ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ। ਪੋਸ਼ਣ ਖੁਰਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਵਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ  ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼‌ਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਹਾਰ, ਕਸਰਤ, ਸਪੋਰਟਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Cultivating Good Health: Lessons from China’s Dragon Boat Festival

00:17:27
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Cultivating Good Health: Lessons from China’s Dragon Boat Festival

During the Dragon Boat season, it is traditionally a time in China to develop balance and harmony between the mind, body, and nature to build up disease resistance to ensure wellness over summer. According to Traditional Chinese Medicine theories, we must refrain from doing three things to maintain good health when the yang energy is at its peak. First, we must abstain from raw and cold foods in the evening, as they are hard to digest. Second, we should not take cold water baths. Our sweat glands and skin pores are open in the hot summer months. Taking a cold shower will make our body vulnerable to cold air, leading to an imperceptible loss of our yang energy. Third, we should not sleep exposed to the cold air at night.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-06-07   4329 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-06-07

Plant Based News - The Go-To Source For all Things Vegan

00:14:17
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Plant Based News - The Go-To Source For all Things Vegan

With a pure heart, Robbie Lockie like many others dreamed of a world reflecting the Garden of Eden where all humans and animals coexist in peace and harmony. With a dream fueled by positive fervor, Robbie joined forces with other like-minded individuals wanting a compassionate world. Klaus Mitchell was one of these people already on the path spreading the vegan message. Living on a dream and a prayer, Robbie and Klaus set up the Plant Based News website. As they developed their vegan news sits,they began gaining more and more followers but had no idea their humble site caught the attention of an influential investor,also with the goal of creating a kinder world.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-02   3936 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-05-02

One-Love Plant-Based Food from Chief and Vegan Chef Rawsheed, Part 1 of 2 – Choctaw-Muskogee Casserole & Choctaw- Muskogee Gathering Stew

00:23:16
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

One-Love Plant-Based Food from Chief and Vegan Chef Rawsheed, Part 1 of 2 – Choctaw-Muskogee Casserole & Choctaw- Muskogee Gathering Stew

This is a meal that can kick in around twenty minutes. Our first ingredient, we have some vegan Doritos and these are gluten free. Next ingredient we have here is a vegan plant-based beef. Right here, our next ingredient is some vegan enchilada sauce. We have mushrooms, we have some chia cheese. Then over here we have a little bit of Coconut Braggs. We have cumin, we have sea salt and we have water. The most important part is after you put together this divine creation, you want to send some spiritual energy and love towards the art.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-08-11   618 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-08-11

Jeffrey Smith’s ”Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods,” Part 2 of 3

00:11:33
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Jeffrey Smith’s ”Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods,” Part 2 of 3

There are many countries that don't allow the planting of GMOs, but very few that say you shouldn’t eat GMOs. Taiwan (Formosa) passed a law saying you can’t serve GMOs in school meals. If GMO foods have been grown in our soil, can that soil eventually be cleaned so that it becomes completely GMO-free? You have the GMO problem, you have the Bt toxin problem, and you have the Roundup or herbicide problem. So have GMOs entered the oceans? Are they affecting sea creatures? And so yes, they’ve certainly entered the ocean. So you have the chemical pollution and you have the GMO pollution.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-08-10   784 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-08-10

Tzu Chi Medical Foundation’s Healthcare Professionals on Optimal Wellness, Part 3 of 3

00:13:22
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Tzu Chi Medical Foundation’s Healthcare Professionals on Optimal Wellness, Part 3 of 3

There are several principles for a healthy vegan diet. The first one is to eat whole foods. Some foods are advertised as vegan but they may be heavily processed. For example, sugary drinks and some vegan snacks may be vegan, but they are not healthy. So, on a regular basis, we encourage everyone to eat more whole grains, fresh vegetables, and fruit, nuts, seeds, and the like. In general, we should eat real food instead of those processed products. The second principle is to pay attention to several nutrients that vegans need. It is necessary to be exposed to the Sun for 10 to 15 minutes a day.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-08-10   649 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-08-10

Jeffrey Smith’s ”Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods,” Part 1 of 3

00:13:15
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Jeffrey Smith’s ”Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods,” Part 1 of 3

And so we decided to survey our list at the Institute for Responsible Technology. And 3,256 people reported getting better from 28 different conditions when they switched to non GMO and largely organic diets. That the number one condition was digestive problems, and number two was fatigue, number three was overweight or obesity, and number four was clouding of consciousness. Number five was mood problems, such as anxiety or depression, and then there’s food allergies and sensitivity, and every one of those is 50% or above.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-08-03   1495 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-08-03

Tzu Chi Medical Foundation’s Healthcare Professionals on Optimal Wellness, Part 2 of 3

00:14:22
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Tzu Chi Medical Foundation’s Healthcare Professionals on Optimal Wellness, Part 2 of 3

Dr. Chiu explains. The hospital’s meal system has several major therapeutic dietary plans - for example, meals for diabetes, meals for kidney disease, and high and low-protein meals. The hospital has several established meals, which means doctors can choose the meal that is best for each patient. Plant proteins are actually very good. Aside from their protein content, plants also provide a lot of antioxidants and anti-cancer phytochemicals that meat does not have.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-08-03   1289 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-08-03

Loving Food for a Loving World at Loving Hut, Part 1 of 3

00:15:30
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Loving Food for a Loving World at Loving Hut, Part 1 of 3

Subsequently, through the loving inspiration of Supreme Master Ching Hai, the foundation of a family of international vegan restaurants was conceived. The plan was to create access to convenient, clean and healthy vegan food, as well as allowing the public to receive more information about how to instantly and easily lead this compassionate lifestyle. Thus, with specific emphasis on the urgency of our planet’s situation and the need to work collectively on a global solution, the great vision of Loving Hut was born. In early 2008, the Loving Hut International Company was established, and by June that year, the first store opened in Taipei City, Taiwan (Formosa).
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-30   2156 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-30

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 1 of 2 - The Famous Mushroom Spaghetti

00:20:29
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 1 of 2 - The Famous Mushroom Spaghetti

Chef Michel Cason is the owner of acclaimed vegan restaurant, Mianto, located in Taipei, Taiwan. Michel will demonstrate how to cook the yummy Mushroom Spaghetti, one of the most popular dishes in the restaurant. Turn on the heat, add olive oil, add mushrooms, shiitake mushrooms. Add black pepper and salt, fry it until it’s nice and brown. Add soy milk and coconut milk mixture. Turn down the fire a little bit, cook about two or three minutes. Add a little bit soy sauce, add spaghetti. Last put green leafy vegetables.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-28   2171 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-28

Tzu Chi Medical Foundation’s Healthcare Professionals on Optimal Wellness, Part 1 of 3

00:14:14
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Tzu Chi Medical Foundation’s Healthcare Professionals on Optimal Wellness, Part 1 of 3

These experts will discuss the relationship between diet and health and ways to elevate the wellness of the community through education and preventive medicine. The Buddhist Tzu Chi Foundation, was started by the Venerable Dharma Master Cheng Yen in 1966. Opinion on Dalin Tzu Chi General Hospital's 10-year study that found that by giving up a meat diet and changing to vegetarianism, people can avoid chronic diseases. But you really need to improve the level of health in a country, an individual, or a whole district. Speaking out about how to make an impact on policy, on education, conveying the right concept on health.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-27   3320 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-27

Romy London-UK: A Vegan Blogger Showcasing and Leading by Example

00:10:57
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Romy London-UK: A Vegan Blogger Showcasing and Leading by Example

Today’s program will feature an inspiring and loving soul, Romy, from London, United Kingdom, who started her own colorful vegan blog called Romy London-UK. The talented young blogger shows how easy it is to cook tasty vegan food, and also aims to bring about compassionate change in people through leading by example. On her blog she writes, “I believe that balance is the key – and that everything is possible on a vegan diet: whether you are a vegan body builder, simply into all the healthy food or like to stick to the comfort foods that you’ve always known – there’s no missing out!”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-07-25   1486 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-07-25

SHARAN – A Sanctuary for Health and Reconnection to Animals and Nature, Part 2 of 2

00:16:45
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

SHARAN – A Sanctuary for Health and Reconnection to Animals and Nature, Part 2 of 2

It's very encouraging and heart-warming to hear from people who have been healed of major diseases and health problems by the 100% whole-food plant-based diets taught at SHARAN. Finding good, fresh produce and healthy, lovingly prepared food products has not always been an easy task. Noticing this concern, the Juhu Organic Farmers Market was organized by SHARAN in association with the Inner Wheel Club of Bombay West and Nature’s Gram. Here, only vegan food. Essentially this is a movement by people. It's awareness of consciousness that is rising all over the world. Be vegan make peace.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-23   1838 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-23

Australian heals cancer after adopting plant based diet

00:01:02
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Australian heals cancer after adopting plant based diet

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-07-21   1436 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-07-21

Dr. Lee Yu-Ming on Traditional Chinese Medicine’s Profound Wisdom, Part 3 of 3

00:12:53
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Dr. Lee Yu-Ming on Traditional Chinese Medicine’s Profound Wisdom, Part 3 of 3

In addition to considering the results gathered from the four diagnostic methods of TCM, that of visual inspection, listening and smelling, verbal inquiry and physical palpation, when assessing a patient’s condition, a traditional Chinese medical doctor will use the Eight Principles of TCM to further investigate and discover the cause of a disease. The “Eight Principles” refer to “yin and yang,” “exterior and interior,” “cold and heat,” and “deficiency and excess.” However, Traditional Chinese Medicine practitioners believe that the vegetarian diet is good for health, because in the “Yellow Emperor’s Inner Classic,” a lot of emphasis is placed on meat-eating being a potential cause of various kinds of diseases.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-20   2438 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-20

SHARAN – A Sanctuary for Health and Reconnection to Animals and Nature, Part 1 of 2

00:16:21
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

SHARAN – A Sanctuary for Health and Reconnection to Animals and Nature, Part 1 of 2

SHARAN has a five-point plan; the first is, everything should be plant-based. We are not strict, that don't eat rice or don't eat wheat, but at least, let it be plant-based. Number two is that it should be whole; that means we never use sugar or white flour or white rice or oil. We actually cook without oil. So, we don't use any refined foods and we don't even peel the vegetables. The third is that, we are the only species that sprays poison on our food, so that other animals won't eat it; and then we eat it. No wonder we are sick. And then the last two are check and supplement vitamin B-12 and vitamin D.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-16   2112 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-16

Australian state bans advertising of alcohol and unhealthy food

00:01:03
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Australian state bans advertising of alcohol and unhealthy food

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-07-14   1862 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-07-14

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India’s First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

00:15:34
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India’s First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

First, we are going to mix the cooked mung beans, with fresh pressed coconut milk. So, we mix this. Then we start heating it, and we add the organic jaggery to it for sweetness. So, you keep stirring it and bring it to a boil. You just cook it for a few minutes. Then once it starts boiling, just mix it once in a while. When you add jaggery and then boil the coconut milk. And now we are going to add some cardamom powder for flavor. After adding the cardamom, you don't cook for very long. Just a little boil and then you switch it off. Yes, so the sweet is done. We are going to garnish it with some almond slices. And some raisins. And that's it!
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-14   2488 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-14

Dr. Lee Yu-Ming on Traditional Chinese Medicine’s Profound Wisdom, Part 2 of 3

00:12:29
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Dr. Lee Yu-Ming on Traditional Chinese Medicine’s Profound Wisdom, Part 2 of 3

The third diagnostic tool, the “inquiring diagnosis.”It helps us to confirm his physical situation. The fourth diagnostic method. Just by placing three fingers on the artery located on the wrist of the patient, a Chinese medicine doctor can detect signs of illness and certain changes inside the body. According to Traditional Chinese Medicine, pulse-talking of the left hand would gain information about the person’s heart, liver, and kidney, whereas that of the right hand, the lung, spleen, and stomach. Traditional Chinese Medicine, whereas TCM examines the invisible aspect of the person. Traditional Chinese Medicine uses pulse-taking to observe the formless qi.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-13   2799 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-13

Plant-Based on a Budget with Toni Okamoto

00:15:20
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Plant-Based on a Budget with Toni Okamoto

Through her popular Plant-Based on a Budget website that has been featured in publications such as Reader's Digest, US News & World Report, and more, Toni has shared how to eat vegan while saving money in the process. I have created it from the beginning. I got to do the design, the photos, the recipes, the meal planning, and it has been in the works for two years. I'm so excited to share it with the world. I included 100 recipes, all of which are 30 minutes to make or under, and $30.00 for the week of meal planning; and it will help people whether they are experienced chefs, or they're just stepping in. I give basics and I also give how to save even more money.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-07-11   2659 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-07-11

Traditional South Indian Dish, Avial, at India’s First Vegan Restaurant, “Carrots” – Part 1 of 2

00:15:43
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Traditional South Indian Dish, Avial, at India’s First Vegan Restaurant, “Carrots” – Part 1 of 2

Welcome to Part 1 of our two-part show featuring India's first vegan restaurant, Carrots, located in Bangalore, Karnataka State in South India. Today we are delighted to have co-owner of Carrots, Susmitha Subbaraju, introduce us to the popular vegan, eating establishment which was founded by Krishna Shastri in 2013. Co-owner of Carrots restaurant, Susmitha Subbaraju, and head-chef Ram-Khatiwada will now show us how to cook the traditional South Indian dish, Avial.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-07   3525 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-07

Dr. Lee Yu-Ming on Traditional Chinese Medicine’s Profound Wisdom, Part 1 of 3

00:12:25
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Dr. Lee Yu-Ming on Traditional Chinese Medicine’s Profound Wisdom, Part 1 of 3

We are honored to feature the insightful perspectives of Dr. Lee Yu-Ming, a vegan TCM physician in Hong Kong, that will provide us with an introduction to the age-old Chinese healing art that he practices. Traditional Chinese Medicine’s origin dates back thousands of years, and this science emphasizes health maintenance and prevention of illness. This healing system relies on four diagnostic methods and is based on eight key principles. The diagnostic procedures are used to observe the signs and symptoms of an illness, while the principles are employed to summarize and analyze the observations to help the doctor find out the cause of the disease.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-06   3218 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-07-06

Marc Pierschel - An Altruistic Spirit for Animals, Humans and the Planet, Part 2 of 2

00:14:18
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Marc Pierschel - An Altruistic Spirit for Animals, Humans and the Planet, Part 2 of 2

Everybody’s worried, but little is done. What we need now is action, action from the governments to inform people and to reinforce the new life-saving diet. That’s the vegan diet. I hope the governments would please, make it into law to forbid the killing of animals, to forbid any more animal livestock raising. If they are truly the leaders that pledge to protect their people, to improve their country in many aspects, then this is the first step we have to do. Stop the meat industry, stop the fish industry, stop the dairy industry, then our planet will be the way it was and even better.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-07-04   3400 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-07-04
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ