ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ। ਪੋਸ਼ਣ ਖੁਰਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਵਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ  ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼‌ਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਹਾਰ, ਕਸਰਤ, ਸਪੋਰਟਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Plant Based News - The Go-To Source For all Things Vegan

00:14:17
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Plant Based News - The Go-To Source For all Things Vegan

With a pure heart, Robbie Lockie like many others dreamed of a world reflecting the Garden of Eden where all humans and animals coexist in peace and harmony. With a dream fueled by positive fervor, Robbie joined forces with other like-minded individuals wanting a compassionate world. Klaus Mitchell was one of these people already on the path spreading the vegan message. Living on a dream and a prayer, Robbie and Klaus set up the Plant Based News website. As they developed their vegan news site, they began gaining more and more followers but had no idea their humble site caught the attention of an influential investor, also with the goal of creating a kinder world.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-02   4562 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-02

Thomas Tadlock: Reversing Disease and Changing Lives Through Vegan Fitness, Part 1 of 2 (INT)

00:10:51
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Thomas Tadlock: Reversing Disease and Changing Lives Through Vegan Fitness, Part 1 of 2 (INT)

Thomas has a master’s degree in Exercise Science and Health Promotion, and holds eight fitness and health national certifications. He is also an inventor, having patented the world’s first muscle tempo control system. He is a master trainer for three different fitness companies and the host of the number-one vegan fitness and bodybuilding podcast on iTunes, “Vegan Body Revolution.” In his book, “Miracle Metabolism,” he shares the protocol he created to help people get leaner, fitter, healthier – and faster – on a plant-based diet. We started by asking Thomas to reflect on what sets him apart from other fitness trainers.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-16   292 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-16

The Traditional Chinese Way to a Healthy & Happy Winter

00:16:20
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Traditional Chinese Way to a Healthy & Happy Winter

“The Inner Classic of the Yellow Emperor” also states that winter is a time for lower metabolism and energy storage. It is best to go to bed early and rise with the Sun. As the kidneys represent the reservoir of willpower, we should let our minds enter a state of dormancy and refrain from focusing on the outside world. Avoiding the cold and keeping warm is recommended. As to which parts of the body especially need safeguarding from the cold, it is crucial to pay attention to the back and feet. According to TCM, one’s winter diet should focus on nourishing the yin and tonifying the yang to enhance the body’s resistance and immune system. Black-colored vegan foods are thought to be good for the kidneys and thus should grace our dining table in the cold season.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-08   555 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-08

Wondrous Nature’s Gift: Coconut, Part 1 of 2

00:18:02
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Wondrous Nature’s Gift: Coconut, Part 1 of 2

In Sanskrit language, coconut means “the tree which provides all the necessities of life.” Coconut juice can be consumed fresh as is, or used in cooking. The flesh can be used fresh or dried in various confectionaries and desserts such as macaroons, coconut pie, etc. We can easily make coconut milk ourselves, buy or prepare finely grated coconut flesh, then mix it with warm water. Lightly squeeze the grounded coconut flesh to extract the milk. There are many useful household products that can be made from the coconut shells such as bowls, lanterns, water ladles. They’re very sturdy and eco-friendly! In summer, using dried coconut leaves to build a roof for a house or temporary shelter can help residence keep very cool.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-03   166 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-03

Ori Shavit: Pioneering Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 1 of 3

00:14:04
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Ori Shavit: Pioneering Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 1 of 3

Here, we’ll meet a special woman, who is a famed journalist, respected food critic, media personality, and strong advocate of the vegan culture, animal liberation, and a green, healthy lifestyle – Ms. Ori Shavit! She has made a tremendous contribution to the vegan movement and reached out to thousands of people worldwide through TEDx Talks. “About eight years ago. In Israel, it was a vegan desert. …one evening we made the whole restaurant go 100% vegan, it was never heard before. Nobody did that, so all the media jumped on it. All these chefs starting to cook vegan food? And that’s how, A vegan revolution in Israel started. It became main-stream like everywhere.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-31   359 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-31

Dr. Lin Yeh-Jen: Healing with Forest Therapy, Part 2 of 2 (INT)

00:17:01
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Dr. Lin Yeh-Jen: Healing with Forest Therapy, Part 2 of 2 (INT)

The forest is an ecosystem full of lives. Therefore, forest therapy is a method that uses lives to heal and guide other lives. A forest is like a mother who accepts us without saying a word. To put it another way, forests have a secret power, an invisible power. Dr. Lin has been working on adding a spiritual dimension to this therapy. May forest therapy continue to grow in popularity so that many more people can benefit from nature’s blessings and elevate their health.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-10-26   375 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-10-26

Canine friends improve cardiovascular wellness

00:01:08
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Canine friends improve cardiovascular wellness

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-24   122 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-24

Canada supports healthcare worldwide

00:01:20
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Canada supports healthcare worldwide

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-24   31 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-24

Raw Fruitarian Sabina and Her Yummy Treat: Romaine Wraps Stuffed with Cucumber Spaghetti, Cherry Tomatoes, and Avocados (INT)

00:20:39
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Raw Fruitarian Sabina and Her Yummy Treat: Romaine Wraps Stuffed with Cucumber Spaghetti, Cherry Tomatoes, and Avocados (INT)

I am Sabina from the beautiful and green country of Slovenia. I have been a fruitarian for about four years. My transformation first started when I was 15 years old. I started to eat more fruits. Each of my meals consists of fruits. These are usually mono-meals, which means that I have only one type of fruit at a time. Yes, there are many advantages. My nails are better, and my skin is nice and glowing. I feel light after each meal and have good digestion. We’ll now join Sabina to prepare romaine wraps with raw fruit fillings as a treat for her friends.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-10-20   127 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-10-20

Dr. Lin Yeh-Jen: Healing with Forest Therapy,Part 1 of 2 (INT)

00:16:51
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Dr. Lin Yeh-Jen: Healing with Forest Therapy,Part 1 of 2 (INT)

Dr. Lin is currently an adjunct professor at National Yang-Ming University in Taipei, Formosa and supervisor of the Taiwan Forest Therapy Society. She has done extensive research on how the forest environment benefits human health. Dr. Lin often integrates psychological consultation with forest therapy through group activities, teaching people to appreciate the beauty of the woodlands and thus facilitating psychological healing. She is also the author of a book entitled, “The Healing Power of Forests,” in which she shares her ideas and research findings on how trees improve our well-being.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-10-19   392 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-10-19

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 4 of 4

00:16:40
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 4 of 4

In many of his speeches, Mr. Wollen’s distinctly points to well-documented facts about the livestock industry’s enormous impact. “I’m sure you guys know that greenhouse gas emissions from livestock exceed those of transport. Forest depletion by the meat industry cost three times as much as the recent global financial crisis.” “So, the problem was caused by us, the problem needs to be solved by us; we don’t have a moment to lose. It's a problem that we all must face, and we must all take responsibility for it. ” “Because at the end, only three things matter: how deeply you loved; how gently you lived; and how gracefully you let go of things that were not meant for you. Meat was not meant for you. ”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-17   375 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-17

The Animal Loving Tollywood Actress - Sadaf Mohammed Sayed, Part 2 of 2

00:18:19
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Animal Loving Tollywood Actress - Sadaf Mohammed Sayed, Part 2 of 2

Sadha has been a vegetarian since 2012, and she chose to do so, because she didn’t actually enjoy the taste, and she definitely did not appreciate the killing involved. “I quit having red meat when I just saw an animal being sacrificed at a festival, and it just broke my heart. I felt no living being need to go through that amount of fear and pain for me to satisfy my taste buds.” Sadha’s kind acts to animals was recognized and acknowledged by People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India. She received PETA’s Hero to Animals Award for rescuing a puppy, who had been hit by a car, and then changing her travel plans, so that she could care for it.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-14   196 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-14

Warm-Hearted Japanese-Chinese Fusion Restaurant, Vegan Bowl, Part 2 of 2 - Miso Ramen with Ginger-flavored Wild Veggie Balls & Rice with Water Bamboo Curry

00:19:01
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Warm-Hearted Japanese-Chinese Fusion Restaurant, Vegan Bowl, Part 2 of 2 - Miso Ramen with Ginger-flavored Wild Veggie Balls & Rice with Water Bamboo Curry

In the town of Puli, Chef Yang plays the role of a friendly link between local farmers and diners. She reveres the energy-loaded plants and admires every hard-working farmer. Using produce grown by local farmers, Chef Yang creates various healthy and delicious dishes that embody an abundance of love and warmth. Today, she is going to make another two nutritious and delicious dishes: Miso Ramen with Ginger-flavored Veggie Balls, and Rice with Water Bamboo Curry.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-10-13   200 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-10-13

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 3 of 4

00:15:12
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 3 of 4

In his efforts to find more spokespersons for the animals, Mr.Wollen often openly invites people to join his cause. He especially believes that it is imperative for people in positions of power to speak out and take action. And once you get off the meat and dairy drug, there is no going back. Your health improves, the way in which you look at life improves, and they never go back to the bad old days. And now of course, everything has changed, everybody is working for the vegan world, and that all animals are free, not just having better conditions, but they are actually free, and we shut down the slaughterhouses. We don’t clean them up, we shut them down.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-10   163 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-10

Bettering Children’s Mental and Emotional Health Through A Wholesome Diet

00:13:14
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Bettering Children’s Mental and Emotional Health Through A Wholesome Diet

Growing research reveals that the food we eat can also significantly influence how we feel emotionally and socially. Even a small, positive dietary change may thus improve a child’s cognitive functions and prevent or reduce behavioral health issues. The UK’s Mental Health Foundation refers to diet as an“underestimated” determinant of mental wellness. A healthy diet is significantly related to better emotional health, such as higher self-worth and fewer temperament issues. The findings further revealed that good relationships with parents and peers are associated with eating fruits and vegetables every day.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-28   924 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-28

Sharing Love Through Food: Loving Huts in North America, Part 2 of 2

00:16:29
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Sharing Love Through Food: Loving Huts in North America, Part 2 of 2

Over the years, Loving Hut has been recognized as the place for quality plant-based dining where you will find delicious, compassionate, and loving food. Many Loving Hut restaurants have received accolades. On top of all this, perhaps the most important factor of running a successful Loving Hut restaurant is to do it with unconditional love and humility, as Harry Mai, the owner of Loving Huts in Houston and Arizona, explained. The lesson I learned from opening the vegan Loving Hut is that love and compassion really make a difference. Many Loving Huts share their love and compassion not only through the restaurant services and offerings, but also via community charity events.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-24   510 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-24

Addiction Medicine Specialist Dr. William Glatt Discusses Opioids, Part 2 of 2 (INT)

00:13:02
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Addiction Medicine Specialist Dr. William Glatt Discusses Opioids, Part 2 of 2 (INT)

Dr. Glatt shows great kindness to his patients, and especially feels for those who have drug addiction issues. He sincerely wants all those he sees to make the maximum possible improvements in their health and lead high-quality lives. My heart goes out to those people because they get trapped; they get trapped biochemically. My colleagues sometimes say to me, “How can you take care of those people?” meaning alcoholics and addicts. And I say they’re all wonderful people. Those that get into recovery, and I take care of, they love me, and I love them.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-21   189 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-21

Vegan bodybuilder Will Tucker - A Loving Spirit for Animals

00:14:55
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Vegan bodybuilder Will Tucker - A Loving Spirit for Animals

Will Tucker is a 4-time winner of the Natural Bodybuilding Championship; he is a sought-after author, certified fitness trainer and speaker. While bodybuilding, Will Tucker has developed into a vegan hero and champion of the animals, while his love expands to all beings, motivating him to exemplify further, how vegans can also be successful, compassionate athletes. Opting for a vegan lifestyle nowadays, is now a mainstream movement, and having experienced first-hand the benefits derived from the vegan diet. “Do it. Give yourself a 30-day challenge. You’ll notice that your recovery is so much faster, your workouts, you have so much more energy, you feel so much more alive, and, just give it a chance.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-09-19   406 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-09-19

San Francisco bans e-cigarettes

00:01:00
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

San Francisco bans e-cigarettes

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-19   134 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-19

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 4 of 5 (INT)

00:17:51
ਪੌਣਾਹਾਰ-ਵਾਦ

Olga Podorovskaya – Breatharian Light Seeker, Part 4 of 5 (INT)

When I had plenty of experience of my students transitioning to breatharianism, I thought that it would be interesting to investigate the process for animals. I was convinced that my understanding of breatharianism is correct, that it works. It works not only for people, but works on animals; it is universal. When there is enlightenment, then all life becomes meditation, or all life becomes constant self-examination, self-observation, and self-awareness. Therefore, when I conduct courses on the realization of immortality, I divide it into several courses. And I suggest that people start with enlightenment.
ਪੌਣਾਹਾਰ-ਵਾਦ
2019-09-15   617 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਪੌਣਾਹਾਰ-ਵਾਦ
2019-09-15

Fantastic Desserts from Multi-Gold Medal Winning Vegan Pastry Chef Danielle, Part 1 of 2 – English Eton Mess with Aquafaba Meringue

00:18:20
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Fantastic Desserts from Multi-Gold Medal Winning Vegan Pastry Chef Danielle, Part 1 of 2 – English Eton Mess with Aquafaba Meringue

Chef Danielle has won gold medals for plated desserts as well as for petits fours in France’s International Culinary Competition while working as executive chef in Lebanon. She has more than seventeen years of experience as a pastry chef. Currently, Chef Danielle gives vegan pastry training courses for beginners and amateurs. Chef Danielle always strived to offer hotel clientele a decent choice of vegan desserts. Let us enjoy how Chef Danielle makes one of England’s much-loved and prettiest desserts, the vegan Eton Mess.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-15   508 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-15

Complete tobacco ban suggested in Hungary

00:01:05
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Complete tobacco ban suggested in Hungary

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-15   98 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-15
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ