ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨਸੀਅਸ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਸੋਈ ਤੋਂ" ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖਣਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ;ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ।ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਵੀਗਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰਖਦੀ,  ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ। ਆਓ ਅਸੀ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀਏ ਇਹ ਨੇਕ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜ਼ੀਏ ਇਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿਖ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ।ਸਾਡੇ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤੋਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

A History of Veganism - Part 3 of 4: Modern Era

00:16:38
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

A History of Veganism - Part 3 of 4: Modern Era

In part two of our series, we saw that vegetarianism enjoyed a resurgence in Europe during the Renaissance period, an influential time for the arts, culture and intellectual thought. Closely following the Renaissance, the Age of Enlightenment from the 17th to the 18th century, was a time in Europe marked by an emphasis on empiricism, which is to say, reason and scientific methods as a way to true knowledge. It was a new era in Western thought that saw significant advances in such ideals as individual liberty, democracy, women’s rights, and the separation of church and state. Eminent Enlightenment philosophers such as Voltaire of France and Genevan Jean-Jacques Rousseau, spoke about the sentience of animals.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-14   5440 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-14

Omari McQueen: UK’s Youngest Multi-Award Winning Vegan Chef

00:13:34
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Omari McQueen: UK’s Youngest Multi-Award Winning Vegan Chef

However, young Omari was determined to make the conscious choice to only eat foods that didn’t hurt animals. I am vegan because I have animals. And you see the animals on the farm, why do we harm them and we don’t harm our own pets? So that is why I became vegan. Because if it is not vegan, then you’re just harming our animals. In the same year, Omari started a YouTube channel “The Mari Maker Show” later renamed to “Omari Goes Wild.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-08-01   1524 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-08-01

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 1 of 2 - The Famous Mushroom Spaghetti

00:20:29
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 1 of 2 - The Famous Mushroom Spaghetti

Chef Michel Cason is the owner of acclaimed vegan restaurant, Mianto, located in Taipei, Taiwan. Michel will demonstrate how to cook the yummy Mushroom Spaghetti, one of the most popular dishes in the restaurant. Turn on the heat, add olive oil, add mushrooms, shiitake mushrooms. Add black pepper and salt, fry it until it’s nice and brown. Add soy milk and coconut milk mixture. Turn down the fire a little bit, cook about two or three minutes. Add a little bit soy sauce, add spaghetti. Last put green leafy vegetables.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-28   1827 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-28

Tzu Chi Medical Foundation’s Healthcare Professionals on Optimal Wellness, Part 1 of 3

00:14:14
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Tzu Chi Medical Foundation’s Healthcare Professionals on Optimal Wellness, Part 1 of 3

These experts will discuss the relationship between diet and health and ways to elevate the wellness of the community through education and preventive medicine. The Buddhist Tzu Chi Foundation, was started by the Venerable Dharma Master Cheng Yen in 1966. Opinion on Dalin Tzu Chi General Hospital's 10-year study that found that by giving up a meat diet and changing to vegetarianism, people can avoid chronic diseases. But you really need to improve the level of health in a country, an individual, or a whole district. Speaking out about how to make an impact on policy, on education, conveying the right concept on health.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-27   1323 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-27

Romy London-UK: A Vegan Blogger Showcasing and Leading by Example

00:10:57
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Romy London-UK: A Vegan Blogger Showcasing and Leading by Example

Today’s program will feature an inspiring and loving soul, Romy, from London, United Kingdom, who started her own colorful vegan blog called Romy London-UK. The talented young blogger shows how easy it is to cook tasty vegan food, and also aims to bring about compassionate change in people through leading by example. On her blog she writes, “I believe that balance is the key – and that everything is possible on a vegan diet: whether you are a vegan body builder, simply into all the healthy food or like to stick to the comfort foods that you’ve always known – there’s no missing out!”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-07-25   1262 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-07-25

SHARAN – A Sanctuary for Health and Reconnection to Animals and Nature, Part 2 of 2

00:16:45
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

SHARAN – A Sanctuary for Health and Reconnection to Animals and Nature, Part 2 of 2

It's very encouraging and heart-warming to hear from people who have been healed of major diseases and health problems by the 100% whole-food plant-based diets taught at SHARAN. Finding good, fresh produce and healthy, lovingly prepared food products has not always been an easy task. Noticing this concern, the Juhu Organic Farmers Market was organized by SHARAN in association with the Inner Wheel Club of Bombay West and Nature’s Gram. Here, only vegan food. Essentially this is a movement by people. It's awareness of consciousness that is rising all over the world. Be vegan make peace.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-23   1570 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-23

Peace Pilgrim: Walking Towards a Peaceful World, Part 2 of 3

00:14:27
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Peace Pilgrim: Walking Towards a Peaceful World, Part 2 of 3

In 1953, Peace Pilgrim began her pilgrimage, to walk in the name of nonviolence. She never asked anyone for any food and always refused money. She had no organizational backing. Years later, when she finally reached the 25,000 miles, Peace Pilgrim visited the United Nations and the US White House. She was elated to drop off the tens of thousands of signatures asking for concord. But this was not the end. Peace Pilgrim illustrate the passage of inner growth: You come to the point where you rise high enough in consciousness to look at the entire universe through the eyes of the Higher Nature.
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2019-07-21   1602 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2019-07-21

Barbecue with Vegetables & Vegan Sausage

00:32:32
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ

Barbecue with Vegetables & Vegan Sausage

Today, we joyfully present Supreme Master Ching Hai's simple and aesthetically appetizing vegan dishes. Primitive, because he used fire instead of electric oven. (For all ingredients, please use organic versions if available). The ingredients needed will be: Vegan sausage, Potato, Sweet potato, Mushroom, Tomato, Vegan barbecue sauce, Vegan bread, Vegan butter. Be creative. Put whatever you like. Barbecue is just fun.
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2019-07-21   1561 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2019-07-21

Dr. Lee Yu-Ming on Traditional Chinese Medicine’s Profound Wisdom, Part 3 of 3

00:12:53
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Dr. Lee Yu-Ming on Traditional Chinese Medicine’s Profound Wisdom, Part 3 of 3

In addition to considering the results gathered from the four diagnostic methods of TCM, that of visual inspection, listening and smelling, verbal inquiry and physical palpation, when assessing a patient’s condition, a traditional Chinese medical doctor will use the Eight Principles of TCM to further investigate and discover the cause of a disease. The “Eight Principles” refer to “yin and yang,” “exterior and interior,” “cold and heat,” and “deficiency and excess.” However, Traditional Chinese Medicine practitioners believe that the vegetarian diet is good for health, because in the “Yellow Emperor’s Inner Classic,” a lot of emphasis is placed on meat-eating being a potential cause of various kinds of diseases.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-20   2175 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-20

An Internationally Acclaimed Vegan Chef: Jean-Christian Jury

00:15:25
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

An Internationally Acclaimed Vegan Chef: Jean-Christian Jury

Mr. Jean-Christian Jury, an internationally acclaimed French vegan chef from Toulouse. Chef Jean-Christian Jury is devoted to building a great vegan network around the world. He is also an international speaker and restaurant consultant. Since 2011, Chef Jean-Christian Jury has published definitive and comprehensive cookbooks of traditional and authentic home cooked vegan dishes, from 150 countries around the world. Chef Jean-Christian shares his future vision and message with the world. First, is to understand the climate change is a really serious matter, and it’s so important to fix that problem today, because if we don’t, we don’t have a future. In terms of food, we need to eat fresh, garden-fresh. “Take care about what you give to your body.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-07-18   1756 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-07-18

SHARAN – A Sanctuary for Health and Reconnection to Animals and Nature, Part 1 of 2

00:16:21
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

SHARAN – A Sanctuary for Health and Reconnection to Animals and Nature, Part 1 of 2

SHARAN has a five-point plan; the first is, everything should be plant-based. We are not strict, that don't eat rice or don't eat wheat, but at least, let it be plant-based. Number two is that it should be whole; that means we never use sugar or white flour or white rice or oil. We actually cook without oil. So, we don't use any refined foods and we don't even peel the vegetables. The third is that, we are the only species that sprays poison on our food, so that other animals won't eat it; and then we eat it. No wonder we are sick. And then the last two are check and supplement vitamin B-12 and vitamin D.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-16   1870 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-16

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India’s First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

00:15:34
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India’s First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

First, we are going to mix the cooked mung beans, with fresh pressed coconut milk. So, we mix this. Then we start heating it, and we add the organic jaggery to it for sweetness. So, you keep stirring it and bring it to a boil. You just cook it for a few minutes. Then once it starts boiling, just mix it once in a while. When you add jaggery and then boil the coconut milk. And now we are going to add some cardamom powder for flavor. After adding the cardamom, you don't cook for very long. Just a little boil and then you switch it off. Yes, so the sweet is done. We are going to garnish it with some almond slices. And some raisins. And that's it!
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-14   2255 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-14

Vegan cafeteria opens in German university

00:01:00
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Vegan cafeteria opens in German university

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-07-13   2445 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-07-13

Singaporean start-up to offer cruelty-free seafood alternative

00:01:13
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Singaporean start-up to offer cruelty-free seafood alternative

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-07-11   1588 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-07-11

Plant-Based on a Budget with Toni Okamoto

00:15:21
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Plant-Based on a Budget with Toni Okamoto

Through her popular Plant-Based on a Budget website that has been featured in publications such as Reader's Digest, US News & World Report, and more, Toni has shared how to eat vegan while saving money in the process. I have created it from the beginning. I got to do the design, the photos, the recipes, the meal planning, and it has been in the works for two years. I'm so excited to share it with the world. I included 100 recipes, all of which are 30 minutes to make or under, and $30.00 for the week of meal planning; and it will help people whether they are experienced chefs, or they're just stepping in. I give basics and I also give how to save even more money.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-07-11   2433 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-07-11

Research finds harmful effect of meat and alcohol comsumption

00:00:58
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Research finds harmful effect of meat and alcohol comsumption

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-07-10   1687 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-07-10

Vegfest UK - The Largest Vegan Festival in the United Kingdom

00:13:23
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Vegfest UK - The Largest Vegan Festival in the United Kingdom

VegFestUK is the United Kingdom's largest vegan event, which keeps getting bigger each year since its humble beginnings in 2003. Where hundreds of exhibitors' stalls were filled with delicious vegan food, compassionate cosmetics and animal-free fashion items. In the UK now that although we have over half a million ethical vegans, that is an accurate figure. The goal with VegFest is to help people understand veganism. When you understand why you should go vegan, you're probably more likely to succeed in going vegan.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-09   2435 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-09

Traditional South Indian Dish, Avial, at India’s First Vegan Restaurant, “Carrots” – Part 1 of 2

00:15:43
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Traditional South Indian Dish, Avial, at India’s First Vegan Restaurant, “Carrots” – Part 1 of 2

Welcome to Part 1 of our two-part show featuring India's first vegan restaurant, Carrots, located in Bangalore, Karnataka State in South India. Today we are delighted to have co-owner of Carrots, Susmitha Subbaraju, introduce us to the popular vegan, eating establishment which was founded by Krishna Shastri in 2013. Co-owner of Carrots restaurant, Susmitha Subbaraju, and head-chef Ram-Khatiwada will now show us how to cook the traditional South Indian dish, Avial.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-07   3252 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-07

Marc Pierschel - An Altruistic Spirit for Animals, Humans and the Planet, Part 2 of 2

00:14:19
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Marc Pierschel - An Altruistic Spirit for Animals, Humans and the Planet, Part 2 of 2

Everybody’s worried, but little is done. What we need now is action, action from the governments to inform people and to reinforce the new life-saving diet. That’s the vegan diet. I hope the governments would please, make it into law to forbid the killing of animals, to forbid any more animal livestock raising. If they are truly the leaders that pledge to protect their people, to improve their country in many aspects, then this is the first step we have to do. Stop the meat industry, stop the fish industry, stop the dairy industry, then our planet will be the way it was and even better.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-07-04   3057 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-07-04

Food delivery service partners with popular vegan burger in US

00:00:59
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Food delivery service partners with popular vegan burger in US

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-07-02   1930 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-07-02

The Vegan Society: Leading the Way to a Kinder World, Part 2 of 2

00:12:02
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Vegan Society: Leading the Way to a Kinder World, Part 2 of 2

The Vegan Society carried some research to estimate the number of vegans, there are over 600,000 in Great Britain. So there have been some studies that show as many as one in three Brits now follow the flexitarian diet, even if it’s just a few meals in a week, it still helps the animals, and it helps to make veganism mainstream. As a way of promoting a healthy plant-based lifestyle, the Vegan Society has been actively encouraging the UK government to change their existing policies, they’re calling for those subsidies to be moved to healthy plant foods, push government money to sponsor the foods that are good and sustainable for people, so will got an all-round benefit to it.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-02   3517 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-02

Vegan village in Israel practices clean living

00:00:55
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Vegan village in Israel practices clean living

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-07-01   1917 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-07-01
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ