ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਛਡ ਦੇਵੋ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀ ਘੁਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰਖੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮੁਠੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

00:13:48
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Insightful Films on the Afterlife: “Astral City: A Spiritual Journey” and “The Mothers of Chico Xavier”

Chico Xavier was a well-known Brazilian philanthropist and medium in Spiritism. The first film, “Astral City: A Spiritual Journey,” is based on one of his best-selling books with the same name. Through the book, the spirit of Dr. André Luiz tells of his experiences, lessons, and spiritual awakening in the astral city that he stays in after leaving Earth. Our second film is the 2011 drama, “The Mothers of Chico Xavier,” inspired by the true stories from Marcel Souto Maior's book. The thought-provoking film reminds us of the ephemeral nature of life, while illustrating that there is life after death and that our every action has a consequence.
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15   2052 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2019-11-15

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

00:15:59
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ

Aviral Pokhrel: The Boy Who Can “See” Using Touch and Smell

Twelve-year-old Aviral Pokhrel of Nepal has an unusual ability. He can see colors and objects through his senses of touch and smell. I try to feel using my hands, and if I’m unable to identify things clearly with my hands, then I try to smell them. And based on their smell, I can tell what they are. Sometimes it just comes to me, then based on that I say what it is and it matches, too. And when we practice even more and more deeply, and go even deeper, we may be able to just hold a book in our hands, just shake it to even figure out what’s there on which page number of the book.
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11   1437 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ
2019-10-11

Singapore Vegan Hawker Food, Part 2 of 2 – Vegan Prawn Noodle Soup & Nyonya Cendol Dessert

00:16:40
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Singapore Vegan Hawker Food, Part 2 of 2 – Vegan Prawn Noodle Soup & Nyonya Cendol Dessert

Today, we are pleased to have vegan chef Keng back, this time with her son James. They will share with us some interesting vegan hawker food recipes that are distinct to Sparkling Singapore. “The first dish that I’ll be cooking is the Singapore Vegan Prawn Noodles.” “(Today, we will show you how to make it without sacrificing any lives in the ocean and you will not lose any flavor either.)”
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-17   937 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-17

Four Seasons, Part 3 of 4: Mellow Sounds of Autumn

00:14:07
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Four Seasons, Part 3 of 4: Mellow Sounds of Autumn

Autumn is one of the most striking seasons of the year up here in the mountains! You will be in awe at the splendid palette of colors nature uses: vibrant tones of red, yellow, brown and orange! As we gaze at the beautiful trees and limpid skies, our feet rejoice in the rustling of the leaves covering the ground, after graciously circling around us as to say a last farewell.To prepare for t
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-10-16   548 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-10-16

Recycled Art: Repurposing Trash and Helping the Earth

00:17:19
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Recycled Art: Repurposing Trash and Helping the Earth

The Recycled Art Movement has boomed during the past few decades, especially recently when the whole world is searching for new avenues of sustainable development. Exhibitions such as the Recycled Art Exhibition in Flagstaff, Arizona called for artwork made from at least 80% repurposed or recycled materials. Artwork made from recycled or reused materials comes in many forms, including fashion desi
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-16   578 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-16

The Importance of Ocean Plants to the Climate Crisis

00:14:06
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

The Importance of Ocean Plants to the Climate Crisis

Where does the oxygen we breathe come from? Many might say it comes from trees but the fact is that most of the atmosphere’s oxygen is produced by marine plants. According to the United States National Park Services, ocean plants provide about 70 to 80 percent of the oxygen on Earth, making them extremely important in climate change mitigation. Have you ever seen seagrasses? They have roots
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-10-15   399 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-10-15

Guarding Health with Innovative Wearable Devices, Part 2 of 2

00:14:43
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Guarding Health with Innovative Wearable Devices, Part 2 of 2

Wearable medical technologies have been transforming healthcare at an unprecedented pace in recent years. Smart glasses can be extremely valuable to healthcare professionals. Smart glasses can save physicians time for data access and recording. Based on the results from Dignity Health's Ventura Medical Clinic in California, USA, the implementation of Google Glass’ hands-free solution has improved
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-15   427 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-15

Quincy Davis – A Compassionate Vegan Athlete and Restaurant Owner, Part 2 of 2

00:12:20
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Quincy Davis – A Compassionate Vegan Athlete and Restaurant Owner, Part 2 of 2

In today’s show, we are honored to have Quincy share with us why he decided to open a vegan restaurant after he reached the pinnacle of his career: “What inspired me to take the next step and open up this vegan restaurant of Uncle Q's is that, first of all, I love to eat, like most people. And the second reason is that many people want to know and how do you make a vegan burger or how do you make
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-10-14   395 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-10-14

Transforming Entertainment for a Changing World, Part 1 of 2

00:13:17
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Transforming Entertainment for a Changing World, Part 1 of 2

On today’s program, we’ll present some of the changes occurring in the entertainment industry due to COVID-19 and climate change to adapt to and overcome these crises. The pandemic is changing the way the film business operates. With recent advances in technology and the rise of streaming services, people now have easy access to numerous shows with the click of a button, and are able to enjoy thei
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-14   575 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-14

Shining World Compassion Award Recipient: Aylam Orian (vegan) – Building Momentum Towards a Vegan World

00:14:46
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Aylam Orian (vegan) – Building Momentum Towards a Vegan World

Mr. Aylam Orian is a devoted animal rights activist, who founded and directs the organization Our Planet. Theirs Too. from the United States. The non-profit group’s noble work is to enlighten people about their unconscious biases and oppressive attitude towards animals. Aylam is also the founder of the National Animal Rights Day (NARD), an annual event celebrated in many cities around the world in
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-10-13   390 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-10-13

Afghanistan: Ancient Culture and Beautiful Heritage, Part 1 of 3

00:16:04
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Afghanistan: Ancient Culture and Beautiful Heritage, Part 1 of 3

Afghanistan is a landlocked country located at the crossroads of Central and South Asia. Afghanistan borders Pakistan to the east and south, China to the northeast, Iran to the west, and Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan to the north. Because of its strategically important location connecting the Middle East, India, and the Eurasian Steppe, Afghanistan served as a central gateway on the anc
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-10-13   444 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2021-10-13

Ballet & Steel: The Art of Figure Skating

00:13:30
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Ballet & Steel: The Art of Figure Skating

In the old days, skating was a way of travelling, rather than a recreational activity. Instead of circumnavigating lakes, to save time, people made improvised skates using available materials in nature that facilitated travelling over ice and allowed them to cross the frozen lakes. Not until the mid-1800s was today’s figure skating style established by Mr. Haines, the founder of figure skating.
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-12   355 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-12

Food Empowerment Project: The Power in Food Choices – with 'lauren' Ornelas (vegan), Part 1 of 3

00:14:47
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Food Empowerment Project: The Power in Food Choices – with 'lauren' Ornelas (vegan), Part 1 of 3

Today, it is our great honor to bring you the extraordinary Ms. lauren Ornelas, a veteran social justice advocate of 35 years in California, USA. Her nonprofit organization Food Empowerment Project (FEP), which she founded in 2007, has done monumental work to help some of the most underprivileged and downtrodden of society. “I initially went vegetarian when I was in elementary school, in th
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-12   346 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-12

Unsung Heroes - Frontline Workers

00:13:43
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Unsung Heroes - Frontline Workers

Since the start of the Covid-19 pandemic, we have become aware of the importance of frontline workers. Frontline essential workers now include grocery cashiers and other supermarket employees, bus drivers, farmworkers, childcare providers, and many others. Their dedication and courage have enabled nations to continue functioning during this unusual time. A large percentage of frontline work
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-10-11   294 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-10-11

PreetiRang Animal Sanctuary: The Color of Love Part 4 of 4

00:14:04
ਸ਼ੋ

PreetiRang Animal Sanctuary: The Color of Love Part 4 of 4

In the PreetiRang documentary, Madhulika refers to her Indian cultural background as being the major influence in leading her to start the sanctuary. “In Sanskrit there is a saying ‘Vasudaiva kutumbakam,’ all people on this Vasudaiva, on this Earth, are one family, so we hope that in the future, more and more people will realize that and that this world will actually start becoming one. We would l
ਸ਼ੋ
2021-10-11   355 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸ਼ੋ
2021-10-11

Yuri Gagarin: The First Human in Space, Part 2 of 2

00:14:07
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ

Yuri Gagarin: The First Human in Space, Part 2 of 2

That fateful day on the 12th of April 1961, Yuri Gagarin’s speech recorded this touching moment: “Dear friends, both known and unknown fellow countrymen, and people of all countries and continents! In a few minutes, a mighty spaceship will carry me into the far-away expanses of space. What can I say to you in these last minutes before the start? The whole of my life seems to be condensed into one
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-09-26   356 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ
2021-09-26

Stewart Mitchell (vegan) - Love For All Sentient Beings, Part 1 of 2

00:11:16
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Stewart Mitchell (vegan) - Love For All Sentient Beings, Part 1 of 2

“My name is Stewart Mitchell. I'm an activist and an author. I'm also a poet and an organizer with “V.O.I.C.E4Change.” I'm from Brooklyn, New York, born and raised. And I got into activism a little over four years ago because I went vegan in 2011 and I realized then that it wasn't enough for me to just be vegan, that I had to also advocate for animals as well, because there's still a lot of people
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-09-26   648 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-09-26

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 161 - ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਅੰਤਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ

00:20:48
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ

ਭਵਿਖਬਾਣੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਯੁਗ ਦੀ ਭਾਗ 161 - ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਅੰਤਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ

ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ ਜਪਾਨ ਵਿਚ 1973 ਵਿਚ, ਉਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ: "ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣੇ, ਉਹਦਾ ਗੁਸਾ, ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਕ ਡਾਢੇ ਦੰਡ ਦੀ ਸਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮਨੁਖਤਾ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪੁਤਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚ ਪੈ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੁਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਟਾਲੀਆਂ ਹਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁਤਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਸ ਉਪਰ, ਉਹਦਾ ਕੀਮਤੀ ਖੂਨ..."
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-09-26   2042 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਬਹੁ-ਭਾਗ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਵਿਖਬਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਬਾਰੇ
2021-09-26

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 4 of 8

00:17:57
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 4 of 8

Riding a white horse, I overcome three obstacles, returning to the Central Plains in plain clothes. No one sees me step on the sacred soil, looking for my wife Wang Bao-Chuan. Coming up is a brilliant skit performed by our female Quan Yin Messengers, “Wang Bao-Chuan’s Bitter Wait in the Cold Kiln.” “(How did you hear this news?)” “(One’s inner visions are not to be told. The Inner Master told me.)
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-25   799 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-25

Mother Nature's Stunning Jewels – Band-e-Amir National Park

00:14:24
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ

Mother Nature's Stunning Jewels – Band-e-Amir National Park

A place of exceptional beauty, Band-e-Amir National Park lies at an altitude of approximately 3,000 meters above sea level in the Hindu Kush mountains. The park is situated in Bamiyan Province of central Afghanistan, which is also famous for its giant Buddha statues and archaeological remains of the Bamiyan Valley. At Band-e-Amir National Park, the flow of the Balkh River is delightfully interrupt
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2021-09-25   424 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ
2021-09-25

Hares and Rabbits: The Moon’s Sacred Companions, Part 2 of 2

00:13:52
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Hares and Rabbits: The Moon’s Sacred Companions, Part 2 of 2

The earliest known examples of the three hares motif were discovered on paintings in Buddhist cave temples in China dating from the 6th and 7th centuries. Later on, the three-hare motif travelled west along the Silk Road and reached the Middle East and Europe, where it became widely associated with Judaism and Christianity. There the three hares represent the Holy Trinity, the doctrine that God ex
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-09-24   422 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-09-24

Afghan Vegan Samosa Kachaloo (Golden Potato Dumplings)

00:17:51
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Afghan Vegan Samosa Kachaloo (Golden Potato Dumplings)

Whenever talking about samosa, most people would think that its origin is Indian. But some say it originated in the Middle East region since the first mention of samosa was found in a ninth-century Persian poem where it was referred to as “Sambosaj.” Nowadays, Samosas are a popular entrée, appetizer, or snack in many regions. They are fried or baked pastry with a variety of savory fillings in tria
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-09-24   527 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-09-24
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ