ਇਥੇ, ਤੁਸੀ ਲਭੋਂਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੋਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਰਮਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਅਗੇ ਘਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ  ਬਹੁਭਾਂਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਣ ਲਈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ  ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ  ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਜ਼ਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

00:22:15
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

Since its first publication in 1944, the book “Autobiography of a Yogi” has inspired countless Truth seekers around the world. In particular, it was through this book, originally written in English, that many Westerners were introduced to the teachings of meditation and Kriya Yoga. The autobiography contains the exceptional life story of the renowned Indian yogi and enlightened Master Paramahansa Yogananda, who was born in 1893. “What one does not trouble to find within will not be discovered by transporting the body hither and yon. As soon as the devotee is willing to go even to the ends of the earth for spiritual enlightenment, his guru appears nearby.” “An oceanic joy broke upon calm endless shores of my soul. The Spirit of God, I realized, is exhaustless Bliss; His body is countless tissues of light.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02   776 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27   2547 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 79 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

00:22:16
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ: ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 79 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

… ਉਹ (ਅਰਡਵਾਹੀਸ਼ਿਟ) ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਢਣਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਹੈ: ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ, "ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸ ਹੋ; ਵਢੋ ਨਾਂ, ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਇਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਢਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-01   1135 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-03-01

ਜੀਵਨ ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ: ਜਨਮ ਧਰਮ-ਚਕਰਵਰਤੀ ਦਾ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:33:47
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਜੀਵਨ ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ: ਜਨਮ ਧਰਮ-ਚਕਰਵਰਤੀ ਦਾ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਇਹ ਰਾਜ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤਿਉਤਮ, ਅਤਿਉਤਮ, ਮਨੁਖ ਤੋਂ ਉਪਰ, ਮਨੁਖੀ ਮਿਆਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ। ਚਕਰਵਰਤੀ - ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਉਚੇ ਧਧਰ ਦਾ ਵਿਕਸਤ ਜੀਵ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-01   1021 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-01

A Jubilant Celebration of Supreme Master Ching Hai Day, Part 4 of 4

00:20:34
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Jubilant Celebration of Supreme Master Ching Hai Day, Part 4 of 4

I wrote some more. “Dear all US presidents and governors and government representatives who honored me on that day and gave us this Day to celebrate and in other occasions as well. I thank you for the recognition, but my donation, which was my duty, or anything else I do good for the world or to any being, it was considered by myself as my duty anyway. And I’m always grateful to God for the chance, for the opportunity, for the fortune to be able to do these good deeds. I know surely, it’s not because of my donation; because your country is rich and powerful, and surely many others would be willing and happy to contribute much more to your government, or your citizens, or your country, for any cause, any time. My contribution was so humble, so little, compared to that. But I think it is God who had spoken through your pure faith and humility of heart. And I thank God through you, but I thank you also. May God bestow upon you honor manifold.” I thank all worldwide well wishes as well, and enjoyable performances today, as extra.
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-02-29   564 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-02-29

Jewish Scholar Asa Keisar’s True Vegan World Revolution, Part 2 of 3

00:15:30
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Jewish Scholar Asa Keisar’s True Vegan World Revolution, Part 2 of 3

Today, Mr. Asa Keisar readily elaborates on the Holy Torah’s requirement of justice for the animals. “About tza’ar ba’alei chayim (suffering of living creatures), it’s not only for the animals. First, it’s for us. Why? Because if we make suffering for the animal, when we eat, we take bad energy. And this energy makes us angry, makes us not good, not only in the spirit, but even in the body. When the Torah said, ‘Don’t steal from people,’ She doesn’t mean only for the people that you make something bad. You make something bad for you, for your soul, if you steal. All the scholars in Judaism say that there’s no difference in the tza’ar, in the suffering between the animals and human beings. Because the reason is not the intelligence, it’s common sense. And all the animals feel hot and cold, and all kinds of suffering. This is evidence. And Judaism is right 100% in the Book. You know something about kashrut (Jewish dietary laws), if you make suffering for the animals, its not kosher (permitted foods for kashrut).”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-02-29   354 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-02-29

ਤਾਓਇਸਟ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਲੀਏ ਜੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:39:50
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਤਾਓਇਸਟ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਲੀਏ ਜੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਉਤੇ। ਅਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਥੇ ‌ਤਿਉੜੀਆਂ ਰਖਦੇ ਅਤੇ ਇਕ ਲੰਮਾਂ ਨਾ-ਖੁਸ਼ ਮੂੰਹ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਧਰ ਅਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਇਕ ਦੁਖੀ ਬੁਧ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੈਂਜੀ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-02-29   617 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-02-29

ਤਾਓਇਸਟ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਲੀਏ ਜੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:39:34
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਤਾਓਇਸਟ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਲੀਏ ਜੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚੋਂ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਉਥੇ ਇਕ ਵਿਆਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਯਾਂਗ ਜ਼ੂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਲੀਏ ਜ਼ੂ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮਨੁਖ ਨਹੀ ਢਿਲੇ ਪੈ ਸਕਦੇ, ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਚਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੋ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੇ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-02-28   697 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-02-28

Jewish Scholar Asa Keisar’s True Vegan World Revolution, Part 1 of 3

00:14:12
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Jewish Scholar Asa Keisar’s True Vegan World Revolution, Part 1 of 3

The respected Asa Keisar is an Israeli religious scholar who’s on a mission of spreading veganism all across Israel and the world. His speeches feature statements from the Holy Torah about the incorrectness of consuming animal products, especially in our modern world. Another example of his duly gained recognition is a sincere letter he received from the President of Israel, His Excellency Reuven “Ruvi” Rivlin, who called Asa Keisar’s work “nothing less than a true revolution.” Through this interview, we’ll learn more about Asa Keisar’s noble efforts as he clarifies how the most essential holy Jewish texts have always been pointing to the right way of treating our animal co-inhabitants, namely with compassion and respect. “I make the connection between the Judaism and veganism. I wrote a book about this subject. The name of the book in Hebrew is ‘Velifnei Iver Hashalem,’ ‘In Front of the Blind.’ ‘The blind,’ the meaning is the people, something like the blind – we don’t know what’s happening to the animals, about what the Torah says, about the tza’ar ba’alei chayim (suffering of living creatures) and all of these subjects. This is a passage from the Bible.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-02-28   416 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-02-28

ਜੀਵਨ ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ: 16 ਮਹਾਨ ਸੁਪਨੇ ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਲਾ ਦੇ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:30:36
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਜੀਵਨ ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ: 16 ਮਹਾਨ ਸੁਪਨੇ ਰਾਣੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਲਾ ਦੇ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਇਥੇ, ਅਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਆਲੂ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਆਲੂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਾਡੇ ਯੁਗ ਵਿਚ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਲਪਾ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-02-23   917 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-02-23

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 78 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

00:20:25
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 78 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

"ਅਹਰੀਮਾਨ ("ਦੁਸ਼ਟ ਸੋਚ") ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਵਾਹੂਮੈਨ ਵਜੋਂ ("ਚੰਗੀ ਸੋਚ") ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਝੂਠ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਚ ਇਹਦੇ ਉਤੇ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਖੋਰਦਾਦ (ਦੇਵਤਾ ਸਮੁਚਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ) ਅਤੇ ਅਮੋਰਦਾਦ (ਦੇਵਤਾ ਸਦੀਵਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ) ਜਿਤ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ ਦੋਨਾਂ ਭੁਖਮਰੀ ਅਤੇ ਪਿਆਸ ਉਤੇ... ਦੁਸ਼ਟ-ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਹਰੀਮੈਨ ਭਜ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-23   617 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-23

ਇਕ ਵੀਗਨ ਪ੍ਰੀਤੀਭੋਜ਼ ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਮਿਆਉਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਏਵਾਨ (ਫਾਰਮੋਸਾ), ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:37:06
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਇਕ ਵੀਗਨ ਪ੍ਰੀਤੀਭੋਜ਼ ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਮਿਆਉਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਏਵਾਨ (ਫਾਰਮੋਸਾ), ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਣ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲੀ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਦਿਲ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।) ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਬੁਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। (ਵਧੀਆ।) ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਤਾਏਵਾਨ (ਫਰਮੋਸਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-02-22   825 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-02-22

Happy Supreme Master Ching Hai Day! Part 2 of 2

00:15:19
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Happy Supreme Master Ching Hai Day! Part 2 of 2

We will further highlight how disciples commemorate Supreme Master Ching Hai Day today and every day. “Supreme Master Ching Hai Day reminds me to be grateful for the Supreme Master within. And to be of service to others, especially giving to those in need - like being there for loved ones, visiting and contributing to animal shelters, etc., and recognizing Master in every being to whom I am blessed to offer love and support.” “Supreme Master Ching Hai Day to me, is a day of gratitude to Supreme Master Ching Hai for imparting such a wonderful method that takes care of every situation in my life, and makes me feel like I’m walking on air with daily miracles and wonders. I do my best to treat everyone as if they are Master, to remind them that they are worthy and noble, regardless of their situation and stature, which will hopefully awaken their true purpose of searching for the Kingdom of God within themselves - which is Supreme Master Ching Hai’s wish for all of us.”
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-02-22   357 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-02-22

Marcus Aurelius’ Meditations: Selection from Book 4, Part 2 of 2

00:14:00
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Marcus Aurelius’ Meditations: Selection from Book 4, Part 2 of 2

Founding his beliefs on the teachings of Stoicism, the Roman emperor was also diligent in finding his own way of self-improvement. This 12-volume work has been revered by many other philosophers over the centuries and is praised as a real testament to a government of duty and service. We now continue with excerpts from the personal reflective notes of Marcus Aurelius in Book 4 of “Meditations.” “What is ‘eternal’ fame? Emptiness. Then what should we work for? Only this: proper understanding; unselfish action; truthful speech. A resolve to accept whatever happens as necessary and familiar, flowing like water from that same source and spring. Everything [is] transitory – the knower and the known. Constant awareness that everything is born from change. The knowledge that there is nothing nature loves more than to alter what exists and make new things like it.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-02-22   330 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-02-22

Happy Supreme Master Ching Hai Day! Part 1 of 2

00:15:39
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Happy Supreme Master Ching Hai Day! Part 1 of 2

Our program “Happy Supreme Master Ching Hai Day! Part 1 of 2,” celebrates the 26th anniversary of a very special occasion. On February 22, 1994, a grand event was held in Chicago, Illinois, USA, and Master was honored by the World Cultural Communication Association and the governors of the six flood-affected states who proclaimed February 22 as “Supreme Master Ching Hai Day.” But each initiate has his or her own special feelings about the meaning of Supreme Master Ching Hai Day. “Supreme Master Ching Hai Day is Master’s shining example of love in action that has helped me open and expand my love and care for others, animals, plants, and the environment. Following Master’s examples of love in action, I experienced contentment, joy, and peace in my soul.” “A day to remind us To always walk in love, To live our life in a saintly way, Helping others as we may, Today is a joyous day My soul is reborn, my spirit renewed.”
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-02-21   321 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-02-21

Marcus Aurelius’ Meditations: Selection from Book 4, Part 1 of 2

00:13:36
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Marcus Aurelius’ Meditations: Selection from Book 4, Part 1 of 2

Marcus Aurelius was a Roman emperor of the 2nd century, also known as the last of the Five Good Emperors, after Nerva, Trajan, Hadrian, and Antoninus Pius. Marcus Aurelius wrote personal notes and ideas on Stoic philosophy and spirituality as a source of guidance for himself. These notes, originally written in medieval Greek, formed a collection titled “Meditations.” Today we’ll read a segment from Marcus Aurelius’ “Meditations,” in which a very practical wisdom is simply put for everyone to understand and benefit from. “No random actions, none not based on underlying principles. People try to get away from it all – to the country, to the beach, to the mountains. You always wish that you could too. Which is idiotic: you can get away from it anytime you like. By going within. Nowhere you can go is more peaceful - more free of interruptions - than your own soul.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-02-21   262 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-02-21

ਇਕ ਵੀਗਨ ਪ੍ਰੀਤੀਭੋਜ਼ ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਮਿਆਉਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਏਵਾਨ (ਫਾਰਮੋਸਾ), ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:35:20
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਇਕ ਵੀਗਨ ਪ੍ਰੀਤੀਭੋਜ਼ ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਅਤੇ ਮਿਆਉਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਏਵਾਨ (ਫਾਰਮੋਸਾ), ਦੋ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਜਾਨਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹ‌ੀਂ ਸੀ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਸਾ-ਗੋ। ਨਾਮ ਸਾ-ਗੋ ਸਚਮੁਚ, ਸਚਮੁਚ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਆਕਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਫੋਟੋ ਵਿਚ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-02-21   715 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-02-21

From Hinduism’s Holy Vedas: Hymns of the Samaveda, First Part, Book I, Chapter I

00:16:00
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

From Hinduism’s Holy Vedas: Hymns of the Samaveda, First Part, Book I, Chapter I

Hinduism is believed to be one of the oldest living religions on Earth. The earliest Hindu spiritual text, the Rig Veda, was complied in approximately 900 B.C. Other sacred Hindu scriptures include the Upanishads, the Bhagavad Gita, and the Ramayana, among others. One of the most cherished values of Hinduism is “ahimsa,” or non-violence born of respect for all life. We now invite you to listen to an excerpt from Hinduism’s sacred text, the Samaveda, First Part, Book 1, Chapter I. “O Agni, bring us radiant light to be our mighty sustenance, for thou art our visible deity!” To thee, illuminer of night, O Agni, day by day with prayer, bringing thee reverence, we come. Agni is head and height of heaven, the master of the earth is he; he quickens the waters’ seed. Agni, the Sage, the Lord of Strength, hath moved around the sacred gifts, giving the offeror precious things. His heralds bear him up aloft, the God who knows all that lives, the Sun, that all may look on him. Praise Agni in the sacrifice, the Sage whose holy laws are true, the God who drives grief away.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-02-20   178 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-02-20

ਘਾਤਕ ਰੁਕਾਵਟ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:35:42
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਘਾਤਕ ਰੁਕਾਵਟ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਓਹ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਨੰਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਪਧਰ, ਦੋ ਪਧਰ, ਤਿੰਨ ਪਧਰ, ਪਰ, ਓਹ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਚਮੁਚ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਹੋਵੋਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਐਨਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਨੇਕ ਹੀ ਸੌਆਂ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਤਕ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀ ਇਕ ਪਧਰ ਤਰਕੀ ਪਾ ਸਕੋਂ। ਇਕ ਨੀਵੇ ਪਧਰ ਦੀ! ਉਚੇਰੇ ਪਧਰ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-02-20   832 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-02-20

ਘਾਤਕ ਰੁਕਾਵਟ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:40:01
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਘਾਤਕ ਰੁਕਾਵਟ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦ‌ੀ ਹੈ - ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜਾਈ , ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਭ ਚੀਜ਼ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਕ ਵਰਗਾਕਾਰ ਡਬੇ ਵਿਚ ਹੋਂ। ਸੋ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਕ ਸੰਤਮਈ ਵਿਆਕਤੀ ਵਿਚ ਦੀ ਫਿਟ ਕਰਨਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-02-19   917 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-02-19

Selection from “Language,” an Essay by Ralph Waldo Emerson (vegetarian)

00:12:13
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Selection from “Language,” an Essay by Ralph Waldo Emerson (vegetarian)

Ralph Waldo Emerson was a renowned 19th-century American essayist, philosopher, lecturer, poet, and a leader of the transcendental philosophical movement. Emerson is most famous for his essays, through which he expresses ideas of freedom, spirituality, individuality, the great ability of humans to realize almost everything, and the relationship between the soul and the surrounding world. The essay “Nature” emphasizes the spirituality of nature, which he referred to as the “Universal Being,” and the human-nature connection. “Man is conscious of a universal soul within or behind his individual life, wherein, as in a firmament, the natures of Justice, Truth, Love, Freedom, arise and shine. This universal soul, he calls Reason: it is not mine, or thine, or his, but we are its; we are its property and men. Spirit is the Creator. Spirit hath life in itself. And man in all ages and countries, embodies it in his language, as the Father.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-02-19   188 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-02-19

From the Book of Mormon: Excerpts from the Book of Moroni – Chapters 1-7, Part 2 of 2

00:14:12
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

From the Book of Mormon: Excerpts from the Book of Moroni – Chapters 1-7, Part 2 of 2

Through Divine assistance, Joseph Smith was able to translate the Book of Mormon into English. Along with the Holy Bible, it remains an important scripture to the millions of Mormon faithful around the world. We now continue with Chapter 7 from The Book of Mormon’s “Book of Moroni,” with its wise elaborations about hope, faith, and pure-heartedness. “Therefore, if a man have faith he must have hope; for without faith there cannot be any hope. And again, behold I say unto you that he cannot have faith and hope, save he shall be meek, and lowly of heart.” “And charity suffereth long, and is kind, and envieth not, and is not puffed up, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil, and rejoiceth not in iniquity but rejoiceth in the truth, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. …Therefore, cleave unto charity, which is the greatest of all, for all things must fail - But charity is the pure love of Christ, and it endureth forever; and whoever is found possessed of it at the last day, it shall be well with him.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-02-18   267 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-02-18
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ