ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
1 - 20 ของ 292 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
ถ้อยคำแห่งปัญญา
คำบรรยาย :

ประสบการณ์ในจิตสำนึกจักรวาล : คัดมาจากอัตชีวประวัติของโยคีโดยบรมหรรษา โยคะนันดา ตอนที่ 1 ของ 2

00:22:13

ประสบการณ์ในจิตสำนึกจักรวาล : คัดมาจากอัตชีวประวัติของโยคีโดยบรมหรรษา โยคะนันดา ตอนที่ 1 ของ 2

“ความสุขท่วมท้นดั่งห้วงมหรรณพ สงบฝั่งเวิ้งว้างแห่งวิญญาณฉัน พระจิตของพระเจ้า ฉันตระหนักในปิติไม่สิ้นสุด กายพระองค์คือสสารแห่งแสง อันนับไม่ถ้วน จักรวาลทั้งหมด สว่างเรืองรอง ดั่งเมืองเห็นแต่ไกลยามค่ำคืน เปล่งแสงอยู่ใน ตัวตนอนันตกาลของฉัน”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-12-02   1665 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-12-02

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Questions and Answers, Part 4 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

00:31:32

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Questions and Answers, Part 4 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

Because the real transmission doesn’t need language - and then you will be awakened. Your spiritual wisdom opens and you might see the (inner Heavenly) Light and hear the Self-Nature. Like the Buddha said, “Listen inward, listen to your Self-Nature.” Or, like in the Bible, it says, “the Word of God.” These Lights from Heaven or from Buddha’s Land and the melodious teaching from Heaven or from Buddha’s Land, it is our own Self-Nature, and that will make us wiser and freer each day. And then, more and more we will rely on our Self-Nature and our Self Master inside, and the outside Master is only standing by and helping.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-05-30   3640 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-05-30

ประสบการณ์ในจิตสำนึกจักรวาล : คัดมาจากอัตชีวประวัติของโยคีโดยบรมหรรษา โยคะนันดา ตอนที่ 2 ของ 2

00:22:17

ประสบการณ์ในจิตสำนึกจักรวาล : คัดมาจากอัตชีวประวัติของโยคีโดยบรมหรรษา โยคะนันดา ตอนที่ 2 ของ 2

“ความสุขใหม่ตลอดกาลคือพระเจ้า พระองค์คือผู้เป็นนิรันดร เมื่อคุณ ปฏิบัติสมาธิมาตลอดหลายปี พระองค์จะนำพาคุณ สู่ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผู้เลื่อมใสดังเช่นคุณ ซึ่งค้นพบเส้นทางสู่พระเจ้า ไม่มีวันคิดฝันว่า จะแลกเปลี่ยนพระองค์ กับความสุขอื่นใด...”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-12-03   1650 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-12-03

Selection from the Holy Kitab-I-Aqdas of the Baha’i Faith: Paragraphs 112-150, Part 2 of 2

00:16:30

Selection from the Holy Kitab-I-Aqdas of the Baha’i Faith: Paragraphs 112-150, Part 2 of 2

Let none, in this Day, hold fast to anything save that which hath been manifested in this Revelation. Such is the admonition of the Lord, before and hereafter—an admonition. Naught shall avail you in this Day but God, nor is there any refuge to flee to save Him. Wish not for others what ye wish not for yourselves. “Lay not upon your souls that which will weary them and weigh them down, but rather what will lighten and uplift them, so that they may soar on the wings on the Divine verses towards the Dawning-place of His manifest signs; this will draw you nearer to God, did ye but comprehend.”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-01-19   1728 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-01-19

“The Three Questions” - An Inspirational Short Story by Leo Tolstoy, Part 2 of 2

00:14:38

“The Three Questions” - An Inspirational Short Story by Leo Tolstoy, Part 2 of 2

The king was happy to be so easily reconciled with his enemy, and he not only forgave him but promised to return his property and send his own physician and servants to attend him. “Remember then: there is only one important time – now. And it is important because it is the only time we have dominion over ourselves; and the most important man is he with whom you are, for no one can know whether or not he will ever have dealings with any other man; and the most important pursuit is to do good to him, since it is for that purpose alone that man was sent into this life.”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-07-20   3130 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-07-20

Supreme Master Ching Hai’s Book ”Secrets to Effortless Spiritual Practice,” Pages 174-199, Part 1 of 2

00:16:54

Supreme Master Ching Hai’s Book ”Secrets to Effortless Spiritual Practice,” Pages 174-199, Part 1 of 2

As long as we’re in the material world, every material thing affects us. That’s why we must take care to eat pure foods, foods that have less karmic burden, that have less suffering for our own sake. There are differences between people, not only between Master and disciples. Therefore, I’ve taught you to be frugal, not to be greedy and exceed your share. Do not spend more than you have. When it’s necessary, you can take and use. When it’s not, try not to. Otherwise we might get in trouble. Sometimes we might get sick, or get an incurable disease.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-07-17   2788 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-07-17

Selection from the Holy Kitab-I-Aqdas of the Baha’i Faith: Paragraphs 112-150, Part 1 of 2

00:15:52

Selection from the Holy Kitab-I-Aqdas of the Baha’i Faith: Paragraphs 112-150, Part 1 of 2

Say: Blessed is he who, at the hour of dawn, centering his thoughts on God, occupied with His remembrance, and supplicating His forgiveness, directeth his steps to the Mashriqu’l-Adhkár, and entering therein, seateth himself silence to listen to the verses of God, the Sovereign, the Mighty, the All-Praised. These verses draw hearts that are pure unto those spiritual worlds that can neither be expressed in words nor intimated by allusion. The liberty that profiteth you is to be found nowhere except in complete servitude unto God, the Eternal Truth.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-01-18   1978 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-01-18

Create a Permanent Heaven for Yourself and Later Generations , Part 1 of 4 March 3, 1992 , Singapore

00:27:53

Create a Permanent Heaven for Yourself and Later Generations , Part 1 of 4 March 3, 1992 , Singapore

We should generate always goodness, in thoughts, in deeds, and in speech in order to derive the goodness that we have sown. And the more we step into goodness, the nearer to goodness, the more we are merged into this Heavenly quality, the more we are near to Heaven. I think we can take the opportunity of our civilized communication system to broadcast what we know, to each other, in order to profit each other, in order to elevate our Earth’s mental consciousness into a higher level of understanding, in order to make our Earth into a Heaven. We have no need to immigrate into another planet or to Nirvana (the highest paradise) if we make our world become a paradise.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-08-26   2099 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-08-26

เพลงแห่งการตระหนักรู้ โดย ซองกาปา ตอนที่ 1 ของ 2

00:15:13

เพลงแห่งการตระหนักรู้ โดย ซองกาปา ตอนที่ 1 ของ 2

“ทีแรก ฉันแสวงหา การเรียนรู้ที่กว้างขวาง และแล้วคำสอนทั้งหมด ล้วนเริ่มด้วยการฝึก สุดท้าย ฉันฝึกปฏิบัติ ทั้งวัน ทั้งคืน อุทิศให้การเผยแพร่คำสอน อย่างเต็มที่! เมื่อคิดเรื่องนี้ ฉันโชคดีแค่ไหน ที่พบความสำเร็จ! ขอบคุณมาก โอ ปัญญาศักดิ์สิทธิ์อันล้ำค่า!”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-12-16   718 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-12-16

คำสอนของจวงจื่อ บทที่ 13 เต๋าแห่งสวรรค์ ตอนที่ 1 ของ 4

00:11:35

คำสอนของจวงจื่อ บทที่ 13 เต๋าแห่งสวรรค์ ตอนที่ 1 ของ 4

จวงจื่อ กล่าวว่า “ผู้ที่มีความเข้าใจ กระจ่างใสเหมือนแก้ว ในคุณธรรมของสวรรค์และโลก กล่าวได้ว่า เชื่อมต่อแล้วกับ “รากใหญ่” และ “ต้นตอใหญ่” ดังนั้น จึงกลมกลืนกับสวรรค์ แล้วถ้าผู้นั้นสามารถใช้มัน มาประนีประนอม และสร้างหลักการที่เสมอภาค กันทั้งหมดในโลก พวกเขาปรองดองกับผู้คน ผู้ที่ปรองดองกับผู้คน กล่าวได้ว่า มีความสุขแบบมนุษย์ ผู้ที่ปรองดองกับสวรรค์ กล่าวได้ว่า มีความสุขแบบสวรรค์”
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-12-04   628 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-12-04

The Only Criminal is Ignorance: Questions and Answers, Part 3 of 3 May 28, 1999, Prague, Czech Republic

00:33:36

The Only Criminal is Ignorance: Questions and Answers, Part 3 of 3 May 28, 1999, Prague, Czech Republic

The purpose of life is to know God. Ignorance is the only thing to be blamed for all these bad things that happen to us. Ignorance, not knowing God, that’s the only criminal in this world and any other world. Because if we are enlightened, if we know God, we will be so happy, so blissful that we could never do anything wrong, or very less likely to do things wrong because we are enlightened, we are wise, we know what’s right and what’s wrong. So the best thing I can offer you is enlightenment, more than gold, more than diamonds, more than anything that is so-called best in this world.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-06-29   3546 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-06-29

Supreme Master Ching Hai’s Book ”Secrets to Effortless Spiritual Practice,” Pages 174-199, Part 2 of 2

00:18:14

Supreme Master Ching Hai’s Book ”Secrets to Effortless Spiritual Practice,” Pages 174-199, Part 2 of 2

Always try to stay positive. Say positive things and do positive things as much as you can. Protect yourself, and then you create a wonderful house, a movable house, so that everywhere you go, you take Light, good energy, good vibrations. When we’re in the “winter of spiritual cultivation,” even if we make mistakes, regress in our practice, or lose faith, we should just forgive ourselves. If possible, we should quickly get some “tonics”! For example, we can attend retreats, go to see Master and meet initiates more often, go to group meditation more, read more of Master’s books or listen to Her tapes and so on.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-07-18   2650 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-07-18

สันติสุขภายในมาจากไหน?

00:31:46

สันติสุขภายในมาจากไหน?

Whether we are Buddhist or Christian, we could find the higher power, within ourselves. When we sit quietly in silence, there will be a lot of information, blessing, love, energies, pouring into our being. We will feel different after meditation. And the longer the period, and the longer we meditate, the wiser, the more peaceful we become. This is how the world will become peaceful, because peace begins with each and every individual. If everyone is peaceful, the world has no war, no conflict. Peace will be made when we are peaceful inside.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-10-23   736 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-10-23

สันติสุขภายในมาจากไหน? ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

00:31:43

สันติสุขภายในมาจากไหน? ตอนที่ 2 ของ 3 ตอน

สวรรค์อยู่ภายในตัวเรา ความปิติ ความสุข นิพพาน ล้วนแต่อยู่ภายในตัวเรา หลายคนพบมันแล้ว หลายคนได้รับความสุขนี้แล้ว พวกเขาไม่ต้องรอให้ตายก่อน ถึงจะไปสวรรค์ หรือถึงจะไปนิพพาน พวกเขามีความสุขนี้แล้วตอนนี้ มันมีวิธีมากมาย ที่จะค้นหาสวรรค์หรือนิพพาน แต่ฉันเชื่อว่า วิธีที่ดีที่สุด ปลอดภัยที่สุด และเร็วที่สุด คือธรรมวิถีกวนอิม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-27   839 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-27

Selection from Yoga Sutras of Patanjali: Book I & II, Part 2 of 2

00:18:48

Selection from Yoga Sutras of Patanjali: Book I & II, Part 2 of 2

The pain-bearing obstructions are- ignorance, egoism, attachment, aversion, and clinging to life. Restraint (Yama), binding observance (Niyama), posture (Asana), regulation of breath (Pranayama), abstraction and sense-withdrawal (Pratya hara), concentration (Dharana), contemplation (Dhyana) and perfect meditative absorption (Samadhi) are the eight limbs of yoga. Of these, non-violence (Ahimsa), non-stealing (Asteya), continence (Brahmacharya) and non-possessiveness (Aparigraha) are the five forms of restraint (Yamas). These, unbroken by time, place, purpose, and caste, are (universal) great vows. Pratyahara, abstraction or dissociation, is the disjoining of the sense-organs from their respective objects, assuming, as it were, the nature of the mind itself. Thence comes supreme control of the senses.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-05-15   2570 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-05-15

The Universal Prayer – A Poem by Victor Hugo

00:11:34

The Universal Prayer – A Poem by Victor Hugo

Oh, day! with toil, with wrong, with hatred rife; Oh, blessed night! with sober calmness sweet, The sad winds moaning through the ruined tower, The age-worn peasant, the sheep’s sad broken bleat – All nature groans oppressed with toil and care, And wearied craves for rest, and love, and prayer. At eve the babes with angels converse hold, While we to our strange pleasures make our way, Each with its little face upraised to heaven, With folded hands, barefoot kneels down to pray, At selfsame hour with selfsame words they call On God, the common Father of them all.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-07-31   2008 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-07-31

คัดจากวรรณกรรม คีตาญชลี โดย รพินทรนาถ ฐากูร ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

00:11:42

คัดจากวรรณกรรม คีตาญชลี โดย รพินทรนาถ ฐากูร ตอนที่ 2 ของ 2 ตอน

“นี่คือคำอธิษฐานของฉันถึงพระองค์ พระเจ้า – โปรดทุบ ตี ที่รากเหง้าความอนาถา ในหัวใจฉัน ให้ความเข้มแข็งฉันทีละน้อย เพื่อแบกรับความสุขและทุกข์ของฉัน ให้ความเข้มแข็งฉัน เพื่อการรับใช้ด้วยรักของฉันเกิดผล ให้ความเข้มแข็งฉัน เพื่อไม่ปฏิเสธคนยากจน หรือคุกเข่าแก่ อำนาจหยิ่งผยอง ให้ความเข้มแข็งฉัน เพื่อยกระดับจิตคิดของฉัน เหนือสิ่งไร้สาระรายวัน และให้ความเข้มแข็งฉัน เพื่อยินยอมมอบความเข้มแข็งนั้น แด่เจตจำนง
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-30   804 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-11-30

“The Three Hermits” – A Spiritual Short Story by Tolstoy, Part 2 of 2

00:14:19

“The Three Hermits” – A Spiritual Short Story by Tolstoy, Part 2 of 2

We welcome you to enjoy this interesting selection from Tolstoy's Short Story – The Three Hermits (continued). The three hermits running upon the water, all gleaming white, their grey beards shining, and quickly approaching the ship. All three as with one voice, began to say: "We have forgotten your teaching, servant of God. Teach us again." The Bishop crossed himself, and leaning over the ship's side, said: "Your own prayer will reach the Lord, men of God. It is not for me to teach you. Pray for us sinners." Then the Bishop bowed low before the old men; and they turned and went back across the sea. And a light shone until daybreak on the spot where they were lost to sight.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-09-28   953 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-09-28

From the Book of Enoch: The Book of Parables – Selection from the Second Parable, Part 1 of 2

00:15:20

From the Book of Enoch: The Book of Parables – Selection from the Second Parable, Part 1 of 2

The book of Enoch is an ancient Jewish apocalyptic religious text, which describes the intensity Of the Antediluvian (pre-Flood) time period. “This is the Son of Man who has righteousness and with whom righteousness dwells. He will reveal all the treasures of that which is secret.” And in that place I saw an inexhaustible spring of righteousness and many springs of wisdom surrounded it, and all the thirsty drank from them and were filled with wisdom, and their dwelling was with the Righteous and the Holy and the Chosen. For in His Name they are saved and He is the one who will require their lives.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-07-15   3204 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-07-15

Perceive the Truth by Inner Wisdom, Part 1 of 5 April 21, 1993, Geneva, Switzerland

00:27:04

Perceive the Truth by Inner Wisdom, Part 1 of 5 April 21, 1993, Geneva, Switzerland

After we reach the Truth inside, we have both virtues and beauty. All that we like to cultivate for a great gentleman, we will find after we realize the Truth. And it’s nothing that we could describe about the Truth, except when we perceive it, we will be changed into oneness with this Truth. And then we will be living a life of Truth, beauty and virtue. The life of Jesus, the life of Buddha, the life of Lao Tzu and all the other great Masters since ancient times. Because within us, there is the Kingdom of God, there is God Hirmself, because God has made man in Hiers own image. Therefore, we have the almighty power.
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-07-22   2616 รับชม
ถ้อยคำแห่งปัญญา
2019-07-22
<1234567...15>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย