ਇਥੇ, ਤੁਸੀ ਲਭੋਂਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੋਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਰਮਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਅਗੇ ਘਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ  ਬਹੁਭਾਂਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਣ ਲਈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ  ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ  ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਜ਼ਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Exploring the World Beyond: An Interview with Spiritual Master Brahmarishi Mohanji, Part 1 of 2

00:16:14
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Exploring the World Beyond: An Interview with Spiritual Master Brahmarishi Mohanji, Part 1 of 2

Brahmarishi Mohanji is the founder of Mohanji Foundation that serves his followers and the public on three continents and in 17 countries around our world. The foundation’s purpose is to guide all beings to a more peaceful and compassionate existence, conduct free guided meditation sessions, and positively contribute to society and Mother Earth’s well-being. As a humanitarian, Master Mohanji has established two global charities - the Ammucare Charitable Trust (ACT) and ACT Foundation, that drive initiatives in the areas of education, basic human needs fulfillment, infrastructure, healthcare, and animal welfare.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-04-29   980 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-04-29

The Enlightened Master is Beyond All Religions, Part 1 of 3 April 16, 1994, Seoul, Korea

00:27:30
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Enlightened Master is Beyond All Religions, Part 1 of 3 April 16, 1994, Seoul, Korea

All go to the soul. What’s important is the Master. Whenever you remember the Master, He will send, if the Master is a very highly developed person, highly realized person, He can send energy, to help you to meditate. If we know the human brain completely (How to work). Then we can discover also spiritual aspect.(Yes.) There is something that makes the brain function. And that something is what the Buddhists call Buddha Nature. It’s not the physical brain really. It is something hidden within the physical apparatus.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-04-22   903 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-04-22

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 2 of 5, Aug. 11, 2015

00:32:30
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 2 of 5, Aug. 11, 2015

Can leave the evil destiny forever if relatives pray for them and give offerings to the Buddha’s image and all that and continue to do good deeds on their behalf. He will be born as humans or gods, and receive supremely wonderful bliss. The surviving relatives will also receive limitless benefits. All these killing, harming of sacrifice are the least helpful for the deceased. Such acts only bind up the conditions of offenses, so that they grow even more deep and heavy. I see that beings of Jambudvipa will themselves receive the benefit of any good deeds they are able to do within the Buddha’s teaching. That holds true even when the deeds are as small as a strand of hair.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-06-02   2584 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-06-02

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 40 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:25:29
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 40 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

God sometimes sends us some messenger, some reminder, such like Jejus or Buddha, etc., and They will bring us the map again to Heaven. And then the map will continue to be passed on from one generation to the next. And some of the descendants of Jejus, Buddha, or Jejus’, Buddha’s disciples, among Them who have acquired this map for themselves would have mastered the art of traveling between Heaven and Earth, then He knows the map even by heart and He can also take any of us with Him without any trouble. Most people, when they try to venture into the Kingdom of God alone, they tend to get lost because they don’t know the map. I am also here to offer you the map to Heaven, in case you haven’t gotten it.
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-06-02   1155 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-06-02

The Grand Master Kūkai: Founder of Esoteric Shingon Buddhism

00:15:57
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

The Grand Master Kūkai: Founder of Esoteric Shingon Buddhism

During his intense spiritual quest, he had a vision: a being appeared to him in the form of a man and told him that what he sought could be found in the Mahavairocana text. In order to gain a fuller understanding of this tantric Buddhist text, Kūkai decided to visit China. In 804, at 31, Kūkai undertook a dangerous voyage, crossing the Sea of Japan to study with the great masters in China and bring the teachings back home. His destination was Chang’an, the capital of the Tang dynasty and the center of Buddhist learning of Asia.
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2019-06-02   1109 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2019-06-02

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 1 of 5 Aug. 11, 2015

00:34:48
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Earth Store Bodhisattva Sutra: Benefiting the Living and the Dead, Part 1 of 5 Aug. 11, 2015

This is for the people who are ignorant, who have no refuge in anyone, who have nowhere to go, no one to believe in, no one to rely on. So, you are the ones who probably have to help these kinds of people so that they don't fall to hell. Because if nobody prays for them at the time of death, nobody tries to do good things and forward this merit to that soul, then he goes to hell, or goes to a bad reincarnation. That's why you see all the churches and all the religions, all the Buddhist monks and nuns always busy praying for the dead.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-06-01   2373 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-06-01

Selection from Meister Eckhart’s Sermons “The Attractive Power of God” and “The Self-Communication of God,” Part 2 of 2

00:19:45
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Selection from Meister Eckhart’s Sermons “The Attractive Power of God” and “The Self-Communication of God,” Part 2 of 2

The soul has by nature two capacities. The one is intelligence, which may comprehend the Holy Trinity with all its works. The second capacity is Will. Its essential characteristic is to plunge into the Unknown which is God. The Unknown God imparts His impress to the Will. The soul is greater by its love-giving power than by its life-giving power. Thank God, while you are in time, that He brought you out of non-existence to existence, and united you with the Divine Nature. But if the Divine Nature be beyond your comprehension, believe simply in Christ; follow His holy example and remain steadfast.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-06-01   855 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-06-01

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 5 of 6

00:15:59
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 5 of 6

By sharing Emma and her pig friend story, Marian hopes to raise awareness of the cruelty in the animal agriculture industry. Marian has also written three books about elephants: “Nala the Little Elephant,” “An Elephant Called Butterfly,” and “An Elephant Called Mira.” What is Butterfly, a baby African elephant, doing in New York City? And why is she in the garden of Emma’s apartment house? Oh, it’s a dream. And I liked the message here, that the miracle of life is the most precious treasure on Earth. “We are all the same.”
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-06-01   878 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-06-01

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 8 of 8 Dec. 24, 2018

00:36:18
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 8 of 8 Dec. 24, 2018

“Ananda, if any one of the monk’s precept transmitting masters or any one of the other monks practicing with him is not pure, then the Bodhimanda as described will not be successful.” Even if you don’t sleep for three months, even if you’re pure, who knows if the bhiksu giving you the precepts is pure or not pure? Therefore, even if you have all that from one of the monks, all the precepts, you can never be sure. This is the problem. You should always choose your birth whenever a living Master is born, so that when you grow up, you time, your age, you come of age, then you can go and grab that Master and quick. Not doing all this.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-05-31   2575 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-05-31

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Questions and Answers, Part 5 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

00:22:21
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Questions and Answers, Part 5 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

Actually, you are already liberated, just you don’t know. So, you need clearing, with the initiation and the meditation process, to clear your vision. Not only you are liberated, your deceased relatives, many generations, will also derive from your merit and be liberated as well. That’s guaranteed. But to become a Buddha, it tales maybe longer. Because you have forgotten that you are a Buddha for a long time now, it takes a long time to remember again. That’s why we need to meditate every day. Because the teacher is responsible for your liberation and will take you out of the transmigration after you leave this world.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-05-31   790 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-05-31

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Questions and Answers, Part 4 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

00:31:31
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Questions and Answers, Part 4 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

Because the real transmission doesn’t need language - and then you will be awakened. Your spiritual wisdom opens and you might see the (inner Heavenly) Light and hear the Self-Nature. Like the Buddha said, “Listen inward, listen to your Self-Nature.” Or, like in the Bible, it says, “the Word of God.” These Lights from Heaven or from Buddha’s Land and the melodious teaching from Heaven or from Buddha’s Land, it is our own Self-Nature, and that will make us wiser and freer each day. And then, more and more we will rely on our Self-Nature and our Self Master inside, and the outside Master is only standing by and helping.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-05-30   1049 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-05-30

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 7 of 8, Dec. 24, 2018

00:35:37
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 7 of 8, Dec. 24, 2018

The pyramid is, people built it for meditation. Nobody even knew up until now, what it was for; for meditation purposes. Number one, it’s very good concentration inside. Energy. Also, the cosmic energy can help you. It’s one pointed like that. And then number two is that in the desert, it’s so hot. The pyramid is very thick, the wall diameter, very thick, and it’s so cool inside. After the Master dies, 300 or 500 years maximum, no more. That’s why every Sutra emphasizes a living Master.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-05-30   2170 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-05-30

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 6 of 8, Dec. 24, 2018

00:32:46
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 6 of 8, Dec. 24, 2018

All this because you don’t find a living Master. You study with His disciples or some lay later-generation disciples, if they still have the instructions in their heart to tell you. Then, because the living Master, meaning the Buddha’s not there anymore, you have to do thus such and such and such and such. Then you can also become enlightened and the Buddha will appear to you and bless you to be enlightened; that is that. So the living Master is the easier way for you, if you can find one. There’s some more. So many Buddha images and Budhisattva and heavenly beings already; some more coming, in case you want to try.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-05-29   2023 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-05-29

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Part 3 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

00:24:38
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Part 3 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

The Buddha has 84,000 methods to teach the disciples. I think I'll make use of every one of them. Anything that can help sentient beings to realize their true nature and leave aside the attachment at the end, it is a good method, it's a good way. It is the same way of learning, just a more charming, more attractive way of learning. Just a way of putting color into this miserable situation and trying to make the best out of our lives while we are waiting for our final liberation from the physical prison.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-05-29   1066 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-05-29

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Part 2 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

00:29:17
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Part 2 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

Spiritual practice concerns the mind, not the body. After the mind is controlled, the body is controlled. That’s why we do not emphasize to people that they have to practice the position first, but we emphasize that we will give you the extra controlling power, so that at the beginning of your practice you can immediately calm your mind and have an immediate result of enlightenment. We help you to unlock your controlling power from the higher source of the Buddha Nature, or what we call the Kingdom of God in different religions. The secret is we know the way. If we don’t know the secret, it doesn’t matter how hard we try, how sincere we are, we will not have results, as we wanted.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-05-28   1209 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-05-28

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 5 of 8, Dec. 24, 2018

00:35:47
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 5 of 8, Dec. 24, 2018

After initiation, make sure you remember, so that every day you continue to practice, so that your mind will be ingrained into this spiritual power already. “In the countries within them, they should seek for the unsurpassed Thus Come Ones throughout the ten directions, to emit a light of great compassion and anoint the crowns of their heads.” Don’t let the mind trouble you and rob you of your enlightenment and faith. Faith is the mother of all virtues; that’s what I said. Buddha said that, the same. A country, rich or not, materially, it doesn’t matter too much, but spiritually rich, it matters.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-05-28   2653 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-05-28

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Part 1 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

00:29:45
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Part 1 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

That’s the trouble with our world. Everyone is so humble and so shy to express our feelings and does not try hard to achieve what we want to do. Our shyness and fear sometimes inhibit us and let us get stuck in our daily routine despite our eagerness to find some new solution or some new meaning to our life. And that’s also the reason why I think many of us cannot attain enlightenment, even though the Buddha has promised that every one of us will become Buddha. He is the one who became the Buddha, but we will become Buddha. He said all of us have Buddha Nature.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-05-27   1144 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-05-27

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 4 of 8 Dec. 24, 2018

00:36:06
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 4 of 8 Dec. 24, 2018

The teachings and the lineage of the spiritual power of any Mater, it’s like a river. Sometimes, it’s hidden under the earth somewhere, and you think this is the end of the river. No, no, it will seep out somewhere and then appear again; so it is like that. Any of the religious people should look where the river reappears, and do not be attached to a location of the original river, because in all ages, all religious branches, there will always be a Master somewhere. It may not be in the same lineage, not be in the same religious order, but there will be a Master for the world, for our world.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-05-27   2086 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-05-27

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 39 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:27:04
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 39 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

Originally, the body can last for a very long time – 800 years is nothing. It can last for 8,000 years, even 80,000 years. It’s not a big deal. Our body is a wonder originally. It can automatically rejuvenate! About every four weeks, it renews itself. It renews the blood, skin and cells. So every three or four weeks, we should be rejuvenated, then we can live forever. We used to wish our emperors “to live 10,000 years.” Maybe they did live that long. Otherwise, how could people think of this? It used to be like that. People used to live 10,000 years.
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-05-26   1202 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-05-26

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 3 of 8, Dec. 24, 2018

00:36:38
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 3 of 8, Dec. 24, 2018

Sometimes, the comfortable place doesn’t mean a good place. You might not have peace at the end; not peace within yourself only, but peace with other coordinating people. “Whatever is good for the world, and good for other people, then I would do it, no matter what.” And now, He’s talking about Ananda’s private life, “Your past lives with Matangi’s daughter created accumulated kalpas of causes and conditions. Yet, as soon as I proclaimed it, she was freed forever from the affection in her heart and accomplished Arhatship.” For you it should be as easy as tossing dust into a favorable wind.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-05-26   2223 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-05-26

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 2 of 8, Dec. 24, 2018

00:36:08
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The Surangama Sutra: The Four Clear and Unalterable Instructions on Purity (Conclusion) & Establishing a Place for Awakening, Part 2 of 8, Dec. 24, 2018

So, watch all the time, your mind, because your mind is tricking you all the time, due to habit, due to the company you keep, due to the job that you are doing, due to your surroundings, due to your family tradition or kind of lineage or just habit. So, watch it all the time. This is the most difficult to watch, because we always make excuses when we want to do something, we say, “Oh, I do that because of that, because of this.” Whether or not it’s true, you don’t care, and that is also lying; should not. Always watch our mind. The Buddha said that “If monks’ minds are as straight as the lute strings, true and real in everything they do, then they can enter Samadhi and never be involved in the deeds of demons. I certify that such people will accomplish the Bodhisattvas’ Unsurpassed Knowledge and Enlightenment.”
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-05-25   3896 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-05-25

Selection from the Book of Lieh Tzu: Chapter 1 - Heaven’s Gift, Part 2 of 2

00:14:38
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Selection from the Book of Lieh Tzu: Chapter 1 - Heaven’s Gift, Part 2 of 2

In infancy his energies are concentrated and his inclinations at one- the ultimate of harmony. Other things do not harm him, nothing can add to the virtue in him. “Dying is the virtue in us going to its destination.” The traveler who forgets to go back is a man who mistakes his home. If one man mistakes his home, the whole world disapproves; but when everyone under the sky mistakes his home, no one is wise enough to disapprove. Only the sage knows whom to side with, whom to reject.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-05-25   1478 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-05-25
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ