ਇਥੇ, ਤੁਸੀ ਲਭੋਂਗੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਅਨੋਖੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਚਿਰਕਾਲ-ਸਨਮਾਨਿਤ ਪਰਮਾਣਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਅਗੇ ਘਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਬਹੁਭਾਂਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਣ ਲਈ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਫਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਉਜ਼ਲੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

00:22:15
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

An Experience in Cosmic Consciousness: Selections from Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda, Part 1 of 2

Since its first publication in 1944, the book “Autobiography of a Yogi” has inspired countless Truth seekers around the world. In particular, it was through this book, originally written in English, that many Westerners were introduced to the teachings of meditation and Kriya Yoga. The autobiography contains the exceptional life story of the renowned Indian yogi and enlightened Master Paramahansa Yogananda, who was born in 1893. “What one does not trouble to find within will not be discovered by transporting the body hither and yon. As soon as the devotee is willing to go even to the ends of the earth for spiritual enlightenment, his guru appears nearby.” “An oceanic joy broke upon calm endless shores of my soul. The Spirit of God, I realized, is exhaustless Bliss; His body is countless tissues of light.”
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02   2976 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2019-12-02

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

00:16:58
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints

Baba Sawan Singh Ji became known as the “The Great Master,” His teachings were compiled in “Tales of the Mystic East: An Anthology of Mystic & Moral Tales Taken from the Teachings of the Saints.” This insightful book contains 90 stories that help teach us and connect us with God and the Saints. This tale shows that God’s will is beneficial to all beings, even though we may not see it immediately. Engaging and fun to read, each anecdote portrays precious wisdom that helps bring us closer to God.
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27   3193 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2019-07-27

Venerated Guru Padmasambhava (vegetarian): Tantric Master and Lotus-Born Divine Incarnate, Part 2 of 2

00:14:29
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ

Venerated Guru Padmasambhava (vegetarian): Tantric Master and Lotus-Born Divine Incarnate, Part 2 of 2

In Bodhgaya, while exhibiting some of the exceptional signs of His realization, the Guru was challenged by an old lady to show proof of His teacher and lineage. When He answered that He had no teacher and there wasn’t a need for one, He was ridiculed. After this incident, for the sake of showing latter generations the indispensability of having a Master, the all-knowing, fully enlightened Padmasam
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2021-10-17   563 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ
2021-10-17

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 164 - ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਸੇਸ਼ੀ ਅੋਨੀਸਾਬੀਰੋ ਡੇਗਾਚੀ (ਵੈਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ) ਵਲੋਂ

00:29:14
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 164 - ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਸੇਸ਼ੀ ਅੋਨੀਸਾਬੀਰੋ ਡੇਗਾਚੀ (ਵੈਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ) ਵਲੋਂ

"ਜੇਕਰ ਅਸਲੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓੂਮੋਟੋ ਬੇਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-10-17   2130 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-10-17

ਅਸਲੀ ਜਹਾਦ, ਚੌਂਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:26:06
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਅਸਲੀ ਜਹਾਦ, ਚੌਂਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉਤੇ, ਇਥੋਂ ਤਕ। ਅਤੇ ਰਾਮਾਦਾਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ, ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ। (ਸਹੀ ਹੈ।) ਪਰ ਉਹੀ ਹੈ ਸਭ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ - ਨਾਂ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। (ਨਹੀਂ।) ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-17   2524 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-17

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:18:39
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਪ੍ਰਭੂ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ) ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਵਰਗੀ) ਸਵਰਗ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-16   1522 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-16

ਅਸਲੀ ਜਹਾਦ, ਚੌਂਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:29:21
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਅਸਲੀ ਜਹਾਦ, ਚੌਂਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਜਿਵੇਂ ਹਾਦਿਥ ਵਿਚ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਧੇਰੇ ਗੁਣ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ। (ਹਾਂਜੀ।) ਅਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਉਤਰ ਸੀ: ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜੋ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਹਾਦ, ਰੂਹਾਨੀ ਜਹਾਦ। (ਹਾਂਜੀ।) ਭਾਵ ਹੈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਝ ਲਈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲੜਨਾ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰਾਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-16   3179 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-16

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:19:36
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ । ਇਹੀ ਹੈ ਬਸ ਕਦੇ ਕਦਾਂਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-15   915 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-15

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:57
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਿਅਤ ਰਖਣਾ। ਅਣਜਨਮ‌ਿਆਂ ਬਚਾ, ਬਚਾ ਅਜ਼ੇ ਜਨਮਿਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਮੈਨੂੰ? (ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।) ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਕਾਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਜੀਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-15   1704 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-15

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:26
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਓਹ! ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਪਾਪ ਭਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਅਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਂਦੀ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਤੋਂ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਇਕ ਹਥ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,. "ਓਹ, ਈਸਾ ਮਸੀਹ, ਮਹਿਮਾਂ! ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ," ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ। ਦੂਸਰੇ ਹਥ, ਉਹ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ । (ਹਾਂਜੀ।) ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੂਤ ਲਈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-14   1574 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-14

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:20:02
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਸੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ‌ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਜਾਂ ਦੂਤ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨਾਲ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ?
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-14   1169 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-14

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:26:43
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਬਸ ਧੰਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮੁਲੇ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਬਸ ਧਿਆਨ ਖਿਚਣ ਲਈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੋਂਗੇ ਕਾਲੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ। (ਹਾਂਜੀ।) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਧੇ ਹੋ ਅਤੇ ਡਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਐਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਰੀਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਦਾਨਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕਦੇ। ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਨਵ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕਦੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-13   1613 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-13

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:20:57
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਤਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮਹੁੰਮਦ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿਚ (ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ ਉਨਾਂ ਉਪਰ) ਅਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜੋ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੌਤਿਕ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਹਾਂ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-13   1247 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-13

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:18:46
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ‌ਿਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਵਡੀ ਮਾਤਰਾਂ ਵਿਚ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਖ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਦਿਆਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-12   934 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-12

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:27:22
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨੇਕ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ। ਅਤੇ ਸਭ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਲ ਤੋਂ... ਸਵਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਨੈਟਵਾਰਕ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ। (ਹਾਂਜੀ।) ਅਸੀਂ ਮਨੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-12   1721 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-12

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:20:14
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ, ਨੌ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਮੈਂ ਲਭ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਥੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਭਿੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਅਲ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋਂ।
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-11   1275 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-11

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:30:15
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੀ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁਪ ਚਾਪ ਕਰਾਂ। (ਹਾਂਜੀ।) ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਲਟੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾਨਵ ਆਉਣਗੇ ਦੌੜਦੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝੇ।) ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਆਂ ਹਨ ਸਵਰਗ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖ ਸਹਿਣਾ ਪ‌ਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋਈ। (ਓਹ, ਵਾਓ।) ਜਾਂ ਇਹ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉਲਟੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਤੇ ਸਚ ਦ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-11   2034 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-11

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 163 - ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਸੇਸ਼ੀ ਅੋਨੀਸਾਬੀਰੋ ਡੇਗਾਚੀ (ਵੈਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ) ਵਲੋਂ

00:15:52
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 163 - ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਸੇਸ਼ੀ ਅੋਨੀਸਾਬੀਰੋ ਡੇਗਾਚੀ (ਵੈਜ਼ ਐਡਵੋਕੇਟ) ਵਲੋਂ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਅਸਲੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਸੇਸ਼ੀ ਅੋਨੀਸਾਬੂਰੋ ਡੇਗੂਚੀ (ਵੈਸ਼ਨੋ) ਵਲੋਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਕਤੂਬਰ 10, ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਉਤੇ। ਸ਼ੀਨਟੋਇਜ਼ਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਕਾਮੂ ਸੂਸਾਨੂੰ ਨੋ ਊਕਾਮੀ ਹੈ।
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-10-10   1416 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-10-10

ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:30:40
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਛੇ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੀਡੀਆ, ਉਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕ ਹੀ ਲ਼ਭਦੇ ਹਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਲਭ ਰਹੇ। (ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।) ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ। (ਹਾਂਜੀ।) ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਚਮੁਚ ਦਿਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਇਕ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਪਰ ਝੂਟਾ ਨਹੀ ਹੈ। (ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ।) ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। 100%,
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-10   2362 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-10

Secrets of Flowers and Birds: Discourses from “Así Hablaba Quetzalcóatl (Thus Spoke Quetzalcóatl),” Part 2 of 2

00:10:33
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ

Secrets of Flowers and Birds: Discourses from “Así Hablaba Quetzalcóatl (Thus Spoke Quetzalcóatl),” Part 2 of 2

Let’s continue with selections from ‘Así Hablaba Quetzalcóatl (Thus Spoke Quetzalcóatl)’ where the teachings of the noble truths touch deep within and awaken the yearning for spiritual illumination. “Pointing towards the sky, He said: When you learn to see your Inner Sky, this one, which you see outside, will seem dark and asleep. And the stars will seem dim and the suns will be like very t
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-09   360 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ
2021-10-09

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 8 of 8

00:14:34
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 8 of 8

The next song is “Remembering Master’s Grace at the Moon Festival.” "(On this beautiful and peaceful night of the Moon Festival, the moon is full and families come together. Lanterns and colored banners are everywhere to celebrate this beautiful night. Oh! My Master, let us sing in joy. On this warm and beautiful night, joyously we come together. We clap our hands, clap our hands, to celebrate thi
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-09   864 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-09

ਕਹਾਣੀ ਬੋਧੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ, ਦੋ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:22:51
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

ਕਹਾਣੀ ਬੋਧੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ, ਦੋ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖੋ, ਚੰਗਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਕਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਬਲਕਿ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-09   2795 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-10-09
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ