉਮਰ ਜੀਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਲਿਆਵੇਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-09-13   529 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-09-13

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 106 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:22:32

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 106 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਹੋਣ ਦਾ, ਬੀਜ਼ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਉਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਚੌਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਸ਼ਾਖ ਵਿਚ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-09-06   799 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-09-06

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 105 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:27:10

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 105 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਹੀਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਅਰਹਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਿਆ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਚੌਕਸ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋ, ਇਹ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-30   1006 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-30

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 104 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:38:07

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 104 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਹਨ; ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਹਨ। ਹਰ ਇਕ ਕੋਲ ਇਕ ਜੋੜਾ ਹੈ ਅਖਾਂ ਦਾ। ਸਵਰਗ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਹੈ; ਧਰਤੀ ਗੜਬੜ ਵਿਚ ਹੈ। (ਹਾਲੇ) ਵੀ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਮ ਹੋਛੇਪਨ ਅਤੇ ਐਸ਼ੋਆਰਾਮ ਦਾ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-23   795 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-23

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 103 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:29:23

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 103 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

ਚੁੰਨਫੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "...ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਚਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ (ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ) ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਸਭਿਅਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? " ਤਾਏਜੌਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "ਸਭਿਅਤਾ ਕੀ ਹੈ ? " ਚੁੰਨਫੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: "ਇਸ ਵਿਆਕਤੀ ਕੋਲ ਇਕ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ, ਦੋ ਹਥ ਆਕਾਸ਼ ਵਿਚ, ਦੋ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਅੰਦਰ; ਇਕ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਨੌ ਜਿਨਸ ਭਾਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਲਕ ਦੁਆਲੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਪੜਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਅਠ ਜਾਂਗਸ ਲੰਮਾ..."
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-16   659 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-16

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 102 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:29:31

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 102 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰੀ ਸਰਹਦਾਂ, ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਸਾਰੇ ਸਵਰਗ ਹੇਠ ਇਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-09   663 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-09

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 101 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:38:30

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 101 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਪੁਤਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਣ‌ਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਵਰਗ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-02   567 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-08-02

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 100 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:25:01

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 100 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਇਕ ਚੀਜ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਉਤੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੁਠੇ ਗੇਅਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਟ ਲੜਾਈ ਕਰਨਗੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ।" "ਇਕ ਬਚਾ ਤਿੰਨ ਫੁਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰੇਗਾ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-07-26   905 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-07-26

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 99 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:26:31

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 99 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਕਾਵਿ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਵੇਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਂ ਇਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਕਤੀ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ..."
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-07-19   904 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-07-19

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 98 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:22:55

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 98 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਗੀਤ-ਕਾਵਿ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਉਥੇ ਇਕ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਕਮਾਨ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਇਕ ਵਿਆਕਤੀ ਹੈ ਚਿਟੇ ਸਿਰ ਨਾਲ..." ਸੁਨਹਿਰੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਵਾਜੇ ਉਤੇ। ਜੁਝਾਰ ਚੁਪਚਾਪ ਵੜਦਾ ਹੈ ਮਹਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ।
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-07-12   674 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-07-12

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 97 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:21:04

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 97 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

ਹੈਕਸਾਗਰਾਮ ਨੰਬਰ 46 "ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਆਕਾਸ਼ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਧੁੰਦਲਾ ਹੈ। ਜਾਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਚਾਕੂਆਂ ਦੇ। ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ, ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਵਿਆਕਤੀ (ਮੁਤਕੀਦਾਤਾ) ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚੇਗਾ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-07-05   985 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-07-05

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 96 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:22:57

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 96 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਰ ਇਕ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਉਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁਖਤਾ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਨਹੀ। ਕੋਈ ਵਿਆਕਤੀ ਨਹੀਂ।
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-28   769 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-28

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 95 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:24:27

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 95 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

ਹੈਕਸਾਗਰਾਮ 44 "ਸਰੋਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਉਥੇ ਇਕ ਸੰਤ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਚੀਨ ਵਿਚ ਅਜ਼। ਭਾਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਰੁਤਬੇ ਦੇ। ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-21   826 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-21

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 94 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:27:50

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 94 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਸੂਰਜ਼ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ। ਦੁਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦਾਨਵ ਡਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-14   1092 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-14

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 93 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:25:27

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 93 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

ਸਰੋਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਔਰਤ ਪਛਮ ਤੋਂ ਇਕ ਅਰਸ਼ੀ ਪਰੀ ਹੈ ਵੀਣਾ ਦੀ। ਉਹ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਰੰਗੀਲੇ , ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-07   934 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-06-07

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 92 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

00:22:12

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 92 - ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਚੀਨੀ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਵਿਚ

"ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ: ਸੁੰਦਰੀ ਆਵੇਗੀ ਪਛਮ ਤੋਂ। ਕੋਰੀਆ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਫਿਰ ਹੋਣਗੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ…”
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-31   1024 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-31

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 91 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

00:24:37

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 91 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

"ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਕ ਚਮਕਦੇ ਦਮਕਦੇ ਤਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਸੂਰਜ । ਉਨਾਂ ਦੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁਲ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। …ਇਹ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਰਦੇਵ, ਮਹਾਨ ਸਵਰਗ (ਸਵਰਗੀ ਜੀਵ), ਅਤੇ ਅਪਸਰਾਵਾਂ (ਪਰੀਆਂ) ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਭਗਵਾਨ ਕਾਲਕੀ ਨੂੰ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-24   1020 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-24

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 90 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

00:21:59

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 90 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

ਆਪਣੀ ਬੇਰੋਕ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ (ਭਗਵਾਨ ਕਾਲਕੀ) ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਹਨ ਬੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਹ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਚੰਗ‍ਿਆਈ ਧਰਤੀ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਲਿ ਯੁਗ ਦੇ ਅੰਤ ਉਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਲੌਰੀ ਵਾਂਗ।
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-17   1090 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-17

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 89 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

00:22:11

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 89 - ਮਾਲਕ ਕਾਲਕੀ ਅਵਤਾਰ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ) ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਤਿ ਯੁਗ

"ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਥੇ ਇਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਵੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਪਾਰਸਾਈ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਅਧਰਮ ਵਿਚ, ਓ ਅਰਜੁਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਉਤੇ। ਸੁਰਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਾਸ਼ (ਪਰਿਵਰਤਨ) ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈਮਾਨਦਾਰੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗਾ ਮੀਲੇਨੀਅਮ ਦਰ ਮੀਲੇਨੀਅਮ ਵਿਚ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-10   1617 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-05-10
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ