ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਘਾ ਸਵਾਗਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਦੁਭਤ ਜਾਨਵਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਸੋਚ‌ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?

ਕੀ ਤੁਸੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰੀਸਬੀਆਂ ਪਕੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ?

ਜਿਉਂ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੂੰ ਧੁਪ ਸੇਕਦਿਆਂ ਇਕ ਪਥਰ ਉਤੇ, ਆਓ ਅਸੀ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈਏ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਕਛੂ ਕੁੰਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?"

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਸਿਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Through the Generations - Animal Cultural Traditions

00:16:49
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Through the Generations - Animal Cultural Traditions

Many people think that culture is a characteristic only found in human societies. I am thrilled to tell you that modern scientific research shows that animals including primates, cetaceans, birds, fish and insects also have traditions that are transmitted across their social groups and to new generations. We animals that live in a community are just like humans, having our norms, traditions and cultural practices that characterize who we are and help us to adapt to our particular ecological niches.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-03-22   1006 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-03-22

The Cube of Truth – Bringing Animal Activism to the Streets

00:13:59
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

The Cube of Truth – Bringing Animal Activism to the Streets

AV is an animal rights organization specializing in street activism, and team members initiate important conversations with onlookers regarding the topics of veganism and equality for the animals. AV is known internationally for the Cube of Truth events that are staged in public areas. “Exposing that and just being a voice for the animals, expressing what they are not able to express themselves, just fighting for their lives is really rewarding and I feel like it’s really imperative that we do that.”
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2019-04-29   1433 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2019-04-29

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 5 of 6

00:15:59
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 5 of 6

By sharing Emma and her pig friend story, Marian hopes to raise awareness of the cruelty in the animal agriculture industry. Marian has also written three books about elephants: “Nala the Little Elephant,” “An Elephant Called Butterfly,” and “An Elephant Called Mira.” What is Butterfly, a baby African elephant, doing in New York City? And why is she in the garden of Emma’s apartment house? Oh, it’s a dream. And I liked the message here, that the miracle of life is the most precious treasure on Earth. “We are all the same.”
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-06-01   832 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-06-01

The Secrets That Cats Keep, Part 1 of 2

00:12:25
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Secrets That Cats Keep, Part 1 of 2

As a matter of fact, two researchers did some experiments and found strong evidence that we cats are sensitive to human emotional cues. They found that the cats behaved differently when their caregivers was smiling compared to when they were frowning. When faced with their smiling companion, a cat was much more likely to show affectionate behavior such as purring, rubbing or sitting on their lap. The cats also seemed to want to spend more time with their smiling human friend than when he or she was frowning.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-06-01   1166 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-06-01

The Honorable Cecile Guidote-Alvarez: Preserving and Promoting Filipino Culture Through Theater, Part 2 of 2

00:22:29
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

The Honorable Cecile Guidote-Alvarez: Preserving and Promoting Filipino Culture Through Theater, Part 2 of 2

The power of the theater is therapeutic. I have been able to work with persons with disabilities, and it has really empowered them, give them the confidence and the capacity to overcome their difficulties. To dig, in spite of any limitation, whether it’s financial or physical, that they have some talent, the gold mine of talent that must be discovered, must be trained to that they can cope with their realities and transform their realities. And they are able to perform beyond their limitations because they are synergized with equally young people in difficult circumstances, either indigenous youth or out-of-school youth.
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2019-05-27   801 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2019-05-27

Vegan activists operate first combined educational and farm sanctuary in Israel

00:01:08
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Vegan activists operate first combined educational and farm sanctuary in Israel

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-25   437 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-25

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 4 of 6

00:15:17
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 4 of 6

"We sat under a tree to rest. Whether we had a dream or saw a vision, we're not sure. But somehow Mother Nature told us an ancient secret of our planet. This secret has almost been forgotten. It's a secret that must be shared." "We are all the same!" "Our hearts are the same. We all need love, and we all want to live our lives. So when you meet another being, and you remember the secret, you will always treat the other well and do the right thing."
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-05-25   1417 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-05-25

The Majestic Ocean Sunfish

00:17:35
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Majestic Ocean Sunfish

We are the heaviest known bony fish in the world, look like a laterally flattened oval disc. One of our fascinating characteristics is that we don’t have a real tail or caudal fin, and our back end looks truncated. It is pretty normal if you find us floating on the surface of the water with one side up towards the sun. We are well-known as the ultimate sunbathers, and that is why we are called sunfish.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-05-24   1070 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-05-24

Australias wildlife sanctuaries save 13 mammal species from extinction

00:01:12
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Australias wildlife sanctuaries save 13 mammal species from extinction

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-23   778 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-23

Rescued lions fly thousands of kilometers to begin new life in South African sanctuary

00:01:05
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Rescued lions fly thousands of kilometers to begin new life in South African sanctuary

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-22   1193 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-22

City in Vietnam bans rare animal trade

00:00:48
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

City in Vietnam bans rare animal trade

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-21   1429 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-21

The Honorable Cecile Guidote-Alvarez: Preserving and Promoting Filipino Culture Through Theater, Part 1 of 2

00:23:20
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

The Honorable Cecile Guidote-Alvarez: Preserving and Promoting Filipino Culture Through Theater, Part 1 of 2

The Honorable Alvarez is a highly respected artist who has dedicated her life to the cause of advancing Filipino theater. “It’s also a very peaceful weapon or armor to confront social ills that we face. And it is a significant anchor to root us to our traditions, our indigenous heritage.” Her goal is to create a nationwide theater network that brings the performing arts to schools, churches, and communities. The inspiring performances are in Tagalog and other Filipino languages.
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2019-05-20   1169 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2019-05-20

Animal Mothers are Awesome! Part 2 of 2

00:14:20
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Animal Mothers are Awesome! Part 2 of 2

Animal moms are compassionate and caring, thinking nothing of sacrificing their health and safety to defend, nurture and raise their young. Their wholehearted dedication to their babies deserves our utmost admiration and appreciation. Hens are exemplary brave mothers and very mindful of their chicks’ safety. During a rainstorm, if there is no shelter, momma hen will spread her wings and let her babies stand under them. She doesn’t care that she gets completely soaked at all!
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-05-17   2027 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-05-17

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 3 of 6

00:14:14
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 3 of 6

“Okay! This is the secret: farm animals and pet animals and human beings are all the same. Does everybody here love their mothers? Does everybody here have friends? Have feelings of being sad, happy, loving? Do you bleed when you are cut? Do you need shelter and food? Does everybody here like to look at the stars and the sunrise and flowers? Do you like to play? And most of all, do you want to keep living your life?” The answer was a resounding “yes” to all the question. “There’s your proof! You are all the same.”
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-05-15   1489 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-05-15

Shining World Compassion Award Recipient: Keith McHenry, Co-founder of Food Not Bombs

00:20:26
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Keith McHenry, Co-founder of Food Not Bombs

Supreme Master Ching Hai has lovingly created a series of awards, to recognize some of the most exemplary, generous, caring, and courageous people who walk amongst us. For nearly forty years, Mr. McHenry has been a courageous advocate for world peace and a tireless humanitarian activist. He and his co-founder friends named their nonprofit organization to deliver a clear public message: As long as there are fellow humans who go hungry every night, our money and effort should be put into making food, not weapons. Ending war and poverty awaking the kindness in humanity.
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-05-14   1705 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-05-14

Drones help scientists in Australia monitor koalas

00:01:11
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Drones help scientists in Australia monitor koalas

ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-13   942 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-05-13

Be Kind to Animals Week, Part 2 of 2

00:17:04
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Be Kind to Animals Week, Part 2 of 2

In fact, I truly hope everyone can be loving and compassionate to all beings, every week of every year! And being vegan is the best way to start showing your gentleness and compassion to animals. Animals are more than just wonderfully intelligent. They are selfless, loving and devoted friends, as well as parents and spouses. No matter what species, if you give them love and respect, they will love and protect and help you in so many ways, both visibly, and invisibly.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-05-09   1172 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-05-09

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 2 of 6

00:15:01
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 2 of 6

In 1993, Marian’s spiritual search culminated when she received initiation into the Quan Yin Method from Supreme Master Ching Hai. Together with the Parisian artist Marc Chalvin, Marian Hailey-Moss has also published 11 children’s books and three coloring books about the animals. Most recently, they released “Mother Nature's Secret,”which Marian co-wrote with Chris Stover. We are privileged to have her with us today as she tells us about the story that inspired her very first book,“A Dog named Randall.”It all began when Marian brought a pigeon to someone in the East side of Manhattan. Inspired by A True Story.
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-05-08   1968 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-05-08

Be Kind to Animals Week, Part 1 of 2

00:18:02
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Be Kind to Animals Week, Part 1 of 2

Celebrating Be Kind to Animals Week May 5-11, 2019. Animals are loving. Animals are noble. They are fun! They are just like us. Animals are great! In honor of Be Kind to Animals Week, I invite you to join me in watching a few heartwarming clips of my fellow animal friends.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-05-06   1383 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-05-06

Al-Hafiz Basheer Ahmad Masri: Islamic Concern for Animals

00:18:13
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Al-Hafiz Basheer Ahmad Masri: Islamic Concern for Animals

How animals’ role in nature cannot be understood without first acknowledging the relationship and responsibility of humans toward animals. In recent years, many important contributions made by modern naturalists have opened the doors to an improved human attitude toward animals. Let’s take a moment to reflect on Allah and the magnitude of Hiers marvelous creations. And scientific proof showing that animals communicate not only amongst themselves, but with humans as well, both to express themselves socially or to share biological needs. Animals, just like humans, have the right to peacefully access the resources of nature provided by Allah.
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-05-06   1375 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-05-06

The Sweet and Gentle Chinchillas

00:16:02
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Sweet and Gentle Chinchillas

I’ve heard many people say, “Aww, he’s so adorable!” But if you really want to see how cute a chinchilla can be, you should check out my cousin BuBu. She has lots of photos and videos on Facebook and Instagram. Our super-soft fur is what we are famous for, but it is also the reason why we have almost become extinct in the wild. I’ll bet you’ve never seen a chinchilla in the wild. There are a few reasons for that. Number one: When was the last time you climbed over 3,000 meters? Number two: How well can you see in the dark?
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-05-03   1146 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-05-03

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 1 of 6

00:14:48
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Mother Nature’s Secret: A Charming Vegan Tale by Marian Hailey-Moss, Part 1 of 6

Since I’ve been meditating, I’ve become vegan; of course, and much more aware of what happens to animals in the world. It’s like you have to do something with this knowledge; you want to tell people about it. So, I can’t dance it, can’t act it. So, I write it, and you learn as you go along. How I found the illustrator, I googled, children’s illustrators, and I saw Marc Chalvin and immediately I knew that was the one. He’s French, and English is not his first language, And I never met him, but we do all our things. So, all our communication is through the script.
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-05-01   1306 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-05-01
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ