ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨਸੀਅਸ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਸੋਈ ਤੋਂ" ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖਣਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ;ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ।ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਵੀਗਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰਖਦੀ,  ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ। ਆਓ ਅਸੀ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀਏ ਇਹ ਨੇਕ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜ਼ੀਏ ਇਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿਖ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ।ਸਾਡੇ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤੋਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

A History of Veganism - Part 3 of 4: Modern Era

00:16:38
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

A History of Veganism - Part 3 of 4: Modern Era

In part two of our series, we saw that vegetarianism enjoyed resurgence in Europe during the Renaissance period, an influential time for the arts, culture and intellectual thought. Closely following the Renaissance, the Age of Enlightenment from the 17th to the 18th century, was a time in Europe marked by an emphasis on empiricism, which is to say, reason and scientific methods as a way to true knowledge. It was a new era in Western thought that saw significant advances in such ideals as individual liberty, democracy, women’s rights, and the separation of church and state. Eminent Enlightenment philosophers such as Voltaire of France and Genevan Jean-Jacques Rousseau, spoke about the sentience of animals.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-14   6285 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-14

Loving Food for a Loving World at Loving Hut, Part 2 of 3

00:16:46
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Loving Food for a Loving World at Loving Hut, Part 2 of 3

In today's show, we aim to satisfy your palate by going on a continent-by-continent vegan tour of some of the amazing Loving Hut outlets. The Loving Hut family in Malaysia offers diverse, delectable cuisine that the multi-ethnic Malaysia is famous for. Beautiful Australia, here the Loving Hut family is well distributed across the country with eight bustling outlets. I’m happy to say Australia is one of the world’s leading countries experiencing growth in veganism. Africa’s first Loving Hut was in the veg-friendly country of Ethiopia. The Loving Hut family in Africa soon grew to include five more restaurants.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-08-06   2748 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-08-06

Vegan Salmon with Tomatoes, Bell Pepper Soup, and Boiled Green Beans

00:39:34
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ

Vegan Salmon with Tomatoes, Bell Pepper Soup, and Boiled Green Beans

With boundless love, Supreme Master Ching Hai sets aside Her precious time and demonstrates a few simple and aesthetically appetizing dishes. Today, we joyfully present Supreme Master Ching Hai’s “Vegan Salmon with Tomatoes, Bell Pepper Soup, and Boiled Green Beans.” Now, I’m going to boil the (green) beans first. And later we will stir-fry the vegan fish. Just to keep the vegetables looking green and fresh and crispy, when you boil something. Now there are two ways you can eat this. The most simple, is just to get some vegan butter, the one I always use. We are fortunate to learn another three delectable dishes and hope you would try them and share the recipes with your loved ones.
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2019-09-29   466 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2019-09-29

Bettering Children’s Mental and Emotional Health Through A Wholesome Diet

00:13:14
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Bettering Children’s Mental and Emotional Health Through A Wholesome Diet

Growing research reveals that the food we eat can also significantly influence how we feel emotionally and socially. Even a small, positive dietary change may thus improve a child’s cognitive functions and prevent or reduce behavioral health issues. The UK’s Mental Health Foundation refers to diet as an“underestimated” determinant of mental wellness. A healthy diet is significantly related to better emotional health, such as higher self-worth and fewer temperament issues. The findings further revealed that good relationships with parents and peers are associated with eating fruits and vegetables every day.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-28   327 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-28

Sharing Love Through Food: Loving Huts in North America, Part 2 of 2

00:16:29
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Sharing Love Through Food: Loving Huts in North America, Part 2 of 2

Over the years, Loving Hut has been recognized as the place for quality plant-based dining where you will find delicious, compassionate, and loving food. Many Loving Hut restaurants have received accolades. On top of all this, perhaps the most important factor of running a successful Loving Hut restaurant is to do it with unconditional love and humility, as Harry Mai, the owner of Loving Huts in Houston and Arizona, explained. The lesson I learned from opening the vegan Loving Hut is that love and compassion really make a difference. Many Loving Huts share their love and compassion not only through the restaurant services and offerings, but also via community charity events.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-24   225 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-24

Fantastic Desserts from Multi-Gold Medal Winning Vegan Pastry Chef Danielle, Part 2 of 2 - Cupcakes with Pineapple Mousseline Cream

00:20:00
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Fantastic Desserts from Multi-Gold Medal Winning Vegan Pastry Chef Danielle, Part 2 of 2 - Cupcakes with Pineapple Mousseline Cream

I’m going to present you the (vegan) pineapple cupcakes. It’s going to have two parts; the cupcakes sponge and I’m going to make pineapple mousseline cream. We start with the cupcake. And how will I be sure it’s ready? Just because if I put a toothpick in the middle, it comes out very clean and dry. I’m going to use some fruit juice. In this case-pineapple, but you can use strawberry, mango, passionfruit or whatever. There is another point I would like to mention regarding vegan desserts. I very often hear the comment that vegan desserts and vegan cuisine, in general, are expensive. And I don’t think this is right because my aim in all my desserts is to use common, easy and cheap ingredients. So I hope I did make my point. Vegan cuisine is not more expensive.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-22   266 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-22

Vegan bodybuilder Will Tucker - A Loving Spirit for Animals

00:14:55
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Vegan bodybuilder Will Tucker - A Loving Spirit for Animals

Will Tucker is a 4-time winner of the Natural Bodybuilding Championship; he is a sought-after author, certified fitness trainer and speaker. While bodybuilding, Will Tucker has developed into a vegan hero and champion of the animals, while his love expands to all beings, motivating him to exemplify further, how vegans can also be successful, compassionate athletes. Opting for a vegan lifestyle nowadays, is now a mainstream movement, and having experienced first-hand the benefits derived from the vegan diet. “Do it. Give yourself a 30-day challenge. You’ll notice that your recovery is so much faster, your workouts, you have so much more energy, you feel so much more alive, and, just give it a chance.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-09-19   144 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-09-19

Sharing Love Through Food: Loving Huts in North America, Part 1 of 2

00:17:06
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Sharing Love Through Food: Loving Huts in North America, Part 1 of 2

In today's show, we will have a closer look at the Loving Hut outlets in North America, where we will visit the thriving Loving Hut restaurants and meet their owners and customers in person. Many of the Loving Hut franchises are run by proprietors who you may not expect to be in the restaurant business. With other career backgrounds, these owners and staff renounced their professional stature and security to dedicate their time and efforts to providing vegan meal options to people, in the hope that it will help alleviate the urgent state of our planet. Let's meet some of our vegan hero friends in North America and hear what they have to say about the Loving Hut in Ohio, where the plant-based menu will have your mouth watering and taste buds tingling, with the creative cuisine on offer.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-17   226 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-17

Fantastic Desserts from Multi-Gold Medal Winning Vegan Pastry Chef Danielle, Part 1 of 2 – English Eton Mess with Aquafaba Meringue

00:18:19
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Fantastic Desserts from Multi-Gold Medal Winning Vegan Pastry Chef Danielle, Part 1 of 2 – English Eton Mess with Aquafaba Meringue

Chef Danielle has won gold medals for plated desserts as well as for petits fours in France’s International Culinary Competition while working as executive chef in Lebanon. She has more than seventeen years of experience as a pastry chef. Currently, Chef Danielle gives vegan pastry training courses for beginners and amateurs. Chef Danielle always strived to offer hotel clientele a decent choice of vegan desserts. Let us enjoy how Chef Danielle makes one of England’s much-loved and prettiest desserts, the vegan Eton Mess.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-15   255 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-15

Vegan meat becoming more economical

00:00:03
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Vegan meat becoming more economical

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-13   56 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-13

United Kingdom restaurant goes vegan for animals

00:01:00
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

United Kingdom restaurant goes vegan for animals

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-12   70 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-12

Alejandro Ayala Polanco - Cultivating a Vegan Consciousness, Part 2 of 2

00:17:17
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Alejandro Ayala Polanco - Cultivating a Vegan Consciousness, Part 2 of 2

A major development for Alejandro regarding the spread of the vegan massage is that the visual materials created by Alejandro through HomoVegetus were chosen and incorporated into school textbooks. Very impressive, aren’t they? There was an especially rewarding experience for Alejandro, that occurred during a rural school visit, when a school girl came up to thank Alejandro for revealing to her the existence of an alternative vegan lifestyle, which would otherwise have been impossible if not for the creation of those illustrative materials in the textbooks.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-09-12   103 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-09-12

New Zealand Health Ministry encourages plant-based diet

00:01:07
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

New Zealand Health Ministry encourages plant-based diet

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-10   50 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-10

Conservation Agriculture - Growing into a Brighter Future: Interview with Dr. Amir Kassam, Part 2 of 2 (INT)

00:14:49
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Conservation Agriculture - Growing into a Brighter Future: Interview with Dr. Amir Kassam, Part 2 of 2 (INT)

Conservation agriculture is a new method of farming with a wide range of environmental benefits. That, if on a large-area basis, all the farmers convert to conservation agriculture, that means that we have agriculture which is not a net emitter of greenhouse gases, but it becomes a mitigator of global warming. And also, farmers find that instead of polluting the atmosphere with carbon dioxide, it gets locked into the soil, it improves their soil health and soil productivity. And that means that the whole soil function changes. And in the long term, we have to change our education system. And also, the institutions, research and extension systems which are there to help the farmers must begin to align themselves behind this new paradigm.
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2019-09-10   141 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2019-09-10

Sharing Love Through Food: Loving Huts in South America

00:17:21
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Sharing Love Through Food: Loving Huts in South America

We are very happy to have taken the wonderful journey to two successful Loving Hut vegan restaurants in the beautiful countries of Paraguay and Argentina in South America. It is so encouraging to see that the owners are committed to preparing such delicious cuisines, while at the same time, educating the customers about veganism. Additionally, their menu items are reasonably priced, making them affordable for the general public. This surely helps to attract people to try vegan food more often helping them shift to plant-based eating. We thank everyone who is dedicated to doing so.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-10   172 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-10

School transitions to all vegan meals in Sweden

00:01:10
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

School transitions to all vegan meals in Sweden

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-09   115 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-09

Being Raw, Wholesome and Vegan by Dr. Chau, Part 2 of 2 - Hong Kong Style Dan-Dan Noodles and Nut Milk Tea

00:22:29
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Being Raw, Wholesome and Vegan by Dr. Chau, Part 2 of 2 - Hong Kong Style Dan-Dan Noodles and Nut Milk Tea

Dr. Chau is the founder and chairman of the Hong Kong Vegetarian Society and owner of the Greenwoods Raw Cafe – the first raw vegan restaurant in Hong Kong. He is a high-profile promoter of green living and the benefits of a vegan lifestyle, and also runs raw-vegan food preparation classes. Accompanied by Chef Pak Ho from the Greenwoods Raw Cafe, Dr. Chau also previously showed us how to prepare raw vegan sautéed vegetables. Today, they will demonstrate how to make the mouth-watering and spicy raw vegan dan-dan noodles followed by the delicious Hong Kong-style nut milk tea.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-08   1798 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-08

World vegan expo delights patrons in China

00:02:29
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

World vegan expo delights patrons in China

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-07   61 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-07

Dr. Heather Shenkman: An Interventional Cardiologist’s Tips for a Healthy Heart, Part 4 of 4 (INT)

00:12:40
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Dr. Heather Shenkman: An Interventional Cardiologist’s Tips for a Healthy Heart, Part 4 of 4 (INT)

The key to any healthy diet is going to be incorporating a lot of fresh whole foods. So, fruits and vegetables being the cornerstone of your diet. I mean, ideally, if you're looking at grains, those grains should be whole, unprocessed grains - things like oatmeal, like quinoa, like brown rice. And then your proteins, ideally, being non-animal proteins that are unprocessed. And then, there are a lots of online resources and cookbooks in this day and age for good plant-based recipes. Changing your diet gradually.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-07   267 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-07

Alejandro Ayala Polanco - Incubating Next Generation Vegans, Part 1 of 2

00:15:20
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Alejandro Ayala Polanco - Incubating Next Generation Vegans, Part 1 of 2

Alejandro is a well-known animal rights activist in Chile, as well as a yoga teacher and vegan writer. Alejandro founded HomoVegetus in 2002, for the purpose of inspiring respect for all animals, to create a better understanding of veganism, and to help transform and elevate the consciousness of people. About ten years ago, Alejandro started to write an extensive list of illustrative books aimed at children and young readers. I’m precisely seeking to reach children, future generations, to show them that this way of living exists. The children’s book can work on the parents as well.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-09-05   195 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-09-05

Plant-based diet heals inflammatory disease in United States

00:00:59
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Plant-based diet heals inflammatory disease in United States

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-03   54 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-03

Veggie Channel - Paving the Compassionate Road to a Vegan Italy, Part 3 of 3

00:22:59
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Veggie Channel - Paving the Compassionate Road to a Vegan Italy, Part 3 of 3

We should help anyone in need but I don’t think that we should limit our compassion and our kindness to only human beings, but to extend it to all beings because the truth is that we are all connected, that we are all one. That when we hurt an animal we ultimately hurt ourselves. We encourage you to explore Veggie Channel to discover your own favorites and share them with your family and friends. Veggie Channel has definitely been a significant part of putting Italy on the map of veganism! If on the planet people all began to eat a plant-based diet, the problem of global warming would simply end. We must tell this to the world.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-03   525 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-03
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ