ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨਸੀਅਸ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਸੋਈ ਤੋਂ" ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖਣਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ;ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ।ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਵੀਗਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰਖਦੀ,  ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ। ਆਓ ਅਸੀ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀਏ ਇਹ ਨੇਕ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜ਼ੀਏ ਇਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿਖ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ।ਸਾਡੇ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤੋਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 1 of 2

00:17:24
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 1 of 2

As we will learn today, Japan has more recently accelerated the vegan trend. Indeed, it is becoming increasingly easy to find vegan cuisine to satisfy your taste buds, across the major cities in Japan. You can even find a vegan café and vegan noodle shop at Haneda and Narita International Airports! As we delve into the history of veg and vegan food in Japan, is that traditionally, for over 1,200 years, Japan’s agricultural and dietary practices were deeply rooted in a spiritual and mostly plant-based way of life. In Japanese, “ryori” means cooking or cuisine, and “shojin” coming from the Sanskrit word “vyria,” meaning to have goodness and keep evil away. Shojin Ryori has become a very important part of traditional and modern Japanese culture.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-26   461 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-26

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Compassionate Diet Creates Eden on Earth

00:01:38
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Compassionate Diet Creates Eden on Earth

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-07   1483 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-07

New Year’s Happy Treats for Doggies and Humans - Rainbow Veggie Roll and Vegan Matcha Cream Roll

00:18:21
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

New Year’s Happy Treats for Doggies and Humans - Rainbow Veggie Roll and Vegan Matcha Cream Roll

My name is Annie. I’m 11 years old, which is equivalent to almost 80 years old in human age. But I look much younger and vibrant still. That’s because I enjoy a healthy, wholesome vegan diet. Ten years ago, on a cold winter night, I came to the door of two loving human beings, and they adopted me. And they are both vegans, which makes me very happy. Now, New Year is just around the corner, and my human kids are going to make some yummy vegan treats for the whole family. Are you drooling already? Today you're in for a real treat because we’re going to show you how to make two kinds of rolls – the Rainbow Veggie Roll for your canine companion, and the Vegan Matcha Cream Roll for your human friends.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-29   227 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-29

Celebrating Japan’s Veg Heroes : Vegetarian Awards - Japan

00:13:43
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Celebrating Japan’s Veg Heroes : Vegetarian Awards - Japan

The Japan Vegetarian Awards (JVA) began in 2016, with the aim to praise individuals as well as groups and companies who have been actively working for promoting, developing, and innovating vegetarianism in Japan. In 2016, Mr. Atsuto Ono, CEO of Somenoya Tofu Company received the award for his efforts to bring Meat Free Monday into the Japanese society, including numerous government offices. At the third JVA in 2018, Loving Hut Japan in Tokyo received one of the awards for the Café Restaurant category. Mr. Keiji Kidokoro, recipient of JVA Artist Award 2017, is a world champion chainsaw wood sculptor. The Vegetarian Awards are also levering the power of social media to more deeply impact a wide range of sectors of society. The 2019 winner of the Public Figure Award is an exemplar of such social influence. The recipients of The Vegetarian Awards who will be honored are not limited to only Japanese people living in Japan. 2019 saw a couple of foreigners receiving the awards.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-28   151 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-28

The Vivacious Vegan Ambassador, Jane "Unchained" Velez-Mitchell, Part 1 of 3

00:12:28
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Vivacious Vegan Ambassador, Jane "Unchained" Velez-Mitchell, Part 1 of 3

Today, we are honored to present to you the extraordinary Ms. Jane Velez-Mitchell. For most of her career, Jane was an internationally renowned television host and investigative journalist. She is the laureate of both the Los Angeles and New York Emmy Awards for excellence in broadcasting. In addition, she is also a New York Times bestselling author. In developing the concept for the Jane Unchained Network, Ms. Velez-Mitchell cleverly took advantage of citizen journalism combined with social media, realizing that every person with a cell phone and a Facebook account can contribute to the vegan movement. Jane Velez-Mitchell has a special Christmas message for us. "The best way to honor Christmas and the spirit of Christmas is to stop eating animals and their byproducts, and to have a compassionate, kind holiday. And you know, Jesus Christ went into the temple in Jerusalem and freed the animals. He was the original, open rescue, animal activist."
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-12-26   205 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-12-26

Celebrate the Gift of Life this Christmas – Be Vegan

00:20:03
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Celebrate the Gift of Life this Christmas – Be Vegan

I am very happy today to bring you a number of highlights from 2019! 2019 has been another great year, marked by headlines trumpeting the vegan lifestyle. We have seen amazing movements in the vegan food industry, with Beyond Meat and Impossible Burger both reaching sales beyond expectations through the big fast-food chains like McDonalds, and Burger King who are rolling out vegan burgers in every one of the 7,300 outlets in the USA. It’s been an amazing year so far, with so many exciting, positive things and kind actions and awareness happening around the world! Greta Thunberg is a dedicated young environmentalist, who is petitioning the politicians around the globe to immediately address climate change through her “Skolstrejk for Klimatet,” (School Strike for Climate) a movement that has gained worldwide momentum on this urgent matter. So I hope you take heart. Remember to be vegan, and help all your friends and family do the same.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-24   232 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-24

A Radiant Christmas with Raw Vegan Spanish Turrón: Almond Bar with Coconut, and Chocolate Bar with Chia Seeds & Hazelnuts

00:22:38
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

A Radiant Christmas with Raw Vegan Spanish Turrón: Almond Bar with Coconut, and Chocolate Bar with Chia Seeds & Hazelnuts

We are grateful for Heavenly blessings each passing day as we count down to Christmas when we honor the birthday of Lord Jesus Christ. As we commemorate the significance of this great Noble Saint, we honor His teachings and rejoice. Turrón, a nougat-like bar, is an exquisite traditional dessert from Spain, a perfect offering for your family and friends in this holiday season. Today, Spanish vegan actress Esther Méndez and her adorable daughter, Amor, who has been vegan since birth, would like to present two variations of this treat: Almond Coconut Turrón and Chocolate Hazelnut Turrón.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-22   160 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-22

Making Informed Medical Decisions with Dr. Pamela Popper, Part 2 of 2 (INT)

00:11:11
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Making Informed Medical Decisions with Dr. Pamela Popper, Part 2 of 2 (INT)

“And if you want to be a healthy person or recover from disease, you’re not going to escape the need to change your diet in very specific ways.” In the first place, we do not have to struggle with making challenging healthcare decisions. Dr. Popper says many doctor visits, diagnostic tests, drugs, and procedures could be avoided if people ate healthy, plant-powered diets. Dr. Popper also strongly feels that individuals can help advance the vegan movement by being living examples of the excellent health and wellness that comes from eating plant-based.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-21   102 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-21

Christmas Can Enhance Emotional Well-Being

00:12:49
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Christmas Can Enhance Emotional Well-Being

Today we will focus on how celebrating Christmas can uplift spirits and enhance psychological health. Attending church services, singing carols, creating holiday cards, gift-giving, and putting up decorations and lights are common ways to commemorate this holiday. The atmosphere in filled with reminders of the value of good, moral, virtuous and generous conduct. Dr. Batcho explained in an interview with the American Psychological Association that the holidays can stimulate recollections of simpler times when we had fewer worries and responsibilities as well as less stress. Also, Christmas, or other religious observances, can spur us to think about the disadvantaged and how we can help them. Best of all, the positive effects of the Christmas atmosphere can serve as a springboard to delivering acts of kindness throughout the year!
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-20   164 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-20

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 3 of 3

00:12:39
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 3 of 3

On today’s program, we will introduce you to Wally Fry’s daughter, Tammy Fry, who wishes to change the world and its people through the way they eat. Tammy is not only the Marketing Director of Fry’s, she is also a famous vegan blogger, athlete extraordinaire, public speaker, plant-based nutritionist, and the founder of Meat Free Mondays in South Africa and Australia. Tammy is a born vegetarian. "Bacon for a child could be a carrot. I mean, they don’t know that that came off an animal’s body, unless you’ve actually explained that to them. And I think sometimes, giving them the truth about what they’re eating will naturally turn them off.” “I learned really young, that in order to change people, you need to inspire them. So, you have to focus on the solution and show them, that actually, this is a great way to live; you inspire them to change rather. Having being an athlete myself for so many years, doing many hours of training every single day on a plant-based diet, showed me that was actually possible."
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-12-19   122 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-12-19

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 2 of 3

00:11:21
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 2 of 3

In almost 30 years of running a business, Mr. Fry’s role has changed and evolved over time. He generously shared these changes with us. What is the future of food? Mr. Fry explains that there will be many changes concerning the marketing of foods and its consumption in the future. “There’s a couple of bad things going on with food and that’s plastic. And of course, you know, meat and animal products. So, consciousness is growing in the world. And I think that as we get deeper and deeper into this movement or evolution of humankind, supermarkets will change. We will become more natural with everything. We will have less packaging, things will not be able to be transported long distances and therefore have to be in plastic. Things will change and people will stop buying bottled water. I think those things are gonna change without any doubt. There’s no doubt at all, in my mind.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-12-12   129 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-12-12

Internationally known TV personality promotes vegan diet

00:01:03
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Internationally known TV personality promotes vegan diet

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-12   30 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-12

United Kingdom researchers find way to increase veg meal consumption

00:00:58
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

United Kingdom researchers find way to increase veg meal consumption

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-11   20 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-11

Korean Specialties from Loving Hut Songchon, Part 1 of 2 – Perilla Seed Noodle Soup and Cold Bean Soup with Rice Noodles (INT)

00:25:11
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Korean Specialties from Loving Hut Songchon, Part 1 of 2 – Perilla Seed Noodle Soup and Cold Bean Soup with Rice Noodles (INT)

Today, we are going to visit Loving Hut Well-being Songchon located in Songchon-dong, north of Daejeon. This cozy and neat Loving Hut was opened ten years ago by Chef Shon Sang-young. As the name “Well-being” suggests, the restaurant seeks to provide customers with a healthy menu using carefully selected ingredients. Every dish in the Loving Hut uses purified clean water. We use Andean salt that is free from heavy metals and fine plastics, and specially-made bamboo salt. And raw sugar instead of refined sugar is used. I make my own sunflower seed oil, such as sesame oil and perilla oil. I also make soybean paste, soy sauce, and red pepper paste twice a year with carefully selected beans and salt. Now, Chef Shon will demonstrate two popular dishes served at Loving Hut Well-being Songchon, Perilla Seed Noodle Soup, and Cold Bean Soup with Rice Noodles.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-08   243 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-08

Being Vegan Can Improve Our Cholesterol Profile

00:15:34
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Being Vegan Can Improve Our Cholesterol Profile

University of Toronto researchers in Canada have found that people eating a plant-based diet lowered their LDL cholesterol by nearly 30% in just four weeks, a result comparable to taking cholesterol-lowering medications. In addition to reducing LDL cholesterol, the researchers found that the diet led to an estimated 13% reduction in the overall risk for cardiovascular diseases, which include angina and heart disease. A study published in the “Journal of the American Heart Association” in August 2019, further supports the health benefits of a vegan diet. Dr. Rebholz and her colleagues examined data from 12,168 middle-aged people who had enrolled in the Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) study. The results showed that the reduction in deaths from heart attacks, and other severe cardiovascular events, is correlated with people consuming more vegetables, legumes, nuts, and whole grains.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-07   403 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-07

Save Our Amazon Rainforest: Be Vegan

00:16:04
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Save Our Amazon Rainforest: Be Vegan

Where we’ll learn about why areas of the Amazon basin in Brazil have been burning at an unprecedented rate, and how we can help stop it on an individual level. Earth’s largest tropical rainforest, the Amazon plays an important role in stabilizing the planet’s climate by slowing down the pace of global warming. Unfortunately, however, severe wildfires are currently spreading across this precious region due to the clearing of land for cattle ranching. According to the Yale School of Forestry and Environmental Studies, cattle ranching is the single greatest driver of Amazon deforestation, accounting for approximately 80% of the total. The way to solve the deforestation crisis and save the planet is simple: end meat consumption. Stopping meat consumption is a crucial action to take in order to save planet Earth.
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2019-12-06   271 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2019-12-06

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 1 of 3

00:11:37
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 1 of 3

The Fry Family started creating simple yet tasty meat alternative recipes in their own kitchen in South Africa, back in 1991. “All life is precious, and I could live without sacrificing the life of another. I become a vegetarian and set about creating a meat alternative.” “Principle before profit” has been the mantra of the Fry Family since its beginning. They measure their success by the amount of animals’ lives that are saved with each purchase of a Fry’s product. "The brand has become a legacy on its own and it’s definitely not about me; it’s about the combined effort of so many enthusiastic people." Thanks to a great working team spirit and family love and support from all family members, The Fry Family Food Co. has become a force for change around the world, helping millions of people transition to a vegan diet while contributing immensely to saving the animals.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-12-05   201 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-12-05

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 2 of 2

00:17:03
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 2 of 2

"It is humans who have been creating global warming. I think that the campaign to stop eating meat altogether will be a catalyst for the Earth to get back to its original state. I hope that gradually people will be able to change their diet to vegetarian." With loving and wise leaders such as Her Excellency Miyuli, and bold, noble steps by the government, we are encouraged to see Japan join its rightful place as a world contributor in ethics and responsible governance. In response to the growing inquiries from customers for vegan and vegetarian food, many companies have launched various kinds of plant-based products in Japan. As one of the leading countries in the beauty industry, Japan also offers a great selection of vegan skincare and makeup products. Being a top fashion hub in the world, Japan also has vegan brands of shoes and bags.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-03   284 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-03

Cherry Tomatoes and Mint Tortilla Snack

00:27:08
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ

Cherry Tomatoes and Mint Tortilla Snack

Today, we’re going to prepare a very simple, quick, tasty snack for yourself and your family. And we preheat the pan. Now we’re going to warm the tortillas in that pan. When it’s golden brown like this on one-side, that should be done; you turn to the other side and do the same stuff. Now, we put it on the plate here. Now, it’s up to you to smear (vegan) butter on your crispy, warm tortilla or not. It would taste delicious without butter at all. Now what we do is throw the tomatoes on it. Now you just spread the onions (optional) that you sliced earlier. Just spread them on top of the tomatoes. Now, we're using black pepper and salt. Use just like a quarter of a teaspoon, more or less. Now, you put the peppermint on top of the tortilla, tomatoes, and onions. You can sprinkle a little Maggi on top, and there, here it is! This is the end; you enjoy it already. It’s very quick and absolutely tasty. Very tasty.
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2019-12-01   196 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2019-12-01

Untied Kingdom research finds meat consumption poses cancer risk

00:01:16
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Untied Kingdom research finds meat consumption poses cancer risk

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-01   84 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-01

"Ethics Into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement" – Interview with Dr. Peter Singer, Part 1 of 3

00:12:55
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

"Ethics Into Action: Henry Spira and the Animal Rights Movement" – Interview with Dr. Peter Singer, Part 1 of 3

Dr. Peter Singer is an Australian moral philosopher and professor who now teaches bioethics at Princeton University in the US. He first became internationally well-known after the publication of his book “Animal Liberation” in 1975. The theories presented in this book inspired numerous individuals to work towards ensuring the welfare of animals. First published in 1998, “Ethics into Action” tells the inspiring story of Henry Spira. Respected as one of the most effective animal rights’ activists of the 20th century, Henry Spira’s creativity and careful thought set the standard for the animal rights movement. “And I think the book is still a useful tool for activists in the animal movement, but for any activists who are fighting corporations that abuse the environment or workers.”
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-11-29   121 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-11-29

Growing number of young British people choose veg diet for environment

00:00:50
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Growing number of young British people choose veg diet for environment

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-11-29   39 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-11-29
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ