ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨਸੀਅਸ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਇਕ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਸੋਈ ਤੋਂ" ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਦੇਖਣਾ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ;ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ।ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਵੀਗਨ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕੇਵਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀ ਮਾਅਨੇ ਰਖਦੀ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਵੀ। ਆਓ ਅਸੀ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸਾਰੀਏ ਇਹ ਨੇਕ ਰਵਾਇਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜ਼ੀਏ ਇਕ ਚੰਗਾ ਭਵਿਖ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ।ਸਾਡੇ ਮਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਆਤਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਤੋਂ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

East meets West: Intimate Thoughts on Veganism for World Vegan Day

00:11:41
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

East meets West: Intimate Thoughts on Veganism for World Vegan Day

For today's show in honor of World Vegan Day, we are privileged to hear the thoughts of respected and distinguished individuals from all walks of life who share one thing in common: the vegan lifestyle. Let us first find out what prompted their choice of a compassionate and sustainable way of eating. We thank these notable individuals from around the world for sharing their valuable opinions with us on the lives-saving vegan lifestyle. Let us all come together on this noble path of love, for a bright and beautiful future on our precious Earthly abode!
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2018-10-31   2227 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2018-10-31

ਜੇਕਰ ਹਰ ਇਕ ਵੀਗਨ ਬਣਦਾ ਹੈ

00:03:37
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!

ਜੇਕਰ ਹਰ ਇਕ ਵੀਗਨ ਬਣਦਾ ਹੈ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-17   9257 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼!
2019-12-17

Singapore Vegan Hawker Food, Part 2 of 2 – Vegan Prawn Noodle Soup & Nyonya Cendol Dessert

00:16:40
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Singapore Vegan Hawker Food, Part 2 of 2 – Vegan Prawn Noodle Soup & Nyonya Cendol Dessert

Today, we are pleased to have vegan chef Keng back, this time with her son James. They will share with us some interesting vegan hawker food recipes that are distinct to Sparkling Singapore. “The first dish that I’ll be cooking is the Singapore Vegan Prawn Noodles.” “(Today, we will show you how to make it without sacrificing any lives in the ocean and you will not lose any flavor either.)”
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-17   751 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-17

Quincy Davis – A Compassionate Vegan Athlete and Restaurant Owner, Part 2 of 2

00:12:21
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Quincy Davis – A Compassionate Vegan Athlete and Restaurant Owner, Part 2 of 2

In today’s show, we are honored to have Quincy share with us why he decided to open a vegan restaurant after he reached the pinnacle of his career: “What inspired me to take the next step and open up this vegan restaurant of Uncle Q's is that, first of all, I love to eat, like most people. And the second reason is that many people want to know and how do you make a vegan burger or how do you make
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-10-14   358 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-10-14

Food Empowerment Project: The Power in Food Choices – with 'lauren' Ornelas (vegan), Part 1 of 3

00:14:47
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Food Empowerment Project: The Power in Food Choices – with 'lauren' Ornelas (vegan), Part 1 of 3

Today, it is our great honor to bring you the extraordinary Ms. lauren Ornelas, a veteran social justice advocate of 35 years in California, USA. Her nonprofit organization Food Empowerment Project (FEP), which she founded in 2007, has done monumental work to help some of the most underprivileged and downtrodden of society. “I initially went vegetarian when I was in elementary school, in th
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-12   313 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-12

Singapore Vegan Hawker Food, Part 1 of 2 – Teochew Mee Pok (Noodles) & Nyonya Pumpkin Kaya Toast

00:17:08
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Singapore Vegan Hawker Food, Part 1 of 2 – Teochew Mee Pok (Noodles) & Nyonya Pumpkin Kaya Toast

Singapore has been listed as Asia’s second most vegan-friendly city since 2016 by the People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) Asia. Today, we are pleased to have vegan chef Keng and her daughter, Mei Zhu, on our show to share with us some delicious vegan Singaporean hawker food recipes.“Today, we’ll share two such vegan hawker recipes. The first dish that I’ll be cooking is the S
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-10   715 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-10

Quincy Davis – A Compassionate Vegan Athlete and Restaurant Owner, Part 1 of 2

00:13:06
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Quincy Davis – A Compassionate Vegan Athlete and Restaurant Owner, Part 1 of 2

Quincy Davis is a successful vegan professional basketball player and vegan restaurant owner. Today, we are privileged to share Quincy’s perspective of how being vegan helped him on and off the court, and why people should adopt a vegan lifestyle. “I traveled around the world and a lot of times I would get sick and I couldn't figure out what was causing it. The medicine wasn't good enough, so I de
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-10-07   790 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-10-07

Mauricio García-Pereira (vegetarian): From Slaughterhouse to Animal Liberation, Part 2 of 2

00:15:12
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Mauricio García-Pereira (vegetarian): From Slaughterhouse to Animal Liberation, Part 2 of 2

“It has been four years since I quit, and I still have nightmares. There are nights that I wake up, in the middle of the night, I still see hanging animals, the odors… I wake up, and I say to myself. Oh! Thank God, it was just a dream! Thank God, it was just a nightmare! Living it, I don't wish it on anyone!” Now engaged in a crusade against these practices, Mauricio promises that he will n
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-05   515 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-10-05

Stewart Mitchell (vegan) - Love For All Sentient Beings, Part 2 of 2

00:12:57
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Stewart Mitchell (vegan) - Love For All Sentient Beings, Part 2 of 2

"I'm a creative person, so I like to express myself creatively. I like to write books. I like to write poetry. I just recently started an organization called, 'V.O.I.C.E4Change,' which you can see on the t-shirt. And 'V.O.I.C.E4Change' is an idea and a concept that I came up with about a year ago, and I decided to actually act on it. And what 'V.O.I.C.E4Change' does is, we advocate for animals, bu
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-10-03   487 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-10-03

Glenn Ratcliffe (vegan) – The Complete Actor with A Mission, Part 2 of 2

00:12:00
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Glenn Ratcliffe (vegan) – The Complete Actor with A Mission, Part 2 of 2

It is often quoted, “When a disciple is ready, the Master appears.” Following Glenn’s near-tragic car accident and powerful near-death experience that gave him the cosmic view of how life exists beyond the physical, a bigger spiritual awakening was waiting for him. Realizing that destiny had guided him to this point, after his deep study of Master’s teachings, Glenn decided to travel to Taiwan and
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-09-30   433 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-09-30

Mauricio García-Pereira (vegetarian): From Slaughterhouse to Animal Liberation, Part 1 of 2

00:15:59
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Mauricio García-Pereira (vegetarian): From Slaughterhouse to Animal Liberation, Part 1 of 2

Mauricio is a brave Spanish whistleblower and author who emigrated to France 20 years ago and worked for 7 years at the Limoges slaughterhouse where he witnessed the abuse of animals, including the slaughter of pregnant cows. No longer able to bear it, he decided to contact the animal protection association L214, and agreed to smuggle a camera into the slaughterhouse and secretly film the atrociti
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-09-28   705 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-09-28

Stewart Mitchell (vegan) - Love For All Sentient Beings, Part 1 of 2

00:11:15
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Stewart Mitchell (vegan) - Love For All Sentient Beings, Part 1 of 2

“My name is Stewart Mitchell. I'm an activist and an author. I'm also a poet and an organizer with “V.O.I.C.E4Change.” I'm from Brooklyn, New York, born and raised. And I got into activism a little over four years ago because I went vegan in 2011 and I realized then that it wasn't enough for me to just be vegan, that I had to also advocate for animals as well, because there's still a lot of people
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-09-26   619 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-09-26

Afghan Vegan Samosa Kachaloo (Golden Potato Dumplings)

00:17:50
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Afghan Vegan Samosa Kachaloo (Golden Potato Dumplings)

Whenever talking about samosa, most people would think that its origin is Indian. But some say it originated in the Middle East region since the first mention of samosa was found in a ninth-century Persian poem where it was referred to as “Sambosaj.” Nowadays, Samosas are a popular entrée, appetizer, or snack in many regions. They are fried or baked pastry with a variety of savory fillings in tria
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-09-24   488 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-09-24

Glenn Ratcliffe (vegan) – The Complete Actor with A Mission, Part 1 of 2

00:12:21
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Glenn Ratcliffe (vegan) – The Complete Actor with A Mission, Part 1 of 2

We are excited to present to you the journey of the accomplished, charismatic and multi-dimensional Hollywood actor, writer, and producer, Glenn Ratcliffe, who has traversed the full spectrum of roles spanning a 30-year career transforming him into the complete actor he is today.The childhood dream of success as a soccer player was soon shattered when Glenn sustained a broken ankle followed
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-09-23   815 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-09-23

Traditional Aulacese (Vietnamese) Pudding, Raw Salad with Mint Soyannaise Sauce, Fried Vegan Shrimp Wrapped in Rice Paper, Crispy Vegan Meatballs & French Fries, Part 3 of 3

00:34:51
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ

Traditional Aulacese (Vietnamese) Pudding, Raw Salad with Mint Soyannaise Sauce, Fried Vegan Shrimp Wrapped in Rice Paper, Crispy Vegan Meatballs & French Fries, Part 3 of 3

“Good! Let’s go. Cheers! (Cheers!) Happy Moon Festival! Tradition. Moon Festival. You’re lucky today I watched the Supreme Master Television. Originally I just wanted to cook the pudding for my mother. But I watched the Supreme Master Television and they said, ‘Happy Moon Festival.’ And I said , ‘Oops, my God, all the cakes are gone. I’d better cook something for everybody.’ And that’s how you hav
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2021-09-19   507 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਇਕ ਤੋਹਫਾ ਪਿਆਰ ਦਾ
2021-09-19

Veganism: A COVID-19 Pandemic Remedy and Zoonotic Disease Shield, Part 2 of 2

00:19:12
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Veganism: A COVID-19 Pandemic Remedy and Zoonotic Disease Shield, Part 2 of 2

Due to animal livestock raising and the wildlife trade, cross-species transmission of viruses has become more frequent. Viruses have a built-in mechanism that makes them more likely to have mutations when they spread between individuals. The more it’s being transmitted, the greater the chances new variants will form. The animal livestock raising business needs to be ended if humans want to break t
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-09-18   604 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-09-18

Goodmylk: A Return to Ahimsa - With ‘Plantrepreneur’ Abhay Rangan (vegan), Part 3 of 3

00:16:07
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Goodmylk: A Return to Ahimsa - With ‘Plantrepreneur’ Abhay Rangan (vegan), Part 3 of 3

Abhay is also highly gifted in the arts. He is the author of a vegan advocacy novel, titled “The Green Monk,” and is an accomplished Indian classical singer in the Carnatic vocal music tradition. It was Stephen Sturdivant, a vegan angel investor in Dallas, Texas, who infused Goodmylk with a seed funding of US$400,000 in 2018. Today, Goodmylk’s products are produced in facilities located all over I
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-09-16   346 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-09-16

Veganism: A COVID-19 Pandemic Remedy and Zoonotic Disease Shield, Part 1 of 2

00:18:32
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Veganism: A COVID-19 Pandemic Remedy and Zoonotic Disease Shield, Part 1 of 2

The occurrence of new infectious diseases has gone up dramatically over the last century. Researchers have also found that the more humans have interacted with wildlife, including practicing domestication, the higher the chances are of diseases being shared between humans and animals. In 2004, the World Health Organization (WHO) had already noted an “increased demand for animal protein” as
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-09-15   896 ਦੇਖੇ ਗਏ
Hਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-09-15

Greta Thunberg (vegan) Tells the World: Be Vegan to Save the Planet

00:14:22
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ

Greta Thunberg (vegan) Tells the World: Be Vegan to Save the Planet

Greta, whose efforts to halt climate change have been internationally recognized, has received numerous honors and awards, including the Shining World Heroine Award and the Normandy Freedom Prize of France, was named Time’s youngest-ever “Person of the Year,” and was listed by Forbes as one of the “World’s Most Powerful Women.” Greta first heard about global warming at school when she was e
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-09-13   1295 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ: ਸਾਡਾ ਸਨੇਹੀ ਘਰ
2021-09-13

Classic Italian-American Cuisine, Part 2 of 2 – Vegan Spinach Lasagna

00:16:23
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Classic Italian-American Cuisine, Part 2 of 2 – Vegan Spinach Lasagna

“Hi, my name is Dave, and today I’ll be showing you how to make vegan spinach lasagna. First off, we are going to cook our stuffing, which is going to be the vegan ground round and the firm tofu.” “Now, we’re going to make our tomato basil sauce. Once you get the tomatoes in, next we’re going to get our basil. Just take all the leaves and put them into the sauce. And then we are going to pu
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-08-29   1396 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-08-29

Kate Foster (vegan) - Children’s Book Author

00:12:04
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ

Kate Foster (vegan) - Children’s Book Author

For generations, children and adults have enjoyed nursery rhymes. The catchy melodies and lyrics are passed down from generation to generation throughout the world, a way to preserve cultural values and traditions. It is said that nursery rhymes have an important role in the development of early childhood. In the era of veganism, Kate Foster, a vegan, and author of the book “Vegan Nursery R
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-08-27   1317 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਉਚਾ-ਚੁਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਤ
2021-08-27

Transformative Education for a Sustainable Future – Vegan Schools of the World, Part 2 of 2

00:14:31
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ

Transformative Education for a Sustainable Future – Vegan Schools of the World, Part 2 of 2

The first school we will showcase today is The Scandinavian School of Jersey City (SSJC) in New Jersey, USA. At SSJC, students are not only served vegan meals, but also help to grow the vegetables they eat, participate in making vegan food like almond milk and bread, and compost food scraps in a worm bin. Vegan chef Manija Mayel cooks up sumptuous plant-based meals for the children and holds vario
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-08-23   493 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੀਗਨਿਜ਼ਮ: ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ
2021-08-23
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ