ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਛਡ ਦੇਵੋ  ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀ ਘੁਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮੁਠੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

00:13:50
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

Chico Xavier was a well-known Brazilian philanthropist and medium in Spiritism. The first film, “Astral City: A Spiritual Journey,” is based on one of his best-selling books with the same name. Through the book, the spirit of Dr. André Luiz tells of his experiences, lessons, and spiritual awakening in the astral city that he stays in after leaving Earth. Our second film is the 2011 drama, “The Mothers of Chico Xavier,” inspired by the true stories from Marcel Souto Maior's book. The thought-provoking film reminds us of the ephemeral nature of life, while illustrating that there is life after death and that our every action has a consequence.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15   606 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

00:15:59
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we practice even more and more deeply, and go even deeper, we may be able to just hold a book in our hands, just shake it to even figure out what’s there on which page number of the book.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11   957 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11

Pororo the Little Penguin

00:14:59
Kids' Wonderland

Pororo the Little Penguin

In today’s show, We are excited to introduce you to Pororo the Little Penguin, a popular Korean animated TV series for kids. This series was first released in 2003, and the final season finished in 2017, so that means many people watched it while growing up. It is considered to be one of the best kids' shows in Korea. Pororo is a blue and white penguin dressed in an aviator helmet and goggles. He
Kids' Wonderland
2020-05-23   412 ਦੇਖੇ ਗਏ
Kids' Wonderland
2020-05-23

Circular Fashion Technologies: Sustainable Future Clothing, Part 1 of 2

00:12:07
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Circular Fashion Technologies: Sustainable Future Clothing, Part 1 of 2

A lot of what is produced globally in terms of clothing will not end up being recycled. That means a massive amount of fabric waste goes to landfills every years, polluting our soils and oceans. In order to tackle this issue, companies and start-ups have been working hard to offer technological solutions for a circular approach to fashion. Ryan Mario Yasin, Arabella Turek, Fanny Lefebvre-Nare, and
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-05-23   437 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-05-23

Beautiful Babylon: Magnificent Jewel of the Ancient World

00:15:06
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ

Beautiful Babylon: Magnificent Jewel of the Ancient World

Four thousand years ago, a small port town was founded on the Euphrates River. The humble Babylon grew into one of the largest cities of its time, eventually serving as the capital of the Neo-Babylonian Empire, a beautiful, mighty center of art, architecture, and science. Home to the Hanging Gardens, one of the Seven Wonders of the Ancient World, as well as an important reflection of ancient Mesop
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2020-05-12   594 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2020-05-12

Celebrating the Sacred Motherhood, Part 2 of 5

00:22:32
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Celebrating the Sacred Motherhood, Part 2 of 5

Mother’s love always fills our life with simple yet long-lasting warmth is our companion throughout our lives. We present a greeting card to all mothers in the world and wish you all a Happy Mother’s Day! Through the beautiful melody of the violin, violin artist brother Trương Dục Duy expresses his joy and gratitude towards Master. She created for us a Spiritual New Land, which is beyond the Fifth
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-05-02   393 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-05-02

Hydroponics for a Sustainable and Healthy Life

00:13:32
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Hydroponics for a Sustainable and Healthy Life

Hydroponics has gained popularity in recent years. Hydroponics may be defined as the science of growing plants without soil. A nutrient solution that contains all the essential elements needed for optimum growth and development is delivered directly to the plant. Hydroponics is not only a convenient and affordable method of farming but also contributes to a sustainable lifestyle. The growth rate o
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-05-02   383 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-05-02

Smart Youth – Tristan Owain Pang

00:14:20
Kids' Wonderland

Smart Youth – Tristan Owain Pang

Tristan Owain Pang is a young prodigy from London, England, who inspires people with his curious mind and kind heart. At age 12, Tristan enrolled in the University of Auckland, New Zealand, being the youngest undergraduate student in the university’s history. Tristan learned to meditate. He realized just how helpful and powerful mindfulness was for his learning and understanding. From that point o
Kids' Wonderland
2020-05-02   326 ਦੇਖੇ ਗਏ
Kids' Wonderland
2020-05-02

Secrets of Longevity in Animals, Part 2 of 2

00:14:23
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Secrets of Longevity in Animals, Part 2 of 2

In today’s show, we will discuss four animals that are also extraordinary in terms of their ability to survive. They are also known as water bears, which comes from the way they walk. Aside from their tiny size and ubiquity, what stands out about tardigrades is their durability. The physiological response that enables tardigrades to be so tough is called cryptobiosis. It is a reversible suspension
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-05-01   223 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-05-01

Celebrating the Sacred Motherhood, Part 1 of 5

00:16:48
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Celebrating the Sacred Motherhood, Part 1 of 5

On May 12, 2019, our Association members from around the globe gathered at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa, to celebrate Mother's Day in honor of all mothers in our world. The colorful entertainment program included singing, instrumental and dance performances, as well as uplifting poetry recitals. Our Most Beloved Supreme Master Ching Hai graciously took precious time from He
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-30   434 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-30

The Art of Creating Vegan Flower Jelly to Celebrate the 3rd International Artist Day, Part 2 of 2 - Blossoms in Goblets

00:21:12
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Art of Creating Vegan Flower Jelly to Celebrate the 3rd International Artist Day, Part 2 of 2 - Blossoms in Goblets

I am going to demonstrate the making of flower jellies in goblets. Now we carve the cherry blossom at different heights. Cherry blossom is carved with a needle. We will make five thin dots from the center, pointing outward. We will make the second layer. We carve six dots outward. It would be beautiful if each layer forms a circle. Now let me show you how to make a chrysanthemum. Let’s make the gr
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-12   480 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-12

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 85 - ਰੋਸੀਕਰੂਸ਼ੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ

00:21:28
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 85 - ਰੋਸੀਕਰੂਸ਼ੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਏਕਤਾ ਦੀਆਂ

"ਹਰ ਇਕ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈਂ ਉਹ ਖਾਹਸ਼ ਰਖਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੰਨ-ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਦਾਰਥਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਭਣ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੋਜ਼ ਉਤੇ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-04-12   504 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-04-12

Dr. Seiei Toyama: Father of the Desert, Messenger of Human Peace, Part 2 of 2

00:17:59
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Dr. Seiei Toyama: Father of the Desert, Messenger of Human Peace, Part 2 of 2

Dr. Seiei Toyama studied the desert throughout his life and mastered the technology of greening desert. Led by Dr. Toyama, volunteers from Japan, China, and all over the world worked together for more than 10 years. Finally, the 20,000-hectare Engebei area, which was once almost uninhabited, became restored to a vibrant area with 70 percent vegetation coverage. Thus, desertification has been effec
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2020-04-12   206 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2020-04-12

Aerobic Dance – A Fun Way to Get in Shape, Part 2 of 2

00:11:39
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Aerobic Dance – A Fun Way to Get in Shape, Part 2 of 2

In this episode, we’ll talk about selecting appropriate workout gear and dance music as well as give some tips to help with forming an exercise habit. For aerobic dance,it's best to wear material that is stretchy, breathable, and moisture-wicking, such as lycra or spandex, or wear loose-fitting sweatpants and a t-shirt. Since aerobic dancing involves plenty of footwork such as twisting, sliding, j
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-11   288 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-11

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 4 of 8

00:23:20
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 4 of 8

Up next is a solo modern dance, which depicts the unforgettable memories of those moments when she was leaving to find freedom and her mother. The modern dance “Unforgettable Memories.” We will continue the North Korean pop song, “Arirang.” “I am going over the Arirang hill. Over there on the mountain, a sparrow in the rain is wandering to welcome you.” “From Mt.Baekdu to Mt.Halla, From Mt.Halla t
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-11   538 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-11

Quokka – The World’s Happiest Animal

00:11:52
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Quokka – The World’s Happiest Animal

With our round cheeks and wide smiles, we quokkas have been dubbed one of the cutest animals on our planet. We are covered with short, very course and thick, grizzled brown fur with lighter parts underneath. Our relatively short tail has very little hair, but our feet are very hairy! On our cute and lovely face are a big, black nose, a pleasing mouth, and a pair of charming black eyes. In 2013, qu
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-04-10   329 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-04-10

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 2 of 5

00:16:16
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Celebrating Cinema: The 72nd Cannes Film Festival, Part 2 of 5

In “A Hidden Life,” Fan Jägerstätter’s love and support for her husband served as a significant source of strength. As Reverend Kauffman explains, “This year’s Cannes Film Festival was marked by the great strength of the female characters. In all films, many films anyway, the female characters are really grounded and have extremely strong characters. They are faced with all the difficulties of exi
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-04-10   391 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-04-10

Faran Ensemble, Part 1 of 2

00:18:54
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Faran Ensemble, Part 1 of 2

Three musicians from Israel, each with various backgrounds and versed in different instruments, aspired to create a new type of music. The result being a more spiritually inspired variety that speaks to the soul and touches the heart. Sharing the same lofty ideals, they formed the Faran Ensemble, hoping to transcend cultural boundaries with moving melodies of peace and harmony, inspired by the bea
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-09   319 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-09

Shining World Compassion Award Recipient-Dr. Jay Grossman of Homeless Not Toothless, Part 1 of 2

00:12:13
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient-Dr. Jay Grossman of Homeless Not Toothless, Part 1 of 2

Homeless Not Toothless is a non-profit charitable organization. Dr. Grossman and his team of volunteer dental providers have given away free dental care to homeless veterans and civilians alike as well as foster children for nearly three decades. Our Association members in Los Angeles, USA had honor of interviewing Dr. Jay Grossman. “I didn’t want to take care of today, I wanted to take care of to
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-04-08   262 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2020-04-08

Traditional Musical Instrument: The Delightful European Recorder

00:19:37
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Traditional Musical Instrument: The Delightful European Recorder

The recorder sings, excites, and soothes across the ranges of the upper musical spectrum. Historical mentions of the recorder, a member of the woodwind family, began to appear during the Renaissance in the 16th century. After a quiet interlude spanning several decades, the recorder was brought back into the mainstream at the end of the 19th century by certain virtuoso players such as Frans Brüggen
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-08   249 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-04-08

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 3 of 8

00:27:25
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Happy United Korea Peace Celebrations, Part 3 of 8

Coming up next is a Northern part of Korea’s pop song. “Unification Dondolari,” is about greeting a new era of unification beyond the national division. The next performance is a folk dance, “Bakpanmoo.” Bakpanmoo is performed in ancient Korean Palaces using gourd board, which demonstrates the uprightness and elegance of the Korean people. Now the cheerful and exhilarating accordion duet will come
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-07   787 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-04-07

WEMA HOME – Bringing Hope and Love to Benin, Part 1 of 3

00:13:37
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

WEMA HOME – Bringing Hope and Love to Benin, Part 1 of 3

The goals of WEMA HOME are helping children and adolescents to access education and work, improving the working and living conditions of girls and women, curbing rural exodus and child trafficking, and promoting environmental protection and nature conservation. “We encourage people to support themselves.” WEMA HOME believes there is no future without education. Marianne built Gobada’s first elemen
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-04-06   277 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2020-04-06
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ