ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਖੋਜ
ਸ਼ਰੇਣੀ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ

Absorb yourself in a broad range of enlightening topics, interviews and scriptures from major religions and spiritual groups around the globe. Teachings from the world’s many spiritual traditions are presented, including Bishnoism, Buddhism, Cao Đài, Christianity, Confucianism, Essenes, Greek philosophy, Hinduism, Hòa Hảo Buddhism, Islam, Jainism, Judaism, Manichaeism, Mohism, Rosicrucianism, Shintoism, Sikhism, Sufism, Taoism, Theosophy, Tibetan Buddhism, Toltec beliefs, Universal White Brotherhood, Native Spirituality and Zoroastrianism.This program also offers Supreme Master Ching Hai’s precious spiritual wisdom shared during Her international lecture tours over the past 30 years addressing truth seekers on the meaning of life, inner peace and other meaningful themes.

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

22:17

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

"ਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ਼ੋਂਗੇ, ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵੋਂਗੇ।" ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੁਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ, ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-29   1012 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-29

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅ੍ਰਠਵਾਂ ਭਾਗ

20:53

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅ੍ਰਠਵਾਂ ਭਾਗ

ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੇਵਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਤੋਂ, ਜੋ ਸਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਉਥੇ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਨਾਂ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-28   853 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-28

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

22:45

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ - ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ - ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖ ਸਕੋਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੁਛ ਸਕੋਂਗੇ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-27   929 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-27

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

18:56

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਇਕੇਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲਭ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਸਿਝਣ ਲਈ ਸਭ ਇਹ ਮਨੁਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਵਿਚ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-25   1081 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-25

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

20:46

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਨਣਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕੇਗਾ; ਇਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ; ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਘਟ ਯੁਧ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਧੇਰੇ ਪਿਆਰ, ਵਧੇਰੇ ਉਦਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-24   935 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-24

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

21:58

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਇਕੇਰਾਂ ਅਸੀਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦੇਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਕੇਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈਏ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਾਰੀਕੀ ਤਕ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-23   1085 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-23

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

24:44

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਭਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ - ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ - ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਭਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਅੰਦਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਭਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਿਆਰਥ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ, ਵਿਹਲਾ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹਿਤ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਖੋਜ਼ ਵਿਚ ਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੇ ਹੀ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-22   1033 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-22

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

18:08

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਸਭ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕੀਏ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਵੇਂ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-21   977 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-21

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

19:00

ਅਸਲੀ ਕਰਾਇਸਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨੌ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਸ‌ਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੌਂਸਲਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-20   1203 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-12-20

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

20:04

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲਭ ਲਈਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਭੌਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛਡਣਾ ਪਵੇ. ਜੋ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿਚ। ਭਾਵੇਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਣੀ ਪਵੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸਾਡ‌ੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਇਕ ਸੁਰਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਕੇਵਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-20   1185 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-20

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅ੍ਰਠਵਾਂ ਭਾਗ

14:15

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅ੍ਰਠਵਾਂ ਭਾਗ

ਉਥੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਮਹਲ ਹਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਹੈਂਜੀ? ਅਨੇਕ ਹੀ ਮਹਲ। ਸੋ ਯੂਐਫਓ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਲੋਂ ਸਿਰਜ਼ੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹ ਬਸ ਭਿੰਨ ਜੀਵ ਹਨ। ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਡਲ ਵਿਚ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਉਥੇ ਹੋਰ ਜੀਵ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਜ਼ਦੇ ਹਨ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-19   924 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-19

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

20:28

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ, ਗਹਿਰਾ , ਗਹਿਰਾ, ਗਹਿਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਹਨ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-18   1133 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-18

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

18:39

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਪ੍ਰਭੂ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ) ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ) ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-16   1913 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-16

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

19:37

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ । ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-15   1285 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-15

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

20:02

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਸੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ‌ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਦੂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ?
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-14   1630 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-14

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

20:57

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਤਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮਹੁੰਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ (ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਉਨਾਂ ਉਪਰ) ਅਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜੋ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਾਂ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-13   1611 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-13

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

18:45

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ‌ਿਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਵਡੀ ਮਾਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-12   1282 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-12

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

20:13

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਲਭ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਥੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਿੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਅਲ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋਂ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-11   1645 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-11

The Wisdom Eye – The Most Mystical Chakra: Selections from “Coloring Our Lives” by Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 2

10:19

The Wisdom Eye – The Most Mystical Chakra: Selections from “Coloring Our Lives” by Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 2

The Source of Eternal Happiness “The only source of happiness is inside. So whenever you meditate, try to get in touch with that source. It’s only one little center inside the so-called brain. It’s there, physically inside the brain. Every little nerve and center is responsible for something in our being — psychologically, emotionally and physically. And another one is spiritually responsible for our enlightenment and eternal happiness. There is a little center, almost in the middle of the brain physically. From here (Master points to the middle of Her forehead) and here (the top of the head) go inward into two-thirds of the head. The wisdom eye center must be there, really inside. So when you look with the wisdom eye, it means you are trying to make contact with that center. Even just sometimes, when you make contact there, in just a matter of seconds you immediately feel different.” “Always, always, be attentive; otherwise, it’s easy to just pass a day, pass two days, pass three days, pass your whole life in self-illusion, in bad habits, and not get into a higher level of consciousness, not be able to understand the deeper meaning of spiritual life.” Always Focus on the Wisdom Eye “If you’re already thinking of the wisdom eye, that means you yourself are reminded of the spiritual center of wisdom and enlightenment. And, if you yourself remember that, of course your atmosphere will be spiritual. So that person will of course benefit from you. It’s just like standing next to a fountain: Even though you don’t jump directly into it, some water will sprinkle on your face and make you feel cool. Similarly, if you stand next to a person who’s spraying perfume, even though you don’t spray it on yourself, you will still have some scent on you. So you’re important. Whatever you are is what the other person will receive. That’s why, whenever we remember anything about the spiritual center, about our true Self, the person next to us will benefit. That’s how it works.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-09-09   1568 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-09-09

The Wisdom Eye – The Most Mystical Chakra: Selections from “Coloring Our Lives” by Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 2

9:39

The Wisdom Eye – The Most Mystical Chakra: Selections from “Coloring Our Lives” by Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 2

“Coloring Our Lives” is a collection of quotes and spiritual teachings of Supreme Master Ching Hai. In response to the questions of Truth seekers, Supreme Master Ching Hai provides insights that are both spiritual and practical. Her suggestions light the way to creating balance between daily spiritual practice and being an intelligent, talented “artist of life.” As Supreme Master says, “While making good use of every minute of our time to lead a fulfilled, positive, happy life, in the process of learning, we can also use the very lively, animated and joyous spirit derived from spiritual practice to color our lives!” The Most Mystical Chakra “The third eye is the true eye of our being. ‘If thy eye be single, thy whole body shall be full of Light.’ That is the third eye. Mostly we see the physical manifestation of God with the physical eyes. But if we want to see God as a non-manifested being, we use the spiritual eye, which we call the third eye. In the physical body, the connection between Heaven and Earth is in that third eye center. And actually, during meditation, sometimes you see that eye, a single eye, just like your eye but just one single eye. That’s called the third eye, or spiritual eye, or wisdom eye or heavenly eye. Whatever, it’s the same.” “If you concentrate on the wisdom eye, everything intensifies. This is the center of all chakras, the headquarters of our being. So once we concentrate there, we free ourselves and we intensify everything. You love even better, and you understand things better. Your food tastes better. And you work better; you think better; you create things better, you paint better, and so on. Everything intensifies.” “Actually, the soul doesn’t need the eye to see, doesn’t need ears to hear, doesn’t need any sensory apparatus to perceive things. That’s the highest Truth, that’s the highest perception, without having to use any fleshly instruments. That is our soul power, the Supreme Master within us, which knows all things, hears all things in all ways, everywhere.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-09-08   1705 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-09-08
ਜਾਉ ਪੇਜ ਉਤੇ
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ
s=0.08717,m=0.21191,mp=0.69469,reSearch=true