ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਰੀਖ ਅਨਸਾਰ
ਵਲੋਂ
ਨੂੰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ

Take a look into the candid conversations between Supreme Master Ching Hai and Her disciples, on subjects ranging from spirituality to daily life, as well as rare insights into other realms beyond Earth. We must open our hearts to all kinds of noble influence, all kinds of noble company; we must take advantage of this chance. If we still believe that to improve our purity, to improve our wisdom is the highest purpose of humanity, then we must make effort. ~ Supreme Master Ching Hai (Vegan) World-renowned Humanitarian, Artist, and Spiritual Master

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

00:25:10

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਭਾਗ

The reason we need more space is because wefeel pressure from others. When our magnetic fields clash when it’s too close,or when different levels of consciousness and energy clash with each other.That’s why people cannot feel comfortable with each other. And that’s why ahusband and wife don’t feel sometimes harmony within a marriage, or familymembers, etc. Also influence from demons.If you don’t have much, you’re happy. Butthe people, they always see the grass is greener on the other meadow. That’sthe problem. It’s not the problem about being poor, it’s the problem abouthaving rich neighbors. That is the thing, and then your mind starts to trickyou, “Oh, what if I have that?” “Oh, I have to do everything I can to earnmoney to have this, to have just like them or better.” It’s the competitivenesswithin that begins to cheat you and then you begin to be discontented.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-16   681 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-16

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

00:26:27

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

In this physical world, we need a physical instrument. The Master Power also needs the disciples to bless the world, to do things to help the world, just like I need you to work for Supreme Master Television. (Yes, Master.) You, and I mean all of you who work for Supreme Master Television. (Again, related to that lecture mentioned, Master said that sometimes planetary meetings happen to find a way to get rid of the galactic controlling system, but since Master asked the Godses from beyond Ihôs Kư to destroy this mechanism, are there still any planetary meetings going on for some other purposes maybe?) Yeah, yeah. Yes, they do. (Oh, wow.) Also, sometimes they come and listen to our conference on TV. (Oh, wow!) They call that also “planetary meeting.” Interplanetary meeting. From different corners of the Universe. (Wow!) If you have a good eye, you can see it. Many of our people see them, every time when in New Land. Remember? (Yes.) When I do a lecture or retreat or meditate, they all come around, hanging in there, listening to every word. (Wow.) Yeah. Many of our disciples are very powerful. I mean, some know it, some don’t know. (Yes, Master.) Like wherever they go, all the Buddhas, Bodhisattvas also come and support them, help them to bless that area. And even some Tibetan lamas, they saw them, and they very much respected them. They came after them and found them and talked to them, and this and that. (Yes, Master.) You can only blind some blind people, but not all people are blind. (Right.) Like the lamas or other practitioners in different fields, they can see who is who. They can see your aura; they can see whom you brought, the devils or the saints, or the angels. That’s the thing. See, even normal people, they can see President Trump had four, five angels. And I told you that before I even knew it. (Yes, Master.) Before you told me that, I already told you. Remember? (Yes, Master.) For example. So, it’s not because I’m a Master, but even ordinary people, they can see something. You cannot cheat them all the time. You cannot cheat all the people. (Yes, Master.) That’s why when Buddha was alive, many people followed Him and were faithful to Him because they knew. They saw. They experienced it. And many of my disciples, they are faithful to me and believe in me because they saw, they knew, they heard. They experienced, inside and outside. You got that? (Yes, Master.) Recently, we read that some of the Mongolian disciples went to the mountain where Genghis Khan was born. (Yes.) And all the guardians there, invisible to other naked eyes, of course – but when they meditated, when they went there, they could see them come out, greeting them and happy to see them. (Wow!) Because they brought Light with them, they brought Master’s Blessing and Love with them. But they have to be good vessels to be able to do that. (Yes, Master.) The purer, the more you believe Master, the more you become one with the Master Power. And the Master Power is the whole Universal Power, ready for anyone to use. You be one with the Master, then you’ll be one with the Universe, with all the power at your disposal. Do you capiche (understand) or not? (Yes, Master.) (Capiche, Master.) (Understand.) So, you are the only one who could hinder yourself from dispensing all this incredible power to help yourself and to help others. If you believe in the Master and practice well, you’ll become like one with the Master. And then whatever the Master can do, you can also, to some extent. That’s why Jesus said, “Whatever I do, you can do, or you could do even better.” Remember that? (Yes, Master.) Not better, but maybe because there are more people, and they go into different corners, they can do more things than Jesus in one place. (Yes.) But Jesus was humble also. He encouraged His disciples. But it could be like that too. Because you can reach farther. You can have more people with affinity with you, and help them by the Master Power, because you become one with the Master. (Yes, Master.) If you are humble enough to be a pure vessel, then the Master Power can flow to you, and then you can help whomever that has affinity with you, or that the Master needs you to help them because you were there. You see? (Yes.) In this physical world, we need a physical instrument. The Master Power also needs the disciples to bless the world, to do things to help the world, just like I need you to work for Supreme Master Television. (Yes, Master.) You, and I mean all of you who work for Supreme Master Television. Not just you. (Understand, Master.) When I’m talking to you, I’m not just talking to you. (Yes, Master.) I’m talking to the whole group of disciples and the world at large. (Yes.) And Heavens’ beings also. They are listening and watching. (Wow!) So you are just like a… a what? A tool? (A tool.) (Yes, Master.) Instruments. But good ones. I am glad you are good ones. (Thank You, Master.) Is that your question answered? (Yes, Master, thank You.) OK. What else? (In a previous conference, Master mentioned that when beings from lower levels go to the Original Universe, then Pusu language comes into use until they get used to the vibrational frequency.) Yes. (Does this mean that some beings are permanently uplifted to OU (Original Universe) or are they allowed only to visit?) Some are uplifted, of course. I told you before, long ago. Good ones can go there and live permanently also. (Wow!) Or they stop somewhere else first, get purified, (Yes.) and then come up. But not all can come up, of course, but they’re liberated at least. To go to the Fourth Level, you’re liberated forever already. You’re never born, die, or destroyed or anything again. Never go through any trouble anymore, of birth and death, or going back to the illusionary, lower-level frequency of worlds. (Yes, Master.) But many are going up, even… Oh, my God. Anyone who helped me a little bit before, before I became a Master or up to now, during the time that I became officially Master, they all went up there. (Wow!) My deceased birds and dogs, they all went up! (Wow!) And people who helped me just a little bit with all their love and compassion, they all went up. (Wow!) Even if they did not eat vegan at that time. All went up. Gradually or quickly, depends. (Yes, Master.) Depends on how much garbage they have to shed before they go up. Everyone that has known me in some favorable way, none of them are neglected. All of them, gone up to the New Realm, (Thank You, Master.) Tim Qo Tu’s New Realm. (Thank You, Master.) Yes. Even all the presidents that gave me recognition and all that, (Wow!) they’re all up. (Wow!) Because they have respect for me in their capacity, (Yes, Master.) in their position. (Yes, Master.) As much as they can. (Yes, Master.) Just like a billionaire gives you one thousand dollars compared to a poor person who gives you a meal when you are hungry. It’s more over. (Yes, Master.) Billionaire gives one thousand, it’s nothing. Right? (Yes.) But when you’re hungry and a poor person – a normal, just day-to-day earning a living – and gives you a meal, that’s big. (Yes.) (Yes, it is.) Like in the temple, many people come and give offerings, donations, to the temple, but one woman she gave only one penny she earned that day for the oil lamp. And Jesus said, “She gave the biggest.” Remember that? (Yes, Master.) Or when the Buddha was alive, the two beggars, they had no more clothes, just had only one tattered blanket to take turns to go out begging. But they offered it to the Buddha. And the Buddha took it immediately and was very touched. (Yes, Master.) He could have all kinds of robes from the royalty, any kings, or His own father king, etc. (Yes, Master.) Why he hugged that tattered, beggars’ smelly rag and felt so touched like that? (Yes, Master.) It’s the inside, in people’s heart. (Yes.) People’s heart, sincerity, and purity that counts. But why I’m talking about that? What are you asking? (About the OU (Original Universe), people going up to the OU.) No, not OU (Original Universe). They can come up to visit. Only the original people from OU go back to OU. (Oh!) (OK.) (Yes.) But you have the one next to OU (Original Universe). (Yes, Master.) Ah, I got this. You got me tricked here. I thought we were talking about New Land and then you jumped in with OU. No, no, not OU. You don’t need to go to OU. (OK.) But people from neighboring planets, they always come in and out. And so, Pusu language is for them to communicate with the native OU (Original Universe). (Oh, OK.) Otherwise, they could not understand a thing. They have to go through Yaykar Syr. Remember? The gate. (Yes.) (Yaykar Syr.) And purify (themselves) and then go inside and visit. But they don’t have to stay in OU. Staying in the Tim Qo To New Land is already the top. (Yes.) No, you can visit only, but you cannot stay. What for anyway? You live next door to it. What for do you have to go beyond that or beyond OU (Original Universe) even? To do what? My God, if you jump up from the fifth floor and then you want to go to the (Empire) State Building, to do what? And staying up there all day, do what? (Yes.) The skyscraper is for some people who have something to do there. (Yes.) Just because it’s the tallest in the United States, doesn’t mean you have to go there to prove that you are a top guy, top dog or something. The queen, she stays in her palace. (Yes.) You can be married to one of her sons, but you don’t have to stay in the palace and have the same status as the queen, even though the queen is supposed to be equal with all her citizens. (Yes, Master.) As a human’s standard. You don’t have to stay in the palace with her or go into her bedroom just because you’re equal with her. To do what? Capiche (understand) or no? (Yes, Master.) There’s a limit to your greed. Even spiritual greed. What for? What are you doing there? People’s house. Or you want to be stuck at the border, make a crisis like in America and Mexico right now? (No, Master.) I have said that the migrants are very good and refugees are good, but (only) if you really need to go. Otherwise, your country is the best for you. God placed you there; you stay there. (Yes, Master.) Money or good job aren’t everything. You just organize your life to live within your means. That’s the best, most peaceful. (Yes.)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-15   1428 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-15

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:41

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

Remember, we are the soul. Every time we remember to go up there, we are in control again as a soul. That’s why you can go up to Heaven, you can see your original Light from Heaven and hear the teaching from Heaven in the form of music of the spheres. Like that. Otherwise, we are nothing. This body is not us. OK, my love, any other question? (Yes, Master. Is there anything we disciples could do to help Master in the negotiation with Heavens?) Just be good! (Yes, Master.) Be good, be diligent, be sincere, be humble, (Yes, Master.) believing in God. Practice the teaching to the letter. (Yes, Master.) And don’t ask me to bless you if you marry the brother outside or sister outside. That’s your private stuff. I don’t do weddings at all, ever. I don’t have time for that. Lucky, because if you are like a county chief… She was telling me she is very busy. She just came from how many weddings. And she looked really exhausted and her voice was really, like, fading. I could tell. Because I had this kind of situation before, not about weddings, but when I work so hard, hardly have any energy to talk. (Yes.) But she was telling me things, and she said she has to go to weddings, she has to go to funerals, and busy about all that. So, it’s not like you are a chief of a county, and then you have it pretty, not really. Everybody is working very hard as well. (Yes, Master.) She woke up since four o’clock and worked until, oh my God, whenever she saw me, that was very late already in the evening. (Wow.) She was eating something with me and talking about her job. And I felt so sorry; I didn’t know. I mean, I kind of knew that government people are busy, but I didn’t know they were so busy. (Yes.) From dawn to dusk like that and until so exhausted, could hardly talk in a normal voice. (Wow.) Like lacking energy voice. (Yes, Master.) I could tell. And she said to me that her husband died because of exhaustion also, worked too hard. If you have to run from one wedding to another all day, or to another funeral again, or visiting somebody sick in the hospital. Because they are constituents, your co-citizens, (Yes, Master.) your subjects. And then also when somebody reaches like 90 years of age or 100 years, have to go to the celebration. (Yes.) My God, a lot of time for that. I wonder how she does any other job. (Yes.) No wonder the governments are so slow in many other things. (Yeah.) Like some urgent things, like the water scarcity, (Yes, Master.) the climate change. (Yes.) More urgent and more big. Or the immigration crisis at the border in America, for example. (Yes, Master.) Everybody can criticize, but when you sit in the seat of the president or senate, oh my God! Sometimes they have to work all day, all night to read all the proposals, which are many hundreds of pages, and they have to read them all and understand them all in order to say yes or no or veto it. (Yes, Master.) To read all that is already very time consuming. (Yes.) My God! And then have to debate pros and cons, and vote. And after the vote, still happy or not. And the citizens will be happy or criticize, or newspapers will throw bombs at them. I mean the “writing bombs.” (Yes.) My God. What a world we live in! (Yes.) And that’s not the worst thing yet. So much suffering – of sickness, of water shortage, of food scarcity, and oppression from power of governments, or gangsters, or war. (Yes, Master.) What a world we live in! What for we live here? For what? (Yes, Master.) And then the animals and people suffer so much. Just to go out in the field to plant some potatoes and maybe the bomb will explode from the war before, and then you’re dead, or you’re maimed, or you’re handicapped and dependent forever. Your life is ruined, finished. (Yes.) Nobody will marry you, for example. (Yes, Master.) Nobody will take care of you, because you will be like dead. And to live dependently on family members or social security is nothing compared to your freedom of movement, and taking care of yourself, and earning your own living. It’s below your dignity, no? (Yes, Master.) It must feel very bad, being a handicapped person suddenly like that. So, sometimes I sit and I talk to God. I say, “Oh, this is really hell. My world here, what I see, is really hell.” (Yes.) Even rich people, you envy them, you think they have a good life. Anytime they want to go somewhere, there is a helicopter, Air Force One, Air Force Two, whatever – and people still criticize you. (Yes, Master.) Give your life a miserable and uncomfortable feeling, for your feelings or emotions, or mental wellness, or even physical wellness. Just a few days ago, I saw the news that one of the French billionaires, he’s just dead like that because his helicopter collapsed. His helicopter crashed down. One of you saw it? (Yes, Master.) He’s very famous, this man, (Yes.) and very respected. Not like a bad person or anything. A French billionaire in such a civilized and secure country, technology-wise, still died by a helicopter crash. And you don’t think it’s a cheap helicopter that made him crash. It’s not that. He’s a billionaire. He must have the top-class helicopter, no? (Yes, Master.) Or maybe he hired to go, I don’t know, maybe it’s not his own. But even then, some people have their own helicopter or airplane that also crashed nowadays. I read often, often. Even army airplanes also collide with each other or just crash for no reason. Or commercial planes just crash on the highway or crash into the residential area, etc., (Yes.) brought many deaths with it. Nothing in this world is a guarantee. (Right, Master.) And still go on killing each other, and harassing each other, or accusing each other with fake news and wrong news, and like trampling on each other just to climb on the top. Oh, dear God! I don’t know if anybody really loves to live in this world. People do, huh? People still do. But I’ve seen through all that. I live just for others, because they still want to live. Otherwise, (Thank You, Master.) whatever here has nothing for me. Any more questions? (Sisters have some questions.) Oh yeah? (Master?) Yeah, tell me. (Master read from Her diary that many of Master’s disciples were coming back. Master, what prompted them to come back?) I don’t know. You ask them. Just like whatever prompts them to go out, it’s all their doing. You don’t know what humans’ minds are doing or thinking. You have to control it or it controls you, makes you do all crazy things. (Right.) Or even just eat some wrong ingredients somewhere, then it makes you do wrong also. (Wow.) Or at least your body goes wrong or sick. (Yes, Master.) And everything affects everything these days – drugs, alcohol, and the pandemic energy. (Yes.) That probably drove them back. Because they probably suddenly woke up feeling that, “Oh, this little world is really nothing to rely on. (Yes, Master.) It’s better to come back to Master because She taught us all the good things and guaranteed us to go home to Heaven. What for would She lie to us if She doesn’t want any money from us? She doesn’t even care about our attendance or not to Her group. We are free to do what we want, as long as we are vegan and practice and don’t harm any others.” (Yes, Master.) So they have to wake up. The pandemic made them feel life is ephemeral. (Yes. Understand.) They wake up. The pandemic does help in many ways. It brings out the best in people. Also, it brings out the worse. It depends on what mental or spiritual level you are (on) to be influenced by the good or by the bad. (Understand.) (Thank You, Master.) After 20 years even. Believe that? Coming back, just say, “Business as usual.” After 20 years, 30 years, 10 years, 15 years, (they) come back. I let them all come back. It doesn’t matter. They erred, but they returned. (Thank You, Master.) We can always err anytime, because of the world’s influence, because of the bad energy around us, because of the bad influence from whomever we are with. (Yes, Master.) They can be stronger than us sometimes − stronger than our mind, not our soul. The soul knows, just the mind doesn’t capiche (understand), (Yes.) and follows the mind’s orders, and do this, do that, and some days wake up, some days not. Any other question, my love? (In a 2017 lecture, Master talked about how 99% of the people and animals on this planet were space-shipped or exiled here from other higher-technology, advanced planets with stricter and more controlling governments, and the people sent to planets like ours were being given poison or a soup to drink, which made them forget their origin. Master, is this forgetfulness or hypnotism the origin of the inner snake in people which Master talked about recently? And is this where the ego comes from?) Because remember God said – we are made from earth? (Yes.) Easy for us to fall? (Yes, Master.) “From dirt you are, to dust returned.” (Yes, Master.) We are made from earth. No wonder. And some water. And some little iron, a little gold in it. Some specks of gold inside. You could have more gold if your teeth are capped with gold. Otherwise, we are nothing worthy. (Yes.) Analyzing us, what do we have? Ninety percent water inside and some dirt. Because whenever you take a shower, doesn’t the dirt come out? (Yes.) We are shedding. Like the snake, they shed their skin to be reborn anew. We could be reborn anew every day when we take a shower. Some dirt comes out from head to toe. (Yes.) Where do they come from? They just come from inside the skin, come out, no? (Yes.) Even if you sit in a clean room all day with air-con and screen, everything, you take a shower, you still have dirt come out. So, we are from dirt, no? (Yes.) And the nature of the dirt is that it’s dirt. It’s not much intelligence in it. So, the body is not much. It’s just a building. It’s just a temple. And what stays in it is important: the soul. That’s why we have to concentrate on the seat of the soul here. Remember? (Yes, Master.) Remember, we are the soul. Every time we remember to go up there, we are in control again as a soul. That’s why you can go up to Heaven, you can see your original Light from Heaven and hear the teaching from Heaven in the form of music of the spheres. Like that. Otherwise, we are nothing. This body is not us. (Yes.) Whom are you talking to and whom am I answering? I don’t know. Who is all this? Yeah, yeah. Many times, I try to shut it off. Otherwise, I would just leave. (Understand.) If I keep dwelling on all this illusionary nature of this world, then I will leave immediately. I would not be able to bear sitting for hours on end to work for Supreme Master Television, tedious proofreading or editing or whatever. (Yes, Master.) Not to talk about writing sometimes a joke or a tip for kids and all that, and talk to you in this and that way. (Yes, Master. Thank You, Master.) I would not do it. I would not be able to. I shut myself out of this knowledge, out of the realization that it’s all illusion, or else I could not sit here and continue talking or do anything else. (Yes, Master.) OK, my love. (Thank You, Master.) Is that your question answered or not? (Yes. Thank You, Master.)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-14   1741 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-14

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:20

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

So we have to purify ourselves, really be sincere and humble at all times, meditate whenever possible. It’s good that you have a job, very busy job, so your mind will not play tricks on you. You have no time.Ask another question, please. (The next question is about the UFOs, Master.) UFO? OK. (Yes. Master, recently a British newspaper published that the Pentagon has admitted to holding and testing anomalous debris from UFOs. A researcher says that the documents reveal some of the retrieved debris possess extraordinary capabilities, including the potential to make things invisible) Yes. (or even slow down the speed of light. Including another interesting report on a mysterious memory metal called “Nitinol,” which remembers its original shape when it’s folded.) Oh, OK. How does it remember? (It’s a mysterious memory metal.) Ah, OK. (So, Master, does this outstanding admission by such a government department as the Pentagon have some deeper meaning behind it? And could it signify a new stage for Earthlings’ open-mindedness?) Yeah. It’s about time they admit something. (Yes.) Not much anyway. Never mind. Whatever unfolds, you will see. (Yes, Master.) I’m no psychic. I’m no clairvoyant, whatever you want me to do, or “hula hula hup,” these fortune teller stuff. (Yes, Master.) Whatever the government doesn’t want you to know, better leave it as is, or we might get into trouble. It’s not our field. (Yes, Master. Right, Master.) Unless it hurts somebody, then I will be fearless. Whatever toys they find or develop, we’ll let them play with it. (Yes, Master.) They knew this long ago already. Not just now. (Yes, Master.) I guess they have been pressured to release something. Otherwise, it will boil over. (Yes.) Some people canalreadymake themselves invisible or transport themselves somewhere else. (Oh, wow!) (Wow!) Or like teletransporting. They call it “teletransporting.” But we don’t need that. We take a bus, it’s quick. Airplane. (Yes, Master.) We don’t need much else, actually. We need to fly to Heaven, that’s all we need. (Yes, Master.) And that’s what you’re doing every day and helping others to do the same. (Yes, Master.) All right. That’s it. Because wherever you go in this world, you are still here. Visible or not, flying or walking, you’re still in this prison. (Yes.) No big deal. (Right. Yes, Master.) Even if you go to Mars, you are still in the shadow illusionary world. (Yes, Master.) Only some people awaken and realize that we are not real. Then they’re seeking a Master and they’re seeking a method to liberate themselves from this big dream, hallucination dream. (Yes, Master.) Then that’s where we join in. The rest, I don’t care. My God. Even if you can fly in the air… Of course, it’s useful sometimes when you’re in an emergency, if you are in a life-and-death situation, like I have been sometimes. I wish I could use that. But otherwise, where are you flying on this planet anyway? (Right.) (Yes, Master.) The max is you go to New York, or you go to London, you go to Paris. And then what? Sit there, drink a coffee. Take an airplane, can also do the same. Long time ago, the Buddha wanted to cross a river, and there was no boat at that time, so He was waiting. And there was a man, a yogi, who showed off. He walked across the river in front of the Buddha to mock Him, saying that He is the World Honored One and could not even walk on the water to go over to the other side of the bank. So, the Buddha asked him, “How long did you practice until you could do that?” He said, “About 25 or 30 years,” something like that. Decades anyway. He said, “Oh, I just paid 20 pennies and I can go across.” You understand? (Yes, Master.) Instead of practicing 20 years, He paid 20 cents. So, is that OK for your UFO question? (Yes, Master.) You still want to fly somewhere or disappear or something? You can’t disappear, you have to work! Otherwise, the world will disappear. Don’t wait for that. (Yes, Master.) And then we all will disappear. (Yes, Master.) Even if we disappear, I would like this planet to be a better place. To let the animals free. To let the poor bystanders be free of fear, and bombing, and amputating, and mental disturbing, and peace ruining, all that. (Yes, Master.) Even if you go into a house as a guest, you leave it clean and nice before you leave. (Yes, Master.) Yes. Out of respect. Out of gratefulness. Same. We are guests here on this planet and we mess it all up for everybody. It’s not nice. (Yes, Master.) The Muslims say that… God says, “Be a good guest on Earth.” And we are not a good guest at all. We are terrible. We are terrifying everybody on this planet – other guests, and the host, and whomever we can. That’s not nice. That’s not gentlemanly. Next question, if you’re done. (Yes, Master. Thank You, Master.) (In a recent Fly-In News, Master mentioned that She was trying hard to negotiate with Heaven. Master, may we know how the negotiation is going? Do we have a fixed period of time to fulfill the conditions Heaven is demanding?) Oh, man. Go ask God! You ask the humans, and they will answer you. Because I can’t control their mind, I can’t tell them what to do. Negotiate is one thing; humans’ cooperation is another thing. Do you understand me? (Yes, Master.) They just do not cooperate. That is the problem. (Yes.) Some do, but very slow and very little. So, the negotiation is also slow and little. (Yes, Master.) Except that we can stop many deaths and many sufferings. (Yes.) A lot – millions. Millions of deaths, millions of sufferings. That’s all we can do. But further than that, the humans have to show some goodwill. (Yes.) Because they have been taught right from wrong for millennia already. (Yes, Master.) For eons of time already, by many Masters. Much blood of the Masters and saints and sages has been shed for them. And if they don’t wake up and they don’t want to do the right thing… Or even if you call that a “sacrifice” not to kill animals anymore, not to hurt anyone anymore, even if you call that a sacrifice, then you should do it for others, for your children. But it’s not a sacrifice; it’s the right way to do things. It’s not right to hurt anyone! Especially the animals. They’re helpless. They’re innocent. They’re so sweet. And they protect you no end, and they bless you no end! My God. Every day the animals come and tell me this and that. Because there are some places I cannot stay. I had to leave, due to some disciples. Because they’re low level, and they’re clinging. They send their low energy and make trouble for me and make me sick and all that. Because we have the connection. The outsiders can also make me trouble, but it’s not their intention. The disciples do it, some with intention, because of low-level thinking, because of selfishness. (Yes, Master.) And all the animals come and tell me, “Don’t go in there, don’t go in here, don’t stay here, don’t do this, don’t do that, because your peace will be disturbed, you will be not well.” Of course, I know that, but sometimes I’m just too tired to keep moving. I did move eventually, because − ah, God, I cannot not move. (Yes, Master.) Therefore, these two weeks, I didn’t talk to you. Is it two weeks already, or more? (About two weeks, Master.) Last time, we talked is the 10th of March, right? (Yes.) What is today? (26th.) 26. So that’s more than two weeks. (Yes.) I wanted to do it earlier but I was so tired and then moving. Every time I move, because I’m alone, I have to rearrange things for myself, (Yes.) to make it more convenient and comfortable for me to work. And just convenient, just to survive on, to live on, in peace. So it takes some time to be alone. You know when you go somewhere, when there’s nothing there for you, you have to do this, do that. (Yes.) Just that even every time for a conference with you, I have to arrange things. (Thank You, Master.) So, every time I talk to you, I have to rearrange everything, and later I have to rearrange it again, because the computer where I work is not the computer where I am talking to you. (Right. Yes.) It has to be a different angle and different corner of the house. (Yes, Master.) You, all of the disciples, should worry about meditation, purifying yourself so that you can be higher in consciousness. Otherwise, even if you want to help the world, you cannot, it’s just more mess. Other people don’t know anything about God and just like your hand, if your hand is muddy, dirty, whatever you touch, it becomes (Dirty.) dirty. Even if you want to clean the computer, the computer becomes (Dirty.) dirty, like that. So important is to make ourselves pure and clean, and kind inside. Then anything else, whatever we can help, we do, but if we ourselves are a mess, we cannot do much. (Understand, Master. Yes.) Just like a mentally incapable person, he cannot help a sane person, even if he wants to. (Yes, Master.) He wouldn’t know how, (Yes.) or his concept about helping is different from the way he should do. (Yes, Master.) Similar. So we have to purify ourselves, really be sincere and humble at all times, meditate whenever possible. It’s good that you have a job, very busy job, so your mind will not play tricks on you. You have no time. (Yes, Master.) Because we say that, “An idle mind is a devil’s workshop.” (Yes.) It is like that. It is like that. Thus, maybe that’s also another reason that the Buddhist monks and nuns, they’re so busy studying all the Buddha’s teaching, because the Buddha preached about maybe until 80 years. (Yes, Master.) Many, many decades, a lot of sutras for them to study, and they believe in the sutra, in the holy books of the Buddhist teaching. So they all learn or go find a higher monk to learn and study all that, and try to think of what’s the meaning, or reciting every day until they know by heart. Some you have to know by heart, there’s some rituals, you have to know what to do. So they’re busy all the time. So the evil has no time to mess up their minds. I don’t know if the Christian priests are that busy or not. They have only one Bible to study, so maybe too much free time. Too much prestige and privilege, too much respect from followers, too much support, and too much time. Too much freedom. (Yes, Master.) And it’s too free. Eat anything, drink anything, you do anything. That is not very good for monkhood, I’m thinking my humble opinion. (Yes, Master.)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-13   1666 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-13

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:02

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

We are sinning because we are destroying our planet. (Yes, Master.) We are sinning because we are torturing other humans and bombing them, killing them, (Yes.) innocent bystanders, for any reason. And we are sinning because we’re torturing, oppressing the helpless animals every second of our life.We are sinning because we are destroying our planet. (Yes, Master.) We are sinning because we are torturing other humans and bombing them, killing them, (Yes.) innocent bystanders, for any reason. And we are sinning because we’re torturing, oppressing the helpless animals every second of our life. (Yes, Master.) Now talking about sin, then let’s talk more sin. (Yes, Master.) For money, you kill people. For fame and position, you oppress opponents, you blame them for things they did not do, you wrongly accuse them. You give fake news all over the nation or the planet so that people will hate them, not vote for them, or harass them or harass their followers. (Yes, Master.) “Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.” These are not sinning? Then what are they then? In a big, big, big, huge scale. (Yes, Master.) The gay people, they only love one person. Even if they sin, they only sin (on a) small scale (Yes, Master.) compared to the people who are bombing, killing other nations’ citizens, no matter what reason. (Yes, Master.) And then killing innocent animals every day, (Yes.) the ones who have no defense, no one to protect them, no law, nothing. Even they make laws themselves, they say, “Oh, the citizens cannot oppress animals, cannot harass them, cannot torture them, cannot cause them pain or anxiety or anything at all.” But what are they doing every day in the slaughterhouse?! (Yes, Master.) Tell me! And all the lawmakers know that! Or don’t they!? (They know, Master, they know.) Yes! From the president to the policeman to the sweeper on the street. The lawmakers made them for them, but including the lawmakers themselves! (Yes, Master.) If you make a law, you expect that to be followed. (Yes.) Because the government said, “Oh, you don’t steal, and if somebody because they are hungry or poor or has no job, has to go steal some food or some money to survive, then he goes to jail.” Does he not? (Yes, Master.) And how about the law – not harassing animals, not cause them pain and suffering, not causing them fear and all that? Nobody… excuse me, I’m just too, I’m just freaking out, talking about raw emotion. Sorry. I think you don’t think I’m a Master anymore, I’m talking like a… I don’t know what, politician or something. It really freaks me out. It really hurts me. (Understand, Master.) Don’t bother cutting this. Let them see. (Yes, Master.) It’s all real, I’m all real. (Yes.) I don’t have anything to hide or to play theater or anything. So, you see what I’m saying now? (Yes, Master.) If we want to talk about sin, well, we can make a list of it or books about them. (Right. Yes, Master.) Why trampling upon those poor, helpless gay couples? All they want is just a loving company for their life, to have them, taking care of each other in times of need, and to share happiness when they are joyful together. Even if it’s a sin, I would ask God to overlook it. Because everybody else sins more than they do. (Yes.) What do you think? (Yes, Master.) (We agree.) Yeah, so I talked a lot already. And you’re making me into trouble perhaps. I don’t care! I have to say what is correct. (Yes, Master. Thank You, Master.) I feel sorry, I could cry for them. Can you imagine how they feel, (Yes, Master.) these people? (Yes.) Still shunned by many. (Yes, Master.) Feeling they are not normal, they are sick or something. It’s not fair. If God wants to blame, then Hes should blame Hirmself. That’s what I think. I’m sorry if God wants to put me to hell or something, I say the truth. You accept it. Even if God tells me not to bless them and I’m a priest, I would. (Yes, Master.) I cannot give them more pain than they’re already in. Don’t you think so? (Yes, Master.) Yeah, I cannot trample upon somebody who is already almost on the ground. (Yes, Master.) Just like you make fun of a handicapped person. Is that OK? (No, Master.) (No, it’s not.) You know already he’s a handicapped person. You don’t keep picking on him, say, “Oh, why do you have only one eye?” (Yes.) Something like that. Or, “Why do you have only one leg? You don’t look like any of us. You useless thing.” Stuff like that. It’s the same, right? (Yes, Master.) Knowing people are handicapped already, and tell them they are bad? Is that correct? (No, Master.) I don’t know if God said anything like that, or somebody added it on. (Yes.) Because why say only about men? Why not about women? Woman lesbians, they’re also together. (Yes, Master.) That’s not fair. I don’t think God said anything like that. I think maybe added on, later on. (Yes, Master.) Or somebody for personal purposes. I think I abolish this, if God permits. Even if God doesn’t, I would like that to be abolished, this sin or law or whatever that is, because it’s not fair. (Yes, Master.) Sin is the one who knows that he should not do it, in his position as a priest, and still harassing, molesting an innocent, helpless teenager, minor, who is looking upon him as a god, as a representative of God, as a holy person, as a teacher for the blurry road that he’s treading on every day in this world; he looks upon the priests, the monks, as his master, as someone who is wise and holy. And if he turns around, and betrays that trust from an innocent, and even causes pain and suffering, psychologically, mentally, physically to that little minor, then that is a sin! (Yes, Master.) And I cannot talk enough of that. Can you imagine if it’s you, yourself? All alone, small, with these big and powerful people, or even a stranger, and you are frightened. No one is there to help you when you scream in pain and terror. My God! All right, I think we had enough of that. The reason other religions, we don’t hear much in the monkhood, in the priesthood of other religions, is because I told you already, Buddhism is a very broad teaching. Either they eat vegan, or they go out begging and people give them what they give and they just eat that. Or like Tibetan monks, they even eat meat, also. But they don’t kill, of course. Even all the Tibetans, they don’t kill. They let the Muslims kill for them. My God, (it’s) just the same. At least, they know. (Yes, Master.) Either they stay in the monkhood and obey exactly the precepts, or he defrocks himself, go out, marry. It’s no problem. Nobody would even point fingers at him or her, saying blah blah blah – nothing. (Yes, Master.) So, even in Buddhism, we have some temporary monks also. They can be monks, one week, two weeks, one month, two months, one year, two years. (Yes.) Like going to the army. So, because of the very clear teaching of the Buddha, in Buddhism, we don’t hear any of these scandals, about monks molesting minors and all that stuff. Up to now, this old age, I never heard anything about them. And Muslim priests also, we don’t hear of that, because they are also very strict. They’re very, very strict. They’re very, very focused on their work as monks. Or there’re also married monks, married priests. Other religions are also very strict about that, very clear. And they are more temperate in food choices. More. (Right.) The Buddhists, for example, that’s very clear. It’s also clear in Christianity because in Leviticus, it says that you don’t do that anyway. So, if they believe in the Bible, as a Holy Bible, then they shouldn’t do that. Especially forcing the minors who are vulnerable, helpless, and don’t dare to tell anybody. Probably shocked them for their whole life. (Yes.) And stunt their growth. Or smashing their faith, forever. So that is a real sin. (Yes, Master.) Anything else, I think it’s better just don’t talk about it. Oh, I just… All people would feel like it’s all fake, all fake. It’s all fake, and false, and… My God, what are they doing with Jesus’ teaching? Oh, my God! They make an empire out of it, for gain and fame, and respect, and privilege. That is a sin. (Yes, Master.) Not a couple who love each other and want to be together all their lives and just ask them to be witnesses, and to bless them. If they even have any blessing, at all. (Yes, Master.) Otherwise, if they are sinners, then a sinner blesses a sinner, what’s the use of that? (Yes. Right. Yes, Master.) I’m very angry inside. I’m an angry Master. (No, Master.) I’m a very angry vegan Master. When it comes to injustice and the suffering of children, and animals. Because they are helpless. (Yes, Master.) The adults, they can fend for themselves, but children, they don’t know what to do. (Right, Master. Yes.) They probably never dare say to anybody. So, many of these incidents never come to light. (Yes, Master.) Only a little bit recently, and the church didn’t do much. Symbolically here and there. My God! Oh, may God forgive us all, Ultimate Master, God Almighty, forgive all of us. Please. Because we also don’t know what to do with each other, with cases like this. We just have to pray for forgiveness and not accusing any of them. I’m not accusing. I’m just feeling tremendously painful for the children. Imagine if it’s you. (Yes, Master.) You’re a kid only, you never knew anything like this, and you are taught to respect these priests and monks or nuns, whatever. And they sell you! (Yes.) They abuse you, they molest you, and they sell you even. (Yes.) You read the news. I don’t want to talk anymore. (Yes, Master.) My God, make a business out of an orphanage, out of the orphan boys! (Yes.) Or girls. What wicked evil! (Unimaginable.) Talking about satan and devils, and all that. Where are they? If they are in the church like that, then we don’t know where else to run for refuge. You understand what I’m saying? (Yes, Master.)
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-12   1676 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-12

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:26:22

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੈਂ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ।" ਬਿਨਾਂਸ਼ਕ, ਮਾਲਕ ਅਜ਼ੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਵਿਤਰ ਵਿਆਕਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਪਵਿਤਰ ਵਿਆਕਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਆਸ ਰਕੀਏ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-11   1872 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-11

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:26:25

ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ, (ਠੀਕ ਹੈ।) ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ, ਮਨੁਖਾਂ ਲਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬਚਾਉਣਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-10   2129 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-10

ਇਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

00:26:30

ਇਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ

ਨੇਕੀਆਂ ਇਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਲਦੀ ਨਾਲ, ਵਧੇਰੇ ਯਕੀਨ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੂਲ ਸਵਰਗੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਐਨਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ, (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਤਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲਦੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਏ ਜਾਈਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-09   2426 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-09

ਇਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

00:27:27

ਇਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪੰਛੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਖਿਆ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਭੇਸ ਵਿਚ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-08   2636 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-08

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੇਰਵਾਂ ਭਾਗ

00:27:06

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਤੇਰਵਾਂ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਸੀ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਾਰਕ ਸਾਧਨ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਚੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਚੀ, ਇਹ ਬਸ ਆਤਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਆਤਮਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-07   1846 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-07

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰਵਾਂ ਭਾਗ

00:29:14

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰਵਾਂ ਭਾਗ

ਕੌਂਫਿਉਸ਼ੇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਇਕ ਕਵੀ। ਉਹਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖ‌ੀਆਂ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਲੇਖ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਤਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਬਸ ਕੇਵਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਲਈ, ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਯੁਧ ਨਾ ਕਰਨ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-06   1949 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-06

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਭਾਗ

00:25:51

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਭਾਗ

ਸੋ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਤਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਰਗਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਰੀ ਰਖ ਸਕਦੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਾ ਚੁਕੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਰਖੁਰਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-05   2387 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-05

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ

00:25:29

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਦਸਵਾਂ ਭਾਗ

ਇਕੇਰਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਨੁਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਉਮੇਂ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ, ਘਮੰਡ। ਸੋ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ। (ਹਾਂਜੀ।) ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸੁਰਖਿਆ ਲਈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-04   2387 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-04

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਂਵਾਂ ਭਾਗ

00:25:21

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਨੌਂਵਾਂ ਭਾਗ

ਸੋ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਛੂਹਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿਚ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚ। ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ, ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅਖੀਰਲੇ ਅੰਤਲੇ (ਫੈਂਸਲੇ ਵਾਲੇ ) ਸਮੇਂ ਵਿਚ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-03   3539 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-03

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

00:26:13

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਅਠਵਾਂ ਭਾਗ

ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਐਸਟਰਲ ਪਧਰ ਵਿਚ ਡੁਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਰਕ ਲੋਕ ਵਧੇਰੇ "ਜਗਾ" ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੈਲਦੇ ਹਨ ਨੀਵੇਂ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਸਵਰਗ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹ ਬਸ ਜਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਗੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਮਨੁਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-02   1949 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-02

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

00:26:07

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਸਤਵਾਂ ਭਾਗ

ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਖੇਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਓਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?" ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, "ਓਹ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਰਾਜ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਿਧਾ-ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋਸਤਾਨਾ, ਲੋਕ-ਸਨੇਹੀ।" ਮੈਂ ਕਿਹਾ, "ਓਹ, ਠੀਕ ਹੈ।" ਅਤੇ ਫਿਰ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਚਮੁਚ ਕੀਤਾ! ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਜ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-01   1948 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-05-01

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

00:24:33

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਭਾਗ

ਮਨੁਖ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁਖ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੁਧ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮਾਰਦੇ - ਫਿਰ ਨਰਕ ਸੜਕ ਗੇਟ ਸਵੈ ਚਲਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-30   2113 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-30

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

00:25:06

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ

ਗੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਲਦੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਡੇ ਕਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੇ ਗੇਟ ਖੁਲ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਉਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਸਿਰਜ਼ਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤਰਾਂ, (ਓਹ।) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ: ਚੰਗੇ ਗਾਵਨਰਾਂ ਲਈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਉਤੇ ਗਲਤ ਅਰੋਪ ਥੋਪਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤਰਾਂ। ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਵਿਚ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-29   2425 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-29

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

00:26:33

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹਿਸ‌ਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵ‌ਿਆਕਤੀ ਨਾਲ ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੈ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਕ ਰੀਪਬਲੀਕਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਦੂਸਰੇ ਡੈਮੋਕਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਨੇਕ ਹੀ ਚੰਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਅ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-28   2170 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-28

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

00:25:36

ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਨਫਿਉਸ਼ੇਸ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਂਗ ਟੂ ਦੀ, ਤੇਰਾਂ ਹ‌ਿਸਿਆਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਗ

ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈਂ ਹੋਰ ਵੋਟ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਅੰਨੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਂ ਬਸ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਦਾਨਵਾਂ ਰਾਹੀਂ। (ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ।) ਇਹ ਇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਖ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਅਗੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਹੇਠ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-27   2260 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪੇਰੋਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ
2021-04-27
<>Go to page
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ
ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖ
Use 0.053s