ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ਵਾਟਰਮੈਲ਼ਨ ਪੰਚ, ਕੈਰਟ ਕਿਕ ਐਂਡ ਵੇਜ਼ ਬਾਰਗਰ ਚੌਪ: ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਗ ਫੂ ਕਹਾਣੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:33:03

ਵਾਟਰਮੈਲ਼ਨ ਪੰਚ, ਕੈਰਟ ਕਿਕ ਐਂਡ ਵੇਜ਼ ਬਾਰਗਰ ਚੌਪ: ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਗ ਫੂ ਕਹਾਣੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਲਈਂ ਨਹੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਦਬੀ ਹੋਈ ਐਨਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਸੋ, ਜੇਕਰ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾਬਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤਕ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤੀ ਗਈ ਊਰਜ਼ਾ, ਐਨਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-04-03   1 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-04-03

ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਪੰਚ, ਕੈਰਟ ਕਿਕ ਐਂਡ ਵੈਜ਼ ਬਾਰਗਰ ਚੌਪ: ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕੰਗ ਫੂ ਕਹਾਣੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:37:10

ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਪੰਚ, ਕੈਰਟ ਕਿਕ ਐਂਡ ਵੈਜ਼ ਬਾਰਗਰ ਚੌਪ: ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕੰਗ ਫੂ ਕਹਾਣੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੰਗ ਫੂ ਦਾ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੁਧ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਕ ਰੁਚੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈਂ । ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੰਗ ਫੂ ਸਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-04-02   140 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-04-02

ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਪੰਚ, ਕੈਰਟ ਕਿਕ ਐਂਡ ਵੈਜ਼ ਬਾਰਗਰ ਚੌਪ: ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਗ ਫੂ ਕਹਾਣੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:29:08

ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਪੰਚ, ਕੈਰਟ ਕਿਕ ਐਂਡ ਵੈਜ਼ ਬਾਰਗਰ ਚੌਪ: ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕੁੰਗ ਫੂ ਕਹਾਣੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਕੁਝ ਸਿਖੋ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਕਸਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਉਠੋ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਸਰਤ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਸਥਿਰ। ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-04-01   225 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-04-01

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਰੂਪ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:33:45

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਰੂਪ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਲਈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਮਾਸ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਮਛੀਆਂ ਖਾਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਡਰਗ ਲੈਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈਂ। ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ; ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-31   422 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-31

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਰੂਪ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:38:16

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਰੂਪ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਬਸ ਸਵਰਗ ਉਤੇ ਹੀ ਨਾਂ ਨਿਰਭਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਥੇ। ਜੇਕਰ ਮਹੌਲ, ਐਨਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭੌਤਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-30   704 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-30

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਰੂਪ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:33:34

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਰੂਪ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਜਿਆਦਾਤਰ , ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਚਾ ਜਾ ਸਕੋਂ, ਅਗਲੇ ਪਧਰ ਤਕ। ਸੋ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸਚਮੁਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖੋ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਉਤੇ, ਜਾਂ ਅਭਿਆਸ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-29   541 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-29

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਰੂਪ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:38:16

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਰੂਪ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਗ‌ਿਆਨਵਾਨ ਜੀਵ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਇਕ ਉਚੇਰੇ ਪਧਰ ਤੇ ਨਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵ, ਅਨੇਕ ਹੀ, ਉਹ ਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸ‌ਿਆਵਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜੀਵ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਧ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-28   623 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-28

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਰੂਪ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:33:48

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਰੂਪ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਸੋ, "ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਂਵੀਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਚੀ, ਬਹੁਤ ਉਚੀ ਚਿਲਾਇਆ, 'ਓ ਭਿਕਸ਼ੂ, ਭਿਕਸ਼ੂ, ਭਿਕਸ਼ੂ, ਜ਼ਰਾ ਰੁਕੋ ਇਕ ਮਿੰਟ ਲਈਂ। ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਇਕ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨੀਝ ਵਾਲਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਤੇ। ਉਹਦਾ ਫੁੰਕਾਰਾ ਅਤੇ ਨੀਝ ਪੌਂਦੇ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।'"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-27   368 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-27

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਨੰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਪਾਥੀਕਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:28:49

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਨੰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਪਾਥੀਕਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ, ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਥੋਂ ਤਕ, ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤ੍ਰੇਲ ਵਿਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਵਾ ਹੇਠਾਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਛਤਰੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਕ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਢਕਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਕਾਮ ਲਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ... ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਨਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-26   480 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-26

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਨੰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਪਾਥੀਕਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:31

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਨੰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਪਾਥੀਕਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਨਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੁੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਵੋਂ ਇਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗਿਆਨ, ਤੁਸੀ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-25   518 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-25

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਨੰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਪਾਥੀਕਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:57

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਨੰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਪਾਥੀਕਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ ਬਾਹਰਲਾ ਅਭਿਆਸ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋ ਤਿਆਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਚਮੁਚ ਤਿਆਗਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਸਲੀ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਸਮਝੇ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-24   532 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-24

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਨੰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਪਾਥੀਕਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:35:37

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਨੰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਪਾਥੀਕਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਕਿਤਨਾ ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਜਿਤਨੇ ਘਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਉਤਨਾ ਘਟ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਦਾਰਥਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੋ ਸਚਮੁਚ ਜਿਵੇਂ ਬੰਨਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਘੁਟ ਕੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-23   516 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-23

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਅੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਭਾਗ

00:28:54

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਅੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾ ਭਾਗ

ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈ ਸੋਚਿਆ, "ਓਹ, ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।" ਪਰ ਨਹੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀ ਸੀ। ਨਹੀ ਤਾਂ, ਸਮਚੁਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਨੂੰ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਰ ਯੁਧ ਨਹੀ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਵਿਆਕਤੀਗਤ ਯੁਧ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-22   605 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-22

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਅੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:33:12

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਅੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਕ ਉਚੇਰੇ ਪਧਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ। ਬੁਧੀ ਬਸ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਤਤ, ਸਾਰ ਹੈ ਮਨ ਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀ ਸਿਖ ਸਕੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ। ਇਹ ਨਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਵਿਚ, ਪਰ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਬੁਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਿਖਿਆਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-21   598 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-21

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਅੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:46

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਅੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮ‌ਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਬਿਹਤਰ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਦੋ ਜੋੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ, ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੋਤਲ ਪਾਣੀ ਲਈਂ, ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਥਾਲੀ ਚਪਾਤੀ ਅਤੇ ਭੋਜ਼ਨ ਲਈ। ਬਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਕ ਚਮਚਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-20   662 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-20

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਅੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:33:28

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਅੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

"ਅਗ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਸ ਜਗਾ ਜਿਥੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਗਾਓਸ਼ਾਲਕ ਨੇ ਇਕ ਚਿਤਾਵਣੀ ਦਿਤੀ। ਪਰ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਵਦੀ ਆਤਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਹ ਗਰਮੀਂ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਲਾਟਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਅਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਆਸਤ ਸੀ ਬੁਝਾ ਰਿਹਾ ਅੰਤਲੀ ਅਗ," ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਾਡੇ ਲਾਲਚ, ਕ੍ਰੋਧ, ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅਗ ਅੰਦਰੇ। ਉਹ ਵਿਆਸਤ ਸੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਟ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਨਹੀ ਸੁਣ‌ਿਆ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-19   701 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-19

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਅੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:34:17

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੋ ਅੰਦਰੇ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਜਿਵੇਂ ਕੁਆਨ ਯਿੰਨ ਬੋਧੀਸਾਤਵਾ, ਅਵਾਲੋਕੀਤੇਸਵਾਰਾ, ਉਹ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ, ਜਨਮ ਦਰ ਜਨਮ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਉਹ ਇਕ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਬਸ ਇਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਪਤਨੀ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-18   755 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-18

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਦੁਖ-ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੈਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:32:23

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਦੁਖ-ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੈਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਮਹਾਂਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਅਤੇ, ਆਪਣਾ ਹਥਾ ਉਪਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਸ਼ੁਲਪਾਨੀ! ਗੁਸਾ ਗੁਸੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਨਹੀ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ। ਸੋ, ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਗੁਸੇ ਸੀ।'
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-17   621 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-17

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਦੁਖ-ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੈਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:34:07

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਦੁਖ-ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੈਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਨੁਪਾਤੀ, ਕੁਆਨ ਯਿੰਨ, (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ) ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ) ਆਵਾਜ਼, ਤੁਸੀ ਜਵਾਨ ਰਹੋਂਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਤਕ। ਘਟੋ ਘਟ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਲਗੋਂਗੇ ਨੂਰਾਨੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-16   886 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-16

ਜੀਵਨ ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ: ਦੁਖ-ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੈਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:32:53

ਜੀਵਨ ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ: ਦੁਖ-ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੈਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਕਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਵਾਉਂਣਗੀਆਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀ ਹੋਂ, ਇਹ ਇਕ ਚੇਤਾਉਣੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੋਂ, ਵਧੇਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀ ਮਾਰਗ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜ਼ਕ ਦੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-15   906 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-15
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ