ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਕਹਾਣੀ ਮਾਗਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:30:38

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਕਹਾਣੀ ਮਾਗਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

We humans can take care of these small things. Actually, not really, huh? Not really. It’s true that sometimes the gods and the animals recognize goodness in some humans, but the humans themselves do not.The dog’s separate hut, the front porch is for dogs also, but the big dog has a separate hut because he likes to be outdoors. Only whenever it is so c
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-26   1 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-26

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਕਹਾਣੀ ਮਾਗਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:33:29

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਕਹਾਣੀ ਮਾਗਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਸੋ ਰਾਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ, ਇਕ ਆਦਮੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ।" ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਹਾਥੀ ਵੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਹਨ। ਸੋ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਇਥੋਂ ਤਕ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-25   249 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-25

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਕਹਾਣੀ ਮਾਗਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:28:48

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਕਹਾਣੀ ਮਾਗਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

"ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਪਿਆਰ ਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣਾਵੋ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਭੂਰ ਰਖੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੇ ਲਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥਲੇ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ।" 33 ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਨਹੀ ਸੀ ਉਨਾਂ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਦਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-24   361 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-24

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਕਹਾਣੀ ਮਾਗਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:35:42

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਕਹਾਣੀ ਮਾਗਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

"ਮਾਹਾਲੀ, ਸਾਕਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਤੇਤੀ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਉਪਰ; ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ਾ। ਮਾਹਾਲੀ, ਸਾਕਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ੇ ਨੇ ਇਕ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਚ ਇਕ ਮਨੁਖ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਤ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸਤ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਕਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਦੀ ਆਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-23   456 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-23

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਕਹਾਣੀ ਮਾਗਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:32:51

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਕਹਾਣੀ ਮਾਗਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਇਹ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਾਗਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਾਗਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਉਤੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿਚ ਵੇਸਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਰਾਜ਼ਾ ਸਾਕਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ। ਸਾਕਾ ਰਾਜ਼ਾ ਹੈ 33 ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ 33 ਸਵਰਗਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ 33 ਮੁਖ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-22   599 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-22

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਕਟ - ਕਿਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:35:42

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਕਟ - ਕਿਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਅੰਤ ਕਹਾਣੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਦੁਖ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਪਸਵੀ ਸਾਧਨਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਚਮੁਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਨੀ ਪਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-21   806 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-21

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਕਟ - ਕਿਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:33:42

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਕਟ - ਕਿਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ, ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜਿਆਦਾਤਰ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਲੋਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਕਿ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੌਂ ਜਾਣਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-20   800 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-20

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਕਟ - ਕਿਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:36:46

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਅਖੀਰਲੀ ਸੰਕਟ - ਕਿਲ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ, ਤਿੰਨ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਅਸੀਂ ਮਨੁਖ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ। ਜਾਨਵਰ, ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪਤੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਉਪਰ। ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ, ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਘਰ, ਸੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-19   988 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-19

ਸਾਧਨਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ

00:29:33

ਸਾਧਨਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਸਚਮੁਚ ਸਾਧਨਾ ਅਭਿਆਸ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਟ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆ ਨਾਲ। ਸਚਮੁਚ ਉਸ ਤਰਾਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। (ਹਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਹਾਏ, ਦੋਸਤੋ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-18   4543 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-18

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:37:31

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੰਗਾ, ਗਹਿਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਉਸ ਪਲ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਹਿਰੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ। ਉਸ ਪਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਚੇ ਚੁਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਮਾਧੀ ਵਿਚ, ਉਹ ਹੈ ਬਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਧਾਰਨ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਫਿਰ ਆਤਮਾਂ ਇਤਨੀ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-17   1115 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-17

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:36:16

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗਹਿਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਵਰਗ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਸਿਖਿਆ ਗੈਰ-ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਸਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-16   1074 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-16

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:37:50

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਵਧੇਰੇ ਅਭਿਆਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਝ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋਂਗੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-15   1033 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-15

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:33:51

ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ... ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨੇਕ ਹੀ ਗੁਰੂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-14   1276 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-14

ਸ਼ਾਂਤੀ: ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ

00:42:20

ਸ਼ਾਂਤੀ: ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ

And also even, for example, his cook, his chef in the White House, anytime he (the president) needs a meal, they immediately bring. They might not be sick, but they touch those frozen meat and fish and stuff like that, which still are virus-laden. The scientist have been researching, and found that the virus still survives after three weeks. But if they continue doing more research, probabl
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-13   2572 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-13

ਸ਼ਾਂਤੀ: ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

00:46:06

ਸ਼ਾਂਤੀ: ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

He prays for peace. (Yes.) That’s what I know inside. (Wow!) Heaven told me that he prays for peace. (Wow!) (That’s amazing!) You cannot cheat God. (Yes.) You cannot blind Heaven. So They know. (Yes, Master.) Anyway, peace is the most precious thing that any president can give to his country and the world.I am not running for president, so nobody can w
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-12   2882 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-12

ਸ਼ਾਂਤੀ: ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

00:48:21

ਸ਼ਾਂਤੀ: ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਡੀ ਤਸੀਵਰ ਦੇਖਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਓਹ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ, ਕੇਵਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ: ਵੀਗਨ ਬਣੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ੋ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਖੈਰ, ਘਟੋ ਘਟ ਉਹ ਇਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਟੋ ਘਟ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਜ਼ੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਫਲ ਹੈ। (ਹਾਂਜੀ।) ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-11   2951 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-11

ਸ਼ਾਂਤੀ: ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:32:03

ਸ਼ਾਂਤੀ: ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

The Americans, as a whole, they also donate a lot to different countries. (Yes.) Their own poor people and different countries. Of course, they cannot do everything. You know the world is big. But they donate a lot. I think Americans are the biggest donators in the world. Any more questions? (Yes, one more question, Master. There has been a lot of negative
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-10   3005 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-10

ਸ਼ਾਂਤੀ: ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:31:16

ਸ਼ਾਂਤੀ: ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਉੇਹ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਰਹਿਣ ਲਈ, ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਨੇਕ, ਅਨੇਕ ਜਾਨਵਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਇਕ ਨਸਲ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਜਾਨਵਰ। ਕਲ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਸੀ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਡਡੂ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਠੇ ਜਿਨਾਂ ਵਡਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਲ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਸਣ ਲਈ। ( ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੜੀ ਸੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਿਮ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-09   3342 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-09

ਸ਼ਾਂਤੀ: ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:30:47

ਸ਼ਾਂਤੀ: ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਤਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਦੁਖ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਪੀੜਾ, ਉਦਾਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀ ਚੀਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਦਦ ਲਈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ! ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਿਆਰਿਓ। ਜ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-08   3394 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-08

ਸ਼ਾਂਤੀ: ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ,ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:28:54

ਸ਼ਾਂਤੀ: ਵਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ,ਦਸ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਸਚਮੁਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਜੀਣ ਲਈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ, ਅਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਅਵਧੀ ਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਵ ਕਿਉਂ ਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕੁਝ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕ ਪਖ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲਈ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਪਰ ਇਹ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-07   3168 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-10-07
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ