ਸਿਰਜ਼ਣਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ?

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ।

Explore the Channel

Korean Violinist Won Hyung-joon: Building a Peaceful Land Through Music, Part 1 of 3

00:20:04
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Korean Violinist Won Hyung-joon: Building a Peaceful Land Through Music, Part 1 of 3

Mr . Won Hyung-joon, a Korean violinist widely recognized for his musicianship and activism for peace on the Korean Peninsula. Violinist Won Hyung-joon was a child prodigy, through his prolific career, Mr . Won has focused on fostering peace for all lands with his music and inspired to think of music as a medium of reconciliation. He later performed at the United Nations General Assembly Hall in 1996, under the theme “ World Peace.” Such performance strengthened his resolve to use his influence through music to foster the reunification of Korea.
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-04-26   1095 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-04-26

Jan Hendrik Hofmeyr – Voice of South Africa’s Consciousness

00:18:35
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Jan Hendrik Hofmeyr – Voice of South Africa’s Consciousness

Jan Hofmeyr, one of the greatest politicians and intellectuals of South Africa. He had an extraordinary academic background. Because he strongly opposed the separation of people, but upon becoming the Administrator of the Transvaal, he was able to make influential decisions that would serve as stepping stones to more unified change. In 1929, Jan Hofmeyr entered Parliament of the South Africa party. There he openly opposed all discriminatory (namely apartheid) laws which were being passed in the 1930s. He actively communicated the importance of an unbiased society to all parties, and in 1933, he finally succeeded in bring together the South Africa party and Nationalist Party through the creation of the United Party. Jan Hofmeyr’s unmoving efforts to bring justice and peace to South Africa are timeless beacon of light for leaders and individuals everywhere.
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2019-02-17   973 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2019-02-17

Kind Governments, Kind Citizens: Argentina, Armenia, and Aruba

00:17:30
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ

Kind Governments, Kind Citizens: Argentina, Armenia, and Aruba

Our country is also on track to increase its solar and wind energy to 20% by 2025. But here comes the best changes of all: Believe it or not, Argentina, formerly known as the world’s second-largest beef-eating nation, is steadily going vegan! Buenos Aires is now home to over 60 vegan and vegetarian restaurants, with many other places offering plenty of plant-based options. As the owner of one Buenos Aires vegan restaurants has said, “Veganism is on the rise. Each year more and more people are starting to see animals differently.”
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2019-05-27   1243 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਾਕਾਰਾਤਮਿਕ ਬਦਲਾਵ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ
2019-05-27

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 39 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

00:27:04
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 39 - Lord Shakyamuni Buddha’s Prophecies about Maitreya Buddha

Originally, the body can last for a very long time – 800 years is nothing. It can last for 8,000 years, even 80,000 years. It’s not a big deal. Our body is a wonder originally. It can automatically rejuvenate! About every four weeks, it renews itself. It renews the blood, skin and cells. So every three or four weeks, we should be rejuvenated, then we can live forever. We used to wish our emperors “to live 10,000 years.” Maybe they did live that long. Otherwise, how could people think of this? It used to be like that. People used to live 10,000 years.
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-05-26   1105 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-05-26

Korea takes positive step towards peace

00:00:50
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Korea takes positive step towards peace

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-25   566 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-25

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 4 of 6

00:15:17
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 4 of 6

"We sat under a tree to rest. Whether we had a dream or saw a vision, we're not sure. But somehow Mother Nature told us an ancient secret of our planet. This secret has almost been forgotten. It's a secret that must be shared." "We are all the same!" "Our hearts are the same. We all need love, and we all want to live our lives. So when you meet another being, and you remember the secret, you will always treat the other well and do the right thing."
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-05-25   1357 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-05-25

Global foodbank network works to alleviate world hunger

00:01:04
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Global foodbank network works to alleviate world hunger

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-25   545 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-25

Canada provides nutrition support to refugee children in Egypt

00:01:06
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Canada provides nutrition support to refugee children in Egypt

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-24   348 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-24

Taiwan leads Asia in gender equality

00:01:14
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Taiwan leads Asia in gender equality

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-24   342 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-24

Benin commits to supplying water and power to remote villages

00:01:09
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Benin commits to supplying water and power to remote villages

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-24   338 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-24

Guinea Bissau lauded for political stability

00:00:59
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Guinea Bissau lauded for political stability

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-23   691 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-23

India receives funding for safety improvement of dams

00:01:14
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

India receives funding for safety improvement of dams

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-23   405 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-23

Emirati nonprofit assists over one million underprivileged persons worldwide

00:01:18
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Emirati nonprofit assists over one million underprivileged persons worldwide

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-23   394 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-23

Japan provides humanitarian aid to Bangladesh

00:01:14
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Japan provides humanitarian aid to Bangladesh

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-22   493 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-22

Turkey reopens border with Syria

00:01:03
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Turkey reopens border with Syria

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-22   970 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-22

Large international corporation supports women in over 90 countries

00:01:12
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Large international corporation supports women in over 90 countries

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-22   725 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-22

Australia funds water quality improvements in Iraq

00:01:09
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Australia funds water quality improvements in Iraq

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-21   428 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-21

South Sudan receives humanitarian supplies from China

00:01:10
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

South Sudan receives humanitarian supplies from China

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-21   721 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-21

Denmark renews refugee employment policy

00:01:16
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Denmark renews refugee employment policy

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-21   974 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-21

Empress Sisi: The Beautiful Free-Spirited Monarch of Austria, Part 1 of 2

00:15:51
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Empress Sisi: The Beautiful Free-Spirited Monarch of Austria, Part 1 of 2

Empress Elisabeth of Austria, or Empress Sisi, as she was fondly known, is revered as ultimate fairytale royalty - beautiful, spirited and enigmatic. Along with her husband, Franz Josef, she wore the crown of the Danube Monarchy from 1854 to 1898, governing a vast pluralistic state in central and southeast Europe. Though the life of Empress Sisi is still a mystery shrouded in myths, her poetry reflects Her Majesty’s true spirit. They portray a deeply sensitive and spiritual woman who carried out only good works and longed for higher realms, a being who mastered the art of perceiving the essence of things, going beyond appearances and courtly pageantry.
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2019-05-19   6570 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2019-05-19

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 3 of 6

00:14:14
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 3 of 6

“Okay! This is the secret: farm animals and pet animals and human beings are all the same. Does everybody here love their mothers? Does everybody here have friends? Have feelings of being sad, happy, loving? Do you bleed when you are cut? Do you need shelter and food? Does everybody here like to look at the stars and the sunrise and flowers? Do you like to play? And most of all, do you want to keep living your life?” The answer was a resounding “yes” to all the question. “There’s your proof! You are all the same.”
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-05-15   1430 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-05-15

India and Pakistan yearn for peace

00:01:08
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

India and Pakistan yearn for peace

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-13   1079 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-13
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ