ค้นหาตามวัน
ตั้งแต่
ถึง
61 - 80 ของ 312 ผลลัพธ์
ตัวเลือก
ประเภท :
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
คำบรรยาย :

Vaisakhi: Celebrating the Sikh New Year in the Punjab

00:19:52

Vaisakhi: Celebrating the Sikh New Year in the Punjab

Vaisakhi, also known as Baisakhi, marks the Sikh new year. On this day, we celebrate the spring harvest tradition as well as the birth of the Sikh homeland in the Punjap region of India. In Hinduism, it marks the Goddess Ganga’s descent to Earth. In India, Hindu devotees visit temples and take ritual bath in the sacred Ganges, Jhelum, and Kaveri rivers. They believe that the sacred waters will wash their sins away. For thousands of years, the tradition of Vaisakhi has been celebrated as a festival for the harvesting of Rabi crops (winter crops) at springtime. On Vaisakhi day, village folk take to the fields in color attire and sing and dance. The reading aloud of scriptures, the chanting of hymns, music, the fairs, and the parades all form an inherent part of Vaisakhi celebrations.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-04-14   2922 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-04-14

Entering the New Era of Love

00:22:02

Entering the New Era of Love

Supreme Master Ching Hai has lovingly imparted the Quan Yin Method of meditation, empowering individuals to walk the path of enlightenment and return to their Original Selves. Supreme Master Ching Hai’s love for the world resulted in establishing Supreme Master Television, a global network. Her book “From Crisis to Peace” offers the most effective solution of adopting the eco-friendly vegan lifestyle to step into the flourishing new era of love. Reveal the existence of Ihôs Ku’, the Original Universe and the DIZ Divinenity Realm, the mightiest in the spiritual domain, along with other remarkable discoveries never heard before in human history.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-10-23   2921 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-10-23

Chin Fei Fong Marionette Theatre Troupe, Part 1 of 2

00:19:53

Chin Fei Fong Marionette Theatre Troupe, Part 1 of 2

The current term “Kuilei” in Taiwan (Formosa) refers to marionettes controlled by strings. In southern Fujian and Taiwan (Formosa), we call this art form “Jiali theatre.” In ancient times, marionette theatre was a performance art in royal Chinese courts. This kind of performance could only be watched by emperors or foreign guests in royal courts. Later, it became popular among the common people. After this happened, people performed marionette theater to thank the gods. Performing marionette theatre for the gods or for the Jade Emperor was considered the most respectful of rituals.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-03-14   2917 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-03-14

Chin Fei Fong Marionette Theatre Troupe, Part 2 of 2

00:14:52

Chin Fei Fong Marionette Theatre Troupe, Part 2 of 2

Growing up in the Hand Puppet Troupe family, Mr. Xue Ying-yuang, he then organized the Chin Fei-Fong Marionette Theatre Troupe. Mrs. Zhang Xue-xiang, also learned this art form through her husband. “Clumsy Aunt Tigress.” In the play, a little tigress is a vegetarian, different from others in her family. She refuses to eat human children. Eventually, her mother has a change of heart and also becomes vegetarian. The play was well received by both children and parents. Now let’s watch.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-03-19   2904 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-03-19

Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 3 of 5

00:17:58

Lunar New Year Celebration with Our Association Members, Part 3 of 5

Our next program brought by a sister from China, is a classical solo dance-“Hundreds of Flowers Blooming”. Next is the combined performance of our Mongolian and Inner Mongolia initiates to present the song “Grateful Offering to Master”. The song was adapted from a very popular song in the 1970’s in Mongolia. The next performance is a traditional dance called “Paradise Island of Ultimate Bliss”, by the Bali center from Indonesia. This dance depicts the birds of paradise brilliant radiant feathers. This dance depicts the happiness when all living creatures coexist in love.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-02-05   2886 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-02-05

Entering Divine 2019 with Love and Gratitude, Part 2 of 2

00:14:20

Entering Divine 2019 with Love and Gratitude, Part 2 of 2

In Part 2 of our 2-part series, we are honored to present some touching stories from our Association members around the world as they share personal experiences from their spiritual journeys with our beloved Supreme Master Ching Hai. After three to four hours, when I sensed my body, I was completely changed. I was connected with the inexpressible Power, which has been nourishing each and every cell of the body; I could feel that process. There was divine bliss blessing my body. I felt like I was connected to some higher divine world, and receiving blessings from there. At that time, I felt Master's love very closely.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-12-31   2867 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-12-31

Celebrating Hanukkah – The Jewish Festival of Lights

00:17:10

Celebrating Hanukkah – The Jewish Festival of Lights

Hanukkah is observed on the 25th day of the third month in the Hebrew lunar calendar. The word Hanukkah means “dedication,” which refers to the rededication of the Jewish Temple in Jerusalem in the year 165 BCE in the Hebrew calendar. At one point, the sacred temple had fallen into ruin. The Jewish people repaired the whole structure. After the restoration was completed, they dedicated it to God once again. There was only a small container of pure olive oil sufficient to light the menorah for only one night, but it stayed alight for eight straight nights! The sages of the Jewish faith appointed these eight days for an annual celebration. Hanukkah is called the Festival of Lights, to symbolize the triumph of light over darkness.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-12-05   2849 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-12-05

Spiritual Women in a Professional World, Part 1 of 2

00:13:54

Spiritual Women in a Professional World, Part 1 of 2

We have the honor of introducing two distinguished women from very different domains in society, who are successful in both their professional and spiritual lives. Marianne Chao, a famous attorney and vegan in Taiwan (Formosa);as are her skills as a lawyer in international commercial dispute resolution. Ms.Xuan Nguyen from Au Lac, also known as Vietnam. A vegan and respected mechanical and electrical engineer. They are each looked up to as dedicated senior-level professionals in their respective fields. Moreover, they both use their expertise as a tool to help make the world a better place.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-08-03   2818 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-08-03

A Tribute to Creative Souls: International Artist Day, Part 1 of 2

00:17:17

A Tribute to Creative Souls: International Artist Day, Part 1 of 2

April 3rd, International Artist Day. A day of celebration and appreciation. A day of love and honor in the names of all of the wonderful artists, poets, writers, painters, actors, actresses, singers, musicians, composers, film & theatre directors, choreographers, entertainers etc., in every field, who lighten up our lives and soothe our hearts with their artistic talents. With deep appreciation and praise to all the unique and gifted artists who bring so much joy, happiness, peace and harmony to our world. May Heavens bless you all in your continuous, joyful, and noble work. We love you.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-04-02   2799 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-04-02

Six Paramitas Sutra -The Benevolent Holds No Hatred, Part 4 of 6

00:19:42

Six Paramitas Sutra -The Benevolent Holds No Hatred, Part 4 of 6

Princess is truly fortunate! It was this gentleman who jumped into the lake to rescue you. Father! He is the one who saved my life. His name is Wang Chang Fa. Since you saved my Princess, I forgive your rudeness. I also want to give you a great reward. I grant you the role of King’s personal bodyguard. I feel sorry for these poor maids who are about to lose their lives. To save my own life, I dare not seek a career in the government. Oh, I see. Wang Chang Fa. I have already spared the lives of those maids. From now on, you are my personal bodyguard. You must do your best to protect me. Yes, your Majesty!
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-07-25   2765 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-07-25

Korean Music - Traditional Meets Modern, Part 1 of 2

00:18:39

Korean Music - Traditional Meets Modern, Part 1 of 2

The acclaimed Mr. Hwang Ho-jun is Korea’s representative traditional music composer. He received the KBS (Korean Broadcasting System) Traditional Music - Composition Award in 2013. Mr. Hwang Ho-jun composed along with numerous other musical pieces for the National Dance Company of Korea as well as the National Gugak Center, National Changeuk Company of Korea, and National Orchestra of Korea. His works have also moved beyond traditional music to creating several operas together with the Korea National Opera and Seoul Metropolitan Opera, and composing music for musicals, theatre, and even K-pop!
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-10-10   2733 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-10-10

Actor Andrew Byron, Performance Empathy and Insight

00:13:35

Actor Andrew Byron, Performance Empathy and Insight

Andrew Byron is a multi-lingual and mufti-talented vegan actor and writer. He was born into a bilingual family, where language was considered a gift, and he has diligently furthered his knowledge and talent through his studies. Andrew Byron has played a variety of roles on English television, in drama series, and in Hollywood films. Today, he shares with us his fascinating journey as an actor, talks about his inner awakening and becoming vegan, as well as how this has fueled his writhing career.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-09-14   2720 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-09-14

Touching Revelations of Blessed Anne Catherine Emmerich, Part 2 of 2

00:17:04

Touching Revelations of Blessed Anne Catherine Emmerich, Part 2 of 2

In 2004, Anne Catherine was beatified by His Holiness Pope John Paul II, became known as Blessed Anne Catherine. Anne Catherine was given the gift to look into the minds and hearts of others. She experienced all the events which are reported in the Bible. Blessed Anne Catherine was ordered from within to tell everything revealed to her. In her visions, Blessed Anne Catherine often saw herself as a child of five or six of age. She asked her angel what it meant, and he replied :”if you were not really a child, that could not happen.”
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-08-26   2683 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-08-26

Sanskrit, the Divine Language: Interview with Dr. Vagish Shastri

00:22:16

Sanskrit, the Divine Language: Interview with Dr. Vagish Shastri

Sanskrit is the earliest attested Indo-Aryan language and the primary language of whorship in Hinduism and Buddhism. Today, it is still one of the “22 scheduled languages” of India. Indian sciences, depend upon the Sanskrit language. Sanskrit is a really musical language. Sanskrit is also a Divine language. Dr. Vagish Shastri is one of the world’s foremost authorities on the Sanskrit language. Dr. Shastri named the method he had accquired the “Vagyoga Mnemonic Method.” It is based on what he calls the natural law, the eternal principles which exist in nature itself. Through natural law you can learn the whole Sanskrit. Now Sanskrit is child’s play, you can learn it easily.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-07-27   2676 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-07-27

Korean Music - Traditional Meets Modern, Part 2 of 2

00:20:54

Korean Music - Traditional Meets Modern, Part 2 of 2

In 2009, Mr. Hwang Ho-jun held a special concert for the Supreme Master Ching Hai at the “ Save Our Earth” conference held in Korea. The gifted composer shares how having a wife and a mother who are both devoted desciples of Supreme Master Ching Hai inspired this magnificent musical production. “I also witnessed how my family has changed spiritually and physically into clear minded people through being vegan. And they have always relayed that positive energy emitted through clear mind and body. It personally impressed me. So, I composed my music with that touch.”
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-10-17   2666 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-10-17

Rapa Nui National Park, Easter Island: A Journey through an Ancient and Extraordinary Culture - Part 2 of 2

00:12:06

Rapa Nui National Park, Easter Island: A Journey through an Ancient and Extraordinary Culture - Part 2 of 2

Far out in the southeastern Pacific Ocean, there exists an enigmatic and isolated island, one of the most remote inhabited islands on the planet. Amidst its tranquil, rolling green hills and bluffs that overlook the majestic sea, hundreds of enormous stone heads can be seen silently overlooking this secluded land, a true wonder to behold. Here is Rapa Nui, also known as Easter Island.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-01-23   2663 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-01-23

The Rila Monastery: Exploring Bulgaria’s Historical and Spiritual Gem

00:17:22

The Rila Monastery: Exploring Bulgaria’s Historical and Spiritual Gem

The Monastery of Saint Ivan of Rila, famously known as the Rila Monastery, is the nation’s largest and most well-known Eastern Orthodox monastery. It served as a center for Bulgarian culture, history, art, and religion under the Ottoman rule. Today, it is a sacred place that continues to embody the spirit of the local people. In fact, in1983, the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) declared the Rila Monastery a World Heritage Site. The Rila Monastery sits nearly 1150 meters above sea level in the Nature Park of the southwestern Rila Mountains.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-11-28   2634 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-11-28

Spiritual Women in a Professional World, Part 2 of 2

00:12:53

Spiritual Women in a Professional World, Part 2 of 2

Two talented women share how spirituality has benefitted their professional lives. Marianne Chao, a distinguished lawyer in Formosa, and Xuan Nguyen an outstanding electrical engineer from Au Lac, also known as Vietnam. Both of whom also follow an ethical vegan lifestyle. Both of whom have found that their spiritual practice has given them many realizations within their professional lives. The key to success is her sincere desire to help others. To be vegan, meditate and everything will get better.
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-08-10   2622 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-08-10

Au Lac - A Holy Land with Great Destiny – Part 4 of 4

00:23:03

Au Lac - A Holy Land with Great Destiny – Part 4 of 4

Music plays a very important role in the inner life of Aulacese (Vietnamese) people. Apart from music, poetry has also contributed in elevating Aulacese art to a more brilliant level. Âu Lạc (Vietnam) is truly a country overflowing with blessings, but the greatest gift it has been bestowed is its spiritual heritage. You can see from the shape of the land that Âu Lạc is very special. There is the “S”-shape just like in the Tao symbol. Âu Lạc is the only country with this kind of shape!
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-07-31   2614 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2019-07-31

Church of the Nativity: The Sacred Birthplace of Beloved Lord Jesus Christ

00:21:36

Church of the Nativity: The Sacred Birthplace of Beloved Lord Jesus Christ

การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-12-24   2611 รับชม
การเดินทางผ่านดินแดนแห่งสุนทรียศาสตร์
2018-12-24
<1234567...16>Go to page
แอพ
สแกนโค้ดคิวอาร์ เลือกระบบโทรศัพท์ที่ถูกต้อง เพื่อดาวโหลด
ไอโฟน
แอนดรอยด์
คำบรรยาย