ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ, 24 ਘੰਟੇ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿਚ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਔਨਲਾਇਨ ਉਤੇ SupremeMasterTV.com, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਯੂ ਟ‌ਿਊਬ ਉਤੇ ਅਤੇ ਆਈ ਓ ਐਸ ਜਾਂ ਐਂਡਰੌਇਡ ਐਪਸ ਨਾਲ। 

ਨਵੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵੀਸ਼ਨ ਆਓਟਲੇਟਾਂ:

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਪੂਰੇ ਆਰਜੰਨਟੀਨਾ ਵਿਚ ਕਾਬਲੇ ਪਲੇ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਅਤੇ 198 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੀਅਰ ਟਿਉਬ ਉਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਸਮੁਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਸੈਟਲਾਈਟਾਂ ਉਤੇ:

1. ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਲੈਕਸੀ 19 ਕੂ ਬੈਂਡ ਉਤੇ 97.0 ਡਿਗਰੀ ਪਛਮ ਤੇ:

2. ਸਾਰੇ ਔਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿਚ ਓਪਟਸ ਡੀ2 ਕੂ ਬੈਂਡ ਉਤੇ 152 ਡਿਗਰੀ ਪੂਰਬ ਤੇ;

3. ਦਖਣ ਅਤੇ ਦਖਣਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਏਬੀਐਸ2 ਸਾੳਧਨ ਬੀਮ ਕੂ ਬੈਂਡ ਉਤੇ 75.0 ਡਿਗਰੀ ਪੂਰਬ

4. ਉਤਰ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਭਰ ਵਿਚ ਇਉਟੈਲਸੈਟ 7W ਐਮਈਐਨਏ ਬੀਮ ਕੂ ਬੈਂਡ ਉਤੇ 7.0 ਡਿਗਰੀ ਪਛਮ ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਈਲਸੈਟ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਉਤੇ;

5. ਸਮੁਚੇ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਐਪਸਤਾਰ 7 ਕੂ ਬੈਂਡ ਉਤੇ 76.5 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਤੇ;

6. ਸਮੁਚੇ ਰੂਸ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਯਾਮਾਲ 401 ਕੂ ਬੈਂਡ 90 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਉਤੇ;

7. ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਭਰ ਵਿਚ ਯਾਹਸੈਟ 1 ਉਤੇ ਈਸ ਬੀਮ ਕੂ ਬੈਂਡ 52.5 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ;

8. ਸਬ-ਸਾਹਾਰਾਨ ਐਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇੰਟਲਸੈਟ 20 ਕੂ ਬੈਂਡ ਉਤੇ 68.5 ਡਿਗਰੀ ਪੂਰਬ ਤੇ;

9. ਮਧ ਅਤੇ ਦਖਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਨਾਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਸਪਾਸੈਟ 30W-6 ਕੂ ਬੈਂਡ ਉਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਪਛਮ ਤੇ;

10. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ, ਜੋਏ ਟੀਵੀ ਟੇਲਸ ਸੈਟਲਾਇਟ ਉਤੇ;

11. ਇੰਨਰ ਮੋਂਗੋਲੀਆ ਔਟੋਨੋਮਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿਚ; ਬੁਰਯਾਤੀਆ, ਰੂਸ; ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਂਗੋਲੀਆ ਵਿਚ; ਡੀਡਿਸ਼ ਸੈਟਲਾਇਟ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਚੈਨਲ 211 ਉਤੇ;

12. ਸਾਰੇ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਲੋਰੀਸਤਾਰ ਸੈਟਲਾਇਟ ਟੀਵੀ, ਚੈਨਲ 909 ਉਤੇ।

ਨਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ, ਬੈਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਨੈਟਵਾਰਕਾਂ ਉਤੇ -

(ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੋਸਟਕੋਡ ਰਾਹੀ www.joytv.ca/channel-finder ਪੂਰੀਆਂ ਚੈਨਲ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ);

ਅਤੇ ਫੇਅਥ ਟੀਵੀ - (ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੋਸਟਕੋਡ ਰਾਹੀਂ www.faithtelevision.ca ਆਪਣ‌ੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੈਨਲ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ);

ਨਾਲੇ, ਮੋਂਗੋਲੀਆ ਵਿਚ: ਐਰਡੇਨੈਟ ਸਿਟੀ, ਡਾਰਖਾਨ, ਅਤੇ ਊਲਾਨਬਾਤਾਰ, ਯੂਨੀਵੀਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਬਾਨੌਨ ਵਿਚ ਚੈਨਲ 111 ਕੇਬਲਵੀਸ਼ਨ ਉਤੇ।

ਪੂਰੀ ਫਰੀਕੁਏਨਸੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਉ: SupremeMasterTV.com/satellite

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ  ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਸਤ੍ਰੀਮਿੰਗ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਸਰਵਿਸਾਂ ਉਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ 232 ਤੋ ਵਧ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ  ਐਪਲ ਟੀਵੀ, ਐਲਜ਼ੀ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਕੂ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ, 111 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ  ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਫਾਇਰ ਟੀਵੀ ਉਤੇ, 144 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਂਨਡਰੌਇਡ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੀਵੀਆਂ ਸਿਸਟਮਾਂ ਰਾਹੀ, 198 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੈਮਸਾਂਗ ਸਮਾਰਟ ਟੀਵੀਆਂ ਉਤੇ, 195 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਿਊਡ-ਐਨੇਬਲਡ ਟੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਟ-ਅਪ ਡਬਿਆਂ ਉਤੇ, ਅਤੇ 198 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਜ਼ੈਜ਼ ਟੀਵੀ ਉਤੇ।

ਸ਼ੋਰਟ-ਵੇਅਵ ਰੇਡੀਓ ਉਤੇ: ਸਬ-ਸਾਹਾਰਾਨ ਐਫਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਯੂਰਪ ਵਿਚ, ਉਤਰ ਐਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਵਿਚ 15770 kHz ਉਤੇ; ਦਖਣ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮੈਰੀਕਾਸ ਵਿਚ 5800 kHz ਉਤੇ; ਮਧਵਰਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਨਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰਮੂਡਾ, ਗਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਵਿਚ 9395 kHz ਉਤੇ; ਪਛਮੀਂ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ, ਪਛਮੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿਚ, 5950 kHz ਉਤੇ; ਅਤੇ ਮਧਵਰਤੀ, ਦਖਣ, ਦਖਣਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 7570 kHz ਉਤੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਮਾਸਟਰ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹੈ

ਅਰਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲ‌‌ਿਆਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅਰਾਬ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਉਤੇ;

ਅਫਰੀਕਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚ  ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਹਾਬਾਲੀ ਟੀਵੀ ਉਤੇ, 

ਆਰਜ਼ੰਨਟੀਨਾ ਵਿਚ, ਜੁਆਨਾ ਕੋਸਲੇ ਸਿਟੀ ਵਿਚ, ਲਾ ਪੁੰਨਤਾ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸੈਨ ਲੂਈਸ ਸਿਟੀ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 539 ਉਤੇ ਸੈਨ ਲੂਈਸ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ, ਜਾਗੋਬੀਡੀ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਬਲੀਜ਼ ਵਿਚ, ਬਲੀਜ਼ ਸਿਟੀ ਵਿਚ, ਬੈਲਮੋਪੈਨ, ਬੈਂਕ, ਅਤੇ ਕੇਅਯੋ ਡਿਸਟਰੀਕਟ, ਚੈਨਲ 239 ਜਾਂ ਫਰੀਕਐਨਸੀ 291 MHz ਸੈਂਟਰਲ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਤੇ; ਪੁਨਤਾ ਗੋਰਡਾ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਟੈਨ ਕਰੀਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਕਟ, ਚੈਨਲ 224 ਸਾਓਦਨ ਕੇਬਲ ਉਤੇ; ਅਤੇ ਬਲੀਜ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਓਮਨੀਸਟ੍ਰੀਮਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸਾਉਦਨ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ;

ਬੌਸਨੀਆ ਅਤੇ ਹਰਜ਼ੇਗੋਵੀਨਾ ਵਿਚ ਮੈਕਸਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਕੈਮਬੋਡੀਆ, ਲਾਓਸ ਅਤੇ ਥਾਏਲੈਂਡ ਵਿਚ ਮਾਲੀਮਾਰ ਟੀਵੀ ਨੈਟਵਾਰਕ ਉਤੇ;

ਕੈਮਰੂਨ ਵਿਚ, ਬਾਮੇਨਡਾ ਵਿਚ, ਬੂਏਆ, ਡਾਉਲਾ, ਕਰੀਬੀ, ਕੁੰਬਾ, ਲਿੰਬੇ, ਟੀਕੋ ਅਤੇ ਯਾਉਂਨਡੇ ਵਿਚ, ਸਾਉਥਾਈਸਟ ਕੌਮ‌ਿਉਨੀਕੇਸਨ ਉਤੇ;

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ,

ਜੋਏ ਟੀਵੀ ਟੇਲਸ ਸੈਟਲਾਇਟ ਉਤੇ; ਨਾਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ, ਬੈਲ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਨੈਟਵਾਰਕਾਂ ਉਤੇ - (ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੋਸਟਕੋਡ ਰਾਹੀ www.joytv.ca/channel-finder ਪੂਰੀਆਂ ਚੈਨਲ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ);

ਅਤੇ ਫੇਅਥ ਟੀਵੀ - (ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਖੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੋਸਟਕੋਡ ਰਾਹੀਂ www.faithtelevision.ca ਆਪਣ‌ੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਚੈਨਲ ਸੂਚੀਆਂ ਲਈ);

ਚੀਲੇ ਵਿਚ, ਪੂਐਨਤੇ ਅਲਟੋ ਵਿਚ, ਸੰਤਿਆਗੋ, ਚੈਨਲ ਫਰੀਕੁਏਨਸੀ 58.1 ਇੰਟਰਕੇਬਲ ਉਤੇ;

ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ, ਪਾਸਤੋ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 95 ਕਲਿਕ ਹਿਚਡੀ ਉਤੇ, ਗਾਚਾਨਸੀਪਾ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 98 ਏਪੀਜ਼ੀ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਗੁਆਸਕਾ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 23 ਏਪੀਜ਼ੀ ਉਤੇ;

ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਕੋਂਗੋ ਦੇ, ਕਿਨਸ਼ਾਸਾ ਵਿਚ ਪੀਐਸਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਦ ਕੋਂਗੋ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ, ਡੀਆਰਟੀਵੀ ਉਤੇ ਚੈਨਲ 332 ਉਤੇ ਕੈਨਲ+; ਪੋਂਟ-ਨੂਆ, ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਦ ਕੌਂਗੋ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 25 ਉਤੇ ਜਾਂ ਫਰੀਕੁਇੰਨਸੀ 503.31 ਐਮਹਿਚਜ਼ੈਡ ਲੋਕਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਡੋਮੀਨੀਕਨ ਰੀਪਬਲਿਕ ਵਿਚ, ਸੈਂਟੋ ਡੋਮਿੰਗੋ ਵਿਚ, ਚੈਂਨਲ 198, ਟੈਲੀਕਾਬਲੇ ਡੋਮੀਨੀਕਾਨੋ ਉਤੇ;

ਐਲ ਸੈਲਵਾਡੋਰ ਵਿਚ, ਡੀਸੀ ਆਈਪੀਟੀਵੀ ਉਤੇ, ਅਤੇ ਸੈਨ ਮੀਗੁਐਲ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਉਸੂਲੁਤੈਨ ਵਿਚ, ਕੇਬਲਸੈਟ ਉਤੇ;

ਗੁਆਤਾਮਾਲਾ ਵਿਚ,

ਬਾਰਬੇਰੇਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਾਰਾਗੋਜ਼ਾ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 58 ਕੇਬਲ ਮੀਨੇਰਵਾ ਉਤੇ;

 ਅਤੇ ਐਸਕੁਈਪੁਲਾਸ, ਚੈਨਲ 110 ਕੇਬਲ ਫਾਸੀਲ ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਉਤੇ;

ਗੁਆਤਾਮਾਲਾ ਸਿਟੀ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 69 ਕੇਬਲ ਮੀਨੇਰਵਾ ਅਤੇ ਈਲੈਕਟ੍ਰੋਨੀਕਾ ਚੀਲੇਨਾ ਉਤੇ;

ਗੂਯਾਨਾ ਵਿਚ, ਐਅਰ ਲਿੰਕ ਕੌਮ‌ਿਉਨੀਕੇਸਨ ਉਤੇ;

ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਏਅਰਟੈਲ ਉਤੇ, ਡੀਡੀ ਡਾਈਰੈਕਟ, ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ, ਰੀਲਾਇਨਸ ਅਤੇ ਤਾਤਾ ਸਕਾਏ ਸਾਧਨਾ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਨਾਲੇ ਜੀਓ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਾਰਕਾਂ ਉਤੇ;

ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ, ਬਾਤਾਮ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 10 ਬਾਰੇਲੋਂਗ ਵੀਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਉਤੇ; ਬਿੰਨਤਾਨ ਟਾਪੂ ਉਤੇ, ਚੈਨਲ 24 ਬਾਰੇਲੋਂਗ ਟੀਵੀ ਕਾਬੇਲ ਉਤੇ;

ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਕਾਕਾਓ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਨੇਵਰ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੈਬਾਨੌਨ ਵਿਚ ਚੈਨਲ 111 ਕੇਬਲਵੀਸ਼ਨ ਉਤੇ।

ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਵਿਚ, ਜ਼ੈਪ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਇੰਨਰ ਮੋਂਗੋਲੀਆ ਔਟੋਨੋਮਾਸ ਰੀਜ਼ਨ ਵਿਚ; ਬੁਰਯਾਤੀਆ, ਰੂਸ; ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਂਗੋਲੀਆ ਵਿਚ; ਡੀਡਿਸ਼ ਸੈਟਲਾਇਟ ਟੀਵੀ ਉਤੇ ਚੈਨਲ 211 ਉਤੇ;

ਨਾਲੇ, ਮੋਂਗੋਲੀਆ ਵਿਚ: ਐਰਡੇਨੈਟ ਸਿਟੀ, ਡਾਰਖਾਨ, ਅਤੇ ਊਲਾਨਬਾਤਾਰ, ਯੂਨੀਵੀਸ਼ਨ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਨਪਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ, ਕਲਿਅਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਡਿਸ਼ ਹੋਮ, ਮੀਰੋ ਟੀਵੀ, ਸਿੰਮ ਟੀਵੀ, ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਟੀਵੀ ਭਕਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਨਿਉ ਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ, ਮੇਨਲੈਂਡ ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਉਤੇ;

ਨੀਕਾਰਾਗੁਆ ਵਿਚ, ਨੀਕਾ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਪਾਨਾਮਾ ਵਿਚ, ਲੇਟੀਨ ਪਲੇਅ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਪਰੂ ਵਿਚ,

ਐਅਨਕੈਸ਼ ਵਿਚ, ਡੀਕੇਆਰ ਉਤੇ;

ਹੂਆਨਕੇਯੋ ਵਿਚ, ਕੇਬਲ ਰੇਡ;

ਲੀਮਾ ਵਿਚ, ਕੇਬਲ ਵੀਸ਼ਨ, ਕੇਬਲ ਪਰੂ, ਸੁਪਰਕੇਬਲ, ਸਰਵੀਸਾਬਲ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਲੇਜ਼ਰ ਅਸੀਰੀ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਅਤੇ ਪੂਨੋ ਵਿਚ, ਟੈਲੀਵੀਜ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੇਰੀਆ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਤਾਇਵਾਨ ਵਿਚ, ਜੋ ਫਾਰਮੋਸਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਫੈਅਨ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਤਾਏਵਾਨਗੂਡ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਚਾਂਗਹੂਆ ਵਿਚ, ਸੈਨ ਡਾ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਕਾਓਸ਼ੀਓਂਗ ਵਿਚ, ਫੀਨੀਕਸ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਕੀਲੂੰਗ ਵਿਚ, ਪਰੌਸਪੈਰੀਟੀ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਪਿੰਗਟੁੰਗ ਵਿਚ, ਗੁਆਨ ਸ਼ੇਂਅਗ ਡੀਜ਼ੀਟਲ ਸੀਏਟੀਵੀ

ਤਾਈਨਾਨ ਵਿਚ, ਨਾਨਤੀਏਨ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਤਾਓਯੂਆਨ ਵਿਚ, ਨੌਰਥ ਤਾਓਯੂਆਨ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਤਾਈਪੇ ਵਿਚ, ਕੇਬਲ-ਜਾਈਐਂਟ, ਚਿੰਗਪੀਂਗਤਾਓ, ਚੂਆਨ ਲੀਐਂਨ, ਡਾ-ਆਨ, ਵੈਨ-ਸ਼ਾਨ, ਸਿੰਨ ਤਾਈਪੇ, ਸਿੰਨ ਤਾਂਗ-ਚੇਂਗ ਅਤੇ ਯਾਂਗ ਮਿੰਗ ਸ਼ਾਨ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

 ਅਤੇ ਯੀਲਾਨ ਵਿਚ, ਚੈਨਲ 4 ਯੂਨੀਅਨ ਕੇਬਲ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਤੈਨਜ਼ੇਨੀਆ ਵਿਚ, ਅਰੂਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਡਾਰ ਇਸ ਸਾਲਾਮ, ਡੋਡੋਮਾ, ਮਬੇਆ, ਮੋਰੋਗੋਰੋ, ਮੋਸ਼ੀ, ਮਵਾਂਨਜ਼ਾ, ਟਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨਜ਼ੀਬਾਰ ਵਿਚ ਚੈਨਲ 921 ਉਤੇ ਸੀਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਟ੍ਰੀਨੀਡੈਡ ਅਤੇ ਟੋਬਾਗੋ ਵਿਚ, ਐਅਰ ਲਿੰਕ ਕੌਮ‌ਿਉਨੀਕੇਸਨਸ ਉਤੇ;

ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਵਿਚ ਯੌਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਯੂਨਾਏਟਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਚ, ਕਨੈਕਟਡ ਫਰੀਵ‌ਿਊ ਉਤੇ ਅਤੇ ਈਈ ਟੀਵੀ ਬਾਕਸ ਵਿਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ; ਫਰੀਸੈਟ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਆਯੋਜ਼ੈਟ ਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੀਨੀਕੋ ਫੇਥ ਟੀਵੀ, ਸੀਮੁਲ ਟੀਵੀ,

ਨਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੈਸ ਟੀਵੀ ਉਤੇ:

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਵਿਚ: ਮੀਡਪੈਂਨ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਉਤੇ, ਬੀਸੀਐਮਟੀਵੀ , ਕੇਐਮਵੀਟੀ , ਕੇਓਸੀਟੀ , ਸੀਐਮਏਪੀ ਟੀਵੀ , ਐਕਸੇਸ ਸੈਕਰਾਮੈਨਟੋ , ਕੌਮਕਾਸਟ-ਐਸਐਫ ਕੋਮਨਜ਼, ਕਰੀਆਟੀਵੀ, ਕੇਐਸਏਆਰ ਅਤੇ ਪਾਸਾਡੀਨਾ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ;

ਨਿਉ ਯਾਰਕ ਵਿਚ: ਬੀ ਆਰ ਆਈ ਸੀ ਟੀਵੀ, ਐਮਐਨਐਨ, ਪੀਏਟੀਵੀ ਲੋਂਗ ਆਈਲੈਂਡ, ਕਿਊਪੀਟੀਵੀ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਪਲੇਨਜ਼ ਪੀਏਟੀਵੀ ਉਤੇ;

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿਚ, ਡੀਸੀਟੀਵੀ ਉਤੇ।

ਨਾਲੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਉਤੇ: ਯੂਟਿਊਬ, ਫੇਸਬੁਕ, ਗੈਟਰ, ਇੰਨਸਟਾਗਰੈਮ, ਲਿੰਕਡਇੰਨ, ਨੀਕੋਨੀਕੋ, ਪਿੰਟਰੇਸਟ,ਰੈਡਇਟ, ਟਿਕ ਟੌਕ, ਟੰਮਬਲਰ ਅਤੇ ਟਵੀਟਰ ਉਤੇ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ਼ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ "ਸੁਪਰੀਮਮਾਸਟਰਟੀਵੀ।" 

ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ