ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ: ਨੂੰ:
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

00:38:57

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੁਧ ਅਤੀਤ ਵਿਚ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ। ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਚਮੁਚ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀ ਵਧੇਰੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕੋਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-22   139 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-22

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

00:35:21

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਤੁਰੰਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਕ ਜੀਵਨਕਾਲ ਹੈ, ਇਕ ਜੀਵਨਕਾਲ ਖਤਮ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਿਧਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਂ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਅੰਦਰ ਹੋਂ, ਸਿਧੇ ਅੰਦਰ ਹੋਂ। ਨਹੀ ਲੋੜ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਤੇ ਗੁਣ ਮਾਨਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦੁਖ ਭੋਗਣ ਦੀ ਪਾਪ ਲਈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-21   224 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-21

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

00:40:19

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

"ਹੁਣ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਦਸ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ, ਕਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਵਿਤਰ ਰਖਣਾ ਅਤੇ ਦਇਆਵਾਨ, ਦਿਆਲੂ, ਸਨੇਹੀ ਅਤੇ ਰਹਿਮਦਿਲ, ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਜਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਯੋਗ ਹੋਵੋਂਗੇ ਬਚਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਤਿੰਨ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗਾਂ ਤੋਂ। ਜਨਮ ਦਰ ਜਨਮ, ਤੁਸੀ ਜਨਮ ਲਵੋਂਗੇ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ, ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ।"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-20   265 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-20

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

00:36:55

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

"ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਮੈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ...ਕਸ਼ਟ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿਚ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਖਰਚਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਤਨ ਤਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਸ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈ ਇਥੋਂ ਤਕ ਇਹ ਲਭ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਣਨਾ ਬੁਧ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕਢਣਾ, ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀ ਹੈ।"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-19   280 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-19

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

00:34:16

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

"ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀ ਹੈ ਦੂਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਫਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਲ ਲਈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਭੁਖੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਗੁਣ ਮੈ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਧਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ। ਮੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਘਲਣੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਬੁਧਹੁਡ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਵਿਖ ਵਿਚ।"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-18   359 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-18

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

00:37:25

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਭੋਜ਼ਨ ਖਾਣ ਲਈ, ਨਹੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਲਈ, ਇਥੇ ਆਵੋ ਮੇਰੇ ਘਰੇ। ਤੁਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਤਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।" ਸੋ ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ। ਹਰ ਇਕ ਆਇਆ: ਲੋਕੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ, ਬਿਮਾਰ, ਇਕਲੇ, ਕੋਈ ਨਹੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਰ ਇਕ ਉਥੇ ਗਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-17   319 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-17

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

00:35:49

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਗ‌ਿਆਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਕਰਮ ਸਿਰਜ਼ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਾਸ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਭੌਤਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੀ ਕੇਵਲ ਪਰ ਰੂਹਾਨੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-16   349 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-16

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

00:32:05

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

ਇਕ ਸੇਵਕ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੋਜ਼ਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਉਚਿਤ, ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ, ਉਸ ਤਰਾਂ, ਤਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ। ਸਭ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਚਮੁਚ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਦਾਨਸਾਰ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਬੁਧ, ਸਤਿੁਗਰੂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਉਸ ਤਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਰੁਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਕੈਡ‌ਿਉਲ ਅਨਸਾਰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-15   403 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-15

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

00:36:06

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

ਅਸੀ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਲਣ ਭੋਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਸੁਟਦੇ, ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਊਰਜ਼ਾ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਦ ਮੰਦ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਚਕਰ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਕਠ‌ਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੋਜ਼ਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭੋਜ਼ਨ ਮਨਿਸਟਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਠੈ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਿਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਆਲਤਾ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਨਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਨਤੀਜ਼ੇ, ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਹੋਣਗੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-14   478 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-14

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

00:32:36

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਇਛਾ-ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਤਨ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ Aug. 13, 2015

ਕੋਈ ਸੁਰਖਿਆ ਨਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਸੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਰੰਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-13   662 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-13

ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ July 14, 2019

00:33:24

ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ July 14, 2019

ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ, ਤੁਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀ ਨਿਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਵੋਂ ਨਫਰਤ ਜੋ ਤੁਹਡੇ ਪਾਸ ਸੀ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਅਤੀਤ ਵਿਚ। ਉਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-12   846 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-12

ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ July 14, 2019

00:32:59

ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ July 14, 2019

ਸਵਰਗ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਲੋੜ ਚਾਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ। ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਵੋਂ, ਵਾਧੂ ਬਸ ਸਿਰਜ਼ਣ ਲਈ, ਤੁਸੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਂ, ਇਹ ਐਨ ਉਥੇ ਹੋਵੋਗੀ। ਪਰ ਇਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-11   908 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-11

ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ July 14, 2019

00:37:12

ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ July 14, 2019

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਦਿਖ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਚੰਗੇ ਹੋਂ, ਵਧੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਨਹੀ ਹੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਣ ਵੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਬਸ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਨਹੀ ਹੋਂ ਲਾਇਕ, ਇਹਦੇ ਪਾਤਰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਪੰਜ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੀ, ਕੇਵਲ ਸਾਫ ਸਾਫ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਟੋ ਘਟ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪੰਜ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-10   1080 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-10

ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ July 14, 2019

00:34:20

ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ July 14, 2019

ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ਼, ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਰੇ ਪਖਾਂ ਵਿਚ; ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵੀਗਨ ਭੋਜ਼ਨ ਹਰ ਜਗਾ, ਵੀਗਨ ਰੈਸਟਰਾਂਟ ਪੁੰਗਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਰ ਜਗਾ; ਵੀਗਨ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਉਟਰ, ਵੀਗਨ ਉਤਪਾਦਕ ਪੁੰਗਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਜਗਾ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਅਸੀ ਨਹੀ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲਭਣ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-09   946 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-09

ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ July 14, 2019

00:33:57

ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ July 14, 2019

ਸਾਰੇ ਬੋਧੀਸਾਤਵਾ ਅਤੇ ਬੁਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬੋਧੀਸਾਤਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਉਚਾ ਚੁਕਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਪਾਸੇ ਨਰਕ ਤੋਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਸੰਜ਼ੀਦਾ ਹੋਈਏ, ਅਤੇ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਆਰਨ ਲਈ। ਕੁਝ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ ਛਡਣੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਆਦਤਾਂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਉਪ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ। ਸੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-08   1245 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-08

ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ July 14, 2019

00:36:11

ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ July 14, 2019

ਸੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕ ਦਿਨ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁਖ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਹਤਿਆ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸੌਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਰਲਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦ‌ਇਆਲਤਾ ਲਈ, ਪਿਆਰ ਲਈ, ਗ‌ਿਆਨ ਲਈ, ਹੀਰੋ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-07   1385 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-07

ਸਮਝੋ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵੋ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ Mar. 1, 2005

00:37:17

ਸਮਝੋ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵੋ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ Mar. 1, 2005

ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-06   660 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-06

ਸਮਝੋ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵੋ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ Mar. 1, 2005

00:37:57

ਸਮਝੋ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸ਼ੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵੋ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ Mar. 1, 2005

ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਤੁਸੀ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਂ। ਸੋ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਕ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸ‌ੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਚਮੁਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਤੁਸੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਂ ਪਰ ਤੁਸੀ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀ ਅਭਿਆਸੀ ਹਾਂ - ਤੁਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਤਕੜੀ ਇਛਾ ਵਾਲੇ ਹੋਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-05   690 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-05

ਸਮਝੋ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵੋ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ Mar. 1, 2005

00:34:52

ਸਮਝੋ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵੋ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ Mar. 1, 2005

ਦੁਸ਼ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ, (ਹਾਂਜੀ) ਅਤੇ ਫਿਰ "ਪਿਆਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਦਿਆਂ" ਇਥੋਂ ਤਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਬ ਚੀਜ਼। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀ ਜਾਣੋਂਗੇ ਕੀ ਉਹ ਹੈ। ਸਭ ਚੀਜ਼ "ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ।" ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਤੁਸੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਸਭ ਚੀਜ਼, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀ!
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-04   725 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-04

ਸਮਝੋ ਭਾਵਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵੋ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ Mar. 1, 2005

00:33:19

ਸਮਝੋ ਭਾਵਆਤਮਿਕ ਸੰਬੰਧਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਵੋ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ Mar. 1, 2005

ਜਨਮ ਦਰ ਜਨਮ, ਅਸੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਅਸ‌ੀਂ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਕਿ੍ਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਜੋਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਉਵੇਂ, ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਂ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦੇ ਹਨ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-03   914 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-01-03
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ