ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ। ਪੋਸ਼ਣ ਖੁਰਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਵਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ  ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼‌ਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਹਾਰ, ਕਸਰਤ, ਸਪੋਰਟਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Plant Based News - The Go-To Source For all Things Vegan

00:14:18
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Plant Based News - The Go-To Source For all Things Vegan

With a pure heart, Robbie Lockie like many others dreamed of a world reflecting the Garden of Eden where all humans and animals coexist in peace and harmony. With a dream fueled by positive fervor, Robbie joined forces with other like-minded individuals wanting a compassionate world. Klaus Mitchell was one of these people already on the path spreading the vegan message. Living on a dream and a prayer, Robbie and Klaus set up the Plant Based News website. As they developed their vegan news site, they began gaining more and more followers but had no idea their humble site caught the attention of an influential investor, also with the goal of creating a kinder world.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-02   4623 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-02

Thomas Tadlock: Reversing Disease and Changing Lives Through Vegan Fitness, Part 1 of 2 (INT)

00:10:51
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Thomas Tadlock: Reversing Disease and Changing Lives Through Vegan Fitness, Part 1 of 2 (INT)

Thomas has a master’s degree in Exercise Science and Health Promotion, and holds eight fitness and health national certifications. He is also an inventor, having patented the world’s first muscle tempo control system. He is a master trainer for three different fitness companies and the host of the number-one vegan fitness and bodybuilding podcast on iTunes, “Vegan Body Revolution.” In his book, “Miracle Metabolism,” he shares the protocol he created to help people get leaner, fitter, healthier – and faster – on a plant-based diet. We started by asking Thomas to reflect on what sets him apart from other fitness trainers.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-16   621 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-16

What You Eat Matters: Dr. Caroline Trapp (vegan) on Diabetes, Part 1 of 2

00:15:10
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

What You Eat Matters: Dr. Caroline Trapp (vegan) on Diabetes, Part 1 of 2

In this two-part program, we are privileged to hear from Dr. Caroline Trapp about the tie between diet and a chronic health condition that sadly affects about 425 million people worldwide. She is a vegan American nurse practitioner with a doctorate in nursing practice and more than 30 years of experience in taking care of people with diabetes. “A plant-based diet is a great way to prevent getting diabetes in the first place, and if you’ve been diagnosed with the disease, a plant-based diet has been shown to turn the disease around. The research is in. A whole food plant-based diet is really beneficial for diabetes and also for heart disease and for stroke prevention and all these other concerns for people who have the disease. A whole food plant-based diet is mostly carbohydrates, fruits, vegetables, whole grains, and beans are all carbs. So, I highly recommend healthy carbs.”
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-29   501 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-29

Assimilating the Yoga Spirit into Daily Life, Part 2 of 2

00:16:15
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Assimilating the Yoga Spirit into Daily Life, Part 2 of 2

Yoga is not simply a workout; it’s also a form of spiritual cultivation to achieve a balanced life and liberation. Yoga practice involves both active qualities, such as the various postures performed, as well as static like meditation. All of the practice elements require relaxation and concentration to obtain the best results. How does Meggie quickly tune into the desired state? “When I do yoga practice by myself, I will pray first. I usually pray that today I will be able to bring the flow of God to the students through this exercise; and allow the students to benefit, whether it’s physical, emotional, psychological, or spiritual. They can give feedback and contribute positive energy to the universe.” For those who have a desk job, movement during the workday is likely minimal. Meggie has some asanas that can be done in one’s chair for better health. As we’ve just seen, yoga can be done practically anywhere. Here are some postures we can do in the comfort of our home.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-15   232 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-15

Assimilating the Yoga Spirit into Daily Life, Part 1 of 2

00:14:47
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Assimilating the Yoga Spirit into Daily Life, Part 1 of 2

Yoga originated in India more than 5,000 years ago and was introduced to Western society in the 19th century. The many benefits it brings to body, mind, and spirit have made yoga not only a popular form of exercise but also a kind of lifestyle. Meggie has been practicing yoga for 16 years and specializes in Hatha yoga, which focuses on asanas, or pose. Asanas, pranayama, or regulation of the breath, and meditation are some of the key fundamentals of yoga. “In fact, yoga is a spiritual practice method in India. The spiritual practitioners probably do yoga first thing in the morning, then do pranayama, and meditate. This process makes their meditation more stable and concentrated.” “In the three most important yoga asanas: Salamba Sirsasana (supported headstand), Salamba Sarvnagasana (supported shoulder stand), and Paschimottanasana (seated forward bend), Salamba Sirsasana gives you 10% physical and 90% spiritual enhancement.” “In yoga practice, bending forward is about your past. Bending backward is about looking into the future, and stepping outside the comfort zone.”
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-10   515 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-10

Brisk Walking – Your Steps to Health, Part 2 of 2

00:13:55
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Brisk Walking – Your Steps to Health, Part 2 of 2

In this episode, we will provide some techniques that can help one to briskly walk with efficiency and examine ways to get motivated to do this beneficial physical activity regularly. As to posture, one should stand up straight. One’s eyes should be looking forward, paying attention to what is about 6 meters ahead. Regulating arm motion is also important. Sharing your accomplishments and walking routes with friends via social networks can be motivating. By quickly walking to work, you have exercised without spending your precious downtime, saved some money, and spared the air by not driving! Moreover, researchers have found that brisk walking could help to clear your mind and enhance your creativity. Walking your canine friend at a brisk pace can improve his or her fitness, and yours too! Alternatively, you could join a walking club to keep up motivation to get fit. So what are you waiting for? It’s time to briskly walk and reap the rewards!
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-31   222 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-31

Brisk Walking – Your Steps to Health, Part 1 of 2

00:12:31
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Brisk Walking – Your Steps to Health, Part 1 of 2

According to the World Health Organization, physical inactivity is the fourth leading risk factor for death in the world. Following the timeless advice of Hippocrates: “Walking is the man’s best medicine,” the UK government has published a step-by-step guide, “Moving Medicine,” for doctors to talk to their patients about the importance of physical activity in relation to their health conditions. You can reduce your cancer risk just by making small changes, and this is highlighted by the fact that so many cancer cases could be prevented through something as simple as brisk walking.” Other than physical benefits, fast walking may also improve your mood, memory, and creativity. Even 10-minutes of vigorous walking each day could make you feel much better in so many ways.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-24   877 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-24

Vegan Delicacies to Usher the Lunar New Year, from Singapore, Part 2 of 2 - Nine-layer Colored Cake and Jicama Bamboo Shoots Dumplings (Soon Kueh)

00:16:05
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Vegan Delicacies to Usher the Lunar New Year, from Singapore, Part 2 of 2 - Nine-layer Colored Cake and Jicama Bamboo Shoots Dumplings (Soon Kueh)

In this cheerful season, the Singaporean people also enjoy wonderful variations of delicacies from different regions and sometimes new fusion invented by creative people. Last week, we were delighted to have Chef Law Bee Tiong shared with us two delicious vegan treats, Longevity Red Turtle Cake (Ang Ku Kueh), and Fragrant Pan-Fried Radish Cake. Today, he will continue to demonstrate another two delicacies. “The first snack is a nine-layer cake. It is a steamed colored cake that Singaporeans love to eat. They symbolize continuous growth and prosperity.” “Next, I will show you how to make ‘Teochew Soon Kueh,’ or Jicama Bamboo Shoots Dumplings. Bamboo shoots represent peace.” “They look amazing! Let’s Be Veg, Go Green, to Save Our Planet and have a vegan and peaceful year ahead!”
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-19   615 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-19

Dr. William Grant on Bolstering Health Through Sunlight and Vitamin D, Part 3 of 3

00:11:45
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Dr. William Grant on Bolstering Health Through Sunlight and Vitamin D, Part 3 of 3

In this concluding episode, Dr. Grant covers how elevating our vitamin D intake can improve our wellness in several areas and other advantages of sunbathing. Dr. Grant has shared that vitamin D can help prevent respiratory infections by improving immunity. “More recently, a meta-analysis of acute respiratory infections found that if you had your vitamin D level above about 10 nanograms per milliliter or 25 nanomoles per milliliter, you had a greatly reduced risk of developing acute respiratory infections.” Tooth decay is the most common form of oral disease, affecting more than 70% of children globally. Though not well-publicized, vitamin D can play a role in improving oral health. “One of the very first clinical trials on the benefits of vitamin D was reported in 1928. May Mellanby reported that. And what she found is, yes, that boys who had taken the vitamin D developed fewer dental caries than boys who didn’t.” “Sunlight exposure has many health benefits. Vitamin D is one of the more important ones. So going outdoors helps reduce the chance of developing depression.”
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-18   291 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-18

Dr. William Grant on Bolstering Health Through Sunlight and Vitamin D, Part 2 of 3

00:11:51
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Dr. William Grant on Bolstering Health Through Sunlight and Vitamin D, Part 2 of 3

“There are many benefits of sunlight and being in nature. People can have reduced risk of Seasonal Affective Disorder with more UV exposure from (sun) lamps or from taking more vitamin D. Vitamin D has been found to reduce the risk of depression. There has also been studies showing that vitamin D during pregnancy helps increase serotonin levels during pregnancy and that the offspring then have better serotonin production and that serotonin is linked to the risk of autism. Sunlight and Vitamin D can reduce the risk of developing Alzheimer’s and other dementia.” Animal products are also a risk factor for developing dementia. Dr. Grant explains. “The countries with the highest meat or other animal product consumption had the highest rates of Alzheimer’s and that was about 6% or 7% of the senior population, age-adjusted. Whereas the countries that had very little meat and (ate) mainly grains, and so on, had about 1 or 2%.”
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-11   348 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-11

Dr. William Grant on Bolstering Health Through Sunlight and Vitamin D, Part 1 of 3

00:12:22
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Dr. William Grant on Bolstering Health Through Sunlight and Vitamin D, Part 1 of 3

Dr. Grant is an American physicist with a 30-year career in developing laser systems for remote atmospheric sensing and a former National Aeronautics and Space Administration (NASA) employee. He became interested in health issues and, thus, in 2004, founded the “Sunlight, Nutrition, and Health Research Center” or SUNARC in San Francisco, California, USA. In this three-part series, we'll learn about the advantages of sun exposure, namely absorption of Ultraviolet B or UVB rays that stimulate the body's production of vitamin D, which has significant health-boosting effects. “In our book ‘Embrace the Sun,’ we did mention that sun deprivation can be as dangerous as smoking. That was based on a study from Sweden which followed people for 10 or 20 years and looked at mortality rates as a function of the amount of time they spent in the sun. Those who spent more time in the sun lived longer." In our interview, Dr. Grant stated there is overwhelming evidence that vitamin D created by Ultraviolet B ray exposure can prevent, and reduce the death rate from, certain cancers.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-04   428 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-04

Making Informed Medical Decisions with Dr. Pamela Popper, Part 1 of 2 (INT)

00:11:25
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Making Informed Medical Decisions with Dr. Pamela Popper, Part 1 of 2 (INT)

Dr. Pamela Popper is a vegan naturopath and an expert in medicine, nutrition, and health. She is the founder and president of Wellness Forum Health. She has written books such as “Food Over Medicine: The Conversation That Can Save Your Life,” and “Solving America’s Healthcare Crisis.” That is one of the key services offered by Dr. Popper and Wellness Forum Health – helping and informing people on what is best to eat and what to avoid. “I’m 61 years old. I have more energy now than I did when I was 20, and I have the energy to do everything I want to do. …People say sometimes it just can’t be all that simple that diet is so important. You just make it sound like diet makes everything better. Well, it does make everything better.”
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-14   486 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-14

Lives for women and children improving around the world

00:01:14
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Lives for women and children improving around the world

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-10   505 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-10

Emirati charity provides first aid training to public

00:01:04
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Emirati charity provides first aid training to public

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-01   266 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-01

Refreshing Water, Soft Sand: The Beach’s Therapeutic Effects

00:14:41
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Refreshing Water, Soft Sand: The Beach’s Therapeutic Effects

The beach is your free natural gym! Spending time here can help stimulate nearly all of our senses, especially touch. In addition, when shoeless, we can absorb negative ions from treading on the sand. Sand is a natural exfoliant, so there is yet another benefit to us when strolling on the sand with no footwear. It cleanses our skin and removes dead skin cells. In addition to the sun, seawater is good for our skin, with the salt acting as an exfoliant. The sun opens our pores, and while swimming, the water enters and expels the toxins, so sea bathing contributes to detoxification. Another important benefit of spending time on the beach is stress release. The gentle atmosphere, with sounds of the surf and sight of the ocean and various animals like sea birds, makes us feel peaceful.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-30   657 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-30

Thomas Tadlock: Reversing Disease and Changing Lives Through Vegan Fitness, Part 2 of 2 (INT)

00:11:47
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Thomas Tadlock: Reversing Disease and Changing Lives Through Vegan Fitness, Part 2 of 2 (INT)

We asked Thomas to explain why people experience plateaus and tell us what he does as a trainer to help his clients move forward again. “And it just boils down to two things, that’s it. It’s either their workout strategy is not working for them anymore, or their nutrition strategy is not working for them – or both. Once you go into plant-based training, you start eating the right way. That doesn’t really have to change much from a training standpoint.” “The most powerful driving force for a lot of people that I run into, to make the switch to go vegan, is seeing that it works better and faster. Once they try it, and they do it, and they get results faster than they ever have doing it any other way, they are like, ‘I am in. I can do this for life.’”
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-23   511 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-23

Thailand implements plain tobacco packaging to discourage smoking

00:01:09
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Thailand implements plain tobacco packaging to discourage smoking

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-11-17   230 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-11-17

Thomas Tadlock: Reversing Disease and Changing Lives Through Vegan Fitness, Part 1 of 2 (INT)

00:10:51
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Thomas Tadlock: Reversing Disease and Changing Lives Through Vegan Fitness, Part 1 of 2 (INT)

Thomas has a master’s degree in Exercise Science and Health Promotion, and holds eight fitness and health national certifications. He is also an inventor, having patented the world’s first muscle tempo control system. He is a master trainer for three different fitness companies and the host of the number-one vegan fitness and bodybuilding podcast on iTunes, “Vegan Body Revolution.” In his book, “Miracle Metabolism,” he shares the protocol he created to help people get leaner, fitter, healthier – and faster – on a plant-based diet. We started by asking Thomas to reflect on what sets him apart from other fitness trainers.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-16   621 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-16

Ori Shavit: Pioneering A Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 3 of 3

00:10:26
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Ori Shavit: Pioneering A Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 3 of 3

"It’s been really a huge change, and it was so fast and so powerful that I think that this is one of the reasons why people say Tel Aviv is the most vegan friendly city in the world, because it’s not only the amount of vegan restaurants, it’s the accessibility of vegan food; it’s everywhere; you don’t need to look for it." "I think that if your heart is open and you’re full of compassion, then you’ll find the way to reach out to everyone. And even if not everyone is going in the same pace as you do, you know that you have to be patient about it, and to find the way to be a good example for people around you. This is the key." "They don’t have to change their whole way of thinking in one day. You have to walk in baby steps. You do make a huge change even as one person."
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-11-14   287 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-11-14

The Future is Vegan - Veggie Pride Parade in New York City, Part 2 of 3

00:13:26
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Future is Vegan - Veggie Pride Parade in New York City, Part 2 of 3

“The Veggie Pride Parade in New York City is a forum for ideas, we are talking about the virtues of being a vegan.” Every year, the event organizers work hard to compile a list of speakers, in order to keep up with what’s going on in the vegan community. The speakers range from vegan elites who play key roles in driving recent events, to grassroots leaders and people running vegan businesses, to media and professionals. It’s very informative to hear about veganism from different perspectives, covering issues such as environmental protection, animal agriculture, and nutrition. Today, we will showcase some speakers from the Veggie Pride Parade of recent years.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-12   390 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-12

The Traditional Chinese Way to a Healthy & Happy Winter

00:16:20
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Traditional Chinese Way to a Healthy & Happy Winter

“The Inner Classic of the Yellow Emperor” also states that winter is a time for lower metabolism and energy storage. It is best to go to bed early and rise with the Sun. As the kidneys represent the reservoir of willpower, we should let our minds enter a state of dormancy and refrain from focusing on the outside world. Avoiding the cold and keeping warm is recommended. As to which parts of the body especially need safeguarding from the cold, it is crucial to pay attention to the back and feet. According to TCM, one’s winter diet should focus on nourishing the yin and tonifying the yang to enhance the body’s resistance and immune system. Black-colored vegan foods are thought to be good for the kidneys and thus should grace our dining table in the cold season.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-08   1112 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-08

Wondrous Nature’s Gift: Coconut, Part 1 of 2

00:18:02
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Wondrous Nature’s Gift: Coconut, Part 1 of 2

In Sanskrit language, coconut means “the tree which provides all the necessities of life.” Coconut juice can be consumed fresh as is, or used in cooking. The flesh can be used fresh or dried in various confectionaries and desserts such as macaroons, coconut pie, etc. We can easily make coconut milk ourselves, buy or prepare finely grated coconut flesh, then mix it with warm water. Lightly squeeze the grounded coconut flesh to extract the milk. There are many useful household products that can be made from the coconut shells such as bowls, lanterns, water ladles. They’re very sturdy and eco-friendly! In summer, using dried coconut leaves to build a roof for a house or temporary shelter can help residence keep very cool.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-03   445 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-11-03
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ