ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨਸੀਅਸ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਸੋਈ ਤੋਂ" ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖਣਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ;ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ।ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਵੀਗਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰਖਦੀ,  ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ। ਆਓ ਅਸੀ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀਏ ਇਹ ਨੇਕ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜ਼ੀਏ ਇਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿਖ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ।ਸਾਡੇ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤੋਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 1 of 2

00:17:24
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 1 of 2

As we will learn today, Japan has more recently accelerated the vegan trend. Indeed, it is becoming increasingly easy to find vegan cuisine to satisfy your taste buds, across the major cities in Japan. You can even find a vegan café and vegan noodle shop at Haneda and Narita International Airports! As we delve into the history of veg and vegan food in Japan, is that traditionally, for over 1,200 years, Japan’s agricultural and dietary practices were deeply rooted in a spiritual and mostly plant-based way of life. In Japanese, “ryori” means cooking or cuisine, and “shojin” coming from the Sanskrit word “vyria,” meaning to have goodness and keep evil away. Shojin Ryori has become a very important part of traditional and modern Japanese culture.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-26   520 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-26

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Compassionate Diet Creates Eden on Earth

00:02:53
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

Supreme Master Ching Hai's Quotes: Compassionate Diet Creates Eden on Earth

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-07   1589 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-07

Vegan Costa Rican Traditional Cuisines, Part 1 of 2 - Gallo Pinto & Handmade Tortilla

00:20:16
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Vegan Costa Rican Traditional Cuisines, Part 1 of 2 - Gallo Pinto & Handmade Tortilla

Today, we are honored to have Marianella with us. She will show us how to make the vegan version of traditional Costa Rican breakfast, Gallo Pinto, as well as handmade tortillas that are popular in Central America. Marianella is the owner of the Green Vurgers Restaurant, a small vegan restaurant located in San Pedro, San José, Costa Rica. As its name suggests, Green Vurgers specializes in offering vegan burgers as a way of introducing veganism to the general public. “The main feature of the Gallo Pinto is its vibrant colors. You can see the red, brown from the beans and lots of the greens. It is very appetizing. Now we are going to make handmade tortillas from Central America. First, we roll the dough into balls. We can use any type of container to flatten the tortilla dough. We grease it with a little「olive oil」. There it is. This tortilla, when it moves easily, it means that it is ready. We can see that this type of breakfast is quite substantial.”
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-03-01   979 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-03-01

Dr. Albert Einstein (vegetarian): Nobel Laureate and Scientist Extraordinaire, Part 2 of 2

00:15:04
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Dr. Albert Einstein (vegetarian): Nobel Laureate and Scientist Extraordinaire, Part 2 of 2

“Nothing will benefit human health and increase chances for survival of life on Earth as much as the evolution to a vegetarian diet.” - Dr. Albert Einstein. In respecting the sanctity of all lives, throughout his existence, Dr. Albert Einstein believed in the ideals of vegetarianism. He wrote in a letter to Germany Vegetarian Watch-Tower on December 27, 1930: "…I have long been an adherent to the cause in principle. Besides agreeing with the aims of vegetarianism for aesthetic and moral reasons, it is my view that a vegetarian manner of living by its purely physical effect on the human temperament would most beneficially influence the lot of mankind." Dr. Einstein's respect for life naturally led him to be a humanitarian and advocate for social justice, freedom, and peace. With the onset of the atomic era, Dr. Einstein realized that nuclear weapons were a profound risk to humanity and could bring an end to civilization. During the last decade of his life, he was tireless in his efforts to create effective international cooperation to disarm nuclear weapons and to prevent wars.
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2020-03-01   602 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2020-03-01

What You Eat Matters: Dr. Caroline Trapp (vegan) on Diabetes, Part 1 of 2

00:15:10
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

What You Eat Matters: Dr. Caroline Trapp (vegan) on Diabetes, Part 1 of 2

In this two-part program, we are privileged to hear from Dr. Caroline Trapp about the tie between diet and a chronic health condition that sadly affects about 425 million people worldwide. She is a vegan American nurse practitioner with a doctorate in nursing practice and more than 30 years of experience in taking care of people with diabetes. “A plant-based diet is a great way to prevent getting diabetes in the first place, and if you’ve been diagnosed with the disease, a plant-based diet has been shown to turn the disease around. The research is in. A whole food plant-based diet is really beneficial for diabetes and also for heart disease and for stroke prevention and all these other concerns for people who have the disease. A whole food plant-based diet is mostly carbohydrates, fruits, vegetables, whole grains, and beans are all carbs. So, I highly recommend healthy carbs.”
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-29   457 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-29

The Vegan Princess's Kitchen, Part 2 of 2 - The Lovely Jackfruit Tacos with Avocado Slaw and Vegan Cheese Sauce

00:16:08
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Vegan Princess's Kitchen, Part 2 of 2 - The Lovely Jackfruit Tacos with Avocado Slaw and Vegan Cheese Sauce

Let’s now enjoy their cooking demonstration. The finale of the jackfruit and taco. Here we go. We’re going to turn it on. We’re going to start by taking a can of jackfruit. And then we’re going to throw in 32 ounces (950 milliliters) of vegetable broth. Turn your pot on high. And then we’re going to add in two tomatoes, chopped, and also one jalapeño, one serrano pepper. And then a pinch of salt. And then we have two tablespoons of paprika. And then we’re going to add three tablespoons of Bragg’s Coconut Aminos, organic, of course. This is a South African smoke blend. And then a chili-lime seasoning blend. You guys can season together. Double time! You’re going to fill your taco with your jackfruit mixture. May we have some slaw? And then you're going to drizzle your (vegan) cheese sauce. Like that. There’s your taco.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-23   241 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-23

Sharing Love Through Food: Loving Huts in East and Southeast Asia, Part 3 of 3

00:14:31
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Sharing Love Through Food: Loving Huts in East and Southeast Asia, Part 3 of 3

Our first stop today is delightful Formosa, also known as Taiwan. On an island that measures only 338 km (210 miles) by 80 km (50 miles), it is astonishing to find 17 Loving Huts here! On the other hand, if you prefer a leisurely, hearty meal with a large variety of vegetables and vegan proteins, the vegan hotpots at Taipei’s Loving Hut Guangfu fit the bill! Crystal Chu, the owner of Loving Hut Bitan, would like you to visit sometime: “We provide a peaceful and relaxing dining space, where you can just let go and feel at home. The final country on our itinerary is prosperous Korea. One well-loved Loving Hut that specializes in such traditional Korean cuisine is the ten-year-old Loving Hut Ulsan near the southeastern tip of Korea. Less than two miles from Loving Hut Café, we find Loving Hut Gwacheon, popular for its all-you-can-eat vegan buffet.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-21   201 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-21

Plant-powered Athletes Unleashed, Part 2 of 2

00:14:03
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Plant-powered Athletes Unleashed, Part 2 of 2

Athletic training and performance requires a vast amount of energy to fuel the body, and many people like to know what to eat on a plant-based diet. “My first recommendation is to add more unrefined, plant-based products, starting with fruits and vegetables definitely, which is what our society is so deficient in.” The Vegan Power Athlete group stands for more than just winning races and medals; it also promotes the realization of the power to be a voice for the well-being of our animal friends, humans, and our planet. “It is a world full of injustices in which, I believe we have to make a change. For me, being an athlete is not having to consume products that are destroying our planet, that are taking the life of someone innocent. Give other sentient beings, like us, the rights we ask for:freedom, love, and happiness.” “Well, my message would be that we wake up and raise our conscience, that we are really reasonable and intelligent beings, who know how to make the best decisions.” “There is nothing we cannot get with a plant-based diet.”
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-20   295 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-20

Plant-powered Athletes Unleashed, Part 1 of 2

00:15:20
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Plant-powered Athletes Unleashed, Part 1 of 2

Former professional dancer and veganism advocate, Ms. Belsen Mata is the founder of Vegan Power Athlete, an organization that has quickly grown in both strength and reach since its inception. “And for me, I became like an unstoppable machine.” Esteban Ramirez is a member of the Vegan Power Athlete group in Costa Rica. “I have competed as a vegan for a long time, I had excellent results. I introduced myself to veganism, and have been completely vegan about six years. The plant-rich diet is the best way to counteract the damaging effects of training. Costa Rican Vegan Power Athlete member, Sebastián Fernandez Mora shares his experience with us. “The diet has definitely helped me a lot with recovery, it has been wonderful.” Vegan Power Athlete member and personal trainer, José Ricardo has also experienced the same incredible recovery and mental charity on a 100% plant-based diet.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-18   735 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-18

The Vegan Princess's Kitchen, Part 1 of 2 - Delicious & Nutritious Princess Bean Pasta with Vegan Cheese

00:12:34
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Vegan Princess's Kitchen, Part 1 of 2 - Delicious & Nutritious Princess Bean Pasta with Vegan Cheese

Today, we are pleased to have Mr. Jon Nash, Ms. Megan Thomas, and Miss Seneca Jade from the Choctaw Yamassee Musgokee Community Nation to show us how to prepare a nutritious, delicious, and easy-to-make vegan bean pasta with cashew and mushroom cheese. Choctaw Yamassee Musgokee Community Nation has been committed to promoting love, peace, and harmony as well as plant-based foods to honor Mother Earth and Father Sun. All of their community members are vegan or vegetarian. Mr. Jon Nash is the Children's Ambassador and the founder of the Natural Leaders Foundation. Ms. Megan Thomas is a council member of the Choctaw Musgokee Yamassee Nation, a medicine woman healing with herbs and plants, and the Executive Producer of the Natural Leaders Foundation. Eight-year-old Seneca Jade is the chef of “The Princess in The Kitchen,” an internet-based organization educating people on how to live a sustainable and healthy lifestyle. Let's see how Gorilla Blue Jay and our Princess progress with Princess Pasta.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-16   242 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-16

Serving the World without Harming Other Beings – Farmer Sivalingam Vasanthakumar, Part 2 of 2

00:17:13
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Serving the World without Harming Other Beings – Farmer Sivalingam Vasanthakumar, Part 2 of 2

Although the decision not to send his sheep for slaughter has cost him almost £10,000 in lost earnings, Kumar has no regrets and has peace of mind. Being aware of climate change, Kumar decided that, along with changing his business from animal livestock farming to organic vegetable growing, he would also change his diet. “At the moment, I am a vegetarian. I am in the process of becoming a vegan.” “It’s only a small farm, but I think if we all do a little bit, little bit, we will make a big impact on the planet’s ecosystem.” “But it will change, because now we’re seeing climate change, that evidence coming up that livestock farming is causing, creating a lot of carbon emission and so, the farming system has to change.” In closing, Kumar expresses his love for all beings. “From my heart, I would like to tell everybody that every life matters on this planet. So, let’s not destroy them. Look after them, nurture them; they are precious. The planet is precious for us. Let’s be kind to all living beings.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-02-13   191 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-02-13

Sharing Love Through Food: Loving Huts in East and Southeast Asia, Part 2 of 3

00:14:10
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Sharing Love Through Food: Loving Huts in East and Southeast Asia, Part 2 of 3

In all, there are six Loving Huts in Thailand. Welcoming us today with a broad smile is Loving Hut Ram Intra’s friendly owner, Theansin Jintana, who opened the outlet in 2012 in Bangkok, the capital city of Thailand. “A vegan restaurant not only helps people to enjoy delicious food, but there is no killing of animals.” Aulacese (Vietnamese) dishes are a treat for both the eyes and the palate! So, be ready for a moveable feast - Aulacese (Vietnamese) style - at one of the eleven loving Huts in Âu Lạc (Vietnam). We are at the internationally acclaimed loving Hut Hoa Dang, in Âu Lạc’s largest city. The owner opened the vegan outlet in 2006. Judging from the “Best Vegan Restaurant in the World” award that Loving Hut Hoa Dang received from PETA in 2014. On that note, I’m excited because we are heading northeast to the “City of Gastronomy,” Hong kong! And if you also happened to be a compassionate alien, then look no further than Loving Hut Wan Chai and Loving Hut Amoy!
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-11   174 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-11

Vegan Spanish Breakfast - Toast & Soya Chocolate Pudding

00:28:38
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ

Vegan Spanish Breakfast - Toast & Soya Chocolate Pudding

Today we’re going to make some kind of breakfast, Spanish-style. And we have tomatoes, two medium-sized, and we have coriander. And we have some French bread. But you can have any other (vegan) bread. You can cut them into a shorter size, easy to cook. And you cut them into half, the bread, make it ready. And the super-melting cheese, or cheddar-style cheese, they’re all vegan. And tomato, you can have, one is enough for today. It’s mashed tomatoes! OK, we can butter the bread; vegan butter. And you put one slice of (vegan) cheese on one of the slices of the bread. Now for the cheese bread, you put some tomato on it, very thin tomato on top of the cheese. Then you put a little coriander on the cheese. The rest of the tomatoes can put on the buttered piece of bread. So we are going to put all this bread in here. Now we are going to put the bread in the oven. Very fast. Oh! Ten minutes, done. So, a very nice simple quick breakfast, tasty, delicious, and groovy, very groovy breakfast. There is my favorite breakfast.
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2020-02-09   378 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2020-02-09

Sharing Love Through Food: Loving Huts in East and Southeast Asia, Part 1 of 3

00:16:22
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Sharing Love Through Food: Loving Huts in East and Southeast Asia, Part 1 of 3

It is our pleasure to showcase some of the Loving Huts in seven fascinating countries of East and Southeast Asia in this show. In Indonesia home to one of the most diverse, vibrant, and colorful cuisines in the world. At Loving Hut Jatinegara, Jakarta, such culinary fusion is evident in its dishes. In 2016, another attractive Loving Hut with a large menu, Loving Hut Wajir, opened in Indonesia in Medan, North Sumatra. If you happen to be in Indonesia looking for some wholesome, guilt-free food, you’ll be happy to know that there are 13 other Loving Huts dotting this thousand-island nation! There are four Loving Huts in Malaysia. Loving Hut Puchong opened its doors in 2009, under the leadership of Aaron and Tracy Wong, a dynamic husband-and-wife team. “We run a training program. And we share with our participants the benefits of eating vegan food. Because of compassionate reason. And also, for the environment. And on top of that, by taking the healthy vegan food during the training, they feel energetic.”
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-05   220 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-05

Fancy Raw Vegan Cuisines from Israeli Nutritionist, Moran Bar-Lev (Vegan), Part 2 of 2 - High-Carb Low-Fat Banana Porridge Topped with Dried Fruit Granola and Frutties

00:15:32
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Fancy Raw Vegan Cuisines from Israeli Nutritionist, Moran Bar-Lev (Vegan), Part 2 of 2 - High-Carb Low-Fat Banana Porridge Topped with Dried Fruit Granola and Frutties

Moran (vegan) authored a life-changing book entitled “Health Changing Raw Food Nutrition” in Hebrew. This book explains the body’s natural healing ability and provides rules for proper nutrition. Today, she will demonstrate how to make a tasty and nutritious raw vegan porridge and fruit granola, using colorful fruits in season. She will also share some tips on how to keep a high-carb low-fat healing raw food diet. “We’re going to make a raw porridge. This dish is perfect for breakfast, but you can eat it for lunch and dinner as well. You enjoy it, but you need to try. It cleans the body very, very good. It helps the body re-heal. It helps the body recover from any disease that you might have. You have to try it at home.”
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-02   201 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-02

Tal Gilboa: At The Forefront of Inspiring Israel's Vegan Movement, Part 3 of 3

00:11:13
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Tal Gilboa: At The Forefront of Inspiring Israel's Vegan Movement, Part 3 of 3

After viewing the plight of animals on social media, Tal started researching the truth via hands-on, fact-finding missions to document the pain of animals in livestock facilities. In the following year, she co-founded the Glass Walls Association to advance public awareness about the animal suffering through the exposure of the shocking reality behind the livestock industry. Her spontaneous nature, philosophy of telling the truth and her bravery have been portrayed in the movie titled, “One Angry Vegan.” Tal Gilboa was appointed as the Animal-Rights Advisor to the Isreali Prime Minister in June 2019! “And the head chief of the Israeli army is almost vegan, which is very important. Also, the President is a vegetarian. We are going to be a vegan nation. This is what is going to happen in Israel!” Tal shared a vital message with our global viewers. “I think that it’s very important for all the vegans to watch the reality of the animals because you go and focus yourself, because you know why you are doing it.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-01-30   148 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-01-30

Shining World Compassion Award Recipient: No Dogs Left Behind, Part 2 of 2

00:13:21
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: No Dogs Left Behind, Part 2 of 2

“Dogs are my best friends, and this is my way of changing this world just a little bit different, by trying to fight alongside the brave activists and volunteers, and all the children, and it’d be an inspiration for the children, to end the dog meat trade. And we will continue to fight till it’s over.” Not only that, his love is extended to all species and he calls on everybody to adopt a compassionate, eco-friendly diet. “For rescuing dogs and cats in peril, for your vision, wisdom, creativity and kind-hearted benevolence, and for being a dedicated and noble role model, we hereby applaud and celebrate the compassionate deeds of ‘No Dogs Left Behind’ with special thanks to Founder, Jeffrey Beri.” In December 2018, Master awarded the organization with the “Shining World Compassion Award” in recognition of their selfless and courageous work to promote benevolence.
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-01-29   177 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-01-29

Fancy Raw Vegan Cuisines from Israeli Nutritionist, Moran Bar-Lev (Vegan), Part 1 of 2 - Zucchini Lasagne with Tomato Sauce and Macadamia Nut Sauce

00:17:02
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Fancy Raw Vegan Cuisines from Israeli Nutritionist, Moran Bar-Lev (Vegan), Part 1 of 2 - Zucchini Lasagne with Tomato Sauce and Macadamia Nut Sauce

Today, we are delighted to have Ms. Moran Bar-Lev, a renowned therapist and nutritionist from Rehovot, Israel, to show us how to make some yummy raw vegan dishes. Moran became a vegan when she was 21 years old after she realized the cumulative damage to health from eating meat and dairy products. When she was 22, she became a raw vegan, and her body has since enjoyed better health, been lighter, and packed with high energy. Now, Moran, a raw vegan, will show us how to make the yummy and nutritious raw vegan lasagne. “Hi, everybody. My name is Moran, and I’m from Israel. So, I’m doing it when I have a dinner with a friend, when I’m going to an event, when I’m going to have some family dinner or holiday, and then I make it. And it's fancy, and it's tasty, and it's beautiful.”
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-26   1126 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-26

IPCC Special Report on Climate Change and Land – Heralding a Plant-Powered Global Food System, Part 2 of 2

00:16:32
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

IPCC Special Report on Climate Change and Land – Heralding a Plant-Powered Global Food System, Part 2 of 2

In view of such daunting challenges, the IPCC Climate Change and Land Special Report could represent our last hope for a sustainable future. It is also a solution that can be carried out on both the individual and the governing front. The first of these themes involves the preservation of our world’s forests, as well as other land-based carbon-absorbing “sinks,” such as wetlands and grasslands. The second theme focuses on putting an end to our grossly inefficient food system. The Report concludes that transitioning to a plant-strong diet can free up hundreds of millions of acres of land, which will help to curb deforestation and climate change. Upon hearing of the IPCC Special Report’s suggestion for the world to transition to a plant-strong diet, our beloved Supreme Master Ching Hai was overcome with joy. “We had good news: the United Nations and all the countries in the world signed the less meat protocol. So it’s becoming official now. I hope they just go forward. Become meatless. Not less meat, but meatless. No meat at all. That’s why I came to celebrate with you.”
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-01-21   451 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2020-01-21

Vegan Delicacies to Usher the Lunar New Year, from Singapore, Part 2 of 2 - Nine-layer Colored Cake and Jicama Bamboo Shoots Dumplings (Soon Kueh)

00:16:05
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Vegan Delicacies to Usher the Lunar New Year, from Singapore, Part 2 of 2 - Nine-layer Colored Cake and Jicama Bamboo Shoots Dumplings (Soon Kueh)

In this cheerful season, the Singaporean people also enjoy wonderful variations of delicacies from different regions and sometimes new fusion invented by creative people. Last week, we were delighted to have Chef Law Bee Tiong shared with us two delicious vegan treats, Longevity Red Turtle Cake (Ang Ku Kueh), and Fragrant Pan-Fried Radish Cake. Today, he will continue to demonstrate another two delicacies. “The first snack is a nine-layer cake. It is a steamed colored cake that Singaporeans love to eat. They symbolize continuous growth and prosperity.” “Next, I will show you how to make ‘Teochew Soon Kueh,’ or Jicama Bamboo Shoots Dumplings. Bamboo shoots represent peace.” “They look amazing! Let’s Be Veg, Go Green, to Save Our Planet and have a vegan and peaceful year ahead!”
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-19   602 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-19

Tal Gilboa: At The Forefront of Inspiring Israel's Vegan Movement, Part 1 of 3

00:11:09
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Tal Gilboa: At The Forefront of Inspiring Israel's Vegan Movement, Part 1 of 3

Ms. Gilboa has become a celebrity at home and abroad through her numerous initiatives for bringing awareness of raising animal livestock and for encouraging everyone to adopt veganism. As one of the most influential animal-rights activists and key resource on veganism, Tal Gilboa was appointed as the Animal-Rights Advisor to the Prime Minister of Israel. Witnessing the ordeal of a mother cow served as a key moment for Tal Gilboa. She reflected on how best to honor a parent’s responsibility to children in terms of clear and honest education regarding animals. “And what I did was to take them all, the three of them, to farms. I wanted them to to watch the truth. Now I could say the truth to them by my knowledge, the calves are in these little cages, because they’re separated from their mothers. This is what I did and they changed because of that." Tal Gilboa's noble example and bold actions have reached farther than her whole family's turining vegan; she has also influenced many others within her country.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-01-16   309 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-01-16

Vegan Delicacies to Usher the Lunar New Year, from Singapore, Part 1 of 2 - Longevity Red Turtle Cake (Ang Ku Kueh) and Fragrant Pan-Fried Radish Cake

00:15:44
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Vegan Delicacies to Usher the Lunar New Year, from Singapore, Part 1 of 2 - Longevity Red Turtle Cake (Ang Ku Kueh) and Fragrant Pan-Fried Radish Cake

The Lunar New Year, also known as the Spring Festival, is just around the corner. Asian people around the world celebrate this grand festival with goodies, family reunions, parades, splendid fireworks, and cultural performances. Consisting of diverse ethnic groups. Singapore celebrates the New Year Festival with blended traditions and cultures. In this cheerful season, the Singaporean people also enjoy wonderful variations of delicacies from different regions and sometimes new fusion invented by creative people. Today, we are delighted to have Chef Law Bee Tiong to share with us how to make the Singapore-style Longevity Red Turtle Cake and Fragrant Pan-Fried Radish Cake. Impressive! These local delicacies will surely bring a smile to anyone who enjoys them. Let’s make a wish together for a vegan world where all beings will co-exist in peace, beauty, and compassion.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-12   449 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-12
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ