ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਥ ਨੂੰ ਮੇਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖੋਜ਼ਣ ਵਿਚ।- ਜ਼ੋਰਜ਼ ਵਿਲਹੈਲਮ ਫਰੈਡਰੀਕ ਹੈਗਲ

ਸਭਿਆਚਾਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ; ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਟੈਲਸਕੋਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ।- ਰੈਲਫ ਵਾਲਡੋ ਐਮਰਸਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਪਥਰਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਹੈ; ਸਭਿਆਚਾਰ ਚਮਕ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਪਥਰਾਂ ਦੀ।- ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ

Explore the Channel

The Mapuche: The People of the Earth, Part 1 of 2

00:15:37
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Mapuche: The People of the Earth, Part 1 of 2

The Mapuche have resided in modern day Argentina and Chile for over 2500 years. They make up the largest group of indigenous people in Chile, accounting for approximately 10% of the population. Another 300,000 reside in Argentina. The rituals and cultural traditions of the Mapuche people are designed to enable them to live in harmony with the stars, the earth and all her inhabitants. They believe humans and all animals, from the largest to the smallest insect, can only exist through the grace of a higher spiritual power. Humans are also viewed as essential and integral parts of everything that surrounds them, in the skies and on the earth.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-04-11   1118 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-04-11

The Chăm – Gentle and Simple-hearted People, Part 1 of 2

00:12:53
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Chăm – Gentle and Simple-hearted People, Part 1 of 2

Âu Lạc (Vietnam), with civilizations spanning more than 4,000 years, is rich in beautiful, age-old traditional cultures. This charming land is home to 54ethnic groups who live together harmoniously. One of the most prominent ethnic communities in Âu Lạc, Chăm people also have other names such as Chàm or Champa and they mostly live in Bình Thuận, Ninh Thuận and An Giang Provinces. The Chăm’s ingenuity shows in their different architecture, because they build their houses according to the environment and climate of the region where they reside. The Chăm people are also well known for many traditional handicrafts, especially pottery and brocade weaving.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2018-10-06   903 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2018-10-06

Holy Songs - Vibrant Nigerian Gospel Songs

00:21:08
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs - Vibrant Nigerian Gospel Songs

The first song is called “Igwe”. God Almighty who does good, God whom I am proud of, Igwe, Igwe, Only You are God. Our next song is “Great and Mighty”. Great and Mighty are You Jesus, Glory to the Lamb of God. Lord we lift our hands in worship. We magnify Your Holy Name. Our last song “By and By” is a lively Reggae Gospel. Send the Light, send the Light. Oh, Lord Jehovah. Send the Light into my soul.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-05-28   1025 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-05-28

The Beautiful Wodaabe People of Africa

00:13:24
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Beautiful Wodaabe People of Africa

Capture the unique enchanting traditions of the remarkable Wodaabe people of Africa, the largest nomadic ethnic group on earth. The gentle Wodaabe people often migrate in search of resources and trading opportunities. On average, the group move every three days. The Wodaabe adhere to the Islamic faith but also believe in the existence of spirits that reside in the natural environment, such as forests, rivers, mountains and oceans. The Wodaabe observe a strict code of conduct, designed to help guide the behavior of community members. May the Divine protect the beautiful Wodaddbe people of Africa.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-05-24   1200 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-05-24

Celebrating the Traditions of Southern China’s Ethnic Groups, Part 2 of 2

00:15:27
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Celebrating the Traditions of Southern China’s Ethnic Groups, Part 2 of 2

In this landscape of green mountains and clear rivers, apart from the heavenly chorus of the Dong people, the folk songs of the Zhuang and Yao ethnic groups are also well known. March 3rd of the lunar calendar is the date of one of the most splendid traditional festivals for the Zhuang ethnic group. On this day, men and women as well as children and the elderly costumes to participate in the Folk Song Fair of the Double Third Festival. Through songs, they pray for favorable weather as well as pay tribute to their ancestors and the gods. Zhuang villages are known as “the sea of songs.” Zhuang singers are all masters of language. They converse with each other through songs and express their hearts by singing.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-05-07   1465 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-05-07

Hazrat Sheikh Abdul Qadir Gilani: The Benevolent Patron Saint of the Kurds

00:17:21
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

Hazrat Sheikh Abdul Qadir Gilani: The Benevolent Patron Saint of the Kurds

Soon after His birth, amazing stories about Sheikh al-Gilani, the “child wonder,” began circulating. His virtuous mother tended to His upbringing and instilled many fine virtues in the Boy, guiding Him on a saintly path. Sheikh al-Gilani was 26 when He left Baghdad and undertook rigorous ascetic practices in the surrounding wilderness. For some 20 years. His leadership and expansive actions resulted in an Islamic revival spread beyond Iraq to many parts of the world. He breathed the spirit of charity, and made no distinction between race or creed, and prayed for all of humanity.
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2019-05-05   8874 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2019-05-05

Celebrating the Traditions of Southern China’s Ethnic Groups, Part 1 of 2

00:16:21
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Celebrating the Traditions of Southern China’s Ethnic Groups, Part 1 of 2

Originating in Chain’s Spring and Autumn as well as the Waring States periods, the Dong Grand Song is a homophonic, ancient Dong folk chorus without accompaniment. One of its features is the imitation of sounds found in nature. The Dong do not have a written language. Since olden times, their folklore, history and song lyrics have all been passed on through oral transmission. There is a saying among the Dong tribes, “Rice nourishes the body; song nourish the heart.” For the Dong people, songs play a significant role in their lives; it is how they express their hearts and culture.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-05-04   1125 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-05-04

The Mapuche: The People of the Earth, Part 2 of 2

00:14:05
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Mapuche: The People of the Earth, Part 2 of 2

As we continue our exploration of the Mapuche people in Chile and Argentina. The Mapuche traditionally lived in houses called rukas. The rukas were made of local materials. Like most aspects of their culture, music, singing and dance reflect the Mapuchen world view that they exist to live in harmony with everything around them- the earth, plants, animals and neighbors near and far. Many of the dances imitate and honor the animals that inhabit their environment. Let’s look at one of the more uplifting traditional dances.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-04-13   1189 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-04-13

The Mapuche: The People of the Earth, Part 1 of 2

00:15:37
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Mapuche: The People of the Earth, Part 1 of 2

The Mapuche have resided in modern day Argentina and Chile for over 2500 years. They make up the largest group of indigenous people in Chile, accounting for approximately 10% of the population. Another 300,000 reside in Argentina. The rituals and cultural traditions of the Mapuche people are designed to enable them to live in harmony with the stars, the earth and all her inhabitants. They believe humans and all animals, from the largest to the smallest insect, can only exist through the grace of a higher spiritual power. Humans are also viewed as essential and integral parts of everything that surrounds them, in the skies and on the earth.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-04-11   1118 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-04-11

Prophet Zoroaster – In Quest of the Holy Fire

00:14:32
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

Prophet Zoroaster – In Quest of the Holy Fire

Prophet Zoroaster preached against idolatry worship. Rather, He emphasized that people should venerate only Ahura Mazda, the Superme Being and the absolute icon of Truth and light. Prophet Zoroaster also taught that each individual has the free will to choose, and that each soul will be personally accountable for his/her own actions. By engaging one’s free will to formulate good thoughts, words, and deeds, one will reap happiness or merit. Moreover, He highlighted the need to change the class structure of that time to give the people more liberty.
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2019-03-28   1314 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2019-03-28

Indigenous Brazilians- In Spiritual Connection with the Earth

00:12:39
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Indigenous Brazilians- In Spiritual Connection with the Earth

The indigenous Brazilians have had a strong spiritual connection to the land for many years. Living closely with nature, the various tribes have relied upon the Mother Earth that has provided them with nourishment, healing plants and herbs, and inspirational beauty. There are approximately 305 indigenous tribes in Brazil, pass on their knowledge to the next generation orally through the telling of stories, as well as taking part in rituals. As well as sustaining life and health, the land serves as the resting place for their loved ones and the future for their children.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-03-23   1225 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-03-23

Living a Balanced Life: The Spiritual Qom People of Argentina

00:19:48
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Living a Balanced Life: The Spiritual Qom People of Argentina

The Qom believe that the Creator is the Ultimate Giver, and that all of creation has invisible spiritual beings as caretakers. Each “vital space,” that is, each forest, swamp, river, and grassland-and each animal, fruit, or plant to be harvested - has a spiritual guardian. On the land(Gran Chaco), there is a spirit that takes care of the land, takes care of the animals, lives in the water and takes care. To the Qom people, life depends on maintaining a balance and peaceful harmony with all the created world, including with the spiritual guardians.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-03-05   1120 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-03-05

Holy Songs – Ethereal Indian Spiritual Songs

00:15:16
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs – Ethereal Indian Spiritual Songs

Since ancient times, humans have expressed their love and longing for God through singing and music. These holy songs connect us with the Divine and remind us of our heavenly home. In a sense, these blessed singers and songwriters are the messengers of God helping deliver sacred messages in all musical genres. Supreme Master Ching Hai once expressed the following praise for these artists: The artists are able to emulate the heavenly melodies and the beauties from above and try to express them on Earth as much as they can through their physical instrument and vocal. Because in Heaven, everything is so glorious and beyond imagination — full of Divine light and celestial sounds of music.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-02-26   1117 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-02-26

The Benefit of Spiritual Practice, Part 5 of 5 #159K, April 07, 1991

00:31:50
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Benefit of Spiritual Practice, Part 5 of 5 #159K, April 07, 1991

What is God? God is the Truth, the Omnipotence of the universe, the infinitely miraculous Wisdom, the boundless and immeasurable Love. The human realm is the easiest one for a human being to become a Buddha. During initiation, at the first second, you will understand why only human beings can practice to become Buddha. “Immediate Enlightenment.” And you will understand what you never understood before. Why then does our world keep having more and more people? They were from other worlds, from hell, from plants, from stones, from animals; they became human beings. Or from other planets, who had merits, so they could come here to be human beings.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-02-23   806 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-02-23

The Benefit of Spiritual Practice, Part 4 of 5 #159K, April 07, 1991

00:27:57
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Benefit of Spiritual Practice, Part 4 of 5 #159K, April 07, 1991

The Quan Yin Method which you asked me to tell you is to let people know their Buddha Nature. It will wake-up the Buddha inside you to manage your life, therefore your life becomes good and smooth. You don't use your worldly mind to work anymore. And I also told you that the Dharma (true teaching) which I know, is very peaceful but very noble. It can save human from life after life of misfortune and misery. It can also save five, six, seven, eight, nine, ten of your generations so they can be elevated. It can make the world brighter each day.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-02-22   789 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-02-22

The Benefit of Spiritual Practice, Part 3 of 5 #159K, April 07, 1991

00:30:15
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Benefit of Spiritual Practice, Part 3 of 5 #159K, April 07, 1991

ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-02-21   819 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-02-21

African Dance: An Exuberant Celebration of Life

00:23:16
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ

African Dance: An Exuberant Celebration of Life

Africa, a continent graced by God with vibrant cultures, an ancient history and diverse wildlife, has long been a source of fascination and inspiration for people around the world. African dances dedicated to Supreme Master Ching Hai by the African people over the years. Let your spirit soar to the rhythmic beat of the African drums and the spontaneous, joyful movements of the dancers. Seeing oneself in the other, which is the way to still the great confusion of life. The end of all tribulation, This is our African dream.
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-02-12   1033 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-02-12

The Pig: Beloved Animal of the Chinese Zodiac

00:19:38
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Pig: Beloved Animal of the Chinese Zodiac

According to the lunar calendar and the Chinese zodiac, we are now in the Year of the Pig. Do you know much about us? Pigs are very jovial, intelligent, peaceful, social, and easygoing animals. In Chinese culture, we pigs are viewed as being honest, pure-hearted, and easily contented. Our chubby faces and big ears are signs of fortune. Therefore, pigs are a symbol of wealth and good luck.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-02-05   1062 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-02-05

Within the Australian Aboriginal Culture and Spirituality, Part 2 of 2: The Magnificent Art and Wisdom

00:11:11
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Within the Australian Aboriginal Culture and Spirituality, Part 2 of 2: The Magnificent Art and Wisdom

Walk-about was about learning, looking, listening, learning. Walk-about was about the song lines. So, these were pathways. These song lines were like pathways though the country. And along these song lines, we would dance and sing. At the same time the uncles will be pointing out certain trees, the names of them and the purpose for them. And one song line could entail walking for most of the day just doing song and dance. And then at night we would stop at a camp fire. And then the uncles would sit around, and share certain stories about the songs that we were just singing along them song lines.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-01-24   1011 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-01-24

Buddha of Tây An – The Loving Father of The People, Part 2 of 2

00:14:34
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

Buddha of Tây An – The Loving Father of The People, Part 2 of 2

The Buddha of Tay An’s ”Ten Recommendations for Self-Cultivation“ has been honored by the devotees of Buu Son Ky Huong Buddhism as the highest teaching. And to the disciples, lovingly reminded: and righteous always Regardless of how people may treat you Contemplate on the Buddha day and night Practice spiritually with firm determination Recite the Buddha’s name diligently. To suit the spiritual understanding of sentient beings in the Dharma - ending Age, the Buddha of Tay An trained the people to be virtuous, and taught them to recite Buddha’s name so that they could rely on Buddha’s blessing to be reborn in a pleasant realm and liberated from the cycle of rebirth.
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2019-01-20   1051 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2019-01-20

Within the Australian Aboriginal Culture and Spirituality, Part 1 of 2: Muru Mittigar, A Place of Connection

00:11:03
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Within the Australian Aboriginal Culture and Spirituality, Part 1 of 2: Muru Mittigar, A Place of Connection

A highly valued service of Muru Mittigar is how it weaves a powerful sense of connection, community, culture, and identity within the Aboriginal community. To average people it is very important because it is who we are, what we do. Culture is a very good part of our identity, so we have to stay connected with our culture. So when we do, these laws, three simple laws: respect each other, respect the animals, and respect the land, gave us a spiritual connection to everything.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-01-17   1061 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-01-17

The Mercy of God: Questions and Answers, Part 4 of 4, Nov. 27, 1999

00:31:29
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Mercy of God: Questions and Answers, Part 4 of 4, Nov. 27, 1999

Must one ask for protection when one is busy meditating? Do we have free will or is everything predestined? Will Tai Chi help me reach a higher level of consciousness as a moving meditation? How does spiritual well-being or mental well-being relate or improve people’s health who have permanent illnesses? Can a person see God directly in meditation? I believe I have bad karma. How do I get rid of it? As an atheist, what are the benefits of Quan Yin to me? Who or what is Quan Yin? How do drugs affect one’s spiritual growth?
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2018-12-27   809 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2018-12-27
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ