మాస్టర్ మెన్సియస్ ఒకసారి చెప్పాడు, "ఒక నోబెల్ మాన్ వంటగది నుండి దూరంగా ఉంటాడు" ఎందుకంటే జంతువులకు వచ్చినప్పుడు, అతను వాటిని సజీవంగా చూసినట్లయితే, అతను వాటిని చనిపోవడం చూడలేడు; అతను వారి అరుపులు విని ఉంటే, అతను వారి మాంసం తినడానికి నిలబడటానికి కాదు.ఈ రోజు మరియు వయస్సులో, శాకాహారి జీవనశైలి మా ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాకుండా, మా భవిష్యత్ తరాల స్థిరమైన అభివృద్ధికి సంబంధించినది. ఈ గొప్ప సాంప్రదాయం పునర్నిర్మాణం మరియు ఆరోగ్యవంతమైన మరియు ఉన్నత జీవనశైలిని అనుసరించడం ద్వారా స్థిరమైన భవిష్యత్తును సృష్టించండి.

మా మనస్సు యొక్క శాంతి, శరీరం మరియు ఆత్మ మా ప్లేట్లు ప్రారంభమవుతుంది.

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

If Everyone Become Vegetarian

00:03:37
ప్రత్యేకం!

If Everyone Become Vegetarian

ప్రత్యేకం!
2019-12-17   7613 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-17

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 1 of 2

00:17:24
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Vegan World Series - Vegan Japan: The Sun Rises for a Brand New Era, Part 1 of 2

As we will learn today, Japan has more recently accelerated the vegan trend. Indeed, it is becoming increasingly easy to find vegan cuisine to satisfy your taste buds, across the major cities in Japan. You can even find a vegan café and vegan noodle shop at Haneda and Narita International Airports! As we delve into the history of veg and vegan food in Japan, is that traditionally, for over 1,200 years, Japan’s agricultural and dietary practices were deeply rooted in a spiritual and mostly plant-based way of life. In Japanese, “ryori” means cooking or cuisine, and “shojin” coming from the Sanskrit word “vyria,” meaning to have goodness and keep evil away. Shojin Ryori has become a very important part of traditional and modern Japanese culture.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-26   638 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2019-11-26

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 1 of 4

00:13:39
సాహిత్యము పెంచుట

“The World Peace Diet”: Interview with Dr. Will Tuttle (vegan), Part 1 of 4

Dr. Will Tuttle, a Shining World Hero Award recipient, is a world-renowned composer, inspirational speaker, and pianist; as well as a Dharma Master in the Zen tradition. A former philosophy professor, he presents over 100 concerts, lectures, and workshops annually; promoting veganism worldwide. Dr. Will Tuttle’s best-seller, “The World Peace Diet: Eating for Spiritual Health and Social Harmony,” o
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-05   826 అభిప్రాయాలు
సాహిత్యము పెంచుట
2020-07-05

Filipino Delicacies from Vegan Chef Reina, Part 1 of 2 – Kare-Kare with Eggplant, Tofu and Peanut Butter

00:14:18
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Filipino Delicacies from Vegan Chef Reina, Part 1 of 2 – Kare-Kare with Eggplant, Tofu and Peanut Butter

Chef Reina owns two popular Filipino vegan restaurants in the Bay Area, namely "Nick's on Grand" and "Nick's on Mission." In her years of cooking, vegan Chef Reina has created dishes for the Honorables Jean Quan, mayor of Oakland, Tom Bates, mayor of Berkeley, and the late Ed Lee, former mayor of San Francisco. She also catered for events at Apple, NASA, UBER, Twitter, Goldman Sachs, BlackRock Inv
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-07-05   411 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-07-05

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 3 of 3

00:13:09
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 3 of 3

In today’s show, he discusses positive changes that have happened to some of his young students with special needs and their families while practicing yoga. “I think the most beautiful thing that I see is families become more peaceful. Because yoga basically, ultimately, is about growing love. And that loving feeling, that unconditional openness, is what yoga gives you.” “That, I think, is the mos
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-07-04   566 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-07-04

Monk Coleman (vegan) - From Alleys of Darkness to Highways of Englightenment, Part 2 of 2

00:12:44
వెజ్జి ఎలైట్

Monk Coleman (vegan) - From Alleys of Darkness to Highways of Englightenment, Part 2 of 2

Monk believes there is a purpose for everything, including his dark experiences. Let’s hear about his self-realization from his soul searching through meditation. “So, all the things, I look back now, it’s not about poor me, or being a victim. It’s like, wow, I needed every bit of this, so I can live my purpose and share this with the world. ‘My purpose here is to bring this message to you while p
వెజ్జి ఎలైట్
2020-07-02   299 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-07-02

Prime “Vegan” Impact with Keith Coomber (vegan), Part 1 of 2

00:12:22
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Prime “Vegan” Impact with Keith Coomber (vegan), Part 1 of 2

Today we are having a show featuring our honored guest, Mr. Keith Coomber, whose family-minded values extend out to all the beings on the planet. “I’m one of the directors of Prime Impact. Prime Impact is a publishing company and also an event organizing company as well. And then we moved into veganism a few years ago, so we now produce magazines and also run exhibitions in all of those sectors.”
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-30   193 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-30

Vegan Pancakes

00:27:38
లవ్ గిఫ్ట్

Vegan Pancakes

“If we want to bring about Heaven on earth, we must live like the beings from Heaven, which is to live harmoniously, respecting everyone’s freedom and right to life.” Supreme Master Ching Hai encourages and promotes veganism as the noble way of living. She personally designed the Alternative Living flyer and launched a global campaign to share this peaceful and loving message to the world. Through
లవ్ గిఫ్ట్
2020-06-28   478 అభిప్రాయాలు
లవ్ గిఫ్ట్
2020-06-28

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 2 of 3

00:13:49
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 2 of 3

In today’s program, he will discuss how children and teens enjoy healthier lifestyles by learning meditation and yoga. But first, we will briefly cover the yoga practices that Sri P.R. Sarkar’s spiritual organization Ananda Marga, meaning the “Path of Bliss” propagates. Ananda Marga’s techniques of self-realization include yoga postures, Kiirtan, Kaoshikii, and meditation. In the Western world, pe
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-27   649 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-27

Monk Coleman (vegan) – From Alleys of Darkness to Highways of Enlightenment, Part 1 of 2

00:11:35
వెజ్జి ఎలైట్

Monk Coleman (vegan) – From Alleys of Darkness to Highways of Enlightenment, Part 1 of 2

We are so happy to feature the colorful life of vegan bodybuilder, life-style coach and meditation instructor, Monk Coleman, previously known as Joe Coleman. Mr. Coleman’s story paints an arc from difficult beginnings as a directionless young man who got entangled in addiction and the criminal world, to rediscovering and trusting his inner voice, guiding him to become the compassionate, vibrant ve
వెజ్జి ఎలైట్
2020-06-25   258 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2020-06-25

A Hearty Vegan Culinary Tour in the Holy Land of Israel

00:15:57
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

A Hearty Vegan Culinary Tour in the Holy Land of Israel

Today, we invite you to journey with us to Israel, a fascinating country being famous as the home of holy religious sites for Christians, Jews and Muslims. Among our stops is Tel Aviv, the second most populous city in Israel and the economic and technological heart of the nation. This coastal city is also known as the “Vegan Capital of the World!” Our first stop is the vegan restaurant Zakaim, loc
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-23   479 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-23

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 1 of 3

00:16:00
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Ananda Dhara Yoga Village: Helping People Attain Bliss, Part 1 of 3

Today, we are privileged to introduce you to Rutger Tamminga, the co-founder of a special institution that endeavors to spread the yoga spirit, the Ananda Dhara Yoga Village – Center for Applied Neohumanism. Based in Taichung City, Taiwan, also known as Formosa, the center was established in 1995 by Mr. Tamminga, who is originally from the Netherlands, and Mohamukta of Formosa. Ananda Dhara, which
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-22   772 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-22

Creative Hungarian Cuisine: Vegan Scrambled Tofu with Vegetables

00:20:12
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Creative Hungarian Cuisine: Vegan Scrambled Tofu with Vegetables

In Hungary, there are many vegetarian and vegan restaurants opening up as more people are starting to recognize that veganism is the only sustainable lifestyle for our future. We are delighted to see an increasing number of vegan products sold in small and large food stores and health food shops. As in many countries, Hungary has its own traditional dishes such as paprika potatoes, stuffed or Szék
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-21   249 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-21

Taiwan Adventist Hospital – A Vegetarian Hospital with a Caring Mission, Part 3 of 3

00:13:40
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Taiwan Adventist Hospital – A Vegetarian Hospital with a Caring Mission, Part 3 of 3

Today, we introduce TAH’s healthy lifestyle project called NEWSTART. This wellness initiative was created by the Weimar Institute in California, USA, an entity that was also founded by Adventists. NEWSTART is an acronym for Nutrition, Exercise, Water, Sunlight, Temperance, Air, Rest, and Trust (in Divine Power). To correspond with the hospital’s mission to maintain public health, TAH established t
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-20   294 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-20

Sharing Love Through Food: Loving Hut Vegan Supply

00:16:40
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Sharing Love Through Food: Loving Hut Vegan Supply

In today’s program “Sharing Love through Food: Loving Hut Vegan Supply,” we invite you to visit two companies, one in Korea and the other in America, and explore vegan food distribution for Loving Hut restaurants and the public. The Loving Hut family is a model of a peaceful, vegan business, inspired by Supreme Master Ching Hai and Her love for all beings. Thanks to serious concerns about the seve
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-16   302 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-16

Christina Galioto Making Italian-Flavored Vegan Tempeh Sausage Pastry Tarts on JaneUnchained

00:16:00
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Christina Galioto Making Italian-Flavored Vegan Tempeh Sausage Pastry Tarts on JaneUnchained

Welcome to today’s show, we have the gorgeous vegan model Christina Galioto who will share a fancy and delicious vegan recipe with us! The cooking demonstration was filmed by the former CNN news anchor and Shining World Vegan Journalist Award recipient, Jane Velez-Mitchell.Ms. Jane Velez-Mitchell was an internationally renowned television host and investigative journalist. She is the
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-14   423 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-14

Taiwan Adventist Hospital – A Vegetarian Hospital with a Caring Mission, Part 2 of 3

00:15:10
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Taiwan Adventist Hospital – A Vegetarian Hospital with a Caring Mission, Part 2 of 3

In today’s show, we are honored to hear from Dr. Hsieh Chia-Ming, a breast cancer surgeon, Taiwan Adventist Hospital’s Cancer Care Committee’s chief executive officer, and the former director of the hospital’s breast surgery department. He will share with us his perspectives on the relationship between a diet rich in fruits and vegetables and breast cancer prevention as well as about his hospital’
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-13   498 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-13

Chef’s Choice Foods - The Vegan Food Company in Thailand, Part 2 of 2

00:13:49
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Chef’s Choice Foods - The Vegan Food Company in Thailand, Part 2 of 2

On today’s show, we will continue finding out about the savory line from this lovely brand. “Young green jackfruit is a fruit that doesn’t have much taste and if you add any sauce or flavors to it, it will absorb the flavors and come up really nice. It has the texture and appearance really similar to meat. So, it is also minimally processed. So, we introduced the Nature’s Charm ‘Young Green Jackfr
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-09   395 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-09

Global Recharge’s Vegan Recipes, Part 2 of 2 - Tabouli Pomegranate Salad

00:17:25
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Global Recharge’s Vegan Recipes, Part 2 of 2 - Tabouli Pomegranate Salad

Last week, we visited vegan chefs Sean Beveridge and Penelope Jayne, who shared with us their wonderful Seed Bread recipe. Today, they will show us how to make a colorful, healthy and vibrant vegan Tabouli Pomegranate Salad.Sean (m): Hallo, beautiful people. We’re back, and we're doing a Tabouli Pomegranate Salad.
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-07   195 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-07

Taiwan Adventist Hospital – A Vegetarian Hospital with a Caring Mission, Part 1 of 3

00:15:59
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Taiwan Adventist Hospital – A Vegetarian Hospital with a Caring Mission, Part 1 of 3

Taiwan Adventist Hospital is one of over 170 healthcare institutions run by the Seventh-day Adventist Church, a Protestant Christian denomination with approximately 25 million people attending weekly worship worldwide. The facility is Formosa’s first vegetarian hospital and was initially founded in Shanghai by the legendary vegetarian American physician, Dr. Harry W. Miller, before shifting to Tai
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-06   547 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2020-06-06

Chef’s Choice Foods - The Vegan Food Company in Thailand, Part 1 of 2

00:14:18
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Chef’s Choice Foods - The Vegan Food Company in Thailand, Part 1 of 2

As the world becomes vegan, more and more companies are participating in this noble movement. A myriad of new products is being created each day, helping to make the transition to the compassionate lifestyle much easier. One such company is Chef’s Choice Foods. Chef’s Choice Foods was the first company to introduce to the world the famous Thai coconut milk, by canning it. It eventually became a wo
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-02   672 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-06-02

Global Recharge’s Vegan Recipes, Part 1 of 2 - Seed Bread Made With Oats and a Variety of Hearty Seeds

00:13:07
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Global Recharge’s Vegan Recipes, Part 1 of 2 - Seed Bread Made With Oats and a Variety of Hearty Seeds

Today, we are excited to have vegan chefs, Sean Beveridge and Penelope Jayne, on our show. They will show us how to make a nutritious, delicious, and invigorating vegan Seed Bread.Sean Beveridge and Penelope Jayne are board-certified master hypnotherapists and the co-founders of Global Recharge in Sydney, Australia. They specialize in empowering busy professionals of organizations
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-05-31   249 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2020-05-31
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్