ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

There is not an animal in the earth, but they are peoples like you.

00:00:32

There is not an animal in the earth, but they are peoples like you.

"ਉਥੇ ਇਕ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਵਿਚ, ਨਾਂ ਹੀ ਇਕ ਉਡਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਡਦਾ ਦੋ ਖੰਭਾਂ ਉਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ (ਸਾਡੇ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ) ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ-ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇਕਠਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।" - ਪਵਿਤਰ ਕੁਰਾਨ 6:38
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-23   767 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-23

Animals have the breath of life and were given it by God.

00:00:25

Animals have the breath of life and were given it by God.

ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ, ਮਨੁਖ, ਸਿਰਜ਼‌ਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਥਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੀਵਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। - ਮਾਣਯੋਗ ਪੋਪ ਜੌਹਨ ਪੌਲ 2
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-23   549 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-23

ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਵਲੋਂ

00:09:09

ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਵਲੋਂ

ਮੁਫਤ-ਡਾਉਨਲੋਡ-ਕਰਨ-ਲਈ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਪਰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਿੰਗ ਹਾਈ ਜੀ (ਵੀਗਨ) ਵਲੋਂ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ (ਮਾਸਟਰਟਿਪਸਓਨਕੋਵਿਡ-19.ਕਾਮ ਉਤੇ) ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਦਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਨੁਸਖੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲਿਖੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਨਾਲ ਨਹੀ, ਘਟੋ ਘਟ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-16   2528 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-16

Meat Bans for 1200 years from 7th to 19th century AD in Japanese History

00:01:09

Meat Bans for 1200 years from 7th to 19th century AD in Japanese History

In 675 AD, Emperor Tenmu of Japan issued“The Imperial Decree Banning Meat-eating” of land animals, followed by “TheOrdinance on Releasing Living Creatures” in 676 AD. These laws were later reinforced whenEmperor Shomu issued “The Ordinance of Prohibition against Drinking Alcohol andSlaughtering” in 737 AD.For more details and free downloads, pleasevisit SupremeMasterTV.com/SOS
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09   998 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09

ਇੱਕ ਵੀਗਨ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ

00:04:11

ਇੱਕ ਵੀਗਨ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰੋ

(ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਗਨ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ਟ ਵਿਚ ਵੀ। ਸੋ, ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਕ ਵੀਗਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ?) ਇਕ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਕਠੇ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮਛੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਸਭ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।) (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੋਕੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09   1522 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09

Sage Advice for Rulers

00:00:50

Sage Advice for Rulers

“When we eat all the grains, our heart and soul will be naturallycleansed, bright, and agile, taking a long view of both the visible andinvisible, gaining insights up and down, and thus we will be able to utterlyknow the trends of the world. Therefore, the ruler who should stand atthe forefront of all people, must cleanse his heart and soul, be ready with hiswisdom, and approach the world.” Excerpt from “Tales of the Spirit World” bySeishi Onisaburo Deguchi (vegetarian) For more details and free downloads, pleasevisit SupremeMasterTV.com/SOS
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09   637 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09

All the Leaders Should Be Vegan

00:00:54

All the Leaders Should Be Vegan

All the leaders should be vegan and stopall the animal slaughtering. Then they have more merit. They live longer. Theircountry will be more peaceful and prosperous. Because the leader is very importantfor the whole nation. So the leader should be absolutely tip-topin moral standard, compassion, loving, kindness. For more details and free downloads, pleasevisit SupremeMasterTV.com/SOS
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09   724 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09

Warning from the Divine World

00:00:44

Warning from the Divine World

“However, people who have elected suchselfish and prejudiced politicians who tend to embrace meat-eating willundeniably get what they deserve, and it is the warning of the Divine world.It’s like taking a fire and burning your hand.”Excerpt from “Tales of the Spirit World” bySeishi Onisaburo Deguchi (vegetarian) For more details and free downloads, pleasevisit SupremeMasterTV.com/SOS
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09   887 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-11-09

ਨਰਕ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਭਾਗ 7 - ਮਾਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ

00:05:10

ਨਰਕ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਭਾਗ 7 - ਮਾਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ

ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਲਮ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦੁਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਨਵਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁਚੜਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ। ਫਿਰ ਵੀ , ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਮਾਸ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਚ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਇਕ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਇਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਉਤੇ ਅਧਾਰਤ । ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਇਕ ਚੀਨੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਇਕ ਸਫਰ ਉ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-10-18   3017 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-10-18

ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰਤ-ਰਹਿਤ ਹਨ।

00:04:33

ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ਰਤ-ਰਹਿਤ ਹਨ।

(ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨ ਲਵੋ ਸ਼ਰਤ-ਰਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਸ਼ਰਤ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀਗਨ ਬਣਨ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵੇ ਦੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ?) ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦਖਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ, "ਉਹ ਹੈ ਰਾਹ।" "ਤੁਸੀਂ ਜਾਉ ਇਸ ਹਿਸੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਉ ਉਸ ਚੋਰਾਹੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹਾਈਵੇ, ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਖਣ ਵਲ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-10-18   1583 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-10-18

Peace News Around The World #20

00:04:13

Peace News Around The World #20

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-10-16   310 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-10-16

ਅਤਿ-ਅਵਸ਼ਕ ਬੇਨਤੀ ਮਨਾਹੀ ਮਾਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ

00:02:52

ਅਤਿ-ਅਵਸ਼ਕ ਬੇਨਤੀ ਮਨਾਹੀ ਮਾਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਚਮੁਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋਂਗੇ, ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀ ਇਥੋਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਤੁਸੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਵੋਂਗੇ। ਬਸ ਤਿਆਗ ਦੇਵੋ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਮਾੜਾ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-10-06   2245 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-10-06

ਨਰਕ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਭਾਗ 6 - ਹਤਿਆ ਦੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਲੇ ਕਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਕ ਵਿਚ

00:05:49

ਨਰਕ ਦੇ ਦੌਰੇ, ਭਾਗ 6 - ਹਤਿਆ ਦੇ ਕਰਮ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਲੇ ਕਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਕ ਵਿਚ

2010 ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਖ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਇਕ ਉਚੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਕ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰੌਕਟ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦਿਤੇ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਸਦਮੇ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ- ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਹਥ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲੇ। ਇਕ ਯੁਧ-ਵਿਰਾਨ ਗਲੀ ਉਤੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਇਕ ਬੁਢੀ, ਬੇਸਹਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-09-27   2312 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-09-27

ਜਾਂਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਘਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਘੋਰ ਲਛਣਾਂ ਤੋਂ

00:01:00

ਜਾਂਚ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਘਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਘੋਰ ਲਛਣਾਂ ਤੋਂ

ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2,800 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਉਤੇ ਛੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਕ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਨਾਂ ਕੋਲ 73% ਘਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਇਕ ਆਮ ਤੋਂ ਘੋਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਛੂਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ। ਨਾਲੇ, ਇਕ ਦੂਜਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਬ 600,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਹਾਰ ਵਧੇਰੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਘਟ ਖਤਰੇ ਵਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਛੂਤ ਦੇ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਵੀਗਨ: ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-09-18   1464 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2021-09-18
<>ਜਾਉ ਪੇਜ ਉਤੇ
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ