ਇਥੇ, ਤੁਸੀ ਲਭੋਂਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੋਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਰਮਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਅਗੇ ਘਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ  ਬਹੁਭਾਂਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਣ ਲਈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ  ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ  ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਜ਼ਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

The Mahabodhi Temple Complex: Lord Buddha’s Sacred Place of Enlightenment

00:19:32
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ

The Mahabodhi Temple Complex: Lord Buddha’s Sacred Place of Enlightenment

The Mahabodhi Temple is one of the earliest and most impressive Buddhist temples in India that was constructed entirely in brick. “Outstanding universal importance as it is one of the most revered and sanctified places in the world.” It is a beautiful and holy place of worship that commemorates the pivotal moment in Lord Buddha’s life when Prince Siddhartha achieved enlightenment and became the Worshipped “World-Honored One.” This revered site reminds us to escape the distractions of our illusory world and to go inward to awaken our inner greatness.
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-05-12   4336 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-05-12

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27   1402 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 50 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

00:25:06
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 50 - Nam Sa-go’s Prophecy on the King of Heaven

Nam Sa-go, also known as Gyeog-am, was a famous Korean clairvoyant who lived in the 16th century. Nam Sa-go authored a prophecy book of 60 chapters titled “Gyeogamyruok,” in which he predicted major historical events in Korea. Let’s now begin our exploration of these prophecies by Nam Sa-go. “One must pray to climb over the steep slope to save one’s life, and follow the White Tiger (Savior) to walk to the East.” Here, Nam Sa-go urges us to strive to save our souls by following the White Tiger Savior to the East, meaning we should go in the same direction She goes, the way of enlightenment and eternal liberation.
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-08-11   826 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-08-11

Swami Vivekananda – Service to Humanity is Service to God, Part 1 of 2

00:13:40
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

Swami Vivekananda – Service to Humanity is Service to God, Part 1 of 2

Swami Vivekananda was a 19th-century Indian Hindu monk and venerated spiritual leader. A principal disciple of Venerable Ramakrishna Paramahansa, founder of the Ramakrishna Order, Swami Vivekananda played a key role in the introduction of the Indian philosophies of Vedanta and Yoga to the Western world. He preached the importance of Self-realization and contemplating on God within.
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2019-08-11   796 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2019-08-11

Taking Care of the Homeless As Our Family, Part 2 of 4, Mar. 10, 2019

00:35:29
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Taking Care of the Homeless As Our Family, Part 2 of 4, Mar. 10, 2019

They are renunciates with the ideal of putting everything down. We should respect that, respect their persistence and will power. You have to be strong to be able to renounce. They want to leave everything behind and be liberated from birth and death. So, you have to respect them. You have to help them to maintain their pure magnetic field. The karma of seducing a monk or a nun is very heavy. If you see some monks or nuns, and they need help, make offerings to them. And some homeless people; some of them are also renunciates. They prefer not to stay in the temple or to have anything to do with anyone, that's why they became street people. There are at least …at least ten or more of them; nineteen of them.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-11   1321 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-11

Writings of Bahá’u’lláh: The Seven Valleys, Part 8 of 8

00:15:13
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Writings of Bahá’u’lláh: The Seven Valleys, Part 8 of 8

In one sense, these letters refer to the states of holiness. The first means "Free thyself from the promptings of self, then approach thy Lord." The second means "Purify thyself from all save Him, that thou mayest offer up thy life for His sake." The third means "Draw back from the threshold of the one true God if thou art still possessed of earthly attributes." The fourth means "Render thanks unto thy Lord on His Earth, that He may bless thee in His heaven, albeit in the realm of His unity His Heaven is the same as His Earth." The fifth means "Remove from thine eyes the veils of limitation, that thou mayest learn that which thou knew not of the stations of holiness."
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-10   678 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-10

Taking Care of the Homeless As Our Family, Part 1 of 4, Mar. 10, 2019

00:36:31
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Taking Care of the Homeless As Our Family, Part 1 of 4, Mar. 10, 2019

The true renunciates, who really listen to Buddha’s teachings and precepts, they can be liberated beyond the Three Worlds, not necessarily to the Fifth Level. And when you eat, you should make offering to all the Masters. Three timelines of Masters, from the past, present and future. If you don’t make offerings before eating, you would owe the world a lot. It’s OK to eat if you have made the offering. But this only applies to the vegans. It’s no use for the meat-eating people to make offerings before eating, because enlightened Masters do not eat meat. So, it’s useless to make such offerings to them.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-10   1396 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-10

Writings of Bahá'u'lláh: The Seven Valleys, Part 7 of 8

00:16:44
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Writings of Bahá'u'lláh: The Seven Valleys, Part 7 of 8

O friend, the heart is the dwelling-place of eternal mysteries: Make it not the home of fleeting fancies. Waste not the treasure of thy precious life occupied with this swiftly passing world. Thou come from the world of holiness: Bind not thine heart to the earth. Thou art a dweller in the court of reunion: Choose not the homeland of the dust. “Nothing can befall us but what God hath destined for us.” Peace be upon him who follows the way of guidance! After scaling the high summits of wonderment, the wayfarer cometh to the Valley of True Poverty and Absolute Nothingness. “All on the Earth shall pass away, but the face of thy Lord. ”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-09   632 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-09

The Story of Creation, Part 4 of 4 Feb. 26, 2005

00:34:22
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The Story of Creation, Part 4 of 4 Feb. 26, 2005

You will feel absolutely blissful, I promise! Even now, sometimes you sit in meditation, you have just a moment’s glimpse of the World that you have attained, even Third World, you feel, “Oh, so good!” You don’t want to get out of it already. Not to talk about the Fifth Level: Your soul is enjoying immensely, vastly, hugely, never even thinking of any other God beyond that. You’ll feel complete. You’ll feel like you are God! You will feel that way. And that is what it means by being “one with God.”
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-09   1391 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-09

From Judaism’s Holy Tanakh: Book of Mishlei (Proverbs) – Selection from Chapters 20-23, 28 and 29, Part 2 of 2

00:14:14
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

From Judaism’s Holy Tanakh: Book of Mishlei (Proverbs) – Selection from Chapters 20-23, 28 and 29, Part 2 of 2

Do not be among wine-guzzlers, among gluttonous eaters of meat, for the guzzler and the glutton will become impoverished, and slumber will clothe[you]with tatters. Do not look at wine when it is red; when he puts his eye on the cup, it goes smoothly. Ultimately, it will bite like a serpent, and sting like a viper. He who walks innocently will be saved, but he who is perverse in his way will fall in one. He who tills his soil will be sated with bread, but he who pursues vain things will be sated with poverty. Many seek the countenance of a ruler, but the judgment of a person is from the Lord. An unjust man is an abomination to the righteous, and a person whose way is straight is an abomination to a wicked man.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-08   670 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-08

The Story of Creation, Part 3 of 4, Feb. 26, 2005

00:30:45
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The Story of Creation, Part 3 of 4, Feb. 26, 2005

At this time, even people who don’t practice Quan Yin Method, they all go to the Third Level or Fourth Level even, accordingly. I told you already, no? Even the sinners, the ones who don’t even practice, and are very bad, also. Not too bad, but bad, and then, even then, they can go to the Third Level already, because they have been cleansed. Through disaster or war or tragedy, they have been cleansed. So, I can take them up. They have been cleansed, but if nobody takes them up, then they’ll just stay there.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-08   1681 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-08

From Judaism’s Holy Tanakh: Book of Mishlei (Proverbs) – Selection from Chapters 20-23, 28 and 29, Part 1 of 2

00:15:00
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

From Judaism’s Holy Tanakh: Book of Mishlei (Proverbs) – Selection from Chapters 20-23, 28 and 29, Part 1 of 2

Judaism’s history begins around 2000 BCE with the Covenant between God (Elohim) and Abraham. Over a thousand years later, as the Jewish faithful Believe, God’s (Elohim’s) laws and commandments were revealed to Prophet Moses on Mount Sinai, forming the Torah, which is the first part of the Hebrew Bible. The Hebrew Bible, or Tanakh, and the ancient writings of the Talmud, embody the beliefs and practices of Judaism. Present in every aspect of the religion is a single, omniscient, and compassionate God (Elohim). The Holy Tanakh’s Book of Mishlei (Proverbs) is the second book in Ketuvim (Writings), the third section of the holy Tanakh.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-07   653 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-07

The Story of Creation, Part 2 of 4, Feb. 26, 2005

00:35:04
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The Story of Creation, Part 2 of 4, Feb. 26, 2005

Nothing that’s opposite or different can stay long together. Cannot bear the energy up there! Nobody will be able to pass through the border and stay alive, I mean, stay individual. You will burst into nothingness again. Your soul will be disintegrated, be gone, become dust, the moment you pass the border of the Sixth Level only. But you are lucky! You got the Gift from the Seventh Level! Who would have that? So in a way, even you could not get there, but you got the Gift - you are connected!
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-07   1699 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-07

Poetic Essays from The Prophet by Kahlil Gibran: ”The Coming of the Ship” and ”On Giving,” Part 2 of 2

00:15:50
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Poetic Essays from The Prophet by Kahlil Gibran: ”The Coming of the Ship” and ”On Giving,” Part 2 of 2

You give but little when you give of your possessions. It is when you give of yourself that you truly give. For what are your possessions but things you keep and guard for fear you may need them tomorrow? And tomorrow, what shall tomorrow bring to the over prudent dog burying bones in the trackless sand as he follows the pilgrims to the holy city? And what is fear of need but need itself? Is not dread of thirst when your well is full, the thirst that is unquenchable?
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-06   1440 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-06

The Story of Creation, Part 1 of 4, Feb. 26, 2005

00:34:25
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The Story of Creation, Part 1 of 4, Feb. 26, 2005

So most people who worship God, that is Brahma, the Third World. Nevertheless, he is great! When you get to the Third World, you are free already. Because that is the origin of all these gross levels. The origin of all, the most from God. So he creates, creates. He creates only up to the Astral Level. Astral! Because from the Brahma to the Astral, it is still fine. You don’t have this physical body. And then the Astral wants to create the physical! You know that, huh? Because he is also itchy, itchy there: “I have the power! I have the power!”
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-06   2188 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-06

Poetic Essays from The Prophet by Kahlil Gibran: ”The Coming of the Ship” and ”On Giving,” Part 1 of 2

00:15:39
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Poetic Essays from The Prophet by Kahlil Gibran: ”The Coming of the Ship” and ”On Giving,” Part 1 of 2

Born in 1883, Kahlil Gibran was an enlightened Lebanese philosopher, author, poet, and artist, who immigrated to the United States when he was young. As a writer, he inspired a transformation in Arabic literature with his simple and direct style, as well as the highly relatable themes he chose. But some of his best-known works were in English and won the popularity of a wider American audience. Kahlil Gibran’s most famous work is “The Prophet,” a book of 26 poetic essays that he began while still a youth in Lebanon and published in 1923.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-05   1127 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-05

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued)-Questions and Answers, Part 7 of 7, Dec. 27, 2018

00:29:58
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued)-Questions and Answers, Part 7 of 7, Dec. 27, 2018

That’s why Maya tried to even disrupt me in one of those first days of my first retreat ever since, in Taiwan (Formosa). Suddenly the Supreme Master TV was just blocked out and just noise, just “hooong” like that. Because he does it so discretely, I asked Heaven, “What is that? Who dares to do that?” He said, “Maya.” I said, “Why does he do that?” And They said, “Because You and the Supreme Master TV form the ring of protection everywhere. He tried to scare You out of it.”
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-05   2008 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-05

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 49 - The Prophetic Drawings of Argentinian Seer Benjamín Solari Parravicini

00:24:51
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 49 - The Prophetic Drawings of Argentinian Seer Benjamín Solari Parravicini

He was predicting that one day, humans would no longer live in blind ignorance or forget God like the Babylonians did. Yes, we have to start to be more God worshipping, God loving, God fearing. “The new era observes that in the long run a civilization is formed which existed in past millennia and that it is ready to reach the world Earth, after 2000. IT WILL BE IN LOVE, based on talented men and female mothers.” “New civilization in 2000!” “It will be the beginning of the New Age, and the New Era will be. Peace and Love!”
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-08-04   1296 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-08-04

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued) - Questions and Answers, Part 6 of 7, Dec. 27, 2018

00:33:00
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued) - Questions and Answers, Part 6 of 7, Dec. 27, 2018

I mean, not just this lousy world, like the Maya made, was all you got. Zillion times more glorious, and comfortable and you lack nothing, and you desire nothing; you just feel happy. And then from there, you can even bless the world because you’re more powerful. Not just we enjoy, but we can bless the world. And we can come back here if we want. But full of equipment inside, to protect yourself, not to fall again, and to help whoever you think you owe a debt last life, or who helped you sincerely.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-04   2800 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-04

Selection from the Holy Qur’an: Surah 7 Al-A’raf (The Heights) and Surah 26 Ash-Shu’ara (The Poets), Part 2 of 2

00:17:42
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Selection from the Holy Qur’an: Surah 7 Al-A’raf (The Heights) and Surah 26 Ash-Shu’ara (The Poets), Part 2 of 2

He said, “Have you considered what you worship. You and your ancient ancestors? They are enemies to me, but not so the Lord of the Worlds. He who created me, and guides me. He who feeds me, and waters me. And when I get sick, He heals me. He who makes me die, and then revives me. He who, I hope, will forgive my sins on the Day of the Reckoning.” “My Lord! Grant me wisdom, and include me with the righteous. And give me a reputation of truth among the others. And make me of the inheritors of the Garden of Bliss.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-03   906 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-03

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued) - Questions and Answers, Part 5 of 7, Dec. 27, 2018

00:37:53
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Feeling Skandhas (Continued) - Questions and Answers, Part 5 of 7, Dec. 27, 2018

If not for God’s grace or the Buddha’s mercy, how can anybody ever make it? Look at that, so much meditation, one stage after another, and still in the Maya trap. And could even go to hell for that. Who can even support this system? But the way the world people behave, they are supporting it. They support alcoholism; they support torturing the animals. They support all the bad things. That means they support Maya. Because Maya’s making all this to seduce people, to entrap beings into the vicious circle of life and death, and punishment, torture, or hell, all that.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-03   2100 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-08-03

Selection from Spiritual Gems: Baba Sawan Singh Ji’s Letters, Part 2 of 2

00:14:04
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Selection from Spiritual Gems: Baba Sawan Singh Ji’s Letters, Part 2 of 2

If the Saints were to convert people by performing miracles, the entire population would be after them because it would not be difficult at all for them to raise a dead man to life in one place, restore the sight of another in another place, etc. But no, that is not the way of the Saints; although it is true that wherever a perfumer stores or display his goods, the atmosphere is full of scent. (Wherever Saints live, even if they do not show miracles, people know there is something extraordinary about them.)
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-02   1101 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-08-02
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ