ਸਿਰਜ਼ਣਾ, ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣਾ?

ਕੀ ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਿਰਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ?

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Supreme Master Ching Hai Day, Celebrating Unconditional Goodness

00:26:39
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ

Supreme Master Ching Hai Day, Celebrating Unconditional Goodness

I wish the whole world and the entire universe a Happy Supreme Master Ching Hai Day. The Ching Hai Day is not only my day. It's your day. It's everyone's day! Everyone that did something good to your neighbors, to your pets, to the neighbor's pets, to the animals outside in the wild; anyone that helped any other beings, or respected and loved any other beings, including the non-sentient beings such as trees, plants, whenever possible; to them belong the Ching Hai Day.
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-02-22   2704 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-02-22

Be Vegan, Make Peace - Positive Changes Bring a Peaceful World

00:12:18
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Be Vegan, Make Peace - Positive Changes Bring a Peaceful World

Today, we will meet some of these young heroes, who are taking innovative action towards protecting animal rights, creating awareness about the effects on the world from climate change, as well as educating the public and their governments about these issues, whilst promoting loving kindness towards one another. Because the vegan lifestyle carries such a powerful energy - all positive, all loving, all constructive, all blessing, all intelligence - that could melt all the negative energy away, destroy it forever, and neutralize the destructive forces in our environment and in our lives in the shortest time that you could imagine, and then replace them with constructive energy and peaceful vibrations.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-10-03   248 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-10-03

EUROPEAN UNION provides funds to help refugees in North Africa

00:01:19
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

EUROPEAN UNION provides funds to help refugees in North Africa

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-21   122 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-21

Rural Bangladesh women receive welfare support

00:01:14
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Rural Bangladesh women receive welfare support

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-19   49 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-19

Turkey sends aid worldwide

00:01:29
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Turkey sends aid worldwide

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-17   32 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-17

Heaven-Inspired Sculptor: Constantin Brâncuşi of Romania

00:19:12
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Heaven-Inspired Sculptor: Constantin Brâncuşi of Romania

Welcome to this week’s episode of Models of Success, featuring Constantin Brâncuşi, an extraordinary sculptor from Romania. Constantin Brâncuşi, widely known simply as Brâncuşi, was born in 1876 in the beautiful region of Oltenia, Romania. We spoke to Dr. Sanda Miller, Senior Lecturer in Media and Visual Arts at Southampton Solent University in the United Kingdom and the author of "Constantin Brâncuşi, A Survey of His Work," who told us more about the life and works of this renowned artist.
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2019-09-14   200 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2019-09-14

QATAR assists Syrian refugees

00:01:15
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

QATAR assists Syrian refugees

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-11   48 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-11

JAPAN provides aids to help children in Sierra Leone

00:01:06
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

JAPAN provides aids to help children in Sierra Leone

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-11   25 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-11

United Nations supports sustainable development worldwide

00:01:28
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

United Nations supports sustainable development worldwide

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-09   77 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-09

Being Raw, Wholesome and Vegan by Dr. Chau, Part 2 of 2 - Hong Kong Style Dan-Dan Noodles and Nut Milk Tea

00:22:30
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Being Raw, Wholesome and Vegan by Dr. Chau, Part 2 of 2 - Hong Kong Style Dan-Dan Noodles and Nut Milk Tea

Dr. Chau is the founder and chairman of the Hong Kong Vegetarian Society and owner of the Greenwoods Raw Cafe – the first raw vegan restaurant in Hong Kong. He is a high-profile promoter of green living and the benefits of a vegan lifestyle, and also runs raw-vegan food preparation classes. Accompanied by Chef Pak Ho from the Greenwoods Raw Cafe, Dr. Chau also previously showed us how to prepare raw vegan sautéed vegetables. Today, they will demonstrate how to make the mouth-watering and spicy raw vegan dan-dan noodles followed by the delicious Hong Kong-style nut milk tea.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-08   1769 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-08

Refugee acceptance increases in Canada

00:01:27
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Refugee acceptance increases in Canada

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-06   47 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-06

Colombia receives humanitarian assistance from Korea

00:01:10
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Colombia receives humanitarian assistance from Korea

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-06   37 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-06

Homeless shelter in New Zealand reopens after renovations

00:01:15
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Homeless shelter in New Zealand reopens after renovations

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-03   48 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-03

Veggie Channel - Paving the Compassionate Road to a Vegan Italy, Part 3 of 3

00:22:59
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Veggie Channel - Paving the Compassionate Road to a Vegan Italy, Part 3 of 3

We should help anyone in need but I don’t think that we should limit our compassion and our kindness to only human beings, but to extend it to all beings because the truth is that we are all connected, that we are all one. That when we hurt an animal we ultimately hurt ourselves. We encourage you to explore Veggie Channel to discover your own favorites and share them with your family and friends. Veggie Channel has definitely been a significant part of putting Italy on the map of veganism! If on the planet people all began to eat a plant-based diet, the problem of global warming would simply end. We must tell this to the world.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-03   519 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-09-03

Shining World Invention Award: Paveco

00:16:36
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Invention Award: Paveco

In July 2016, the wise government of Morocco implemented operation “Zero Mika” to eliminate single-use plastic bags. “Mika” is the Arabic word for plastic. This operation has opened a door for new eco-friendly materials to be developed and introduced to the market, steering people towards new choices that are good for our planet. A Moroccan student, Saif Eddine Laalej, invented an eco-friendly paving building material called Paveco that became a finalist of the ENCGT’s Enactus Social Cup competition. In recognition of his brilliant eco-innovation, Supreme Master Ching Hai graciously presented the Shining World Invention Award to Saif Eddine Laalej.
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-09-03   450 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-09-03

CHINA sends rice to drought afflicted Kenya

00:01:02
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

CHINA sends rice to drought afflicted Kenya

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-08-19   124 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-08-19

One-Love Plant-Based Food from Chief and Vegan Chef Rawsheed, Part 2 of 2 – Indigenous Vegan Chili & Grandma’s Choctaw-Muskogee Vegan Cobbler

00:21:13
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

One-Love Plant-Based Food from Chief and Vegan Chef Rawsheed, Part 2 of 2 – Indigenous Vegan Chili & Grandma’s Choctaw-Muskogee Vegan Cobbler

Do you know that singing positive words of thanks and gratitude while preparing our food creates divine loving energy? Are you interested in knowing how the Indigenous people of Choctaw Muskogee Yamassee Nation do it? It is our honor to have Chief and Chef Rawsheed Stone Coyote show us how to make another two delicious vegan cuisines, Indigenous Chili and Choctaw-Muskogee Cobbler.
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-08-18   1208 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-08-18

Qatar Charity builds villages for refugees

00:00:57
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Qatar Charity builds villages for refugees

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-08-17   117 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-08-17

Saudi Arabian charity sets world record in doing good

00:01:09
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Saudi Arabian charity sets world record in doing good

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-08-15   119 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-08-15

Nandini Gulati – Author and Mind, Body, Health Coach

00:18:28
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Nandini Gulati – Author and Mind, Body, Health Coach

We have seen that when people go on a vegan diet, and especially a wholefood plant-based diet, they can improve so many conditions. But what stops them from going vegan? Or what stops them from caring for their bodies? Thank you Nandini Gulati for helping people to understand that the mind, body and heart are all part of our well-being, and that a truly compassionate heart easily embraces veganism. May your “Guilt-Free Vegan” cookbook help countless people embrace a kinder and healthy way of living!
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-08-15   1441 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-08-15

Businessman from Bahrain helps Peruvian boy after watching video clip

00:01:07
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Businessman from Bahrain helps Peruvian boy after watching video clip

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-08-14   587 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-08-14

Kindhearted man brings joy to underprivileged children in Turkey

00:01:54
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Kindhearted man brings joy to underprivileged children in Turkey

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-08-12   557 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-08-12
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ