ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth.We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰਵਾਂ ਭਾਗ

00:31:28

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰਵਾਂ ਭਾਗ

ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਸਕਣਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। (ਹਾਂਜੀ।) ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਯੁਧ ਸਿਰਜ਼ੇ ਸਭ ਜਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧੰਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। (ਓਹ, ਹਾਂਜੀ।) ਕੇਵਲ ਬਸ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ। (ਹਾਂਜੀ।) ਇਤਨੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ, ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਪਵਿਤਰ ਉਸ ਤਰਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-12-01   496 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-12-01

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:47

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਭਾਗ

ਪਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਉਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਇਕ ਸਿਕੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਖ ਹਨ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-30   1075 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-30

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ

00:28:28

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ

ਸੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨਾ ਸਯੁੰਕਤ ਰਾਜ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ? (ਓਹ, ਹਾਂਜੀ।) ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਛਡ ਦਿਤਾ। (ਹਾਂਜੀ।) ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-29   1315 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-29

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:48

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਕੇਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਭ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼। ਪਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਔਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਸ਼ਟ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਰਜ਼ੇ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ।) ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ-ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਚ‌ਿਆਂ ਅਤੇ ਨੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਇਹ ਸਭ ਵਰਤ‌ਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁਧ, (ਹਾਂਜੀ।) ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-28   1356 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-28

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

00:25:39

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰੇ ਕਰਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਿਧੇ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ, (ਠੀਕ ਹੈ।) ਉਹ ਸਵਰਗ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਫਬਦੇ ਨਹੀਂ । (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂ ਲੋਕੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਰਕ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਵਰਗ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨਰਕ ਨੂੰ? ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖਿਚ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-27   1710 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-27

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:26:11

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਵਨ-ਸਨੇਹੀ ਹਨ, (ਹਾਂਜੀ।) ਸਿਰਜ਼ਦੇ ਹਨ, ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਜ਼ਨਾ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। (ਨਹੀਂ।) ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। (ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।) ਸੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-26   1859 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-26

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:09

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਰਚਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ, ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰਨਾ, ਬਦਲਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ। ਬਸ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁੜੋ। ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ‌ਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ "ਵੀਗਨ ਬਣੋ, ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉ," ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲ ਮੇਰੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਚਮੁਚ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-25   1796 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-25

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:29:39

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਸੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਚਮੁਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾ ਚੁਕ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਲਟਕਦੇ ਰਹੋਂ ਆਸ ਪਾਸ ਕਿਸੇ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਪਧਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਸ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਉਮੇਂ ਅਤੇ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਨੀਵੇਂ ਪਧਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਇਛਾ ਕਈ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਨਾਲ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-24   2529 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-24

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:27:26

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਸੋ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਨਣਾ ਕੁਆਨ ਯਿੰਨ ਵਿਧੀ ਨੂੰ - ਇਹ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ! ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ।) ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕ ਹਰ ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਚ - ਜਾਂ ਬਸ ਕਹਿ ਲਵੋ ਬੁਧ ਧਰਮ ਵਿਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਤਰਾਂ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-23   2457 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-23

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:28:55

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਸੋ, ਇਹ ਇਕ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ, ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ "ਕੁਆਨ ਯਿੰਨ ਵਿਧੀ" ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤੇ ਉਚੇ ਪਧਰ ਦੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਸਹਿਨ ਕਰ ਸਕਣ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਵਿਚ। (ਹਾਂਜੀ।) ਫਿਰ ਉਹ ਘਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਖਿਆ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-22   2445 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-22

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:28:08

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਾੜੈ ਪ੍ਰਤਿਫਲ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ। (ਹਾਂਜੀ।) ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਮੀਲਾਰੀਪਾ ਨੂੰ ਇਕ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਕੁਝ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। (ਆਹ, ਹਾਂਜੀ।) ਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਭੌਤਿਕ ਸਮਸ‌ਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਕੀਨਨ। ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (ਹਾਂਜੀ।) (ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।) ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ, ਹੋਰ ਕਿਥੇ ਜਾਣਗੇ?
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-21   2251 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-21

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:26:00

ਦੀਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚੌਦਾਂ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਿਆਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੈ। (ਆਹ, ਹਾਂਜੀ।) ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ। (ਆਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿਛੇ। ਹਾਂਜੀ।) ਇਹ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚ ਇਹਦੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-20   2855 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-20

ਸੁਤੰਤਰ ਇਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:29:00

ਸੁਤੰਤਰ ਇਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸੁਰਖਿਆ ਨਾਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿਚ ਜੀਣ ਲਈ। ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੀਣ ਉਸ ਦਿਨ ਤਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਵਿਸ਼ਵ ਵੀਗਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਉਸ ਦਿਨ ਤਕ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-19   1464 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-19

ਸੁਤੰਤਰ ਇਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:29:54

ਸੁਤੰਤਰ ਇਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕ ਮਾਨਸ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਚੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਨਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਵੋਂਗੇ ਜਾਂ ਘਟ ਯੋਗਤਾ, ਘਟ ਸੂਝ ਬੂਝ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗੇ ਦਾਨਵਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੇ ਘਟੀਆਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-18   1599 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-18

ਸੁਤੰਤਰ ਇਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:30:00

ਸੁਤੰਤਰ ਇਛਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ, ਤਿੰਨ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਚੇ ਹੋਵੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰੋਂਗੇ? ਤੋੜੇ ਜਾਣਾ ਇਕ ਅੰਗ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਅੰਗ ਤਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਚਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਂਗੇ ਉਡੀਕਣਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲਈ "ਹਾਲੋ" ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? (ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।) ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਉਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀਣਾ। ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਿਰਜ਼‌ਿਆ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-17   1868 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-17

ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਣਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਨੂੰ, ਅਠ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

00:25:57

ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਣਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਨੂੰ, ਅਠ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਬਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ। (ਹਾਂਜੀ।) ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹ‌ੀ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਸ ਕਰਨ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਜਗਾ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ, "ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-16   1377 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-16

ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਣਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਨੂੰ, ਅਠ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:29:42

ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਣਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਨੂੰ, ਅਠ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

ਉਹ ਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੁੰਨਮਸੁੰਨ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਤੀ। (ਹਾਂਜੀ।) ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੁੜਨਾ। (ਹਾਂਜੀ।) ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। (ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ।) ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਸ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਅਨੇਕ ਹੀ ਲੋਕ ਵੀਗਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਸ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖਦੇ ਹਨ ਮਾਸ ਖਾਣਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-15   1503 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-15

ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਣਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਨੂੰ, ਅਠ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:24

ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਣਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਨੂੰ, ਅਠ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਬਚੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇਗਾ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਦਸ ਮਿਲੀਅਨ ਗੁਣਾਂ ਵਧ, (ਵਾਓ।) ਵਧੇਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਰਕੇ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਜਿਤਨਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਤਨਾ ਜਿਆਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਚੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। (ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ।) ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਅਜ਼ੇ ਜਨਮੇਂ ਵੀ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਇਥੋਂ ਤਕ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਸੋ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਤਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਪ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-14   1434 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-14

ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਣਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਨੂੰ, ਅਠ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:30:08

ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਣਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਨੂੰ, ਅਠ ਹਿਸਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਪੈਸਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਜਿਹੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ। (ਓਹ, ਹਾਂਜੀ।) ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। (ਆਹ, ਹਾਂਜੀ।) ਇਕ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਨਾਮੰਨਣਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। (ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ।) ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਮ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-13   1789 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-13

ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਣਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਨੂੰ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:30:53

ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਅਣਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਨੂੰ, ਅਠ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਬਚੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਘੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਜਾਂ ਇਥੋਂ ਤਕ ਅਠ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ, ਉਹ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਵਰਗ ਨਾਲ। ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ। (ਸੋ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਪਵਿਤਰ ਹਨ।) ਹਾਂਜੀ, ਵਧੇਰੇ ਪਵਿਤਰ ਅਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੈਵੀ ਐਨਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। (ਹਾਂਜੀ।)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-12   2280 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-11-12
<>ਜਾਉ ਪੇਜ ਉਤੇ
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ