ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ। ਪੋਸ਼ਣ ਖੁਰਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਵਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ  ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼‌ਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਹਾਰ, ਕਸਰਤ, ਸਪੋਰਟਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Cultivating Good Health: Lessons from China’s Dragon Boat Festival

00:17:27
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Cultivating Good Health: Lessons from China’s Dragon Boat Festival

During the Dragon Boat season, it is traditionally a time in China to develop balance and harmony between the mind, body, and nature to build up disease resistance to ensure wellness over summer. According to Traditional Chinese Medicine theories, we must refrain from doing three things to maintain good health when the yang energy is at its peak. First, we must abstain from raw and cold foods in the evening, as they are hard to digest. Second, we should not take cold water baths. Our sweat glands and skin pores are open in the hot summer months. Taking a cold shower will make our body vulnerable to cold air, leading to an imperceptible loss of our yang energy. Third, we should not sleep exposed to the cold air at night.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-06-07   879 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-06-07

A Surgeon’s Strategies for Health and Longevity, Part 1 of 2

00:16:19
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

A Surgeon’s Strategies for Health and Longevity, Part 1 of 2

On today’s program, surgeon Dr. Lo Lai-Oi will share her practical knowledge about the connection between food and health. Owing to her medical training, she knows how to find reliable sources of nutritional information, and can easily discern what is anecdotal and what is based on science. From her research and experience, Dr. Lo has found four equally essential strategies for healthy eating. First, she makes sure her food is free of contamination. After that, she tries eat most of her food raw. The other two strategies are that her diet is plant-based and whole food.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-03-30   1129 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-03-30

Chinese Dragon Boat Festival Delicacy: Savory Vegan Yolk Zongzi & Five-Colored Bean Zongzi with Sweet Osmanthus Syrup

00:26:03
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Chinese Dragon Boat Festival Delicacy: Savory Vegan Yolk Zongzi & Five-Colored Bean Zongzi with Sweet Osmanthus Syrup

It is our honor to have this opportunity to share with you an ancient Chinese tradition, the Dragon Boat Festival, which has been around for more than 2,300 years and takes place on the fifth day of the fifth lunar month. During the festival, traditional customs include Dragon Boat races, hanging calamus or wormwood over doors to repel insects, children wearing five-colored string bracelets for blessings, and most important of all is zongzi. It is made with glutinous rice using a variety of fillings, wrapped in a leaf either as a pillow or four-cornered shape, and tied with plant-based or cotton twine.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-06-02   1368 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-06-02

Healing through Moving:Wellness Exercises Can Enhance Your Health

00:18:48
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Healing through Moving:Wellness Exercises Can Enhance Your Health

Fortunately, there is good news for those who have experienced adverse effects from pain medications and are looking for alternatives to pain relief. For people who prefer natural healing, a list of options proven to be helpful include tai chi, Qigong, and yoga for movement-based therapies, ginger and turmeric for herbal remedies and meditation for mind-body medicine. Treatment that involves physical manipulation includes osteopathy and chiropractic. The advantage of movement-based therapies is that they can be done almost anywhere, at any time, and are free.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-31   854 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-31

The Vegan Science YouTuber - Mic the Vegan, Part 2 of 2

00:10:52
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Vegan Science YouTuber - Mic the Vegan, Part 2 of 2

We see the map, the Google Trends and you can see the interest going up in virtually every country that you look at that uses the word vegan. It’s a massive trend. And so over time l think more and more people will do it, it’ll become more mainstream. I mean it’s a very selfless thing to be interested in being better for the animals. And then especially foe me, it’s also about health too, so being caring about yourself enough to try and be healthier is huge because, it’s kind of a hard thing to look at and say I can, if l really love myself then l should be eating food that’s healthier.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-05-30   1566 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-05-30

Benjamin Timmler, ”The Little Green Guy”

00:17:23
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Benjamin Timmler, ”The Little Green Guy”

Benjamin Timmler, a teenager, from Hof in Bavaria, Germany, wrote a vegan cookbook called “Grün Kerlchen” or “The Little Green Guy” at age of 14. What started as a school project, made its way onto a crowdfunding platform so that more people could benefit from not only the recipes, but the message behind the book, which is to love and care for animals, the environment and ourselves. Whoever made a contribution to help with the publication of the vegan cookbook received a printed version of it. Now 15 years old, Benny is a committed veganism advocate and we are honored to share with you his story.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-05-28   858 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-05-28

Angels’ Delightful Heavenly Raw Vegan Chocolate Cheesecake

00:18:20
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Angels’ Delightful Heavenly Raw Vegan Chocolate Cheesecake

In recent years, there has been a massive growth of raw vegan recipes including mouth-watering vegan desserts, made possible thanks to the internet and social media. As the name suggests, raw vegan recipes do not involve cooking, and the ingredients are commonly processed using a blender or similar kitchen appliances. Popular ingredients used include cashews, avocados, flaxseeds, dates, and the list go on. Today, Spanish vegan actress Esther Mendez, who has worked very closely with the famous Spanish film director Antonio Hernandez, and her beloved daughter, Amor de Dios, who is vegan since birth, will show us how to prepare the Angels’ Delightful Heavenly Raw Vegan Chocolate Cheesecake.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-26   1161 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-26

Gastroenterologist Dr. Fredric Weiss on Plant-Strong Eating, Part 2 of 2

00:15:45
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Gastroenterologist Dr. Fredric Weiss on Plant-Strong Eating, Part 2 of 2

A change from the basic diet of most people in America to a plant-based diet will oftentimes eliminate the elevation of fats in blood sugar, and it will eliminate the fat in the liver. And I think that eliminating animal protein, animal fat, has been definitely shown to reduce cardiovascular disease, would obviously also reduce other kinds of disease. Politically, I think at some point the dairy industry and the beef industry have to really be put in their place. Just like the cigarette industry has been forced to say these products cause cancer. And I think the same thing has to be mentioned by both of those industries.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-25   1468 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-25

Australian state takes decisive measures for public health

00:01:03
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Australian state takes decisive measures for public health

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-24   362 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-24

Danish research finds growing up in nature contributes to mental clarity as adults

00:01:05
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Danish research finds growing up in nature contributes to mental clarity as adults

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-23   423 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-23

The Vegan Science YouTuber - Mic the Vegan, Part 1 of 2

00:11:04
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Vegan Science YouTuber - Mic the Vegan, Part 1 of 2

Mike Dearborn, a successful American vegan science writer and YouTuber. Mic the Vegan has over 305,000 subscribers to his YouTube Channel, and his videos have been viewed over 27 million times. Through his channel, Mike provides viewers with a variety of videos covering topics ranging from the health effects and nutritional benefits of a vegan diet, the environmental impacts of eating animal products, to questioning the ethics of our food choices, all backed by scientific evidence. Mic the Vegan, which is a YouTube channel which is all about the best science and the best sort of evidence for various vegan arguments.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-05-23   1491 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-05-23

International healthcare professionals to cooperate on childhood cancer research

00:01:11
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

International healthcare professionals to cooperate on childhood cancer research

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-21   452 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-21

A History of Veganism – Part 4 of 4: Advent of the Vegan Movement

00:19:44
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

A History of Veganism – Part 4 of 4: Advent of the Vegan Movement

In previous episodes, we learned that the cornerstone of major spiritual faiths and philosophies of the world is benevolence towards all beings, including our animal co-inhabitants. The concept of animal rights, however, was not treated explicitly until respected English philosopher Henry Salt published his 1894 classic, "Animals' Rights - Considered in Relation to Social Progress," in which the erudite social reformer expressed his hope for an end to animal mistreatment.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-21   1231 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-21

Raw Aulacese (Vietnamese) Vegan Salad & Pickled Veggies Appetizer

00:27:22
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ

Raw Aulacese (Vietnamese) Vegan Salad & Pickled Veggies Appetizer

Supreme Master Ching Hai reminds us to live a meaningful Saint’s life with purity and compassion. She shares the art of cooking vegan cuisine so that we may bring a warm and loving atmosphere to our families and friends. This loving cuisine is not only nutritious and healthy, but also helps our consciousness to e harmonious with nature and filled with love for all beings. With heartfelt gratitude, we sincerely thank Supreme Master Ching Hai for sharing with us these wonderful vegetarian dishes and easy cooking tips. Supreme Master Ching Hai’s “Raw Aulacese (Vietnamese) Vegan Salad & Pickled Veggies Appetizer.”
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2019-05-19   1361 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2019-05-19

Gastroenterologist Dr. Fredric Weiss on Plant-Strong Eating, Part 1 of 2

00:15:19
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Gastroenterologist Dr. Fredric Weiss on Plant-Strong Eating, Part 1 of 2

I have recently become acquainted with the importance of diet in treating the diseases that I treat. And so if we can somehow stem that by changing our diets and our exercise patterns, it will save us a lot of livers for patients who have congenital diseases or diseases that were certainly nothing to do with their diets or their lifestyle. Dairy, in particular, is a major cause of gas, belching, reflux, and abdominal pain. So, I think the dairy elimination can start to do wonders for patients who have upper gastrointestinal illnesses. Plant-based diets are hugely filled with fiber and nutrients that encourage water excretion by the colon.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-18   1588 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-18

Vegan Mama, Grace Wong - Trailblazing Hong Kong’s Vegan Movement One Recipe at a Time

00:20:25
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Vegan Mama, Grace Wong - Trailblazing Hong Kong’s Vegan Movement One Recipe at a Time

Grace Wong has been a vegetarian for 26 years and vegan for six. In 2014, she created a Facebook blog site, “Vegan Mama Kitchen,” on which she has uploaded over 600 of her original vegan recipes, created over the course of just four years. In 2016, she published a popular vegan cookbook “simply VeganžSimply Grace.” Which her yoga and meditation practices, not only Grace’s creativity has been brought up from deep within, but also the love and happiness around her has been expanding ever more.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-05-16   1797 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-05-16

A History of Veganism - Part 3 of 4: Modern Era

00:16:38
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

A History of Veganism - Part 3 of 4: Modern Era

In part two of our series, we saw that vegetarianism enjoyed a resurgence in Europe during the Renaissance period, an influential time for the arts, culture and intellectual thought. Closely following the Renaissance, the Age of Enlightenment from the 17th to the 18th century, was a time in Europe marked by an emphasis on empiricism, which is to say, reason and scientific methods as a way to true knowledge. It was a new era in Western thought that saw significant advances in such ideals as individual liberty, democracy, women’s rights, and the separation of church and state. Eminent Enlightenment philosophers such as Voltaire of France and Genevan Jean-Jacques Rousseau, spoke about the sentience of animals.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-14   1783 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-14

Ruby Roth - Vegan Is Love

00:15:05
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Ruby Roth - Vegan Is Love

Ruby Roth is the world’s leading author and illustrator of vegan books for kids. She discovered children’s interest in veganism, but since she could not find any books related to the matter, she decided to start writing and illustrating her own books on veganism for kids. “That’s Why We Don’t Eat Animals” is about the environment and endangered species. “Vegan is Love” contains a message of unconditional love for all. “V is for Vegan” covers all the main tenets of veganism. “Help Yourself Cookbook for Kids” is 60 easy plant-based recipes.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-05-13   1500 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-05-13

Gemma Newman, MD: Plant Power Doctor, Part 2 of 2

00:13:17
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Gemma Newman, MD: Plant Power Doctor, Part 2 of 2

If you look at the top 15 causes of death, a plant-based diet can help to either improve, arrest or even - in some case - reverse 14 of the top 15 causes of death. Now, the only cause of death that it doesn't have any influence over is an accidental death, like a car crash. So the plant-based diet is really great for health, but not a lot of medical institutions promote it. My hope is that in the years to come, with the increased knowledge that we have, that more and more medical professionals will start to include the plant-based diet within their recommendations.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-11   2204 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-11

Gemma Newman, MD: Plant Power Doctor, Part 1 of 2

00:13:17
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Gemma Newman, MD: Plant Power Doctor, Part 1 of 2

A team of scientists from Harvard University’s School of Public Health in the US completed a meta-study in October 2016 using data from 131342 participants who were tracked for more than 26 years in two separate medical studies to determine how diet relates to wellness and longevity. As reported in the “Journal of the American Medical Association,” the researchers concluded that replacing animal protein with plant protein was associated with a decreased risk of death. The most important factor in maintaining health and vitality has got to be what we put inside our bodies, and luckily that’s also what we’ve got the most control over.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-04   1733 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-04

Plant Based News - The Go-To Source For all Things Vegan

00:14:17
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Plant Based News - The Go-To Source For all Things Vegan

With a pure heart, Robbie Lockie like many others dreamed of a world reflecting the Garden of Eden where all humans and animals coexist in peace and harmony. With a dream fueled by positive fervor, Robbie joined forces with other like-minded individuals wanting a compassionate world. Klaus Mitchell was one of these people already on the path spreading the vegan message. Living on a dream and a prayer, Robbie and Klaus set up the Plant Based News website. As they developed their vegan news sits,they began gaining more and more followers but had no idea their humble site caught the attention of an influential investor,also with the goal of creating a kinder world.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-02   1379 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-02

The Bright Future of Solar Energy: Interview with Professor Martin Green, Part 2 of 3

00:12:52
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

The Bright Future of Solar Energy: Interview with Professor Martin Green, Part 2 of 3

Internationally renowned for his advancements in solar energy, Professor Green is known as the “father of photovoltaics.” As technology advances, solar energy is becoming more and more efficient. How long will it be before solar becomes our major source of energy? It’s going to happen very quickly in Australia. So, I have just come from South Australia. But it’s expected by 2024, they’ll be generating more energy from solar than the grids are going to be able to use. So that’s going to be some type of turning point.
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2019-05-01   1510 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2019-05-01
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ