ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਥ ਨੂੰ ਮੇਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖੋਜ਼ਣ ਵਿਚ।- ਜ਼ੋਰਜ਼ ਵਿਲਹੈਲਮ ਫਰੈਡਰੀਕ ਹੈਗਲ

ਸਭਿਆਚਾਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ; ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਟੈਲਸਕੋਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ।- ਰੈਲਫ ਵਾਲਡੋ ਐਮਰਸਨ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਪਥਰਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਹੈ; ਸਭਿਆਚਾਰ ਚਮਕ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਪਥਰਾਂ ਦੀ।- ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

00:15:33
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

The Swiss Alps are recognized as one of the most spectacular mountainous regions in the world. The Jungfrau-Aletsch region is the most glaciated part of the European Alps. Spanning over 82,000 hectares (316.6 square miles), it is located in the southwest of Switzerland. Jungfrau-Aletsch boasts many impressive peaks, nine of which stand at over 4,000 meters (2.5 miles) in altitude. The Jungfrau-Aletsch region became the first Alpine UNESCO (United Nations Educational Scientific, and Cultural, Organization) World Natural Heritage Site in 2001. The Swiss Alps Jungfrau-Aletsch region has not only played a significant role in European art, literature, mountaineering, and sightseeing, but it also offers immense wealth of geological information regarding glacier and alp formation, as well as the natural ecosystems unique to the area. With global warming resulting in an alarming amount of unnatural glacial retreat, ongoing scientific research in the area is also considered to be of paramount importance. The Aletsch Glacier is the largest and longest glacial area of the European Alps. This frozen river begins its long winding 23-kilometer (14-mile) descent from an altitude of 4,000 meters (2.49 miles). Measured at almost 1-kilometer (3,280-feet) thick at various points, the glacial ice melts to feed crystal clear water into the Rhone River. Although snow, ice, and outcrops of jagged granite rock make up around 80 percent of the Jungfrau-Aletsch landscape, 529 species of durable vascular plants and mosses can be found here, and Norway Spruce and Swiss Pine trees are plentiful in the valleys below. The Jungfrau-Aletsch region is also full of animal life. There are plenty of mountain goats like the Alpine ibex, or the steinbock, as well as the chamois. The lynx is very much at home chilling on the glacial hillsides along with a number of red deer and smaller mammals such as foxes, hares, stoats, and squirrels. Almost 1,000 separate insect species have been recorded in the region. The 99 species of bird that have been identified here include the rock thrush, rock partridge, great spotted woodpecker, golden eagle, as well as boreal and pygmy owls. Indeed, this vibrant environment is full of life.
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2020-07-10   609 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2020-07-10

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-07-30   2697 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-07-30

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 8: Pop Star Tresor Riziki

00:14:13
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 8: Pop Star Tresor Riziki

Like the accomplished refugees covered in previous parts of our series, Tresor Riziki is also among these outstanding individuals and is regarded as one of the most distinguished pop stars in Africa. Tresor is described as the pioneer of “African Neo-Pop Sounds.” Regarding his music, Tresor says that it is “a fusion of sound from all over the continent” and celebrates Africa and Africans. T
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-19   349 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-19

Onsens - The Hotsprings of Japan

00:12:34
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Onsens - The Hotsprings of Japan

Japan, the “Land of the Rising Sun,” is an island country in East Asia. Although it is a nation with rapid modern development, it has never lost touch with its traditional culture and heritage. The island is blessed with more than 3,000 mineral-rich onsens, fed directly from the 25,000 thermal springs bubbling beneath its unique geothermal archipelago. Furthermore, the ongoing volcanic activities
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-02-03   607 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-02-03

The Venerated Mahatma Koot Hoomi (vegetarian): Ascended Master and World Teacher

00:13:54
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

The Venerated Mahatma Koot Hoomi (vegetarian): Ascended Master and World Teacher

The Venerated Mahatma Koot Hoomi, also known as Kuthumi or K. H., is one of the great Masters of Ancient Wisdom. Incarnating again and again, the compassionate Savior’s mission is to aid humanity in their spiritual evolution. In His last incarnation as Master Koot Hoomi, He was instrumental in the founding of the Theosophical Society. Alongside Lord Jesus Christ, the Venerated Mahatma Koot Hoomi n
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2021-01-24   782 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2021-01-24

The Arctic’s Resilient Inuit People

00:11:48
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Arctic’s Resilient Inuit People

The Inuit are a remarkable indigenous community who are considered the world’s northernmost culture. Living above the tree line in the Arctic, this nomadic group needed to develop special skills to survive. One of the most famous and iconic structures made by the Inuit is the igloo, which they developed as a temporary shelter for the long, harsh winters. An igloo is typically made of very h
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-20   474 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-20

Latin American Dance

00:14:06
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Latin American Dance

Latin America is a place with many culturally enriched dances. Stemming from Mexico, South America, Central America and the Caribbean, Latin American dances infuse cultural flavour with technical skill to bring exciting performances to audiences worldwide. Modern Latin American dance consists of a wide variety of styles that were formed in separate cities and countries. Some of the dances have been standardised with internationally agreed techniques, rhythms and tempos. The dances generally fall into two categories - the International and American Style. The International Latin Style dances are often performed competitively due to its highly disciplined and technical traits. The dance styles in this category include the Cha Cha, Rumba, Samba, Paso Doble and Jive. The Cha Cha, originally known as Cha Cha Cha, is one of the staples of international Latin dance competitions. The dance is characterized by three quick steps forward and two slower steps backwards - “one, two, cha-cha-cha, three, four, cha-cha-cha.” While maintaining minimal upper-torso movement, dancers sway their hips and straighten their knees on half beats. The slowest of the Latin dances is the Rumba. Considered to be the most romantic of the Latin dances, the Rumba emphasizes movement of the body rather than the feet and is full of emotion and interaction between partners. Each dancer tries to entice the other with side-to-side hip movements and twisted steps. Danced to a basic pattern of two quick side steps and a slow forward step, the Rumba is adaptable to many musical forms that accommodate a quick-quick-slow rhythm. In Brazil, Samba is a popular Latin dance at street festivals and celebrations like the Brazilian Carnival. Set to music with African rhythms, this joyful and lively dance is characterized by rapidly moving hips and quick transfers of weight. Although it is usually performed solo in the Brazilian culture, ballroom versions have been developed where partners dance with bounce and hip rolling motions. The fastest of the Latin dances is the Jive. This happy and extremely energetic dance incorporates plenty of knee-lifting, bending, kicking, flicking and rocking of the hips. Latin American dances are taught in academies all around the world. Through dancing, people of different ages and backgrounds can stay physically fit while building new friendships. Consistent dance practice brings numerous health and social benefits.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-08   339 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-08

Traditional Musical Instrument: The Hungarian Cimbalom

00:17:28
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Traditional Musical Instrument: The Hungarian Cimbalom

The cimbalom, an elaborate stringed instrument found mainly in the Central and Eastern European nations, belongs to the dulcimer family and is played by striking metal strings mounted over a trapezoidal soundboard. Associated with the music of the Hungarian Gypsies, the cimbalom is a symbol of Hungary as well as its national instrument. Cimbaloms come in varying sizes, tone groupings, and string a
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-06   364 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-01-06

Natural Inspiration: “My Octopus Teacher” and “Gaia”

00:16:24
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Natural Inspiration: “My Octopus Teacher” and “Gaia”

Today we present two inspirational films about Mother Nature: “My Octopus Teacher” and “Gaia.” When Craig Foster, a filmmaker, videographer, and diver, experiences a very tough time in life, he can hardly work and finds it difficult to be a good father. He knows a radical change is needed. Following an inner calling to go to the ocean, he moves back to the place where he spent his childhood, happi
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2021-01-01   397 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2021-01-01

The Creative Basque People of France and Spain

00:13:44
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Creative Basque People of France and Spain

The Basque Country is a region covering southwest France and northwest Spain that the locals call Euskal Herria, or “Basque speaker.” It is believed that the Basques are descendants of Neolithic farmers who became separated from other European communities due to their geographical isolation. Their land features mountainous terrain, rocky landscapes, coastal lookouts and an abundance of beauty! The
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-12-09   580 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-12-09

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਰਵੇਂ ਭਾਗ

00:25:55
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਰਵੇਂ ਭਾਗ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ!... ਪਰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਾਰੀ ਰੱਖੋ । ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਵਨ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਬੱਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਵਨ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ੀਵਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ; ਉਥੇ ਕਿਸੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-14   1357 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-14

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵੇਂ ਭਾਗ

00:20:51
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵੇਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ, ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆਰ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ । ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਹ ਉਂਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਲਈ - ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-13   676 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-13

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵੇਂ ਭਾਗ

00:29:49
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵੇਂ ਭਾਗ

ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ "ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾਂ ਹਾਂ" - ਇਹ ਉਸ ਤਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ! ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ ਬਸ ਅੰਦਰ ਇਥੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, "ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ਼ ਇੱਕਮਿੱਕ ਹੈ"- ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਤਮਾ ਹੋ ਸਕਦ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-12   797 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-12

Taiwan (Formosa)’s Bunun People – Fascinating Legends, Beautiful Ceremonies

00:15:59
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Taiwan (Formosa)’s Bunun People – Fascinating Legends, Beautiful Ceremonies

Among the Austronesian peoples of the world, the Bunun aboriginal group of Taiwan (Formosa) lives at the northernmost and highest point on Earth. They are known as the patron saints of Yushan Mountain, the island's tallest mountain. They have an orally-based culture with no written language, and they are also the ethnic group with the most ceremonies among Taiwan (Formosa)'s aborigines. Today, we explore the Bunun’s legends and rituals. The Bunun’s grandest festival is the harvest celebration. The pasibubut (eight-part polyphony) sung at the festival is a world-renowned traditional musical art form. While expressing the group’s best wishes and gratefulness to Heaven, the key point is the singers’ harmony and the sincerity in their hearts, rather than the prayer’s lyrics. The statues at the gate of Tao-yuan Primary School in Taitung County’s Yanping Township are unique. They are of a red-billed black bulbul and toad. These humble animals are the superheroes of a Bunun legend. The Bunun believe that the red-billed black bulbul originally did not have a red beak, red feet, or a black body, and the toad did not exist. The bird's appearance changed, and the toad was created because of saving the Bunun people. All ceremonies are regarded as important events by the Bunun people. For any ceremony, there will be group singing and dancing, just as pasibutbut (eight-part polyphony) is sung to Heaven during the harvest festival. The Bunun plant a staple food called millet. When millet is harvested, they hold a Homeyaya (Millet Offering) and sing to express their gratitude to Heaven. This is a Homeyaya song that the Bunun elders performed for us. Next is a song by the children from the Bunun Tao-yuan Primary School Choir, and is sung especially for our viewers! The meaning of the song is to thank and pray to Heaven and the ancestral spirits for a healthy environment and giving the Bunun people peaceful days!
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-11-11   872 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-11-11

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵੇਂ ਭਾਗ

00:21:51
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵੇਂ ਭਾਗ

ਅਭਿਆਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ, ਜੇਕਰ ਹਰ ਇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੁਧ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਵਿਆਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਅਤ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-11   933 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-11

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:25:22
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

ਉਥੇ ਕੋਈ ਵਿਆਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਜੋਂ; ਸਭ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਭਾਗ ਹਾਂ ਸਮੁਚੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਰਜ਼ਨਹਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਜ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਨੇਕ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੀ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-10   671 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-10

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:29:21
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਪੁਨਰ ਸੰਜੋਗ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਗਿਆਰਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਇਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰੀ। ਮੈਂ ਇਥੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਣ ਲਈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮ੍ਹਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮ੍ਹਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮ੍ਹਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ... ਤੁਸੀਂ ਮ੍ਹਹਿਸੂਸ ਕਰੋਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮ੍ਹਹਾਨ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-09   651 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-11-09

The Spiritual Sámi of Northern Europe

00:16:00
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Spiritual Sámi of Northern Europe

Today, we present some highlights of the Sámi culture, an indigenous culture present in the northernmost Nordic countries and the Kola Peninsula within the Murmansk Oblast of Russia. Traditionally, the bond between the Sámi and the natural land has been profound and sacred. They have historically lived their lives in accordance with nature. Deeply grounded in the understanding that from the earth comes life, the Sámi hold the view that all beings are threads in the same great fabric. Over history, they looked to nature for guidance and keenly observed symbols in everyday life such as cloud formations, changes in wind patterns and weather, and movements of animals. They watched for and learned from the rhythms of nature. To this day, the Sámi truly respect and cherish Mother Earth. The yoik also played an important role in shamanism. As a historically nomadic people, the Sámi preferred connection to the land over land ownership. Their kinship with nature was pure in the sense that they did not view land as something that could be divided and owned. They didn't erect fences or boundaries. Instead, their lifestyles focused on living in harmony with the natural spaces, using nature’s resources as wisely as possible, and respecting the earth's cycles. This deep respect continues to this day, and committed people of the Sámi culture have spoken out to remind humanity of the necessity to preserve our environment. We wish that the Sámi people continue to propagate their language and their cultural contributions like the yoik for the world to enjoy and celebrate. May we also take to heart their philosophy of treading lightly on our only planetary home.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-10-21   581 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-10-21

The Wisdom of Solomon: Selection from the Books of the Apocrypha, Part 2 of 2

00:10:26
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Wisdom of Solomon: Selection from the Books of the Apocrypha, Part 2 of 2

“For wisdom, which is the worker of all things, taught me: for in her is an understanding spirit holy, one only, manifold, subtle, lively, clear, undefiled, plain, not subject to hurt, loving the thing that is good quick, which cannot be allowed, ready to do good, kind to man, steadfast, sure, free from care, having all power, overseeing all things, and going through all understanding, pure, and most subtle, spirits. For wisdom is more moving than any motion: she passeth and goeth through all things by reason of her pureness. For she is the breath of the power of God, and a pure influence flowing from the glory of the Almighty: therefore, can no defiled thing fall into her.” “For she is the brightness of the everlasting light, the unspotted mirror of the power of God, and the image of His goodness. And being but one, she can do all things: and remaining in herself, she maketh all things new: and in all ages entering into holy souls, she maketh them friends of God, and prophets. For God loveth none but him that dwelleth with wisdom. For she is more beautiful than the Sun, and above all the order of stars: being compared with the light, she is found before it.” “For after this cometh night: but vice shall not prevail against wisdom. Wisdom reacheth from one end to another mightily: and sweetly doth she order all things. I loved her, and sought her out from my youth, I desired to make her my spouse, and I was a lover of her beauty. In that she is conversant with God, she magnifieth her nobility: yea, the Lord of all things Himself loved her.” “For she is privy to the mysteries of the knowledge of God, and a lover of His works. If riches be a possession to be desired in this life; what is richer than wisdom, that worketh all things? And if prudence work; who of all that are is a more cunning workman than she? And if a man love righteousness, her labors are virtues: for she teacheth temperance and prudence, justice and fortitude: which are such things, as one can have nothing more profitable in their life.” “If a man desire much experience, she knoweth things of old, and conjectureth aright what is to come: she knoweth the subtilties of speeches, and can expound dark sentences: she foreseeth signs and wonders, and the events of seasons and times. Therefore, I purposed to take her to me to live with me, knowing that she would be a counsellor of good things, and a comfort in cares and grief.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-22   355 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-22

The Wisdom of Solomon: Selection from the Books of the Apocrypha, Part 1 of 2

00:11:00
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

The Wisdom of Solomon: Selection from the Books of the Apocrypha, Part 1 of 2

The Apocrypha is a group of ancient books with uncertain authorship whose contents overlap parts of the Christian and Hebrew Bibles. The term “apocrypha” means “secret,” “hidden,” or “non-canonical.” Indeed, these books have been considered sacred, with a more advanced teaching than would normally be made available to the general public. Today, apocryphal books remain part of the Holy Bible in the Catholic and Eastern Orthodox Churches, while other Christian traditions still value them for religious study. One of the Apocrypha books is The Wisdom of Solomon, in which wisdom is personified – such is the emphasis placed on that virtue. Today, we will explore an enthralling selection from the Apocrypha book, “The Wisdom of Solomon,” in regards to the true virtues of life, being the real means of approaching it, as wisdom is elaborated on as treasured goal for us to achieve. Wisdom is referred to as “she,” and is being described as an ultimate richness of life. “Wisdom is glorious, and never fadeth away: yea, she is easily seen of them that love her, and found of such as seek her. She preventeth them that desire her, in making herself first known unto them. Whoso seeketh her early shall have no great travail: for he shall find her sitting at his doors. To think therefore upon her, is perfection of wisdom: and whoso watcheth for her shall quickly be without care.” “For she goeth about seeking such as are worthy of her, sheweth herself favourably unto them in the ways, and meeteth them in every thought. For the very true beginning of her is the desire of discipline; and the care of discipline is love; and love is the keeping of her laws; and the giving heed unto her laws is the assurance of incorruption; and incorruption maketh us near unto God: therefore, the desire of wisdom bringeth to a kingdom.” “I preferred her before sceptres and thrones, and esteemed riches nothing in comparison of her. Neither I compared unto her any precious stone, because all gold in respect of her is as a little sand, and silver shall be counted as clay before her.” “God hath granted me to speak as I would, and to conceive as is meet for the things that are given me: because it is He that leadeth unto wisdom, and directeth the wise.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-21   408 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-21

Selection from The Sutra of Complete Enlightenment: Chapters 1-2, Part 2 of 2

00:12:55
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Selection from The Sutra of Complete Enlightenment: Chapters 1-2, Part 2 of 2

“‘Virtuous man, the multifarious phantasmal transformations of all the multibeings are generated from the wondrous mind of their thus-adventistic consummate enlightenment. It can be compared to the ethereal blossoms, which come into being, as it were, out of the space; and when the phantasmal blossoms vanish, the essence of the space would not go into deterioration along with the blossoms. Thus, the phantasmal minds of multibeings are to terminate along with the phantasmata; yet when all phantasmata die away, the enlightened mind would still remain impregnable. Nevertheless, when this enlightenment is maintained as an opposition to phantasm, such enlightenment would still be reduced to a sort of phantasm. If one professes that there is enlightenment, it would only evince that one has not yet been entirely detached from phantasm. On the other hand, if someone pronounces that there is no enlightenment, he would be entangled in the same phantasmal state as the former person. Consequently, only when all phantasmata have come to expiration, could it be deemed as the state of impregnability.’” “‘Virtuous man, all Bodhisattvas and latter-age multibeings must perforce depart from the phantasmal transformations, and all spurious delusive phenomena. If one is able to persist steadfastly in one’s intent for renunciation, in the meantime it behooves one to be aware that such an intent is also phantasmal; hence it should also be renounced.’” “‘Virtuous man, true awareness of the phantasmata shall enable one to depart from them forthwith; hence no other dexterous means need to be implemented for it. And on one’s departure from phantasmata, straightway would one become enlightened; hence, no gradual approaches would ever be in need, either. If only all Bodhisattvas and latter-age multibeings could cultivate in compliance with this means, they would be able to detach themselves from all phantasmata perpetually.’ At that juncture, the World-Venerated One, wishing to reiterate this import, divulged this Gatha: ‘Samantabhadra, it behooves thee to comprehend That ever since time immemorial, The phantasmal inanity of all the multibeings Has been constituted out of their consummate enlightenment, Which is akin to that of all the thus-adventists. This could be likened to the ethereal blossoms, Which rely on the space for manifesting their appearances. However, when the ethereal blossoms vanish, The ethereal space still remains unmoved as ever. All phantasmata arise from perceptions, And when these phantasmata expire The perceptivity is to stay as consummate as ever, For the perceptive mind is perpetually unchangeable. If only all the Bodhisattvas and latter-age multibeings Could constantly be detached from all phantasmata, And when all phantasms are renounced, It would be like igniting fire in a block of wood: When the wood is incinerated, the fire would also expire. As enlightenment per se is beyond graduality, So would it be the same with dexterous means.’”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-17   372 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-17

Selection from The Sutra of Complete Enlightenment: Chapters 1-2, Part 1 of 2

00:16:17
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Selection from The Sutra of Complete Enlightenment: Chapters 1-2, Part 1 of 2

The Sutra of Complete Enlightenment (Yuanjue jing) is a Buddhist scripture most likely composed in China during the start of the eighth century with its origin deemed to be from the Chan and Huayan field of study and practice. It is a very popular and influential sutra within the meditation-oriented Buddhist schools of East Asia like Chinese Chan, Korean Seon and Japanese Zen. A key factor for its popularity is its condensed format that focuses on the most important theoretical issues of the nature of enlightenment. There are twelve chapters and a short convocation in The Sutra of Complete Enlightenment. The convocation section sets out the scene of the sermon and the involvement of key participants. In a deep state of meditative concentration (Samādhi), Buddha and one hundred thousand great Bodhisattvas, with twelve eminent Bodhisattvas acting as spokespersons, engage in dialogue with the Buddha on doctrine, practice and enlightenment. “‘Virtuous man,’ quoth the Buddha, ‘the Supreme King of Dharma hath a great Dharanic Portal, named the Consummate Enlightenment, whence there emanate spontaneously all the sublimate veracious-thusness, Bodhi, Nirvana, and Paramita, whereby He hath heretofore instructed all Bodhisattvas. Whilst all the thus-adventists were still in their primordial causal terra, they all relied on the consummate effulgence upon the purified aspect of enlightenment, whence they were able to eliminate inanity perpetually, so that they were able to attain Buddhahood.’” “‘Virtuous man, when one practices on the thus-adventist’s consummate enlightenment in the primordial terra, one shall comprehend that nascences and demises are nothing but ethereal blossoms, and resultingly, to this practitioner, all transmigrations shall then cease to be; and he shall also perceive that there are neither body nor mind to undergo such nascences and demises — Yet this is not due to any endeavor executed that could make it so, but simply owing to the non-existence of the quintessence. And that which could make such perception and consciousness is akin to the ethereal space as well; that which could comprehend everything being like the ethereal space, yet again, is no more than another ethereal-blossomwise phenomenon. However, one still could not aver that the essence of perception and consciousness is altogether nihil. It is only when both existence and non-existence are entirely dispelled that it could come to be entitled as the state of Congruity with Purified Enlightenment. Wherefore is it so? For both existence and non-existence are of the nature of ethereal space — both of which being always unchangeable; for within the thus-adventist repertory, there is neither nascence nor demise, neither comprehension nor perception; for they are akin to the quintessence of the Dharmic spheres, which is ultimately consummate and immanently pervasive throughout the ten directions. Such a state comes to be termed as the Dharmic Cultivation of the Primordial Terra. Owing to this, the Bodhisattva is able to generate the purified mind in the major vehicle. If the multibeings in the fin de siècle could cultivate themselves in compliance with this, never shall they degenerate into any devious diews.’”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-16   428 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2020-09-16
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ