ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ ਨੂੰ
1 - 20 ਔਫ 5405 ਨਤੀਜ਼ੇ
ਚੋਣ

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈਂ

01:04:30

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈਂ

ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰੋ, ਮੈਂ ਸਚਮੁਚ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਸ ਇਕ ਚੇਤਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਸਹੀ, ਜਾਇਜ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰਨੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹਨ - ਸਾਥੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਵਸਨੀਕ, ਉਹ ਹੈ, ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਜਾਨਵਰ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਆਸਰੇ, ਮਾਯੂਸ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਦਿਆਲੂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਤਿਆ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ । ਸੰਸਾਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ, ਮਨੁਖ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਰਫਤਾਰ ਤੇ। ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਰੋਗ ਫੈਲ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ ਨਵੀਆਂ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਜ਼ੀਬ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਤਖ ਦਿਸ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਜਗਾ। ਚਿਤਾਵਣੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਐਮਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ! ਸਾਡੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਛੀ, ਅੰਡੇ, ਦੁਧ ਉਦਯੋਗ, ਆਦਿ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਉਦਯੋਗ ਹਨ ਮਾਰੂ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਤਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ, ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਲਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀਗਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈਂ, ਹੋਰ ਨਹੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੁਖ-ਪੀੜਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੀੜਾ, ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ, ਮਾਨਸਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਮਤਾ ਰਹਮਤਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦਿਆਲਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਿਹਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀਗਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਨਾ ਦੌੜੋ ਦੂਰ ਇਸ ਨਾਟਾਲਣਯੋਗ ਫੈਂਸਲੇ ਤੋਂ। ਬਸ ਸਿਧਾ ਹੀ ਵੀਗਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੋ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੁਸੇ ਸਾਡੇ ਉਪਰ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੌਸਮ ਨਾਲ, ਵਧੇਰੇ ਪਲੇਗਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਖੌਫ, ਵਧੇਰੇ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸੀਬਤ । ਕੰਮ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ, ਪਵਿਤਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਹੁਣੇ। ਵੀਗਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੋ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈਂ। ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਵੋ। ਜਿਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੋਆਂ ਲਈ, ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਭੇਜ਼ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਖਾ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ: “ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ, ਨਾਲੇ ਮਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅੰਡੇ, ਦੁਧ, ਫਾਰ, ਲੈਬ ਟੈਸਟ, ਕੌਸਮੈਟੀਕਸ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ,” "ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ ਲਈ" ਅਤੇ "ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ” ਇਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਇਟ ਤੋਂ: SupremeMasterTV.com/download
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-29   14984 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-29

TOPਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਬੁਲਾਵਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 6 ਨੂੰ, 2020

01:36:41

TOPਸਰਬਉਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਬੁਲਾਵਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 6 ਨੂੰ, 2020

ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਸਚਮੁਚ ਬੇਹਦ ਨੇੜੇ ਹੈ ਸੰਕਟ ਵਿਚ। ਸਵਰਗ ਗੁਸੇ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਗੁਸੇ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਗੁਸੇ ਹੈ, ਉਡੀਕ ਰਹੀ, ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਨੇਹੀ, ਰਹਿਮਦਿਲ ਸੁਭਾਅ ਵਲ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਨੂੰ । ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੋ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਵੋ। ਇਕ ਨਾਇਕ ਬਣੋ। ਅਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕਠੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀਗਨ ਨਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ, ਬਸ ਜ਼ਲਦੀ ਬਣਨ ਲਈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ ਲਈਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸੈਟ ਤਾਰੀਖ ਉਤੇ ਐਤਵਾਰ, ਫਰਵਰੀ 9 ਨੂੰ, 2020, ਇਸ ਸਾਲ, ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਮਾਂ 9 ਵਜ਼ੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਵਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੀ ਬੇਹਦ ਵਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਗਈ ਮਾਨਵਤਾ ਵਲੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਇਹ ਇਕਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਬਣੇ ਹੋਂ ਵੀਗਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਂ ਵੀਗਨ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵੀਗਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਉਦਾਰਚਿਤ, ਸੁਭਾਵਕ ਗੁਣ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਣਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵੀਗਨ ਸੰਸਾਰ ਲਈ। ਇਹ ਉਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ , ਅਭਿਆਸ ਇਕਠੇ - ਲਗਭਗ ਅਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਅਸੀ ਵੀ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਉਸ ਤਰਾਂ; ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ । ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ ਨਹੀ ਇਥੇ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਵੀਹ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵੀ, ਉਹ ਸਭ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਕ ਨੇਕ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ, ਜੋ ਫਬਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚ‌ਿਆਂ ਲਈਂ। ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ । ਜੁੜਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈਂ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ! ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੇਹਦ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਇਸ ਜਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਿਚ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਟਿਕ-ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਬੰਬ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਕੇਵਲ ਬਸ ਇਕ ਹੀ ਨਹੀ। ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ ਲਈਂ। ਇਹ ਸਭ ਕ੍ਰੋਧ-ਭਰੀ ਪੀੜਿਤ ਐਨਰਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਨਰਜ਼ੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ, ਐਟਮ ਬੰਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਬਚੇ ਦਾ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਨਰਕ ਨਾਟਾਲਣਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀ ਬਦਲਦੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਐਤਵਾਰ, 9 ਵਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ (ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਸਮਾਂ)। ਇਕ ਅਲਾਰਮ ਲਾਵੋ ਜਿਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀ ਹੋਵੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਂ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕਣਾ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-11   49054 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-11

TOPਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ

00:53:56

TOPਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ

ਪਿਆਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀਉ, ਸਮੂਹ, ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੋ: ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ - ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਨਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ... ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ‌ਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਵੋਂਗੇ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਂਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਆਦਾ, ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾਂ ਜਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੁਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਾਰਨ। ਮੈਂ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਨਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਥਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜ਼ਨ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁਤੀਆਂ ਵਿਚ, ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਸਭ ਲਹੂ ਵਿਚ ਰਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੁੜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਅਜ਼ੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਸਵਰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਸੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹਤਿਆ ਕਰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਛਿਤਾਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-10   91172 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-10

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ

00:33:24

TOPਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ

ਪਾਵਨ-ਪਵਿਤਰ ਪੂਜ਼ਨੀਕੋ, ਉਚੇ ਅਤ‌ਿਆਧਿਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਾਦਰੀਉ, ਪਰੋਹਤਣੀਓ, ਭਿਕਸ਼ੂਉ, ਭਿਕਸ਼ਣੀਉ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਿਚ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ, ਘੋਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਰੀਟਰੀਟ ਵਿਚ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਪਰ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਬੁਲਾਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਧਕੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਅਤਿ-ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ਼ਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਨ-ਪਵਿਤਰ ਪੂਜ਼ਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਜੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਬਰਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਜ਼ਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਵ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨੁਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਵਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਦਲਾਉਣਾ ਇਕੇਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਚਾਈ ਬਾਰੇ ਦਸੋ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਦਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਵਿਖ ਦੇ ਬੁਧ ਹੋਣ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀ ਕਤਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਵਿਖ ਦੇ ਬੁਧਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁਖੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਨਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਸਿਰਜ਼ਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਬੇਤਰਸੀ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀ ਉਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਖਾਉ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਨ-ਪਵਿਤਰ ਪੂਜ਼ਨੀਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਅਤਿਆਧਿਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਆਕਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਸੰਤਮਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ-ਪਿਆਰ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਇਹ ਇਕ ਉਚੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖਣਾ!
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-09   34950 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-09

TOPMaya is gone! Nov. 24, 2019

00:10:47

TOPMaya is gone! Nov. 24, 2019

On Sunday, November 24, 2019, at the New Land in Taiwan, also known as Formosa, our Most Compassionate Supreme Master Ching Hai shared the greatest news of all eons, for all the worlds and universes! “Maya is gone!” “The force of karma is gone!” “The negative force is also gone!” “I am just the commander in chief. Thanks all the Godses, all the Universal Beings, Who put all Their power together; otherwise, it won’t work.” “You will see. It takes a few more weeks to really feel the effect. You will see the change, bigger changes, better changes, and you will feel more light in yourself, easier to meditate, calmer.” We are in awe and forever grateful to our Ultimate Master, Lord of All Worlds, and the Universal Beings for delivering us from the clutches of maya, the negative force and the force of karma. May our joyous praises, our bountiful appreciation resound throughout the universes as all beings celebrate this epoch-making victory!
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-11-28   15056 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-11-28

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:30:00

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

South Sudan benefits from humanitarian logistics support from European Union, World Bank provides relief assistance to Tuvalu, wind energy development increases in Turkey, Chinese capital to expand green coverage, multinational tech company seeks to reduce more carbon emissions than it creates, United Kingdom report calls for meat reduction and kind Canadian man builds shelters for hundreds of stray cats.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-03-28   69 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-03-28

Excerpts from The Diamond Sutra: Chapters 1-11, Part 2 of 2

00:15:21

Excerpts from The Diamond Sutra: Chapters 1-11, Part 2 of 2

“‘Subhuti, what do you think? If a person filled the billion worlds with the seven treasures for the purpose of charity, this person’s attainment of blessed deeds would become plentiful, no?’ Subhuti replied: ‘Incredibly plentiful, World Honored One. What is the reason? This blessed deed then would not, again, be of a blessed nature. This is the reason the Tathagata has said that the blessed deeds would become plentiful.’ ‘If again, there is a person who receives and keeps what is in this sermon, even just four lines of verse, and to another person expounds it, that person’s blessedness would overcome the other’s. What is the reason? Subhuti, every one of the Buddhas who reach the Buddhas’ Annuttara-Samyak-Sambodhi Dharma are all from this sermon produced. Subhuti, what is called the ‘Buddha’s Dharma,’ then, is not the Buddha’s Dharma.’”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-03-28   46 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-03-28

A Gentle Stroll in the Classical Garden with Franz Schubert, Part 2 of 2

00:16:58

A Gentle Stroll in the Classical Garden with Franz Schubert, Part 2 of 2

During most of his lifetime, Schubert was not known for being particularly outgoing, however he did enjoy the company of close friends, including in the wonderful, cheerful summer of 1824 spent in their company in Zseliz, in what is now Slovakia. After he returned to Vienna, feeling healthy and with sun-brightened disposition, he produced one of his most famous works, “Sonata in A minor for Arpeggione and Piano, D. 821.” The “Arpeggione Sonata” is in typical classical Sonata form, with three movements. Schubert painted romantic colors with the music: lights and shadows flicker and flash, serenity and a sweet melancholy pervades, notes dancing with joy, and melody glides with soft tones. This sonata expresses a panoramic variety of feeling, with great beauty.
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-03-28   34 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-03-28

Dr. Stephen Gorad (Vegan) on Quinoa - Supergrain of the Future, Part 3 of 3

00:13:28

Dr. Stephen Gorad (Vegan) on Quinoa - Supergrain of the Future, Part 3 of 3

This supergrain has many different colors and other distinguishing features. Dr. Gorad explains more. “There’s red, white, and black. There are actually several thousand different quinoas. So that’s something that concerns me, because when I started with quinoa, one of the things I talked about was the diversity of genetic material in quinoa.” As our world transitions to plant-based eating, those engaged in animal livestock raising will also change to compassionate livelihoods. “The spiritual meaning of respecting animals’ lives is one thing. The other thing is the kind of ecological disaster that raising animals is causing on the planet. Someone calculated the amount of energy it takes to produce a unit of protein. So the ratio for meat is 50 to one. For fish, it’s 10 to one. Chicken is four to one. Soy is two to one. You only need two units of energy to produce a unit of protein. Quinoa. Less than one and a half to one.(Wow.) It’s the most efficient plant for producing protein. Maybe it’s not so important now, but it’s going to be important in the future.”
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-03-28   35 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-03-28

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਰੂਪ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:38:16

ਮਾਲਕ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦਾ ਜੀਵਨ: ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਖ ਰੂਪ, ਪੰਜ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਤਵਪੂਰਨ ਗ‌ਿਆਨਵਾਨ ਜੀਵ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਇਕ ਉਚੇਰੇ ਪਧਰ ਤੇ ਨਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਸਵਰਗੀ ਜੀਵ, ਅਨੇਕ ਹੀ, ਉਹ ਵਾਰੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈਂ, ਜੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮਸ‌ਿਆਵਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਗਿਆਨਵਾਨ ਜੀਵ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬੁਧ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-28   141 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-28

Lesson of the Bell of Atri

00:15:21

Lesson of the Bell of Atri

Kids' Wonderland
2020-03-28   33 ਦੇਖੇ ਗਏ
Kids' Wonderland
2020-03-28

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:31:11

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

African smallholder farmers benefit from climate adaptation support, philanthropists raise funds to abolish polio globally, fossil fuel energy decreasing in United Kingdom, growing number of Thai public prefer electric vehicles, Saudi Arabia advances in gender equality, family restaurant chain adopts vegan burger after successful trial in United States and homeless dog wins hearts by helping children at crosswalk in Georgia.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-03-27   185 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-03-27

Excerpts from The Diamond Sutra: Chapters 1-11, Part 1 of 2

00:15:32

Excerpts from The Diamond Sutra: Chapters 1-11, Part 1 of 2

The Diamond Sutra is also known as “Chin-Kang-Ching” or in Sanskrit “Vajracchedika-sutra” (“Diamond Cutter Sutra”). It is one of the most important historical scriptures in the Buddhist faith. This suta presents a collection of question-answer dialogs between the Buddha and His assembly of monks. Written with a spiritual goal, the Diamond Sutra is meant to alleviate suffering through the achievement of Wisdom. “‘Subhuti, as you have said, the Tathagata is skillfully mindful of the Bodhisattvas, and skillful in entrusting to the Bodhisattvas. If you now listen closely, I shall explain for you in what good sons and good daughters launching the Anuttara-Samyak-Sambodhi mind should thus abide, and how thus they should regulate their thoughts.’ ‘Subhuti, if a Bodhisattva has the view of a self, the view of a person, the view of beings, or the view of a soul; then he is not a Budhisattva.’ ‘Subhuti, the blessed virtue of a Bodhisattva not dwelling in the appearances of charity is also, again, thus: it cannot be calculated. Subhuti, Bodhisattvas should only thus in this teaching dwell.’”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-03-27   139 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-03-27

Nourishing Gifts of Nature: “Miracle Apples” and “Final Straw: Food, Earth, Happiness”

00:14:50

Nourishing Gifts of Nature: “Miracle Apples” and “Final Straw: Food, Earth, Happiness”

In celebration of all the treasured gifts from Mother Nature, let us take a look at two thought-provoking films about organic vegan farming. Based on Takuji lshikawa's book of the same name, “Miracle Apples” follows the true story of Akinori Kimura, who, for the sake of his wife’s health, goes on a decade-long quest to grow the perfect organic apples without the use of fertilizers and pesticides. “Miracle Apples” is an ode to the nourishing, eco-friendly practice of organic farming, and tells an earnest story about family, perseverance, and dedication. Simple and picturesque, “Final Straw: Food, Earth, Happiness” is a poetic and illuminating documentary which may change your perceptions of food and life forever. “Miracle Apples” and “Final Straw: Food, Earth, Happiness” are two uplifting movies showing us that if we truly respect nature and live peacefully with the other beings on this planet, our lives will be nourished with more happiness, health, and contentment.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-03-27   138 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-03-27

The Gentle Addax of Africa

00:13:47

The Gentle Addax of Africa

One of our distinguishing characteristics is a tuft of brown hair that grows from the base of our horns to our forehead. Then we have what looks like a white letter X across the bridge of our nose and around our eyes. We addax have a stocky build, similar to horses. Our diet is 100% plant-based. Although males are dominant in many species, we have the highest regard for our females. But due to habitat loss and humans’ inconsiderate activities over the years, our population in the wild has been drastically reduced. Humans must understand the impact that their values and lifestyles have. Each person who changes to a plant-based diet generates a wave of positive and benevolent energy that touches all living beings on the planet. Supreme Master Ching Hai is a cherished champion of compassion for us all. She tirelessly conveys to the world’s citizens that killing and eating animals are acts of fundamental immorality.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-03-27   101 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-03-27

Peace News Around The World #14

00:03:21

Peace News Around The World #14

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-27   53 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2020-03-27

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:30:04

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Our Beloved Supreme Master Ching Hai lovingly presents Shining World Compassion Award to animal sanctuary in United Kingdom, India constructs schools in Sri Lanka, solar energy on the rise in Qatar, plastic alternative derived from banana leaves developed in Peru, Rwanda launches initiative for vulnerable households, international clothing brand debuts vegan leather made from grape byproducts and heroic Australian couple protects kangaroos from bushfires.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-03-26   183 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-03-26

The Creation of Nurturers on Earth: Exploring Mayan Spirituality in the Sacred Book “Popol Vuh,” Part 2 of 2

00:15:50

The Creation of Nurturers on Earth: Exploring Mayan Spirituality in the Sacred Book “Popol Vuh,” Part 2 of 2

“Popol Vuh” describes how humans were created from a mix of yellow and white corn. “They (the first four humans) were good people, handsome with looks of the male kind. Thoughts came into existence and they gazed; their vision came all at once. Perfectly they saw, perfectly then knew everything under the sky, whenever they looked. The moment they turned around and looked around in the sky, on the earth, everything was seen without any obstruction. They didn’t have to walk around before they could see what was under the sky; they just stayed where they were. …And they (the first four humans) saw everything under the sky perfectly. After that, they thanked the Maker, Modeler: ‘Truly now, double thanks, triple thanks that we’ve been formed, we’ve been given our mouths, our faces, we speak, we listen, we wonder, we move, our knowledge is good, we’ve understood what is far and near, and we’ve seen what is great and small under the sky, on the earth. Thanks to you we’ve been formed, we’ve come to be made and modeled, our grandmother, our grandfather…’”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-03-26   171 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-03-26

In Search For True Purpose, Part 2 of 2

00:20:24

In Search For True Purpose, Part 2 of 2

People say that I’m bewitching you. Yes, yes! It’s true. I’d like to charm to prince back to the Kingdom of God, For what is the good Of dragging out your weary existence on this planet. While wasting away your soul. Come, my precious! Come, let me take your hand. To the faraway land. To future, remote. Where the dust at your heels is gold. And the ground under your feet is pure gladness. Once you know the wonder of it You’ll die with joy. And this low-vibe world. That you so praise and enjoy. Will disappear in your heart, Melt in the vastness. And empowering power of love. My dear Soul. All this and more. “How come you are here, Elder?” “You must be exhausted from a long journey. You should rest first. I’ll explain later.” “Where is this place, Elder?” “This is an ashram. Just stay here and rest a few days, for now. This is your (vegan) dinner. Enjoy your meal!” “This is The Supreme Master Ching Hai.” “Could you help me meet Mater to receive initiation?” “You want to become my fellow initiate, is that right?” “So now you know the purpose of a human life, right?” “To realize God. To attain the great Wisdom.”
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2020-03-26   242 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2020-03-26

Emma Hurst – Unequivocal Voice for the Animals, Part 1 of 2

00:16:50

Emma Hurst – Unequivocal Voice for the Animals, Part 1 of 2

The Honorable Emma Hurst is a member of the Australian state of New South Wales’ Legislative Council where she uses this platform to tirelessly campaign for animal protection reform and animal rights. Ms. Hurst is also a long time vegan, plant-based bodybuilder and a registered psychologist. “I didn’t want to kill animals. I had no idea that even eating organic or free-range eggs, meant that all day-old male chicks in the egg industry would be macerated. And that in the dairy industry, that calves will be torn away from their mothers and taken to slaughterhouses. When I read all this information, it was just like the lights switched on, and I just went vegan overnight. I worked for Animal Liberation for over a decade. I’ve also worked for People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). And I decided that it was really people that needed to change, not animals.” Supreme Master Ching Hai: “Joyfully present The Honorable Emma Hurst the Shining World Leadership Award for Compassion, with all love, a big hug and best wishes, in Heaven’s grace. May you and all your supporters forever be in God’s favor.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-03-26   148 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-03-26

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਨੰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਪਾਥੀਕਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:28:49

ਬੋਧੀ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਨੰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਪਾਥੀਕਾ, ਚਾਰ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਿਆ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ, ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਇਥੋਂ ਤਕ, ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤ੍ਰੇਲ ਵਿਚ, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਹਵਾ ਹੇਠਾਂ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਛਤਰੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਇਕ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਢਕਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੁਕਾਮ ਲਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ... ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਨਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-26   352 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2020-03-26

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

00:30:17

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

School feeding initiative to help children in Sierra Leone, Bangladesh extends education to refugee students, Australian company to build biowaste energy facility, electric firetruck trials in Canada, Dutch capital city supports youth, Israeli report finds veganism increasing in online platforms and Kansas court overturns laws used to prohibit undercover animal cruelty investigations.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-03-25   132 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2020-03-25

The Creation of Nurturers on Earth: Exploring Mayan Spirituality in the Sacred Book “Popol Vuh,” Part 1 of 2

00:14:29

The Creation of Nurturers on Earth: Exploring Mayan Spirituality in the Sacred Book “Popol Vuh,” Part 1 of 2

The ancient Mayan civilization, known to be one of the most technologically advanced of its time, inhabited regions of Central America and southern Mexico several thousand years ago. It is with great awe that we invite you to explore some of the most important and profound insights our ancestors wanted to communicate to us through "Popol Vuh," one of the most important Mayan holy books. "Popol Vuh," or "Council Book," was written by a group of Mayan writers between 1554-1558. It encompasses the story of physical creation, and the history of Mayan people who once lived on the land called Quiché, in the highlands of Guatemala. “The Gods created this world so that it could be nurtured and appreciated. So, humans, according to the Great Plan, have the honored role of caring guardians rather than so-called owners. In the first attempt of such a great plan, animals were created but the results were not successful. However, the attempt shows us the ideal attributes that the Divine Creators wanted us to have: communication and guidance from our Heavenly Home.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-03-25   134 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-03-25

Bulgarian Folk Melodies: Harmonies of the Soul, Part 1 of 2

00:17:33

Bulgarian Folk Melodies: Harmonies of the Soul, Part 1 of 2

Since ancient times, singing has been mainly a female attribute in Bulgaria, while men mostly serve as instrumentalists. The powerful resonance, range, texture, and its penetrating quality are the most distinct characteristics of the Bulgarian voice. The songs are mostly traditional folk ballads, with the lyrics emphasizing people’s everyday feelings and lives. This simple, yet “straight from the heart” from allows the Bulgarians to express their deepest feelings, let go of difficult situations, and connect with their Divine nature. In the 1950’s, a famous Bulgarian composer, Filip Kutev, gathered female singers from all corners of the country, even remote villages, to form the first ever female choir. Today the choir, Le Mystère des Voix Bulgares, or Mystery of the Bulgarian Voices, continues to touch the souls of people around the world. Let’s listen to an excerpt from a song entitled “Polegnala e Todora,” or “Todora Fell Asleep.” There is a natural transcending energy that seems to flow from the beautiful harmonies. “Todora fell asleep, Maiden Todoro, Todoro, Todora fell asleep, Maiden Todoro, Todoro, Under a tree, under an olive tree.”
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-03-25   94 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-03-25

Shining World Compassion Award Recipient: Jennifer Hunt, an Angel of Animals with Special Medical Needs

00:15:02

Shining World Compassion Award Recipient: Jennifer Hunt, an Angel of Animals with Special Medical Needs

Pet Medical Crisis Fund (PMCF) is a unique charity located at Melbourne, Australia. Raising money to cover the veterinary costs so senior citizens and disadvantaged groups are able to afford otherwise unaffordable vital treatment for their treasured animal friends. PMCF founder, Ms. Jennifer Hunt, created it in 2010 after realizing how fortunate she was to be able to afford the surgery costs for her family’s beloved canine companion, Jed. In the past ten years, PMCF has distributed over $470,000 Australian dollars to pay veterinary care for 520 animal friends. PMCF sees as its mission to sustain the nourishing connection between animal companions and the people. Animal companions are particularly important for people of special needs. “We help all sorts of animals. Any type of pet that we can save and save the life of the pet and the heart of the owner is really important to us.” Supreme Master Ching Hai “thankfully present Jennifer Hunt the Shining World Compassion Award and contribute US$15,000 toward her noble fund with love and gratitude in God’s mercy.”
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-03-25   102 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-03-25
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ