ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ ਨੂੰ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Absorb yourself in a broad range of enlightening topics, interviews and scriptures from major religions and spiritual groups around the globe. Teachings from the world’s many spiritual traditions are presented, including Bishnoism, Buddhism, Cao Đài, Christianity, Confucianism, Essenes, Greek philosophy, Hinduism, Hòa Hảo Buddhism, Islam, Jainism, Judaism, Manichaeism, Mohism, Rosicrucianism, Shintoism, Sikhism, Sufism, Taoism, Theosophy, Tibetan Buddhism, Toltec beliefs, Universal White Brotherhood, Native Spirituality and Zoroastrianism. This program also offers Supreme Master Ching Hai’s precious spiritual wisdom shared during Her international lecture tours over the past 30 years addressing truth seekers on the meaning of life, inner peace and other meaningful themes.

Selections from "The World’s Advance Thought" – a Periodical by Lucy A. Mallory (vegetarian): Evolution of Life, Part 1 of 2

00:13:44

Selections from "The World’s Advance Thought" – a Periodical by Lucy A. Mallory (vegetarian): Evolution of Life, Part 1 of 2

“The Spirited Monthly Newspaper – The World's Advance Thought” was a monthly periodical founded by Lucy A. Mallory in 1886. The paper’s motto was “Love is the way, the truth, and the life.” Mrs. Lucy Mallory contributed her own spiritual writings as well as the inspired contributions of others. Through this uplifting publication, Lucy Mallory highlighted themes that emphasized the “inner light” of
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-10   36 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-10

Selections from The Mother’s “Prayers and Meditations” - Be Instruments of the Divine, Part 2 of 2

00:15:34

Selections from The Mother’s “Prayers and Meditations” - Be Instruments of the Divine, Part 2 of 2

“See how very little all outer circumstances matter. Why strive and strain so to realize thy own conception of Truth? Be suppler, more trusting. The only duty is not to let oneself be troubled by anything. To torment oneself about doing the right thing causes as much harm as a bad will. Only in a calm as of deep waters can be found the possibility of True Service.” “O Lord, Master of our life, let
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-09   101 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-09

Selections from The Mother’s “Prayers and Meditations” - Be Instruments of the Divine, Part 1 of 2

00:15:47

Selections from The Mother’s “Prayers and Meditations” - Be Instruments of the Divine, Part 1 of 2

In today’s program, we will get to know a saint who, as she stated, belonged “to no nation, no civilization, no society, no race, but to the Divine.” We will learn through her writings how to be good instruments of the Divine. Mirra Alfassa, who became known as The Mother, or SriMa, was born in 1878 in Paris, France. Based on her inner experience and guidance by a Saint she later recognized as Sri
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-08   157 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-08

From the Gnostic Nag Hammadi Library: On the Resurrection and the Father, Part 2 of 2

00:11:18

From the Gnostic Nag Hammadi Library: On the Resurrection and the Father, Part 2 of 2

Today, we continue with a selection from the Nag Hammadi’s Treatise on the Resurrection, also known as “The Letter to Rheginos,” as well as a passage from The Tripartite Tractate. “He existed before anything other than Himself came into being. The Father is a single One, like a number, for He is the first One and the One Who is only Himself. Yet He is not like a solitary individual. Otherwise, how
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-07   198 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-07

From the Gnostic Nag Hammadi Library: On the Resurrection and the Father, Part 1 of 2

00:12:10

From the Gnostic Nag Hammadi Library: On the Resurrection and the Father, Part 1 of 2

The Nag Hammadi Library is a collection of early Christian and Gnostic manuscripts, also called codices, discovered in 1945 near the Upper Egyptian town called Nag Hammadi. The general dating of the books varies from the 2nd to the 4th century. The collection includes 13 ancient books containing over 50 spiritual texts. The discovery and translation of these scriptures helped scholars to re-evalua
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-06   151 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-06

Selections from Revelations of the Unseen by Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Discourses 1-6, Part 2 of 2

00:12:12

Selections from Revelations of the Unseen by Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Discourses 1-6, Part 2 of 2

“Your extinction to self-will through the action of Allah is indicated by your never formulating any personal goal, your lack of selfish interest, and the fact that you no longer feel any want or craving, for besides the will of Allah you wish for nothing else. Instead, the action of Allah is at work in you, so that while you are experiencing Allah’s will and action your limbs become relaxed, your
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-04   165 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-04

Selections from Revelations of the Unseen by Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Discourses 1-6, Part 1 of 2

00:12:18

Selections from Revelations of the Unseen by Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī: Discourses 1-6, Part 1 of 2

al-Ghawth al-A’zam Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī was born in the year 1078 in the Persian province of Gilan (present-day Iran), to parents who were blessed with direct lineage to the Holy Prophet Muhammad (Peace Be Upon Him). Shaikh ‘Abd al-Qādir al-Jīlānī left home at the age of 18 to seek higher knowledge of Islamic scriptures and law. Seeking a deeper connection with Allah, He then studied wit
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-03   243 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-03

From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – Revealed Ancient Wisdom by Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 2 of 2

00:14:08

From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – Revealed Ancient Wisdom by Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 2 of 2

Today, we continue with a selection from Guy Warren Ballard’s, or Godfré Ray King’s book “Unveiled Mysteries.” “When one allows his mind to dwell upon thoughts of hate - condemnation - lust - envy - jealousy - criticism - fear - doubt - or suspicion - and allows these feelings of irritation to generate within him - he will certainly have discord, failure and disaster in his mind, body and world. A
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-02   261 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-02

From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – Revealed Ancient Wisdom by Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 1 of 2

00:13:40

From Godfré Ray King’s Unveiled Mysteries – Revealed Ancient Wisdom by Ascended Master Saint Germain (vegetarian), Part 1 of 2

Guy Warren Ballard was a United States mining engineer and a co-founder, together with his wife Edna Anne Wheeler Ballard, of the “I AM” spiritual movement, inspired by his life-changing meeting with the Ascended Master Saint Germain. From Master Saint Germain’s dictation and teachings, Mr. Ballard wrote a series of books under the pseudonym Godfré Ray King. Today, the volumes documenting the prec
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-01   329 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-07-01

From the Sacred Text of the Universal White Brotherhood: For the Glory of God, Segment I, Part 2 of 2

00:12:49

From the Sacred Text of the Universal White Brotherhood: For the Glory of God, Segment I, Part 2 of 2

Today, we will hear more fascinating principles, as well as Master Beinsa Douno’s discussion on the law of Love. “An advanced person has to have a certain inner knowledge–a presentiment for future developments. For the time being, all of you have the opportunity to be influenced by the external world. You are reflectors of the external world, but you must know that the light of others is their own
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-30   137 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-30

From the Sacred Text of the Universal White Brotherhood: For the Glory of God, Segment I, Part 1 of 2

00:13:22

From the Sacred Text of the Universal White Brotherhood: For the Glory of God, Segment I, Part 1 of 2

The spiritual lineage of the Universal White Brotherhood was founded by Master Beinsa Douno, also known as Peter Konstantinov Deunov, of Bulgaria, in 1897. The Universal White Brotherhood believes that God is in everything: in the stones, the plants, the water, the air, the animals, and the light. Following the principle of ahimsa, or non-violence, Master Beinsa Douno practiced and preached a vege
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-29   168 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-29

Selections from The Astral City - Chapter 6: Precious Advice

00:13:22

Selections from The Astral City - Chapter 6: Precious Advice

"Man is not forsaken on Earth. He is a child of God engaged in constructive work, temporarily clothed in flesh. He is a student in a meritorious school, where he must learn to raise himself up. The human struggle is his opportunity, his set of tools, and his textbook." "How childish to imagine that the mere 'ringing down of the curtain' (physical death) would settle transcendental questions of the
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-27   378 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-27

ਇਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ , ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:23:20

ਇਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ , ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਸੁਨਹਿਰਾ ਯੁਗ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮ੍ਹਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕ ਦਮ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀ ਮ੍ਹਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਯੁਗ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਵੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ । ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਯੁਗ ਹੈ ਕੁਆਨ ਯਿੰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਲਈ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-26   206 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-26

ਇਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:24:24

ਇਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਅਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਰੁਹਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰੀ। ਅਸੀ ਇਕ ਹਾਂ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-25   164 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-25

ਇਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:22:48

ਇਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲਾਈਏ, ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾਈਏ, ਬਦਲਾਈਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ... ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ… ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ…
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-24   188 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-24

ਇਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:26:28

ਇਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਜੇ ਅਸੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁਚਾ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਅਰਸ਼ੀ ਮ੍ਹਹਿਲ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਚਾ ਉਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਗਾ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਤੇ, ਡੂੰਗੇ, ਡੂੰਗੇ ਖਿਆਲ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋਂ ਇਸ "ਲਾਂਘੇ" ਤੋਂ ਇਥੋਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ । ਤੁਸੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਰ ਸਕ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-23   233 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-23

ਇਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:29:22

ਇਕ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਹਰ ਇਕ ਆਤਮਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਕ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਖਰੇ ਰਾਹ ਉਤੇ ਚਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਖ ਵਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨਭਵ ਮਨੁਖਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ," ਇਥੋ ਤਕ ਕੇ, "ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ" - ਕਿਉਕਿ ਹਰ ਇਕ ਅਸੀ ਹੀ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-22   323 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-22

Stoicism as a Way of Life - Selection from Epictetus’ Enchiridion, Part 2 of 2

00:14:07

Stoicism as a Way of Life - Selection from Epictetus’ Enchiridion, Part 2 of 2

Today, we continue with a selection from Epictetus’ teachings, as recorded by his student Arrian, in the book “The Enchiridion.” The Stoic sage gives more guidelines on how to live a life of freedom and one in harmony with nature. “If you would improve, be content to be thought foolish and dull with regard to externals. Do not desire to be thought to know anything; and though you should appear to
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-20   137 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-20

Stoicism as a Way of Life - Selection from Epictetus’ Enchiridion, Part 1 of 2

00:14:10

Stoicism as a Way of Life - Selection from Epictetus’ Enchiridion, Part 1 of 2

Epictetus was a Greek Stoic philosopher, who lived in the 1st and 2nd centuries CE. Epictetus, who led a simple lifestyle with very few possessions, taught a practical philosophy to help people lead meaningful lives. He emphasized integrity, personal freedom and self-mastery, through the use of reason and virtue, which is required to live in accordance with nature. We’ll now read a segment of the
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-19   205 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-19

The Teaching of Vimalakirti – Chapter 9: The Dharma-Door of Non-duality, Part 2 of 2

00:13:12

The Teaching of Vimalakirti – Chapter 9: The Dharma-Door of Non-duality, Part 2 of 2

“The Bodhisattva Akṣayamati declared, ‘The dedication of generosity for the sake of attaining omniscience is dualistic. The nature of generosity is itself omniscience, and the nature of omniscience itself is total dedication. Likewise, it is dualistic to dedicate morality, tolerance, effort, meditation, and wisdom for the sake of omniscience. Omniscience is the nature of wisdom, and total dedicati
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-18   185 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-06-18
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ