ਇਥੇ, ਤੁਸੀ ਲਭੋਂਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੋਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਰਮਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਅਗੇ ਘਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ  ਬਹੁਭਾਂਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਣ ਲਈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ  ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ  ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਜ਼ਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

00:22:15
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

Since its first publication in 1944, the book “Autobiography of a Yogi” has inspired countless Truth seekers around the world. In particular, it was through this book, originally written in English, that many Westerners were introduced to the teachings of meditation and Kriya Yoga. The autobiography contains the exceptional life story of the renowned Indian yogi and enlightened Master Paramahansa Yogananda, who was born in 1893. “What one does not trouble to find within will not be discovered by transporting the body hither and yon. As soon as the devotee is willing to go even to the ends of the earth for spiritual enlightenment, his guru appears nearby.” “An oceanic joy broke upon calm endless shores of my soul. The Spirit of God, I realized, is exhaustless Bliss; His body is countless tissues of light.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02   1966 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27   2893 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 131 - ਨੌਰਸ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਰੈਗਨਾਰੌਕ ਦੀ

00:19:32
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 131 - ਨੌਰਸ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਰੈਗਨਾਰੌਕ ਦੀ

ਰੈਗਨਾਰੌਕ: ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਹਮੁਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ। ਕੀ ਸਿਟਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਖੀਰਲੇ ਯੁਧ ਦਾ? ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-02-28   619 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-02-28

ਚਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:28:57
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਚਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਭੋਜ਼ਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਰਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਛੂਤ ਲਗਣਾ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਲ ਭੁਲ ਗਏ , ਤੁਸੀਂ ਭੋਜ਼ਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਸਹਾਇਕ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜ਼ਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜ਼ੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-28   2693 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-28

ਸਵਰਗ ਮਾਣੋ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:19:18
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਸਵਰਗ ਮਾਣੋ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਜਿੰਨਾ ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀ ਸੁਰਖਿਅਤ, ਪਿਆਰ, ਰਖਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਸੁਰਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੋ ਤਕ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਇਕ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀ, ਪੰਜ ਪੀੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਉਚੀਆਂ ਚੁਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜਾਗਰੂਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-27   543 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-27

ਚਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:30:13
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਚਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਕੁਝ ਵਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਬਸ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ, ਹਰ ਇਕ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਇਕ ਮੌਸਮ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਨਾਂ ਉਪਰ ਵਰਸੋਇਆ । ਉਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਨਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰਜ਼ੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਹਦੇ ਵਲੋਂ? ਕਿਹਦੇ ਵਲੋਂ? (ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ।) (ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ।) ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-27   2558 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-27

ਸਵਰਗ ਮਾਣੋ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:21:48
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਸਵਰਗ ਮਾਣੋ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਅਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-26   465 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-26

ਚਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:34
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਚਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਇਹ ਸੈਰਾਫੀਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ, ਵਡੇ, ਵਡੇ ਖੰਭ, ਸਾਰੇ ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣ ਲਈ ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਮਾੜੇ ਦਾਨਵ ਅਤੇ ਰੂਹਾਂ ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਬਾਈਬਲ ਵਿਚ, ਸ਼ਬਦ ਅਧਿਆਇ 91, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੰਝ: ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-26   2966 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-26

ਸਵਰਗ ਮਾਣੋ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:18:45
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਸਵਰਗ ਮਾਣੋ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਤੁਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਉਗੇ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਬਣਾਉ ਤੇ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਉ। ਇਸ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ। ਤੁਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-25   580 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-25

ਚਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:27:30
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਚਾਰ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਭੂਤਾਂ ਜਾਂ ਦਾਨਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦਾ ਜੀਵ, ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਮਨੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੰਗੀ ਐਨਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ? (ਹਾਂਜੀ।) ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਜਿੰਦਾ-ਦਿਲ ਐਨਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਐਨਰਜ਼ੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-25   3324 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-25

ਸਵਰਗ ਮਾਣੋ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:22:53
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਸਵਰਗ ਮਾਣੋ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਭੌਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਦੋਵੇਂ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-24   476 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-24

ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:27:38
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਪਰ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਟਾਇਮਫਰੇਮ ਵਿਚ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਟਾਇਮਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਲਈ। ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਇਹ ਜ਼ਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਇਹ ਹੌਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਉਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਲਦੀ ਨਾਲ ਅਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-24   2899 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-24

ਸਵਰਗ ਮਾਣੋ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:20:10
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਸਵਰਗ ਮਾਣੋ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਉਥੇ ਦੋ ਰਾਹ ਹਨ ਜੀਣ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ। ਇਕ ਆਮ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਆਨੰਦਮਈ, ਵਧੇਰੇ ਸਾਵੀਂ-ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-23   538 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-23

ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:29:53
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਸਵਰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਉਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ‌ੀ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਜ਼ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਜ਼ਣ ਲਈ ਸਵਾਰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ, ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੀਨਕਰੋਨਾਇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਜਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਇਕ ਸਵਰਗ ਧਰਤੀ ਉਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-23   2615 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-23

ਸਵਰਗ ਮਾਣੋ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:20:59
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਸਵਰਗ ਮਾਣੋ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਬਾਦ - ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ) ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ - ਅਤੇ ਉਸ ਪਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਰਾਹ ਜਾਣ ਲਈ, ਇਹੋ ਰਾਹ ਸਹੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-22   647 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-22

ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:24:34
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਹਰ ਜਗਾ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਥੀ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਦੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। (ਹਾਲੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ! ਹ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-22   2881 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-22

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 130 - ਨੌਰਸ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਰੈਗਨਾਰੌਕ ਦੀ

00:18:58
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 130 - ਨੌਰਸ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀ ਰੈਗਨਾਰੌਕ ਦੀ

"ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਸਾਗਰ ਵਿਚ ਡੁਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ ਡਿਗਦੇ ਹਨ, ਅਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਚੰਡ ਅਗਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਆਪ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-02-21   763 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-02-21

ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਕਠ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:29:58
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਕਠ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੀਵੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ। ਕੁਝ ਲੋਕੀਂ ਛਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ। ਹਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਇਕ ਅਸਲੀ ਟੀਵੀ ਹੈ! ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਖੋਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਹਾ! ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੈ!"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-21   1513 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-21

The Flame of the Spiritualized Vision: Enlightenment on The Way of Initiation - by Dr. Rudolf Steiner (vegetarian), Part 2 of 2

00:16:00
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Flame of the Spiritualized Vision: Enlightenment on The Way of Initiation - by Dr. Rudolf Steiner (vegetarian), Part 2 of 2

“After the disciple has evolved, by such means, the rudiments of spiritual vision, he may proceed to the contemplation of human nature itself. Simple appearances of ordinary life must be chosen first. But before making any attempts in this direction, it is imperative for the student to strive after an absolute sincerity of moral character. He must banish all thoughts of ever using the insight to b
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-20   362 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-20

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 5 of 5

00:22:00
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

2020 Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 5 of 5

And next is the song with the title “A Story at the Beginning of the Year” sung by Aulacese (Vietnamese) vegan singer Hồ Quỳnh Hương. “On the way to the temple on New Year's Day After a year with my insides in knots There's much hope waiting for me Expecting more luck and less misfortune.” Next is a song “Kharkhorin” brought to us by the Mongolian initiates. The song is about noble people translat
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-20   397 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-02-20

ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਕਠ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:27:35
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਕਠ, ਪੰਜ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕ ਸੁਰਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਸ਼ਾਵਾਂਗੀ? (ਹਾਂਜੀ।) ਦੁਹਰਾਉ ਪੰਜ (ਪਵਿਤਰ) ਨਾਮਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਹ ਸਕਦਾ। (ਠੀਕ ਹੈ।) ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-20   1547 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-02-20

The Flame of the Spiritualized Vision: Enlightenment on The Way of Initiation - by Dr. Rudolf Steiner (vegetarian), Part 1 of 2

00:16:43
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Flame of the Spiritualized Vision: Enlightenment on The Way of Initiation - by Dr. Rudolf Steiner (vegetarian), Part 1 of 2

Born in 1861, Dr. Rudolf Steiner was a great Austrian polymath, philosopher and scientist who made influential contributions in the fields of education, science, spirituality and medicine. His writings cover a wide range of subjects, and he published more than 25 books, including “Mysticism at the Dawn of the Modern Age,” “The Way of Initiation,” and “Intuitive Thinking as a Spiritual Path: The Ph
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-19   249 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-02-19
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ