การเป็นวีแกนกำลังเพิ่มมากขึ้นในยุคสมัยใหม่นี้ ความคิดด้านโภชนาการและข้อมูลเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเป็นที่ต้องการอย่างมาก คุณจะได้เห็นข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ต่าง ๆ แบ่งปันโดยมืออาชีพ และผู้ฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ จากทุกพื้นเพ

ช่องนี้จะมุ่งเน้นวิธีการต่าง ๆ ของการชำระล้างและสวัสดิภาพของร่างกาย จิตใจ และวิญญาณของเรา ผ่านการกินอาหาร กีฬา และอื่น ๆ อีกมาก

สำรวจช่องทีวี

Cultivating Good Health: Lessons from China’s Dragon Boat Festival

00:17:26
การใช้ชีวิตสุขภาพดี

Cultivating Good Health: Lessons from China’s Dragon Boat Festival

During the Dragon Boat season, it is traditionally a time in China to develop balance and harmony between the mind, body, and nature to build up disease resistance to ensure wellness over summer. According to Traditional Chinese Medicine theories, we must refrain from doing three things to maintain good health when the yang energy is at its peak. First, we must abstain from raw and cold foods in the evening, as they are hard to digest. Second, we should not take cold water baths. Our sweat glands and skin pores are open in the hot summer months. Taking a cold shower will make our body vulnerable to cold air, leading to an imperceptible loss of our yang energy. Third, we should not sleep exposed to the cold air at night.
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-06-07   1286 รับชม
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-06-07

Live Simply to Be Free

00:15:49
การใช้ชีวิตสุขภาพดี

Live Simply to Be Free

In today’s program, we will discuss the wisdom of living a quiet and humble life,ways to lead such a lifestyle and highlight the untold benefits simplicity brings us. We’re brainwashed by society into believing that an abundance of material things will give us long-lasting happiness and peace of mind. However, the sages and wise persons of the past and present have shared with our world a much different perspective. Albert Einstein, often regarded as the greatest scientist of the 20th century, perceptively wrote: “ A calm and modest life brings more happiness than the pursuit of success combined with constant restlessness.”
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-04-27   1638 รับชม
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-04-27

Vegan Peranakan Teochew Delicacies for Father’s Day Special, Part 1 of 2 – Nasi Ulam (Nyonya Herb Rice) & Nyonya Hericium Mushroom Curry

00:26:02
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

Vegan Peranakan Teochew Delicacies for Father’s Day Special, Part 1 of 2 – Nasi Ulam (Nyonya Herb Rice) & Nyonya Hericium Mushroom Curry

Peranakans are descendants of Chinese settlers who came to Indonesia, Malaysia, Singapore, and Southern Thailand between the fifteenth and seventeenth century. Their legacies contribute immensely to a richly diversified Singapore identity and culture. Peranakan cuisine, also known as Nyonya cuisine, is one of these legacies. This unique and popular cooking style, developed from the combined vibrant inspirations of both Chinese and various traditions from this region.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-09   1349 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-09

Cultivating Good Health: Lessons from China’s Dragon Boat Festival

00:17:26
การใช้ชีวิตสุขภาพดี

Cultivating Good Health: Lessons from China’s Dragon Boat Festival

During the Dragon Boat season, it is traditionally a time in China to develop balance and harmony between the mind, body, and nature to build up disease resistance to ensure wellness over summer. According to Traditional Chinese Medicine theories, we must refrain from doing three things to maintain good health when the yang energy is at its peak. First, we must abstain from raw and cold foods in the evening, as they are hard to digest. Second, we should not take cold water baths. Our sweat glands and skin pores are open in the hot summer months. Taking a cold shower will make our body vulnerable to cold air, leading to an imperceptible loss of our yang energy. Third, we should not sleep exposed to the cold air at night.
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-06-07   1286 รับชม
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-06-07

Chinese Dragon Boat Festival Delicacy: Savory Vegan Yolk Zongzi & Five-Colored Bean Zongzi with Sweet Osmanthus Syrup

00:26:05
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

Chinese Dragon Boat Festival Delicacy: Savory Vegan Yolk Zongzi & Five-Colored Bean Zongzi with Sweet Osmanthus Syrup

It is our honor to have this opportunity to share with you an ancient Chinese tradition, the Dragon Boat Festival, which has been around for more than 2,300 years and takes place on the fifth day of the fifth lunar month. During the festival, traditional customs include Dragon Boat races, hanging calamus or wormwood over doors to repel insects, children wearing five-colored string bracelets for blessings, and most important of all is zongzi. It is made with glutinous rice using a variety of fillings, wrapped in a leaf either as a pillow or four-cornered shape, and tied with plant-based or cotton twine.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-02   1989 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-06-02

Papua New Guinta receives earthquake relief supplies

00:01:08
ข่าวเด่น

Papua New Guinta receives earthquake relief supplies

ข่าวเด่น
2019-05-31   413 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-31

Healing through Moving:Wellness Exercises Can Enhance Your Health

00:18:47
การใช้ชีวิตสุขภาพดี

Healing through Moving:Wellness Exercises Can Enhance Your Health

Fortunately, there is good news for those who have experienced adverse effects from pain medications and are looking for alternatives to pain relief. For people who prefer natural healing, a list of options proven to be helpful include tai chi, Qigong, and yoga for movement-based therapies, ginger and turmeric for herbal remedies and meditation for mind-body medicine. Treatment that involves physical manipulation includes osteopathy and chiropractic. The advantage of movement-based therapies is that they can be done almost anywhere, at any time, and are free.
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-05-31   1314 รับชม
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-05-31

The Vegan Science YouTuber - Mic the Vegan, Part 2 of 2

00:10:52
คนดังวีแกน

The Vegan Science YouTuber - Mic the Vegan, Part 2 of 2

We see the map, the Google Trends and you can see the interest going up in virtually every country that you look at that uses the word vegan. It’s a massive trend. And so over time l think more and more people will do it, it’ll become more mainstream. I mean it’s a very selfless thing to be interested in being better for the animals. And then especially foe me, it’s also about health too, so being caring about yourself enough to try and be healthier is huge because, it’s kind of a hard thing to look at and say I can, if l really love myself then l should be eating food that’s healthier.
คนดังวีแกน
2019-05-30   2180 รับชม
คนดังวีแกน
2019-05-30

Japan introduces robot helpers for 2020 Tokyo Olympics

00:01:01
ข่าวเด่น

Japan introduces robot helpers for 2020 Tokyo Olympics

ข่าวเด่น
2019-05-30   47 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-30

Northern Cardinal Carl tip for dusting TV and Blinds

00:00:36
ข่าวเด่น

Northern Cardinal Carl tip for dusting TV and Blinds

ข่าวเด่น
2019-05-30   48 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-30

European research find shift toward plant protein would feed growing population

00:01:00
ข่าวเด่น

European research find shift toward plant protein would feed growing population

ข่าวเด่น
2019-05-29   176 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-29

Pygmy Marmoset Pomo tip for remove ink on the skin

00:00:42
ข่าวเด่น

Pygmy Marmoset Pomo tip for remove ink on the skin

ข่าวเด่น
2019-05-29   41 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-29

Benjamin Timmler, ”The Little Green Guy”

00:17:23
คนดังวีแกน

Benjamin Timmler, ”The Little Green Guy”

Benjamin Timmler, a teenager, from Hof in Bavaria, Germany, wrote a vegan cookbook called “Grün Kerlchen” or “The Little Green Guy” at age of 14. What started as a school project, made its way onto a crowdfunding platform so that more people could benefit from not only the recipes, but the message behind the book, which is to love and care for animals, the environment and ourselves. Whoever made a contribution to help with the publication of the vegan cookbook received a printed version of it. Now 15 years old, Benny is a committed veganism advocate and we are honored to share with you his story.
คนดังวีแกน
2019-05-28   1313 รับชม
คนดังวีแกน
2019-05-28

Angels’ Delightful Heavenly Raw Vegan Chocolate Cheesecake

00:18:20
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

Angels’ Delightful Heavenly Raw Vegan Chocolate Cheesecake

In recent years, there has been a massive growth of raw vegan recipes including mouth-watering vegan desserts, made possible thanks to the internet and social media. As the name suggests, raw vegan recipes do not involve cooking, and the ingredients are commonly processed using a blender or similar kitchen appliances. Popular ingredients used include cashews, avocados, flaxseeds, dates, and the list go on. Today, Spanish vegan actress Esther Mendez, who has worked very closely with the famous Spanish film director Antonio Hernandez, and her beloved daughter, Amor de Dios, who is vegan since birth, will show us how to prepare the Angels’ Delightful Heavenly Raw Vegan Chocolate Cheesecake.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-05-26   1760 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-05-26

Gastroenterologist Dr. Fredric Weiss on Plant-Strong Eating, Part 2 of 2

00:15:45
การใช้ชีวิตสุขภาพดี

Gastroenterologist Dr. Fredric Weiss on Plant-Strong Eating, Part 2 of 2

A change from the basic diet of most people in America to a plant-based diet will oftentimes eliminate the elevation of fats in blood sugar, and it will eliminate the fat in the liver. And I think that eliminating animal protein, animal fat, has been definitely shown to reduce cardiovascular disease, would obviously also reduce other kinds of disease. Politically, I think at some point the dairy industry and the beef industry have to really be put in their place. Just like the cigarette industry has been forced to say these products cause cancer. And I think the same thing has to be mentioned by both of those industries.
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-05-25   2046 รับชม
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-05-25

Australian state takes decisive measures for public health

00:01:03
ข่าวเด่น

Australian state takes decisive measures for public health

ข่าวเด่น
2019-05-24   677 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-24

Danish research finds growing up in nature contributes to mental clarity as adults

00:01:05
ข่าวเด่น

Danish research finds growing up in nature contributes to mental clarity as adults

ข่าวเด่น
2019-05-23   742 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-23

The Vegan Science YouTuber - Mic the Vegan, Part 1 of 2

00:11:05
คนดังวีแกน

The Vegan Science YouTuber - Mic the Vegan, Part 1 of 2

Mike Dearborn, a successful American vegan science writer and YouTuber. Mic the Vegan has over 305,000 subscribers to his YouTube Channel, and his videos have been viewed over 27 million times. Through his channel, Mike provides viewers with a variety of videos covering topics ranging from the health effects and nutritional benefits of a vegan diet, the environmental impacts of eating animal products, to questioning the ethics of our food choices, all backed by scientific evidence. Mic the Vegan, which is a YouTube channel which is all about the best science and the best sort of evidence for various vegan arguments.
คนดังวีแกน
2019-05-23   2053 รับชม
คนดังวีแกน
2019-05-23

International healthcare professionals to cooperate on childhood cancer research

00:01:11
ข่าวเด่น

International healthcare professionals to cooperate on childhood cancer research

ข่าวเด่น
2019-05-21   747 รับชม
ข่าวเด่น
2019-05-21

A History of Veganism – Part 4 of 4: Advent of the Vegan Movement

00:19:44
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง

A History of Veganism – Part 4 of 4: Advent of the Vegan Movement

In previous episodes, we learned that the cornerstone of major spiritual faiths and philosophies of the world is benevolence towards all beings, including our animal co-inhabitants. The concept of animal rights, however, was not treated explicitly until respected English philosopher Henry Salt published his 1894 classic, "Animals' Rights - Considered in Relation to Social Progress," in which the erudite social reformer expressed his hope for an end to animal mistreatment.
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-05-21   1784 รับชม
วีแกน: การใช้ชีวิตที่สูงส่ง
2019-05-21

Raw Aulacese (Vietnamese) Vegan Salad & Pickled Veggies Appetizer

00:27:22
ของขวัญแห่งรัก

Raw Aulacese (Vietnamese) Vegan Salad & Pickled Veggies Appetizer

Supreme Master Ching Hai reminds us to live a meaningful Saint’s life with purity and compassion. She shares the art of cooking vegan cuisine so that we may bring a warm and loving atmosphere to our families and friends. This loving cuisine is not only nutritious and healthy, but also helps our consciousness to e harmonious with nature and filled with love for all beings. With heartfelt gratitude, we sincerely thank Supreme Master Ching Hai for sharing with us these wonderful vegetarian dishes and easy cooking tips. Supreme Master Ching Hai’s “Raw Aulacese (Vietnamese) Vegan Salad & Pickled Veggies Appetizer.”
ของขวัญแห่งรัก
2019-05-19   1817 รับชม
ของขวัญแห่งรัก
2019-05-19

Gastroenterologist Dr. Fredric Weiss on Plant-Strong Eating, Part 1 of 2

00:15:19
การใช้ชีวิตสุขภาพดี

Gastroenterologist Dr. Fredric Weiss on Plant-Strong Eating, Part 1 of 2

I have recently become acquainted with the importance of diet in treating the diseases that I treat. And so if we can somehow stem that by changing our diets and our exercise patterns, it will save us a lot of livers for patients who have congenital diseases or diseases that were certainly nothing to do with their diets or their lifestyle. Dairy, in particular, is a major cause of gas, belching, reflux, and abdominal pain. So, I think the dairy elimination can start to do wonders for patients who have upper gastrointestinal illnesses. Plant-based diets are hugely filled with fiber and nutrients that encourage water excretion by the colon.
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-05-18   2111 รับชม
การใช้ชีวิตสุขภาพดี
2019-05-18
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์