ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਘਾ ਸਵਾਗਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਦੁਭਤ ਜਾਨਵਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਸੋਚ‌ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?

ਕੀ ਤੁਸੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰੀਸਬੀਆਂ ਪਕੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ?

ਜਿਉਂ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੂੰ ਧੁਪ ਸੇਕਦਿਆਂ ਇਕ ਪਥਰ ਉਤੇ, ਆਓ ਅਸੀ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈਏ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਕਛੂ ਕੁੰਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?"

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਸਿਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Animal Heroes: Selflessly Assisting with Pure Hearts

00:13:33
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Animal Heroes: Selflessly Assisting with Pure Hearts

I’m sure you have heard numerous stories of how people have demonstrated great courage and compassion in saving thee lives of others. We animals can also feel the pain and needs of those around us, be it animal or human, and will try and help in any way possible. Here are some tales of brave animals in our world! Sally the tabby cat in Melbourne, Australia, and her human companion Craig Jeeves, narrowly escaped a house fire. “She jumped on my head and sort of like was screaming at me and woke me up; otherwise, I wouldn’t have got up,” Craig said. Most of his house was lost to the blaze, and the fire department said it was lucky Craig got out in time. Animals help and save others out of our inherent good nature and ask for no reward. Even though we look a bit different than you, we cherish and respect life just like humans.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-11-22   469 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-11-22

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 1 of 2

00:14:27
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 1 of 2

One of the reasons October 2nd was specifically selected as “World Farm Animals Day” is that it coincides with the birthday of one of the modern era’s greatest practitioners of nonviolence, Mahatma Gandhi - the “Father of India.” Gandhi once said, “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated,” and, “I hold that the more helpless a creature, the more entitled it is to protection by man from the cruelty of man.” As we take this opportunity to contemplate the meaning of World Farm Animals Day, we call on humanity to be aware that all beings should live as equals and be treated with respect.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-02   187 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-02

Ori Shavit: Pioneering Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 2 of 3

00:13:28
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Ori Shavit: Pioneering Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 2 of 3

We are privileged to ask Ori Shavit to introduce us to the vegan scene in Israel. She began by sharing with us the historical background of the Israeli cuisine. Ori also shared with us the exciting development of vegan products in Israel. "Even dairy companies and meat companies are joining this revolution. In Israel, you can see that. We have one of the biggest meat companies, they have a whole line of vegan products and they invest profits in cultured meat research." "That is my mission to help people to learn how to cook vegan, vegan dishes simply, happily, tastefully, in their own kitchens."
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-11-07   373 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-11-07

RASTA Sanctuary: A Lifelong Safe Haven for Animals, Part 1 of 2 (INT)

00:11:13
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

RASTA Sanctuary: A Lifelong Safe Haven for Animals, Part 1 of 2 (INT)

RASTA stands for “Rescue And Sanctuary for Threatened Animals” and focuses on aiding abandoned and abused farm animals as well as inspiring compassion for all our animal friends through advocacy and public outreach. For almost 20 years, RASTA has taken beings of all shapes and sizes who need a home. If you ever visit this place of love, you get more than just a chance to meet the cute denizens. The kind volunteers also provide all visitors with a 30-minute presentation on the sanctuary and veganism. “Because in the grand scheme of things, it doesn’t matter how much land or how much money you have, you can’t rescue them all but you can make a much larger impact by educating people about veganism and about, just making kinder choices in life and things like that.”
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2019-11-04   274 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2019-11-04

The Unique and Fascinating Axolotls

00:15:36
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Unique and Fascinating Axolotls

Even though we axolotls are actually salamanders, some people somehow got into the habit of calling us the "Mexican walking fish." We have a distinct appearance with a wide head, lidless eyes, and a long, tapered tail, as well as four limbs with tiny digits at the ends. The six feathery branches on our head - our most noticeable feature - are external gills for respiration. Probably our most fascinating feature is our ability to heal and regenerate. If we have any nicks or wounds, they will close up without any scar.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-11-01   112 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-11-01

Ori Shavit: Pioneering Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 1 of 3

00:14:04
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Ori Shavit: Pioneering Vegan Israel - One Bite At A Time, Part 1 of 3

Here, we’ll meet a special woman, who is a famed journalist, respected food critic, media personality, and strong advocate of the vegan culture, animal liberation, and a green, healthy lifestyle – Ms. Ori Shavit! She has made a tremendous contribution to the vegan movement and reached out to thousands of people worldwide through TEDx Talks. “About eight years ago. In Israel, it was a vegan desert. …one evening we made the whole restaurant go 100% vegan, it was never heard before. Nobody did that, so all the media jumped on it. All these chefs starting to cook vegan food? And that’s how, A vegan revolution in Israel started. It became main-stream like everywhere.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-31   359 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-31

Indian NGO provides tender care for lab-released dogs

00:01:39
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Indian NGO provides tender care for lab-released dogs

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-30   61 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-30

California becomes first US state to prohibit fur trapping

00:01:41
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

California becomes first US state to prohibit fur trapping

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-29   143 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-29

Japan's biggest e-commerce platform bans the sale of ivory

00:01:07
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Japan's biggest e-commerce platform bans the sale of ivory

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-27   40 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-27

Celebrating Altruistic Animals on Supreme Master Ching Hai Day

00:18:52
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Celebrating Altruistic Animals on Supreme Master Ching Hai Day

It’s a good thing to celebrate. The Ching Hai Day is not only my day. It’s your day. It’s everyone’s day. “Ching Hai” is actually not just my name. It’s a name given, and it symbolizes the Pure Ocean of Love. That is in your heart, in everyone’s heart, in all beings’ hearts. And you can see that through some of our animal shows. You can see how animals, they treat humans with utmost love, devotion, and help, assistance, as much as they can, whenever they have a chance to do it. And they also treat each other kindly, lovingly, charitably. So these are all members of Ching Hai’s Day.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-25   179 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-25

Record number of people take part in animal rights march in United Kingdom

00:01:00
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Record number of people take part in animal rights march in United Kingdom

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-25   60 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-25

Amazing Transparent Animals!

00:15:53
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Amazing Transparent Animals!

There are many other transparent animals in the ocean including the sea salp, glass sponge, transparent sea cucumber, ghost shrimp, glass squid, glass octopus, transparent-headed barreleye fish, juvenile surgeonfish, sea angel, sea walnut, and more. Research shows that these majestic beings play an important role in removing the greenhouse gas carbon dioxide from the atmosphere. Scientists found one swarm of salps covering 100,000 square kilometers of the sea surface and consuming up to 74% of the carbon-containing plants on the surface per day. The salps’ waste is heavy and sinks and this particular swarm sent up to 4,000 tons of carbon daily to the seabed.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-21   146 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-21

The state of Illinois, USA, bans sale and import of animals-tested cosmetics

00:02:07
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

The state of Illinois, USA, bans sale and import of animals-tested cosmetics

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-19   49 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-19

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 4 of 4

00:16:40
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 4 of 4

In many of his speeches, Mr. Wollen’s distinctly points to well-documented facts about the livestock industry’s enormous impact. “I’m sure you guys know that greenhouse gas emissions from livestock exceed those of transport. Forest depletion by the meat industry cost three times as much as the recent global financial crisis.” “So, the problem was caused by us, the problem needs to be solved by us; we don’t have a moment to lose. It's a problem that we all must face, and we must all take responsibility for it. ” “Because at the end, only three things matter: how deeply you loved; how gently you lived; and how gracefully you let go of things that were not meant for you. Meat was not meant for you. ”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-17   375 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-17

The Animal Loving Tollywood Actress - Sadaf Mohammed Sayed, Part 2 of 2

00:18:19
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

The Animal Loving Tollywood Actress - Sadaf Mohammed Sayed, Part 2 of 2

Sadha has been a vegetarian since 2012, and she chose to do so, because she didn’t actually enjoy the taste, and she definitely did not appreciate the killing involved. “I quit having red meat when I just saw an animal being sacrificed at a festival, and it just broke my heart. I felt no living being need to go through that amount of fear and pain for me to satisfy my taste buds.” Sadha’s kind acts to animals was recognized and acknowledged by People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) India. She received PETA’s Hero to Animals Award for rescuing a puppy, who had been hit by a car, and then changing her travel plans, so that she could care for it.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-14   196 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-14

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 3 of 4

00:15:12
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Philip Wollen – The Venture Capitalist for Noble Causes, Part 3 of 4

In his efforts to find more spokespersons for the animals, Mr.Wollen often openly invites people to join his cause. He especially believes that it is imperative for people in positions of power to speak out and take action. And once you get off the meat and dairy drug, there is no going back. Your health improves, the way in which you look at life improves, and they never go back to the bad old days. And now of course, everything has changed, everybody is working for the vegan world, and that all animals are free, not just having better conditions, but they are actually free, and we shut down the slaughterhouses. We don’t clean them up, we shut them down.
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-10   163 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2019-10-10

China implements new artificial intelligence platform to protect wildlife

00:01:37
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

China implements new artificial intelligence platform to protect wildlife

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-09   58 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-09

Dumbo Octopuses: Intelligent Lovelies of the Deep

00:16:36
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Dumbo Octopuses: Intelligent Lovelies of the Deep

Speaking of flying, that brings me to the cute nickname you all have given my kind. While our scientific genus name is grimpoteuthis, the nickname we have most popularly come to be known as is the “Dumbo octopus.” That name is based on the fictional character “Dumbo” from the 1941 animated Disney film of the same name. Humans should consider us octopuses as royalty as well, for we too have blue blood! Scientists already known that we octopuses are quite smart. They know we can find our way through mazes, figure out problems, and even remember the solutions to those problems. We can take things apart for fun, and researchers have also realized that each octopus has a distinct personality.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-09   131 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-09

Animal rights day observed around the world

00:04:50
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Animal rights day observed around the world

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-08   102 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-08

Canada creates marine reservation

00:01:28
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Canada creates marine reservation

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-08   41 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-10-08

Monty Roberts – Trust-Based Horse Trainer, Part 4 of 4 (INT)

00:14:03
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Monty Roberts – Trust-Based Horse Trainer, Part 4 of 4 (INT)

Monty received a knighthood from Her Royal Majesty Queen Elizabeth II for his work—not with horses—but with people! The kind man interacts with children, domestic violence victims, and military veterans, particularly those suffering from Post-Traumatic Stress Injury (PTSI), a mental health condition caused by experiencing a terrifying event, to help them find peace, trust, and healing through working with equines. And we are receiving as much as 175% improvement in their psychological outlook in 3 days. Mr. Roberts has worked with hundreds of people to help them heal.
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2019-10-07   278 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2019-10-07

United States scientists develop system to protect birds from power lines at night

00:01:06
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

United States scientists develop system to protect birds from power lines at night

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-28   97 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-09-28
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ