ਕਲਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਕਸ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਦੀ; ਕਲਾ ਇਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਕ ਖੋਜ਼ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਲਈ। ਸੰਗੀਤਮਈ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਫੁਟਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਗੀਤ; ਇਕ ਚਿਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਉਸ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀ ਘਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਅਹਿਸਾਸ ਵਾਕਫੀ ਦੀ ਜੋ ਉਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੈ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

00:14:54
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

John Bramblitt was born in 1971 in El Paso, Texas, USA, and his art has been sold in over a hundred and twenty countries. According to CNN, John Bramblitt believes he could draw before he could walk, and possessing a photographic memory proved invaluable to him later in life when he lost his eyesight. Besides drawing, painting, and illustrating, he also loves sharing written stories with friends and family. Drawing and painting became the best ways to cope with his frequent visits to the hospital in childhood.
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-01-15   5216 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਨੋਰੰਜ਼ਨ
2019-01-15

Holy Songs: Mother of The Universe

00:19:27
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ

Holy Songs: Mother of The Universe

Supreme Master Ching Hai said, “Only if we find God, will we find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after.” Many of our Association members have also written spiritually enriching melodies, inspired by their deep love and gratefulness for our Almighty God. On today’s special program, we are honored to share some of these songs with you. Oh Mother of the Universe! When You smile, people’s hearts move, the sky is warmed with love. Sunshine sparkling the rosy color of faith.
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2018-10-18   3938 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਤੋਂ
2018-10-18

Recycled Art: Repurposing Trash and Helping the Earth

00:17:19
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Recycled Art: Repurposing Trash and Helping the Earth

The Recycled Art Movement has boomed during the past few decades, especially recently when the whole world is searching for new avenues of sustainable development. Exhibitions such as the Recycled Art Exhibition in Flagstaff, Arizona called for artwork made from at least 80% repurposed or recycled materials. Artwork made from recycled or reused materials comes in many forms, including fashion desi
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-16   538 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-16

Transforming Entertainment for a Changing World, Part 1 of 2

00:13:17
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Transforming Entertainment for a Changing World, Part 1 of 2

On today’s program, we’ll present some of the changes occurring in the entertainment industry due to COVID-19 and climate change to adapt to and overcome these crises. The pandemic is changing the way the film business operates. With recent advances in technology and the rise of streaming services, people now have easy access to numerous shows with the click of a button, and are able to enjoy thei
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-14   555 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-14

Ballet & Steel: The Art of Figure Skating

00:13:30
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Ballet & Steel: The Art of Figure Skating

In the old days, skating was a way of travelling, rather than a recreational activity. Instead of circumnavigating lakes, to save time, people made improvised skates using available materials in nature that facilitated travelling over ice and allowed them to cross the frozen lakes. Not until the mid-1800s was today’s figure skating style established by Mr. Haines, the founder of figure skating.
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-12   340 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-12

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 8 of 8

00:14:34
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 8 of 8

The next song is “Remembering Master’s Grace at the Moon Festival.” "(On this beautiful and peaceful night of the Moon Festival, the moon is full and families come together. Lanterns and colored banners are everywhere to celebrate this beautiful night. Oh! My Master, let us sing in joy. On this warm and beautiful night, joyously we come together. We clap our hands, clap our hands, to celebrate thi
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-09   864 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-09

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 7 of 8

00:21:39
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 7 of 8

Next, Taoyuan Center will perform three sets of martial arts for us. Chinese kung fu. First up is “Iron Nail Liao,” younger brother of Liao Tian-Ding. The second is Big Knife Wang Ba, younger brother of Big Knife Wang Wu. “Making up silly names.” This one is Dong Fang Bu Bai, or the Invincible East. “It may look simple, but they have practiced for a long time. You must have learned for a few years
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-07   640 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-07

Ms. Mozhdah Jamalzadah: A Voice for Afghan Women

00:16:06
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Ms. Mozhdah Jamalzadah: A Voice for Afghan Women

In a work-related telephone call with the Supreme Master Television team on August 19, 2021, our most beloved Supreme Master Ching Hai spoke on the importance of protecting and respecting women. “You see we are in the 21st century, women became astronauts, go into space. Women are in the scientific field. Women have invented many things that are beneficial to human beings, animals, and the whole w
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-06   483 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-10-06

Afghanistan Peace Longing: “The Breadwinner” and “The Beauty Academy of Kabul”

00:13:53
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

Afghanistan Peace Longing: “The Breadwinner” and “The Beauty Academy of Kabul”

Cartoon Saloon’s enchanting 2017 hand-drawn animation, “The Breadwinner” begins in Taliban-controlled Kabul in 2001, where 11-year-old Parvana is at the market helping her father, Nurullah. That night, the family is enjoying their simple dinner together when Taliban soldiers come in and take Nurullah away. The next day, Parvana and her mother, Fattema, go to appeal Nurullah’s wrongful arrest. On t
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2021-10-01   764 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਿਨਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼
2021-10-01

The Stone Painter, Part 4 of 4

00:16:47
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Stone Painter, Part 4 of 4

"We’re looking for the Master who paints on stones. Do you know Him?" "I think I know whom you are looking for. Why don’t you have a rest at the guest house first. I will be back." "Is this person...?" "That is our Master! Ah, it’s the monastery’s meditation time now. You’re welcome to check out the books or go to the room next door to rest. I’ll be back in the early morning." "Thank you." "It’s w
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-30   604 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-30

Afghan Women’s Orchestra: Zohra, Part 2 of 2

00:12:08
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Afghan Women’s Orchestra: Zohra, Part 2 of 2

Music is part of the country’s rich cultural heritage and has long been intimately connected with the lives of the Afghan people. Women have participated in the making and playing of Afghan music for centuries. The 1960’s and 1970’s are considered the golden age of Afghan music and Afghan women singers. In 1977 Ms. Ferida Mahwash, Afghanistan’s best-known female singer, was the first woman to rece
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-29   301 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-29

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 6 of 8

00:17:50
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 6 of 8

Folk art performance. The first performance is the hula hoop. Let’s clap to welcome them. The first part shows the technique. “Terrific. Terrific, terrific” Followed by a demonstration of waist hooping skill. Swing the hoop and your body aches will disappear. It can also help you lose weight. “Liberation in this lifetime; no need to swing anymore.” Next is leg hooping. “Wonderful! Awesome, awesome
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-28   683 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-28

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 5 of 8

00:18:06
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 5 of 8

“Here comes the tent.” “(Oh, my God! After climbing five mountains and she is still in pursuit.) ” “(Don’t run away. I have brought my ID card and the books. You don’t…)” “And the sleeping bag as well.” “(Forgot the sleeping bag. I’ll fetch it later.)” “Steel cup, the steel cup.” “(Don’t run. I’ve brought the sleeping bag. It is American big size, enough for the two of us.)” “(Oh!)” “They are good
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-27   744 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-27

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 4 of 8

00:17:57
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 4 of 8

Riding a white horse, I overcome three obstacles, returning to the Central Plains in plain clothes. No one sees me step on the sacred soil, looking for my wife Wang Bao-Chuan. Coming up is a brilliant skit performed by our female Quan Yin Messengers, “Wang Bao-Chuan’s Bitter Wait in the Cold Kiln.” “(How did you hear this news?)” “(One’s inner visions are not to be told. The Inner Master told me.)
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-25   783 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-25

The Stone Painter, Part 3 of 4

00:17:14
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Stone Painter, Part 3 of 4

"We should help that elder! He’s old and has no children to take care of him, so he has to earn a living for himself." "Greetings, elder! Thank you, elder! O elder, have you heard of the Rose Cave?" "Go toward the south-west. At the Rose Cave, deliver the ruby." "Go towards the southwest. At the Rose Cave, deliver the ruby." "Very strange! How could that elder know that we have a ruby? Probably an
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-23   987 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-23

Afghan Women’s Orchestra: Zohra, Part 1 of 2

00:13:01
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Afghan Women’s Orchestra: Zohra, Part 1 of 2

Named after a Persian goddess of music, Zohra, the country’s first all-female orchestra is composed of 30 young women ranging in age from 13 to 20 years. The origins of this unique ensemble can be traced to the Afghanistan National Institute of Music (ANIM), created in 2010 under the patronage of the Ministry of Education and the Deputy Ministry for Technical Vocation and Educational Training, as
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-22   450 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-22

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 3 of 8

00:14:57
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 3 of 8

Next, we’ll have a splendid program of poetry recitation by the Chiayi center. “(Oh, it’s a ‘pocket program.’” “’The green grass on the riverbank.’ Ah…Ah…Ah… I watch the clouds drift by slowly, and dream of a faraway place. I watch the birds fly by swiftly, and dream of a faraway place. I wonder if God sees the smile on my face. I hope I can leave here one day, and live in the faraway place deep i
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-21   1501 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-21

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 8

00:21:42
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 2 of 8

The third program is a Hakka folk song performed by the Keelung center. “Heaven Will Reward Those Who Work Hard.” “Why working so hard?” “(because strangely, there seemed to be lots of traffic, be it on the highway or the freeway. Wow!) It’s because all of you. They are your cars. Who else’s? (Despite waiting for a long time, we all felt very happy. We’re full of hope today, in a state of bliss. O
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-18   927 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-18

The Stone Painter, Part 2 of 4

00:18:32
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

The Stone Painter, Part 2 of 4

"These robbers just spared us because they knew they couldn’t bully us. If you had persisted, you could have beaten them." "If we can’t scare them off then just give them the money. Because fighting will only get both sides deeper into animosity." "Help! Someone help me please!" "Someone is calling for help!?" "Now what? Remove the rocks?" "Be careful, otherwise the rocks may collapse even
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-16   857 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-16

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 8

00:17:13
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

A Memorable Mid-Autumn Festival Celebration with Supreme Master Ching Hai (vegan), Part 1 of 8

We respectfully invite Master to sit in front of us to enjoy today’s celebration programs for the Moon Festival with us. The first program is brought to us by Taipei choir. The Luminous Choir will sing for us 'Missing the Other Shore.' It depicts the feeling of all initiates who long to go Home. 'Missing the Other Shore.' Let’s welcome them with a round of applause. "I’m a happy yogi. I can do any
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-13   1145 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-09-13

Kate Foster (vegan) - Children’s Book Author

00:12:04
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Kate Foster (vegan) - Children’s Book Author

For generations, children and adults have enjoyed nursery rhymes. The catchy melodies and lyrics are passed down from generation to generation throughout the world, a way to preserve cultural values and traditions. It is said that nursery rhymes have an important role in the development of early childhood. In the era of veganism, Kate Foster, a vegan, and author of the book “Vegan Nursery R
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-08-27   1317 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-08-27

Samba: A Symbol of Brazil, Part 2 of 2

00:12:34
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ

Samba: A Symbol of Brazil, Part 2 of 2

In the 1980s, other samba genres appeared in the eastern state of Bahia. Olodum is an African-Brazilian percussion group. One of their most popular performances, “They Don’t Care About Us,” was recorded in 1996, with the king of pop, Michael Jackson. There are four main characteristics of samba music – the heavy drums’ ensemble called bateria, the steady, hypnotic rhythms, the repetitive si
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-08-24   356 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਸਫਰ ਸੁਹਜਾਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚੋਂ
2021-08-24
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ