తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 20 ఆఫ్ 9933 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : అన్ని
తేదీ : అన్ని
క్రమీకరించు : తాజా
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 6వ భాగం

31:21

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 6వ భాగం

ఇది ప్రపంచానికి పాఠం: ఎప్పుడూ వెళ్ళకూడదు మరియు ఏదైనా దేశాన్ని ఆక్రమించుటకు. (అవును, మాస్టర్.) వివిధ ఆచారాలు ఉన్నాయి, వివిధ సంప్రదాయాలు, వివిధ భాషలు, అన్ని రకాల విభిన్న విషయాలు. అక్కడికి మీరు ఎందుకు వెళ్ళుతారు మరియు ప్రజలను అనుసరించమని బలవంతం చేస్తారు మీ జీవన విధానం లేదా మీ సంప్రదాయాలకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-17   409 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-17

The Bigger You Are in Society, the Humbler You Should Be, May 15, 2022

35:45

The Bigger You Are in Society, the Humbler You Should Be, May 15, 2022

On Sunday, May 15, 2022, during a work-related phone call with a Supreme Master Television team member, our Most Loving Supreme Master Ching Hai, kindly inquired about the team’s wellbeing and comfort, as She also readily gave insights on questions that the members had. (Master, French President Macron told President Zelenskyy to give up Ukrainian land to Russia, so that Putin is not too humiliated in order to have peace. Is it a good solution, Master?) …No! And if his people don’t mandate him, he cannot. He cannot give any piece, even one inch away. He has no right to do it. They voted for him, because they trusted him to protect their land. How can he give it to Russia even if he wanted to? Which he doesn’t. Because, by the way that the Ukrainian people fight to death like that, it’s clear like daylight that they don’t want Russia. …It’s not about the land that you can give away or not give away. It’s people who live in it as well. You can’t just sell your people to anybody who comes in using brutal force to snatch it. All these ephemeral empty names. How come people don’t learn from history or from the surrounding other examples? Arrogance and self-aggrandizement never served anyone, least of all the leaders. Leaders should be more careful all the time. You are tough when you have to be to handle some challenging situations. But you have to have humility in order to win people’s hearts. If you win only half of France, and the other half is still against you anyway, it’s already a precarious kind of ambiance. So, you should always be more humble and more realistic. More practical. More pliant in the international political field. Just because he won the election, that doesn’t mean much if he doesn’t show a good character. True leadership. Then people will lose faith in him and lose respect for him, that’s for sure. That’s the nature of humans. […] So, a president could not afford to be arrogant like that. The bigger you are in society, in the world, the more humble you should be. […] People don’t like snobbish men or women, whoever. (Senator Rand Paul of the US Senate opposed the US$40 billion aid package to Ukraine. Why would he do that, Master?) I wish I could give you all the answers in the world. But it doesn’t matter how I answer, humans must answer to themselves, about their own behavior and their own moral obligation as world citizens. And their own duty to protect this planet and their neighbors, including the animal-people. It’s not I alone that can do everything. They have to change. They have to use their willpower and free will to do good, to check up on themselves, clean up our society and be good neighbors. […] To hear more of Supreme Master Ching Hai’s invaluable thoughts on the situation of our world, as well as endearing stories about Her dogs, please tune in to Between Master and Disciples at a later date, for the full broadcast of this phone call.
ఫ్లై-ఇన్ వార్తలు
2022-05-16   2627 అభిప్రాయాలు
ఫ్లై-ఇన్ వార్తలు
2022-05-16

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 5వ భాగం

29:29

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 5వ భాగం

అహింస దీనికి సమాధానం. ఆపై అన్ని వ్యాధులు ఇక ఉండవు. యుద్ధం ఉండదు. కరువు ఉండదు ఇక అర్థమైంనదా. మరియు మహమ్మారి, ఏమైనా, మళ్లీ కనిపించదు. (అవును, మాస్టర్.) ప్రపంచం స్వర్గం అవుతుంది, స్వర్గం కావచ్చు. స్వర్గంగా మారడం చాలా సులభం.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-16   1171 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-16

గమనార్హమైన వార్తలు

35:05

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Kazakhstan provides compassionate medical assistance to Ukraine, World Health Organization warns most people are breathing polluted air, company in United States turning used cotton textiles into new fabric, survey concludes Syrian refugees in Turkey are happy and want to stay, Good Samaritans in Taiwan, also known as Formosa, enable large amount of lost cash to be returned to rightful owner, United States plant-based retail sales booming at an all-time high, and cordons to be placed on two beaches in Channel Islands to help save endangered bird-people.Kazakhstan assists Ukraine with much-needed medicine. The government of Kazakhstan has sent two planeloads of lifesaving medical supplies with an estimated value of US$2.2 million to Ukraine through Poland, as directed by His Excellency Kassym-Jomart Tokayev, President of Kazakhstan. The much-needed donation weighs an estimated 82 metric tons and includes 25 types of medicines that were mainly produced in Kazakhstan. Kazakhstan is a Shining World Leadership Award for Good Governance laureate. Our gratitude, Kazakhstan, for your compassionate and timely assistance to the faithful Ukrainians who are suffering so much from a senseless war. May the brutal violence stop immediately so our Ukrainian brothers and sisters can live in their peaceful country again, in Heaven’s wisdom. World Health Organization (WHO) warns most people are inhaling unhealthy air. In a report that was released in the lead-up to World Health Day on April 7, 2022, the WHO cautioned that 99% of the planet’s population is breathing air that exceeds internationally approved pollution limits. Moreover, people in low and middle-income countries are experiencing the most exposure to unhealthy air. Alarmingly, an estimated 4.2 million individuals lose their lives to outdoor air pollution annually, while 3.8 million fatalities are linked to household smoke released by filthy stoves and fuels. According to the WHO, inhaling particulate matter, especially PM2.5, could result in cardiovascular, cerebrovascular and respiratory diseases, while breathing in nitrogen dioxide is linked to respiratory conditions, particularly asthma, which could lead to medical emergencies and hospital admissions. To reduce air pollution levels, the WHO is calling for a speedy shift from the use of fossil fuels to clean power generation, among other measures. Many thanks for the important information, World Health Organization. For the well-being of everybody, may all countries swiftly switch to environmentally-friendly energy sources, in God’s Omniscience. Continue 2 make war: cuz u don’t even know how 2 spell civilization. Up next, company in United States turning used cotton textiles into new fabric. We would now like to thank the experienced clock technicians who repair clocks with a great deal of dexterity, often working on tiny gears and machinery. Please stay for more gladdening news on Supreme Master Television. Hallo, vibrant viewers, it’s Hana, a vegan personal trainer from the Hippo kingdom! Our life could be such a celebration if we just embrace the spirit of nobility and peace. And this, of course, includes all the beautiful beings on our planet. I have an exercise tip for you! Your posture is important in all your daily life activities. Your back may be hunched from sitting at a computer for long periods, but try to correct your posture when you are walking for exercise. Believe it or not, maintaining the proper posture while walking can not only help you go faster and longer but also prevent injury. Simply imagine there is a string pulling you up from the top of the head, thus lifting your spine. Your eyes should be facing forward and shoulders dropped down and back. Naturally swing your arms back and forth freely as you take light strides from heel to toe. Trust me, you’ll see you can move quicker and last longer on walks! Thank you and love you so much for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet for all of us humans and all co-inhabitants alike. And thanks for tuning in. Now, the weather around the world! United States-based company transforming cotton textile waste into new products. Evrnu has created a method to recycle cotton textile waste and turn it into a fabric which could replace 90% of the world’s commonly used textiles. The NuCycl r-lyocell material is made from 100% used cotton textiles and can be further recycled up to 10 times. It is just as strong as the original cotton and is created using a modification of the traditional lyocell manufacturing method. Evrnu is currently moving forward to enable tens of millions of metric tons of textile waste to renter the economy. Way to go, Evrnu, on your planet-protecting method to reuse our precious resources. In the goodness of the Providence, may we continue to shift towards green manufacturing and energy, as we create a world of peace for all. Turkish report finds most Syrian refugees in nation want to stay. A recent survey supported by UNHCR Turkey has found that 58% of the Syrian refugees in the country feel happy and would like to remain. Turkey currently hosts the largest number of displaced people in the world. It was also found that the Syrian refugees do not feel discriminated against or excluded, and between 2011 and 2021 almost 175,000 Syrians were granted citizenship. The rest have been given temporary protected status and will not be sent back against their will. All Syrian refugees in the nation have access to education, health care, social assistance and also the labor market. Turkey is a Shining World Leadership Award for Compassion recipient, and a laureate of five Shining World Leadership Awards for Compassion, a Shining World Leadership Award for Protection and a Shining Leadership Award for Good Governance. Kudos, Turkey, for your caring actions to support displaced Syrians. In the Blessings of Allah, may peace soon spread throughout the Earth as humanity lives together in loving cooperation. Strangers collect lost money and hand over to local police. Ms. Zhou from Taipei, Taiwan, also known as Formosa, is forever grateful to the Good Samaritans who helped recover almost all of the money that she thought she had lost. She was on the way home with a backpack full of banknotes that she borrowed from friends to start a business. Unfortunately, the backpack was not tightly secured and she unknowingly dropped it. The bag’s contents, including her identification documents, debit cards and about US$17,850 in notes scattered all over the street. Ten caring people tried to retrieve as much as possible and turned it all over to a local police station. A stranger called and informed her to contact the police to reclaim the lost money and documents. Congratulations, Ms. Zhou, for recovering your lost money! Thank you, Good Samaritans, for demonstrating true community spirit, in Buddha’s enduring guidance. Vegan: tested positive 4 a good, compassionate heart. Coming up, United States plant-based retail sales booming at an all-time high. Let’s take a moment to be grateful for prayer rooms in public spaces, where we can have a moment to get in touch with our true selves. We’ll return with more exciting news on Supreme Master Television. Welcome back to Noteworthy News – Significant News for a Calming World. United States plant-based retail sales soar. According to data from The Good Food Institute (GFI), the Plant Based Foods Association (PBFA), and natural product industry promoter SPINS, the total plant-based market in the United States was recently valued at a record US$7.4 billion. The unprecedented year of growth saw the category grow three times faster than total retail sales, despite the challenges of COVID-19 restrictions and supply chain disruptions. Vegan milk sales have increased by 33% over the past three years and totaled US$2.6 billion, while the vegan meat market expanded by 74% during that time period. Julie Emmett of PBFA commented, “The sustained rise in the market share of plant-based foods is remarkable and clarifies that this shift is here to stay.” Our appreciation, GFI, PBFA, and SPINS, for providing such exciting information. In Divine benediction, may the approach of a vegan world speed up in momentum so we may soon welcome its arrival. Cordons to be placed on beaches in Channel Islands to save bird-people in danger. Two beaches in Alderney of the Channel Islands, an archipelago off the coast of western Europe, will have four areas cordoned off to protect the endangered nesting Ringed Plover-people this summer from April to mid-August. The Alderney Wildlife Trust has advised the public to avoid these areas and to make sure their dog-person companions also do not disturb the vulnerable nesting bird-people. Although there are five breeding Ringed Plover couples on Alderney, only one or two of the pairs have previously successfully raised chicks. Alderney island remains the last nesting spot for the Ringed Plover-folk in the Channel Islands. Great news, Alderney Wildlife Trust. We appreciate all involved for your efforts to preserve this beautiful species. In Celestial grace, may all animal-people be cherished and cared for as precious beings on Earth. Looks like the joke of the day is ready to take us for a ride on the giggle roller coaster. Let’s hop on! It’s entitled “Good Bride.” It was finally Chrissy’s big wedding day. It was all she’d been hoping for. Her family and friends were all there. And there was a wide variety of delectable vegan dishes and desserts. So much so, that she was getting caught up in tasting all of the yummy vegan treats. Upon seeing this, the bride’s father said: “Sweetheart, don’t forget, you are not the one attending the wedding reception, you are just the bride.” ?! And now we have a heartline from Dasha in Kyiv, Ukraine: Greetings from Ukraine! When the war broke out in my country, there were many calls from different countries, from America, Canada, Mongolia, Germany, Poland, the Czech Republic, Romania, Hungary, and other countries. These calls flickered like flashlights in my life. These were calls from the disciples of Supreme Master Ching Hai, with support, offers of help and even invitations to come to them for temporary residence from the horrors of war. In my country, bombs are being blown up, houses are being destroyed, children, women, civilians and soldiers are being killed. And it is especially touching to realize that there are those who will help when it is so necessary. I realized that I am not alone, there are millions of us all over the planet, because compassion has no borders, love has no borders, cordiality has no borders – this is all that unites people and makes the world peaceful and happy. And the other day, humanitarian aid was organized and delivered from Poland and Germany, not only to us, but also to our cat-people. They ate a special vegan cat food for the first time and were very pleased. I pray for peace in the world and peace in Ukraine. I ask that the war end immediately. I asked Supreme Master Ching Hai to help in this. I asked that the mayor of Melitopol be released within two-three days. On the third day of my request, he was released – everyone saw it on television. This is a real miracle. I asked for the Chernobyl zone: I said, “My favorite Master, I ask the Russian troops to leave without a single shot, without casualties, to take away their military equipment and go away. I do not know how to do it right, but I beg it to happen, and as soon as possible, because in this area, it is dangerous not only for Ukraine but for the whole world, because there is radiation.” And so it happened as I asked. Again, a comparative miracle. When there is a connection, I call my mother (my mother is now in the occupation zone) and tell her about the news on Supreme Master TV. She always listened with interest for a long time and thanked Master for Her endless Love and sensitivity, and then my mother said, “Master Ching Hai, She is not simple, but a special Lady, because the blood of the Goddess flows in Her.” I am very pleased to hear this from her and I am proud of my mother for her conclusion. I have more private good news I want to share with you. My husband is a vegetarian, after watching Supreme Master TV, and maybe even my example worked, he said that from April 30 this year (2022) he will become a vegan! Wow! Glory to Master Ching Hai! Thank you to everyone who is not indifferent to Ukraine. Thank you to the Supreme Master Television team. Thank You, Supreme Master Ching Hai. May Her heart always shine like a diamond, and may the Heavenly Light always protect Her. Dasha from Kyiv, Ukraine Resolute Dasha, We are deeply touched by your heartline. In your desperate situation you have not lost faith in God and instead have kept positive and used the power of prayer to help bring about miracles in the world around you. We honor you and pray along with you for peace in strong Ukraine. May God’s Love and care be your shield and forever protect all in your admirable country, Supreme Master TV team P.S. We are pleased to send you this reply from Master: “Beloved Dasha, with all the Love in my heart, I embrace you in my arms with flowing tears for you and all the suffering people of your Land. May you and all on Earth soon know peace. The power of prayer is infinitely far greater than most people realize and can produce miracles! Continue to pray for your countrymen and women, for all to have peace soon. Love you and I am with you and your freedom-loving people. May God’s perfect Love touch your heart and the hearts of all your devoted Ukrainian co-citizens.” Turn vegan: awaken ur inner n outer beauty. We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal-people clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineThank you for your company on Noteworthy News. May radiant peace and happiness illuminate your life.
గమనార్హమైన వార్తలు
2022-05-15   186 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2022-05-15

A heartline from Ukraine: The power of prayer is infinitely far greater than most people realize and can produce miracles!

5:00

A heartline from Ukraine: The power of prayer is infinitely far greater than most people realize and can produce miracles!

Greetings from Ukraine! When the war broke out in my country, there were many calls from different countries, from America, Canada, Mongolia, Germany, Poland, the Czech Republic, Romania, Hungary, and other countries. These calls flickered like flashlights in my life. These were calls from the disciples of Supreme Master Ching Hai, with support, offers of help and even invitations to come to them for temporary residence from the horrors of war. In my country, bombs are being blown up, houses are being destroyed, children, women, civilians and soldiers are being killed. And it is especially touching to realize that there are those who will help when it is so necessary. I realized that I am not alone, there are millions of us all over the planet, because compassion has no borders, love has no borders, cordiality has no borders – this is all that unites people and makes the world peaceful and happy. And the other day, humanitarian aid was organized and delivered from Poland and Germany, not only to us, but also to our cat-people. They ate a special vegan cat food for the first time and were very pleased. I pray for peace in the world and peace in Ukraine. I ask that the war end immediately. I asked Supreme Master Ching Hai to help in this. I asked that the mayor of Melitopol be released within two-three days. On the third day of my request, he was released – everyone saw it on television. This is a real miracle.I asked for the Chernobyl zone: I said, “My favorite Master, I ask the Russian troops to leave without a single shot, without casualties, to take away their military equipment and go away. I do not know how to do it right, but I beg it to happen, and as soon as possible, because in this area, it is dangerous not only for Ukraine but for the whole world, because there is radiation.” And so it happened as I asked. Again, a comparative miracle. When there is a connection, I call my mother (my mother is now in the occupation zone) and tell her about the news on Supreme Master TV. She always listened with interest for a long time and thanked Master for Her endless Love and sensitivity, and then my mother said, “Master Ching Hai, She is not simple, but a special Lady, because the blood of the Goddess flows in Her.” I am very pleased to hear this from her and I am proud of my mother for her conclusion.I have more private good news I want to share with you. My husband is a vegetarian, after watching Supreme Master TV, and maybe even my example worked, he said that from April 30 this year (2022) he will become a vegan! Wow! Glory to Master Ching Hai! Thank you to everyone who is not indifferent to Ukraine. Thank you to the Supreme Master Television team. Thank You, Supreme Master Ching Hai. May Her heart always shine like a diamond, and may the Heavenly Light always protect Her. Dasha from Kyiv, Ukraine Resolute Dasha, We are deeply touched by your heartline. In your desperate situation you have not lost faith in God and instead have kept positive and used the power of prayer to help bring about miracles in the world around you. We honor you and pray along with you for peace in strong Ukraine. May God’s Love and care be your shield and forever protect all in your admirable country, Supreme Master TV team P.S. We are pleased to send you this reply from Master: “Beloved Dasha, with all the Love in my heart, I embrace you in my arms with flowing tears for you and all the suffering people of your Land. May you and all on Earth soon know peace. The power of prayer is infinitely far greater than most people realize and can produce miracles! Continue to pray for your countrymen and women, for all to have peace soon. Love you and I am with you and your freedom-loving people. May God’s perfect Love touch your heart and the hearts of all your devoted Ukrainian co-citizens.”
హార్ట్ లైన్
2022-05-15   338 అభిప్రాయాలు
హార్ట్ లైన్
2022-05-15

మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్స్వ: జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 194 లో- శంభాల యొక్క రాజు యొక్క జోస్యం

24:43

మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్స్వ: జోస్యం స్వర్ణయుగం యొక్క పార్ట్ 194 లో- శంభాల యొక్క రాజు యొక్క జోస్యం

“Like a diamond glows the light on the Tower of Shambhala. He is there – Rigden-jyepo (Rudra Chakrin), indefatigable, ever vigilant in the cause of mankind. Distance does not exist for Him; He can instantaneously bring assistance to worthy ones.”In our last episode, we learned that the army that Rudra Chakrin (the King of Shambhala) leads would be a peaceful one – not senseless killers, but vanquishers of evil and ignorance. We also presented our conclusion that these prophecies describe the Great Master of our time, Supreme Master Ching Hai, and Her disciples, who participate in Master’s work by spreading the Dharma of compassion. Let’s now look for further evidence to confirm the true identity of the King of Shambhala! “Lama, if the great warriors are incarnated, will not the activities of Shambhala take place here on our Earth?” “Everywhere— here and in Heaven. All benevolent forces shall come together to destroy the darkness. Each one who will help in this great task shall be rewarded a hundred-fold and upon this very Earth, in this incarnation.” In this revelation recorded by the esteemed Russian writer Nicholas Roerich, we learn that everyone who helps Rudra Chakrin will be rewarded, even immediately, in this present life. This includes both the Shambhala King’s disciples and non-disciple helpers. “(I just wanted to tell You that Loving Hut, opening Loving Hut was the best thing that ever happened to me in this life.) Oh, thank you. Nice to hear. […] (We feel Your presence every day. And we’re only two people working there, but sometimes I feel like there are more hands than we can handle) Oh, really? (and there are extra hands helping us.) Yeah? (Yes.)” “(Several months ago, I volunteered to be a writer for Supreme Master Television.…The work makes me happy. I might be feeling exhausted from the day’s activities when I sit down to write. Yet, within minutes, my spirits begin to soar, and energy enters my body which is indescribable. By the time I finish, I feel elated, satisfied, and grateful for this most incredible opportunity to serve others without even leaving my home!” “Work for Supreme Master TV one hour, you gain 3,000 (spiritual merit) points. […] (Wow!) Recommend Supreme Master TV for one person to watch, gain 20,000 points. (Wow!) Write Heartlines even to Supreme Master TV, gain 3,000 points. […] Open vegan Loving Hut, gain 30,000 (spiritual merit) points per year; (Wow!) work for Loving Hut, earning money, gain 6,000 points; work in Loving Hut for food, gain 10,000 points. […] Help with designing or sewing S.M. design clothes, 1,000 points; […] help with designing jewelry, 2,000 to 3,500 points – these are per year. […] Work with Loving Food – that’s another company of ours – gain 2,000 points per year. […] But I don’t think any of you, or myself, ever thinks of gaining any merit while working for Supreme Master Television or going to help unfortunate people or anything of the like, right? We don’t think of merit at all. (Yes, Master.) Right.” “Our world is changing, and all due to everyone also. Not just us, not just you, but many people outside our group. […] I wish also all these groups, these organizations, these people, individuals who are sincerely and compassionately fighting for the weaker and less fortunate, such as the helpless, innocent animal-people, I do wish them also all the best. […] I wish them truly from all my heart that they will have the best position now and later in the better universe. And even here on this planet, they will get what they deserve. They will get respect, recognition; they will have success; they will be loved, worshipped, and supported, just like the way you are supporting me and supporting our ideal.” “(Oh…thank You so much, Supreme Master Ching Hai!) (There’s an energy coming out of that; that’s awesome, wow!) (This has so much meaning for me really, and I will share it with the team to give them strength.) (Thank You for Your compassion, thank You for Your thoughtfulness, and together, let’s make this world a better place.)”“His immeasurable riches are ready to aid all needy ones who offer to serve the cause of righteousness.” “(Supreme Master Ching Hai, thank You very much for this generous donation and for the award.) (This will change our lives.) (It will change the animals’ lives.) (It’s going to help us to continue to grow and change the lives of the animals and children.) (On behalf of the grandmas here, I would like to thank Supreme Master Ching Hai very much. I promise to try to do a very good job in order to repay Your kindness.) (And we will do justice to this award by continuing to do our best for the migrant workers. So, a very heartfelt thank You to Supreme Master Ching Hai and I hope She continues to bless us.)” Etc… “It’s not just the gift only, it’s the plaque and my writing, my praise to them, that give them blessing in their place as well. […] If they receive it, they have blessing. They have protection, to some extent. (Yes, Master.) Of course, if they believe me, then they will be also more protected, and more free after life. Higher level after life or free completely, it depends on how much faith they have.”What are some of the holy powers of the King of Shambhala?“Like a diamond glows the light on the Tower of Shambhala. He is there – Rigden-jyepo (Rudra Chakrin), indefatigable, ever vigilant in the cause of mankind. Distance does not exist for Him; He can instantaneously bring assistance to worthy ones.” “(Master, a sister initiate told me this. In Zhongli, the sister initiate had a neighbor who was over 80 years old. He died not long ago. But before he died, this sister showed him Master’s picture. Then he recalled that, forty or fifty years ago he was sent to Manila to serve in the Japanese army. Their ship sank into a very deep sea gorge. Then he saw Master’s transcendental body come to rescue him, saving him from the very deep sea, and bringing him up. Later, he finally found out that Master was the one in the picture on the cover of the Aphorisms book. He was very grateful to Master.)” “(When we almost got home, the car suddenly hit something, making a very loud sound, and it scraped on the road and was hurled into the cement embankment. When the car stopped, I was thrown out of the car. At that time, I thought it was the end of my life. So I talked to Master inside, ‘O God, I was initiated for only a few years, and must go so soon, I feel so regretful.’When I opened my eyes, I saw myself standing in a deep pit in between two giant sewers. Just a little bit over toward either side, I would have hit one of the sewers. I touched my arms, they were moving fine. I tried my legs, they weren’t hurt.At that time, people on both sides of the street crowded in to look down the pit. They said, ‘Wow, this woman isn’t dead, she’s all right. How strange! Falling into such a pit and still OK, still alive!’Then a fellow initiate in the car said that when the car’s windshield was shattered and my body flew out of it, there was a white light that surrounded me and I descended slowly. ‘My God.’ I felt relieved and thought, ‘I’ve escaped death and I am all right. How miraculous! Master must have saved me, otherwise, I could never survive with the whole body intact like this.’)” “(Back in 1981, I was in a very depressed mental and spiritual place, to the point where I saw no decision except to end my life. Someone had come by just when I was in the process and saved me and called the police, and took me to the hospital.While I was there, this incredible white Light came to me in my kind of sleep-awake state. And all the darkness in every part of my being receded and disappeared. This Woman came out of the Light and it was mostly Her eyes, came to me, and said, ‘You do not have the decision to take your life. When your time comes, it is God’s decision.’ Her love and Her warmth just healed me throughout my spirit, and it gave me hope.That was in 1981, and in 1999, I was introduced to Supreme Master Ching Hai. At that time I knew the eyes, because those eyes came to me back then. I knew that She was the one that healed me at that time, and allowed me to meet Her in real life.)”“(At the time of the incident, two sisters were about to cross the road when a white car suddenly rammed over at a speed of 120 kilometers per hour. Under the impact of the car, Sister Xiao Guang bounced into the air in front of her. When she fell, the car hit again. Sister Xiaoji was knocked out 10 meters away. …An examination showed that sister Xiao Guang had suffered a compression fracture in her lumbar vertebrae. The doctor said that surgery would not be necessary. Sister Xiao Ji had suffered only superficial injuries. Both sisters were hospitalized. To not worry her family, sister Xiao Ji telephoned her husband the following day and told him that she had to be away from home for a few days. Her husband then asked, ‘Did you have a car accident? Last night I dreamt that you two were hit by a white car. But at that moment, a white Light body stopped the car with both hands and that’s why you’re OK. It must have been Master who saved you!’ …Even the hospital’s head physician called sister Xiao Guang ‘Ms. Buddha,’ for throughout his 30-year medical career he had never seen anyone sustain such minor injuries from such a serious car accident.)” “(I have a friend whose younger brother was seriously depressed. Without eating and drinking, he locked himself in his room and turned off the lights. I called him and he said that there was some energy that came and made him very scared. Then I sent him some of Master’s songs and lectures and advised him to watch them and sincerely ask Master for help.A few days later, he told me that he saw a very bright Light and Master came to him. She carried a staff and introduced Herself as a daughter of God. His own body was glowing. He felt Master lifting his body up high and saying, ‘You are not of this world. You have to lift yourself up.’ Since then, he has felt very light. All the burdens of his life disappeared and he now feels happy. He has been vegan for several years now.)”“(Hallo to the Savior of the world, dear Master. My brother is one of Master’s [non-initiate] followers who is a vegetarian. It was 2016. He was a driver during the last war in Iraq. He was carrying a photo of Master with him, and always prayed for [and believed in] Master’s protection before driving to any mission. A car was carrying four people, one of whom was a close friend of my brother. And my brother was the driver of the car that passed over land that had been mined by the enemy, and the car exploded. The rear passengers were killed. And my brother and his boss, who was sitting next to him in the front of the car, miraculously survived, such that my brother did not have even a small injury. My brother’s boss was injured. My brother has an unusual love for Master and believes that Master has saved him.)”Etc…
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2022-05-15   1006 అభిప్రాయాలు
మా ప్లానెట్ గురించి ప్రాచీన అంచనాలపై పలు భాగాల సిరీస్
2022-05-15

Milkha Singh Ji: The Flying Sikh

14:08

Milkha Singh Ji: The Flying Sikh

One of India’s great track and field athletes, Milkha Singh Ji was dubbed “the Flying Sikh” in recognition of his superior ability and achievements as a runner. Mr. Milkha Singh was born into a Sikh family on November 20, 1929, in Govindpuri, Muzaffargarh city, then part of the Punjab Province of British India. The difficulties Milkha Singh encountered in his early life were met with determination and strength of will. Under the tutelage of his coach, Havildar Gurdev Singh, Milkha Singh trained for five hours daily and was determined to do well. He loved running. His routines included running up hills, on the sands of riverbanks, and against a meter gauge train.Just two years later, in 1958, he won gold for the event at the Indian National Circuit, held in Cuttack. In that same year, Milkha represented India in the Asian Games, again winning two gold medals for the 200-meter and 400-meter events. He did not stop there, and he went on to Cardiff, Wales, for the 1958 British Empire and Commonwealth Games, where he won the gold medal for the 400-meter (440 yards at the time) race, being the first Indian to do so. Reflecting on that fateful day, Milkha said: “I said my prayers, I touched my forehead to the ground and said to God, ‘I am going to try my best, but India’s honor is in your hands.’”Aside from his excellence on the running tracks, Milkha Singh also had a loving heart and a great desire to do good for the community. He donated all his medals to the country. In 2003, Milkha also launched Milkha’s Charitable Trust, hoping to change the lives of young people by giving them access to education, as well as to assist athletes in need. On June 18, 2021, Milkha Singh sadly passed away from post-COVID-19 complications. His Excellency Prime Minister Narendra Modi said: “In the passing away of Shri Milkha Singh Ji, we have lost a colossal sportsperson, who captured the nation’s imagination and had a special place in the hearts of countless Indians. His inspiring personality endeared himself to millions.”
సక్సెస్ మోడల్స్
2022-05-15   107 అభిప్రాయాలు
సక్సెస్ మోడల్స్
2022-05-15

Sauté Pocket Tofu Shreds, Boiled Water Spinach, Cucumber Cup, Instant Orange Soy Milkshake

30:39

Sauté Pocket Tofu Shreds, Boiled Water Spinach, Cucumber Cup, Instant Orange Soy Milkshake

“I’m going to do a simple meal again today. Simple but very, very nutritious and tasty. Today we have Tofu Bao, the pocket tofu. I’m going to sauté them and make them very, very delicious, savory. So we shred them like this, simple, easy. And we eat them with Aulacese (Vietnamese) water spinach. Water boiled already. So we will throw in the vegetable. It’s water spinach and a little carrot and red pepper for color and vitamin, of course. You put the vegetables in and let it re-boil, and you turn the heat off because we don’t want to cook it too much. We’re going to throw it in, tofu pockets, and stir it well. And you also put in a handful of pine nuts. Both of them are going to be very, very nice. The vegetable is already cooked. We have some rice here and then we just transfer this into a corner of the plate. And we also get the vegetable out and arrange it on the plate, nicely. Perfect. Nutritious. This is very simple. Anyone can make it; even children can make it. Right. We put it on the table and can eat already. But we could also make a salad to go with it if there’s not enough for you.” “All we do is we have cucumber and tomatoes, it’s easy. And now, all the tomatoes and cucumber that you have prepared, you chop them together very, very fine, into fine pieces. When you are in college, or school, when you are far away from home, you can cook these things and be independent. You don’t have to always eat in the canteen, if you have a choice. Like this you can cook a good meal in five minutes, ten minutes. Cucumber, tomatoes, and coriander, mixed already. I have prepared some sauce here; it’s just olive oil, vinegar, a little black pepper, a little sugar. Then you mix it up, like that. It’s good, good mix, I taste. Very good, very good.” “We can also make some instant (vegan) milkshake for your friend. You buy soya milk, ready-made and some orange juice. Now you fill the glass with half of the soya milk or one-third of the soya milk, and then you fill the rest with orange juice, or maybe some other juice. There you are, then you have an instant (vegan) milkshake.”
లవ్ గిఫ్ట్
2022-05-15   145 అభిప్రాయాలు
లవ్ గిఫ్ట్
2022-05-15

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 4వ భాగం

27:16

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 4వ భాగం

ఎంత సమయం పట్టినా, మహిళలు లేదా పురుషులు హీరోలు, వారు ఒక మార్గాన్ని కనుగొన్నారు. (అవును, మాస్టారు. నిజమే.) ఎందుకంటే, సంకల్పం ఏదో ఉంది. దృఢ సంకల్పం నడిపిస్తోంది మొత్తం శరీరం మరియు మనస్సు మరియు ఆత్మ మరియు చర్య మరియు ఆలోచనను, మరియు మాట్లాడటం - ప్రతిదీ. ఇది మానవుల సంకల్ప శక్తి, అది మేల్కొన్నప్పుడు, ముఖ్యంగా కొన్ని గొప్ప ప్రయోజనం కోసం, అప్పుడు దాని కంటే బలంగా ఉంటుంది భూమిపై ఏదైనా శక్తివంతమైన శక్తి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-15   1357 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-15

A witness to what happens when supporting evil leaders: misconceptipns not only have bad effects on individual merits but also lead oneself to hell

2:44

A witness to what happens when supporting evil leaders: misconceptipns not only have bad effects on individual merits but also lead oneself to hell

Respected and Beloved Master, One evening, while meditating, I felt that I had the idea of supporting Putin subconsciously. After meditation, I immediately watched again Master’s talks about Ukraine, and repented that I should not have the idea of supporting an evil leader. That night, I dreamed of being in a very dark place, the atmosphere was tense and horrible, as if in a haunted house. There was a long staircase. I wanted to get out of the place quickly. When I reached the exit of the basement and was about to step out, I looked back and saw people one by one in a long queue behind me. The receptionist at the exit counter asked me to show her my bank card to make sure I had enough points. First, the card reader showed “-479;” I failed. I tried again and the screen showed “minus 100 million- plus” followed by the word “death.” I woke up with horror from my dream. This dream hinted that the idea of supporting Putin will lead to a terrible consequence of queuing up to go to hell after death. The merit points of one’s lifetime might go down in flames just because of wrong thinking. Just as Master warned, Putin is a devil and will go to relentless hell, never to see light again after his death; Anyone who supports Putin in one’s heart will also be buried in hell with him. Thank You, Master, for Your tireless and unceasing effort of working for world peace as well as for the welfare of animal-people. Thank You, the greatest enlightened Master of the whole Universe, for being with us forever and ever. Wei-Chen from Taiwan (Formosa) Repentant Wei-Chen, Thank you for sharing your revealing dream. May it serve as a warning to all who hear it. Master has a loving reply for you: “Dear Wei-Chen, your dream shows how incredibly important it is for people to follow the teachings of the Masters. At this stage in history, the path forward is so narrow. The unrighteous will not have protection. You can see how even one wrong concept can have such a terrible effect on one’s merit, even leading a person to hell. May all beings follow enlightened guidance and help bring about a Heavenly world by using their wisdom, repenting and following a spiritual vegan lifestyle. May you and the wise Taiwanese (Formosan) people be awakened forever in the peace of the Buddhas.”
హార్ట్ లైన్
2022-05-14   1651 అభిప్రాయాలు
హార్ట్ లైన్
2022-05-14

గమనార్హమైన వార్తలు

32:49

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Portuguese organizations assist displaced children in Mozambique, melting of alpine permafrost may drastically speed up global warming, Ukrainian refugees invited to work in Greece, initiative promoting eco-friendly lifestyles enhances community’s awareness in Âu Lạc, also known as Vietnam, Australian man rescued from vehicle after entering floodwaters in New South Wales, world’s first vegan version of pain medication paracetamol now sold in Germany, and animal-people shelter director in Alabama, United States, rescues dog-person from flooded backyard.Portuguese organizations support disadvantaged youth in Mozambique. Portugal-based non-governmental development group Helpo is establishing a project to assist approximately 25,600 conflict-displaced children and their families in Mieze, a village in northern Mozambique. In collaboration with local authorities, the Networks for Protection initiative seeks to involve community members to watch out for and safeguard approximately 19,500 vulnerable youth beneficiaries from mistreatment and if needed, provide them with mental health support. In addition, the program will assist 3,000 children from grades one to 12 with school supplies, clothing and other necessities. With an estimated funding of €180,000 for this year, the project will be backed up by Mozambikes, a Mozambican social venture, Portugal-headquartered Camões – Institute for Cooperation and Language, and nonprofit public utility group Galp Foundation. Our sincere accolades, all organizations and people involved, for protecting Mozambique’s precious youth. May the charming nation’s sunny children thrive in love, peace, and protection from Heaven. Alpine permafrost’s melting could quicken global warming. According to a study led by Dr. Cheng Feng of Peking University in China, Dr. Carmala Garzione of the University of Arizona College of Science in the United States, and team, alpine permafrost, located at high-altitude regions closer to the equator, may melt much faster compared to Arctic permafrost. This finding, which was released in the journal Nature Communications, concurred with previous research that the decline of this heat-reflecting white ice could amplify global warming by 5%. Alpine permafrost stores 85 million metric tons of carbon and will emit greenhouse gases such as carbon dioxide and methane when thawing, causing even more of a rise in global temperatures. Scientists suggest that under the current levels of carbon dioxide in our atmosphere, 60% of the alpine permafrost and 20% of the Arctic permafrost will vanish in the future. Thank you, researchers, for this sobering report. In Celestial elevation, may the planet-cooling vegan lifestyle soon become the worldwide norm. Vegan = don’t want any pain! Up next on Noteworthy News, Ukrainian refugees welcomed to work in Greece. We’ll just take a little time to thank the professional gardeners who maintain our gardens with care, keeping them tidy and beautiful. Please stay tuned to Supreme Master Television for more munificent news. Hi, joyful friends, I’m Gil, a vegan hairdresser from the Giant Golden-crowned Flying Fox kingdom. As we can all see, now it’s truly time to tread the uplifting plant-based path. And I can assure you that this will wondrously transform your life! I have a hair tip for you. Some women experience hair loss and aren’t sure why. There are various reasons for it, including genetics, stress, and diet. Additionally, if one’s thyroid gland isn’t functioning properly, it can result in hair loss. Also, how you style your hair is a significant factor. If you often do pulled-back hairstyles like ponytails, braids, or cornrows, this can cause your hair to thin out where the force is the tightest. Steer clear of hair damage and loss by selecting a looser hairstyle after 2-3 months. If you address all the factors that affect hair growth, hopefully you will be able to achieve that voluminous look you see on hair commercials! Thank you for your attention, and much love for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet for all humans and us all co-inhabitants. Here’s the weather around our beautiful globe. Ukrainian refugees can find work in Greek tourism industry. Amid the war in Ukraine, Greece has shown its support by offering 50,000 hospitality sector jobs to displaced Ukrainians and Greek expatriates. The European Council of Internal Affairs is responsible for establishing the terms and conditions for refugees to work in the nation. Greek Minister for Tourism, His Excellency Dr. Vasilis Kikilias, said, “Humanity and solidarity have not been lost in Greece. We will not turn a blind eye to the humanitarian crisis in Ukraine.” Furthermore, the Ministry of Migration and Asylum announced that Ukrainian refugees will be given one-year protection status within 90-days of entry into Greece, with access to health care and the right to work. As of April 17, 2022, over 20,000 Ukrainian refugees have already arrived in Greece. Our loving gratitude, Greece, for your kindness. May all displaced Ukrainian people soon be able to safely return to their beloved country, in God’s Mercy. Green project enhances environmental consciousness of community in Âu Lạc, also known as Vietnam. CHANGE, an Aulacese (Vietnamese) nonprofit educational eco-organization, arranged the Green Neighborhood Festival to raise awareness of climate change and also spread the message of the benefits of an eco-friendly lifestyle. Several interesting activities, such as training to make microbial organic fertilizer and recycling exhibitions, were featured. The goal of the event was to encourage people in the community and throughout the country to adopt this green model. It was organized in partnership with the Canada Fund for Local Initiatives, the Consulate of Switzerland, the Women’s Union of Da Kao Ward, and the Youth Union. Our appreciation, all organizations and individuals involved, for participating in the informative festival. In Buddha’s sheltering comfort, may all the caring citizens of Âu Lạc (Vietnam) make Earth-friendly dedication their priority, especially by following the loving vegan way of life. Australian man rescued from floodwaters by locals. Sixty-three year-young Chris Barry of New South Wales, Australia, is grateful to be alive after floodwaters submerged his vehicle and the strong current prevented him from opening his door to escape. Chris had thought the snorkel-fitted engine and 4-wheel-drive of his truck were up to the task of driving through the high waters at Corndale, located some 600 kilometers from Sydney. Instead, he found himself in the desperate situation of being trapped inside his vehicle. Thankfully, nearby residents Nikki and Simon Bebbington and one of their neighbors, Dave, responded to his shouts for help. Simon and Chris were able to smash the vehicle window so that Chris could free himself in time. We are so happy you were rescued, Chris Barry. Our special admiration goes to the Bebbingtons, who had even carried out a floodwater rescue mission a few days prior, as well as Dave. May such selfless and courageous actions inspire many, in the grace of the Divine. Continue 2 make war: hell is smiling on u. Coming up, world’s first vegan version of pain medication paracetamol now sold in Germany. Let’s take a moment to appreciate God’s Blessings for supporting and uplifting the precious lives on Earth. We’ll be right back with more favorable news here on Supreme Master Television. Welcome back to Noteworthy News – Responsible News for a Caring World. First-ever vegan-certified paracetamol available in Germany. Paracetamol is one of the most common fast-acting medications used to relieve fever and pain, but most paracetamol products are made with an additive called magnesium stearate, which can be derived from animal-people. German pharmaceutical company Axunio has debuted Paraveganio, which provides the same results as standard paracetamol with purely plant-based ingredients. The over-the-counter drug is the first medicine to receive vegan certification from The Vegan Society. Axunio has a goal of expanding sales of Paraveganio to other countries in the near future. A big applause, Axunio, for producing this vegan medication. In Heaven’s guidance, may all pharmaceutical companies take heed of this forward-thinking example and swiftly contribute to a more compassionate world through also manufacturing plant-based products. Animal-people shelter director in US saves dog-person from waist-deep floodwaters. Bill Banks of Dothan, Alabama’s animal-folk shelter, took quick action after the local police department received a call stating that a pit bull-person tied to a dog-people house was struggling to stay above water after a huge storm bore down on the town. During the altruistic rescue, Mr. Banks had to contend with being severely bitten by fire ant-people that were floating everywhere on the water. However, this did not hamper his efforts, with the dog-person being swiftly freed after his arrival and thanking him with an affectionate hug. Mr. Banks cleaned her off and made sure she was OK afterwards. A hero’s salute, Bill Banks, and we are so happy the canine-sweety was rescued in time. We look forward to a brighter future where all our animal-people co-inhabitants live with the respect and dignity they deserve, in the everlasting love of the Providence. We are now rapidly approaching the chuckle zone as the joke of the day is just one step away. It’s called “Curfew.” Two teenagers were discussing curfews: “It is so annoying! My parents are always telling me by what time I need to be home. I can’t wait to grow up and get married, then no one can tell me when to return home!” “I heard when you are an adult and have kids, it’s the babysitter that tells you when you need to be back home.” ?! And now we have a heartline from Wei-Chen in Taiwan, also known as Formosa: Respected and Beloved Master, One evening, while meditating, I felt that I had the idea of supporting Putin subconsciously. After meditation, I immediately watched again Master’s talks about Ukraine, and repented that I should not have the idea of supporting an evil leader. That night, I dreamed of being in a very dark place, the atmosphere was tense and horrible, as if in a haunted house. There was a long staircase. I wanted to get out of the place quickly. When I reached the exit of the basement and was about to step out, I looked back and saw people one by one in a long queue behind me. The receptionist at the exit counter asked me to show her my bank card to make sure I had enough points. First, the card reader showed “-479;” I failed. I tried again and the screen showed “minus 100 million- plus” followed by the word “death.” I woke up with horror from my dream. This dream hinted that the idea of supporting Putin will lead to a terrible consequence of queuing up to go to hell after death. The merit points of one’s lifetime might go down in flames just because of wrong thinking. Just as Master warned, Putin is a devil and will go to relentless hell, never to see light again after his death; Anyone who supports Putin in one’s heart will also be buried in hell with him. Thank You, Master, for Your tireless and unceasing effort of working for world peace as well as for the welfare of animal-people. Thank You, the greatest enlightened Master of the whole Universe, for being with us forever and ever. Wei-Chen from Taiwan (Formosa) Repentant Wei-Chen, Thank you for sharing your revealing dream. May it serve as a warning to all who hear it. Master has a loving reply for you: “Dear Wei-Chen, your dream shows how incredibly important it is for people to follow the teachings of the Masters. At this stage in history, the path forward is so narrow. The unrighteous will not have protection. You can see how even one wrong concept can have such a terrible effect on one’s merit, even leading a person to hell. May all beings follow enlightened guidance and help bring about a Heavenly world by using their wisdom, repenting and following a spiritual vegan lifestyle. May you and the wise Taiwanese (Formosan) people be awakened forever in the peace of the Buddhas.” “Those who for their personal pleasure take the life of harmless creatures do not attain happiness in this life, or in the life hereafter.” ~ Manusmriti (Hinduism) We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal-people clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineIt’s been a pleasure to have your company on Noteworthy News. May Celestial grace continue to illuminate our world.
గమనార్హమైన వార్తలు
2022-05-14   246 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2022-05-14

From “The Essene Humane Gospel of Christ”: Lord Jesus Wards Off Temptations, Part 2 of 2

11:35

From “The Essene Humane Gospel of Christ”: Lord Jesus Wards Off Temptations, Part 2 of 2

“And Jesus looked at Satan, the father of every lie and false god of every evil and lust, and said: ‘Again I say unto you, ignorant one, ye know scripture well, even as ye have written much and corrupted the sacred truths. But hide not behind thy twisted interpretation of holy things, for thou are in darkness and see not the inner Heavenly Light, as holy men see and know. Because of thy deviation, the Holy Law flees from thee, for what is holy and pure has no fellowship with evil and sin. For there is no light in darkness and no truth in a lie, and ye have taught the lie as truth and said unto thy angels, thou alone are God, and there is no one else, but Holy Wisdom spoke unto you and said, You lie, Satanail, for the Eternal All is above the Rest. For thou know it is written, “Thou shall worship the Eternal All and Him alone shall thou serve in all purity of heart.” For ye know well, ye have the authority over this world for a time, but the age comes when all things shall enter into the Rest, and thy power and authority shall cease, yea, even as every evil work shall cease and be no more.’”“And one day, certain ones of the Pharisees questioned Jesus, and said unto Him, ‘How says thou that God will condemn the world?’ And Jesus answered them, saying, ‘The Eternal One so loves the righteous seed in the world, and the only begotten Son came into the world, that whosoever believes in Him may not perish, but inherit everlasting life. God, therefore, sent not the Son into the world to condemn the world, but that the world through Him may be saved from bondage to death and sin. For I tell ye, truly, they who believe in Him sent, are not condemned; but they that believe not, condemn themselves, because they have not believed in the name of the only begotten of God.’” “‘For all they who do evil hate the Light, for the Light is good, neither come they to the Light, lest their evil deeds be exposed and condemned by the Holy Law. But they who work righteousness, come to the Light, for they are drawn to it out of love for all that is pure and holy, that their deeds may be made manifest and be approved by God. Thus, will they shine forth with the Light and conquer the evil with the good.’”
జ్ఞాన పదాలు
2022-05-14   193 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2022-05-14

Joanna Ampil: Radiant Actress and Singer, Part 2 of 2

13:01

Joanna Ampil: Radiant Actress and Singer, Part 2 of 2

Today, we are honored to continue our interview with Ms. Ampil as she tells us more about her often challenging journey to stardom. Joanna Ampil played the main character Grizabella in the Andrew Lloyd Webber musical “Cats.” This part requires a particularly wide vocal range. Ms. Ampil shares her thoughts on the kind of qualities an actor needs to interpret and portray a character accurately and well to an audience.Joanna Ampil describes her growth through playing Saint Mary Magdalene in “Jesus Christ Superstar,” a role she first played in 1996. Joanna Ampil portrayed Candida Marasigan in the film “Ang Larawan” (“The Portrait”). During the long and difficult filming process, “Ang Larawan” became Joanna’s biggest struggle, but ultimately proved to be a very rewarding experience for her.In 2019, in the Philippine TV show “Memories” episode titled “Kadena,” Joanna gave a poignant performance based on a true story about mental unwellness and the effects it brings upon loved ones. In her performance, she amplified the dignity of her character, a mother named Corazon, while bringing a much-needed sympathetic awareness to mental illness.We ask Joanna Ampil: which of her performances has been her favorite? “I can talk about the most memorable one. I’m not saying this because I’m with you guys, but it is ‘The Real Love.‘ Definitely. Because that is the one that really changed me as a human being, as a person, changed me morally, the way I was thinking, the way I deal with people, the way I deal with animals. It just changed me as a whole being, completely.”Joanna Ampil was praised for her heartfelt portrayal in the film “Ang Larawan,” winning the Best Actress award at the 2017 Metro Manila Film Festival and the Gawad Urian Award for Best Actress in 2018. For her performance as Corazon, Ms. Ampil won the GEMS Award for Best Actress for Television.
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2022-05-14   251 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2022-05-14

Dietary Fiber: Why Is It Important?

16:08

Dietary Fiber: Why Is It Important?

When thinking about nutrition, dietary fiber probably doesn’t top our list of nutrients of concern. The ideal amount is 38 grams for men and 25 grams for women in a 2,000 calorie diet. A study published in the medical journal The Lancet, revealed that people who ate the highest amounts of fiber reduced the incidence of coronary heart disease, stroke, type 2 diabetes and colorectal cancer by 16-24% compared to people who ate the least. Soluble fiber dissolves in water to form a gel-like material and mostly can be metabolized by the good bacteria in the gut. Fruits, vegetables, barley, flaxseed, legumes and soy products are good sources of it. Insoluble fiber doesn’t dissolve in water and primarily provides bulk to stool and assists its movement through the digestive tract. This fiber comes from the hard structural parts of plants, such as the skins of fruits and vegetables. When combined, these benefits can make bowel movements easier, thus reducing the chance of constipation and hemorrhoids. Furthermore, soluble fiber can slow the absorption of foods during the digestive process, which can reduce blood sugar and insulin spikes after meals. Fiber supports heart health by lowering the low-density lipoprotein (LDL), known as “bad cholesterol.” Studies show that for every 100-gram increase in the consumption of fruits and vegetables, the risk of depression decreases by 3%. 1. Consume at least five servings of fruits and vegetables each day and eat them with skins if possible because they are rich in fiber. 2. Add fiber-rich foods to your diet. You may also stir one tablespoon (15 grams) of chia seeds or 7 grams of flaxseed into oatmeal or a smoothie as they will give you an extra 3-5 grams of fiber. 3. Eat high-fiber foods. Beans, peas and lentils are excellent sources of fiber. Only half a cup (192 grams) can provide around 7 grams of fiber. 4. Switch from refined to whole grains by choosing brown rice or whole-grain bread. For people who have a wheat allergy, gluten intolerance, or celiac diseases, consider eating high-fiber, gluten-free foods like millet, quinoa, buckwheat or gluten-free oats to help avoid a fiber deficiency.
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2022-05-14   189 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2022-05-14

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 3వ భాగం

28:12

ఉక్రెయిన్ యొక్క గొప్ప సంకల్ప శక్తి రష్యా దళం కంటే బలమైనది, 8 యొక్క 3వ భాగం

సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు, హానిని చెందు జీవుల సంఖ్య చాలా గొప్పది, అప్పుడు చెడు విషయాలు జరుగుతాయి. ప్రస్తుతం మహమ్మారి మాదిరిగానే, అన్ని ఋణాలను తీర్చడానికి - కేవలం ఒక భాగం కోసం. మిగిలిన భాగాలు, వారు నరకంలో చెల్లించవలసి ఉంటుంది. మరియు కొనసాగించుటకు నరకం తర్వాత తదుపరి ఉనికికి వారు బయటపడగలిగితే.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-14   1700 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2022-05-14

గమనార్హమైన వార్తలు

33:00

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, United Nations provides cash relief to vulnerable Myanmar families, multiple wildfires cause damage in Texas, United States, data shows steady rise in wind and solar energy production worldwide in 2021, endeavor for all Sri Lankans to have clean drinking water by 2025 declared by national government, music school in Denmark embraces Ukrainian refugee violinists, American professional basketball player describes experience of becoming vegan in interview, and dog-people charity’s caregiver honored for aiding anxious canine-persons in United Kingdom.United Nations providing support to Myanmar’s conflict-affected regions with cash allocations to vulnerable families. The financial aid is a joint initiative of the United Nations Office for Project Services and the World Food Programme. It will focus on displaced people, the poor, and those seriously affected by COVID-19 in the states of Rakhine, northern Shan, Kachin and Chin. The one-off cash transfers of approximately US$36 million will allow 46,000-plus households to pay for urgently needed basic health care and food, and is supported by financial donors including the European Union, Australia, New Zealand, Canada, Ireland, Norway, Switzerland, and the United States. Our sincere gratitude, United Nations Office for Project Services, World Food Programme and supporting countries. May Myanmar soon know peace and all of her citizens prosper, in Heaven’s gracious kindness. Firefighters work to contain wildfires across Texas, United States. The fires burned more than 64,500 hectares of land statewide in March 2022, damaging hundreds of homes and businesses and forcing hundreds of people to evacuate. Droughts and high heat due to climate change have intensified these blazes and fueled their expansion. A disaster declaration for 11 counties was issued by Texas’ Governor, the Honorable Greg Abbott, and the State Preparedness Level was raised to Level 4, indicating an increase in the complexity of the wildfires and the need for further time, personnel and equipment to contain them. Level 5 is the highest of the Preparedness Levels. Unfortunately, two firefighters and one sheriff lost their lives responding to the blazes. May their souls rest in peace. We laud you, the Honorable Greg Abbott and all fire responders, for working to protect the citizens of Texas. We pray that all wildfires in the state are soon extinguished, in God’s Support. Continue with ur war: cos hell is applauding u n preparing the hellfire 2 throw u in. Up next, data shows steady rise in wind and solar energy production worldwide in 2021. We’ll just thank the grounding mat producers who make mats for those without many opportunities to walk on the earth barefoot, which studies have shown is beneficial to our health. Please stay tuned to Supreme Master Television for more leading news. Hi, adorable friends, I’m Jackie, a vegan nutritionist from the Jewelled Gecko kingdom. In the kindness of my heart, I so much wish for all people to radiate peace into our wonderful world. And the simplicity of this is so marvelous; we just need to follow the way of compassion. I would like to share a healthy drink recipe with you. Do you want to indulge in something sweet and nutritious? Here’s a spin on hot chocolate made from plant milk: grated fresh turmeric and ginger. This drink has anti-inflammatory benefits, and it can be served warm or cool. In a saucepan, combine 2 cups (500 milliliters) of water, a quarter teaspoon of black pepper, 1 tablespoon of grated turmeric, and 1 tablespoon of grated ginger and bring it to a boil over medium heat. Turn off the heat and allow the water to infuse for approximately 5 minutes. Then strain it using a fine-mesh strainer. Next, place the mixture back in the saucepan and pour in 1 cup (250 milliliters) of plant milk, and add 1 tablespoon of cacao or cocoa powder, and 10 drops of stevia or 4 tablespoons of erythritol. Allow it to simmer until it’s warm. This recipe makes 3 cups (750 milliliters) total – perfect for you and your friends to enjoy! Thank you for tuning in and love you for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet thus save the world. Now, the global weather. UK-based think tank says wind and solar energy accounted for 10% of worldwide electricity production in 2021. Think tank Ember’s “Global Electricity Review 2022” paper also noted that clean power from all sources now accounts for 38% of the world’s energy supply. Fifty countries drew over 10% of their energy needs from solar and wind last year. The Netherlands, Australia, and Âu Lạc, also known as Vietnam, were the biggest adopters of solar and wind power sources, with Âu Lạc (Vietnam) witnessing around 300% growth in solar over 12 months due to government incentive programs. With global warming and escalating gas prices, many larger governments are planning to eliminate carbon-emitting energy sources in the next 15 years. Thank you, Ember researchers, for revealing these positive trends in the energy industry. May governments worldwide quickly adopt Vegan Law and speed the transition to clean power to further eliminate global emissions, in the brilliance of the Providence. Goal of clean drinking water available to all in Sri Lanka by 2025 announced. During festivities marking World Water Day, the 13th Prime Minister of Sri Lanka, His Excellency Mahinda Rajapaksa, stated that the government’s objective is to provide safe, potable water to all citizens by 2025, as outlined by the President of Sri Lanka, His Excellency Gotabaya Rajapaksa, in his Vision of Prosperity policy statement. Additionally, a scroll was presented to the president by the State Minister, His Excellency Sanath Nishantha, to mark the successful achievement of providing 1,000 villages with clean drinking water by the Department of National Community Water Supply. Sri Lanka is a Shining World Leadership Award for Good Governance laureate. Our accolades, Sri Lankan government, for your benevolent water policies that are lifting the standard of living among your people. May your citizens nationwide soon have all the necessities for life and health, in Buddha’s blessings. Fleeing Ukrainian violinists take refuge in music school. The Scandinavian Cello School, based in Stevns, Denmark, is hosting Ukrainian violinists who fled their country after the Russian invasion. The Danish music school is providing a place to study and shelter, together with food and necessities, for four Ukrainian musicians who left their nation on day one of the Russian invasion, and two other refugees. While expecting three more refugees to arrive shortly, the school’s director Jacob Shaw, shared, “We do what we can to help. I hope others will follow our lead.” Denmark has also announced that it will take in up to 20,000 displaced Ukrainians. Our admiration, Scandinavian Cello School and Denmark, for your loving care. We’re fortunate to have many organizations, institutions and countries like you, who are showing hospitality and generosity towards the courageous and resilient Ukrainian people during this difficult time, in God’s Righteousness. Vegan: protector of happiness on Earth. Coming up, American professional basketball player describes experience of becoming vegan in interview. Let’s take a moment to appreciate the work of traditional French and Italian glass bead artists who so carefully craft beautiful and unique pieces. The art of glass beads is a UNESCO-recognized Intangible Cultural Heritage of Humanity of France and Italy. More brightening news coming up on Supreme Master Television. Welcome back to Noteworthy News – Praiseworthy News for an Amicable World. United States professional basketball player shares his experience of going vegan. Drafted as the first overall pick in the 2021 draft by the National Basketball Association’s (NBA) Detroit Pistons, Cade Cunningham has become one of the league’s most promising rookies. At 20 years of age, Cade is among a number of players in the NBA that have gone vegan to improve their performance on the court. In an interview, the almost 2-meter tall, 100-kilogram athlete shared: “I don’t have the desire to eat meat anymore… I feel like I could eat less now as a vegan. My stomach has shrunk a little bit to where I don’t need as much food just because my body can use all the food that it eats.” Fantastic news, Cade, about your vegan lifestyle, and we wish you the utmost success in your career. May all athletes realize the power of a plant-based diet as we welcome a vegan world, in Divine sustenance. Canine caregiver in United Kingdom praised for helping dog-people with anxiety. The dedicated efforts of Michelle Graham, a caregiver at Dogs Trust Darlington Rehoming Centre, were recently acknowledged and celebrated by the facility. For four years, Michelle has helped rebuild the confidence of anxious canine-persons at Darlington, one of the 21 rehoming centers operated by Dogs Trust, the largest dog-people non-profit organization in the UK. Under her tender care, Shane, a Labrador cross, was transformed entirely in 16 months. Being too scared to move, Shane would initially hide in the corner of his kennel. Using positive training techniques, Michelle spent hours with him daily. It took months to successfully gain Shane’s trust, walk on a leash, interact with other canine-folk and later become adopted by a loving family. A big thanks, Michelle and all faithful caregivers of Dogs Trust who unconditionally work with vulnerable dog-persons like Shane. In Heaven’s benevolent gaze, may every human awaken to their innate kind nature to protect all sentient beings. Please hold on to your chairs as a hilarity boost is on the way with the joke we have prepared. It’s entitled “Family Size.” Two women brag about how many kids they each have: “You know, I’ve got four kids. One more, and I’ll have an entire basketball team!” “Yeah, well, I’ve got 10 kids. One more, and I’ll have a football team!” And now we have a heartline from Hương Thảo in Âu Lạc, also known as Vietnam: Dear Supreme Master Ching Hai, I would like to recount one inner experience of mine when I meditated on the (Inner Heavenly) Light during the Lunar New Year. On Saturday (February 5), after finishing my meditation on the (Inner Heavenly) Light, I was lying down to sleep at about 11 pm. Briefly after I fell asleep, I saw three COVID-19 viruses hovering in front of my eyes. They were black and with eyes and many mouths; they flew in front of me and said, “We’re going out to kill humans.” At that time, I had just turned off the TV which aired Master’s lecture. I felt the virus enter my throat and my throat became dry and sore, even though I had rinsed it with salty water and drank ginger water already. After that, I didn’t sleep anymore. I opened my eyes and saw that the virus had flown out from my throat and it told me, “Wake up to meditate, and I will spare your life.” At that time, my mom, who is also an initiate, was infected with COVID-19. When she was hospitalized, the doctor said that the viruses had already gone into her lungs and made her suffocate. The doctor gave her some oxygen, and then let her breathe natural air. My mom is getting better now, but not out of the hospital yet. Later, the COVID-19 virus told me, “I am flying to another place to kill humans.” This is a true story because I saw it with my own eyes. I feel that the Quan Yin Method is truly miraculous, and conquered the COVID-19 virus. I am currently healthy. First of all, I would like to thank the COVID-19 virus for reminding me to meditate. Secondly, I would like to thank all the Buddhas and Bodhisattvas in the ten directions for protecting me. I would like to thank Supreme Master Ching Hai for Your Blessings. I am infinitely grateful to You, my Beloved Master. Sincerely, Hương Thảo from Âu Lạc (Vietnam) Thankful Hương Thảo, Our appreciation for your heartline. Master has this kind reply for you: “Intelligent Hương Thảo, now you know that what I have been saying is true. I thank you for sharing this, so others can see the real situation as well. Quan Yin practitioners are truly blessed to have the protection of the Quan Yin Method in these uncertain times, given that they are sincere and diligent. Let’s pray that everyone quickly wakes up so that our planet does not have to go through even more horrible karmic consequences that are coming if we don’t. Do your best to share information on veganism with those around you as well and ask them to pray for World Vegan daily. We must help awaken as many people as possible before it is too late. May Heaven’s Grace be upon you and amazing Âu Lạc (Vietnam).” Turn vegan: walk the way of a loving saint. We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal-people clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineThank you for spending time with us on Noteworthy News. May Celestial love and compassion grace your earthly sojourn.
గమనార్హమైన వార్తలు
2022-05-13   185 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2022-05-13

Quan Yin practitioners are truly blessed to have the protection of the Quan Yin Method in these uncertain times, given that they are sincere and diligent.

3:18

Quan Yin practitioners are truly blessed to have the protection of the Quan Yin Method in these uncertain times, given that they are sincere and diligent.

Dear Supreme Master Ching Hai, I would like to recount one inner experience of mine when I meditated on the (Inner Heavenly) Light during the Lunar New Year. On Saturday (February 5), after finishing my meditation on the (Inner Heavenly) Light, I was lying down to sleep at about 11 pm. Briefly after I fell asleep, I saw three COVID-19 viruses hovering in front of my eyes. They were black and with eyes and many mouths; they flew in front of me and said, “We’re going out to kill humans.” At that time, I had just turned off the TV which aired Master’s lecture. I felt the virus enter my throat and my throat became dry and sore, even though I had rinsed it with salty water and drank ginger water already. After that, I didn’t sleep anymore. I opened my eyes and saw that the virus had flown out from my throat and it told me, “Wake up to meditate, and I will spare your life.” At that time, my mom, who is also an initiate, was infected with COVID-19. When she was hospitalized, the doctor said that the viruses had already gone into her lungs and made her suffocate. The doctor gave her some oxygen, and then let her breathe natural air. My mom is getting better now, but not out of the hospital yet. Later, the COVID-19 virus told me, “I am flying to another place to kill humans.” This is a true story because I saw it with my own eyes. I feel that the Quan Yin Method is truly miraculous, and conquered the COVID-19 virus. I am currently healthy. First of all, I would like to thank the COVID-19 virus for reminding me to meditate. Secondly, I would like to thank all the Buddhas and Bodhisattvas in the ten directions for protecting me. I would like to thank Supreme Master Ching Hai for Your Blessings. I am infinitely grateful to You, my Beloved Master. Sincerely, Hương Thảo from Âu Lạc (Vietnam) Thankful Hương Thảo, Our appreciation for your heartline. Master has this kind reply for you: “Intelligent Hương Thảo, now you know that what I have been saying is true. I thank you for sharing this, so others can see the real situation as well. Quan Yin practitioners are truly blessed to have the protection of the Quan Yin Method in these uncertain times, given that they are sincere and diligent. Let’s pray that everyone quickly wakes up so that our planet does not have to go through even more horrible karmic consequences that are coming if we don’t. Do your best to share information on veganism with those around you as well and ask them to pray for World Vegan daily. We must help awaken as many people as possible before it is too late. May Heaven’s Grace be upon you and amazing Âu Lạc (Vietnam).”
హార్ట్ లైన్
2022-05-13   1493 అభిప్రాయాలు
హార్ట్ లైన్
2022-05-13

From “The Essene Humane Gospel of Christ”: Lord Jesus Wards Off Temptations, Part 1 of 2

12:05

From “The Essene Humane Gospel of Christ”: Lord Jesus Wards Off Temptations, Part 1 of 2

The Essenes were an ancient spiritual group with origins in Judaism. Lord Jesus Christ, also known as Lord Yeshua, was born into the Essene Brotherhood, and the Essenes wrote detailed accounts about the Beloved Master’s life and teachings. One of these texts whose fragments have fortunately been preserved is called, The Essene Humane Gospel of Christ. Today, we will present selections that detail how the Lord Jesus warded off Satan’s temptations when He encountered him whilst on retreat in the desert. “But Jesus answered the tempter and said: ‘Yea, but it is also written, Humans shall not live by bread alone, but by every law that proceeds out of the mouth of the True God, even The Eternal All.’” “And Jesus, with voice raised, said unto the devil, ‘Get thee behind me Satan, for it is also written, Be not led away by the mere beauty of a woman, for all flesh is as grass and the flower of the field; the grass withers and the flower fades away, but the Law of the Eternal One endures forever. For I tell you what you already know of me, that I come to heal the spiritual ills of man, for he that is truly born of God, keeps the seed within, for he knows the good from the evil and the light from the darkness. I restore all things to their original root, that all things may know that the True God is above the evil of the world, for by thy ignorance, humankind suffers much and the entire creation sighs and cries and awaits freedom from bondage, yea, even from the slavery of sin that ye have imprisoned them.’” “And once again, Jesus said unto Satan: ‘It is also written, Thou shall not tempt the Lord thy God nor put His Holy Law to the test. For ye well know the All Power of the Father and yea, the Holiness of His Laws, but because ye imagined the impossible dream, ye so set up a kingdom over the Most High, and ye fooled many angels and most of mankind. Thus, ye also realize, thy time is limited; for thy evil and wrongdoing shall bring unto ye, thy seed, but also my seed unto God. Do what ye must do, Satan, and do quickly, for thy judgment is at hand, and ye shall no way escape thy punishment which thou hast prepared for thyself and all those who love your lie.’”
జ్ఞాన పదాలు
2022-05-13   264 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2022-05-13

S.M. Celestial Clothes – Fashion of the Golden Age, Part 9 of a Multi-part Series

14:34

S.M. Celestial Clothes – Fashion of the Golden Age, Part 9 of a Multi-part Series

Throughout the 1995 S.M. Celestial Clothes fashion tour, Supreme Master Ching Hai took every opportunity to thank the models and supporting staff, and treated them with boundless love and utmost respect. “And you know, for just a few moments for our enjoyment, they have to endure a lot of hectic schedule and tiredness, and different timing. It’s different when you have a fashion show. They are very humble, very humble, and hard workers.” “Many people watched the shows and praise me that I have talent, and I have taste. But they should know, it is God who gives me all the inspiration. And whatever I can do to beautify the world, I shall do if Hes instructs me. And as long as God wants me to do whatever to elevate the suffering in this world, I will continue to do it. And I will never remember all the names. But God knows because God works through them.” “They were beyond modeling. They were just representing themselves and their true beauty came out. Respected, and really loved and enjoyed. For the first time, they felt that their job is really noble. I said, ‘God has bestowed beauty upon you. You should treasure it, and use it to beautify the world and to give enjoyment to other people in the purest sense of enjoyment.’” “(From the first moment to the end, I was in awe; in awe seeing the diversity of the creations, the elegance, and the beauty in the simplicity of the collection. It was a pure delight! A visual delight!) (It actually blew my mind. The etheric figures that floated off the stage as if they had come straight down from Heaven.) (I have never seen anything in the world like the fashion that night. And the models, as they walked, the color on the outside, we'd say, was red, but when they walked, part of their dress opened, another color was on the inside. It could have been gold or green.) (They were not only moved to tears on the stage, but also ate vegetarian food. Later, the models all adored Master. Standing behind Master, the faces of the models were glowing, as if they were bathing in Heavenly Bliss.)”
వినోదభరితమైన వినోదం
2022-05-13   302 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2022-05-13

Upliftment Through Laughter with the Gregarious Animal-People

17:52

Upliftment Through Laughter with the Gregarious Animal-People

Have you ever heard of laughter therapy? Laughter therapy is an approach that is used to lift people’s moods and reduce stress and anxiety. While people might enjoy things like laughter yoga, laughter groups, or even clown doctors, many people have their very own comedians in their homes. These natural comedians are quite simply our beloved animal-people family members who keep us chuckling and giggling with their antics, play, and gregarious affection.For any of you who have ever brought an adorable dog- or cat-person baby into your home, you will know that their antics and playfulness lift the spirits. Humans also seem to take great delight in the playfulness that occurs between different types of animal-people. The play between smaller and larger animal-people especially seems to spark a lot of chuckles in humans. Beloved animal-people family members often bring connection and harmony to the family through their comedic actions.As you’ve learned, animal-people can indeed laugh. We animal folk can also express our humor in various ways such as wagging our tails, grinning, hopping, dancing, wiggling our bodies, and interacting with you in cheeky ways. Bird-people family members may also make you chuckle in their own ways.People also derive so much joy and laughter when they relate stories about their animal-people companion’s escapades, unique personalities, and special moments to other people. Consider this story and the laughter that ensued when Supreme Master Ching Hai told the story of Her dog-person companion, Benny.Supreme Master Ching Hai has spoken about the divine nature of animal-people, and it may surprise you. “The animal-people come to this planet with a special role. Many of them are able to bring down divine power from Heaven, or love, just through their presence because they are very connected with the Divine at all times. Some, like horse- and rabbit-people, can protect their human caregivers from negative influences, or boost them with good health, good luck, even material fortune, joy, or spiritual upliftment. They watch out for us quietly and humbly send blessings our way. Some of them are from higher levels of consciousness; they only came down in animal-people form to help humankind or other beings on Earth.”
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2022-05-13   158 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2022-05-13
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు