ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਥ ਨੂੰ ਮੇਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਖੋਜ਼ਣ ਵਿਚ।- ਜ਼ੋਰਜ਼ ਵਿਲਹੈਲਮ ਫਰੈਡਰੀਕ ਹੈਗਲਸਭਿਆਚਾਰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ; ਜਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਆਲੋਚਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਟੈਲਸਕੋਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ।- ਰੈਲਫ ਵਾਲਡੋ ਐਮਰਸਨਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਮਤੀ ਪਥਰਾਂ ਦਾ ਠੋਸ ਰੂਪ ਹੈ; ਸਭਿਆਚਾਰ ਚਮਕ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਪਥਰਾਂ ਦੀ।- ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

00:15:33
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ

Mother Earth’s Monumental Masterpiece: Swiss Alps Jungfrau-Aletsch

The Swiss Alps are recognized as one of the most spectacular mountainous regions in the world. The Jungfrau-Aletsch region is the most glaciated part of the European Alps. Spanning over 82,000 hectares (316.6 square miles), it is located in the southwest of Switzerland. Jungfrau-Aletsch boasts many impressive peaks, nine of which stand at over 4,000 meters (2.5 miles) in altitude. The Jungfrau-Aletsch region became the first Alpine UNESCO (United Nations Educational Scientific, and Cultural, Organization) World Natural Heritage Site in 2001. The Swiss Alps Jungfrau-Aletsch region has not only played a significant role in European art, literature, mountaineering, and sightseeing, but it also offers immense wealth of geological information regarding glacier and alp formation, as well as the natural ecosystems unique to the area. With global warming resulting in an alarming amount of unnatural glacial retreat, ongoing scientific research in the area is also considered to be of paramount importance. The Aletsch Glacier is the largest and longest glacial area of the European Alps. This frozen river begins its long winding 23-kilometer (14-mile) descent from an altitude of 4,000 meters (2.49 miles). Measured at almost 1-kilometer (3,280-feet) thick at various points, the glacial ice melts to feed crystal clear water into the Rhone River. Although snow, ice, and outcrops of jagged granite rock make up around 80 percent of the Jungfrau-Aletsch landscape, 529 species of durable vascular plants and mosses can be found here, and Norway Spruce and Swiss Pine trees are plentiful in the valleys below. The Jungfrau-Aletsch region is also full of animal life. There are plenty of mountain goats like the Alpine ibex, or the steinbock, as well as the chamois. The lynx is very much at home chilling on the glacial hillsides along with a number of red deer and smaller mammals such as foxes, hares, stoats, and squirrels. Almost 1,000 separate insect species have been recorded in the region. The 99 species of bird that have been identified here include the rock thrush, rock partridge, great spotted woodpecker, golden eagle, as well as boreal and pygmy owls. Indeed, this vibrant environment is full of life.
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2020-07-10   916 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2020-07-10

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-07-30   2969 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ
2019-07-30

Afghanistan: Ancient Culture and Beautiful Heritage, Part 1 of 3

00:16:03
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Afghanistan: Ancient Culture and Beautiful Heritage, Part 1 of 3

Afghanistan is a landlocked country located at the crossroads of Central and South Asia. Afghanistan borders Pakistan to the east and south, China to the northeast, Iran to the west, and Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan to the north. Because of its strategically important location connecting the Middle East, India, and the Eurasian Steppe, Afghanistan served as a central gateway on the anc
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-10-13   399 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-10-13

The Native Esselen People of North America

00:16:39
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Native Esselen People of North America

“Inside a cave in a narrow canyon near Tassajara The vault of rock is painted with hands, A multitude of hands in the twilight, a cloud of men’s palms, no more, No other picture. There’s no one to say Whether the brown shy quiet people who are dead intended Religion or magic, or made their tracings In the idleness of art; but over the division of years these careful Signs-manual are now like a sea
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-08-25   891 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-08-25

“The Mamos and the Trees of Peace” & the Peacetree Foundation, Part 3 of 3

00:14:13
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

“The Mamos and the Trees of Peace” & the Peacetree Foundation, Part 3 of 3

"This hurt me so deeply that something so beautiful is destroyed unconsciously this way. I simply cannot understand why so much is destroyed by humans. And above all, I’m a vegetarian, so I’m even sadder to learn that they use it for cattle farming, which consumes an incredibly large quantity of water and feed. This is not in harmony and in accordance with Mother Earth." "As the focus of the media
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2021-08-20   688 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2021-08-20

The Aloha Culture of Hawaii

00:14:22
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Aloha Culture of Hawaii

In the United States, Hawaii is the happiest state according to a 2020 survey from Wallethub. In this report, Hawaii received top scores in the “Emotional & Physical Well-Being” and “Community & Environment” categories. In addition, Hawaii state has ranked number one in Gallop’s National Health and Wellbeing Index for seven years in a row. Aunty Pilahi Paki, the beloved Hawaiian poet and ph
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-08-18   580 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-08-18

The Indigenous People of Venezuela – Guardians of the Land, Part 2 of 2

00:14:57
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Indigenous People of Venezuela – Guardians of the Land, Part 2 of 2

Today we will continue to explore more aboriginal groups in this great country. The Orinoco River is the longest river in South America. The river created the Orinoco basin, a fascinating place with landscapes untouched by colonization. The people of the Basin still keep their indigenous housing styles and use canoes to travel. The Warao tribe is the guardian of the Orinoco River. The word
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-08-04   461 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-08-04

Sorcery Contest, Part 12 of 12

00:21:20
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Sorcery Contest, Part 12 of 12

The precepts must be strictly kept. Veganism is very good. We should have love for all beings, otherwise, we would be learning from maya. If we don’t have any compassion for the helpless animals, how can we then tolerate our enemies? No matter what good deeds we do, I’m afraid that our love is not deep enough.I don’t know what it was like in the time of Jesus Christ and Shakyamuni Buddha. Those who harmed them would all go to hell, and for a long time. But for those who harmed me, I haven’t seen them go to hell. They were ignorant, weren’t they? They did it out of ignorance. If they’d known, they wouldn’t have done it. It’s OK for the people who know. We only pity the ones who are ignorant. Like little kids who hit us recklessly, would we hit them back? Little kids who are one, two or three years old. Sometimes they play with us parents. They hit us and pull our beard or our hair, but we wouldn’t hit them back or get angry. Because they’re ignorant. Even if human beings have that kind of vicious intention or action, it is because they have not reached that level of understanding. So how can we blame an ignorant and thoughtless person? We are great gentlemen who know a lot. So we should forgive those people. I certainly will not punish them. But it is not good for them. They have to bear their guilt for a long, long time. And it is rather pitiful for them. They will regret it one day. They will, for sure, very soon. There’s not a single person who would not regret it. As I told you, when I first came to Taiwan (Formosa), there was a lot of slander. Every day we seemed to hear about some reports in the newspapers. Not anymore. No more. It was the same with us Aulacese (Vietnamese), when the Aulacese (Vietnamese) people shared my teachings at first. But not lately, not anymore. That was in the past. Almost every day I received one, two or three slanderous letters, which were so bad, so vicious and so nasty. Not anymore. I don’t know where they disappeared to. People will surely regret it and realize it one day. Because they chant the name of Ching Hai every day, it must have some effect. Yes! It doesn’t matter how you say It. When the doctor gives you medicine, it doesn’t matter if you take it with resentment or with delight, it still has an effect. Like when the doctor gives you an injection, whether you hate it or not, it still has an effect. You can’t help it. It just serves its function. Otherwise, what is the use? It would mean it is ineffective, and biased in some way. I’ve talked about the power of the Buddha, the infinite love and compassion, without discrimination. He doesn’t know if any person chants His name with resentment or delight. Chanting is chanting. Just hearing the Name is enough. There’s no need to differentiate between people who resent it and who do not. That would be too much work. Why would we make our Buddhas so busy? Being so calculating, just like worldly people. I do not keep an account. Chanting with evil intent is also chanting. It doesn’t matter how one chants. One can chant in an intangible way, without feelings or heart, or with resentment, love or respect. It would all be effective. What happens if we touch water accidentally? We’ll get wet! What happens if we touch fire accidentally? It burns! Similarly, if we meet the Buddha or Bodhisattva accidentally, resentful or not, it’s all the same. It’s fun this way! I think it’s fun. So now, I want to tell you that even if we can see the past and the future and many high realms through spiritual practice, those astral beings may still disturb us. Therefore, we have to be careful all the time, recite the Five Holy Names all the time, and protect our inner peace all the time. In any situation, we should know that it is only an illusion. Immediately pray to the inner Buddha for help, pray to God within and the Master inside. Don’t wait until it is too late and then cry. Sometimes that causes a lot of trouble, which may hurt other people. Also, don’t allow others to harm us so badly, as this also harms them. Do you understand what I mean? We just pray all the time, and it will be all right. It won’t do any harm. Even if it is not effective, it won’t hurt. It is better than gossiping. Then our spirit will be at ease. Even people who have a ferocious heart would be affected when chanting the Buddha’s Name, let alone those of us who are cool and calm, kind and virtuous, who are always praying. Of course, it will be more effective. If it is not better, then it would be similar anyway. So don’t wait until the time has passed and the matter is overdue, before praying to Master or reciting the Five Holy Names. Sometimes there are serious consequences. It’s troublesome. It’s not that you cannot be saved. That’s the only method that can protect us. The couple, for example, practiced quite well, they called themselves masters. Masters who could teach people and emit light. OK, I believe that. But despite that, they couldn’t save themselves. When somebody came in suddenly, the impact was so strong. They were often like that. They dared not get close to people. Even disciples were not allowed to be around them. They had to learn everything by heart. Very few could enter their home. OK, I believe the degree of their sensitivity. But I think it is probably because they ate meat. They said that they didn’t drink and could not bear the smell of tobacco smoke, so they dare not go anywhere. But they could bear meat. They could bear it. It didn’t matter what level they were at, if they ate meat, they couldn’t withstand it. They had little capacity for endurance. That is why they dared not touch people, not to mention thousands of people coming to be initiated. Before people even meet you, you’d be finished if they just say your name. So being loving and vegan will reform people a little. That’s why you shouldn’t listen to people outside and be tempted when you see them eat meat while practicing spiritually. The precepts must be strictly kept. Veganism is very good. We should have love for all beings, otherwise, we would be learning from maya. If we don’t have any compassion for the helpless animals, how can we then tolerate our enemies? Our enemies may put up a strong resistance, while animals are helpless, defenseless, and innocent. If we can bear to eat them, I’m afraid that we do not have enough love. No matter what good deeds we do, I’m afraid that our love is not deep enough. Not deep enough to be moved by the animals. I don’t know how you feel since becoming vegan. When I see an ant was accidently stepped on, and he rolls back and forth, or has one leg or some other part broken, it tears my heart out. Sometimes I stay there and watch him for a long time. I cannot bear it, and keep saying to him, “I’m sorry, I’m sorry.” I really feel great pain in my heart, seeing him struggling between life and death. I cannot even kill him to relieve his pain. Because if I kill him, after he dies, he’ll remain in agony, thinking he is still alive and rolling back and forth there. This is like when people get wounded or have a car accident; after they die, they still think they are covered in blood and their face is smashed. Sometimes they show that face to people. Or if people who drown are not liberated and don’t have a Master to guide them, they think that they are still alive and feel cold all the time. No matter what clothes you give them to wear, they’ll say that they are freezing. It is because our astral body is very sensitive, similar to our physical body, only more sensitive. That’s why we say spiritual practitioners are hundreds and thousands times more sensitive. After we practice spiritually, we become more and more separated from this physical body. Our spirit becomes very much detached. We still have to roll around in this world, but our sensitivity increases hundreds of times. We still have to live in such a coarse place. We are already very sensitive, but still we have to stay here. We’ve become different. Sometimes the more you practice, like if you help with my work, with my lectures or whatever, then later you don’t eat much. Not because you are full. Not because the food is not good. But because your level has risen far above the world, and into the far future. So the food seems rather strange to you. You don’t belong to this world. It is just that we have to endure this place, but our Self is no longer here. Sometimes we have to come and go, in order to deal with the karma of the world. So when we come back, we are under great pressure and suffer a lot. So sometimes the more we practice, the more pressure and pain we feel. Don’t be afraid. That means we are already on a very high level, because we are more sensitive. It is not that the world gives us more pressure. No, no. Sometimes our level is so high, we cannot bear the pressure. We still have to be patient, OK? Be patient, recite the Five Holy Names, and practice more. After a few decades or a few years, we will be gone. It won’t be long. This is your last life. You only have to bear it for the last time, OK? Thank you, thank you for coming for tea. OK, you may go eat now. I am a little bit late once in a while. Will you blame me for it? (No.) Just pay a little bit more for the tour buses. If you don’t have enough money, you can ask us for it, OK? (Hallo, Master.) (Hallo, Master.) (Hallo, Master.) (Hallo, Master.) Are there people who are not coming? Those who didn’t come, please raise your hand. (Hallo, Master.) It’s hotter here, isn’t it? (We can bear it.) Yes, it is bearable. How is your husband? He didn’t come to see me? (Hallo, Master.) Thank you. (Master.) Hey, it’s you. Bye! (Master, You are really beautiful.) I need to make myself look beautiful once in a while. Otherwise, you will think that I became your Master because no one wants me. Otherwise, you will think that you’re the only beautiful ones. OK, bye! (See You, Master.) Where should I walk so it’s fair to everyone? (Hallo, Master.) OK. You can never see enough. Do you know that? Bye-bye, bye-bye. (Hallo, Master.) Everyone, take care. Did anyone translate for him? Does he know Chinese? (He knows Chinese.) Wonderful. There will be an initiation next week. OK?
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-07-31   3175 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-07-31

Sorcery Contest, Part 11 of 12

00:18:02
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Sorcery Contest, Part 11 of 12

I’m telling you this by the way. This is a true story. Those ghosts really exist, and hell really exists. But everything is created by the mind. It depends on what we did in our past lives and what we do in this life. When we die, we will bring out that vibration, that kind of expectation and desire. Then we get used to it, as if we are frozen at that level.I told you about a couple last week, about the person who had written many books. He was afraid of others. He was afraid of running into others, or someone suddenly coming in. One day, they were not prepared. When we go out to work and become used to it, we know how to be prepared inside at all times. Recite the Five Holy Names, pray to Master, and pray to our inner protective power all the time. It’s a habit. But if we are at home, with family members or fellow practitioners, we are more relaxed and not on guard. They couldn’t stand people. They could not bear the vibration of the people next door, barking of dogs, and noise from the children. They wanted tranquility to be able to communicate with the higher world. I won’t tell you which level is the so-called higher world of theirs. I also don’t know. So we won’t talk about that. OK, they could not bear the disturbance. Only the two of them were home usually, the husband and wife. They could not bear it if other people came in, so they seldom invited anyone into their home. Even if they did, they were very careful. They first checked if the person was fine before inviting him. They did not invite just anyone. They tried to protect their spiritual magnetic field. OK, that is all right. Once, his disciple or fellow brother… His TV was out of order. The TV was broken, so his disciple took the TV out to be fixed, and then asked two men to bring a rented TV inside, a temporarily rented TV. The couple was inside and did not know about this, because the disciple had not told them. When they were not home, he dealt with things like that. Their trusted disciples occasionally came to help. So he changed the TV set. The couple happened to be home doing something when suddenly two men entered with the TV. The couple began to roll around on the floor, their stomachs, heads, and bodies hurting all over. It was unbearable. They said they had never felt like this. It was because of that TV and the two men. The TV had been used by too many people, who sometimes watched when the atmosphere was not clean. So that TV was surrounded by vicious astral beings and ghosts. When they saw the couple, they immediately began to hit them. I’m telling you this by the way. This is a true story. Those ghosts really exist, and hell really exists. But everything is created by the mind. It depends on what we did in our past lives and what we do in this life. When we die, we will bring out that vibration, that kind of expectation and desire. Then we get used to it, as if we are frozen at that level. Sometimes we come across reports in newspapers and TV about investigations of sudden deaths, like those killed in battle or those who die in the army. They die suddenly without being mentally prepared. It seems that they are shocked and die unprepared. It is very sudden. The so-called silver cord is cut off abruptly. It is so sudden that they cannot bear it. They are suddenly frozen in that situation, like they are trapped in a box from which they cannot escape. And they deeply believe that they are still fighting the war and are still in the army. They remain there shouting and yelling every day. And they kill anyone they meet and anything they see. They regard any illusions, people or things that they see, as their enemy, and they are still fighting a war. So those soldiers or those who die suddenly, are really to be pitied. Without a Master, they are unable to break free from that situation. It is the same with suicide. The confusion and pain one feels at the time of suicide will remain after death. Death does not lift one out of the sea of misery. No, no! If we don’t learn anything when we are young, we won’t have knowledge when we are old. Like, if you are poor now, how can you become rich when you get old? It is the same. The atmosphere of war is the most terrifying. It prevents many ghosts from escaping that state of existence. And after a long time, if someone does escape and becomes a human again, he will still be inclined to live that kind of life. He will still fight, and remain in a state of wrath. This world really harms people a lot. That’s why most spiritual practitioners are opposed to war. Of course, they cannot oppose it openly all the time, as if they are starting a revolution. They may be misunderstood as being involved in politics. But they are very opposed to it inside, because it is harmful to people. No matter what the excuse is, it is never good. It’s not good for people. They won’t have peace even after death. That can’t be helped. Now let’s go back to the TV. That TV was full of that kind of violence. OK, so that kind of energy will attract those vicious war-like astral ghosts. Because those ghosts have been fighting in wars life after life, thousands or hundreds of years ago. And they are still not free from that state of awareness. They still think that they are generals or tyrants, that they have many troops, and they keep seeking people to fight, to protect their ideals or position. So the couple came in contact with that TV and the two men. The two men were not clean, not because of their appearance, but their spirits were not clean. So they brought in that kind of energy, because like attracts like. Those war-loving or vicious people would attract vicious astral beings. They would attract them to their homes. But they also knew that it was a practitioner’s home. Don’t think that devils dare not go into the homes of spiritual practitioners. They like them the best! A practitioner’s home is a devil’s favorite place to go. So you see, sometimes we have many obstacles in our practice, even more obstacles than before. It is because they want to make trouble. They like to come and absorb our magnetic field of spiritual practice. Some are kind enough to just stand by or enjoy it from a distance, just grabbing a little. Some come in and create disturbances for us. Because it’s their habit. They are used to fighting with others, snatching things and disturbing others’ mental peace. So when they come into a practitioner’s home, they don’t respect the rules. Instead of taking things quietly, they do it with violence. So they create great disturbances to our spirit. When those astral beings came in, they immediately grabbed the couple around the solar plexus and attacked them. The couple rolled on the floor, suffering severe pain for one or two hours. But within that couple of hours, some of their so-called invisible brothers who practiced well, immediately came to their rescue. They dragged the astral beings away and taught them a lesson. They didn’t drag them with violence. They used light. By continuously projecting light on them until they softened and became more spiritually inclined. They finally softened after bathing in the light for a couple of hours. Can you imagine that? It’s so scary. They used light to cleanse them. After the cleansing, they became good and obedient, and were willing to leave on their own. They knew that their past actions and level were not good. So they wanted to move quickly to a better place. Our Taoist sister said the same thing just now. The ghosts said to her, “Now we want to leave this dark world to go to a better world.” They attained this realization and left because they’d been reformed. We don’t use knives or swords, or shoot swords of light at them. We don’t chase after them either. So sometimes you ask me to banish someone who’s possessed. I will not do it. It’s no use driving someone out. It’s better to reform him. If he commits the same offense repeatedly for a long time and refuses to change, then I will kick him out. But it doesn’t mean abandoning him. Kicking him out, but helping him invisibly. That is different. It is just so he could not disturb others here, but I’ll let him go somewhere else and teach him in different ways. Do you know what I mean? It is not abandoning him, ignoring him, or killing him. It is teaching him in different ways. The couple was almost killed after being affected by the astral beings. If their invisible brothers who had great spiritual power did not come to help, they wouldn’t have survived. But even though those astral beings came to attack the spiritual practitioners, they still benefited from the light from a good level. So those who harm spiritual practitioners also go unpunished sometimes. Their level was already too low to drop any further. You know what I mean? In fact, how much more could they be punished? They could only be punished by becoming demons, which they already were. But if we human beings have that kind of vicious heart, we will sink down to the level of demons. But when I think about it, the way I see it, even someone who harms me, will not go to a very bad place. He will definitely regret it someday, though. Because he has met Master, he cannot help being touched by Master’s Light. He cannot help being affected by Master’s spirit of practice. So sooner or later, he will regret it. When he does, he will get his chance. He can’t help it. It is impossible to run away from the Light. Where can he go to get away from the infinite and limitless Light? That’s why it’s called Infinite Light. How can he run away from It? Anywhere he goes, he is still within the Light. So he will not be hurt much.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-07-30   2460 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-07-30

Sorcery Contest, Part 10 of 12

00:23:49
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Sorcery Contest, Part 10 of 12

In this universe, the “soft” always overpowers the “hard.” The more effortless, the more formless, the more invisible, the more gentle, the more powerful. See how important the air is for us! And water is able to wear away any rock. And qi can nourish the whole body and the whole universe. And that formless qi is the vibration of Quan Yin. That is more incredible. Nothing is better than that, because It is the Mother of the universe, who gives birth to the whole creation. If we can catch It, we would have all the secrets of the universe in our hands.If we don’t train ourselves well, and don’t practice diligently, this mind of ours will not be convinced. It will think that we are lying, and will not let us go up. We will obstruct ourselves. Therefore, we still have to practice to cleanse our mind. We have to let the mind understand that we are different now, we are really fit to be a Buddha or Bodhisattva now, and then it will be convinced. Then we will have no problem. In spiritual practice, we fix this mind, which has recorded too many bad things life after life. It won’t allow us to let go of our guilty feelings. That’s why we have to practice and train it. Every day we use the (inner Heavenly) Light to shine on all the cells in our body and to teach our mind. Inside each of our cells, the good and bad impressions of past lives are recorded. This causes karma. Sometimes, even though someone only gets a glimpse of you, he knows what you did in your past life or in this lifetime. It is because all the cells and vibrations of the body record very clearly, our every action, every move and every thought. Our desires are written down very clearly. So we can’t cheat anyone. There’s a saying, that when we die and see the king of hell, there will be a mirror where we can see our whole life very clearly, just like watching TV. But it’s very fast and very easy. This is true. This is our own Self. Our own ability to record everything. That’s why people can tell. Spiritual practitioners can tell a person’s past, present, and future lives. Our own karma is recorded in our body and mind, or in the so-called vibration around us. Everyone has that vibration, no matter if he practices or not. The more you practice, the less of that kind of vibration you have. So now when we go out and mingle with worldly people, we will definitely encounter that kind of vibration. The more we practice, the more sensitive we become. Don’t think that you will have more protective power as you practice more. You will, but your sensitivity will increase hundreds, thousands, and tens of thousands of times. Did you think that Jesus Christ felt no pain when He was nailed to the Cross? The pain was killing Him! It was more intense than other people would feel. Because His body was not like that of ordinary people. His body was very, very sensitive. All His cells were completely changed. It is dangerous, very distressing, awful and helpless for this kind of person to be in this world. Sometimes they give me a massage, like these days when my body hurts. Whether or not it is due to karma, I just feel pain. The pain is unbearable. So some of them who know how, gave me a massage. They said that they didn’t exert any pressure, but I could not bear it as soon as they touched me. I am not the kind of person to cry out easily. Because my father was a doctor, I was not afraid to give myself injections when I was little. I gave myself injections here. Wherever it was easy to do, I could do it. Sometimes I could also inject here. You know, one-third of it here. It is OK here, very convenient. Or when others give me a shot or take my blood sample, “blood?” (Blood.) Blood. I am not afraid to watch. But some people scream before anyone touches them. I am not that type of person. But the massage really hurt. It was unbearable. Unbearable! So I pulled my leg away. They applied the same pressure as they do for people outside. They didn’t think that I’d be so sensitive. If you take a good look, you can see that my skin looks transparent, as if you can see the bones inside. It’s very fine and transparent. Every time I go abroad, it is easier to take her with me than others whom I usually work with. She has hands that really look like she has practiced karate. Wow! Whenever she touches me, I would scream and wake up the whole state. It’s unbearable. She has kung fu hands. Or it is because my body is very sensitive. I can only speak for myself. I don’t know about others, like Jesus Christ. I haven’t practiced very much and yet I am so sensitive. Of course, it might have been even worse for Jesus Christ. It must have been very painful when He was nailed. I heard that He wept. He wept not only for Himself, but also for the ignorant beings who crucified Him. With the karma they created, who knows how many thousands of years are needed for them to be liberated. Because their level was too low. It was the level of demons and beasts. One must have no compassion to be able to do such things. They covered up their human emotions, and pulled their level down to that of demons or beasts. Of course, it would be very hard to climb up. That was why He wept. Sometimes when I meet some ignorant disciples, who make me very sad and hurt, I really weep. I can only shake my head and say, “Oh, too ignorant, too ignorant.” That’s how it is. Then I also pray to God to forgive them, because they don’t know what they are doing. They wouldn’t dare if they knew. Every time I pray, I pray for those people. I do not pray for myself. What else can I get? Even if I become a Buddha, for example, so what? Or if I attain the highest position in the universe, what good is it for me? I cannot ask for anything. Therefore I say, all the good and the bad we do will stick to us. It is written down very clearly. Anyone who knows the secret, whether spiritual practitioner or not, can verify this. Do you know what I mean? So if we go out and mingle with worldly people, inevitably we become contaminated by their vibrations and our blessings pass onto them, even if they don’t want them. It’s like two water pipes, or two buckets, one higher up and the other lower down. Water will definitely run from high to low. So if you want to protect yourself a little, you should switch off the water pipe. Recite the Five Holy Names all the time, that is the only way. Sometimes it might still leak, because you might forget. You forget that Master is there. But if you are willing to do bad things, and you do wrong knowingly, you will also sink. If you make a blunder, I will definitely protect you. But if you do it deliberately and do not pray to Master for help or let me intervene, putting Master aside, then I cannot help you. But if you ask, you will get an immediate response. If it’s carelessness on your part, Master will definitely save you. But if you know it’s wrong and you do it deliberately, and do not let Master help, then of course, I can’t help. Don’t blame me when that happens. You will keep sinking no matter where you fall. So there’s a way. It doesn’t matter if you forget me, just do not refuse my help. Do not refuse, do not think you are great and you can solve any problem. No, no, no! This world is not a fun place. The Buddha is one foot higher… what is it? (As virtue rises one foot, vice rises ten.) As the Buddha rises one foot, the maya rises ten. The meaning is quite similar. The power is universal. Everyone can use it. But the point is how it’s used. We just heard from the brother, the kung fu expert. What did he say? He too used the wisdom eye before. He used it to send out qi with his mind power. Or the Taoist sister who used the wisdom eye to shoot a sword at me, to kill me. Fortunately I didn’t die, otherwise, no one would be speaking here today. It would be a great pity to have such a short life. I am not so bad-looking. It would be a pity to have such a short life without being able to show off the clothes. Well, they used it in a similar way. They also used the power there. Why not use all the power? They only used it to shoot a sword or send out qi. What a pity. It’s the same. So the maya is also very powerful. It’s not something we can play with. It’s not fun. We should not play where we practice spiritually. We are not supposed to mess around. That’s why it’s very difficult to select an Enlightened Master. Selecting a successor is also very hard. Otherwise, anyone could do it. It is truly so. Sometimes I can even use non-initiates, let alone initiates. So sometimes, for example, a fellow initiate came to see me. She was initiated six or seven years ago. She was in a car with 5 or 6 people. As the car drove over the rail tracks, it suddenly stopped. It wouldn’t start and they started crying. They cried, not knowing what to do. Suddenly, somebody said to recite the Five Holy Names and pray to Master. As soon as they prayed, a policeman came and told them to get out and push the car. And that was it. They were not able to figure it out themselves. It was the Master power working through the policeman that reminded them. Sometimes when you run into trouble, you just freeze. You cannot figure out what to do, even though you are very clever. This was a teacher, not just any old woman who sells vegetables in the market. She was a teacher, a high school teacher. Even a teacher failed to figure it out. Why is that? When we encounter a sudden disaster or karma, we go into shock. We cannot think straight. Sometimes, the monks here tell you that every day, I ask them to do things unexpectedly. “She would tell us to do things out of the blue.” Unexpected is good, too. Karma comes abruptly as well, doesn’t it? So we train ourselves to react quickly anytime, so that we can protect ourselves and get used to that kind of vibration. Later, when you become a Master, you can go up to Heaven or down to hell, just like this. If you sit there thinking it’s all too sudden and wondering whether it is time to go to hell or to Heaven, it won’t do. No, no, no. The faster we are, the more omnipresent we will become. Coming and going will be like we have not come or gone. Because it happens too fast. It’s beyond the worldly concept of time and space. At that time, we fold up the space. Here and there becomes the same. I have told you about the ant. If it goes from here to there, it will take a while. And the Buddha folds the paper from where the ant is, so it just jumps over. The space is the same, but the approach is different. The same with learning martial arts. There is a secret to learning everything, not just by working hard. OK. Similarly, the Buddha has His way of doing things. It’s done very fast and without moving. That’s why He is called “Tathagata”, coming and going without moving. He does not move, but He can do anything and go anywhere. He is present everywhere without going anywhere. That is true magical power. That is truly the highest level of spiritual practice. And it is effortless. So sometimes you say that Master’s transformation body comes here and goes there, does this and that, and saves you here and there. I don’t go anywhere, and don’t move anything. I don’t use any gestures. Mudras. It’s more or less the same. Same meaning. You can see that I don’t do anything. The monks are by my side. Do you see me doing any incantation? Or any mudras? No. I am probably sleeping at that time. Or playing a musical instrument, playing chess, reciting poetry, singing, planting grass, scolding people, it can be anything. It is effortless. Like the brother who has mastered the martial arts. He doesn’t have to make any effort, but people fall when they touch him. Just by touching him! He doesn’t touch them. By touching him accidentally, you will also fall, for example. Some people practice kung fu to such a degree. They don’t move. Unlike those who kick about with great effort and look tough, but have nothing. Anyone who is stronger can make them fall. But the one who makes no effort, no one can make him fall. The “soft” one always wins over the “hard” one. That’s the reason. In this universe, the “soft” always overpowers the “hard.” The more effortless, the more formless, the more invisible, the more gentle, the more powerful. See how important the air is for us! And water is able to wear away any rock. And qi can nourish the whole body and the whole universe. And that formless qi is the vibration of Quan Yin. That is more incredible. Nothing is better than that, because It is the Mother of the universe, who gives birth to the whole creation. If we can catch It, we would have all the secrets of the universe in our hands. Catching the mother means catching the children too. We’ll know where the whole family is. It’s very simple. Just like in the past when there was a battle, if the great general was defeated, then the army would be divided and in disarray, like a snake without a head. They could be defeated easily. Similarly, when we study any scriptures, they all discuss the universal vibration and the Word. That is the Tao, the original power. So, if we can catch It, we will have caught everything. There’s nothing else to catch. If we catch other things, such as magical power or intelligence, or anything else, we catch only a little corner. We don’t catch the head. A human being or any animal would be finished if the head is caught. That’s why we say that the Quan Yin Method is the best, the most original, the fastest and the highest. This is the only one, truly. It is true, however you study it. So I am also very happy that I have caught this Method, and then you also caught It together with me. We are really very lucky, aren’t we?
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-07-29   2733 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-07-29

The Indigenous People of Venezuela – Guardians of the Land, Part 1 of 2

00:14:46
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Indigenous People of Venezuela – Guardians of the Land, Part 1 of 2

Venezuela is an immigrant based country, consisting of four main ethnic groups: Around 52% of its population are from the Mestizo, a group with a mix of European, Amerindian, and African ancestries; 42 % are of a European descent; 4% are of an African descent; and 2% population are native Venezuelans. The earliest settlers of ancient Venezuela are generally believed to be Siberians who crossed the
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-07-28   597 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-07-28

Sorcery Contest, Part 9 of 12

00:22:19
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Sorcery Contest, Part 9 of 12

OK, so I can promise you liberation in one lifetime, immediate enlightenment, and liberation of your five generations. That is no problem, because I know what I am doing. After initiation you are liberated from life and death, but you still have to practice. Because if your mind doesn’t allow you to become a Buddha, it will be hard.Thank you. Do I look like that? Do I look like your past emperor? (Yes.) Good, good! Otherwise, you wouldn’t recognize me. Yes, yes. Somebody is about to prostrate, do you see? You recognize me now? Remember our past connection now? Yes, yes! What was I going to say just now? That set of clothes got all wrinkled. They look like they’ve just been washed but not ironed. Embarrassing. I feel embarrassed wearing it. It is not that I want to show off again. This was to be saved for next week. Otherwise, I would have no more tricks to show next week. Just now we were talking about martial arts up there. Our martial arts master told me that he used to practice the kind of kung fu that shows outer strength, for example, chopping a brick into three pieces, just like cutting a banana. But later he stopped doing that, because he has gone beyond that. Now he just stands there and appears to be soft and pliant. But if anyone touches him, that person would be sent flying into the wall. So this is the “soft” way. He doesn’t use the “hard” way. To practice until it becomes effortless is very hard, isn’t it? You have to practice very diligently. He practiced for 13 hours every day. Are you willing to practice for 13 hours every day to become a Buddha? Sometimes we do practice like that when we have a 7-day retreat. So now you know what I meant when I told you to be more diligent during the 7-day retreat. We have to do it once in a while. Otherwise, when can we ever be diligent? Two and a half hours every day is nothing. One hour of dozing off. Then another half hour snoring. And another one hour checking the time, and that is about it. Actually, when we learn the inner kung fu of Quan Yin, we can succeed as long as we have a sincere heart. It doesn’t need that much effort or strength. Because sometimes we are unable to make much effort. We are too busy and tired from work, and we can’t concentrate when we get home. The children, husband, wife, friends, phone calls, and many other things make it difficult for our mind to calm down. So when we decide to seek liberation and learn the Quan Yin Method, we are not alone. Just like the brother who practiced martial arts. He doesn’t need to practice anymore. He has reached the level of effortlessness. No one can touch him. If they do, they would go flying over there. Or if he touches us accidentally, we would fall over. It’s the same with us. His kung fu does not rely on force. So it is different. Our Quan Yin Method is similar. So the best kung fu is like this. The best kung fu is effortless. Like sometimes in the movies, we see an expert swordsman, or one who wields his stick in the most powerful and spectacular way. But a few years later, he doesn’t need to use a sword or a stick anymore. That means he no longer needs to do it at the coarse level. It is the same with our spiritual practice. When we first came, maybe those past Masters would teach us some magic or kung fu. Later we should give it up, if we are sincere about seeking the Truth. If the Master knew that we had a sincere longing for liberation, he would teach us something else. Our Quan Yin Method is the same. We do not use force to practice the Quan Yin Method. We only need the key to this Method. Without a teacher, we wouldn’t know this. We would not achieve anything, even if we practiced for ten thousand years. It is the same with martial arts. It is no use just punching and kicking like what you see others do. It is not the same. If the teacher doesn’t tell you the secrets, you will not succeed. Just like the brother whose softness triumphs over hardness. The one that makes people fall without lifting a finger. Or like his uncle, who is now over 80 years old. It’s too late for us to learn now. He just makes a move and people go flying and get thrown on the wall. It is the same with the Quan Yin Method. The best method is no method. I didn’t say anything when I passed on the Dharma to you, did I? We did it in silence, and it didn’t matter if I was there or not. The disciples went to mainland China to give initiation, and they also saw me there. They went to America to give initiation and saw me there too. I don’t need to be present. Somebody thought that I used something like… hypnotism. No! To hypnotize someone, you have to be there. How can I be here and hypnotize people in mainland China? They don’t even know me. I don’t use the mind power. But for martial arts and magic, you still use the mind. We have to surpass that, “To do without doing.” Like you said, when I was cutting the cake, the knife emitted light, or my hands emitted light. That was not done deliberately. It was not like I’d say, “Now I’ll emit light.” I was just cutting the cake for people to eat. If light was emitted, I could not help it. It was not with effort. Sometimes when I play a musical instrument casually, it sounds nice, and then the disciples also play in a “casual” way. The day before yesterday, we had a campfire party. They said it was Father’s Day, and they regard me as their Father. The monks regard me as their Father, because I’m their Master “Father.” But they also celebrate Mother’s Day. Because I am a woman, they can also celebrate. They celebrate Father’s Day for “Shi Fu.” Anything can be a reason for celebration. They celebrate all the time, and consume a lot of my candies and biscuits. OK, never mind. So Father’s Day is on August 8, which sounds like papa in Mandarin. The Chinese are good at playing with words, so August 8 is Papa’s Day. Wonderful! Well, at the campfire, a resident disciple came up to play casually. Ah! We could not bear it after a while. I said, “OK, you may stop now.” I knew they were impatient, saying, “How come it’s still not finished?” It felt like a long time when he played casually. There is a difference between his casual playing and mine. Just like our fellow initiate who is a kung fu master. If anyone picks on him, he would give a casual pat to ask him to leave. And the person probably would land where the guard stands, at least that far. So can you do it casually like this? There’s a difference between his casual way and yours. For example, I give initiation casually like this. Can you do it casually? It is different. There is a difference. First we have to learn it well before we can do it casually. Once we know how to drive, we can drive as casually as we like. But before we learn it, we may drive into the lake, even with great effort, not to talk about driving casually. We may fall into hell or go to the Western Paradise. Sometimes there’s a difference between kung fu experts. When we see someone break bricks like cutting a banana or bend an iron bar as if it is a noodle or baguette, we think he is great. But some people do not need to do it like this. He doesn’t have to move. But people fall when they touch him. They just fall over after touching him. He has done nothing. This kind of kung fu is better. Or for example, you say that Master has a lot of magical power to cure your illness and rescue you from disaster. Whatever you wish for comes true. But I don’t do it with the mind. It is done casually. You receive whatever you want, because I know it immediately. I know it even before you ask. It is very fast, faster than light. So that kind of magical power is the power of non-doing. Similarly, that kind of kung fu is the kung fu of non-doing. Kung fu without effort. It is of a little higher level. Anything that is at a high level is effortless, very gentle and very ordinary. Or like that fellow initiate who wanted to shoot me with swords of light, that she had practiced her whole life. I didn’t see anything, nor did I resist her. I didn’t use anything. I was just sitting there eating cake, giving a lecture, or cutting the cake, whatever. Understand what I mean? It’s completely effortless. The Quan Yin Method is the highest way for us to practice. If you practice diligently for a while, you will be like me for sure. I guarantee. If you are sincere, and have strong faith, you will achieve the same. You cannot be different from the teacher, or at most only differ a little, yes? What are you laughing at? What are you guys laughing at? (A little different from Master.) A little different. Yes, a small difference is better than a big difference. So where can you learn to be just a little different from the teacher? For example, an English teacher speaks English fluently. Even though our English is not as good, we are still able to speak it. Just not as fluently or perfect as him. But people understand when we speak. When the teacher is not here, we are the best. Frankly, it is not only monks who have the power. I could close my eyes and pick anyone, regardless of gender and age, to give initiation. It would be exactly the same. Same as if I were there. This means, if I pick someone, it doesn’t matter who he is, I don’t care. Anyone can stand up and volunteer. I don’t mean to pick but you all say, “Master selects the best.” It’s not true. It could be anyone among you. Even the lousiest one, who has no inner Heavenly Light and no inner Heavenly Sound. Even if he meditates less than two and a half hours a day, and doesn’t keep the precepts strictly, I don’t care. Just stand up and volunteer. For example, if I let you go and give initiation, at that time, I would transmit the power to you. I just transmit it casually, and you won’t see it. And I don’t need to make any effort, thinking that I’m going to transmit something. No, no. This is done inside. It is very easy. And then you can go out and give initiation to others, in exactly the same way. Exactly the same as if I were present. It means that you are able to carry the Master power, to accommodate the same power as Master. It means you are on the same level as Master, more or less. Otherwise, how can you carry it? For instance, if you are not as strong as me, how can you carry 20 kg? How can a child carry 20 kg? Being able to carry 20 kg means you are as strong as me. So don’t sit there and chant every day, “When will I become a Buddha? When will I?” You already are one. So this is even better than martial arts. Because in martial arts you have to practice very well to be almost the same as the teacher. But this, you don’t need to practice. You don’t rely on yourself, or your own mundane concepts and abilities. No, no! If I pick you out casually like this, you will have the same power, but your personality is still not good. If you haven’t kept the precepts strictly, been vegan for long, and been meditating enough, sometimes you cannot bear yourself. When you go out, people also look down upon you. People cannot believe that this is a Buddha, or Master’s big disciple. They cannot believe it, nor can you bear it. Although we are egoless, you have not yet reached that egoless level. So even if I give you all my wealth, you cannot use it. This is like a pampered son who’s been given all the power and property by his parents, but he doesn’t know how to manage it, and he messes up. His subordinates and workers do not listen to or obey him. And then he squanders the family fortune. You know what I mean? Similarly, any one of the resident disciples here can give initiation, including the very young ones. Why did I ask them to go up on the stage and give a speech? So they can speak to you to test their eloquence. Because the power is not the only thing that makes a perfect Master. That’s the difference between the Buddha and maya. The power is similar, but the wisdom is different. The love is different. The personality is different. Therefore, choosing a Master is not that easy. Anyone here can be Master’s successor. I could pick anyone, even the lousiest one. I could give you the same power, completely the same. But we still have to train ourselves, so that we become suitable for that position. Do you understand what I mean? OK, so I can promise you liberation in one lifetime, immediate enlightenment, and liberation of your five generations. That is no problem, because I know what I am doing. After initiation you are liberated from life and death, but you still have to practice. Because if your mind doesn’t allow you to become a Buddha, it will be hard. It will say, “Someone like you? Are you kidding?” Or other people may also say that to you. If you do not have self-confidence, it is no use becoming a Buddha. What is the use of becoming that kind of Buddha, right? So our manner and demeanor have to match the higher realm.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-07-28   2446 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-07-28

Sorcery Contest, Part 8 of 12

00:19:52
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Sorcery Contest, Part 8 of 12

I will walk around outside. (OK.) Look at my magic! Look at my magic: Om mani padme hum! Isn’t it great? Q(m2): I can show You another move. Not even four or five monks together would be able to make me move. Master: OK, come up and push him. Recite the Five Holy Names. Tong, all come up. Push one by one, or two at a time. (Do you need someone to catch you from behind?) Behind. (He won’t budge.) No need. No need to block, just make sure the camera’s not blocked. Don’t embarrass us. One, two, three! Ah, can’t budge him! Impressive! Q(m2): More people can come. (More people.) Master: Tong, don’t be so polite. All right, never mind. Otherwise, they might think we’re bullying them with so many people. That would be embarrassing. One, two, three, go! Oh! We are finished. Tong… (You can’t protect Master.) You can no longer protect me. Forget it. Q(m2): I would really like to teach them this skill. Master: Ah? (I would like to teach them this skill.) Yes, come and teach them. (I have been saying this to my inner Master for a long time.) I would love it. You didn’t come when I asked. All right, come and stay for a while. (I can teach them.) OK, you can teach them. It’d be fun! Teach me a little kung fu, OK? For self-defense. OK, come if you want. I wanted to find someone to teach them, but no one came. (But their kung fu would be different from mine. Absolutely different.) Never mind. You can teach them different things, right? We need to defend ourselves. OK, so it’s settled. Because you have practiced for thirty years, since childhood. (Yes, yes. I’ve practiced martial arts since I was a boy.) You have practiced since you were inside your mother’s womb. But Tong did practice qigong. Even knives and swords cannot hurt him. He’s not bad. But he’s not that powerful, because he didn’t practice every day. Your kung fu is more steady, with qi inside. (It is because when we relax, we can stick to the ground like dough. I don’t use any physical strength.) Oh, I see. (They had to use physical strength.) Oh, they had to try hard. (Because this type of kung fu is completely effortless.) Understand. (It’s suitable for smaller people to practice. Short people can do this better than the tall and big ones.) I see. (So they won’t be able to touch you.) Strange. (This type of kung fu is…) Q(f3): The smaller the person, the better. Master: The smaller the better? Then I have hope! I am the smallest one here. (Because this type of kung fu doesn’t rely on physical strength. The less effort, the better. The smaller you are, the smaller is your body surface area. So people won’t be able to touch you.) How strange! (This is the real tai chi. Not the kind they do for show outside.) Understand. (This is different.) Only real masters know this. (This is the real kung fu.) It’s great to be able to achieve this. Just like cockfighting. The champion rooster doesn’t have to move. Just seeing him scares other roosters to death. Initially he is easily agitated. But when he is trained to be the best, other roosters tremble and flee without him having to do anything. That is the best gamecock, isn’t it? It is the same with our martial arts practice and spiritual practice. With the Quan Yin Method, we don’t have to do anything. We stay still even if it’s stormy or chaotic outside. In the end it will all disperse, right? Everyone is just retreating, right? (Retreating to the mountains.) Retreated to the mountains. And the ones who shot swords at me have also surrendered. It is good this way. I have also learned something from you. Thanks a lot. (Thank You.) It is good to practice martial arts like this. Are the tea and (vegan) food ready now? (They’re ready.) What about (vegan) cookies? Are they on those tables? (Yes.) Go out and check. (Done.) How much is there? Is there a lot? (Yes. A lot.) I’ll go and have a look myself. OK? You wait here for a while. Sometimes they try to fool me. They put only three (vegan) cookies on the table, and say that they’re prepared. I’ll come back after checking. OK? If it’s not so good, then let them do it. Wow, wow! This is not good. The kung fu is not good. OK. Come back in a while. Amazing. Where did you learn to be so good? Look, without using any tool. OK. Not bad. There’re quite a few places, like the publications area and the park. And where else? Huh? (The warehouse.) The warehouse? Only three places, yes? Where did you place them? (There are also some beside the kitchen.) But that’s the warehouse beside the kitchen. (There are some in the warehouse.) Yes or no? (Yes.) Eh! Don’t start, you people out there. We haven’t started yet. You’re secretly eating (vegan) cookies and did not come in to listen to my talk. All right then, tea and (vegan) cookies are ready. Hmm, how many places? If it’s only three places, then it’s not enough. How many for each person? You didn’t say how many for each. (There are many tables of [vegan] food in the publications area.) Many? And you don’t know how many for each person? (There are a lot of [vegan] cookies.) How many is “a lot”? Can one person get three, four, five, or six? (Yes.) OK. Three, four, five, or six per person. Take three first, and more later if there’s enough. If people in the front of the line take too many, then there’ll be none left for those at the back. That makes us greedy. We should share things here. Sometimes we’re unable to buy enough (vegan) cookies and candies in time. The shops may not have that much in stock. Even if we buy everything they have, it’s still not enough for us here. It’s not that one shop sells only one thing. They have a variety of things to sell, so, whatever we buy, it’s always not enough. Because there are too many people here. There’s no ashram that has so many people coming each week. So it’s never enough even if we empty the shops each time. I’m planning on running a big market here, which means you run, sell, and eat, all by yourselves. Or else we cannot meet this massive need. Good. Enjoy your day. Eat and drink as you like, then walk around. Chat with one another. Don’t worry about being orderly. Understand? (Understand.) We’ll talk later. OK? (OK.) I thank those who came up to talk about supernatural power, and the two martial arts teachers. You’re great in martial arts. Write down his name. He said he’ll teach you. No? OK. Starting when? When will you start to teach? (It’s up to Master.) Tomorrow? Is it OK? They’re studying arts and literature here, but also have to learn some martial arts, so as to be well-versed in both. We have to preserve our Chinese tradition, don’t we? Otherwise, if you die with no disciples and that would be a pity. Practicing martial arts is also good for the body. Come and show some moves to me first. Tai chi is not bad. It is very beautiful and good for the health. And it doesn’t look violent. At least this way you can protect yourselves. But the best way is to pray to the Master inside. It’s the fastest. Because the inner Master knows all the martial arts. Hiers power is omnipotent. OK, enjoy your tea. (Thank You, Master.) Wow, is it hot sitting up there? (No.) Do you know what kind of clothes these are? Aulacese (Vietnamese). It’s been altered a little. Something was added to make it brighter. The ones that you saw during the 7-day retreat were too fitting and looked too good. This looks more dignified, yes? (Yes.) Good! I will walk around outside. (OK.) Look at my magic! Look at my magic: Om mani padme hum! Isn’t it great? Look, strong magical power. (Master is beautiful.) (Thank You, Master.) What is important is the atmosphere, not (vegan) cookies or candies. Yes? (Yes, it is.) (Thank You, Master.) Hey, it’s you. Where’s your mom? (Where’s your mother?) Is she here? (Yes, she’s here.) (My mother went to enjoy her tea.) Enjoy her tea. OK, wow. So many people here. (Showing magical power again.) Wow, what a huge crowd. Is this the area they like the best? Can we go in now? (Yes.) Oh! It’s you again. Such a family. I can never escape your family every week. Gaining more and more weight. (Hallo, Master.) That’s for fun and not for satisfying your hunger. … Buy those… This is for those who are hungry. That one is fine. Why did you buy such a salty one? Strange. “Virtuous” (pronounced like “salty”) people buy “salty” things. (The [vegan] jelly tastes very good.) Do you know that they’re all “virtuous” (pronounced like “salty”) people? “Virtuous.” Very virtuous. Yes. Whatever a virtuous person buys is always salty. Wow, the crowd here is the biggest. (How are You, Master?) Fine. (Thank You, Master.) (Thank You, Master.) (Hallo, Master.) (Thank You, Master.) See, nobody wanted the (vegan) jelly. (I want it.) Huh? Do you want it? OK. (How are You, Master?) How are you? (Hallo, Master.) Where are you from? (From Kaohsiung.) From Kaohsiung? That’s far. (Yes.) Ah-ya-ya. (What a beautiful Master.) Yes. Did you realize just now? Do you think I left home because my ex-husband didn’t want me? Hallo, everyone. Here I am. Tea is good. It detoxifies your body. You can go home with a very healthy body. And you’ll say that Master’s blessing power is great. But it’s the tea, actually. Come to see Master and you’ll definitely have good health. You have to sweat a lot, anyway, having to jostle even for (vegan) food. (Hallo, Master.) Is the (vegan) food enough or not? Are there enough (vegan) cookies? (Yes.) There are a lot over there. There are a lot in the publications area. (There are a lot up there.) The (vegan) cookies they’ve prepared are not that good, are they? (They’re very delicious.) Are they good? (Very nice.) I think they’re nothing special. (They’re delicious. Thank You, Master.) (Thank You, Master.) (Thank You, Master.) It’s kind of salty. “Virtuous” as they are … (Thank You, Master.) You’re welcome. It’s good as long as you enjoy it. (Thank You, Master.) I’ll come back later. (OK.) (Hallo, Master.) Wow, there are also many people here. (Hallo, Master.) Is there enough tea? (Yes.) Tell the kitchen if there’s not enough. Is there anybody who hasn’t had tea? Raise your hand. Why? Is there no more? There’s more in the dining area. Go and get it quickly. OK? There are a lot of (vegan) cookies and tea. Hurry. Why didn’t the kitchen prepare enough tea? Anybody who hasn’t had tea? (There’s not enough tea.) Over there. Go get it quickly. Don’t just look at Master. Go. (Hallo, Master.) It’s so hot. I’m going back to get some rest and some tea. OK? (OK.) (Bye, Master.) (See You again, Master.)
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-07-27   2176 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-07-27

Sorcery Contest, Part 7 of 12

00:24:06
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Sorcery Contest, Part 7 of 12

The qi inside the human body is physical. The Quan Yin Method is the superior qi and has superior power. The vibration is different. Without the power of Quan Yin, there would be no qi, no physical body, no talent and no magic. It’s not wrong to practice qi, but basically, everything originated from the Sound. Q(m1): You once told us that qi only exists when we have the physical body. If we die… Master: We’ll have no more qi. (What can you do then if all your qi is gone?) Yes. (So practicing qi does not help to liberate the soul.) That’s right. We can collect qi or qi flow in the body to do many things. The physical qi inside the body is already so powerful. Can you imagine what we could do with the spiritual qi? When we practice the Quan Yin Method, our physical qi can also be activated and evoke many of our inner abilities, even skills we have never learned before. But not everyone can do that. Only the ones with highly developed wisdom. Because we have learned many things life after life. Once we reach complete enlightenment, we can bring out everything and use it in this world. Some people have been in this world many times. And because they were smart, they learned a lot of things when they were here in this world. So when they come down again, they know everything. They can do a lot of things naturally. They even know how to activate qi. Q(m2): Yes. I too was suddenly able to use my qi. No one taught me. Master: Yes, yes. Q(m1): This qi is inside our body, just like the power we rediscover through the Quan Yin Method. After some practice, we can develop this power. Same as the Quan Yin Method. Humans are the most powerful beings in the universe. Through the Quan Yin Method we can rediscover this power. They are the same thing, but the level is different. Master: I think they are different. The qi inside the human body is physical. The Quan Yin Method is the superior qi and has superior power. The vibration is different. The physical qi can help the circulation and digestion of the body to keep us warm and active. It helps the body stay healthy. But the Quan Yin Method is different. Without the power of Quan Yin, there would be no qi, no physical body, no talent and no magic. It’s not wrong to practice qi, but basically, everything originated from the Sound. Qi has a different function and purpose. If we focus on this purpose, we forget about the highest source. That’s all. Master: OK, anything else? What else did you practice? Apart from qigong (Tai chi, karate.) Karate and tai chi. What else? Q(m2): That’s all. No more. Master: You practiced those for 30 years? Q(m2): Yes. Master: Wow! Impressive! You practiced every day? Q(m2): I used to practice very diligently, for over 13 hours a day. Master: Wow! Over 13 hours! (13 hours every day.) You see! You only meditate two and a half hours every day, and some of you do less than that. You should feel ashamed! Whatever you do, you should do it wholeheartedly like this. Yes! The martial arts people practice very hard, and eat and sleep very little. Even when they sleep, they still think about their practice. That’s how they become… Kungfu masters. You just practice for two and a half hours but you complain a lot already. No wonder you did not become Buddha. And then you blame the Master. You see! That’s just an ordinary kung fu practitioner. Master: Did you say you were No. 1 in Taiwan (Formosa)? Q(m2): My master was the head of a branch in the field of tai chi. My skill in this aspect is… Master: And you were his No. 1 disciple. (I was his major disciple.) Just for martial arts. 13 hours a day! Do you think he still had time to sleep? Did you have time to earn money? (I had a job.) You worked? And you still had time? (I just used all my spare time to practice martial arts.) Yes, that’s right. (I didn’t do anything else.) Yes. (I didn’t even think about anything else.) Because you were very focused. It’s best to focus. No wonder he became the major disciple! Master: And I tell you, Brother Ke once told me that one of the initiates has now gone back to what he was doing. When he wanted to learn feng shui and fortune telling, he went to the top master in Taiwan (Formosa) He had very few disciples. If you wanted to be his disciple, you had to kneel… Brother Ke, come up! You can tell the story. They won’t believe what I say. You tell them. Today we have all kinds of masters here. Now listen. Q(m3): I have a friend who learned Chinese astrology from the top master in Taiwan (Formosa). Most of the famous astrologers in Taiwan (Formosa) are students of disciples of this master. It was more than ten years ago when he learned from his master. Master: Tell them like you told me last time. (OK.) Don’t miss anything! Q(m3): The master was very strict about accepting disciples. He lived near a cemetery. The students came at 10 every night. In the beginning there were about a dozen of them. They had to kneel outside the gate until 2 in the morning. Then the master would ask them to come and kneel inside the courtyard. And he would start talking from inside the house. The students were not allowed to take any notes. They could only try to remember it. In the beginning there were more than ten students. After ten years, only three stayed. Master: They could not take it anymore! (No.) Their knees hurt too much! (One of them was…) They knelt from 10pm to 2am? (Yes.) And after that? (Then he began his lecture. He would only start to teach after they had knelt until 2 AM.) And they continued to kneel? Q(m3): Yes, they continued to kneel while he lectured. I have a classmate who is outstanding. If you spread out the mahjong tiles, and let him take a look, and stack the tiles after shuffling, he can remember which tile is which without touching them. A deck of cards has 54 or 52 cards. You show him the cards once and turn them over. Then you draw a random card and he knows what card it is. He has that kind of talent. He later continued to learn with his teacher. Because the master didn’t allow them to take any notes, they could only listen and try to memorize it. Master: This guy had good knees! Knelt from 10 PM to 2 AM and then until the lecture ended in the morning. How many hours? (He taught until morning.) Let me see. At least six hours! (Five or six hours.) Every day! Every time! Q(m3): And they had to concentrate while kneeling. Maybe kneeling can help us concentrate better. Master: Really? Good! I’ve learned the secret. We can give it a try.Q(m3): As to how accurate he is in fortune-telling, I can share a story about my daughter. I had not yet met Master at the time, when someone stole my daughter at the market. This classmate of mine was working with me, and was very worried when my daughter went missing. He said, “Alright, let me check.” He predicted that if my daughter did not appear at a specific gate of the market at a specific time, it meant that she would go missing for at least one year. He also said that we might as well file a report with the police. Many good friends of mine helped to look for my daughter. This classmate stood at the gate, the gate of the market. And my daughter appeared at the time he predicted. He was so accurate. Friends in the entertainment circle all know him. Actresses like Ling Po and Chen Li-Li, who once played a prince, came from Singapore and Malaysia to have him tell their fortunes. During New Year holidays and festivals, people from southern Taiwan (Formosa) came on chartered buses to visit him. There are three thick books on the market about Zi Wei Dou Shu, or Purple Star Astrology. These are basic-level books. However, mastering these three books… People who want to learn this art study these three books, which are very thick. They’re written by a Mr. Tsai and Mr. Tsai is… the student of those who had studied the art before. The teacher that he studied with was a spiritual practitioner. When that teacher was about to die, he called my classmate and asked him to notify several others that the teacher was leaving the world. The teacher left his handwritten notes to three or four disciples. Master: OK. Thank you. Go on with your stories. He was only learning fortune-telling and had to kneel for so long. What about learning to go beyond the three worlds? What should he do then? OK, what else do you have to say? If not, (Nothing.) then show us what you’ve got. We are all fellow practitioners. Don’t forget that. Control your vanity a little. It doesn’t matter who wins. OK, give it a try. Ah, come on! Tell us first if you don’t have much power. The sword is merciless. Q(m1): For iron palms, this part of the palm is trained. Master: Yes. (To practice iron arms, it’s from here to here,) Yes. (the whole part.) How did you practice? Which part do you practice now? (I used to practice it.) What would you like to show us? (I’ll let him check how tough my skin is.) Do you still have the power? (I found that after practicing the Quan Yin Method, my power is still there.) It hasn’t disappeared. That is great. It even increases, don’t you know? It would increase more. (That means you can…) You may come over here, it’s OK. There’s more space here. In case you are too strong, let me protect myself a little. Om mani padmi hum. OK, if your qi goes all over the place, it would be troublesome. (I don’t need to use qi…) If I fall, we’ll know that it is these two. OK. Q(m1): You can use your hand to pinch yourself. You can all try to pinch yourself here and see if it hurts. Master: Ouch! It hurts! Q(m1): And does it hurt to pinch yourself over here? Now we will invite this brother to pinch me. Pinch really hard. Harder! Harder. Still harder. Q(m2): He has been practicing. Master: He has? (I can tell when I touch him.) You can tell by just touching? Terrific! Ah! (He does not feel pain when pinched.) Awesome. (The skin is separated from the bones, the flesh, the muscles and the fat. He has positive electricity so we can’t feel it.) Ooh! (When qi is able to get through, it can form a thin film. When you touch it, you can feel that the skin and the flesh are slightly separated. It is also like this if you practice tai chi.) Yes? It will become hard? (Yes, yes! It will also be like this.) Touch and see. I can’t tell. (I can tell by touching. Just one touch. I am very sensitive.) Good! (Very sensitive.) Then we don’t have to try any more. Q(m1): Anybody else wants to try? Come and touch, free of charge. Q(f3): Free of charge. Master: You have to pay him even! What do you mean by “free of charge”? Your karma may transfer to them if they touch you. Q(m2): This is also one of the skills in tai chi. Master: Yes. (Sometimes it looks very soft, very soft on the outside, but the bones inside are very hard. We also practiced this kind of skill.) That’s what I thought. (Yes, this is a kind of kung fu.) Right, sometimes they can use a paper fan to knock someone over. (Yes. We can send someone flying through the air with a light touch. We have that power.) Show us then! Would you like to come up and try him? Or you two can test on each other. (Someone here has also practiced tai chi.) Which one? (The one who just became a monk.) Find him. He’s the one who practiced drunken boxing. (Yes, I’ve seen him practicing it.) That is no big deal. (You can also get some big guys to come up.) Ah! Little sweet potato, come here. (He has trained before.) He is the prince of Shaolin. (He has practiced it.) OK, give it a try. Q(m1): And the bones. I make this part of my bones become like this, and you can use the same part, like this. Try to knock it. Master: Just joking. Q(m2): Then, you knock mine. Q(m1): And here. You don’t have to use too much force. Q(m2): Yes, yes. Q(m1): You can feel it by hitting here. Q(m2): You can hit me hard. Master: Yes. Q(m2): Harder still. Q(m1): You can feel that… Master: This is a joke. I can also do it. Q(m2): Master, this power is called “drive,” not “strength.” The bone marrow has been reconditioned to be like that of a tiger. Bones have three layers. The second layer becomes very dense, so it becomes very heavy. When he just gently… I have practiced the same thing. Master: I see. (When I touch it gently,) I see. (It hurts a lot. If I give a push like this, his head might crack.) Oh, I see. (Yes, yes.) Then I take it back. (Yes. I have practiced the same kung fu.) I dare not let you hit me now. Q(m1): It feels different from someone who has practiced it. Q(m2): We know from one touch. Master: If it were someone else, he would die in pain. Q(m2): No, no. Q(m1): If it were someone else, it would be more intense. Master: So we can’t do that. Q(m2): No, the bone may break. I know just by touching him. Master: Can we bring bricks here for you to try then? Q(m1): I hit him very gently. He would feel the difference. Q(m2): You can try hitting me harder. Master: He wouldn’t do it. Let’s use bricks then. Q(m1): You just need to see how hard the bones are. You don’t have to… Master: Just go fetch some bricks and then we’ll know. Is that OK? Q(m2): No, you have to feel it in order to perceive his power and bear the “drive” in his punch. You can’t use bricks. Master: The power goes inside. (Yes, so we can’t use bricks or stones.) I see. Then don’t do that. (This power is different from the power used to hit a brick.) It’s not just by force, it’s the power of the qi. (It is called the “power without power,” so we call it “superhuman power.”) Understand. (In the “Complete Works of Boxing”, it is called the “superhuman power.”) OK. (He has also read the “Complete Works of Boxing”.) I see, so what can the superhuman power do? (It can help you concentrate on your willpower and create a strong explosive force.) Explode from the inside. (Yes, explode inside.) When you touch this kind of person, you would slowly become ill? (He is so small. It would send him flying through the air.) Q(f3): He’d fly very far away. He’s afraid that he’d fly very far once he makes his move. Q(m2): Someone has to hold him from behind, or it would be dangerous. Q(f3): He would fly through the air. Master: It’s dangerous, so what can we do? Q(m2): My wife is here, she can hold him. Master: He knows kung fu. Maybe it’s OK for him to fly. Would anything happen to you? Q(m4): I don’t know. I have never met a top kung fu master before. Master: Which one is his wife? OK, you can use it on your wife, since you both know kung fu. But we wouldn’t know if they pretend. (You may get other people to try, it’s OK.) Are you really that powerful? OK, OK. (You help me hold it.) Don’t cheat. Take off your glasses. (No one is holding him from behind. Please tell them to stand up.) Move away! Q(f3): Block him. Master: Block him! (Get somebody to hold him, otherwise he might fall and get a concussion.) OK, catch him then. Form a wall. Q(m1): He’s getting into action. Master: Another wall over there too. Q(f4): Do you want to push me? Q(m1): The taller person. Q(m2): It’s OK. It doesn’t matter. Push him then. Master: All right. You can also push her. (I’ll push her first, then…) Yes. And somebody can hold him from behind. It’s all right. How far away should they stand? (Brother Hsu, please come up here.) Please tell us how far away they should stand. Get them in place. Stand up. Form a wall. Hold on well. So he does not fly. Who is this guy? (The dentist.) Dentist, right. (His brother-in-law. Have you also practiced it?) You also trained your bones? (Tai chi.) Tai chi, OK. Q(m2): Very gently… Master: Wow, that’s amazing. (Very gently.) I know, I know. It looks very gentle. Wow, that’s it? Very gently like this. (Yes, just like this.) Wow, impressive! Do you two fight at home? Better not. OK, you give him a push and see. Q(m1): You can tell by watching his feet. If both of his feet leave the ground, that means it’s working. Usually, when people push, only one foot leaves the ground and the person keeps moving back. But when both his feet leave the ground.Q(f3): That means it is working. Master: Understand! Try your best. Wow! You still flew away! Only one foot is off the ground. So it is no big deal. Ah, so soft. That’s it. (One more time.) OK. Use another method. (Stand firm.) Q(m1): You have to loosen your bones first. Master: Wow! It’s also useless. Amazing. OK, OK. Admirable! He’s so gentle, that’s truly amazing. The gentle one always wins over the tough one. (Very gently.) Yes. Yes, toughness is nothing.
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-07-26   2495 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-07-26

The Brokpa People - Vegans for Thousands of Years

00:11:20
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Brokpa People - Vegans for Thousands of Years

The Brokpa are a unique indigenous community mostly living in the Ladakh area of India. They are also known as the Brogpa or Drogpa. They refer to themselves as Minaro, which means “Aryan.” The term Aryan in the ancient Indian language of Sanskrit translates as “distinguished” or “noble” and historically refers to a light-skinned people who spoke an Indo-European language. They entered ancient Ind
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-07-21   579 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-07-21

Brunei: The Abode of Peace

00:15:29
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Brunei: The Abode of Peace

Brunei is located on the northwestern side of the tropical island of Borneo. The island is also home to parts of Malaysia and Indonesia. The national flag features an image of two hands, representing the benevolent hands of the government and its promise to provide welfare, peace, and prosperity to the people, as well as the national motto (in Arabic): “Render service unto God’s Guidance.”
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-07-14   530 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-07-14

The Rich Indigenous Culture of the Ryukyuan People

00:17:47
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

The Rich Indigenous Culture of the Ryukyuan People

The Ryukyuan people are an East Asian indigenous group native to the Ryukyu archipelago that dots the vast Pacific Ocean. Traditionally, the Ryukyuan people have been strongly influenced by ancient Chinese customs, and contemporary Ryukyuan culture has also integrated rich Japanese cultural elements. The earliest Ryukyuan islanders trace back to about 30,000 years ago. Ryukyu people have th
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-07-07   610 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-07-07

Ghana – The Blessed Land with a Vibrant Culture, Part 3 of 3

00:14:10
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Ghana – The Blessed Land with a Vibrant Culture, Part 3 of 3

In this final episode, we will examine Ghana’s music, dance, and poetry. The traditional chiefs of the Akan people in southern Ghana have a special dance-drumming performance called “kete.” This ensemble is managed by the customary leaders and typically played at the funeral rites for Akan chiefs and in the inauguration of a new chief. Adowa dance is the most frequently performed social dance in t
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-06-30   831 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-06-30

Ghana – The Blessed Land with a Vibrant Culture, Part 2 of 3

00:14:33
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Ghana – The Blessed Land with a Vibrant Culture, Part 2 of 3

Where did the kente cloth originate? A popular legend traces it back to the Ashanti Kingdom’s first ruler, His Majesty Osei Tutu. He invited weavers from across the region to visit the neighboring Ivory Coast to expand their weaving skills. The spider offered to teach the men how to weave the designs in exchange for some favors. The kingdom adopted their creations, and kente became a royal cloth r
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-06-23   630 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-06-23

Ghana – The Blessed Land with a Vibrant Culture, Part 1 of 3

00:14:55
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Ghana – The Blessed Land with a Vibrant Culture, Part 1 of 3

Ghana is located along the Guinea Gulf and Atlantic Ocean in West Africa. Spanning over 560 kilometers of tropical coastline, Ghana is a place of natural beauty and colorful cultures. The country’s cultural mosaic encompasses over 70 different tribes and six major ethnic groups. Although English is the most common language, Ghanaians also widely speak in native tongues, such as Twi and Ga. There a
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-06-16   1209 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-06-16

Croatia: A Crossroads of Precious Cultures, Part 3 of 3

00:15:53
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Croatia: A Crossroads of Precious Cultures, Part 3 of 3

Today, we’ll continue to explore the country’s customs in regard to festivities, sports, crafts, agricultural products, and famous residents. Each spring on Whitsunday, the Procession of Queens is performed by young girls from the village of Gorjani in the Slavonia region of northeastern Croatia. Whitsunday is the 7th Sunday after Easter and it commemorates the descent of the Holy Spirit upon Chri
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-06-09   557 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-06-09

Emperor Tamarin: Adorable Monkeys with a Royal Mustache

00:15:20
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Emperor Tamarin: Adorable Monkeys with a Royal Mustache

The Amazon rainforest is truly a paradise for us monkeys! My kind, the emperor tamarin, also known by scientists as saguinus imperator, is a small-sized monkey species found mainly in the southwestern Amazon Basin located in Peru, with our population also spreading east to the northern part of Bolivia and into the state of Amazonas in Brazil. Emperor tamarins are characterized by a monotone
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-06-04   1008 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-06-04
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ