ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ਰੁਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:31:09

ਰੁਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

(Master, I want to share my experience regarding the Celestial Jewelry. On the 21st of October, I was supposed to be on a business trip to Taipei. So, there’s this hotel which is rumored to have a lot of souls, in this hotel in Taipei.…)I hope that these few days, some of the good experiences, and some near-death experiences, and some hell experiences, would o
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-10   1202 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-10

ਰੁਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:31

ਰੁਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

(She believed that I could help her. “I didn’t listen to you when I was alive.”) It’s good that you have some affinity with her. (Yes, she regretted it. And she said, “I must believe in you and your Master, Supreme Master Ching Hai.” And on that day, the hell was emptied because of Master’s grace.) Then she reincarnated.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-09   2718 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-09

ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:31:47

ਰੂਹਾਨੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

Everything is time, time; time to work, time to get up, time to go to school, time to eat, time to take medicine, time to receive parents or family, time to… oh, all the time. All the time; time, time, time. This is a trick of this illusionary world, to make us always feel on edge.Hallo, guys. What a beautiful day! It’s beautiful. Hallo. Good day, huh
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-08   3447 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-08

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

00:29:45

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

Nothing is hidden. Anything you’ve spoken will remains in the air, remains in the water, remains in the trees, remains on the grass, in the ground, everywhere. (Wow!) Maybe one day, scientists will be able to catch it. (Wow!) And then we can hear Jesus personally preach to us. (Amazing.) Or we can hear Buddha’s talk in His language that we don’t understand.&nb
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-07   3220 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-07

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

00:31:03

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

And the if you do something wrong, you attract wrong, attract the wrong kind of people, wrong kind of situation, wrong kind of ghost. (Yes, Master.) That’s why merit is utmost important. Moral is your shield in this world. Of course, God helps you, but you’ve got to help yourself also.(If people repent, they go straight to Heaven, just
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-06   3506 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-06

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:31:15

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

Between every level, there is a buffer zone, vast and massive and unattainable. If you are there without anyone, you will be lost. You can never find your way out. (Wow.) So, if you want to go to the Fifth Level, for example, you need a Master to take you across the Fourth Level.That’s why if I can do it… You see, now I clean my own house. I wash my o
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-05   3729 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-05

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:45

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਗਈ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਕਰ-ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ। (ਓਹ।) ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦਸਤਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਟੀ ਵਲੇਟੀ ਗਈ,, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ, ਓਹ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਸਮਸ‌ਿਆ ਸੀ। ਬਰਫ ਇਤਨੀ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-04   3329 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-04

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:30:30

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਭਾਗ 93 ਉਤੇ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀ 2004 ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਹ ਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ: "ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਿਆਕਤੀ ਗਏ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ।" ( ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੁਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ? ) ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ, ਜ਼ਰੂਰ। ( ਸੋ ਹੁਣੇ ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਭਾਗ 93 ਉਤੇ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ 20
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-03   3637 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-03

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:29:10

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

"ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰ‌ਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪਿਆਰ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰ‌ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਅਤੇ ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੇਣਾ ਨਵੇਂ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਿਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹੋਂਗੇ। ਘਟੋ ਘਟ ਚੌਥੇ ਪਧਰ ਨੂੰ। ਆਮੇਨ। ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ। ਚੁੰਮੀਆਂ।" ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾ, ਬਲਾ, ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰਾਂ? ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ। ਅਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ( ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-02   5229 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-02

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:34:56

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

"ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਵੀਗਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਸ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਥੇ। (ਵਾਓ।) ਫਿਰ, ਜੇਕਰ ਸਮੁਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀਗਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਕ ਦਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਕ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਂ ਕੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-01   9130 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-07-01

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:31:26

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਧਰ ਤੋਂ, ਆਦਿ, (ਹਾਂਜੀ।) ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਹਿਣਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ । (ਵਾਓ।) ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ।ਅਸੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-30   6095 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-30

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:28:33

ਟਿੰਮ ਕੋ ਟੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਤੇਗਾ, ਨੌਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਪੁਛ ਰਹੀ ਸੀ, "ਕੀ ਉਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੈ?" ਸੋ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਨੇਕ ਢੰਗ ਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਿਛੇ ਇਹ ਜ਼ੋਸ਼ੀਲੇ ਦਾਨਵ ਹਨ। ਉਥੇ ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਕਈ ਹਨ।" ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਥੇ, "ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਘਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਸੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-29   8146 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-29

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:33:56

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

ਖੈਰ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਂਗ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਨੈਤਿਕ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ ਨਸੀਹਤਾਂ ਬੁਧ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਈਸਾ ਜਾਂ ਮੋਸਸ ਨੇ ਦਿਤੇ ਸਨ 10 ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਮ, ਰਬੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-27   613 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-27

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:34:50

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ ਤਕਦੀਰ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਮਤ ਵਜੋਂ। ਸੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਾਂ ਕਰੋ!"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-26   511 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-26

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:40:08

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਲਈ ਸਚਮੁਚ ਨਿਮਰ ਹੋਣਾ, ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾਂ ਵਡੀ, ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਪਕੜ ਤੋਂ ਇਸ ਹਉਮੇਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ, ਕੁੜਿਕੀ ਤੋਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-25   708 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-25

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:34:36

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਸੋ, ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਨਾਸਾਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਛਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਲਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ: "ਆਹ, ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ!" ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ - ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਤਨਾ ਜਿਆਦਾ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਕ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਾਲੀ ਸਫਾਈ ਵਿਚ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-24   827 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-24

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:37:53

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਪਤ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਂਕਿ ਹਰ ਇਕ ਜੁੜ ਸਕੇ, ਇਕਮਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਵਧੇਰੇ ਇਤਫਾਕ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਲਦੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-23   616 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-23

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:35:44

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁਚਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਮੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲਵੇਗਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-22   599 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-22

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:34:43

ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ, ਸਤ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਸਾਧਨਾ ਅਭਿਆਸ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੈ। ਬਸ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਸੀਹਤਾਂ ਨਾਲ। ਬਸ ਸਿਧਾ ਚਲੋ। ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-21   957 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-21

ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:37:37

ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਛੇ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

It’s a beautiful television we have. All the best programs, all the selected of the best, and it’s very beneficial, because of good programs, good words, good sentences, good meaning, good vibrations as well. Of course, BMD (Between Master and Disciples) is the most beneficial, but every other program is also beneficial inside and outside. And also, some lady,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-20   857 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-06-20
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ