ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਵਿਚ। ਪੋਸ਼ਣ ਖੁਰਾਕ-ਸੰਬੰਧੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਦੀ ਵਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼‌ਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸੁਧਾਈ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਹਾਰ, ਕਸਰਤ, ਸਪੋਰਟਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

COVID-19 and Meat Processing Plants: Deadly for Humans and Animals

00:16:14
ਸ਼ੋ

COVID-19 and Meat Processing Plants: Deadly for Humans and Animals

Welcome, concerned viewers, to today’s important, informative and urgent program, “COVID-19 and Meat Processing Plants: Deadly for Humans and Animals.” What exactly is a meat processing plant? They are fenced-off, massive multi-story, windowless buildings, in which as many as 10 million animals a year are killed, dismembered, cut into saleable pieces of meat or ground into hamburger mince, meat-meal, or meat-pastes, and then packaged for distribution. They were formerly called “slaughterhouses” or “abattoirs,” but have since been re-named “meat processing plants”- perhaps in an effort to make them less repulsive to the public’s ears and eyes. But we should have no doubt at all – these factories are horrific and torturous to both the animals and the humans who work there. During this current coronavirus pandemic, the slaughterhouse horror story is being magnified, as numerous meat processing plants have become hotspots for human transmission of the COVID-19 virus. Why is the virus so prevalent at meat processing plants? Many experts have cited, the stressful, dangerous working conditions in which employees stand shoulder-to-shoulder for long hours on the meat assembly line; in highly air-conditioned rooms laden with bacteria; and floors swirling in fecal matter and blood. This creates a highly volatile environment where disease can quickly spread. Added to this is the psychological and emotional stress of the constant killing, and the sounds and smells of death, all of which powerfully depress and inhibit the immune systems of the workers, which is exactly what the virus needs for infection and transmission. Whether the meat itself was a medium of transfer, or the workers spread it through their meat-products, equipment and bacterial-rich working conditions, remains to be discovered. One thing is for certain – these situations must stop, and stop quickly! Many organizations are calling for the permanent closure of meat processing plants, and an urgent and complete shift to a plant-based lifestyle. Supreme Master Ching Hai has reminded us that all pandemics and environmental disasters are the consequences from killing billions of innocent and helpless animal co-inhabitants, and recommends a global adoption of the vegan lifestyle.
ਸ਼ੋ
2020-09-22   1025 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸ਼ੋ
2020-09-22

Stopping Zoonotic Diseases: The Vegan Lifestyle Matters, Part 1 of 2

00:17:23
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Stopping Zoonotic Diseases: The Vegan Lifestyle Matters, Part 1 of 2

This two-part series focuses on certain epidemics and pandemics from the past two decades that have killed many, such as severe acute respiratory syndrome(SARS), Ebola, swine flu, avian flu, and coronavirus and their roots in meat consumption or animal livestock raising, or both. We also cover how a plant-based diet is the best way to minimize zoonotic diseases or infectious diseases caused by the transmission of germs between animals and humans. “Scientists estimate that more than 6 out of every 10 known infectious diseases in people can be spread from animals, and 3 out of every 4 new or emerging infectious diseases in people come from animals.” This is known as zoonotic disease transmission. The CDC defines an epidemic as the number of cases of a transmittable disease arising suddenly above the expected level in a given population within a short period of time. A pandemic is “an epidemic that has spread over several countries or continents, usually affecting a large number of people.” It turns out that Mother Nature has already warned humanity about the meat-eating habit. The simple solution of adopting a vegan lifestyle to prevent zoonotic epidemics has been known for a long time. However, this obvious answer has been ignored….
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-18   2568 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2020-04-18

Guarding Health with Innovative Wearable Devices, Part 2 of 2

00:14:43
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Guarding Health with Innovative Wearable Devices, Part 2 of 2

Wearable medical technologies have been transforming healthcare at an unprecedented pace in recent years. Smart glasses can be extremely valuable to healthcare professionals. Smart glasses can save physicians time for data access and recording. Based on the results from Dignity Health's Ventura Medical Clinic in California, USA, the implementation of Google Glass’ hands-free solution has improved
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-15   392 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-15

Guarding Health with Innovative Wearable Devices, Part 1 of 2

00:14:16
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Guarding Health with Innovative Wearable Devices, Part 1 of 2

Wearable healthcare technology refers to the devices on a wearer’s wrists, head, feet or clothing, which can collect their health metrics and save them in a personalized database to help set their well-being goals or send to healthcare professionals with permission for remote monitoring and analysis.Wearable technology benefits all healthcare community members: For individuals, it’s afforda
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-08   331 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-08

Quincy Davis – A Compassionate Vegan Athlete and Restaurant Owner, Part 1 of 2

00:13:06
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Quincy Davis – A Compassionate Vegan Athlete and Restaurant Owner, Part 1 of 2

Quincy Davis is a successful vegan professional basketball player and vegan restaurant owner. Today, we are privileged to share Quincy’s perspective of how being vegan helped him on and off the court, and why people should adopt a vegan lifestyle. “I traveled around the world and a lot of times I would get sick and I couldn't figure out what was causing it. The medicine wasn't good enough, so I de
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-10-07   790 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-10-07

Veganism: A COVID-19 Pandemic Remedy and Zoonotic Disease Shield, Part 2 of 2

00:19:12
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Veganism: A COVID-19 Pandemic Remedy and Zoonotic Disease Shield, Part 2 of 2

Due to animal livestock raising and the wildlife trade, cross-species transmission of viruses has become more frequent. Viruses have a built-in mechanism that makes them more likely to have mutations when they spread between individuals. The more it’s being transmitted, the greater the chances new variants will form. The animal livestock raising business needs to be ended if humans want to break t
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-09-18   604 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-09-18

Veganism: A COVID-19 Pandemic Remedy and Zoonotic Disease Shield, Part 1 of 2

00:18:32
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Veganism: A COVID-19 Pandemic Remedy and Zoonotic Disease Shield, Part 1 of 2

The occurrence of new infectious diseases has gone up dramatically over the last century. Researchers have also found that the more humans have interacted with wildlife, including practicing domestication, the higher the chances are of diseases being shared between humans and animals. In 2004, the World Health Organization (WHO) had already noted an “increased demand for animal protein” as
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-09-15   896 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-09-15

The Adverse Health Effects of Noise Pollution

00:14:21
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

The Adverse Health Effects of Noise Pollution

According to the World Health Organization (WHO), noise pollution affects human beings in different ways, such as inducing hearing loss, increasing cardiovascular disease risk, creating stress and causing sleep disturbance. Among these detrimental effects, sleep disturbance is considered the most harmful non-auditory effect because it can affect one’s quality of life and daytime performance.
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-08-28   531 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-08-28

Pesticide Impact – A Silent Menace

00:13:55
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Pesticide Impact – A Silent Menace

Pesticides, including herbicides, insecticides, fungicides, rodenticides and bactericides, are chemical or biological agents that are used in many agricultural and industrial sectors to control pests, weeds and diseases. According to the Pesticide Action Network UK, “There is a growing body of evidence that pesticides can become more harmful when combined, even when each individual chemical appear
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-08-21   906 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-08-21

Professor Timaree Hagenburger (vegan): Peaking With Plant-Based Sports Nutrition, Part 3 of 3

00:12:36
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Professor Timaree Hagenburger (vegan): Peaking With Plant-Based Sports Nutrition, Part 3 of 3

In order to provide students a broader perspective on personal health and care for the environment, Professor Hagenburger cofounded a certificate of proficiency in “Plant-Based Nutrition & Sustainable Agriculture” program in 2017 at Cosumnes River College. “And so, they go from the ground to the greenhouse. The students get the 360-degree version of the whole process, from why to eat the food, and
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-08-14   587 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-08-14

Professor Timaree Hagenburger (vegan): Peaking With Plant-Based Sports Nutrition, Part 2 of 3

00:13:20
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Professor Timaree Hagenburger (vegan): Peaking With Plant-Based Sports Nutrition, Part 2 of 3

“So, calories are going to depend on many factors. There isn't just one set of calories for everybody. Everybody can figure out how many calories they need based on equations. One of them that's very common is called Harris Benedict. Now it's very common, and research has shown us that a lot of athletes, especially endurance athletes and cyclists, they're at risk for not getting enough calories. A
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-08-07   653 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-08-07

Professor Timaree Hagenburger (vegan): Peaking With Plant-Based Sports Nutrition, Part 1 of 3

00:12:58
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Professor Timaree Hagenburger (vegan): Peaking With Plant-Based Sports Nutrition, Part 1 of 3

Today, we are privileged to invite Professor Hagenburger to talk about plant-based sports nutrition. She is an American registered dietitian nutritionist with a master’s degree in public health, a nutrition professor at Cosumnes River College in Sacramento, California, as well as a certified Exercise Physiologist through the American College of Sports Medicine. “I don't know that there's an
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-31   1700 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-31

Dr. Debra Shapiro (vegan): Champion of Women’s Health, Part 3 of 3

00:11:31
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Dr. Debra Shapiro (vegan): Champion of Women’s Health, Part 3 of 3

According to the World Health Organization, the number one cause of death for women and men globally is cardiovascular disease. “Heart disease is a huge problem. But it is preventable with a healthy enough plant-based diet and other lifestyle changes. And it's so prevalent now. And so known now that it can be done, that a past president of the American College of Cardiology, Kim Williams, actually
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-24   720 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-24

My Vegan Journey - Luisa - Taking Back Control of Your Health, Part 2 of 2

00:12:41
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

My Vegan Journey - Luisa - Taking Back Control of Your Health, Part 2 of 2

The key to making sure we get the right amount of healthy nutrients into our bodies is to consume organically grown plants. Luisa made sure that she did just that! "Well, I try to eat a lot of vegetables and fruits, and I subscribe to a box scheme. I order the ‘Eco-box’ (organic vegetable box), but there are also many supermarkets with vegan offerings where I get food from." With her height
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-20   547 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-20

Dr. Debra Shapiro (vegan): Champion of Women’s Health, Part 2 of 3

00:11:47
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Dr. Debra Shapiro (vegan): Champion of Women’s Health, Part 2 of 3

Today, we will find why dairy products are not good for our health. In the United States, 50% of women and 25% of men will experience an osteoporosis-related fracture in their lifetime. For generations, we’ve been taught that milk strengthens bones and helps prevent the condition. But does the scientific evidence really back that up? “Yes, another fallacy. And we've seen this over and over again i
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-17   780 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-17

My Vegan Journey - Luisa - Taking Back Control of Your Health, Part 1 of 2

00:11:53
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

My Vegan Journey - Luisa - Taking Back Control of Your Health, Part 1 of 2

Join us while we visit with Luisa, a 38-year young, Munich citizen who shares with us her journey of self-discovery and her life’s transformation on a plant-based diet. "I had thyroid problems for a very long time, and was taking a medication, a very strong medication. As a result, my body changed a lot, and I didn't want that anymore." "Then, I read the book 'Thyroid Healing' by Anthony Wi
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-13   878 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-13

Bringing Vegan Food and Art Together: Korean Fusion Food for Hiking, Part 1 of 2

00:23:07
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Bringing Vegan Food and Art Together: Korean Fusion Food for Hiking, Part 1 of 2

Today we will travel to Bukhansan National Park, a popular hiking place in Seoul, Korea. Ready to paint these stunning sceneries are two sisters, Woo-ju and Min-ju. Now, Min-ju prepares the ingredients for the gomchwi wrap. She’ll use V-mince which is a seasoned vegan soy protein mince produced by a vegan food company, Veggie Garden in Korea. “I’ll dice the bell peppers for the wrap. First,
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-11   784 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-11

Dr. Debra Shapiro (vegan): Champion of Women’s Health, Part 1 of 3

00:11:06
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Dr. Debra Shapiro (vegan): Champion of Women’s Health, Part 1 of 3

Dr. Shapiro is a board-certified obstetrician and gynecologist and has been practicing medicine for nearly 25 years. Apart from helping patients as a specialized surgeon, Dr. Shapiro became a Vegan Lifestyle Coach and Educator so that she could teach people the skills to help themselves through adopting a healthy vegan lifestyle. As a professional health coach, Dr. Shapiro is in a unique po
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-10   830 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-10

Going Meatless with Kristie Middleton (vegan) - Transforming the Way You Eat and Live, Part 3 of 4

00:12:06
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Going Meatless with Kristie Middleton (vegan) - Transforming the Way You Eat and Live, Part 3 of 4

"There are so many wonderful personal success stories that I've heard from people over the years. One of my favorite examples that I share in my book is that of Ken Chadwick. Ken was the Dining Services Director at American University in Washington D.C. when I met him. And he kept hearing from students that they wanted more vegetarian/vegan options on their menus. …And so, he quickly teamed up wit
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-07-08   773 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-07-08

Staying Healthy While Working in Hot Weather

00:14:36
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Staying Healthy While Working in Hot Weather

Exposure to higher temperatures with frequent periods of heat may result in greater heat stress, leading to several types of heat-related illnesses such as heatstroke and heat exhaustion, as well as increased susceptibility to chemical exposure and fatigue. Among all, heatstroke is the most serious heat-induced illness and can be fatal. It occurs when the body loses its ability to control i
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-03   1011 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-07-03

How to Control Asthma Attacks

00:15:18
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

How to Control Asthma Attacks

Asthma is a major chronic inflammatory disease of the airways to the lungs and the most common chronic condition in children. According to the World Health Organization, in 2019, approximately 292 million people worldwide were affected by asthma. Typical asthma symptoms include wheezing, coughing, shortness of breath and chest tightness. The root cause of developing asthma is a combination
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-26   728 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-26

Having Fun and Staying Healthy by Surfing, Part 2 of 2

00:09:53
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Having Fun and Staying Healthy by Surfing, Part 2 of 2

Surfing and swimming go hand in hand. In the early 1900s, Duke Kahanamoku, nicknamed “The Duke,” was a master of both. As a talented swimmer, he broke three freestyle swimming records and won a gold medal in a freestyle event at the 1912 Olympics and two more in 1920. This shined the spotlight on his life in Hawaii, where he displayed his surfing talents and introduced a new sport to the world at
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-19   797 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-06-19
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ