ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਛਡ ਦੇਵੋ  ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀ ਘੁਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮੁਠੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

00:13:50
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

Chico Xavier was a well-known Brazilian philanthropist and medium in Spiritism. The first film, “Astral City: A Spiritual Journey,” is based on one of his best-selling books with the same name. Through the book, the spirit of Dr. André Luiz tells of his experiences, lessons, and spiritual awakening in the astral city that he stays in after leaving Earth. Our second film is the 2011 drama, “The Mothers of Chico Xavier,” inspired by the true stories from Marcel Souto Maior's book. The thought-provoking film reminds us of the ephemeral nature of life, while illustrating that there is life after death and that our every action has a consequence.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15   401 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

00:15:59
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we practice even more and more deeply, and go even deeper, we may be able to just hold a book in our hands, just shake it to even figure out what’s there on which page number of the book.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11   841 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11

Designing the Transportation of the Future: The SkyWay Transport Systems, Part 1 of 2

00:17:08
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Designing the Transportation of the Future: The SkyWay Transport Systems, Part 1 of 2

The SkyWay Group is developing a high-speed elevated urban and freight transportation system with vehicles that can travel up to 500 km/h. On today’s program, we’ll speak with Dr. Anatoly Yunitskiy, Founder, President, and Lead Designer of the SkyWay Group of Companies. For Dr. Yunitskiy, SkyWay has been a lifelong project. When Dr. Yunitskiy introduced the world to the SkyWay transport systems, his concept attracted global recognition. “We created a machine with no parallels for its parameters, and this is innovative. Since we are up to ten times more effective than a car, we need ten times less fuel. That means we’ll disturb the environment less, with less emissions.” Dr. Yunitskiy envisions a transportation system that would exist not only on land, but also through the ocean. Dr. Yunitskiy believes that with green technology, our future is bright.
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-02-17   2186 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2020-02-17

Our World of Colors

00:14:11
Kids' Wonderland

Our World of Colors

Welcome to our show "Our World of Colors." Hallo kids, all the colors are so beautiful. Indeed, it's a beautiful sight, with so many colors all around us. Do you want to see it? Let's follow me. I will show you. Let's take a moment and look around us. What colors do you see? We live in a world full of colors. Without them, it would be a very dull place to live, don't you agree? Nature is especially rich in colors. Aside from the basic seven colors, there are so many hues and color combinations; the possibilities are infinite. It's a magical experience to walk in nature, and observe its beauty. Not only are plants and animals different in color, we humans are colorful too. Together we make this world colorful and beautiful. As a great artist, Supreme Master Ching Hai has graced the world with Her artistic creations using brilliant colors. She even created a "Rainbow Garden" for kids. Let's have a look!
Kids' Wonderland
2020-02-15   226 ਦੇਖੇ ਗਏ
Kids' Wonderland
2020-02-15

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 76 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

00:22:28
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 76 - ਜ਼ੋਰੋਐਸਟ੍ਰੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਸਾਓਸ਼ਾਂਤ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਬਾਰੇ

"ਉਹ (ਅਸਟਾਵੈਟ-ਈਰੇਟਾ) ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਗਾ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ । ਉਹ ਦੇਖੇਗਾ ਖਿਮਾ ਦੀਆਂ ਅਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਨੂੰ ਜੋ ਇਕ ਕਰੂਪ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਰਾ-ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੰਸਾਰ..." "...ਉਹਦੀ (ਅਸਟਾਵੈਟ-ਈਰੇਟਾ ਦੀ) ਦਿਖ ਬਣਾਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-09   582 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2020-02-09

Stan Lee: Superhero of Storytelling, Part 1 of 2

00:12:27
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Stan Lee: Superhero of Storytelling, Part 1 of 2

Stan Lee, a legend in the comic book industry, played a major role in creating hundreds of beloved Marvel Comics characters, from Spider-Man to the Fantastic Four, the Hulk to Thor and the X-Men. Stan Lee humanized heroes who continue to influence pop culture and inspire young and old to always follow the path of light. Growing up, Stan Lee had different interests than his schoolmates. Stan Lee believed that somewhere within him lay the “Great American Novel” waiting to be written. Stan Lee’s career made big bounds in 1941. He wanted to be a trendsetter, not a copycat of sorts. In a last bid to continue in the field of comic books, Stan Lee awakened his creative genius and began writing what he wanted. Just like that Stan Lee helped revived the comic industry, resurrecting Marvel Comics and setting it apart from its competition. Stan Lee become the face of Marvel and gained himself a legion of fans.
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2020-02-09   210 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2020-02-09

The Benefits of Horticultural Therapy

00:15:11
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Benefits of Horticultural Therapy

Today’s program examines how horticultural therapy can better physical and mental health. Over time, the healing potential of gardening, or even spending time in gardens, has gained greater recognition in the healthcare field, and these activities have become an accepted method of healing. Tony Wright, a retiree from Georgia, USA, was suffering from severe depression and alcoholism and found relief when his horticultural therapist asked him to work in a greenhouse for three months doing activities such as re-potting plants and arranging flowers. As this therapy has become an accepted treatment modality for those of all ages and various conditions globally, it is now practiced in a wide variety of settings. This form of therapy has a broad spectrum of uses in bettering our well-being and touches many facets of life. Overall, cultivating plants can make one more energetic and relaxed, as well as have better sleep quality.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-08   196 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-02-08

Therapy Animals: Incarnations of Love

00:17:45
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Therapy Animals: Incarnations of Love

I’m Aina, a vegan miniature horse from magnificent Germany. People are more relaxed when they spend time with animals because we give unconditional love and do not judge them in any way. Research has shown that caring for animals increases overall human well-being in many respects. Dogs, cats, rabbits, horses, pigs and other species serve as therapy animals. Many agree that simply being around their dog companion fills their heart with a sense of happiness, contentment, and peace. Those with cat companions also express how much fun, peace, and happiness these amazing beings bring into their lives. Daniel is an Indian Runner duck and a registered emotional support animal. We beautiful and intelligent miniature horses also serve as therapy animals. We have aided many, including survivors of tragedies and disasters. Animals give tremendous love and can help meet people’s physical, behavioral, and emotional needs.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-02-07   264 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-02-07

Serving the World without Harming Other Beings – Farmer Sivalingam Vasanthakumar, Part 1 of 2

00:15:14
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Serving the World without Harming Other Beings – Farmer Sivalingam Vasanthakumar, Part 1 of 2

Kumar was born in Sri Lanka and spent his childhood working on the family dairy farm. He has since worked on various livestock farms, and in 2010 set up his own sheep farm in Devon. Although Kumar liked his career, he could not bear the pressure involved in the process of taking his animals to the slaughterhouse. Once his daughter, a livestock veterinarian, asked him what he planned to do with his lambs, he decided on the spot to end the animal farming he had been doing for 30 plus years. “And I said to Molly: ‘No, that is the end of it. I would not take them to the slaughterhouse. I need to find a sanctuary for them.’ which was a great relief for me.” “So, there’s no regret at all. It was a wonderful thing I have done.” He keeps 70 ewes for himself as pets and enjoys the joy and peace this brings knowing he’s made the right decision. “And also, it’s time for all of us to do something for the planet and for climate change and eat more vegetables and make sure that this planet is there for our future generations.”
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-02-06   329 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2020-02-06

Learning to Communicate with Plants: Interview with Mr. Alexandre Ferran, Part 3 of 3

00:14:51
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Learning to Communicate with Plants: Interview with Mr. Alexandre Ferran, Part 3 of 3

Through his research, Mr. Ferran has discovered that plants learn, remember, feel, give, receive and share. He has also observed that they are highly sensitive to their environment, and that they perceive the world much differently than we do. Mr. Ferran believes that plants respond to us in different ways. If we treat them with kindness and respect, they respect, they respond accordingly. He believes that, as our level of consciousness rises, humans will become more and more sensitive to everything around us. Mr. Ferran hopes that, one day, humans will be able to communicate with plants without the need of electrical devices. “It’s important to try to work on that. Because human time is counted.” We already know that plants, by their very presence, contribute to our physical, mental and emotional well-being. Supreme Master Ching Hai has reminded us many times that plants, especially trees, have healing powers, as well as other gifts.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2020-02-03   476 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2020-02-03

Inspiring Indian Films: “Rab Ne Bana Di Jodi” and “Secret Superstar”

00:14:29
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Inspiring Indian Films: “Rab Ne Bana Di Jodi” and “Secret Superstar”

We begin with “Rab Ne Bana Di Jodi,” also known as “A Match Made By God.” The main character is Surinder “Suri” Sahni. The bride-to-be, Taani, is beautiful, cheerful, and full of life, and Suri falls helplessly in love with her at first sight. “Rab Ne Bana Di Jodi” tells a beautiful, touching story about the meaning of true love. Let us now take a look at the 2017 musical drama “Secret Superstar.” Insia Malik is a 15-year-old schoolgirl living in Baroda, India. She is an exceptionally talented singer. Insia posts her video and finds huge success online. “Rab Ne Bana D i Jodi” and “Secret Superstar” are two heartwarming movies that will bring us both laughter and tears. Moving and entertaining, they remind us of the power of faith in God and love, while also showing us the wonderfully rich Indian culture.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-01-31   335 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-01-31

Moroccan African Cultural Centre: Joyously Uniting Cultures, Part 1 of 2

00:13:30
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Moroccan African Cultural Centre: Joyously Uniting Cultures, Part 1 of 2

The Moroccan African Cultural Centre was created in 2010 by Mr. Christian Adda, Mr. Olivier Sonkeng, and Ms. Odile Bories. Busy and vibrant, the Centre celebrates culture, art, and development, bringing together all the Sub-Saharan communities in Morocco. Services and activities promote the wellbeing, expansion, and growth of African people, their traditions, and cultures. “Our first objective is to enable children, the children of migration, to know their roots, of their country of origin or their parents’. And then to also allow the host country to know the history of its migrants. We are in a host country, the real link, the real wealth, is to know each other. And so, at the Centre, everything we do, we always bring it back to fusion. With the African Cultural Centre being created in Morocco, it allows other cultures to immerse themselves in this culture. And we finally see that there is no true border.” The Moroccan African Cultural Centre also helps people, displaced peoples and migrants, using art to comfort people’s hearts.
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-01-30   155 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-01-30

The Timeless Architecture of Frank Lloyd Wright

00:15:38
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Timeless Architecture of Frank Lloyd Wright

Frank Lloyd Wright was one of the most prominent architects in American history. During his lifetime, he designed over 1,000 structures, including churches, schools, museums, and residential houses, eight of which were acknowledged as UNESCO World Heritage Sites in July 2019. Mr. Wright is recognized as “the greatest American architect of all time” by the American Institute of Architects. His design philosophy of “organic architecture” which emphasizes the harmony of human structures and nature, still influences generations today. One of the most famous designs that best exemplifies Mr. Wright’s philosophy is a house called, “Fallingwater.” The most famous one was The Robbie House, built in 1906. Another of his famous designs is the Unity Temple. Frank Lloyd Wright passed away in 1959, but his legacy lives on. The good building is not one that hurts the landscape, but one which makes the landscape more beautiful than it was before the building was built.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-29   188 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-29

Learning to Communicate with Plants: Interview with Mr. Alexandre Ferran, Part 2 of 3

00:16:58
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Learning to Communicate with Plants: Interview with Mr. Alexandre Ferran, Part 2 of 3

His original experiments were conducted with indoor plants, with whom he could communicate almost immediately. Later, he began to experiment with trees in the forest. “And the trees and wild plants who are much more autonomous, they tolerate us. We need to realize that, in fact, they would just need to decide, and we would no longer be here.” Mr. Ferran explains that although plants and trees are sedentary, they protect and support one another in subtle ways. He believes that we can learn a great deal from their way of life. “I think they’re much more advanced than we are in their understanding of the world.” Besides, it’s part of the tree’s messages. “He says, “Telepathy is the system of communication between us and we talk to you. You just don’t want to listen.” Supreme Master Ching Hai reminds us to be highly respectful of all beings on Earth. Several times She has told us that plants and trees have inner powers, and that they are able to protect and communicate with us.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2020-01-27   437 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2020-01-27

Small Creatures, Big Adventures: “Ratatouille” & “Stuart Little”

00:13:16
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Small Creatures, Big Adventures: “Ratatouille” & “Stuart Little”

This Saturday, January 25, is Lunar New Year! As we get ready to welcome the year of the Rat, let’s take a look at two films, “Ratatouille” and “Stuart Little,” which tell the delightful tales of two courageous little animals, a rat and a mouse, and their grand adventures. “Ratatouille” is directed by Academy Award winner Brad Bird. Pixar Animation Studios’ well-known brilliant storytelling is readily apparent in this fantastic film. “Stuart Little” is a sweet film showing that good things do come in small packages. The film is inspired by E.B. White’s book of the same name, which was published in 1945. Columbia Pictures presents a story for anyone who’s ever had trouble fitting in. Filled with adventure, happiness, and love, “Ratatouille” and “Stuart Little” are delightful movies that remind us to cherish the wonderful, unique qualities of every being, small or big, human or non-human.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-01-21   743 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2020-01-21

Learning to Communicate with Plants: Interview with Mr. Alexandre Ferran, Part 1 of 3

00:15:09
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Learning to Communicate with Plants: Interview with Mr. Alexandre Ferran, Part 1 of 3

On today’s program we’ll speak with accomplished actor, director, and author - Mr. Alexandre Ferran, of Paris, France. Through his thorough research, he has also become a renowned expert in understanding the ability of plants to communicate through music and words. “At the beginning of the 20th century there was an Indian called Mr. Bose who created a device called the crescograph, which made it possible to read in an accelerated way the movements of plants.” “In fact, in science, what we notice is that all the people who are plant lovers are able to demonstrate that they have a conscience, and emotions, and the capacity for understanding, of intelligence, etc.” Plants can also understand and respond to what people say. As Mr. Ferran shows us how plants can use the communication device to communicate through the language of music.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2020-01-20   866 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2020-01-20

His Holiness Marpa Lotsawa (vegetarian): Remarkable Tibetan Buddhist Master, Part 2 of 4

00:15:24
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

His Holiness Marpa Lotsawa (vegetarian): Remarkable Tibetan Buddhist Master, Part 2 of 4

While following Mahasiddha Sri Naropa, Marpa Lotsawa received permission to study with Naropa’s disciple, the great Mahasiddha Maitripa, who became Marpa’s second main Guru. At the Radiant Flower Monastery on Blazing Fire Mountain, Marpa received two important traditions from Maitripa. The first is the Vajrayana practice of singing spontaneous songs of experience and realization, known as dohas. The teachings of Mahamudra is the second tradition that Marpa received from Maitripa. Afterwards, Marpa travelled home to Lhotrak, where He was greeted by the locals with respect. Meanwhile, He continued to work to support His family as well as His growing followers. After his son Tarma Dode was born, Marpa Lotsawa went to India a second time, and for the next six years, He continued to study with Masters Naropa and Maitripa. As He was preparing to leave, Naropa instructed Him to return to India for a third time to complete His training.
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2020-01-19   261 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2020-01-19

Vegan Delicacies to Usher the Lunar New Year, from Singapore, Part 2 of 2 - Nine-layer Colored Cake and Jicama Bamboo Shoots Dumplings (Soon Kueh)

00:16:05
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Vegan Delicacies to Usher the Lunar New Year, from Singapore, Part 2 of 2 - Nine-layer Colored Cake and Jicama Bamboo Shoots Dumplings (Soon Kueh)

In this cheerful season, the Singaporean people also enjoy wonderful variations of delicacies from different regions and sometimes new fusion invented by creative people. Last week, we were delighted to have Chef Law Bee Tiong shared with us two delicious vegan treats, Longevity Red Turtle Cake (Ang Ku Kueh), and Fragrant Pan-Fried Radish Cake. Today, he will continue to demonstrate another two delicacies. “The first snack is a nine-layer cake. It is a steamed colored cake that Singaporeans love to eat. They symbolize continuous growth and prosperity.” “Next, I will show you how to make ‘Teochew Soon Kueh,’ or Jicama Bamboo Shoots Dumplings. Bamboo shoots represent peace.” “They look amazing! Let’s Be Veg, Go Green, to Save Our Planet and have a vegan and peaceful year ahead!”
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-19   602 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-01-19

"Bee" Caring and Sharing

00:16:24
Kids' Wonderland

"Bee" Caring and Sharing

In our bee family, we share what we are good at with one another, because it feels great when we give and receive. We may be tiny compared to the rest of the animal kingdom, but we surely have a big job to do: pollination. We pollinate the flowers of crops and fruit trees so they can bear fruit. Without us, there wouldn’t be any fruits and seeds, the plants wouldn’t be able to reproduce, animals wouldn’t have any food, and many people would go hungry. Because of this decline, harvests have been smaller in recent years, meaning less food for both animals and humans. The good news is that there are ways to help bolster the population of bees. For example, you can grow a garden that’s bee-friendly, right in your own backyard. Plant-based foods are the healthiest for the human body. Best of all, fruit and vegetables have seeds, and each seed can grow into a whole new plant if given the chance. You can share or swap extra seeds with friends and neighbors and enjoy the fruit of one another’s labor later on.
Kids' Wonderland
2020-01-18   423 ਦੇਖੇ ਗਏ
Kids' Wonderland
2020-01-18

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 19

00:23:41
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Friends of Eternity - A Special Gathering with Supreme Master Ching Hai and Cherished Artists, Part 19

Katie McMahon’s exquisite soprano voice has been heard around the world when she was the lead vocalist of the hugely successful show “Riverdance.” We also had the privilege of watching her represent her Irish heritage as a star in “Loving the Silent Tears.” Here to enchant us, Katie McMahon! “I’m just going to say how I have enjoyed being part of this lovely evening.” “I’m just going to sing a very short Irish unaccompanied song for you now called ‘Here’s a Health to the Company.’ And this is a wish of health and joy and love for all of you here.” Beautiful inside and out, Trina Parks dances, acts, sings and inspires. She is perhaps best known as the first African American actress in a James Bond film. Ms. Parks has also been a proud vegetarian and vegan for over 30 years. “Thank you so much for your praise and your love. And keep your love going. So, I can do this song ‘Believe in Yourself.’ I’m going to dedicate to You, Master Ching Hai.”
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-01-18   588 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2020-01-18

The Open House Culture of Malaysia

00:18:24
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Open House Culture of Malaysia

Fully embracing their multi-culture identity, Malaysians have a unique custom called, “open house,” which means during important cultural and religious festivals, they would open their houses to welcome not only friends and families, but also strangers. Through feasting and chatting together, cultural barriers are broken and new friendships are formed. Though 60% of the population are Muslims, national holidays such as Christmas, Chinese New Year, Deepavali, and native harvesting festivals are also celebrated, alongside various Islamic holidays such as the holy month of Ramadan, Eid-ul Fitr, and Eid-ul Adha. Now let’s take a look at how Malaysians celebrate some of their other holidays. His Excellency, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, actively promotes harmonious existence among citizens of different races and backgrounds. “Malaysia was built on the foundations of tolerance, goodwill, mutual respect, the readiness of giving and sharing, selflessness, and a desire to make sacrifices for the sake of the country.” “Without such traits, Malaysia would not have grown into a developed country, which is capable of giving its people all the comforts and progress it has today.”
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-17   149 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2020-01-17

The Winter Sleep of Animals

00:17:48
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Winter Sleep of Animals

Winter is the coldest time of the year, when the days are shorter and the nights are longer. It is a season of rest, and a period to conserve, rather than expend, energy. So, what is hibernation? It is like a long, deep sleep for animals and a time. Animals prepare to enter this state by eating a lot during the summer and autumn seasons to store fat to last them throughout the winter. Did you know that a pregnant American black bear could give birth during hibernation? She does not even need to wake herself to take care of her cubs. Instead, she can nurse her babies for months from the stored fat she has on reserve. Did you know that some animals in hot climates also undergo a form of hibernation? This is called estivation. Supreme Master Ching Hai spoke about the spiritual purpose of hibernation for animals during an August 23, 2009 lecture given in France. “There are some spiritual reasons. You see, because every day, animals, they’re also busy looking for food and taking care of their family, and so during wintertime, they take advantage of the natural cycle and they go into hibernation; they sleep in winter to recover their spiritual strength, apart from other things.”
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-01-17   204 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-01-17
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ