మేము ఇంటికి తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మా అద్భుతమైన జంతువు సహచరుల నుండి మేము స్వాగతించే వెచ్చని అందుకుంటాము, అయితే మేము దూరంగా ఉన్నప్పుడు వారు ఏమి చేస్తారో ఆలోచిస్తున్నారా?

వారు మా చేతులు వణుకు మరియు ఫ్రీస్బెస్ పట్టుకోవడంలో కాకుండా వేరే ఇతర నైపుణ్యాలు గురించి తెలుసా?

మేము ఒక రాయి మీద సూర్యుడు పడుతున్నప్పుడు చిన్న తాబేలును గడిపినప్పుడు, ఒక క్షణం కోసం విరామం తెలపండి మరియు "మీరు ఖచ్చితంగా తానే ఒక తాబేలుని భావిస్తున్నారా?"

మా జంతు స్నేహితుల తెలియని వాస్తవాలను గురించి తెలుసుకోవడానికి జంతువుల ఛానెల్లో మాకు చేరండి.

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

Altruistic Animals

00:15:37
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు

Altruistic Animals

Today we would like to share with you some amazing stories of animals who turned their selfless concern into loving action for the benefit of others. Let’s start with a cat named Kuu. Cat Assists Dog with Dementia. Cat Saves Baby from Danger. Dog Keeps Lost Child Safe and Warm. Cat Saves Caregiver from Fire. Dog Saves Family from Fire. Let’s now meet a bull calf named Oliver. Bull Calf gives Love to Blind Bison. Just like humans, we animals are beings that have feelings. There are times when each of us needs some support, and these are the opportunities for those close to us to let their nobility shine and give selflessly. I trust you have enjoyed today’s stories and are perhaps even inspired to lend a softer heart and a more generous hand to all of Earth’s inhabitants.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-01-20   1274 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-01-20

Animal Heroes: Selflessly Assisting with Pure Hearts

00:13:33
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు

Animal Heroes: Selflessly Assisting with Pure Hearts

I’m sure you have heard numerous stories of how people have demonstrated great courage and compassion in saving thee lives of others. We animals can also feel the pain and needs of those around us, be it animal or human, and will try and help in any way possible. Here are some tales of brave animals in our world! Sally the tabby cat in Melbourne, Australia, and her human companion Craig Jeeves, narrowly escaped a house fire. “She jumped on my head and sort of like was screaming at me and woke me up; otherwise, I wouldn’t have got up,” Craig said. Most of his house was lost to the blaze, and the fire department said it was lucky Craig got out in time. Animals help and save others out of our inherent good nature and ask for no reward. Even though we look a bit different than you, we cherish and respect life just like humans.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-22   942 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-22

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 4 of 4

00:13:25
సాహిత్యము పెంచుట

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 4 of 4

“Anthropologists, for example, understand that every society transmits its values from generation to generation through the rituals of that society. And the main ritual in every society are meals. When people are eating food, we’re not just eating food; we’re eating attitudes, we’re eating a whole range of ideas about our relationship with each other, with animals, with nature. So if we’re eating
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-26   289 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-26

A Prayer for Compassion: An Interview with Filmmaker Thomas Wade Jackson (vegan), Part 4 of 4

00:09:34
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని

A Prayer for Compassion: An Interview with Filmmaker Thomas Wade Jackson (vegan), Part 4 of 4

This fascinating film traces Mr. Jackson’s visits with various religious and spiritual leaders about the most important principles they all have in common. The result was that he discovered all traditions are in alignment with the vegan lifestyle. He shared with us about his own unique spiritual journey of inner awakening. “Oh, I’ll tell you how Jesus freed me too. He freed me by, when He talked a
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-07-25   220 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-07-25

Innovative Technologies Saving Our Precious Endangered Animals, Part 2 of 2

00:16:54
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు

Innovative Technologies Saving Our Precious Endangered Animals, Part 2 of 2

In today’s program, we will show you some more new, ingenious animal conservation solutions, namely surveillance drones and an acoustic monitoring system, that also employ AI. Air Shepherd is a novel anti-poaching program initially created by the US-based non-profit, the Lindbergh Foundation, and is now run by the South African company UAV & Drone Solutions, to stop night poaching in Africa. Air S
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-07-24   137 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-07-24

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 6 - The Cause of Humanity's Degradation

00:16:31
షో

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 6 - The Cause of Humanity's Degradation

It has been widely known that meat is harmful to our health and the environment. However, not many people are aware that meat can also subtly and negatively influence humans’ mental state and behavior. In fact, researchers have found that animal abuse and human abuses are closely linked. Meat consumption is the real culprit behind many regretful offenses, fights, and even crimes. “If you eat meat,
షో
2020-07-23   493 అభిప్రాయాలు
షో
2020-07-23

The Crosby Family: Icons of Compassion, Conviction, and Faith, Part 1 of 2

00:13:50
వెజ్జి ఎలైట్

The Crosby Family: Icons of Compassion, Conviction, and Faith, Part 1 of 2

On today’s episode, we meet Dr. Spice Williams-Crosby, an award-winning American actress, professional stuntwoman, and martial arts expert with a PhD in Natural Health Sciences. As we begin, Spice shares how she discovered her life mission during a near death experience which led her to the spiritual path. “My twin sister and I were always performing, and then I got a call one day to go on the roa
వెజ్జి ఎలైట్
2020-07-23   256 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-07-23

Shining World Compassion Award Recipient: The Gentle Barn, Part 1 of 2

00:12:30
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్

Shining World Compassion Award Recipient: The Gentle Barn, Part 1 of 2

Today, we have the pleasure of speaking with Ellie Laks, founder of The Gentle Barn, a vegan a nimal sanctuary in Santa Clarita, California, USA. When she was seven, Ellie had already dreamt of a place where she could live together with all the beautiful animals. “What was very clear to me at seven years old, was that I had this very, very deep connection with animals and I saw us as the same. I c
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-07-22   189 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-07-22

A Prayer for Compassion: An Interview with Filmmaker Thomas Wade Jackson (vegan), Part 3 of 4

00:12:53
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని

A Prayer for Compassion: An Interview with Filmmaker Thomas Wade Jackson (vegan), Part 3 of 4

Today we present to you more from our engaging interview with the gifted and caring American filmmaker and vegan activist Thomas Wade Jackson. He’ll walk us through the compelling spiritual reasons for embracing a plant-based diet. “The choices we make every day, that dollar we’re spending is the most important vote we’re making, and that it is what’s feeding the instrument that is destroying the
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-07-20   233 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-07-20

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 3 of 4

00:13:39
సాహిత్యము పెంచుట

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 3 of 4

“We’re eating vibrations when we eat food because there is a reality beyond just the physical reality.” “The Chinese tradition, for example, there’s a word ‘Qi,’ which means energy. And the whole idea is that it’s the Qi in nature and in our bodies that we have to keep in harmony. In the Indian tradition, the word is ‘Prana,’ or energy, and the mother in these cultures in India and in China consci
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-19   240 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-19

A Prayer for Compassion: An Interview with Filmmaker Thomas Wade Jackson (vegan), Part 2 of 4

00:10:35
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని

A Prayer for Compassion: An Interview with Filmmaker Thomas Wade Jackson (vegan), Part 2 of 4

Today, Mr. Jackson continues sharing his thoughts on how each individual’s own peace can create harmony on Earth, and how this can be achieved through the vegan diet. “Everybody’s vegan at heart; everybody’s true nature is compassion. I believe that most of the unnecessary suffering on this planet is caused by that out-of-alignment. As I was making this film, I’m meeting so many people that have h
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-07-18   246 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-07-18

Innovative Technologies Saving Our Precious Endangered Animals, Part 1 of 2

00:18:33
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు

Innovative Technologies Saving Our Precious Endangered Animals, Part 1 of 2

Poaching causes devastation to many animal species worldwide, especially to the endangered megafauna in Africa, where thousands fall victim to poachers and wildlife traffickers each year. Fortunately, there is a beacon of hope. Thanks to pioneering artificial intelligence (AI) technology, rangers can now outsmart the criminals and proactively save these precious animals. Today, I will introduce yo
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-07-17   153 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-07-17

Shining World Compassion Award Recipient: The Noble Endeavors of Mercy for Animals, Part 2 of 2

00:15:43
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్

Shining World Compassion Award Recipient: The Noble Endeavors of Mercy for Animals, Part 2 of 2

Since its founding in 1999, Mercy For Animals has committed “to end the greatest cause of suffering on the planet, the exploitation of animals for food.” They believe the violence and discrimination against farm animals carry no less political and ethical weight than racism, slavery, and crimes against other human groups. Up to 2019, Mercy For Animals has launched more than 70 major investigations
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-07-15   269 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-07-15

A Prayer for Compassion: An Interview with Filmmaker Thomas Wade Jackson (vegan), Part 1 of 4

00:14:26
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని

A Prayer for Compassion: An Interview with Filmmaker Thomas Wade Jackson (vegan), Part 1 of 4

Mr. Thomas Wade Jackson is an award-winning American filmmaker, photographer and musician. “I pray and meditate before all the interviews. I just say, ‘I’m here, whatever You need, use me like that force of love and life. Use me to make a better world.’ And I encourage us all to just be open to being vessels. Like the prayer of Saint Francis: Let me be an instrument of love and peace and compassio
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-07-13   429 అభిప్రాయాలు
మంచి వ్యక్తులు, మంచి పని
2020-07-13

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 2 of 4

00:14:35
సాహిత్యము పెంచుట

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 2 of 4

“We’re starting to question reductionist science and religion. And I think that’s a very healthy thing. The whole idea that we live in a society where cows, and pigs, and chickens are just merely objects and matter, and pretty soon, when we do that for thousands of years, we, ourselves, become just matter. We’re taught in school that when we die, that’s it: it’s over; we’re just a physical body. A
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-12   307 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-12

American Bison: Supremely Self-Giving and Uniquely Resilient

00:15:48
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు

American Bison: Supremely Self-Giving and Uniquely Resilient

In the United States, the bison is an iconic animal, commonly referred to as the American buffalo. When we are babies, we are called “red dogs” because of our orange-red fur. As we grow up, the hair turns dark brown. We have distinctive physical features – a huge head with short, curving black horns, a big, muscular shoulder hump and a shaggy coat. The hair in the front is longer than in the rear.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-07-10   171 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-07-10

Shining World Compassion Award Recipient: The Noble Endeavors of Mercy for Animals, Part 1 of 2

00:14:56
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్

Shining World Compassion Award Recipient: The Noble Endeavors of Mercy for Animals, Part 1 of 2

Today, we are delighted to present a remarkable organization that has been working tirelessly for the last few decades to help inspire compassion and end animal cruelty. Founded by Mr. Milo Runkle in 1999, Mercy for Animals (MFA) is a leading international non-profit organization dedicated to protecting our precious animal friends. After witnessing the abuse of a farm animal for a high school agri
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-07-08   217 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2020-07-08

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 1 of 4

00:13:39
సాహిత్యము పెంచుట

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 1 of 4

Dr. Will Tuttle, a Shining World Hero Award recipient, is a world-renowned composer, inspirational speaker, and pianist; as well as a Dharma Master in the Zen tradition. A former philosophy professor, he presents over 100 concerts, lectures, and workshops annually; promoting veganism worldwide. Dr. Will Tuttle’s best-seller, “The World Peace Diet: Eating for Spiritual Health and Social Harmony,” o
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-05   960 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-05

Amazing Ants and their Cooperative Communities

00:16:23
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు

Amazing Ants and their Cooperative Communities

We ants have been around for more than 130 million years or since the early Cretaceous Period. Today, there are about 14,000 species of us, and an estimated 10 quadrillion ants live on the earth. You can find us everywhere except Antarctica. As social beings, we all live in colonies of various sizes, from just several ants living in a twig to supercolonies with many millions of individuals. We are
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-07-03   327 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-07-03

Monk Coleman (vegan) - From Alleys of Darkness to Highways of Englightenment, Part 2 of 2

00:12:45
వెజ్జి ఎలైట్

Monk Coleman (vegan) - From Alleys of Darkness to Highways of Englightenment, Part 2 of 2

Monk believes there is a purpose for everything, including his dark experiences. Let’s hear about his self-realization from his soul searching through meditation. “So, all the things, I look back now, it’s not about poor me, or being a victim. It’s like, wow, I needed every bit of this, so I can live my purpose and share this with the world. ‘My purpose here is to bring this message to you while p
వెజ్జి ఎలైట్
2020-07-02   321 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-07-02

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 3 - The Dire Environmental Impact

00:18:06
షో

Supreme Master Ching Hai (Vegan) on the Harmful Effects of Meat, Part 3 - The Dire Environmental Impact

Since the late 1980s, Supreme Master Ching Hai was already raising awareness about the fact that meat-eating depletes Earth’s vital resources and destroys our only home. “If you raise a pig or a buffalo, it takes a lot o f grains, a lot of energy, a lot of water, a lot of electricity, a lot of antibiotics, a lot of food, a lot of protein. In order to gain one kilo of beef, you waste a lot of natio
షో
2020-07-01   584 అభిప్రాయాలు
షో
2020-07-01

The Endearing Lemurs of Madagascar

00:15:47
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు

The Endearing Lemurs of Madagascar

Located in the Indian Ocean 400 kilometers off the eastern coast of Africa, this magical place is the fourth largest island in the world after Greenland, New Guinea, and Borneo. Isolated from other landmasses for 88 million years, Madagascar is home to an abundance of unique and unusual species of wildlife. Nearly 90% of animals and plants are endemic, which means they are found nowhere else in th
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-06-26   189 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2020-06-26
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్