ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਛਡ ਦੇਵੋ  ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀ ਘੁਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮੁਠੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

00:13:50
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

Chico Xavier was a well-known Brazilian philanthropist and medium in Spiritism. The first film, “Astral City: A Spiritual Journey,” is based on one of his best-selling books with the same name. Through the book, the spirit of Dr. André Luiz tells of his experiences, lessons, and spiritual awakening in the astral city that he stays in after leaving Earth. Our second film is the 2011 drama, “The Mothers of Chico Xavier,” inspired by the true stories from Marcel Souto Maior's book. The thought-provoking film reminds us of the ephemeral nature of life, while illustrating that there is life after death and that our every action has a consequence.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15   271 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

00:15:59
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we practice even more and more deeply, and go even deeper, we may be able to just hold a book in our hands, just shake it to even figure out what’s there on which page number of the book.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11   755 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11

Holy Songs - Christmas Songs

00:19:13
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs - Christmas Songs

Since ancient times, humans have expressed their love and longing for God through singing and music. In today’s show, we would like to present a few holy songs as a dedication to this beloved Enlightened Master. Our first song is called “O Little Town of Bethlehem,” performed by !Audacious Band from !Audacious Church, Manchester. Our next song is “Oh How I Love Jesus” performed by Upper Room Church of God in Christ with music. "There is a name I love to hear, I love to sing its worth. It sounds like music in my ears, The sweetest name on Earth. Jesus is His name." We can never get tired of listening to these elevating Christmas songs. They remind us of the Divine Love embodied by Lord Jesus Christ, the same Love that’s within us all.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-12-25   250 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-12-25

Bribris-indigenous of Costa Rica

00:14:50
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Bribris-indigenous of Costa Rica

The proud Bribri cultural legacy passes from one generation to the next through an oral tradition. This indigenous group has a strong bond with Mother Earth. Their language is called Bribri, which approximately 60% of the residents of the Talamanca Bribri Indigenous Reserve speak. Within the Bribri, people belong to different clans, and membership is based on the clan affiliation of one’s mother. Today, the Bribri remain an agricultural group, and besides corn, raise tubers, cacao, bananas, pejibaye, yucca, rice, and beans. Their belief regarding their origin as a people has agricultural roots. There is a belief among the Bribri that all are equal and that humans are not above the trees or water in the forest in terms of importance. As a result, nature is treated in a reverential manner.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-12-11   112 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-12-11

Ancient City of Sigiriya: Sri Lanka’s "Eighth World Wonder," Part 2 of 2 (INT)

00:12:01
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ

Ancient City of Sigiriya: Sri Lanka’s "Eighth World Wonder," Part 2 of 2 (INT)

Considered an extremely impressive, if not perplexing, feat of ancient engineering, with construction comparable to the pyramids of Egypt or Stonehenge in England. Included in the listing are the surrounding regal gardens at the base of the monolith, which have a complex system of aqua engineering complete with dams, locks, canals, bridges, and fountains. In Sigiriya, the Mirror Wall creates shimmering golden reflections, one example of the creative ingenuity of the fifth century design and architecture. "Now, the Mirror Wall is considered as one of the most significant features in Sigiriya. One of the unique features of Sigiriya is its technology. The greatness of it is that the earlier designer used water, flora, and the rock all together to create these amazing water gardens in Sigiriya in such a pleasant manner."
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-12-04   408 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-12-04

Discovering Life's Purpose through a Near-Death Experience: Interview with Ms Kimberly Clark Sharp, Part 3 of 3

00:14:15
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Discovering Life's Purpose through a Near-Death Experience: Interview with Ms Kimberly Clark Sharp, Part 3 of 3

After her near-death experience, Ms. Sharp could see or feel the presence of angels. "Yes, everybody has what we call guardian angels. And I see them in places where comfort is needed: hospitals, libraries. So sometimes the angels come to us because we need comfort, sometimes we need guidance, sometimes we need to be tripped and fall so that we learn how to get up on our own. They have assignments. It's fascinating. I love it." When Ms. Sharp had her near-death experience, she learned that the purpose of her life on Earth was to be of service to others. "Everything in terms of how to live one's life boils down to love, actually.There are many forms of love. Sometimes it's opening the door for someone who's struggling. Sometimes it's helping someone cross the street. Sometimes it's listening to someone very boring on the phone, but you're doing a kindness."
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-12-02   343 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-12-02

Solar Gadgets: Using the Sun’s Energy to Benefit Humanity

00:15:52
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Solar Gadgets: Using the Sun’s Energy to Benefit Humanity

On today’s show, we’ll explore some useful devices that make use of solar energy to perform a variety of functions in daily life. The Sun constantly radiates its loving energy into the cosmos, and nowadays, technological advances are allowing us to make use of its energy to operate a wide array of practical gadgets. For example, solar panels covert sunlight into electricity by means of photovoltaic cells, and photoelectrochemical cells use artificial photosynthesis to convert sunlight into solar energy. Many small devices or tools powered by the Sun have also emerged on the market, making this free green energy more accessible to everyone.
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2019-11-14   193 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2019-11-14

Matthew Podolsky: Conserving Wildlife through Film, Part 2 of 3

00:14:48
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Matthew Podolsky: Conserving Wildlife through Film, Part 2 of 3

On today’s show, we’ll learn about his third award-winning conservation documentary about the Vaquita, an endangered species of porpoise. “And at the time we began the project it was considered the world’s most endangered marine mammal. And at that time, the population estimate was about 100 individuals but it was declining at a very rapid rate.” “And we premiered it at Sundance this past January where it won the Audience Award in the international documentary category. And then it got picked up for distribution by National Geographic at the end of the festival. So, now we’re on this whirlwind tour and the film is getting a ton of exposure, which means the issue is getting a ton of exposure.”
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2019-11-13   132 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2019-11-13

Gurdwara Janam Asthan: Sacred Birthplace of the Venerated Sri Guru Nanak Dev Ji (vegetarian)

00:19:15
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ

Gurdwara Janam Asthan: Sacred Birthplace of the Venerated Sri Guru Nanak Dev Ji (vegetarian)

Sri Guru Nanak Dev Ji, who selflessly came to this world over 500 years ago as a Messenger of God. His teachings emphasize that spiritual freedom is found in the discovery of the soul through contacting the voice of truth within, and not through pilgrimage. Still, the site of Gurdwara Janam Asthan holds a significant meaning in the hearts of the Sikh devotees. The birthplaces evoke a nearness to the beloved Teacher and the universal principles taught, such as non-discrimination and goodwill to all.
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-11-12   257 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-11-12

The Curious Relationship between the Brain and Consciousness: Interview with Mr. Mark Gober, Part 2 of 3

00:14:13
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

The Curious Relationship between the Brain and Consciousness: Interview with Mr. Mark Gober, Part 2 of 3

Does consciousness exist beyond the body and brain? Mr. Gober has found considerable scientific and anecdotal evidence suggesting that consciousness exists beyond the brain. Perhaps the most compelling support comes from near-death experiences. “In the life review, the example of Dannion Brinkley, after he relived his life four times, he saw the pain that the inflicted and he saw the joy that he gave to people. So, when he came back from his near-death experience, his life changed dramatically. He was much less materialistic. He became a hospice volunteer. And he understands the accountability that we all have, that our actions matter beyond what happens in this body.”
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-30   808 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-30

The Curious Relationship between the Brain and Consciousness: Interview with Mr. Mark Gober, Part 1 of 3

00:14:21
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

The Curious Relationship between the Brain and Consciousness: Interview with Mr. Mark Gober, Part 1 of 3

On today’s program, we’ll hear from Mr. Mark Gober, author of “An End to Upside Down Thinking” and host of the new podcast, “Where is My Mind?” In addition, Mr. Gober is on the Board of Directors at the Institute of Noetic Sciences (IONS), a research center dedicated to exploring and expanding human capacity. “What is the relationship between the brain and consciousness? Does the brain create consciousness? Let’s think about the philosophical implications.” “And the thesis that I arrived at is it’s not that consciousness comes from the brain, but it’s the other way around. That consciousness is the basis of all reality existing beyond space and time. And the material world is an emergence or an experience within consciousness.”
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-28   623 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-28

A Heartfelt Celebration of Supreme Master Ching Hai Day in Kaohsiung 2018, Part 3 of 4

00:13:31
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Heartfelt Celebration of Supreme Master Ching Hai Day in Kaohsiung 2018, Part 3 of 4

"The Silent Tears" is a poetry collection by Supreme Master Ching Hai, describing Her journey searching for Enlightenment. In the Musical, the poem "Enlightenment" was set to music by Composer Henry Krieger - twice Grammy winner. Now, let us enjoy the graceful dance steps of the Aulacese fellow practitioners and join together in “Enlightenment” music. Let’s give a hearty round of applause to fellow initiates from Soul, Korea who joyously present their performance “The Sunshine in the Corner”. “…The life of your own won’t make you happy. Do not turn away any more. Turn and face the people around you. With courage, take one step further. Because our small steps make a difference.”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-10-23   199 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-10-23

A Heartfelt Celebration of Supreme Master Ching Hai Day in Kaohsiung 2018, Part 2 of 4

00:17:03
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Heartfelt Celebration of Supreme Master Ching Hai Day in Kaohsiung 2018, Part 2 of 4

Amidst innumerable times of fervent praying, the Divine Blossom has descended onto our earth. Next is a folk dance from China, entitled “The Lotus in Amah’s Buddha Heart.” Our animal co-inhabitants on this planet are God sent companions to us. Similarly, the Thai people regard peacocks as holy birds, representing kindness, wisdom, happiness and fortune. Please enjoy the Spirit of the Peacock by our fellow initiate. To express their nostalgia for their spiritual home, the beautiful Hakka girls from Kaohsiung will perform the dance “Young Girls Miss Home” using oil-paper umbrellas that represent the Hakka culture.
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-10-19   191 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-10-19

A Heartfelt Celebration of Supreme Master Ching Hai Day in Kaohsiung 2018, Part 1 of 4

00:23:58
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Heartfelt Celebration of Supreme Master Ching Hai Day in Kaohsiung 2018, Part 1 of 4

On October 25, 2018, the 25th Anniversary of Supreme Master Ching Hai Day, our Association members around the world came together in Kaohsiung, Taiwan (Formosa) to celebrate this meaningful day with heartfelt programs. The Supreme Master Ching Hai Day was first proclaimed on October 25, 1993 by the Honorable Frank Fasi, the esteemed 9th Mayor of Honolulu, Hawaii, USA. This special day recognizes and honors Supreme Master Ching Hai's selfless contributions to the world. Supreme Master Ching Hai lovingly connected with everyone via livestream. “The Ching Hai Day is not only my day. It's your day. It's everyone's day.”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-10-17   391 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-10-17

Near Death Experience Stories from a Heart Surgeon

00:16:12
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Near Death Experience Stories from a Heart Surgeon

Today we’ll hear some accounts of near-death experiences from renowned heart surgeon, Dr. Lloyd Rudy, interviewed by Dr. Michael Milligan, president of the American Academy for Oral Systemic Heath. And all of a sudden! Nobody spoke. Because everybody in that room felt a ‘presence.’ And he stopped bleeding just like that. What is your take on that, Dr. Rudy? Oh, there’s something out there that people with faith, believers, is there. Some people call it God, some people call it other things, Buddha, or (Prophet) Mohammed (Peace Be Upon Him), or whoever. It has convinced me there is something out there.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-14   264 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-14

Joya de Cerén: A Window into the Past

00:15:52
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ

Joya de Cerén: A Window into the Past

Since around AD 600, the pre-Hispanic Mayan farming village of Joya de Cerén slept undisturbed beneath thick layers of ash four to eight meters deep. offering us a unique window into the past. With much of the Joya de Cerén yet to be excavated, each new discovery provides evidence of the ancient Mayans’ wealth of wisdom. The investigations tell us a story of a very well organized and spiritual farming community that is part of a more intricate network of cities, villages, and settlements. Moreover, the discoveries have helped researchers link some modern-day customs and practices to the ancestral activities and beliefs from which they began.
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-10-12   126 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-10-12

Eco-friendly Air Taxis

00:15:46
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Eco-friendly Air Taxis

Air taxis can be sustainable, comfortable vehicles for making short flights across congested cities. Besides being able to avoid busy street-level traffic, they can take off from and land on short runways or helipads. Today, we’ll find out what kinds of eco-friendly flying taxis will soon be available. Kitty Hawk’s operator Zephyr Airworks recently formed a partnership with Air New Zealand to bring the first fleet of air taxis to market. Mr. Yifang Xiong, co-founder of EHang, said, “The EHang 216, which can seat tow passengers, has been tested comprehensively and is essentially ready for mass production.”
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2019-10-12   251 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2019-10-12

Strength in Unity: “The Boy Who Harnessed the Wind” and “The Little Girl Who Sold the Sun”

00:13:34
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Strength in Unity: “The Boy Who Harnessed the Wind” and “The Little Girl Who Sold the Sun”

Can William bring water to the thirsty land in time to save the village? How can he get the resources he needs? ONE BOY’S COURAGE. Directed and written by Chiwetel Ejiofor, “The Boy Who Harnessed the Wind” is based on the memoir of the same name by Bryan Mealer about our real-life hero William Kamkwamba. Considered the filmmaker’s most optimistic creation, “The Little Girl Who Sold the Sun” follows the courageous young girl, Sili, played by Lissa Balera. Sili is a physically handicapped beggar girl, but resolutely tells her blind grandmother that she will find a job. Today’s powerful movies, have touched many people’s hearts and shows us we can do good even in very difficult situations.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-10-11   220 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-10-11

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

00:15:59
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we practice even more and more deeply, and go even deeper, we may be able to just hold a book in our hands, just shake it to even figure out what’s there on which page number of the book.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11   755 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11

“Awakening Through Art” – The 2nd International Artist Day Celebration in Mongolia, Part 6 of 6

00:26:08
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

“Awakening Through Art” – The 2nd International Artist Day Celebration in Mongolia, Part 6 of 6

Because the artists, they're connected with their inner creation force. And whatever they do with pure intention, that will uplift the atmosphere of our planet and help the world and the people to improve spiritually, and thus also making peace and harmony outside in our world. That will also inspire the viewers, the enjoyers, the ones who enjoy the artistic creation, inspire them also to remember to connect with the inside creative force. TV should encourage people more (to eat a ) vegan diet. Good for your country, good for your individual merit and spiritual progress. Please enjoy our last performance. And our last performance is definitely dedicated to You Supreme Master, and to all the guests.
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-10-10   347 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-10-10

Children of the Forest: Central Africa’s Baka and Mbuti Peoples

00:17:59
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Children of the Forest: Central Africa’s Baka and Mbuti Peoples

Both the Baka and the Mbuti see the forest as their spiritual father and mother. They are a semi-nomadic group who have historically lived by foraging in the forest to supply all their needs. Whether Mbuti or Baka, everyone participates in the making of music as part of their every day interaction with others in their community and the forest. The Mbuti are categorized as a peaceful society for several reasons. Social customs are built around sharing, cooperating, interdependence, and avoiding disharmony with other groups of forest dwellers.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-10-09   159 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-10-09

Dumbo Octopuses: Intelligent Lovelies of the Deep

00:16:36
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Dumbo Octopuses: Intelligent Lovelies of the Deep

Speaking of flying, that brings me to the cute nickname you all have given my kind. While our scientific genus name is grimpoteuthis, the nickname we have most popularly come to be known as is the “Dumbo octopus.” That name is based on the fictional character “Dumbo” from the 1941 animated Disney film of the same name. Humans should consider us octopuses as royalty as well, for we too have blue blood! Scientists already known that we octopuses are quite smart. They know we can find our way through mazes, figure out problems, and even remember the solutions to those problems. We can take things apart for fun, and researchers have also realized that each octopus has a distinct personality.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-09   168 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-09
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ