ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਘਾ ਸਵਾਗਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਦੁਭਤ ਜਾਨਵਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀ ਕਦੇ ਸੋਚ‌ਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?

ਕੀ ਤੁਸੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਨਾਂ ਪਾਸ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ ਸਾਡੇ ਹਥ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫਰੀਸਬੀਆਂ ਪਕੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ?

ਜਿਉਂ ਅਸੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੂੰ ਧੁਪ ਸੇਕਦਿਆਂ ਇਕ ਪਥਰ ਉਤੇ, ਆਓ ਅਸੀ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈਏ ਇਕ ਪਲ ਲਈ ਅਤੇ ਸੋਚੀਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਕਛੂ ਕੁੰਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ?"

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਸਿਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਅਣਜਾਣੇ ਤਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਕਫੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਖੋਜ਼ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਦੀ

Altruistic Animals

00:15:37
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Altruistic Animals

Today we would like to share with you some amazing stories of animals who turned their selfless concern into loving action for the benefit of others. Let’s start with a cat named Kuu. Cat Assists Dog with Dementia. Cat Saves Baby from Danger. Dog Keeps Lost Child Safe and Warm. Cat Saves Caregiver from Fire. Dog Saves Family from Fire. Let’s now meet a bull calf named Oliver. Bull Calf gives Love to Blind Bison. Just like humans, we animals are beings that have feelings. There are times when each of us needs some support, and these are the opportunities for those close to us to let their nobility shine and give selflessly. I trust you have enjoyed today’s stories and are perhaps even inspired to lend a softer heart and a more generous hand to all of Earth’s inhabitants.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-01-20   1583 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2020-01-20

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 1 of 2

00:14:27
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 1 of 2

One of the reasons October 2nd was specifically selected as “World Farm Animals Day” is that it coincides with the birthday of one of the modern era’s greatest practitioners of nonviolence, Mahatma Gandhi - the “Father of India.” Gandhi once said, “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated,” and, “I hold that the more helpless a creature, the more entitled it is to protection by man from the cruelty of man.” As we take this opportunity to contemplate the meaning of World Farm Animals Day, we call on humanity to be aware that all beings should live as equals and be treated with respect.
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-02   579 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2019-10-02

Four Seasons, Part 1: Birdsongs to Herald in Spring

00:11:01
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Four Seasons, Part 1: Birdsongs to Herald in Spring

“I am that little robin That sits upon a tree I sing to you each morning But you don't know it’s me” As you make the first cries on the branches, you announce with a clear song that spring is here. The male thrush uses notes in his harmonious songs similar to mathematical ratios. How amazing! It reminds me of Walt Whitman’s poem about you. “Solitary the thrush, The hermit withdrawn to himself, avo
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-04-02   437 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-04-02

Shining World Compassion Award Recipients: Ocean Futures Society and the Whale Sanctuary Project, Part 1 of 2

00:14:48
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipients: Ocean Futures Society and the Whale Sanctuary Project, Part 1 of 2

On today’s show, we highlight Ocean Futures Society, a non-profit organization founded in 1999 by acclaimed ocean explorer Jean-Michel Cousteau. Based in California, United States, the non-profit carries on the mission of exploring the global oceans and sharing with people around the world the significant connection between the quality of the ocean and the quality of our lives. In regard to the be
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-03-31   440 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-03-31

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 9: Isaac Bashevis Singer (vegetarian) – Nobel Prize Laureate and Mystic

00:12:30
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Successful Refugees and Immigrants Leading the Way, Part 9: Isaac Bashevis Singer (vegetarian) – Nobel Prize Laureate and Mystic

One of the most profound and powerful writers of the 20th century is Mr. Isaac Bashevis Singer, who won the Nobel Prize for Literature in 1978. His best-selling novels include “The Family Moskat,” “The Magician of Lublin,” and “The Slave.” A book of his short stories called “The Collected Stories” is considered by many to be his greatest work. His writings portray deep and colorful characters who
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-03-29   420 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-03-29

Tree Kangaroos: Your Friends Up High

00:14:56
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Tree Kangaroos: Your Friends Up High

We tree kangaroos, also known as boongary in Australia, are a small type of kangaroo in the marsupial family, which includes wallabies and kangaroos. Like our other cousins, we also develop in a pouch, but we are unique for being the only tree-dwelling members among our kangaroo relatives. What’s more, most of us are cathemeral, meaning we’re active during the day and at night. Moving up, d
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-03-26   262 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-03-26

Shining World Compassionate-Heart Award Recipient: Monty Roberts – The Man Who Listens to Horses

00:18:02
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassionate-Heart Award Recipient: Monty Roberts – The Man Who Listens to Horses

Today we honor a distinguished guest from culturally rich and placid Solvang, California. Mr Monty Roberts, author of the bestselling autobiography, “The Man Who Listens to Horses,” is a world-renowned gentle horse trainer who developed humane and highly effective methods of communicating and partnering with horses, which he calls the “Join-Up” method. As Mr. Roberts explains, contrary to traditio
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-03-24   325 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-03-24

Bagheera Kiplingi – The Vegetarian Spider

00:11:39
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Bagheera Kiplingi – The Vegetarian Spider

We, the Bagheera Kiplingi, are also known as the vegetarian spiders of Mexico and Central America. We can proudly say that in 2009, an article was published about us in a journal called Current Biology. We are famous because we are the only spiders in the world known by human scientists to eat a plant for food! Another reason that we are so popular is that we have a strong relationship with our ho
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-03-19   437 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-03-19

Shining World Invention Award Recipient: Dr. Olga Malinkewicz for Perovskite Solar Cell Technology

00:15:22
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Invention Award Recipient: Dr. Olga Malinkewicz for Perovskite Solar Cell Technology

As a scientific researcher, inventor and entrepreneur, Dr. Malinkiewicz has developed a fabrication method that allows the printing of perovskite-based solar cell panels for a wide range of potential applications. Compared to the traditional solar cell panels that are largely made of silicon, perovskite-based panels are less expensive to produce and can be used indoors. Dr. Malinkiewicz, however,
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-03-17   339 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-03-17

Companion Animal Rehabilitation: Bringing Back Health and Wellness

00:13:51
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Companion Animal Rehabilitation: Bringing Back Health and Wellness

What is animal rehabilitation? The Animal Rehabilitation Division of the Canadian Physiotherapy Association has a comprehensive definition of animal physical rehabilitation. Animal rehabilitation is a branch of therapy aiming to help animals reach their full physical potential whether the animal has sustained an injury, is recovering from surgery, is an athlete, or is just stiffening up in his gol
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-03-12   268 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-03-12

Building Communities through Veganism with Nitin Mehta MBE, Part 2 of 2

00:18:18
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ

Building Communities through Veganism with Nitin Mehta MBE, Part 2 of 2

Mr. Mehta also points out that not only helping our fellow humans but also our animal companions is actually helping ourselves. “So, it’s actually very funny but we are doing no favors to animals. We are actually doing favors to ourselves by being compassionate. Because by the law of karma, every action has a reaction. So, human beings cannot say, Oh, this is our planet and we continue enjoying wh
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-03-11   308 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਵੈਜ਼ੀ ਸਰੇਸ਼ਠ ਵਰਗ
2021-03-11

Shining World Compassion Award Recipient: Dr. Cliff Redford (vegetarian) – A Charismatic Loving Heart

00:12:54
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Dr. Cliff Redford (vegetarian) – A Charismatic Loving Heart

Today, we travel to Canada to meet Dr. Cliff Redford, whose Wellington Veterinary Hospital has taken care of countless animals 7 days a week for more than 20 years. Since childhood Dr. Redford, wanted to be a veterinarian, and achieved his wish by graduating in 1998 at Ontario Veterinary College. He specializes in soft tissue surgery, complicated dental procedures, internal medicines and emergency
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-03-10   249 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-03-10

Vaquita: The Mystical and Endangered Little Cow of the Sea

00:13:10
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Vaquita: The Mystical and Endangered Little Cow of the Sea

Vaquita means “little cow” in Spanish. We were given this endearing name due to being the smallest and rarest member of the whale, dolphin, and porpoise sea mammal family. We are considered a rare and elusive mammal. Not too many people know about us due to our petite size, discreet movements, as well as our shy and private demeanor. We tend to travel alone, in pairs, or sometimes in groups of no
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-03-05   366 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-03-05

Faunalytics: Providing Research Essential to Effective Animal Advocacy

00:16:29
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Faunalytics: Providing Research Essential to Effective Animal Advocacy

Faunalytics is a United States-based non-profit organization with a unique mission to empower animal advocates by providing them with access to research, data, and strategies – all at no cost. It also shares data with and gives assistance to vegan business owners to help them succeed. Faunalytics has a small staff, but its output of data has been nothing but extensive! In 2019 alone, Faunalytics’
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-03-01   384 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-03-01

Shining World Hero Award Recipients: Devoted Companions Sadie and Bella

00:14:41
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Hero Award Recipients: Devoted Companions Sadie and Bella

Today we have the pleasure of visiting Mrs. Maureen Hatcher at her home in St. Augustine, Florida, where she lives with her grandson and her four-legged companions. One day, when Mrs. Hatcher was home alone with her two dogs, Sadie and Bella, she experienced a life-threatening stroke that hindered her movement. " It was a normal day and when I got out of the shower, I sat down and I blacked out on
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-24   542 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-24

Transforming Lives With Compassionate Hearts: The Shining World Award Recipients, Part 2 of 2

00:17:32
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Transforming Lives With Compassionate Hearts: The Shining World Award Recipients, Part 2 of 2

Let’s continue with part two of our show. In Agadir, a city on the southern Atlantic coast of Morocco, kindhearted Michèle Augsburger Clairet Doucet founded Sunshine Animal Refuge Agadir (SARA), which provides loving care to over 1,000 animals. Supreme Master Ching Hai: “Gratefully present the Shining World Compassion Award to Ms. Michèle Augsburger Clairet Doucet, plus a US$15,000 humble contribu
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-17   445 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-17

Compassion for All Equines: Horse Plus Humane Society, Part 3 of 3

00:09:33
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Compassion for All Equines: Horse Plus Humane Society, Part 3 of 3

"We have all kinds of different animals here. We have a pig in the stall next to us. We have chickens, cats, just whatever needs help, we want to help. So, this barn is the barn we have for our initial intake, or special needs cases. We have Phoenix here. He has been a special needs case for quite a while. His eye had ruptured, and he was at auction and it was one of the worst eye cases I have see
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-15   350 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-15

Traditions of Love between Humans and Animal Co-Inhabitants

00:16:12
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Traditions of Love between Humans and Animal Co-Inhabitants

Evidence of animals being considered as divine can be found in ancient and modern cultures and religions. According to a CNN report, researchers found the remains of chickens and brown hares from the British Iron Age in southern and southeast England, UK. They had been buried carefully, and their skeletons were fully intact. Archaeological evidence and historical accounts prove that these two anim
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-02-12   444 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-02-12

Compassion for All Equines: Horse Plus Humane Society, Part 2 of 3

00:09:52
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Compassion for All Equines: Horse Plus Humane Society, Part 2 of 3

In Part 1, we learned that the mission of this Tennessee, USA-based organization is to rescue vulnerable horses. Unfortunately, a large percentage of horses auctioned off in the US are exported to Mexico or Canada for slaughter. They are transported abroad because killing horses for human consumption is illegal in America. The charity saves many equines by purchasing them at auctions. "These anima
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-08   420 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-08

Unconditional Animal Angels

00:12:07
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ

Unconditional Animal Angels

Today we would like to share some amazing stories of animals who have helped their human or animal friends because of their unconditional love. In the early hours of December 31, 2019, the Victoria bushfires moved in towards the tiny town of Corryong, while the rest of the world was ready to welcome in the new year. As fire and smoke engulfed the area, Patsy, a border collie mix, quickly sp
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-02-05   716 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ: ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵਸ਼ਿੰਦੇ
2021-02-05

Shining World Compassion Award Recipient: Tom Justyniarski’s Pedagogy of Love

00:18:28
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ

Shining World Compassion Award Recipient: Tom Justyniarski’s Pedagogy of Love

Today we are delighted to introduce Mr. Tom Justyniarski, Polish author and educator who imparts the noble ideals of love, empathy and respect among children for our animal friends. Mr. Justyniarski is the author of 11 acclaimed storybooks for children of Poland. Based on the true story of Betty, a dog in his younger life, “Dogs’ Worries” won the award from Poland’s Ministry of Education and is in
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-03   541 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਚਮਕਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ
2021-02-03

Compassion for All Equines: Horse Plus Humane Society, Part 1 of 3

00:10:21
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ

Compassion for All Equines: Horse Plus Humane Society, Part 1 of 3

Today we meet some of the wonderful people at Horse Plus Humane Society, located in the state of Tennessee in the United States. It is the world's largest animal welfare organization for horses, and since 2003 has saved over 6,500 horses from going to slaughter by rescuing and adopting them into lifelong homes. Tawnee Preisner is the vegan founder and president of Horse Plus Humane Society.
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-01   359 ਦੇਖੇ ਗਏ
ਭਲੇ ਲੋਕ, ਭਲੇ ਕੰਮ
2021-02-01
ਐਪ
ਸਕੈਨ ਕਰੋ ਕਿਉ ਆਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਰੋ ਸਹੀ ਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਡਾਓਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ
ਆਈਫੋਨ
ਐਂਡਰੌਏਡ