ఇది మా సౌందర్య జ్ఞానమును సంతృప్తిపరిచే సాంస్కృతిక సాఫల్యం, అది తెలుసుకోవడంలో అంతరం మరియు ఆ అందంను కనిపెట్టడంలో మాకు మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది.- జార్జ్ విల్హెల్మ్ ఫ్రెడరిక్ హెగెల్

సంస్కృతి దాని స్వంత శక్తుల మనస్సును కలిగి ఉన్న అన్ని అంశాలని సూచిస్తుంది; భాష విమర్శకుడికి ఇస్తుంది, మరియు టెలిస్కోప్ ఖగోళ శాస్త్రవేత్తకు ఇస్తుంది.- రాల్ఫ్ వాల్డో ఎమెర్సన్

జ్ఞాన విలువైన రాళ్ల స్ఫటికీకరణ; సంస్కృతి విలువైన రాళ్ల యొక్క మెరుపు.- రవీంద్రనాథ్ టాగోర్

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

The Mapuche: The People of the Earth, Part 1 of 2

00:15:37
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Mapuche: The People of the Earth, Part 1 of 2

The Mapuche have resided in modern day Argentina and Chile for over 2500 years. They make up the largest group of indigenous people in Chile, accounting for approximately 10% of the population. Another 300,000 reside in Argentina. The rituals and cultural traditions of the Mapuche people are designed to enable them to live in harmony with the stars, the earth and all her inhabitants. They believe humans and all animals, from the largest to the smallest insect, can only exist through the grace of a higher spiritual power. Humans are also viewed as essential and integral parts of everything that surrounds them, in the skies and on the earth.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-04-11   6399 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2019-04-11

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

00:19:22
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం

Admont Abbey: A Magnificent Jewel of the Baroque Era

The Benedictine Abbey of Admont was founded in 1074 by Archbishop Gebhard of Salzburg. It is now the oldest remaining monastery in Styria, Austria, and one of the largest neo-Gothic sacred buildings in the country. The name Admont comes from the Latin word “ad montes,“ which means “at the mountains.” Situated amidst the gorgeous mountains of Gesäuse National Park, the magnificent Admont Abbey gloriously represents the Rule of St. Benedict of Nursia: “So that in all things God may be glorified!”
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-07-30   2519 అభిప్రాయాలు
మన చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం
2019-07-30

The Sublime Beauty of Traditional Thai Dance

00:16:41
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Sublime Beauty of Traditional Thai Dance

Located in Southeast Asia, the Kingdom of Thailand, formerly known as Siam, is a country steeped in rich cultural traditions. The name “Thailand” means “land of the free.” In this auspicious nation, one of the earliest signs of human existence was found. Through the centuries, the influence of neighboring countries such as India, China, and Cambodia have helped shape Thailand’s diverse and colorfu
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-06-24   412 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-06-24

The Resourceful Dorze People of Ethiopia

00:14:09
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Resourceful Dorze People of Ethiopia

The Dorze live in the Gamo Highlands of Southern Ethiopia and have a population of about 30,000. Living approximately 2,600 meters above sea level, this hospitable community is renowned for its creative members who are skillful cotton weavers and builders. The Dorze are famous for the architectural design and construction of their homes. The residences are 6 – 12 meters high and are made in the sh
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-06-12   173 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-06-12

Bermuda - A Happy Place to Be

00:12:09
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Bermuda - A Happy Place to Be

In today’s show, we will explore the history, culture, and natural wonders of Bermuda. Located in the North Atlantic off the east coast of North America, Bermuda is the oldest British colony. The water at beaches in Bermuda is always crystal-clear year round, making it a perfect relaxing destination for holiday vacations. Bermuda has a population of about 63,000 people, inheriting colorful culture
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-06-03   203 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-06-03

Holy Songs: Devotional Hindu Songs

00:18:27
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Holy Songs: Devotional Hindu Songs

Our program today will feature Hindu songs composed and performed by Mr. Ramanathan Brahmanandam, a respected Hindu scholar and musician. He is also a compassionate vegetarian, who practices ahimsa (nonviolence) to aid his own Self-realization. Apart from being a distinguished scholar of Hinduism, Mr. Brahmanandam is also well-versed in the classical music tradition of South India. He composes and
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-05-27   242 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-05-27

Hula Dance, the Spirit of Hawaii, Part 2 of 2

00:16:27
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Hula Dance, the Spirit of Hawaii, Part 2 of 2

As mentioned in the previous episode, Hawaiian mythologies, history, genealogies, and traditions were passed down from generation to generation through chant, or “oli,” and accompanying dance called “hula.” Today we are honored to have on our show Kumu Hula (master hula teacher) and choreographer, Ms. Nawahine Kuraoka. Ms. Kuraoka is here to share with us her knowledge of the beautiful hula dance.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-05-13   599 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-05-13

Hula Dance, the Spirit of Hawaii, Part 1 of 2

00:19:50
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Hula Dance, the Spirit of Hawaii, Part 1 of 2

The hula dance is an integral part of Hawaiian culture, and dates back 1,500 years ago, when the ancient Polynesians voyaged to Hawaii. In ancient Hawaii, there were different dances for various occasions. One of the rules in Hula dancing is “Kuhi no ka lima, hele no ka maka” or “Where the hands move, there let the eyes follow.” In other words, a dancer should always watch their hands at all times
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-05-06   240 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-05-06

From One Soul to Another: Questions and Answers, Part 3 of 3

00:28:19
జ్ఞాన పదాలు

From One Soul to Another: Questions and Answers, Part 3 of 3

“God has two attributes: form and formless. And even in the attribute of form, Hes has two forms. If Hes wants to materialize in this world, Hes becomes like this. All of these are God materializations. That’s why the Bible says, ‘God dwells within you.’ It’s really funny how you don’t know you are God. And there is another form, invisible form, that God manifests also when you meditate within, to
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-29   536 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-29

From One Soul to Another, Part 2 of 3

00:26:02
జ్ఞాన పదాలు

From One Soul to Another, Part 2 of 3

“God is always there because God is the Supreme Master within ourselves, within each of us, and Hes knows everything, Hes hears all the prayers, and Hes grants all wishes. But we must know how to listen to Hirm, we must have the direct contact with Hirm so we know what Hes wants us to do. In order to contact this Holy Spirit within us or God within us, we have to forsake the flesh for the spirit,
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-28   535 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-28

From One Soul to Another, Part 1 of 3

00:27:43
జ్ఞాన పదాలు

From One Soul to Another, Part 1 of 3

We now invite you to listen to Supreme Master Ching Hai’s insightful lecture titled “From One Soul to Another, Part 1 of 3” delivered in Yerevan, Armenia on May 15, 1999. “It has been a very challenging job. But God has said that ‘I’ll give you all the power necessary. You just continue to serve Me, everything I will provide.’ This way has worked for me and has woked for many thousands, hundreds o
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-27   552 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2020-04-27

Holy Songs: Mongolian Spiritual Songs

00:24:59
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Holy Songs: Mongolian Spiritual Songs

The Mongolian people are devout spiritual seekers. Their sincerity in searching for spiritual elevation is expressed through many songs that praise and worship the Divine. Today, we would like to introduce three of these sacred songs. The first, “Khelkhee Ayalguu,” is a folk song that was performed by M. Saruultugs of the Erdenet Ensemble at the 2nd International Artist Day Celebration concert, “A
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-22   562 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-22

El Salvador’s Indigenous Peoples – Jewels of the Nation

00:14:32
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

El Salvador’s Indigenous Peoples – Jewels of the Nation

EI Salvador is in Central America and has the Pacific Ocean to the west, Guatemala to the north, and Honduras to the east. The Pipil people, who are the predominant indigenous group in the country, refer to their territory in Western EI Salvador as Cuscatlán, meaning “The Place of Jewel Necklaces.” Anyone who has ever had the opportunity to visit this exquisite nation will agree that it is a land
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-15   307 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-15

WEMA HOME – Bringing Hope and Love to Benin, Part 1 of 3

00:13:38
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని

WEMA HOME – Bringing Hope and Love to Benin, Part 1 of 3

The goals of WEMA HOME are helping children and adolescents to access education and work, improving the working and living conditions of girls and women, curbing rural exodus and child trafficking, and promoting environmental protection and nature conservation. “We encourage people to support themselves.” WEMA HOME believes there is no future without education. Marianne built Gobada’s first elemen
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-04-06   344 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-04-06

Bulgarian Folk Melodies: Harmonies of the Soul, Part 2 of 2

00:15:57
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Bulgarian Folk Melodies: Harmonies of the Soul, Part 2 of 2

An artistic people, Bulgarians hope to better the world through music and dance. Thus, it’s no wonder that Bulgarian folk singing is recognized as a national treasure. Now Let's hear a famous traditional folk song called “Dilmano Dilbero,” performed by Le Mystѐre des Voix Bulgares, or The Mystery of the Bulgarian Voices. A major aspect of Bulgarian folklore is the fact that its music and song Lyri
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-01   740 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-04-01

Bulgarian Folk Melodies: Harmonies of the Soul, Part 1 of 2

00:17:33
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Bulgarian Folk Melodies: Harmonies of the Soul, Part 1 of 2

Since ancient times, singing has been mainly a female attribute in Bulgaria, while men mostly serve as instrumentalists. The powerful resonance, range, texture, and its penetrating quality are the most distinct characteristics of the Bulgarian voice. The songs are mostly traditional folk ballads, with the lyrics emphasizing people’s everyday feelings and lives. This simple, yet “straight from the
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-03-25   387 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-03-25

The Waorani People – Pioneers and Protectors of the Amazon

00:16:27
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Waorani People – Pioneers and Protectors of the Amazon

Ecuador hosts a portion of the magnificent Amazon rainforest and is also home to the native Waorani people, also known as the Huaorani, Waodani, or the Waos. Like other indigenous tribes across the globe, the Waorani have a symbiotic relationship with the natural environment. The forest is their beloved space, and they rely on nature for sustenance, water, safety, emotional fulfillment, and comfor
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-03-18   285 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-03-18

The Tradition of Respecting the Elderly, Part 2 of 2

00:13:49
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Tradition of Respecting the Elderly, Part 2 of 2

Senior citizens are an invaluable source of precious wisdom and provide us with love, understanding, and advice whenever we are in need. In Greek culture, elders are associated with wisdom and closeness to God. In ancient times, sages and oracles were mostly associated with the wise older men and women. It was noted in the history of ancient Sparta that politeness for elders was customary. In Anci
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-03-11   336 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-03-11

Traditonal Musical Instrument: Taiko - The Heartbeat of Japan

00:19:28
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Traditonal Musical Instrument: Taiko - The Heartbeat of Japan

In Japanese “Taiko” means the “great drum.” For generations, the method of taiko playing has been taught and passed on by grand masters. In varying shapes and sizes, taiko drums have long been a part of Japanese cultural, religious, and musical traditions. The art of taiko drumming is known for its tightly choreographed movements similar to martial arts. The instrument’s fluid, powerful, and rhyth
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-26   520 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-26

The Proud Kalinago of Dominica

00:16:55
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Proud Kalinago of Dominica

The Kalinago, previously known as the Caribs, are a proudly independent group of people who emigrated from South America to the Caribbean islands around the 13th century. Their skills as boat builders and sailors helped them expand their territory so that by the time the Spanish arrived two centuries later, they were the dominant culture on the islands. Today, most of the remaining 3,500 or so Kal
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-19   1117 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-19

Holy Songs: Uplifting Ethiopian Songs

00:18:22
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Holy Songs: Uplifting Ethiopian Songs

Ethiopia is one of the world’s oldest countries. In today’s show, we are delighted to share with you three Ethiopian worship songs in Amharic. The First song is called, “Holy Spirit,” performed by Zuriyash Tsega W/Tensai and Samuel T Michael. The song expresses one’s deep longing for the radiant presence of the Holy Spirit. Our next song is “Igziabeher’s Peace” composed by Mesfin Gutu, and perform
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-12   597 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-12

Traditional Musical Instrutment: The Ukrainian Bandura

00:19:59
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Traditional Musical Instrutment: The Ukrainian Bandura

The Bandura was believed to be a companion of humanity, producing heavenly reverberations to comfort our souls in this material world. This exceptional instrument originates from the spiritual culture of the ancient Sumero-Akkadian civilization. The Akkadians played early versions of the Bandura in their religious events as well as in festivities and for entertainment. Later, the charming instrume
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-04   647 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-02-04
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్