మాస్టర్ మెన్సియస్ ఒకసారి చెప్పాడు, "ఒక నోబెల్ మాన్ వంటగది నుండి దూరంగా ఉంటాడు" ఎందుకంటే జంతువులకు వచ్చినప్పుడు, అతను వాటిని సజీవంగా చూసినట్లయితే, అతను వాటిని చనిపోవడం చూడలేడు; అతను వారి అరుపులు విని ఉంటే, అతను వారి మాంసం తినడానికి నిలబడటానికి కాదు.ఈ రోజు మరియు వయస్సులో, శాకాహారి జీవనశైలి మా ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాకుండా, మా భవిష్యత్ తరాల స్థిరమైన అభివృద్ధికి సంబంధించినది. ఈ గొప్ప సాంప్రదాయం పునర్నిర్మాణం మరియు ఆరోగ్యవంతమైన మరియు ఉన్నత జీవనశైలిని అనుసరించడం ద్వారా స్థిరమైన భవిష్యత్తును సృష్టించండి.

మా మనస్సు యొక్క శాంతి, శరీరం మరియు ఆత్మ మా ప్లేట్లు ప్రారంభమవుతుంది.

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

East meets West: Intimate Thoughts on Veganism for World Vegan Day

00:11:41
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

East meets West: Intimate Thoughts on Veganism for World Vegan Day

For today's show in honor of World Vegan Day, we are privileged to hear the thoughts of respected and distinguished individuals from all walks of life who share one thing in common: the vegan lifestyle. Let us first find out what prompted their choice of a compassionate and sustainable way of eating. We thank these notable individuals from around the world for sharing their valuable opinions with us on the lives-saving vegan lifestyle. Let us all come together on this noble path of love, for a bright and beautiful future on our precious Earthly abode!
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2018-10-31   2002 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2018-10-31

If Everyone Become Vegetarian

00:03:37
ప్రత్యేకం!

If Everyone Become Vegetarian

ప్రత్యేకం!
2019-12-17   8271 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2019-12-17

Diverse Western Singaporean Vegan Fusion Cuisine, Part 1 of 2 – Creamy Vegan Curried Cauliflower Soup and Satay Tempeh Burger

00:18:14
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Diverse Western Singaporean Vegan Fusion Cuisine, Part 1 of 2 – Creamy Vegan Curried Cauliflower Soup and Satay Tempeh Burger

“In multi-ethnic Singapore, we often combine ingredients and cooking methods of two or more cultures to create unique and distinctive cuisine. The first dish that I’ll be sharing is the Creamy (Vegan) Curried Cauliflower Soup. Firstly, take a cauliflower, about 450 grams, and chop them into small pieces.” “Mix one tablespoon of curry powder and a quarter teaspoon of turmeric powder with some water
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-04-04   398 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-04-04

Nutritionist Rohini Bajekal (vegan) on Transitioning to a Healthy Plant-Based Diet

00:11:31
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Nutritionist Rohini Bajekal (vegan) on Transitioning to a Healthy Plant-Based Diet

While some have succeeded in changing their diet overnight, others have taken more time and had some challenges in effectively transitioning. We joyfully invite you to listen to Ms. Rohini Bajekal, a highly trained British nutritionist, as she imparts to us savvy suggestions and helpful hints for a successful switch. The nutritionist and her mother hold online vegan cooking classes for Made in Hac
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2021-04-03   216 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2021-04-03

Craig Goldblatt (vegan) – Leading a Life of Purpose, Part 3 of 3

00:12:37
వెజ్జి ఎలైట్

Craig Goldblatt (vegan) – Leading a Life of Purpose, Part 3 of 3

Mr. Goldblatt is a radiant example of living life confidently, with purpose and an open heart in alignment with his values. In doing so, he continues to infuse a lot of positivity into the world through his charity Giving Africa, and in his work with other philanthropic groups. “I’m really fortunate to work for an amazing tree planting organization, called ‘Plant-for-the-Planet’ which is a global
వెజ్జి ఎలైట్
2021-04-01   269 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2021-04-01

The Vegan Leather Lifesavers, Part 1 of 2

00:12:51
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

The Vegan Leather Lifesavers, Part 1 of 2

One of the fastest growing alternatives to animal leather comes from the humble mushroom. These mats can be grown to various thicknesses, and with a few simple finishing steps and a dyeing process, a biodegradable material with leather-like characteristics is developed and ready for making products such as shoes, clothes, bags and anything else one can imagine. Mr. Adi Reza Nugroho, the co-founder
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-03-30   418 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-03-30

Pasta with Vegan Omnipork Meatballs in Various Sauces, Part 2 of 2 – Vegan Pesto Sauce and Vegan Alfredo Cream Sauce

00:13:33
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Pasta with Vegan Omnipork Meatballs in Various Sauces, Part 2 of 2 – Vegan Pesto Sauce and Vegan Alfredo Cream Sauce

Today, we will see how this great tasting vegan meatball recipe can be used to create other pasta dishes, Pasta in Vegan Pesto Sauce and Pasta in Vegan Alfredo Cream Sauce. We will first make the Vegan Pesto Sauce by using a blender. Let’s add these ingredients into the blender, 100 grams of basil leaves, 15 grams of roughly cut parsley, 30 grams of pine nuts which have been baked at 100°C for 30
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-03-28   364 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-03-28

Craig Goldblatt (vegan) – Leading a Life of Purpose, Part 2 of 3

00:14:02
వెజ్జి ఎలైట్

Craig Goldblatt (vegan) – Leading a Life of Purpose, Part 2 of 3

Mr Goldblatt radiates a love of life, and it turns out that love is a very important value to him. “I think whether we’re a speaker or coach or we’re a friend or brother or sister, the most important thing in life is to love ourselves and love other people. And it sounds like a general thing to say but I think love is the most powerful thing that we have. When we look back at life, when we end our
వెజ్జి ఎలైట్
2021-03-25   218 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2021-03-25

VeggieWorld Expo – A Hub for the Flourishing Vegan Market, Part 3 of 3

00:16:16
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

VeggieWorld Expo – A Hub for the Flourishing Vegan Market, Part 3 of 3

In today’s episode, we explore more of the experiences and visions of both participants and exhibitors, as well as exciting developments in Asia. The dedication and focus of the exhibitors toward building a vegan world are a critical part for VeggieWorld in creating the success of the expos. “I am the founder of Green Monday. Seven years ago, we started to use multiple strategies and multi-media t
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-03-23   333 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-03-23

Pasta with Vegan Omnipork Meatballs in Various Sauces, Part 1 of 2 – Vegan Meatballs and Marinara Sauce

00:17:03
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Pasta with Vegan Omnipork Meatballs in Various Sauces, Part 1 of 2 – Vegan Meatballs and Marinara Sauce

In recent times, veganism has spread at an unprecedented speed and continues to do so. People throughout the world are making conscious decisions about the food they eat. They are questioning where their food comes from and learning about the positive impacts their vegan choices have on our loving animals, curbing climate change, and protecting the environment. Omnipork is widely used in nu
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-03-21   690 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-03-21

Craig Goldblatt (vegan) – Leading a Life of Purpose, Part 1 of 3

00:13:37
వెజ్జి ఎలైట్

Craig Goldblatt (vegan) – Leading a Life of Purpose, Part 1 of 3

Today, we are privileged to feature the internationally esteemed Mr. Craig Goldblatt. Mr. Goldblatt is a public speaker, motivational coach, and trainer for businesses, organizations, charities, non-profit organizations, and individuals around the world, helping them to connect with their true purpose and amplify their personal impact upon the world. Craig is also a compassionate philanthropist an
వెజ్జి ఎలైట్
2021-03-18   223 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2021-03-18

VeggieWorld Expo – A Hub for the Flourishing Vegan Market, Part 2 of 3

00:13:37
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

VeggieWorld Expo – A Hub for the Flourishing Vegan Market, Part 2 of 3

The consistent and encouraging growth of the vegan food and lifestyle market over recent years is evident to players across all industries. In 2018, the global value of vegan food – which includes plant-based alternatives for meat, egg, and dairy, was estimated by Grand View Research to be approximately US$12.7 billion. By 2025, this is estimated to almost double to around US$24 billion. At
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-03-16   352 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-03-16

Biscotti with Vegan Spread, Sweet & Sour Cucumber, Deep-fried Seaweed with White Rice and Sesame, Part 2 of 2

00:25:11
లవ్ గిఫ్ట్

Biscotti with Vegan Spread, Sweet & Sour Cucumber, Deep-fried Seaweed with White Rice and Sesame, Part 2 of 2

We learned how to make Biscotti with Vegan Spread, and Sweet & Sour Cucumber last Sunday in Part one of this show. Now let’s watch how to fry the seaweed. “Put it on a little low first and in case it burns, you can get used to the temperature, and then you put more and more. Check the oil now. It’s hot enough; I’m going to fry it now. All we do is just get hold of one piece and fry it. You just co
లవ్ గిఫ్ట్
2021-03-14   596 అభిప్రాయాలు
లవ్ గిఫ్ట్
2021-03-14

Building Communities through Veganism with Nitin Mehta MBE, Part 2 of 2

00:18:17
వెజ్జి ఎలైట్

Building Communities through Veganism with Nitin Mehta MBE, Part 2 of 2

Mr. Mehta also points out that not only helping our fellow humans but also our animal companions is actually helping ourselves. “So, it’s actually very funny but we are doing no favors to animals. We are actually doing favors to ourselves by being compassionate. Because by the law of karma, every action has a reaction. So, human beings cannot say, Oh, this is our planet and we continue enjoying wh
వెజ్జి ఎలైట్
2021-03-11   283 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2021-03-11

VeggieWorld Expo – A Hub for the Flourishing Vegan Market, Part 1 of 3

00:14:15
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

VeggieWorld Expo – A Hub for the Flourishing Vegan Market, Part 1 of 3

Founded and run in Germany by MCO GmbH as a local health fair for many years, VeggieWorld Expo developed into a full-fledged plant-based lifestyle trade expo with help from ProVeg International – a non-governmental organization committed to food system change. The first VeggieWorld Expo opened in Wiesbaden, Germany in 2011. The launch was met with great support and interest from both the pu
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-03-09   412 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-03-09

Biscotti with Vegan Spread, Sweet & Sour Cucumber, Deep-fried Seaweed with White Rice and Sesame, Part 1 of 2

00:20:32
లవ్ గిఫ్ట్

Biscotti with Vegan Spread, Sweet & Sour Cucumber, Deep-fried Seaweed with White Rice and Sesame, Part 1 of 2

“Today we are going to make another simple, nutritious and delicious meal - namely just seaweed, deep-fried, and white rice, sesame. And also, to combine with it, we will have sweet and sour cucumber, carrot. While waiting for the oil to be heated, I’ll prepare some appetizer.” “These are soya “tranches” (slices). They made it look like those that you are familiar with, except that it’s com
లవ్ గిఫ్ట్
2021-03-07   511 అభిప్రాయాలు
లవ్ గిఫ్ట్
2021-03-07

Dr. Leila (vegan): A Life Transformed Through Whole-food Plant-based Eating

00:10:49
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం

Dr. Leila (vegan): A Life Transformed Through Whole-food Plant-based Eating

"Hallo, I'm Dr. Leila. I used to be a doctor, but I'm now a plant-based nutritionist, and I'm an advisory board member of Plant-Based Health Professionals UK." Dr. Leila has been experiencing severe migraines since childhood, and no medical treatment has been able to resolve this condition permanently. It was a fortunate course of events that brought Dr. Leila to attend a conference in 2018
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2021-03-06   369 అభిప్రాయాలు
ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం
2021-03-06

Building Communities through Veganism with Nitin Mehta MBE, Part 1 of 2

00:16:41
వెజ్జి ఎలైట్

Building Communities through Veganism with Nitin Mehta MBE, Part 1 of 2

Nitin Mehta MBE was born in Kisumu, Kenya, in a Jain family of Indian ancestry that deeply respected and practiced ahimsa or non-violence way of life. Mr. Mehta is well-known for organizing high profile events that speak for India’s spiritual heritage, as well as vegetarianism and veganism. For his outstanding community service, the Mayor of London awarded him for “making a significant contributio
వెజ్జి ఎలైట్
2021-03-04   187 అభిప్రాయాలు
వెజ్జి ఎలైట్
2021-03-04

Shining World Compassion Award Recipient: Omari McQueen – Divinely Inspired Young Vegan Chef

00:18:16
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్

Shining World Compassion Award Recipient: Omari McQueen – Divinely Inspired Young Vegan Chef

At the dawn of this Golden Era, numerous angelic children and youth are helping to elevate the world into a vegan Eden on Earth. Omari McQueen, the youngest award-winning vegan chef and vegan entrepreneur in the United Kingdom, is one of them. Omari had to learn how to cook for his brothers and sisters at age 6, when his mom fell ill. Inspired by a PETA UK video about the suffering of animals at t
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-03-03   352 అభిప్రాయాలు
షైనింగ్ వరల్డ్ అవార్డ్స్
2021-03-03

Green Gazelles: The World’s First Vegan Rugby Team, Part 2 of 2

00:10:12
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Green Gazelles: The World’s First Vegan Rugby Team, Part 2 of 2

In this episode, we continue to find out more about the benefits of a vegan diet on health and athletic performance. “A lot of people pay for exterior improvements, but what about the interior, what is going on inside? So, I think paying a little bit of time to focus in on what you put inside you is really important, genuinely. And it heals. Just from eating plant-based foods, you heal yourself an
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-03-02   240 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-03-02

Colorful Traditional Korean Glutinous Rice Vegan Desserts – Spring Flower Pancakes and Rice Balls in Omija Tea Punch

00:26:20
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

Colorful Traditional Korean Glutinous Rice Vegan Desserts – Spring Flower Pancakes and Rice Balls in Omija Tea Punch

Today we will take a trip to the city of Yeoju, which is in the Korean province of yeonggi-do, with two sisters Yu Na and Na Ri. There are a wide variety of beautiful Spring flowers in full bloom now. The sisters have gone to pick some edible flowers for their pancakes. “Today, I’m going to make a five-colored flower (vegan) pancake and a five-colored glutinous rice ball (vegan) in tea punch. The
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-02-28   953 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-02-28

New Day New Chef: A Delightful, Delicious and Unique Vegan Cooking Show, Part 2 of 2

00:14:14
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్

New Day New Chef: A Delightful, Delicious and Unique Vegan Cooking Show, Part 2 of 2

In early 2020, Ms. Velez-Mitchell, along with a dedicated, hardworking team of more than 70 people, launched the first series of New Day New Chef. In many ways, the show is very unique, as Jane explains. Each show features internationally renowned celebrity chefs such as Katie Sarife, the star of “Annabelle Comes Home,” “Downtown Abbey’s” Lesley Nicol, American Idol announcer, Mark Thompson, NBA l
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-02-25   345 అభిప్రాయాలు
వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
2021-02-25
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్