ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਘਾ ਸਵਾਗਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਦੁਭਤ ਜਾਨਵਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਸੋਚ‌ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?

ਕੀ ਤੁਸੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰੀਸਬੀਆਂ ਪਕੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ?

ਜਿਉਂ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੂੰ ਧੁਪ ਸੇਕਦਿਆਂ ਇਕ ਪਥਰ ਉਤੇ, ਆਓ ਅਸੀ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈਏ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਕਛੂ ਕੁੰਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?"

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਸਿਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Altruistic Animals

00:15:37
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Altruistic Animals

Today we would like to share with you some amazing stories of animals who turned their selfless concern into loving action for the benefit of others. Let’s start with a cat named Kuu. Cat Assists Dog with Dementia. Cat Saves Baby from Danger. Dog Keeps Lost Child Safe and Warm. Cat Saves Caregiver from Fire. Dog Saves Family from Fire. Let’s now meet a bull calf named Oliver. Bull Calf gives Love to Blind Bison. Just like humans, we animals are beings that have feelings. There are times when each of us needs some support, and these are the opportunities for those close to us to let their nobility shine and give selflessly. I trust you have enjoyed today’s stories and are perhaps even inspired to lend a softer heart and a more generous hand to all of Earth’s inhabitants.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-01-20   1515 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-01-20

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 1 of 2

00:14:27
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 1 of 2

One of the reasons October 2nd was specifically selected as “World Farm Animals Day” is that it coincides with the birthday of one of the modern era’s greatest practitioners of nonviolence, Mahatma Gandhi - the “Father of India.” Gandhi once said, “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated,” and, “I hold that the more helpless a creature, the more entitled it is to protection by man from the cruelty of man.” As we take this opportunity to contemplate the meaning of World Farm Animals Day, we call on humanity to be aware that all beings should live as equals and be treated with respect.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-02   545 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-02

Shining World Hero Award Recipients: Devoted Companions Sadie and Bella

00:14:40
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Hero Award Recipients: Devoted Companions Sadie and Bella

Today we have the pleasure of visiting Mrs. Maureen Hatcher at her home in St. Augustine, Florida, where she lives with her grandson and her four-legged companions. One day, when Mrs. Hatcher was home alone with her two dogs, Sadie and Bella, she experienced a life-threatening stroke that hindered her movement. " It was a normal day and when I got out of the shower, I sat down and I blacked out on
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-24   312 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-24

Transforming Lives With Compassionate Hearts: The Shining World Award Recipients, Part 2 of 2

00:17:33
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Transforming Lives With Compassionate Hearts: The Shining World Award Recipients, Part 2 of 2

Let’s continue with part two of our show. In Agadir, a city on the southern Atlantic coast of Morocco, kindhearted Michèle Augsburger Clairet Doucet founded Sunshine Animal Refuge Agadir (SARA), which provides loving care to over 1,000 animals. Supreme Master Ching Hai: “Gratefully present the Shining World Compassion Award to Ms. Michèle Augsburger Clairet Doucet, plus a US$15,000 humble contribu
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-17   324 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-17

Compassion for All Equines: Horse Plus Humane Society, Part 3 of 3

00:09:33
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Compassion for All Equines: Horse Plus Humane Society, Part 3 of 3

"We have all kinds of different animals here. We have a pig in the stall next to us. We have chickens, cats, just whatever needs help, we want to help. So, this barn is the barn we have for our initial intake, or special needs cases. We have Phoenix here. He has been a special needs case for quite a while. His eye had ruptured, and he was at auction and it was one of the worst eye cases I have see
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-15   263 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-15

Traditions of Love between Humans and Animal Co-Inhabitants

00:16:13
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Traditions of Love between Humans and Animal Co-Inhabitants

Evidence of animals being considered as divine can be found in ancient and modern cultures and religions. According to a CNN report, researchers found the remains of chickens and brown hares from the British Iron Age in southern and southeast England, UK. They had been buried carefully, and their skeletons were fully intact. Archaeological evidence and historical accounts prove that these two anim
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-02-12   334 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-02-12

Compassion for All Equines: Horse Plus Humane Society, Part 2 of 3

00:09:53
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Compassion for All Equines: Horse Plus Humane Society, Part 2 of 3

In Part 1, we learned that the mission of this Tennessee, USA-based organization is to rescue vulnerable horses. Unfortunately, a large percentage of horses auctioned off in the US are exported to Mexico or Canada for slaughter. They are transported abroad because killing horses for human consumption is illegal in America. The charity saves many equines by purchasing them at auctions. "These anima
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-08   299 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-08

Unconditional Animal Angels

00:12:08
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Unconditional Animal Angels

Today we would like to share some amazing stories of animals who have helped their human or animal friends because of their unconditional love. In the early hours of December 31, 2019, the Victoria bushfires moved in towards the tiny town of Corryong, while the rest of the world was ready to welcome in the new year. As fire and smoke engulfed the area, Patsy, a border collie mix, quickly sp
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-02-05   650 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-02-05

Shining World Compassion Award Recipient: Tom Justyniarski’s Pedagogy of Love

00:18:28
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Tom Justyniarski’s Pedagogy of Love

Today we are delighted to introduce Mr. Tom Justyniarski, Polish author and educator who imparts the noble ideals of love, empathy and respect among children for our animal friends. Mr. Justyniarski is the author of 11 acclaimed storybooks for children of Poland. Based on the true story of Betty, a dog in his younger life, “Dogs’ Worries” won the award from Poland’s Ministry of Education and is in
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-03   481 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-03

Compassion for All Equines: Horse Plus Humane Society, Part 1 of 3

00:10:21
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Compassion for All Equines: Horse Plus Humane Society, Part 1 of 3

Today we meet some of the wonderful people at Horse Plus Humane Society, located in the state of Tennessee in the United States. It is the world's largest animal welfare organization for horses, and since 2003 has saved over 6,500 horses from going to slaughter by rescuing and adopting them into lifelong homes. Tawnee Preisner is the vegan founder and president of Horse Plus Humane Society.
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-01   306 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-01

The Spiritual Nature of Animals Revealed

00:14:58
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Spiritual Nature of Animals Revealed

Welcome to our show titled “The Spiritual Nature of Animals Revealed.” Life can be full of ups and downs. Many people seek comfort and peace in spirituality by praying, meditating, doing yoga, or attending services at a house of worship. Have you ever wondered if animals also practice spiritually? There are many clips showing animals seemingly praying to God or Buddha. A pig in Qiaotou, a small t
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-01-29   645 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-01-29

Shining World Compassion Award Recipient: Tami Moore of Moore 2 Love Rescue

00:13:38
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Tami Moore of Moore 2 Love Rescue

A world in which humans and animals coexist harmoniously, where the strong and capable lend a helping hand to the weak and injured, and everyone, big or small, is given a second chance at life: Such is the vision that Tami Moore has been working passionately to realize within her community of San Jose, California, where she has been rescuing animals in need for over ten years. What started
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-01-27   470 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-01-27

Lisa Gawthorne – An Inspirational Vegan Athlete and Entrepreneur, Part 1 of 2

00:11:40
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Lisa Gawthorne – An Inspirational Vegan Athlete and Entrepreneur, Part 1 of 2

Lisa Gawthorne is a successful vegan athlete, entrepreneur and author. Lisa is the author of the vegan fitness and health book “Gone in 60 Minutes”. She has placed in the top ten in Duathlon World and European Championships in recent years. In addition, she is the co-owner and joint Managing Director of Bravura Foods, a leading vegan and vegetarian product distribution, marketing and sales company
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-01-26   414 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-01-26

Green Sea Turtles: Ambassadors for the Sea

00:13:16
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Green Sea Turtles: Ambassadors for the Sea

Saint Martin is a small island in the Caribbean, around 87 square kilometers in size. Martin National Nature Reserve is where you can find other local green sea turtles and me hanging out in the shallow and sunny coastal waters. We green sea turtles can be found in most oceans between 30° North and 30° South latitude, and our species especially loves the warm, shallow waters of the tropical and su
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-01-22   507 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-01-22

Shining World Compassion Award Recipient: The PEEPS Foundation for Miniature Horse Rescue

00:15:50
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: The PEEPS Foundation for Miniature Horse Rescue

Today, we travel to Wellington, Florida USA, to meet the co-founder of The PEEPS Foundation, Alex Granato. Alex, a professional hunter jumper, along with fellow professional rider Josh Dolan, established The PEEPS Foundation for the rescue of miniature horses, particularly for those with dwarfism which can lead to lifelong health problems. What started out as a two-person team has grown into a muc
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-01-20   420 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-01-20

Klipspringers: The African Rock Jumpers

00:13:15
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Klipspringers: The African Rock Jumpers

I am an agile and ardent rock-climbing antelope and have been told that my special species is one of South Africa’s favorite animals. We prefer to live among rocky hills, outcrops, koppies, also known as small hills, or gorges with steep rocky sides. These all provide excellent shelter for our families. We klipspringers reach a height of 43-60 centimeters, with males being taller than the females.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-01-15   236 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-01-15

Shining World Compassion Award Recipient: Sir Darius Brown (vegan)

00:13:47
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Sir Darius Brown (vegan)

Today, we are going to travel to Newark, New Jersey, and visit Darius Brown, the young generous designer and founder of Beaux & Paws. Darius has selflessly helped rescue hundreds of dogs by making bow ties, and donating them to animal shelters across the United States and in the United Kingdom. “Speech, comprehension and fine motor skills delay” is a disorder that affects children, causing a devel
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-01-13   380 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-01-13

Peanuts Wellbeing Sanctuary – A Place of Transformation, Part 2 of 2

00:12:34
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Peanuts Wellbeing Sanctuary – A Place of Transformation, Part 2 of 2

The sanctuary’s animals certainly have a charisma about them! But what is striking is the power that these magnificent beings have to touch the hearts of the guests! As the vegan co-founders Mick Still and Tracey Keenan share with us, some people are so transformed by the visit, they want to permanently change their relationship with our animal co-inhabitants for the better. "It’s very kind of ove
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-01-11   287 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-01-11

Animals in the Snow Wonderland

00:12:37
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Animals in the Snow Wonderland

Today we will explore incredible winter lands with amazing wild animals. Penguins, the iconic animal of the Antarctic, are well known for their endurance in extreme conditions, with the emperor penguin able to withstand temperatures of -30°C with winds blasting at 200 kilometers per hour. Generally speaking, warm-blooded animals that inhabit cold regions are fairly big. Large animals have a smaller surface to volume ratio and thus relatively less surface area through which to lose heat. The smallest Antarctic penguin, the rockhopper, weighs an average of 2.5 kilograms, and the largest, the emperor penguin, is around 30 kilograms in weight. Male emperor penguins also huddle together in groups of several thousand to survive the biting wind and relentless cold. Scientists have recorded temperatures of more than 35 degrees Celsius within the huddle. Keep warm guys! Japanese macaques, also known as snow monkeys, truly love the snow, particularly the young ones. They roll about and play in it. The youngsters make snowballs, carry them around, and have fun with them. They even play a game of trying to take each other’s snowballs! These macaques are great leapers and tree climbers, which they take advantage of to move around when there is thick snow. To cope with the icy-cold temperatures, snow leopards are protected by thick gray or creamy yellow hair with grayish-black spots. Their broad feet, which are covered with fur, act as natural snowshoes. They use their long tails as blankets to protect sensitive body parts against the biting mountain chill. These tremendous jumpers can cross up to 15 meters in one leap. The snow leopard is listed as an endangered species, with only about 3,500 to 7,000 left in the wild.It has been my pleasure to show you how we animals adapt to the cold winter with heavy snow. Despite our amazing ability to withstand the freezing temperatures, we would much appreciate it if you would take extra care when walking through our habitats to not disturb us during our most vulnerable time in winter.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-01-08   349 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-01-08

Shining World Compassion Award Recipient: Sheldrick Wildlife Trust

00:15:09
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Sheldrick Wildlife Trust

Elephants and rhinos are smart, nurturing, self-aware, gentle giants who, like us, form deep family bonds. Regarded in many cultures as symbols of good fortune, wisdom, loyalty, vitality, strength, and deep spiritual divinity, they also play a key role in helping to maintain the ecosystems and rich biodiversity of the areas they inhabit. In today’s show, we are honored to speak with Mr. Rob Br
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-01-06   583 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-01-06

Peanuts Wellbeing Sanctuary – A Place of Transformation, Part 1 of 2

00:12:16
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Peanuts Wellbeing Sanctuary – A Place of Transformation, Part 1 of 2

Today it is our pleasure to share the work of Tracey Keenan and Mick Still, the vegan co-founders of Peanuts Wellbeing Sanctuary, a 40-hectare peaceful space in New South Wales, Australia. At this nurturing and fun-filled haven, established to help end the cycle of child and animal abuse, rescued animals are given a caring forever home. Children from traumatic backgrounds are regularly invited to
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-01-04   263 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-01-04

Animals’ Heartfelt Wishes for New Year 2021

00:13:08
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Animals’ Heartfelt Wishes for New Year 2021

Happy New Year, esteemed viewers of Supreme Master Television! I’m Holly, the vegan Grenada dove from Mount Hartman, Grenada. On this New Year’s Day of 2021, we are delighted to have with us the top 10 Loving Quality animals revealed by our beloved Supreme Master Ching Hai. They would like to convey well-wishes to you for this year. Loving Quality, this is an unconditional loving quality. It’s eve
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-01-01   533 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-01-01
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ