ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ: ਨੂੰ:
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ਅਵਸਥਾ ਪੰਜ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ Feb. 28, 2005

00:37:34

ਅਵਸਥਾ ਪੰਜ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ Feb. 28, 2005

ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚੇਰੇ ਪਧਰ ਦਾ ਥਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ, ਬਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਹੈ! ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ!" ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ, ਵਧੇਰੇ ਸਫਾਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੋਂਗੇ, ਪਵਿਤਰ ਸਾਰ, ਜੋ ਤੁਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-04   13 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-04

ਅਵਸਥਾ ਪੰਜ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ Feb. 28, 2005

00:36:00

ਅਵਸਥਾ ਪੰਜ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ Feb. 28, 2005

ਤਾਰਿਕ, ਐਸਟਰਲ ਸਿਰਜ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਦ, ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਥਲੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ, ਜੋ ਇਕ ਅਦੁਭਤ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ, ਜੋ ਵੀ ਬਚ‌ਿਆ ਖੁਚਿਆ ਬਾਕੀ, ਜੋ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਭੌਤਿਕ ਨਾਲੋਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਥਲੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸਿਰਜ਼ਣਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਨਰਕ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-03   235 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-03

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਭਾਗ April 7, 2019

00:35:07

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਭਾਗ April 7, 2019

ਚਿੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਧਰ ਹੈ, ਸੋ, ਉਹ ਵੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੰਨ ਨਹੀ ਹਨ ਸੁਣਨ ਲਈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-02   306 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-02

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ April 7, 2019

00:32:16

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ April 7, 2019

ਬੁਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੁਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਵਾਜ਼ ਧੁੰਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਥਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵ‌ੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜੀਵ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਆਵਾਜ਼ ਧੁੰਨ ਉਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮੂਲ ਸੋਮੇ ਨੂੰ। ਸਰੋਤ ਨੂੰ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-01   367 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-01

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ April 7, 2019

00:42:51

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ April 7, 2019

ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਗਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਬਸ ਪਵਿਤਰ ਹੈ, ਪਵਿਤਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-30   425 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-30

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ April 7, 2019

00:36:18

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ April 7, 2019

ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁਖੀ ਜੀਵ ਸੀਮਤ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਲ ਵਿਚ ਅਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਚਮੁਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਸ ਬਲਾ ਬਲਾ ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀ, ਇਕ ਸੌ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਨਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨਹੀ ਸਚੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਫੀ ਪਵਿਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਾਫੀ ਪਾਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-29   478 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-29

ਸੁਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ April 7, 2019

00:35:52

ਸੁਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ April 7, 2019

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਕਤੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚ, ਕੁਆਨ ਯਿੰਨ ਬੋਧੀਸਾਤਵਾ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਪੂਜ਼ਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰੀ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਮਾਯੂਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-28   461 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-28

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ April 7, 2019

00:34:27

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ April 7, 2019

ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਕੁਆਨ ਯਿੰਨ ਵਿਧੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ - ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੂਲ ਵਾਲੀ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਸੀ ਕੇਵਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਵਾਰ। ਸੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਕਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਸੁਣਨਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀ, ਨਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਅਸੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਚੀ ਅਸਲੀ ਸਿਖਿਆ, ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-27   549 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-27

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ April 7, 2019

00:32:31

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ April 7, 2019

ਬਸ ਕਾਮਨਾ ਰਕੋ ਮੁਕਤੀ ਲਈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਸਿਆ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਚ, ਇਥੇ ਤਕ ਉਚੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਚ ਵੀ, ਉਚੇ ਸਵਰਗ ਵਿਚ। ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀ ਅਜ਼ੇ ਗਏ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਉਪਰ, ਸੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਮੁਕਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-26   524 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-26

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ April 7, 2019

00:35:35

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ April 7, 2019

ਸੋ ਤੁਸੀ ਦੇਖਿਆ, ਮਕਤੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਨਹੀ ਇਹ ਕਮਾਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਇਕ ਨਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਈਏ, ਅਸੀ ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਜੀਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ! ਕੇਵਲ ਬਾ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀ, ਸਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਥੋਂ ਤਕ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-25   762 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-25

ਸੁਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ April 7, 2019

00:33:44

ਸੁਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ April 7, 2019

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਨਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਭੌਤਿਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਕ ਵੀਡਿਓ ਦੇਖੋ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਏ-ਇੰਨ ਨ‌ਿਉੁਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋ, ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸਰਬੋਤਮ ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਸਰਬੋਤਮ ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-24   860 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-24

ਸੁਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ April 7, 2019

00:33:03

ਸੁਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ April 7, 2019

ਅਤੇ ਫਿਰ, ਇਹ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ "ਸਰਬਉਚ, ਸਰਬੋਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ" ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤੁਸੀ ਹੋਂ, ਤੁਸੀ ਆਪ।" ਮੈ ਕਿਹਾ, "ਮੈ ਕਦੇ ਨਹੀ ਕਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰਾਂ।" ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਬੋਤਮ, ਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੋਂ।" ਮੈ ਕਿਹਾ, "ਆਹ! ਸੋ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇਕ ਨਵਾਂ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਹੁਣ?" ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸੀ।" ਬਸ ਇਹੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-23   651 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-23

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ April 7, 2019

00:30:20

ਸਰੰਗਾਮਾ ਸੂਤਰ: ਪਚੀ ਸਾਧਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ April 7, 2019

ਸੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਕਠੇ ਜੁੜਦੇ ਹੋਂ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼, ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ ਠੀਕ, ਅਸੀ ਨਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਇਕਠੇ ਰਹੋ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-22   856 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-22

ਵੀਗਨ ਝੁਕਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 06, 2015

00:33:59

ਵੀਗਨ ਝੁਕਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 06, 2015

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਆਕਤ‌ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਸਚਮੁਚ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਂ। ਅਸੀ ਨਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਭਰਮ ਹੈ, ਸੋ ਉਥੇ ਕੋਈ ਪੀੜਾ ਨਹੀ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਕਾਰਨ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੰਘਣ ਲਈ ਦੁਖ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਵਿਚ ਦੀ ਤਾਂਕਿ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਨਹੀ ਤਾਂ, ਉਹ ਨਹੀ ਜਾਨਣਗੇ, ਠੀਕ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-21   294 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-21

ਵੀਗਨ ਝੁਕਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 06, 2015

00:35:42

ਵੀਗਨ ਝੁਕਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 06, 2015

ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੀਵ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਤੁਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਥੇ ਯੁਗਾਂ, ਯੁਗਾਂ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤਕ, ਇਕ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਕ, ਬਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜੀਵ ਇਥੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇਹ ਅਸਲ ਹੈ। ਅਸੀ ਨਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ: "ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਇਕ ਦੰਦ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਭਰਮ ਮਈ ਹੈ!"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-20   550 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-20

ਵੀਗਨ ਝੁਕਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 06, 2015

00:37:29

ਵੀਗਨ ਝੁਕਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 06, 2015

ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਉਸ ਤਰਾਂ। ਇਕੇਰਾਂ ਅਸੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਲ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਫਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀ ਨਹੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀ ਸਹਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਹਾਕੇ ਵੀ ਲਗੇ, ਦਸ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਸ ਜਗਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਜਗਾ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮੂਲ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੂਲ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੂਲ ਘਰ ਨੂੰ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-19   482 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-19

ਵੀਗਨ ਝੁਕਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 06, 2015

00:34:10

ਵੀਗਨ ਝੁਕਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 06, 2015

ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਉਥੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਗਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀ, ਆਦਿ... ਜਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗਾਵਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ... ਉਹ ਜਗਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-18   403 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-18

ਵੀਗਨ ਝੁਕਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 06, 2015

00:35:42

ਵੀਗਨ ਝੁਕਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 06, 2015

ਜੋ ਮਹਤਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀ ਵੀਗਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਿਆ, ਅਤੇ ਘਲਦੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੁਪ ਚਾਪ ਵੀ, ਨਾਲੇ ਉਚੀ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀਗਨ ਹੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜ਼ਾ ਇਹ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਘਲਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀ ਬਸ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਚੁਪ ਚਾਪ, ਅਦਿਖ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਜਾਂ ਇਕ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ, ਘਲ ਰਿਹਾ ਲਹਿਰਾਂ ਵੀਗਨ ਦੀਆਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-17   382 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-17

ਵੀਗਨ ਝੁਕਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 06, 2015

00:34:12

ਵੀਗਨ ਝੁਕਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 06, 2015

ਲੋਰਡ ਸਟਾਰਨ ਬਰੈਂਟਫਾਡ, ਯੂਨਾਇਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ, ਮੁਖ ਲਿਖਾਰੀ ਸਟਾਰਨ ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਈਕੋਨੋਮੀਕਸ ਔਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਜ਼ ਨੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵਢਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਿਧੀ ਹੈ ਗਰੀਨ ਹਾਉਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸਾਂ ਨਾਲ ਸਿਝਣ ਦੀ। 92 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਐਮਜ਼ੋਨੀਅਨ ਜੰਗਲ ਜੋ ਕਟੇ ਗਏ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ 1970 ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਫੇਫੜੇ, ਸਿਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-16   393 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-16

ਵੀਗਨ ਝੁਕਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 06, 2015

00:33:46

ਵੀਗਨ ਝੁਕਾਵ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ Aug. 06, 2015

ਸੋ, ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ, "ਵਧਦਾ ਘਾਟਾ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ।" ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-15   373 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-11-15
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ