ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ: ਨੂੰ:
1 - 20 ਔਫ 4789 ਨਤੀਜ਼ੇ
ਚੋਣ

TOPLearn from Lord Mahavira Dec. 7, 2019

00:09:11

TOPLearn from Lord Mahavira Dec. 7, 2019

On Saturday, December 7, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai lovingly spent precious time with our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa. Master finished reading the story of Chandana from the book about the Venerated Lord Mahavira and expounded on the hardships the Great Saints and Enlightened Masters must endure in this world, and how, as spiritual practitioners, it’s best for us to live simpler lives. In Heaven’s wisdom, may we heed and learn from these valuable lessons as we continue to meditate diligently to truly know we are purely God’s children.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-12   1163 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-12

TOPDo Our Homework - Practice Diligently Dec. 1, 2019

00:05:07

TOPDo Our Homework - Practice Diligently Dec. 1, 2019

On Sunday, December 1, 2019, at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, our Most Caring Supreme Master Ching Hai shared precious time with our Association members, reading a story of Chandana from the book about the Venerated Lord Mahavira and speaking of the earlier days when Master was discovered by Truth seekers and gave some of the first initiations into the Quan Yin Method of meditation. Master reminded us that after receiving initiation we must do our homework – practice diligently as well as be more respectful of the Master-disciple relationship. “You pray to Master when you need, of course, but not always abusing our relationship.”
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-05   2854 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-05

TOPMaya is gone! Nov. 24, 2019

00:10:46

TOPMaya is gone! Nov. 24, 2019

On Sunday, November 24, 2019, at the New Land in Taiwan, also known as Formosa, our Most Compassionate Supreme Master Ching Hai shared the greatest news of all eons, for all the worlds and universes! “Maya is gone!” “The force of karma is gone!” “The negative force is also gone!” “I am just the commander in chief. Thanks all the Godses, all the Universal Beings, Who put all Their power together; otherwise, it won’t work.” “You will see. It takes a few more weeks to really feel the effect. You will see the change, bigger changes, better changes, and you will feel more light in yourself, easier to meditate, calmer.” We are in awe and forever grateful to our Ultimate Master, Lord of All Worlds, and the Universal Beings for delivering us from the clutches of maya, the negative force and the force of karma. May our joyous praises, our bountiful appreciation resound throughout the universes as all beings celebrate this epoch-making victory!
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-11-28   13274 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-11-28

TOPTake Bold Action for a Vegan World! Oct. 29, 2019

00:10:13

TOPTake Bold Action for a Vegan World! Oct. 29, 2019

On Tuesday, October 29, 2019, our Beloved Supreme Master Ching Hai delighted and warmed the hearts of our fellow Quan Yin practitioners at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, with an impromptu conference. Master spoke about Her most recent Retreat. Our Loving Master also called on us to be bold and do what we can to help save the animals and the planet. “Wherever you go, wherever you are, whenever you can by showing them the benefit of the vegan diet.”
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-11-04   6642 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-11-04

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:28:05

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Palestine refugee children receive education support from United Nations, Japan assists development in Mongolia, Sierra Leone secures funding for clean energy project, Australia to construct green hydrogen plant, Irish student develops mobile app to help homeless individuals, internationally known TV personality promotes vegan diet and record-breaking population of migratory birds spotted in Taiwan, also known as Formosa.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-12   4 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-12

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 5

00:25:22

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 5

The actor who defines charisma, Mr. Patrick Kilpatrick. “And this is my beautiful wife, Heidi. Thank You so much for having us and exposing us to so much love and wonderful, gracious hospitality. Something that’s so rare in the world, so I appreciate it.” And may we introduce you to the incredible Emmy Award-winning choreographer, Ms. Bonnie Story. “It was just amazing to work on ‘Loving the Silent Tears’… I really appreciate it and I’m so excited my husband Shaun can be here with me.” “Anytime I see any couple happy together, I always feel so happy, happy. Because in these days, these feel like it’s some rare treasure or something. Especially for artists who are so famous and live always in the limelight and glamour, and still have so much love for another being and share the love together like this; it’s really, really precious.”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-12-12   2 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-12-12

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 2 of 3

00:11:21

The Fry Family – Crafting Food for Change Since 1991, Part 2 of 3

In almost 30 years of running a business, Mr. Fry’s role has changed and evolved over time. He generously shared these changes with us. What is the future of food? Mr. Fry explains that there will be many changes concerning the marketing of foods and its consumption in the future. “There’s a couple of bad things going on with food and that’s plastic. And of course, you know, meat and animal products. So, consciousness is growing in the world. And I think that as we get deeper and deeper into this movement or evolution of humankind, supermarkets will change. We will become more natural with everything. We will have less packaging, things will not be able to be transported long distances and therefore have to be in plastic. Things will change and people will stop buying bottled water. I think those things are gonna change without any doubt. There’s no doubt at all, in my mind.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-12-12   1 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-12-12

ਸਾਰ ਇਕ ਬੁਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ Feb. 28, 2005

00:29:34

ਸਾਰ ਇਕ ਬੁਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ Feb. 28, 2005

ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੁਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ...ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਪਧਰ ਤੋਂ ਨਹੀ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ. ਪਰ ਉਹ ਨਹੀ ਸੀ ਅਪੜੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਧਰ ਤਕ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-12   4 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-12

Love of Eternal Summer: Exploring the Spiritual Treasures in Shakespeare’s Works, Part 2 of 2

00:15:58

Love of Eternal Summer: Exploring the Spiritual Treasures in Shakespeare’s Works, Part 2 of 2

In today's program, we'll continue to explore the spiritual wisdom in Shakespeare's timeless masterpieces. By drawing on the pastoral, Shakespeare reminds city-dwelling audiences of the richly edifying realizations that are born out of being in the great outdoors. "And this our life, exempt from public haunt, Finds tongues in trees, books in the running brooks, Sermons in stones, and good in everything." Shakespeare also applied his unparalleled linguistic talent to enshrine timeless values such as cherishing life, acting with high moral principle, reflecting inwardly, showing clemency, and never losing hope. In his history and tragedy plays, Shakespeare wrote about wars not only to illustrate the ramifications of killing karma, but also to propagate his ideal for a peaceful world.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-12   1 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-12

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:29:25

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Nobel Peace Prize awarded to Ethiopian leader, Syria receives medical support from humanitarian fund, major cities around the world reducing carbon footprint, India installs millions of eco-streetlights, United States tech company invents algae bioreactor to capture carbon dioxide, United Kingdom researchers find way to increase veg meal consumption and Brazilian legal office hires homeless cat.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-11   72 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-11

Love of Eternal Summer: Exploring the Spiritual Treasures in Shakespeare’s Works, Part 1 of 2

00:16:34

Love of Eternal Summer: Exploring the Spiritual Treasures in Shakespeare’s Works, Part 1 of 2

Known as Bard of Avon, William Shakespeare was one of the world’s greatest poets, playwrights, actors, and directors in the Renaissance era. Shakespeare’s lines have the magical effect of enlightening our minds to the truth that we know in our hearts. His beautiful and imaginative expressions give us insights into human life and its ephemeral nature. “All the world’s a stage, And all the men and women merely players: They have their exits and their entrances; And one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. …Last scene of all, That ends this strange eventful history, Is second childishness and mere oblivion, Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.” More crucially, he shows us how with love, wisdom,, and humility, these obstacles can be prevailed over.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-11   53 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-11

Where Does Supreme Master Ching Hai Live? Part 2 of 6

00:23:08

Where Does Supreme Master Ching Hai Live? Part 2 of 6

Today, we’ll visit more of Her early homes in Taiwan, also known as Formosa. After being invited to give lectures throughout Taiwan (Formosa), Supreme Master Ching Hai sometimes traveled to Pingtung, staying in Hao Cha Village. There, Master stayed in a tent and cave, imparting to initiates Her extensive knowledge of living in the wilderness. At the Laiyi Center, Supreme Master Ching Hai lived in a small cabin that was expanded and had a terrace added after Master left. The size of the whole house is only 7.4 by 9.6 meters. In Miaoli, perhaps the living quarters that Supreme Master Ching Hai likes the most is Her cave, two by two-two meters by two meters. Supreme Master Ching Hai often reminds us about the benefits of a modest lifestyle, and how residing in a small house is one of the best ways to simplify our lives….
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2019-12-11   259 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2019-12-11

ਸਾਰ ਇਕ ਬੁਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ Feb. 28, 2005

00:30:54

ਸਾਰ ਇਕ ਬੁਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ Feb. 28, 2005

ਮੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। (ਵਾਓ!) ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੋ। ਮੈ ਬੁਧ ਨਹੀ ਹਾਂ। ਕੌਣ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣ ਜਾਵੋਂਗੇ ਇਕ। ਜਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਲ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਹੋਂ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ! ਮੈਨੂੰ ਦਸੋ! ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੋ, ਠੀਕ ਹੈ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-11   173 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-11

Bribris-indigenous of Costa Rica

00:14:50

Bribris-indigenous of Costa Rica

The proud Bribri cultural legacy passes from one generation to the next through an oral tradition. This indigenous group has a strong bond with Mother Earth. Their language is called Bribri, which approximately 60% of the residents of the Talamanca Bribri Indigenous Reserve speak. Within the Bribri, people belong to different clans, and membership is based on the clan affiliation of one’s mother. Today, the Bribri remain an agricultural group, and besides corn, raise tubers, cacao, bananas, pejibaye, yucca, rice, and beans. Their belief regarding their origin as a people has agricultural roots. There is a belief among the Bribri that all are equal and that humans are not above the trees or water in the forest in terms of importance. As a result, nature is treated in a reverential manner.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-12-11   26 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-12-11

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:28:30

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Lives for women and children improving around the world, South Sudan receives nutrition aid from EUROPEAN UNION, international food company builds solar plant in United Arab Emirates, Korean companies collaborate to utilize waste batteries from electric cars, United States university researchers create assessment tool to help rough sleepers, Irish university obtains grant to develop vegan protein and loving canine retires from her important job of protecting penguins.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-10   88 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-10

Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh: Sections VIII to XV, Part 2 of 2

00:12:41

Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh: Sections VIII to XV, Part 2 of 2

All praise be to Thee, O my God! Thou behold my helplessness and poverty, and bear witness unto my woes and trials. How long wilt Thou abandon me among Thy servants? Suffer me to ascend into Thy presence. The power of Thy might bears me witness! …I beseech Thee, O Thou Who art my Companion in my lowliness, to rain down upon Thy loved ones from the clouds of Thy mercy that which will cause them to be satisfied with Thy pleasure, and will enable them to turn unto Thee and to be detached from all else except Thee. …From everlasting Thou hast been clothed with transcendent greatness and power, with unspeakable majesty and glory. There is no God beside Thee, the Almighty, the All-Glorious, the Ever-Forgiving.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-10   99 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-10

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 4

00:30:35

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 4

We are privileged to present to you "Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists." Now let's start with Part 4. "I like the way you talk about your husband.…It's not easy to be a spouse of a famous, beautiful woman or a handsome man. It's not easy. All eyes are on them and you never know if he stays or she stays. But they do stay, and they have kids even. Believe it or not. Oh, wow! Thank you, thank you. Thank you for raising good families and being faithful, supportive to each other. Really, it warms my heart so much. I love these kinds of fairytale stories." "It's rare to be famous and people all adore you and you still stay faithful with your one and only partner. This is really rare. It's worthy of admiration."
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-12-10   425 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-12-10

It’s Time to Acknowledge the Rights of Animals, Part 1 of 2

00:14:32

It’s Time to Acknowledge the Rights of Animals, Part 1 of 2

Do you know that December 10th is our day, International Animal Rights Day? In 1998, the organization Uncaged launched, on the same date as Human Rights Day, the first-ever International Animal Rights Day. Uncaged was founded in 1993, by Angela Roberts and Lynn Williamson and is now known as the Centre for Animals and Social Justice (CASJ). which acts as a voice for animals by carrying out pioneering research and furthering just animal treatment by promoting reforms that could better our welfare. Another UK-based group called Surge. Surge started “The Official Animal Rights March” in 2016 that has since become an annual event held not just in London, UK, but also around our world. The gathering’s purpose is to spark vegans everywhere to speak up for the animals and become active in driving positive change in their local communities.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-12-10   65 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-12-10

ਸਾਰ ਇਕ ਬੁਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ Feb. 28, 2005

00:34:14

ਸਾਰ ਇਕ ਬੁਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ Feb. 28, 2005

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਆਉਣ ਲਈ - ਸਵਾਗਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ! ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੋਂ। ਤੁਸੀ ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਸਨੇਹੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋਂ! ਤੁਸੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁਛਿਆਰ ਮੁੰਡੇ ਹੋਂ! ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ, ਚੰਗੇ, ਚੰਗੇ! ਓਹ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜ਼ਨ ਡੇਗ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-10   252 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-10

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:28:30

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

World Bank assists child welfare in Myanmar, displaced Iraqis receive resettlement support, Morocco takes step toward lowering carbon emissions, Australian nonprofit organization invests in addressing plastic pollution, lawyer receives prestigious award for helping end statelessness in Kyrgyzstan, United States fast food chain integrates vegan egg into menu and United Kingdom supports global biodiversity.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-09   84 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-12-09

Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh: Sections VIII to XV, Part 1 of 2

00:14:18

Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh: Sections VIII to XV, Part 1 of 2

The Bahá’i Faith rests on three core principles: unity of God, unity of religion, and unity of humankind. Prayers and Meditations by Bahá’u’lláh. "Magnified be Thy name, O Lord my God! I know not what the water is with which Thou hast created me, or what the fire Thou hast kindled within me, or the clay by which Thou hast kneaded me. The restlessness of every sea hath been stilled, but not the restlessness of this Ocean which moves at the bidding of the winds of Thy will. The flame of every fire hath been extinguished except the Flame which the hands of Thine omnipotence have kindled, and whose radiance Thou hast, by the power of Thy name, shed abroad before all that are in Thy heaven and all that are on Thy earth. As the tribulations deepen, it waxes hotter and hotter. Behold, then, O my God, how Thy Light hath been compassed with the onrushing winds of Thy decree, how the tempests that blow and beat upon it from every side have added to its brightness and increased its splendor. For all this let Thee be praised."
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-09   74 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-09

Where Does Supreme Master Ching Hai Live? Part 1 of 6

00:16:54

Where Does Supreme Master Ching Hai Live? Part 1 of 6

Over several decades, while tirelessly travelling around the world to spread the Truth and elevate the planet, Supreme Master Ching Hai has stayed in simple abodes known only to a handful of people. You may be as curious as we were to know what these homes are like. With Master's gracious permission, we are privileged to present some glimpses into Her private living quarters in various countries, where She resided during different periods. Along the way, we'll also share related touching stories, which may give us insights into Master's caring and harmonious way of life. In the 1980s, after returning from Her quest to find the Truth in India, Supreme Master Ching Hai officially began Her mission in Taiwan, also known as Formosa. Not having a place to stay at first, Supreme Master Ching Hai and Her renunciates lived in tents with few belongings, camped by riversides, and moved from place to place….
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2019-12-09   760 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2019-12-09

Building A Peaceful Planet for All Beings –– with Animal Justice Champion “Animal Rebellion,” Part 1 of 2

00:22:10

Building A Peaceful Planet for All Beings –– with Animal Justice Champion “Animal Rebellion,” Part 1 of 2

Animal Rebellion was established in June 2019 by eighteen leading social justice groups in the UK, broadly known as the Rebellion Alliance. Both groups, Animal Rebellion and Extinction Rebellion, plead with the government to declare climate change as an emergency, to act with urgency to slash emissions to “net-zero” by 2025, and to set up a citizens’ assembly with legislative power. "Animal Rebellion’s goal is a world where all animals, all beings are free from exploitation and oppression.… We all need a stable climate to survive. And Animal agriculture is the leading cause. …So, the only way we can address the climate emergency is by first addressing the animal emergency, and the strategy that we’ll be using will be non-violent direct-action civil disobedience. When we do these actions, we really force the public to listen, and to hear this narrative that we are telling."
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-09   87 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2019-12-09

ਸਾਰ ਇਕ ਬੁਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ Feb. 28, 2005

00:35:27

ਸਾਰ ਇਕ ਬੁਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ Feb. 28, 2005

ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ (ਵੀਗਨ) ਗੌਲਾਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈ ਇਕਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਨਹੀ ਸੀ ਗੌਲਾਸ਼ ਅਸਲ ਵਿਚ, ਪਰ ਮੈ ਉਸ ਤਰਾਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਮਾਨ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-09   275 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2019-12-09
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ