ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਛਡ ਦੇਵੋ  ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀ ਘੁਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮੁਠੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Extraterrestrials are Real: Interview with the Honorable Paul Hellyer, Part 1 of 2

00:15:17
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Extraterrestrials are Real: Interview with the Honorable Paul Hellyer, Part 1 of 2

Mr. Hellyer is the former Minister of Transportation and former Minister of National Defense for Canada. “There was only one that I know of. And that is the expedition to Serpo. And this again was in the mid-1960s. The United States had connections with the people, the Ebens, as they call them, from Serpo in the Reticuli Constellation. So, they suggested an exchange of people after they had got to know each other a little bit. So, one Eben was left in the United States and twelve American astronauts took off, first in a scout plane and then later in a mother ship, to go to the home planet of these visitors, which was the planet Serpo.”
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-04-22   5359 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-04-22

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 34 - Maitreya Buddha and the Splendid and Glamorous Gatherings

00:26:46
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 34 - Maitreya Buddha and the Splendid and Glamorous Gatherings

“The Splendid and Glamorous Gatherings is the screening period of all souls… to determine their levels in order to appoint their sacred positions.… At the end of each cycle, which is the Kali Yuga (Dark Age), is a period of determining every soul’s spiritual position. The Catholic scriptures describe this as the Last Judgment Day …” “Your Earth now is near the end of the disintegration period; the day and hour have been decreed by Heaven. This is also a joyous opportunity for all beings to step up the spiritual ladder… Whoever adheres to the will of Heaven and leads a virtuous life will be received by Buddhas and Heavenly Beings. Those that are evil-hearted, immoral, are hardly at peace on the last day…”
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-04-21   4662 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-04-21

Robotics: Advances in Emergency Response and Medical Use

00:14:21
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ

Robotics: Advances in Emergency Response and Medical Use

Scientists and engineers around the world are learning from our animal co-inhabitants and from bacteria about their skill in movement and are mimicking them to develop robots that can have a positive impact on the fields of humanitarian and medical aid. Today we’ll examine how these devices can help humans and animals in times of need or emergency. MIT’s Cheetah project was initiated to create a robot that is flexible, and capable of running, jumping, and landing safely like a cheetah. Besides nanorobots capable of swimming inside our bodies, tiny robots capable of crawling are also being studied by medical engineers and researchers.
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2019-07-24   1214 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ
2019-07-24

Finless Porpoises: The Wondrous Smiling Angels

00:14:53
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Finless Porpoises: The Wondrous Smiling Angels

We feel we are quite unique and very intelligent. For example, scientists have concluded our smarts to be comparable to that of the powerful vegan primate, the wise gorilla. We are also known to be very sensitive to our surroundings. For example, our species can sense the change in the air when heavy winds and rains are on their way. As a result, we become more active and expressive in our movements, chasing each other around playfully thus causing ripples and waves on the river’s surface. Local humans who have been astute enough to pay attention to us have been able to predict the coming of a storm whenever they see us act in this way.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-07-19   1325 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-07-19

Learning to Love: The Near-death Experience of Rudi Rudenski, Part 2 of 2

00:15:27
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Learning to Love: The Near-death Experience of Rudi Rudenski, Part 2 of 2

He tells how, as his soul returned to Earth, he learned many lessons. I saw how people affected one another and how every tree and every plant and every butterfly and every bee, are souls or spirits and that they affect everything around them. If you’re filled with light and love and kindness and joy, then your love and kindness and joy are going to go around you like in a wave. Everybody is blending together into this plant that I call Earth. It’s almost like a plant. The Earth is just one being itself and we’re parts of it. People think of love kind of like a girlfriend, boyfriend, husband, wife, love, but it’s not like that. Love is our kindnesses towards one another.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-07-17   1847 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-07-17

Learning to Love: The Near-death Experience of Rudi Rudenski, Part 1 of 2

00:14:53
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Learning to Love: The Near-death Experience of Rudi Rudenski, Part 1 of 2

He just wanted me to gather up my life review because I was going to go to be judged. And so, I followed him into a cloud room. And there were alcoves off to each side of the hallway. And inside of the hallway, there was a book, and it would stand out. And when you looked at the book, it would be the story of a butterfly, the story of a spider. It might be the story of a person, there whole life. And it would just open up in 3D. You’d just see it. It was like you were there, you’re experiencing it. But what I understood was that every beetle, every butterfly, every spider, every person, every tree has a book. I was led to my life and the place where my life story was opened up.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-07-15   2339 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-07-15

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 46 - The Prophetic Drawings of Argentinian Seer Benjamín Solari Parravicini

00:37:48
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

Multi-part Series on Ancient Predictions about our Planet: Prophecy of the Golden Age Part 46 - The Prophetic Drawings of Argentinian Seer Benjamín Solari Parravicini

Benjamín Solari Parravicini, who was a devout Catholic, predicted the Second Coming of Lord Jesus Christ and His reign of peace. “After the great trial of Chaos in Chaos, The WORLD WILL KNOW LOVE in charity of love. CHRIST WILL BE IN IT - AND PEACE WILL BE - IT WILL BE IN 2002! ELEVATION OF THE EARTH 2002 GLORY TO CHRIST!” In the early 2000s, Supreme Master Ching Hai indeed was meditating intensively for the world’s elevation. Supreme Master Ching Hai then proclaimed the year 2004 as Golden year 1, marking the start of the New Golden Age! "1,000 years of peace will finally come."
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-07-14   4634 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2019-07-14

Peace Pilgrim: Walking Towards a Peaceful World, Part 1 of 3

00:13:43
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Peace Pilgrim: Walking Towards a Peaceful World, Part 1 of 3

Through life, we are fortunate to encounter admirable souls who inspire others simply with their saint-like qualities. One such individual was Peace Pilgrim, who became a proselytizer for non-violence in an era that did not subscribe to her views. Walking on foot across the United States seven times over a span of 28 years, she endeavored to encourage others to pursue their own inner peace. She knew that by creating a grassroots passive movement, the country could collectively shift towards peaceful living. She knew that people were inherently good, and needed someone to awaken them to their own higher peaceful nature.
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2019-07-14   2312 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2019-07-14

Shining World Hero Award: Lucky Dog Animal Rescue

00:16:26
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Hero Award: Lucky Dog Animal Rescue

In September 2018, as the Carolinas were facing long-lived and powerful Hurricane Florence, the volunteers of Lucky Dog Animal Rescue rushed to the animal shelters in South Carolina that were in danger of being flooded and transported the animal residents north even before the storm struck. Lucky Dog Animal Rescue's story was covered by a dozen local and national media outlets, including the Washington Post and Fox News, warming the hearts of those affected by the hurricane. Supreme Master Ching Hai was touched by the loving, courageous deeds of Lucky Dog Animal Rescue and honored the organization's founder and executive director Ms. Mirah Horowitz and her team with the Shining World Hero Award along with a contribution of US$ 30,000.
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-07-13   2435 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2019-07-13

”73 Cows”: Two Courageous Farmers’ Compassionate Awakening, Part 2 of 4

00:15:01
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

”73 Cows”: Two Courageous Farmers’ Compassionate Awakening, Part 2 of 4

Jay and Katja Wilde were ready to turn to Bradly Nook Farm to a vegan organic farm. But what would become of the 73 cows living there? With the help of The Vegan Society, they discussed their options. “The Hillside in Norfolk can take the entire herd altogether at one go. Calves and cows can stay together, and all the family groups can be preserved. It’s can absolutely sort of dream outcome, which is the ultimate dream for me, really.” In fact , the success of “73 Cows” shows that people are ready to shift to a more compassionate vegan world.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-07-12   2324 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-07-12

Veterinarian Dr. Du Bai: The World Through the Eyes of Our Animal Friends, Part 2 of 2

00:15:23
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Veterinarian Dr. Du Bai: The World Through the Eyes of Our Animal Friends, Part 2 of 2

Animals are inherently spiritual and always connected to God, and Dr. Du says they too may leave behind relics after passing. It’s very easy for animals to have luminous relics. Either a stone-like relic or a flower-like relic. Dogs and cats understand the truth. They are very straight, very innocent. They come to help people. So, their world is very simple. Animals are actually afraid of pressure or stress. Don’t say, “Mommy loves you so much.” Don’t just say you love them. In their world, “I love you even if you don’t love me.” Love is not possessive! Love should mean seeing the needs of the other person only. That is real love.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-07-12   2429 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-07-12

The Wondrous Guelaguetza of Mexico

00:16:59
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Wondrous Guelaguetza of Mexico

Guelaguetza represents the longstanding, great occasion where native Oaxacans worshipped the ancient goddess of maize “Xilonen.” In order to pray for a bountiful harvest in the coming months, the people would gather and hold ceremonies and rituals. The modern-day festival is dedicated to the goddess of maize called “Centeotl”. The word “Guelaguetza” comes from a Zapotec term meaning “reciprocal exchange of gifts and services.” In other words, it is an event celebrating the spirit of sharing and giving, which is what makes a family, community, and county strong.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-07-09   2208 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-07-09

A Joyous Christmas Celebration at the New Land, Part 6 of 6

00:27:03
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Joyous Christmas Celebration at the New Land, Part 6 of 6

Letting everybody know that we are the world and that we have to make the change first in order to see the change in the world. “Little Lambs Want to Go Home,” presented by Association members from Formosa(Taiwan) and all the performers. Herds of sheep are going home. The stars are twinkling. The little lambs follow their mother. Fear not, fear not. I have lit the lanterns. We are all good friends. Let us hold our hands. Do not miss out on the good times. Remember always the times of joy. Wonderful times linger not a moment. Time flies! Seize the moment!
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-06-29   3505 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-06-29

Animals Are Love

00:18:37
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Animals Are Love

When we love the animals, our love will naturally develop. Those of you who are taking care of dogs, birds, or other pets, know how it’s like. When you are with them, and when you look at them, you just want to love them. You can’t think of anything else, and there is nothing you can do about it. You just want to love them and pamper them. Then, naturally your home is permeated with this ambience of love. It will engulf our whole house, our home, and eventually it will spread to the world. If there is such a loving atmosphere in every home, the world will definitely be in peace.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-06-29   3317 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-06-29

Touching Movies on Amazing Near-Death Experiences: “Heaven Is for Real” and “The Day I Died”

00:16:59
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Touching Movies on Amazing Near-Death Experiences: “Heaven Is for Real” and “The Day I Died”

Our next feature is the 2002 British documentary entitled “ The Day I Died, ” produced and directed by Kate Broome. Since Dr. Raymond Moody published his famous book “ Life after Life ” in 1975, many researchers all over the world have recorded thousands of cases involving near-death experience and their after-effects. This documentary includes extensive narratives of people who have had such an experience. Many report feeling pure peace and love, as well as seeing bright light or the “Being of Light,” and when they come back to life, they no longer fear death.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-06-28   3522 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-06-28

The Laughing Kookaburra of Australia

00:13:20
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Laughing Kookaburra of Australia

If you’ve never heard a kookaburra singing, just think of your laughter after hearing a really funny joke. That gives you an idea of the echoing sound of the ever-chuckling kookaburra! In indigenous Australian culture, kookaburras are viewed as emotionally fragile birds. Making fun of us can hurt our feelings, thus taking away our joyous laugh which serves to wake up our world. It is believed that great respect should be shown to us at all times to keep harmony and happiness on our planet.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-06-28   3097 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-06-28

A Joyous Christmas Celebration at the New Land, Part 5 of 6

00:20:51
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Joyous Christmas Celebration at the New Land, Part 5 of 6

The outstanding soprano vocalist from Au Lac, who also won the “Asia’s Sexiest Vegan Celebrity ” Award in 2013 by the People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), Au Lac superstar - Ho Quynh Huong. She and the Aulacese members will perform two songs “Live Like Flowers” and “I Will Forever Love You. ” - I will forever love you, Trough all the worlds, Though all the lovers, Through all the beauties, that you so adore. The True Love you’ll find only by my side. When your journey ends, I’ll send you My Sign. I’ll send you My Love, I’ll send you My Light. I’ll send you True Love, I’ll send you True Light.
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-06-27   3386 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-06-27

Noteworthy News

00:27:44
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Noteworthy News

Yemen receives humanitarian aid from United Arab Emirates, Would Bank funds to advance education in Belarus, Australia establishes solar power in rural communities, South Africa supports innovator development, world-renowned musician promotes unity, Untied States fast food chain puts veg burger on the menu, and China approves alternatives to animal testing for cosmetics.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-22   2553 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-22

A Joyous Christmas Celebration at the New Land, Part 4 of 6

00:23:07
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Joyous Christmas Celebration at the New Land, Part 4 of 6

The dance, "The Joyous Day Has Come" performed by our Chinese members. Combining strength, flexibility and unity for all sentient beings. Expressing our sincere gratitude to Master for giving us a happy day today. Coming up is a brisk and lively Latin dance titled "Christmas Cheerful International Latin Dance - Cha-Cha-Cha." Let's give a hearty greeting to our Association member of China to present the brisk and lovely Latin dance. Next is a youthful, energetic dance presented by Aulacese (Vietnamese) Association members, "We Wish You a Merry Christmas."
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-06-22   4800 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2019-06-22

Noteworthy News

00:29:21
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ

Noteworthy News

United Nations provide humanitarian assistance to Somalia, Syrian refugee camp receives relief by charitable funds, German research finds solar panels enhance farming; Chinese designer promotes utilizing recycled materials, Scotland scientists develop water test device that operates with smartphone, Brazilian city adopts Meat Free Monday, and compassionate teen constructs beds for shelter dogs in United States.
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-21   2250 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਿਆਨਯੋਗ ਖਬਰਾਂ
2019-06-21

The Indigenous Wayúu of Colombia – Honoring the Feminine

00:17:33
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Indigenous Wayúu of Colombia – Honoring the Feminine

The word Wayúu means “person” or “people.” They’re Colombia’s largest indigenous ethnic group. The Wayúu live very traditional lives and are known for vibrantly colored weaving patterns and designs. The Wayúu consider Mareiwa to be one of their most important deities. This goddess symbolizes female protection, and woman have an essential position within this culture. In fact, the clans are matrilineal, with the names and lineages passed down through the mothers. The Wayúu woman plays a fundamental role in culture, as the transmitter of culture and a vital part of Wayúu society.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-06-21   4141 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2019-06-21

The Marvelous Animal Sea Purifiers

00:18:31
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Marvelous Animal Sea Purifiers

Have you ever wondered how, outside of the trash like plastic or wastewater that may sadly end up there, the seas remain so pure? If you guessed that it is the amazing sea ecosystems that keep the oceanic environments so beautiful, you are right! It is known that there are more than one billion microbes in a liter of seawater. Some animals, such as sponges, clams, oysters, and mussels, keep the ocean pure by continuously filtering the water. A cleaner wrasse works about four hours a day and can clean more than 2000 “customers” daily!
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-06-21   4215 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-06-21
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ