ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ਸਤ ਸਵਾਲ ਐਲਕਜ਼ੈਂਡਰ ਦ ਗਰੇਟ ਵਲੋਂ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:29:48

ਸਤ ਸਵਾਲ ਐਲਕਜ਼ੈਂਡਰ ਦ ਗਰੇਟ ਵਲੋਂ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

So this governor, he’s single. He’s lonely.He’s pressurized with his job and he probably needs company. Maybe he likes thegirl. Maybe if they’re dating for a while, maybe she likes him also. Then maybethey’re married later. Who knows? …We have to wait forthe judge or the court to find evidence and affidavits before they can make adecision and make a judgment. (Yes, Master.) That’s why in Canada they have thelaw that when somebody is like a criminal suspect, yes, they don’t let thenewspapers know about it. (Oh.) Because they worry that there will be likeprejudice from the readers and from the public en masse and that will be notfair judgment on the criminal. (Wow.) I agree with that. Because sometimes youcan really misjudge somebody, by just his character or his personality. (Yes.)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-13   294 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-13

ਸਤ ਸਵਾਲ ਐਲਕਜ਼ੈਂਡਰ ਦ ਗਰੇਟ ਵਲੋਂ, ਅਠ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:22:39

ਸਤ ਸਵਾਲ ਐਲਕਜ਼ੈਂਡਰ ਦ ਗਰੇਟ ਵਲੋਂ, ਅਠ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

This is karma of all the people, of the world people. You cannot blame the Governor alone. (Yes, Master.) Many countries, they took all kinds of measures, still, people are getting sick and dying. It could have been worse. (Yes, Master.) Heaven’s helping a lot. Otherwise, many more people would have died.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-12   980 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-12

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:23

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰਵਾਂ ਭਾਗ

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਭਾਵ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਗੁਣ ਉਚਾ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬੇਘਰ ਲੋਕ, ਯੁਧ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਮਾਯੂਸ ਹਨ ਉਸ ਤਰਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਉਥੇ ਹਨ ਇਕ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-11   1299 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-11

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:05

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਭਾਗ

ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਰਕ ਸੜਕਾਂ, ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਿਲਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਹੈ ਉਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ? ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੜਕ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਪਰ ਆਉਣ ਦੀ। (ਠੀਕ ਹੈ।) ਦਾਨਵ, ਜਾਂ ਭੂਤ, ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਪਰ ਆਉਣ ਦੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-10   1547 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-10

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:16

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਤਾਏਵਾਨੀਜ਼ (ਫਾਰਮੋਸਨ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਦ‌ਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ । ਮੈਂ ਸਚਮੁਚ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤਾਏਵਾਨੀਜ਼ (ਫਾਰਮੋਸਨ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰ ਆਵੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਲਈ, ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਸਮਾਨ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਲੋਕੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-09   1927 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-09

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

00:30:17

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀਗਨ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀਗਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ, ਮੈਂ ਬਸ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਮੌਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ? (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਅਜ਼ੇ ਵੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-08   1883 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-08

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

00:32:54

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

ਯਾਦ ਹੈ ਸੁਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ, ਮੈਂ ਪੜੀਆਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਥੋਂ ਤਕ ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਦਾਨਵਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ, (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਉਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਫੈਂਸਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਤਨੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ ਉਨਾਂ ਦਾ (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਅੰਨੇਵਾਹ, ਭਾਵੇਂ ਉਨਾ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-07   2130 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-07

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:16

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

ਜਿਤਨਾ ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੁਆਨ ਯਿੰਨ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ (ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਤੇ)। ਜਿਤਨਾ ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਵਾਜ਼ ਧੁੰਨ ਉਤੇ ਅਤੇ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ) ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਤੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਚ, ਉਤਨਾ ਜਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿਚ, ਕੇਵਲ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਵਰਗੀ ਤੌਰ ਤੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-06   2075 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-06

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:46

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਜ਼‌ਿਆ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਡਮ ਸੇਬ ਖਾਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਉਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ, ਉਹਨੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਸਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜ਼‌ਿਆ, ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਸਪ ਮਹਾਨ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ, ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ, ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-05   2343 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-05

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:26:52

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਲੋਕੀਂ ਮਰਦੇ ਹਨ ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਘਟ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਅਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਛੂਤ ਵਾਲ‌ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲ਼ੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-04   2296 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-04

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:26:22

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਅਤੇ ਆਪ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਵੋਂਗੇ; ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲਵੋਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨੁਖ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵੋਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-03   2513 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-03

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:27:19

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਖ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ। (ਹਾਂਜੀ।) ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ‌ਿਆ ਸੀ...ਇਹ ਈਡਨ ਬਾਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਈਡਨ ਬਾਗ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਧਾਰਣਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-02   2474 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-02

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:27:13

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਜਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਅਲਪਕਾਲੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦਰ-ਕੀਮਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸੂਰਜ਼, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-01   2793 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-01

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:27:29

ਸਪ ਮਨੁਖਾਂ ਅੰਦਰ, ਬਾਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੀਮੋਟ ਕੀਬੌਰਡ, ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਨੀਟਰ। ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਨੀਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਆਦਾ ਇਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਉਟਰ ਵਿਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ...ਨਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ, ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਪਿਉਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-31   3029 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-31

ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:25:58

ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਨਕਲ, ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਆਵਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਾਲਪਨਿਕ-ਸ਼ਕਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ: ਗਿਆਨ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ , ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਵਾਂ ਢੰਗ ਹੋਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਖੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਕਲ ਨਾਂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਵਿਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਤੁਸੀਂ ਭਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-30   1590 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-30

ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:16

ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਐਸਟਰਲ ਭਾਵਨਾ ਭਿੰਨ ਹੈ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ। ਐਸਟਰਲ ਭਾਵਨਾ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਰਮਾਂ ਉਥੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਤੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-29   2036 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-29

ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:27:43

ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਐਸਟਰਲ ਪਧਰ, ਦੂਸਰਾ ਪਧਰ, ਤੀਸਰਾ ਪਧਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ, ਉਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੰਦਾ ਹੈ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਪਰ ਉਥੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ ਫੰਦੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੇਵਲ ਬਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਉਚੇਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਵੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-28   2163 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-28

ਐਡਮ ਅਤੇ ਈਵ ਦਾ ਜਲਾਵਤਨ ਈਡਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

00:26:23

ਐਡਮ ਅਤੇ ਈਵ ਦਾ ਜਲਾਵਤਨ ਈਡਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

ਮਨ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਭੂਤ, ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ । ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਵਿਆਕਤੀ ਵਾਂਗ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ। ਭੂਤਾਂ ਕੋਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-27   2308 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-27

ਐਡਮ ਅਤੇ ਈਵ ਦਾ ਜਲਾਵਤਨ ਈਡਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

00:26:22

ਐਡਮ ਅਤੇ ਈਵ ਦਾ ਜਲਾਵਤਨ ਈਡਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

ਸਾਡੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਤਨਾ ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਛਾ ਰਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨੇ ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਲਝਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਵਾਲੀ ਵਸਤ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਠੋਸ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਾਲੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-26   2412 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-26

ਐਡਮ ਅਤੇ ਈਵ ਦਾ ਜਲਾਵਤਨ ਈਡਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:00

ਐਡਮ ਅਤੇ ਈਵ ਦਾ ਜਲਾਵਤਨ ਈਡਨ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿਚੋਂ, ਨੌਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

ਕੇਵਲ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਬਣਦੇ ਹੋ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ, ਅਲਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਵੋਂਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾਂ ਸਮਝ ਲਵੇਗੀ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਨਹੀਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-25   2509 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-03-25
<>Go to page
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ
Use 0.046s