ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ: ਨੂੰ:
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

3 Stops to Global Warming

00:03:24

3 Stops to Global Warming

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-09   1701 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-09

Please Wake Up Poem, Vocals by Aulacese Singers

00:04:28

Please Wake Up Poem, Vocals by Aulacese Singers

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02   1761 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02

Are We Short of Water or Food?

00:03:21

Are We Short of Water or Food?

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02   1732 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-02

Animal Agriculture cost of water and food -Nasa option 07

00:03:06

Animal Agriculture cost of water and food -Nasa option 07

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-18   1707 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-18

Benefits of a Vegetarian Diet

00:02:02

Benefits of a Vegetarian Diet

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-15   1661 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-15

The Cause and Solution for All Disasters

00:02:57

The Cause and Solution for All Disasters

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-04   1776 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-11-04

Supreme Master Ching Hai's Letter to COP 21 World Leaders

00:01:37

Supreme Master Ching Hai's Letter to COP 21 World Leaders

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-10-29   1742 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-10-29

Submerged Islands

00:06:48

Submerged Islands

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-16   1820 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-16

From Crisis to Peace: Book Intro

00:00:59

From Crisis to Peace: Book Intro

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-16   1473 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-09-16

Bangladesh Warning

00:02:31

Bangladesh Warning

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-28   1783 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-28

Causes of Species Loss

00:02:22

Causes of Species Loss

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-26   1803 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-26

Please Wake Up Poem, Vocals by Multi-Stars (In English)

00:06:56

Please Wake Up Poem, Vocals by Multi-Stars (In English)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-03   2048 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-07-03

Ocean Acidification

00:03:00

Ocean Acidification

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-03-05   1650 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-03-05

The Role of the Arctic in Global Warming

00:01:51

The Role of the Arctic in Global Warming

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-03-02   1707 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2018-03-02

The Fastest Way to Stop 80% of Global Warming

00:01:06

The Fastest Way to Stop 80% of Global Warming

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2017-10-21   1707 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2017-10-21

The Impact of Disappearing Himalayan Glaciers

00:03:45

The Impact of Disappearing Himalayan Glaciers

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2017-10-21   1805 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2017-10-21

All Governments and Media Should Join in to Save our Planet

00:03:10

All Governments and Media Should Join in to Save our Planet

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2017-10-21   1779 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2017-10-21

Disappeared & Dying Rivers, Lakes, & Reservoirs

00:07:37

Disappeared & Dying Rivers, Lakes, & Reservoirs

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2017-10-21   1696 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2017-10-21

SOS: Ways to Save Our World

00:01:16

SOS: Ways to Save Our World

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2017-10-21   1796 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2017-10-21
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ