కళ మానవాళి సాంస్కృతిక నిక్షేపాలు మరియు ప్రేరణల ప్రతిబింబం; కళ భావోద్వేగాలు వ్యక్తీకరణ మరియు స్వీయ-పరిపూర్ణత కోసం అన్వేషణ.సంగీత గమనికలు నుండి లోపలి శ్రావ్యత వసంత; పెయింటింగ్ యొక్క రంగులు నుండి మనం ఇంటికి పిలవబడే మంచినీటిని జ్ఞాపకం చేస్తాయి.ఇది మాకు చాలా తాకినట్లుగా కనిపించదు, కానీ సుదీర్ఘకాలం అక్కడ ఉండే పరిచయాన్ని కలిగిస్తుంది.

ఛానెల్ను విశ్లేషించండి

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

00:14:54
వినోదభరితమైన వినోదం

Blind Artist John Bramblitt: Seeing Life in a Different Light

John Bramblitt was born in 1971 in El Paso, Texas, USA, and his art has been sold in over a hundred and twenty countries. According to CNN, John Bramblitt believes he could draw before he could walk, and possessing a photographic memory proved invaluable to him later in life when he lost his eyesight. Besides drawing, painting, and illustrating, he also loves sharing written stories with friends and family. Drawing and painting became the best ways to cope with his frequent visits to the hospital in childhood.
వినోదభరితమైన వినోదం
2019-01-15   4746 అభిప్రాయాలు
వినోదభరితమైన వినోదం
2019-01-15

Holy Songs: Mother of The Universe

00:19:27
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Holy Songs: Mother of The Universe

Supreme Master Ching Hai said, “Only if we find God, will we find true happiness, true peace, everlasting bliss, even in this life and the life after.” Many of our Association members have also written spiritually enriching melodies, inspired by their deep love and gratefulness for our Almighty God. On today’s special program, we are honored to share some of these songs with you. Oh Mother of the Universe! When You smile, people’s hearts move, the sky is warmed with love. Sunshine sparkling the rosy color of faith.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2018-10-18   3385 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2018-10-18

Moon Lute – A Traditional Aulacese (Vietnamese) Musical Instrument - Part 1 of 2

00:18:14
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Moon Lute – A Traditional Aulacese (Vietnamese) Musical Instrument - Part 1 of 2

Today, we will take you to Âu Lạc (Vietnam), to explore and enjoy the poetic and alluring beauty of the Moon Lute, a folk musical instrument classified as one of the national treasures of this beautiful country. The Moon Lute has other names such as “Kìm” Lute, Double-stringed Lute or Gentleman Lute. From its moon-shaped body, it was named the Moon Lute. The Moon Lute came to Âu Lạc during the Lý
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-07-22   271 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-07-22

The Heiltsuk of British Columbia: Take a little, Leave a Lot

00:14:10
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Heiltsuk of British Columbia: Take a little, Leave a Lot

During our time together, we will learn about a resourceful group of individuals in Western Canada called the Heiltsuk. Most of the Heiltsuk today live in the village of Bella Bella. The Heiltsuk have a well-defined code of ethics and morality, which has historically been taught through their oral tradition, music, dance, and artwork. The word Heiltsuk literally means “to speak or act correctly,”
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-07-21   177 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-07-21

The Ainu - Indigenous People of Japan

00:13:41
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Ainu - Indigenous People of Japan

The word Ainu means human in the Ainu language. Ainu mainly reside on Japan’s Hokkaido Island, with a very small number living in Russia. The traditional dress is comprised of a robe covered with geometric patterns. Genetic studies certainly reveal a fascinating picture of the Ainu people’s ancestry. It is thought that the Ainu are descendants of the Jōmon people whose culture flourished between 1
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-07-15   266 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-07-15

The Sublime Beauty of Traditional Thai Dance

00:16:40
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

The Sublime Beauty of Traditional Thai Dance

Located in Southeast Asia, the Kingdom of Thailand, formerly known as Siam, is a country steeped in rich cultural traditions. The name “Thailand” means “land of the free.” In this auspicious nation, one of the earliest signs of human existence was found. Through the centuries, the influence of neighboring countries such as India, China, and Cambodia have helped shape Thailand’s diverse and colorfu
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-06-24   527 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-06-24

Refugee Artists – Ambassadors of Peace, Culture, and Humanity, Part 3 of 3

00:17:48
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

Refugee Artists – Ambassadors of Peace, Culture, and Humanity, Part 3 of 3

The South African singer, songwriter, and actress, Miriam Makeba, is an iconic figure in the anti-Apartheid movement. For her anti-discrimination stance, her passport was revoked and she became a stateless person. Miriam Makeba relocated to Guinea in 1968, due to growing civil rights controversy in the US. For her tireless efforts to speak up against social injustice, she was honored with the Dag
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-23   181 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-23

Refugee Artists – Ambassadors of Peace, Culture, and Humanity, Part 2 of 3

00:13:52
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

Refugee Artists – Ambassadors of Peace, Culture, and Humanity, Part 2 of 3

Mr. Huberman was a Jewish violinist born in Czestochowa, Poland, in 1882. Amid growing anti-Semitic policies that rippled across Europe during the 1930s, premier Jewish musicians found themselves jobless and their lives threatened. Mr. Huberman realized that his orchestra was a way to save his fellow musicians and began to tirelessly work to fulfil that dream. Eventually, he was able to rescue nea
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-20   211 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-20

Refugee Artists – Ambassadors of Peace, Culture, and Humanity, Part 1 of 3

00:15:41
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

Refugee Artists – Ambassadors of Peace, Culture, and Humanity, Part 1 of 3

June 20th was declared World Refugee Day by the United Nations. Throughout the long history of humankind, there have been refugees all over the world, as the result of conflicts or natural or human-made disasters. In our three-part show, we pay tribute to some of the distinguished artists, who happened to be refugees. These special individuals imbue their struggles, love, and longing into moving c
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-16   313 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-16

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 4 of 6

00:24:57
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 4 of 6

Under the great tree of “family,” our father is like a tree root that silently nourishes flourishing flowers and leaves. To thank this unconditional and selfless love, our Tainan Association members in Formosa (Taiwan) will present a special joyful dance named “The Color of Spring in the Mountain” to wish all fathers in the world happiness every day. The next performance is a song accompanied with
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-13   341 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-13

The Physician Who Heals With Conditions, Part 2 of 2

00:19:40
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

The Physician Who Heals With Conditions, Part 2 of 2

And now, please join us for the conclusion of our drama “The Physician Who Heals With Conditions.” “I’m still waiting for you, ardently longing, forever waiting for you. One day, awakened from the earthly dream, you will return Home, by My side, in glory. I’m still waiting for you. Since time immemorial, your tears are enough to fill rivers and seas. The forms you once adored have returned to noth
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-11   605 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-11

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 3 of 6

00:30:37
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 3 of 6

The next program is a modern dance “The Silent Love”, displaying the noble love of a swan father. The dancer got his inspiration from the story of the swan dad Sai Sai in the photo book “The Noble Wilds” by Supreme Master Ching Hai. Now, with great respect for the swan father, let’s watch “The Love of Silence” performed by a professional dancer from the Taipei Center, Formosa (Taiwan). “It’s very
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-09   500 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-09

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 2 of 6

00:27:07
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 2 of 6

The Bible says, “Train up a child in the way he should go; even when he is old, he will not depart from it.” The best father is the one who guides his children towards God. Today, we’ve specially invited a few good fathers who were initiated by Master to practice the Quan Yin Method during Her early days in Taiwan (Formosa). Please come on the stage and receive our special praise. Next, we’re goin
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-06   545 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-06

The Physician Who Heals With Conditions, Part 1 of 2

00:20:15
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

The Physician Who Heals With Conditions, Part 1 of 2

In a tea farming village, there lived a physician known for his miraculous healing ability; yet he had no cure for his pain. One day he met Hương, a dutiful and gentle girl who came to ask for his help. This predestined meeting, eventually led them on a spiritual path to liberate themselves from all sorrows and to find the meaning of life. We now invite you to join us for Part 1 of the drama “The
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-04   702 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-04

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 1 of 6

00:17:48
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

Vegan Heroes - Father’s Day Celebration, Part 1 of 6

On June 16, 2019, the third Sunday of June, our Association members held a grand celebration for International Father’s Day, thanking all the fathers in the world in human and non-human forms. Our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously attended this event at the New Land Ashram in Taiwan, also known as Formosa. We will now present to you this uplifting celebration in our series of programs en
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-02   640 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-06-02

Holy Songs: Devotional Hindu Songs

00:18:27
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Holy Songs: Devotional Hindu Songs

Our program today will feature Hindu songs composed and performed by Mr. Ramanathan Brahmanandam, a respected Hindu scholar and musician. He is also a compassionate vegetarian, who practices ahimsa (nonviolence) to aid his own Self-realization. Apart from being a distinguished scholar of Hinduism, Mr. Brahmanandam is also well-versed in the classical music tradition of South India. He composes and
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-05-27   257 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-05-27

Jorge Chaminé, Portuguese Baritone for Peace

00:14:35
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

Jorge Chaminé, Portuguese Baritone for Peace

Jorge Chaminé began his music journey at a young age. At 12 years old, he received a soprano role in a Portuguese opera. Later Jorge Chaminé studied law at the prestigious Coimbra University in Portugal, but decided to pursue a singing career instead. He regularly appears in classical opera pieces in large theatre productions, and has won many awards and honors. In 2018, the French government nomi
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-26   182 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-26

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 2 of 2

00:12:44
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 2 of 2

In today’s program, we get a little more insight about what led Mr. Leon to the vegan diet. “I haven’t been a vegan or vegetarian for long, but I have been really working on throughout years to know and study. For me as a rapper and as a singer, I feel like, me going full vegan, and really showing my body that I care and I respect my body and respect Mother Earth more.”Mr. Leon is an independent t
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-21   542 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-21

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 1 of 2

00:14:22
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

Remix the Future with Grizz Leon (vegan), Part 1 of 2

Grizz Leon, also known as “Bounce” and “Nibiru,” is a multi-talented musician, rapper, vocalist, and producer from the United States. With the ability to effortlessly blend different genres of music, such as reggae, rock, hip-hop, and R&B (rhythm and blues), he has made many rhythmical and upbeat musical pieces, including “Seize the Moment,” “Nibiru Possibilities,” “Remix The Future,” and “Keep Th
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-16   253 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-16

Songs for the Earth

00:12:04
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

Songs for the Earth

As our world is facing imminent danger from the climate crisis, mainly caused by the livestock industry, and pandemic diseases from meat consumption, it's time for us to examine our behaviors, and encourage each other to turn from our destructive ways of living, and embrace a compassionate lifestyle. Our survival depends on this. Musicians around the world have been inspired to touch our hearts wi
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-14   685 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-14

Hula Dance, the Spirit of Hawaii, Part 2 of 2

00:16:27
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు

Hula Dance, the Spirit of Hawaii, Part 2 of 2

As mentioned in the previous episode, Hawaiian mythologies, history, genealogies, and traditions were passed down from generation to generation through chant, or “oli,” and accompanying dance called “hula.” Today we are honored to have on our show Kumu Hula (master hula teacher) and choreographer, Ms. Nawahine Kuraoka. Ms. Kuraoka is here to share with us her knowledge of the beautiful hula dance.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-05-13   608 అభిప్రాయాలు
ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంస్కృతిక జాడలు
2020-05-13

Celebrating the Sacred Motherhood, Part 5 of 5

00:15:26
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ

Celebrating the Sacred Motherhood, Part 5 of 5

Mother's Day is a very joyous occasion for those who still have a mother. In Japan, if you still have a mother, they have a tradition to come out and give you a pink carnation or a pink rose. And if you don't have a mother anymore, they give you a white one. The one who receives the pink carnation like this one, feels very happy and appreciative of their fortune that they still have their best fri
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-10   615 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2020-05-10
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్