తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 1702 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
అన్ని
ఉపశీర్షికలు :

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క అర్జెంట్ సందేశం: దయచేసి వెగన్ అవ్వండి

00:06:54

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క అర్జెంట్ సందేశం: దయచేసి వెగన్ అవ్వండి

దయచేసి. దయచేసి, అక్కడ కూర్చోవద్దు, జంతువుల మాంసంతో భోజనం మరియు మద్యం తాగడం, మామూలుగా వ్యాపారం లాగా. (Crying lady: చాలా మంది చనిపోయారు!) దయచేసి ఆశ్రయం పొందండి దేవుని అపారమైన కరుణలో మరియు క్షమ. దయచేసి ఆశ్రయం పొందండి మీ స్వంత దయగల స్వభావంలో. దయచేసి టర్న్ చేయండి వేగన్ ఆహారం, మీ జీవితాలను పునరుద్ధరించడానికి, మీ పిల్లల జీవితాలు, మరియు ప్రతి ఇతర ఈ ప్లానెట
ప్రత్యేకం!
2021-08-11   40269 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2021-08-11

Supreme Master Ching Hai’s Advice on COVID: Be Humble. Be Prayerful. Be Grateful. August 27, 2021

00:20:40

Supreme Master Ching Hai’s Advice on COVID: Be Humble. Be Prayerful. Be Grateful. August 27, 2021

Host: With loving concern for our Association members’ safety during the pandemic, on August 27, 2021, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai shared Her caring advice along with some extra remedies as precautions against COVID-19 and its even more dangerous emerging variants. Master also asked us to share this message with the world, as a help in these still uncertain times for all.This is just a reminder for all of you, wonderful souls. There are quite a few variants of the COVID. But Delta, it seems to be the worst right now. Even though there’s another new one, but the scientists say it’s not as bad as Delta. If you read the news, everywhere people are getting it easier and quicker than before. Even people who are vaccinated, double already, still got sick and died also, very shortly afterward, including children. Before, children were more or less spared of this COVID-19, but now the Delta doesn’t spare anyone. And it spreads so fast. Even with the mask and face shield and all that, if you stay too long in a room with many people, especially if someone is sick in there, you’ll get it. Maybe you got it, but you don’t think you got it, because you are asymptomatic. Apart from all the precautions, you must always be humble, be grateful, that you are healthy. Pray for your safety. Pray for protection. If you have this kind of arrogant attitude like, “OK, I am vegetarian, I’m vegan, I’m raw, whatever, and I won’t get it.” No, you might, because the COVID-19, especially Delta, they have souls, I told you already. And they know everything, they hear everything. They will find you. So you might get it. Even if you’re vegan or raw or whatever. Especially if you’re telling other people, misinforming them that, “OK, you have to be this, you have to do that, and you don’t care, you don’t need to wear a mask because it’s unhealthy because you keep thinking of sickness.” No, you don’t have to think of sickness. You don’t have to think that you might get it, you just be cautious. Cautious is always healthy. Because if you get it, you might transmit it to other people, family members and all that. It’s not cool. Because maybe you get it but you are kind of an asymptomatic person, and you don’t know it and you keep boasting a lot, and you go everywhere without a mask or without precautions. Then you might get it. Many people make fun of people who recognize COVID, and deny that COVID is anything important or serious. They all die. It’s all in the news. Old, young, whoever. You cannot have disrespect for this kind of virus. If you happen to be in a crowd somewhere, like an airplane, even though before, they said, “It’s very seldom you get it, the chance is very hard to get it by traveling in the airplane,” but now people get it everywhere. And the death number spiked up, and the children’s infected number also spiked up, not like before. And the children deaths also spiked up. Many hospitals ‒ many states’ hospitals ‒ are full. Some people are not accepted to go in the hospital, even though they are very sick. So if you are sick and you are in the hospital and get taken care of, you count your blessings. Thank God, thank Heaven for that. I’m giving you some of the extra prevention or extra cure medicines and tips, if you’d like to try. Take them between any kind of your prescribed medicine, not together, at least 30 minutes after. Like if you have it or if you can, you can crush some fresh garlic and take about one teaspoon twice a day, 12 hours between. If you don’t have fresh, you can take dry garlic powder also. Similar amount. It will also be effective. And you can also take like Vitamin D2 or (vegan) D3, Vitamin E, and of course the multivitamin. With meals. Hope these things help you. If you have to travel long distance and have to mingle with other people, like in an airplane, for example, before you go, you take these. Take all of these. Of course, it won’t smell nice, but after that you drink something, you eat some mint to dilute the smell of the garlic. Also, there is a flu concoction that I have taught you before. It’s still on the internet, in maybe our cookbook or something. So take that and all those vitamins and garlic before you go. “Ingredients: 650 ml (3 cups) water 1½ Tbsp cloves 20g (1 oz) ginger (about thumb-size) 2 star anises 10g (0.5 oz) cinnamon 1 clove garlic 50g (2 oz) crystal sugar (to taste) Directions: Wash ingredients with water (crystal sugar not included); set aside. Combine all ingredients with water in a pot. Bring to a boil over high heat. Reduce to low heat and simmer for 20 minutes. Filter out the dregs. * For 2 persons, double ingredients. This tea is particularly effective for treating influenza and for clearing up a runny nose.” Better when symptoms just start. If a symptom persists after two days, you should consult with your doctor. All this is for prevention and an extra boost for recovery, not to replace your doctor’s prescription for infection. Always consult your doctor if symptoms don’t ease.You can also take pure lemon juice, one teaspoon twice a day. All that might help you more than just nothing. Even if they won’t help, it’s no harm. At least no harm. Important thing is, you must be humble. You cannot have a careless and arrogant attitude. You think that, like, raw food will protect you. No, no, no. It’s not that. It may be that your karma is better. You still have some good karma left. Plus God’s Blessing! But if you mingle too much with many people, you’ll get it. Not because the virus doesn’t spread as fast if you get out fast, but because you mingle with too many people, different energy, maybe very low-level spiritually. Then you’ll get it. Because your karma might not be enough to cover. Maybe you’re not humble enough. God helps those who help themselves. So don’t just rely on God or Heaven alone. You have to take care of yourself also. God cannot eat for you. See? God cannot drive your car. See? God cannot wear the clothes for you. You have the physical body in the physical dimension. You have to take care in the physical world in a physical way. And God helps, of course. You must pray all the time, remember the Five Holy Names, and do not think that you are a good practitioner and all that and you won’t get COVID. No. You might not be as good as you think. If your karma is heavy and you don’t practice well every day to protect yourself, then you still might get it. Not just COVID or Delta, maybe something else. Always be humble, grateful, and pray for protection. That’s all you can do. If you still get it, then that means you cannot avoid. The meat and the eggs and the fish before, come chasing after you. The Delta is really looking for the people. It’s really chasing, tracking people ‒ tracking those low-level people to infect them. So make sure your level is high, make sure you meditate well also. Vegan is not enough. Better than animal eaters, of course, of course. But there are many factors involved. Mostly, vegan people, if they are pure and humble also, and repentant, they will be more protected. But vegan alone is not a hundred percent protection. It is a big protection, bigger than people who eat animal blood and flesh. But still, our attitude, our sincerity, our purity, also has a big influence, because the karma we carry around will attract different kinds of karma and mix together with them in the public, where there are so many different energies and mix-matching, low, high and middle. You never know who is who. That will also bring you infection. The people who don’t get it yet: Don’t talk too loud, don’t be too proud. Even I don’t dare. If I happen to go out somehow, I wear a mask. I mostly wore it before the pandemic even. I have been wearing it whenever I can, if I go out and mix with people. Except with the disciples, I wear less, I care less, because I cannot wear the mask and shield and all that; they cannot see me, and I cannot talk very well. But when I go outside, like before, long ago, like go shopping or anything, I try to wear a mask. When I travel, I wear a mask. Even when at home with other people, I also wear a mask. I say, “In case I’m sick and I might transmit it to you.” And people around me who work, from a long time up till now, or in the restaurant, I always advise them to wear masks, and also wear gloves and all that. Just to protect each other. We do our best, and Heavens do the rest. Do not be so arrogant or so self-conceited. Then you might be in for a big surprise. A surprise is not always nice. Take good care of yourself. We are in a big, big problem right now, I mean the whole world – one variant after another. This Delta is very strong. So, many countries already opened, thinking the pandemic is gone down, but many places had to re-close-down again. Because this Delta is really devious – very, very bad, very evil. So, don’t take everything for granted. Most disciples are safe, except those who are low-level, or don’t take good care, or eat wrong things that they don’t even know. You know, eat things that were not pure. Or mingle with people who are not too pure, too often or too long. Then, can also get sick. Do not try God. Do not try Heavens. Any initiation: small number, spread out, and outdoors, not inside rooms.Take care of yourself. Be humble. Be prayerful. Be grateful. All the time. All the time. Even if we don’t have a pandemic, always be grateful, be humble. The flu concoction that I have made before, a long time ago, it’s for mild cases; it could help very quick. Or for the beginning of the infection. If it’s long-term already, it might also help, but probably less noticeable. You can try, it won’t hurt. It won’t hurt at all. The garlic might smell bad, but you can eat some mint leaves or something afterward. Drink some vegan milk with mint ‒ peppermint, or tea with peppermint, to dilute the smell. Then it’s OK. It’s not quite OK, but this can help you to feel better. It won’t harm you in any way, there’s no side effect. But don’t take more than advised. Like vitamins, you take according to the dosage, or according to what the doctor tells you. Like garlic and all that, also take it moderately. Even if you have good karma, but if you mingle too often with different people who have heavy karma, then you will share their karma and then you might get it as well. Maybe not too heavily infected. Maybe you think it’s just a headache or something. But if you see any symptom and you are suspicious, you must go see a doctor. You have to go test. You cannot just say, “Oh, because it’s raining or because it’s a cold day.” No, no, no, no. You must go test before it’s too late. If you know it earlier, it’s easier to cure. If you know it earlier, even the garlic or the flu concoction would even cure you ‒ with isolation three weeks, of course. Minimum two weeks. But, if it’s already been long and you don’t even know it, or you think it’s just a normal, common flu, and you let it be too long, then it’s very difficult to get well, to heal. Because your lungs may be damaged, or your heart or even your brain. It might damage one of your inner systems, inner organs, and then it will be difficult to cure. Or it might damage many organs together, depends on how bad it is. Depends on the numbers of virus that you got from others. The numbers of virus is very important also. Because sometimes you get not too much, then you won’t feel too bad and it’s easily cured. That’s why you have mild symptoms. But if you have gotten a lot, a lot, big amount of virus, then it’s very difficult to cure. It could be deadly also. So be very careful. Don’t take everything for granted. We all have bad karma, so must remember that. Be well. Be safe. Thank God. Love you. Love all of you. God bless. God bless you, God bless our world. God knows. God knows how hard it is for everybody at the moment. Without freedom, without jobs, without security, without guarantee about anything. Just because our planet is truly in trouble right now. It’s getting faster and faster. I’m really worried for everybody. But what can we do? I do my best, you also. OK? I do my best to help, you also. Take care. God Love. OK. That’s it for now. Best of luck to all of you. Host: Our heartfelt appreciation for Gracious Master’s precious and helpful advice on how to protect and care for ourselves, as well as those around us. We sincerely pray for this unsettled period to end soon, and primarily for the world to turn to the preventive vegan lifestyle, as the quickest and only long-term solution for all such unfavorable circumstances on our planet. May Master be in the best of health and protection, accompanied by the Love of all Benevolent Divinities.All of Supreme Master Ching Hai’s tips for protection during the COVID-19 (and any other) pandemic are free for viewing and download at MastersTipsOnCOVID-19.com
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-08-30   30986 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-08-30

Work Together in the World’s Final Hour, August 29 & 30, 2021

00:23:12

Work Together in the World’s Final Hour, August 29 & 30, 2021

Host: During work-related phone calls with a Supreme Master Television team member on August 29 and 30, Master readily answered some questions regarding the situation in Afghanistan, with further insights and guidance for the Taliban and United States government. The topic was also raised about the current endangered state of our world.This is the time of screening. Almost like the final hour ‒ 11th hour of humanity. The scientists keep telling us and I’ve been sounding the alarm all these years and recently. But if humans do not change, then probably many will lose their lives, and not just that, but then the economy will collapse and many things will happen before we can see the change. And at that time, I don’t know if we can start it all over again from ABC to rebuild the world. […] With so much sickness and pandemics, and even old pandemics or old deadly diseases and infections returned, and so many disasters everywhere, I think, maybe… Heaven wants to get rid of all the humans. (Oh!) Or as many humans as possible. (Oh God.) […] Even though some already changed into a more benevolent lifestyle, like choosing vegan to reduce karma and reduce destruction for the planet. But not enough. Everyone has to change. (Yes.) And then, the tables will turn immediately. Things will get better immediately, almost. Few weeks. (Wow.) […] (Master, […] as President Joe Biden wasn’t meant to be the president this time, does this mean that he might not have enough merits to stay in that office?) No, he doesn’t. That’s why I hardly call him president. (I see.) He’s not supposed to be in that post. But by some means, as the negative karma of humans and Americans are too strong, it overrides it. That’s why he cannot make any good decisions. Everything is opposite to what is good for the Americans. (Yes.) […] Even though President Trump does not look like what people expect him to be, but he is absolutely good for the Americans. (Yes.) […] He’s supposed to look after the Americans at this time. […] It’s not just Biden. It’s just for America that we’re talking about, but quite a few leaders don’t have enough merit to be there. That’s why our world is a mess. (Understand.) […] He (Biden) just destroys peace. (Yes. True.) I mean not destroy, but damaging, and kind of restarting the devil’s circle, the vicious circle of vengeance. (Yes.) Terrible. (It’s really not good.) To be strong is not like, wait until the enemy attacks you and then you bomb them back. (No.) That’s not showing your strength. (No.) Strength, wisdom is to avoid that from happening, (Right.) so that peace can be more established and nourished. (Yes.) So citizens of both sides or every side can have their freedom, their peace to enjoy and to build their lives for themselves, their countries, their children, and for the next generation. They should have peace to think, to relax, in order to reorganize their lives, (Yes.) or build their lives, in peace. (Yes.) […] (Master, should the US Congress reclaim war powers authority since Mr. Biden has proven unable to handle the Afghan crisis?) […] They could do that if they think he’s not good enough. They should fire him anyway. (Yes.) But I’m not really supporting any war. (Yes. Understand.) But I cannot also advise them not to do anything. It’s not in my position. But war will always breed more war. (Yes, Master.) They should have taken over before. Not now, things already happened. (Yes.) Take over before, to speed up the rescue process before the withdrawing of all the equipment and personnel and soldiers and all that. (Right.) Like this, right now, billions in equipment are left behind in Afghanistan. (Yes.) (So it’s too late.) Too late, yes, yes. […] War is never good anyway. (It’s true. Never.) Because the war destroys many things. Destroys the country, destroys people’s lives, destroys peace, destroys the economy, destroys even security for people, destroys farming, (Yes.) agriculture and all that. It breeds famines. […] No matter what ideology or who wins, who loses, it’s devastating for people everywhere, in that country and spilling over to the next, neighboring countries, and into the world at large as well. (Yes. Right.) Very difficult. It’s better to avoid war at all costs. […] The option of war should never be a priority. […] But that’s what I was afraid of, that the generals and the commanders of the army and all the Congress, all the Senate, will take over. If they are very angry, if they are in pain and feeling humiliated by the Taliban or by any other organization, (I see.) they might take the matter into their hands. And the European alliance could also take matters into their hands, (Right.) if they feel too frustrated, and too pained, too much grievance. Or too angry if the government, or any government, or Taliban is mistreating their female members of society and molesting little girls like that. My goodness! (Goodness!) Terrible. This is evil, beyond evil. (It is, yes.) Beyond any uncivilized concept. […] You see, the Taliban say that the women should stay in the house because their soldiers have not been trained for respecting women. My goodness. […] If the Taliban leaders, even though they don’t want it, but their soldiers, they’re going out house to house and harassing people like that and they don’t discipline them, then I don’t think any European country or America even wants to work with them. Unless they show goodwill first. (Yes, right.) Discipline. Because if you cannot discipline your own soldiers whom you have been fighting alongside or at least teaching all these decades, then how can you govern a nation? (Right.) What kind of a nation that has to be under such atrocities, brutality, immoral behavior of their own people like that? How do they survive? (Yes.) […] So I don’t know if any country would really cooperate with the Taliban if they don’t show their better side. And soon. (Yes, Master.) The country is already reeling in pain and suffering and losing international trust, and if they don’t turn around soon, I don’t know if they can even keep their power or country. (Yes. I agree.) Because the international governments or armies, they might not be able to hold it, even though they want peace. (Yes.) They might not be able to hold it to see the women and children being abused like that. (Yes. Of course.) […] So if the Taliban doesn’t show a better side, doesn’t treat their citizens, especially women and children, with normal behavior, don’t even ask for anything more. (Yes, yes.)Just treat them like everybody else in the Western society. With normal respect and peace, to let them get on with their lives. All the women want and all the other citizens want is just to live a normal life, (Exactly, yes.) to have peace and to go to work, and come back home with a warm welcome of a family. (Yes.) Harmonious family. And raise their children up to be good citizens, to contribute to the country and the world. That’s all they want. They don’t want anything more from the government. The government doesn’t even have to give them anything. Just leave them alone (Yes.) to survive, to live. And now, our world looks like it’s coming to an end, with so many disasters, one after another non-stop, and the pandemic and the virus, one after another variant keeps coming. One is worse than the others. Now there are some variants that even reject the vaccination even. (Oh, yes.) That will take some more time to develop a new one. And then meanwhile, they will have new variants, even worse. (Yes.) So we can chase viruses forever. So the whole world is in the grip of disaster and death right now. And in such a time period of the world, still think of waging war, and bombing people without arms, bombing innocent and helpless people like that, it’s beyond despicable. (Yes. It’s beyond.) And therefore, I hope the international community, including the Taliban and many other Muslim countries, would work together, something, to let people, the ordinary, poor people, have some breathing space, at least. (Yes, right.) Just leave them alone to deal with their lives, their family, […] they go to work, they pay taxes. That’s all they need. (Yes.) […] The governments are the employees (Yes.) of the people, because the people pay taxes in order to keep them in office. So I don’t know why any government would dare, or any army would dare to go and harass them. That is upside down. […] (There are reports saying that the Biden administration gave away the names of Americans and US allies to the Taliban. Master, should they still cooperate with the Taliban after the deadly attacks that happened recently?) My God. This is a taboo. […] To give your own people, a name list, away, give it away to the so-called enemy, a former enemy. (Yes.) It takes some time to work with them to know if they’re sincere and peace-loving. (Yes.) Between the United States and the Taliban, and also between the Taliban and their own people. We don’t know. The Americans don’t know yet. So to give away a list like that, it’s endangering the lives of American servicemen there. And also their families, and relative and friend connections. It’s so easy to find them. (Yes.) And then it could become a blacklist for murdering, killing or assassinating. (Yes, Master.) Or taking into prison, whatever they would do. It’s so easy. (Right.) And then now, there was an attack on them like that. (Yes.) I’m not sure how they’re going to deal with this. Under Biden anything could happen. Any illogical thing, dangerous thing could happen. Not to him. To his people, to the Americans who expose their lives in dangerous situations to help others. […] And now he gave the list of the Americans and Afghan allies’ names. Make it so easy. Maybe the Taliban don’t want to kill them. But maybe they leaked out the information to another (Yes.) so-called terrorist organization, that’s how the bomb happened. (Oh, right.) (Yes, Master.) […] You see, now, America made it happen so that there is war between them and the ISIS, (Right.) and between the ISIS and the Taliban as well. (Yes.) And between America and the Taliban also, because the Taliban is now condemning the drone strike from America. The Americans were conducting a drone strike to revenge the Kabul airport bombing. (Yes.) And then now, the Taliban also died in that attack. And before that, they said they vowed to track down and revenge the ISIS-K for this. (Yes, yes.) And then the Americans did the same. (Oh, yes.) They also vowed to revenge the evil. […] Both of them vowed to do the same thing, but now the Americans did it and the Taliban condemned them. (Yes, I see.) This is so funny. It’s truly funny. So now, at least three groups become enemies now. The ISIS and the Taliban become America’s enemies. (It’s worse than before.) Before that, the Taliban was the enemy of the ISIS and vowed to find them and punish them. See what I’m saying? (Yes.) First, let somebody kill, and then later make an excuse to revenge. And then they revenge you back. America revenges them, the Taliban or whoever revenges them back, and the circle never ends. (Right.) The devil’s cycle or circle never ends. (True. Yes.) The Buddha and Jesus always emphasized that: Must cut the cycle of vengeance. Must forgive, make friends, otherwise it will never end. The cycle doesn’t just end here, but also after life, in hell, it will not end. (Yes.) People will suffer, the perpetrators will suffer more, more, more, more, more, more, forever in hells as well. Not just this lifetime that we should worry about. (Yes, understand.) So this is a really, grave, very, very serious and grave problem with venging. (Yes.) That’s why God said, “Vengeance belongs to me.” (Yes.) The Buddha emphasized peace. (Yes.) All good religions emphasized that. […] I pray that the world will wake up, especially those so-called leaders. They will just have to wake up, really dedicate themselves for the sake of their co-citizens or subjects, and not thinking of their power and their fame and their gain, and their selfish, all bloody goals. (Yes.) What for want to conquer a world? I’m telling you, the world is ending. Ending signs are everywhere. If we don’t wake up, we will have no more world to live in, no more planet to stay on. (Yes.) Not to talk about fighting with each other for a seat in the presidential, prime minister’s palace, or parliament or senate, whatever. (Exactly.) Or a land or country. […] OK, my love. My well wishes to all of you, in-house workers and outside workers for the Supreme Master Television and all the initiates. Keep safe, keep healthy, praying to God. Be humble, be grateful for your life and your health and your safety. May Heavens, may God, may Allah be with you. Amen. (Amen, Master. Thank You.) May our world have peace and have vegan policy. Host: The time has now come for both leaders and citizens to apply our highest virtues, removing all obstacles that oppose mercy and endanger life on our planet. Let us pray and take the chance, while we still have it today, to unite and heroically build a peaceful vegan world, as our children’s lives depend on it. With utmost gratefulness to Most Gracious Master, may She be always in the loving Support of all Godses, while Her courageous messages move us to demand the triumph of goodness! To hear what more Supreme Master Ching Hai has to say about how the international community should respond to the Taliban, please tune in to Between Master and Disciples, on Wednesday, September 15.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-09-05   22054 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-09-05

Supreme Master Ching Hai Celebrates the Peace News, May 27, 2021

00:14:40

Supreme Master Ching Hai Celebrates the Peace News, May 27, 2021

Host: On May 27, 2021, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai took precious time from Her intensive meditation retreat for the world, to call the Supreme Master Television team members and share Her happiness over the recent peace news between Israel and Palestine, and some more positive events that followed. Master also kindly expressed Her appreciation for the Supreme Master Television team’s work. (Hallo, Master!) How are you? (Thank You. Very good, Master!) Very good. Very good. Thank you. Thank you. I just call to celebrate with you. (Thank You, Master.) Did you have ice cream? (Yes!) That’s your celebration. I want to thank all of you also for this celebration, because you have the same mind. Same minds and looking in the same direction for peace on Earth. (Yes, Master.) This does help. And you did the Fly-in News very fast. Sometimes we need that because of a time value. And because of lives’ value, maybe sometimes one minute later, many more lives lost. (Yes, Master.) I thank you. Of course, we all thank God. Did you thank God for me also? (Yes, Master.) Yes. Because only by God Almighty, God’s Mercy that everything is done. (Yes.) There are many good news, apart from peace in Israel. I’m so glad that the world now is making more peace with the Palestinians. You read the news, right? (Yes, Master.) There are many good news on the Internet. Like the European Union is helping financially the Palestinians. I’ll try to find it for you, one moment please. I saw this one I read, like, just a headline for you. “Israel-Gaza conflict: US moves to rebuild relations with Palestinians.” Isn’t that good? (Yes, Master!) And I saw somewhere also, the European Union is allocating some funds for them. (Yes.) I should have had it but… (Around US$42 million, Master.) Yeah! Thank you very much. I’m so happy that you know also. Anyway, this thing has not happened before. Right? (Yes. Yes, Master.) Mostly not, because even in America, if you just open your mouth and kind of have sympathy with the Palestinians, you’ll be in trouble already. (Yes, Master.) It’s kind of a no-no. And I thought, nobody dares speak anything for the Palestinians, so, I risked my neck. I thought I have to say it, no matter what. (Yes, thank You, Master.) But I said, “I couldn’t care less.” The truth has to be told and justice has to be upheld. And so, I’m so happy now. Many days now, I’m happy, happy, since the peace news has reached the world and we also knew about it. (Yes.) I was told by one of your brothers that the peace news happened almost immediately, just a few hours after we put out the first Fly-in News. (Wow. Yes.) We are happy that we contributed something. But it cannot be just coincidence, because everybody changed also. (Right.) And now I just read you that news. They will renew their relationship with Palestine. And then Europe gives money and other countries talk good about Palestine. (Yes, Master.) I want to thank you for all your work, (Thank You, Master.) for all the expressive photos and videos that you have found and you aired it on. It spoke volumes. Pulling the child, a little baby out of the rubble, full of dust on her hair and everything like that. And I also contributed some photos and some news. But if the world is not touched by all that we have shown on our screen, then there’s no help. (Right. Yes, Master.) Did a good job, all of you. And I want to thank you. And sorry there’s no photo of me today. But I’m looking the same, same old. (Same beautiful.) Maybe half of the wrinkles more. And maybe a couple more white hairs because of the world’s suffering and trouble. But I look the same. My soul is always the same. Always loving you and the world, and the animals, and all beings in it, and all beings in the Universe, especially those who suffer unjustly. I cannot ignore. (Yes, Master.) It’s not about politics; it’s about humans’ lives. It’s about animals’ lives, it’s about living beings’ lives, including trees and all that, that they are cutting down at random, at a rate that’s impossible to sustain the planet. (Yes, Master.) And killing billions of innocent ones, every year. Every five minutes, I heard that two million animals are slaughtered, and hurt, and maimed, and... You know what I’m saying? (Yes, Master.) You saw it, you saw it all. I told you, I risk my neck to say the truth. But I don’t regret. I have promised you, all of you, whoever listened, that I will not mince my words anymore. And I kept my promise. (Yes, Master.) And I will continue keeping my promise. Because we cannot stay soft and gentle, and always use flowery words, and hinting here and there, and beating around the bush anymore. (Yes, Master. Right.) At the cost of all beings and the planet, and the children, and the future generations. So, no matter what, if I’m not there, you continue working. (Yes, Master.) You are doing great, all of you. It’s just sometimes, I need to correct something, or advise you something. But overall, you’re doing good. (Thank You, Master.) I’m just too picky, perfectionist, perhaps. But you’re doing well. But many things I correct, you agree with or not? (Yes, Master.) (We agree, Master.) (Yes.) Even just some more details, make it more airable. More presentable. Because you are working hard and sometimes you overlook some trouble and detail. But we have a reputation to keep. Don’t we? (Yes, Master.) As the best television in the world. (That’s right.) Applaud. I also applaud here, even though you don’t see it. We should be proud. Not arrogant, but proud of our work. That’s what I want to say. Really, we could be proud. I’m glad. Even if we have just a slightest positive influence in the world, we are very happy. (Yes.) We are just a small group compared to all the giants. But our heart is not small. That’s why. (Right.) Yes. Our intention is powerful. And we have God’s Power, Heavens’ Support, and that’s why we have tremendous influence. I’m telling you that. Maybe more soon. Because they watch together, like if it’s one watching, that means 10 or 20. (Yes, Master.) And they watch in many countries that we cannot even count. We cannot even see it. And it keeps growing. (Wow!) I hope that in our lifetimes, with all our hearts and minds poured together in the teamwork, the world may be Eden. Peace. At least we try. (Yes, Master.) So, when you close your eyes, saying goodbye to this world, your conscience, your heart, is pure of tranquility, peace and satisfaction with your life, with the precious life that you have been given for this precious work that you are doing. You’ll be happy, smiling when you leave this physical domain. That’s all that is important. (Yes, Master.) Knowing that we did our best, and so we continue to do our best now until whatever God decides. Thank you. (Yes, Master.) (Thank You, Master.) I don’t know how they count it, but at the moment, let me tell you, just one moment, I’ll just see the exact number. At the moment, for the inner news, I’m told that we have 66% vegetarians and vegans together. (Wow!) Every day, I count. Every day I try to enlist whomever I can in my meditation, and I count, and it’s going quick, going quick. We continue to pray for God’s Help and Heavens’ Power to support us all the time. That’s it for now. I heard that you don’t have any questions. So I’m going to “celebrate” my only meal of the day. And then, I continue with my only work that is important to me. All of you eat well, sleep good, work hard. (Yes, Master.) That’s all we do. Some of the shows don’t get to air because I reject them. Because they are not quality enough. (Yes.) Even from outside or from us, if it’s not enough quality, we better not air. (Yes, Master.) We have a reputation to keep, and we have the good viewers to serve. We cannot just dish out anything just because we want it. Even if it’s our TV. We have to give out the best. (Yes, Master.) As long as I live, it will be that way. And if I don’t live anymore, you have to do that way also. (Yes, Master.) You have to get together, for example, then seeing, this is not quality enough, if Master was here, She wouldn’t air it. Like that. I’m not going to leave you yet. Just saying in case I forget to tell you. It has to be quality, good quality, the best possible. I hope, I wish that all of them copy us so that the world will just have positive, constructive news. (Right. Yes.) So that the world will be better. I read it yesterday, or the day before, in “Hannity” news. He said that journalism is “dead,” “buried.” Because they have no more good content. Just like running together like a herd and it’s just lying or blemishing people so that they can sell or they can support their own purpose, their political party or whatever business that they’re doing. (Yes, Master.) Any question at all, concerning all this? (No, Master.) That’s it. (Thank You, Master.) OK, then I go to “celebrate” my meal. Breakfast, lunch and dinner, all together. (Enjoy Your meal, Master.) And then I continue my work. Best of luck, best of love, best of wishes, and best of blessings from Heavens. (Thank You, Master.) OK, love. Love you, love you, love you. (We love You, Master.) (Thank You, Master.) God bless. (God bless, Master.) Host: Most Caring Master, Your never-ending loving Concern for our world is a constant inspiration for our hearts and minds to remain steadfast on the path You have shown us over the years – one of nobility, selflessness and compassion. May we all continue to aspire toward an Eden on Earth, where animals and humans shall celebrate their peaceful coexistence, in pure joy and gratitude. Praying for Beloved Master to have unlimited health and enjoy safety, in the forever Support of Heavens.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-05-30   9969 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-05-30

Supreme Master Ching Hai’s Message of Appreciation for All Helpers of Her Mission, June 20, 2021

00:25:15

Supreme Master Ching Hai’s Message of Appreciation for All Helpers of Her Mission, June 20, 2021

Host: On June 20, 2021, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai, while still in Her intensive meditation retreat for the world, self-recorded a spontaneous, heartfelt message of appreciation for all helpers, in Heavens and on Earth, during Her Life Mission. Touched by the kindness and support of many beings who have devotedly assisted Her in the past as well as today, Master expressed Her deep gratitude along with Her thoughts on the unnecessary suffering that souls go through while in the domain of the Three Worlds.Hey guys, the heroes of our time. I just have to talk to you without any ado. Sorry, I’m not in a position to appear in front of you, but at least I want to say to you in person that I’m still here and I appreciate very much still what you are doing for the world through our Supreme Master Television. A lot of people in the world appreciate you. We just have to continue this work. Many things have happened during the short few weeks. I had to move a lot and it took some energy from me. Also, my big dog is sick, he’s been fighting with the negative force to protect me as well.Oh, so many animals are so incredibly kind, not just my dog. Even today, outside of my door, there is a spider. He spun a web where I would hang my clothes in the sun to dry, and I tried to shake him away, he didn’t go. He came back and mended his net again, so I was feeling strange that he’s so persisting to build a house there. So I said, “All right. Never mind then. I will try other ways to hang it somewhere else. And then I wanted to find out why is he so insisting to put up a tent in front of my door and where I should hang my clothes also in the sun.I asked him, “Why did you insist to put up your tent here? The house in front of my door like this makes it difficult for me to come out and to hang my clothes.” I don’t have a clothes dryer. Just a small little machine and I have to hang out to dry. I don’t need a dryer actually. So, and then he told me, “Because You need protection.” How can a spider protect me? Imagine. It’s just the invisible things.God works miracles in a way that the normal mind cannot understand. I’m just grateful in any time of my trouble. The animals’ kingdoms, invisible Divinenity Kingdom, Divinity Kingdom, and all these Divine Beings are helping me a lot, even though it’s invisible to the naked eyes. Though I still need to take some blows at times, but without Their help, it would have been worse. And it would have been like I could not even stay and sit here, talk to you. I just want to express my appreciation to all Beings in the Universe, the Universal Beings who protect me: the Ihôs Kư Godses, these Divinenity Godses, and all others who are helping me no end. Even though sometimes They are not allowed to help, but They stand by and They shed tears. Their tears also are a comfort to me. Knowing that someone understood, someone sympathized with my mission and my difficulty, is also a sign of comfort. And, anyway, all the help that I get or not get, just sympathy also is very comforting. So he (the spider) said, “Because You need protection.” My God, such a small little creature like that. I was so touched. I said, “I’m sorry I scared you before, because I just faced something suddenly like your house in front of my door.” So I apologized. I gave him some little seaweed bits to eat. I thought then he doesn’t have to eat other things. But he took them all out. He didn’t want them. He said, “The net is to catch the evil energy, not to put things on it and mess it up.” Oh, I was so ashamed. I felt, “Oh God. Why didn’t I check all this before?” But I was so busy with many other things. And my thoughts are not all together in one point. I’m supposed to do more one-pointed concentration, but so many things were happening in the span of a very short time. I could not even tell you or explain to you, because many things are not visible. Like my dog, when he was fighting with the oppressive energy, he was trembling under the table. And then a few days later, he fell ill, very ill, very ill, and I could not even be with him. I sent him my love, my energy to heal him also. I used another body to be with him of course, and then I had to spend time with him, concentration to think of what else to do for him because he was almost gone. He could not eat, he could not walk. So then finally I found some doctors, acupuncturists to come and help him, and they told me that he seems better. Hopefully. I’ve been praying for him also. That took up also some of my time and energy. And I’ve been threatening Heaven and hell. I said, “My dog is working for you, dear Heaven, because he protects me.” I didn’t ask for it, I tell him never to protect me, but you know dogs, they are like that. This dog has not always been a dog. He has been my ex-husband, a long time ago. So one day I asked him, “Why did you sacrifice so much and being so good to me?” He said, “Because You are my wife.” My God, what a love. A love that lasts eternally, you saw that? But I don’t feel… I said to him, “I’m sorry, I cannot imagine you are as a human, my husband, and all that. But I do love you so dearly, so dearly. I’d move Heaven and Earth.” Anytime he is sick, I threaten to destroy all the palaces of these deities if they don’t do something. Because my dog is good. He works for the positive side. He works for me, he works for God. I said, “Why are you just standing by and don’t do anything to help him and let him alone to fight with the negative power like that?” I blamed them a lot. Because I was anguished for his weakness and in his illness, and I felt helpless. I used my power to heal him and all that, but we need more than that. So finally, we got it together and hopefully he will be all right. He did many times save my life, not just one time. Today, my thoughts were wandering a lot, in the old time. I was watching some of the shows that you send me to edit, and of course, I have to write something, comments and all that, with many shows that you sent me. And my thoughts drifted back to the old time, when we were also on the run, in different places, and working in different difficult situations. And I was remembering my old assistants, we were in a very small square, maybe two square meters of a side room of a trailer, and we squeezed together in making all these speeches and connections with the world, through the internet. They did such a wonderful job, now I look at it, I saw, with such simple equipment and very small space. They were squeezing, kneeling on the floor, because we didn’t have tables and all that. I had only one chair that they covered to make it look good. And they bought some curtain to put behind me that looked good. But otherwise, we had nothing more. And they had to sleep in the storeroom next door, because I didn’t want men to sleep in the same room with me. And they did squeeze in the little storage space, two of them in winter even, and no heater, nothing. Now I thought about that, I was crying, thinking how good they have been. And now because life has many surprises for us and we are separated, we’re not together anymore, but we’re still working together in some manner, remotely. But I thought of them and how devoted they had been to me during my running time, running from trouble, running from danger. They were always standing by. I just want to say thank you to these people, to my assistants in the former period of my life, that they have been doing all the best they can, in all kinds of situations and circumstances and difficulties. I’m forever grateful. May God bless you. And may God bless you too, my present assistants. I’m really appreciative today, thinking of all the past difficult situations and my then assistants, trying all their might to help my mission no matter what. And it had not always been easy for all of us then. And still now, sometimes now. Like we had just set up the system. And then now I cannot do it again, for many reasons. But I think we will do it another time. So, I’m just telling you something from my heart, without having to go through all the procedures, like makeup, dressing up. Because I’m worried my thoughts, my genuine deep emotion will be gone by then. It’s different when I am in peace and in an easy situation, that I can take time and to leisurely prepare for the camera and prepare the camera. I am still alone. You know that. But sometimes I thought I’d just express my feeling of thankfulness, of humble, deep appreciation to all of you, whoever helped me in any way. I thought I just want to express that without you having to see me, without you having to prepare to see me, or I have to prepare for the camera to see you, etc. So… Because it’s real this way also. When I want to read you a story or tell you some nice jokes or stuff like that, then it’s different. But… Today I just didn’t want to wait for all that to happen, maybe my feeling will be gone and it won’t be as raw as now. So, it doesn’t matter, you can just listen to me, to my voice, and know that I am genuine in my speech, genuinely grateful for all the help I got. Also, I thank all the invisible beings, not just the animal kingdom, but just any of them who are trying so hard to comfort me these days. Every day they tell me not to worry, it will pass. Not to worry, the dog will be fine. But it was difficult even for me to believe that the dog will be fine when I have pictures of him, videos of him, cannot walk, cannot eat. Just lay there, cannot breathe very peacefully also, and it was very difficult. I prayed so hard, and then I also threatened all the gods in Heavens, lower Heavens of course. And I just hope he’s getting better. I appreciate him so much also, such a dog and even forsaking his life for me. Not just one time, and not just him. Other dogs as well, I told you before some other stories a long time ago. I was just watching the video you sent me about “The Real Love,” just for perusal, and I just remembered the dog, that he said he does everything for me because I was his wife, and he still thinks like that. After many lifetimes already, separation through karma, through upheavals, his love is still there for me. He helped me many times in this life, and two times as dogs, not just this time. He died, reincarnated again as another dog just to protect me. And so we had a talk the other day, telepathically of course, and I was shedding tears. I said, “My God, what a love!” I don’t know how to express appreciation for such love even. Oh my God, he suffers so much. I told Heaven, “Please just make me suffer, don’t make my dog suffer. He’s just a dog, and he’s working for you, working for the positive side, because he’s helping me. Because I am working for the positive side, I’m working for God. So why do you just let all the good, positive beings suffer? It’s not fair.” So I said, “I will fight. I will not accept this.” Of course, I have been always fighting anyway, but every time I’m more determined. Every time I more decisively continue, stronger, because I hate injustice. I hate unfairness for anyone at all, for anything in this world. Especially the meek and weak, defenseless. I cannot tell you all the conversation I talked with my dog and with the Heaven who is just ignoring the suffering of humans and other beings on this planet. Many times, I’m very mad. I’m very angry. If you think that I’m an angry Master, for example, with the corrupted government, or with the rotten church members, oh, that’s nothing. That’s nothing compared to when I talk to those lower Heavens up there who are causing trouble and don’t help. You cannot imagine how I talk to them and threaten them, and being angry at them. I say, “You have a lot of power, you use it for nothing. And you even smile at our suffering here. If you don’t do something more, I’m going to destroy all of you, and your palaces and all.” But I cannot express it now, the way I said it, and in many words I said it, so it’s just a condensation, a little bit of what I told them, often. Not just one time. Whenever the situation provokes me, I hurl it all at them and the zealous demons, of course, and satan, of course. All of that. I spent a lot of words on them. I don’t want you to hear them also – it’s nothing pleasant. I was truly angry at the injustice in this world and not many helping hands. Of course, they are more cooperative now. Still, I don’t see the quick enough result. Some lower deities, Third Level gods, are saying to other beings that “you have to come down, you have to learn so that you will know this, know that.” “What for?” I said, “What for? The souls are originally pure, simple, wise, loving and kind. There’s nothing they need to learn anymore through all this suffering and pain! It is you who cause all that trouble. So cut it out.” But this is not what I expressed when I was really angry and anguished inside for all the suffering of humans and animals and other beings, as far as I can see. Just to let you know some of my angry moments when I vented on the gods. But of course, the energy is different now when I’m telling you, because it’s already done, it’s past. But my flare, it doesn’t stop here or there. It will continue, I’m sure, later on, when I see something that I cannot tolerate. But not for my sake, for the victims’ sake. I hate the system in the Three Worlds. It’s all oppressive. It’s all about law and order. It’s fallible. It’s so easy to fall in this world and even in another world like the Astral world. Within the Three Worlds, it’s very easy to fall. Even if you are on the top Three already, if you come back, be human, you definitely will one day, when your merit runs out. You’ll be human or animal, you fall again, and you just get lower. That is the deal. That’s the problem. That’s what I hate about it. That’s why whatever they argue with me, it’s no use. I say, “It’s all hypocritical. I don’t take all that, I don’t accept anything like that. You trap the souls into this web of yours and then you torture them, you criticize them, you nitpick. Whatever they do, it’s all wrong. They can never do anything right. Even if they do, you will cast it in some other trap or trick to make it lessened, to make more trouble, or to continue in a different way, so they have to continue to enjoy that merit, and then they fall again!” Because it’s very difficult not to fall in this world, and I saw all that, I can see all that clearly. So sometimes I’m really angry at them. Really, really. You don’t see those moments ever, but it’s nothing compared to what you have seen when I was angry with some humans on this planet. If you see the energy, it makes them tremble. That’s sufficient to tell you. Oh, I don’t know why I go so far from Heaven to hell… I just want to tell you that I appreciate all of you, past and present, and maybe future assistants in any way you can to help the suffering on this planet and the next. Especially the victims, the human victims, and the animals, and the children. These meek and weak and vulnerable beings that my heart always goes out for. My heart always goes out to them. My sympathy, my love, always for them. No matter how many times I see a similar or same situation, my heart always cannot bear, and I cry for many hours or many days, depends. Anyway, please continue. You have learned something from me every day by my comments and my instruction or my information for you. We will continue together, of course, as long as I can. But even if I cannot, I told you many times, you must continue to help the world. My energy will always be there with you, surrounding you. Just be receptive enough to take it, so that you can do a good job or better job. I trust in all of you. And if you, the past assistants, happen to hear me, I thank you, and I love you. I miss the time we spent together. Many of you have helped me a lot. I cannot list it all here, but know in your heart that I’m thanking you, and I’ll be there for you whenever you need. I love you all. I praise you. I respect all of you, the ones who help me to help the planet, to help all beings in this world. I will never forget your sacrifice, your favor, your love, your genuine contribution to this mission, to help alleviate the suffering of this world. I will never forget. I will always be there for you. May the Heavens always smile upon your efforts in any noble way that you try in your life to help yourself, your families, your countries, and all others, strangers and friends alike. I love you. Forever. Host: Most Loving Master, our humble thankfulness for always standing up for the afflicted beings in this world, understanding their troubles and heroically giving all that You can for their relief. It is our biggest honor to be part of Your most unconditional and benevolent Mission to realize a more peaceful world, where only God and goodness shall be praised. May Beloved Master enjoy lasting health and serenity, in the constant Assistance of all Divine Beings and Divinenity Godses.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-06-22   9849 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-06-22

క్వాన్ యిన్ యొక్క జాడలు మతంలో ఇన్నర్ పై ఆలోచన హెవెన్లీ సౌండ్, 3 యొక్క 1 వ భాగం

00:07:35

క్వాన్ యిన్ యొక్క జాడలు మతంలో ఇన్నర్ పై ఆలోచన హెవెన్లీ సౌండ్, 3 యొక్క 1 వ భాగం

ది బహాయి విశ్వాసం / బుద్ధిజం / టిబెటన్ బౌద్ధమతం / క్రిస్టియానిటీ / గ్నోస్టిసిజం / ఆ ఎస్సెన్స్ ది బహాయి విశ్వాసం “ఓ కుమారుడు! నీ కళ్ళు బ్లైండ్, నీవు చేయగలవు ఇదిగో నా అందం; నీ చెవులను ఆపండి, నీవు వినేలా వినండి తీపి శ్రావ్యత వరకు నా స్వరం యొక్క; అన్ని అభ్యాసాలలో ఖాళీగా ఉండండి, నీవు పాలుపంచుకొనుటకు నా జ్ఞానం యొక్క; మరియు ధనవంతుల నుండి మిమ్మల్ని మీరు పవిత్
ప్రత్యేకం!
2021-05-05   14134 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2021-05-05

Reminder for Humans from Mars, Venus, and a Tree Deity

00:13:36

Reminder for Humans from Mars, Venus, and a Tree Deity

Host: On April 15, 2021, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai kindly reserved time from Her intensive meditation retreat for the sake of our world, to again call the Supreme Master Television team members and read from “A Treasury of Jewish Folklore” compiled by Nguyễn Ước. Two stories were graciously translated by Master, “The 10 Commandments” and “Moses and the Ants,” in which valued lessons, such as the power of collective karma, were illustrated. As a start to the conference, questions from team members were benevolently answered by our Cherished Master. (Master,) Yeah. (in recent news, there is some speculation of government contact with aliens or a galactic federation. Also, there have been increased reportings of UFOs. It seems maybe are they wanting to tell us something. Does Master know what they want to tell us?) Oh. Yeah, they’ve been telling us for ages already. They have been telling us since forever. (Oh.) I probably have written it. Their message is like this. The first paper I wrote is: “Do not form zealous, negative, destructive war-like energy around your world.” And the second piece of paper that I noted, it says: “Not zealously destroy world, Peace, world lives.” I guess they mean don’t blindly destroy your world. Must make peace in the world and don’t destroy lives. Their messages are short. And the third paper, it says, “Not kill your world’s lives.” And the fourth piece of paper I have here is: “Not destroy your life.” From the first to this fourth piece of paper, all from same planet, Mars. And now from Venus. First one, “Not destroy your world.” The second message: “Not to kill beings.” And the third message: “Not destroy your world’s lives.” That’s it, from Mars and from Venus. The first four messages are from Mars and the three later messages are from Venus. They have more, of course, but almost similar all the time, so I just noted down these seven messages. (Master, recently scientists have released polarized pictures of the M87 black hole, showing its magnetic fields which look like golden stripes or rings. Dr. Andrew Chael, a member of the Event Horizon Telescope collaboration team, said, “The newly published polarized images are key to understanding how the magnetic field allows the black hole to ‘eat’ matter and launch powerful jets.” Could Master tell us what is the meaning of these magnetic fields of the black hole?) The golden stripes is the new stuff. (Oh.) Well, not quite new, but they were only discovered recently. That is a stripe, actually it is more extra reinforced. This is the rescue road for the souls from hell. (Wow.) It’s a rescue arena. A special magnetic field to rescue, and to help those in hell. (Wow.) Without that, nobody escapes. Nothing can escape the black hole force. (Wow.) Whatever goes in there, it just stays in there. So there has to be this balance ring, half of the ring or the stripes, half-way, to counterbalance the force of the black hole. Because the black hole is hell. (Yes.) And whoever makes trouble, even a big star or big planet nearby, it will swallow it up if that planet doesn’t have enough counterpower, like enough merit, enough virtues, (Yes, Master.) to counter the force of this monster that keeps eating everything possible nearby. We have more than one black hole. That’s the problem. (Yes.) (Wow.) Everywhere, standing by to suck in anything that has similar energy to the black hole. When the beings inside a star or inside a planet have been doing so many things that are not very morally noble and just, then the energy of that star or that planet will grow more and more similar to the black hole energy. And then like will attract like, and then the black hole will claim it as its own. (Wow!) This is a very scary thing. No need to talk about karma or the Buddhist teaching, nothing. You can see it by scientific evidence and proof. It’s just that the scientists probably don’t know that the black hole is a force of darkness, of hell. And probably they have not discovered that whatever the planet or the star that has similar energy to the black hole, that will be eaten up, shredded, and swallowed up by the black hole. That, probably the scientists cannot prove by physical means. (Yes, Master.) Only the developed spiritual person can know all this, (Right.) because nobody explained this before to anybody. (Yes, Master.) You are the first ones to hear this, in the whole universe. (Thank You, Master. Wow!) (Master, in recent news, there is a report about a natural phenomenon in Australia where there is a lake that sometimes creates an image of the Tree of Life. It happens when nearby tea trees release their oil into the water, making it dark, and the lake’s drainage channels create a shape that resembles a huge Tree of Life. There are some really beautiful photos taken and shared on social media. Master, do You know what the meaning of this natural phenomenon is?) You see, every tree, most of the trees, have some deities that live with the tree, become the spirit of the tree or the tree spirit. So, these tea trees, they have deities, and these deities are very benevolent. He is using his power, as much power as he has, to draw this tree on the lake (Wow!) using the oil of the tea tree. (Oh, wow! Wow!) To draw it like that. You can see it’s a phenomenon, it’s not like a natural thing that the tea tree just oozes out the tree oil and then it becomes so perfectly drawn like a painting, in explicit detail. (Yes, Master.) So this is to keep warning us. Oh yeah, I have here. “The tea tree’s deity draws in the water the Tree of Life to remind humans not to destroy ourselves.” And I said here, “Genius idea.” (Yes.) I praised the tree deity for the genius idea. Of course, the Tree of Life symbolizes life, and the deity wants to remind us that we do not destroy life, because if we destroy other life, then we destroy our own life also. If we destroy trees, which give us oxygen and shade, and holding the soil together so that it will not be washed away, and so many things that the tree can do, and if we keep cutting them, just to raise the animals, and then we kill the animals as well, then our life will be at stake also. (Yes, Master.) Most of the humans do not hear the trees, do not hear the deities around us who are always trying to tell us things, even animals. Whenever I have time to sit down and think of humans, I think we are all deaf, blind and dumb. We don’t know anything and we look down upon the animals who are so intelligent, so inside, so connected with the Divine. Even trees have to ooze out whatever oil they have to teach humans to be better stewards of the planet, not to kill lives, not to destroy the environment or other animals because that means we are killing ourselves. It says, “Remind humans not to destroy ourselves.” That’s why he drew the Tree of Life, so perfect! (Yes, Master.) More perfect and precise, more than what we do even with the pen. (It’s incredible.) So perfect like done by a computer. So detailed, so perfect in every little stroke. (It’s amazing.) So, it means exactly that: “Do not destroy life.” We cut trees, we kill animals, all these are destroying activities to ourselves. The price of the food has never been so high, because we’re having food shortage, because we destroy natural environments and kill bees by insecticides, and also the pandemic right now. One thing leads to another. Everything seems like pounding on humans’ existence right now. Truly want to destroy humans. So even I work with the Heavens to put that rescue area there. Like a refugee camp (Wow.) outside of the black hole. That’s for the hell beings, whoever can. Just one split nano of the second remember God or remember the Saints, or repentant, or calling for help, then we can use that raft, to take them up to that area. (Thank You, Master.) And then slowly, of course, to bring them up to higher-area Heavens. Karma is a scary thing; I don’t wish for anybody to come back to this life ever, ever again. I wish my best in the heart, the best-in-my-heart wish is that everybody is liberated from this shadow world. That’s what I want, nothing else I want. Nothing else I wish for. I told Heaven, even if I have to be punished and stay all alone here or in hell somewhere, but everyone else, including all the animals, are liberated, I’m more than infinite times willing to do it. And Heavens know that. And you are my witness. Host: Most Merciful Master, no words can describe how deeply Your heart’s wish touches our hearts, humbling us before Your unfathomable Compassion and Love for all beings. Our prayers are for the speedy awakening of fellow Earthlings, as we all unite in the urgency of achieving a vegan world filled with true nobility and kindness. May Master be always shielded by the Mighty Godses and all High Heavens, while staying in the best of health and tranquility. For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-04-18   16222 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-04-18

A People’s President, His Excellency Donald Trump, Jan. 8, 2021

00:13:23

A People’s President, His Excellency Donald Trump, Jan. 8, 2021

Our Most Beloved Supreme Master Ching Hai, who continues to meditate intensively for the world, spoke again with Supreme Master Television team members. During the conference on Friday, January 8, 2021, Master graciously answered spiritual questions and also those about recent happenings in the United States regarding the presidential election certification.(Master, recently the US congress certified the election results with Joe Biden as the winner of the presidential election. Could Master please explain why this happened, even though President Donald Trump was mandated by Heaven?)Americans, the United States of America, though it’s a great country, is a leading country in the world, but it has too much karma. (Yes, Master.) American people eat too much meat, too much beef and stuff like that. And the karma is very difficult to erase so quickly. (Yes, Master.) And also American people are sent abroad and everywhere to fight in many wars and in many countries. This is also big karma for your country. (Yes, Master.) I am so sorry. I have tried my best. (Thank you, Master.) You know I tried my best.He (President Trump) could have done much, much more. The second term, he would have pushed more, more and more good issues and really re-arranged the system of the country and really brought more peace and prosperity for the people of the United States of America. But, unfortunately, the other side, the opposite side of God, (Yes.) they prepared too well.And I told you, it’s nobody’s fault. It’s the demons. (Yes, Master.) They hang around many people. And they push them to do wrong things. OK? (Yes, Master.) And some souls who have been in bad affinity with the American people about the meat and about the wars, they don’t let go. (Yes, Master.) Because their anger, their hatred, all overwhelmed their angel side of their souls, so they did not want to let go, they want to revenge. (Yes, Master.) They really want to destroy America. I’ll try my best to guard it. (Thank you, Master.) Regardless or not if Mr. Trump is in office, I will still continue to try my best and pray for your country. That’s all I can do. (Thank You very much, Master.)(Master, during the certification process, many supporters of President Trump protested and raided the Capitol Building. Why would his supporters do that?)Oh, they were angry. No? (Yeah.) They have been trying to do it in another way like go to court many times. (Yes.) And the court always rejected them. Or just did a few times like symbolic and did not really want to do anything to clear the injustice. (Yes, Master.) They should have because if the other party didn’t do anything wrong, they shouldn’t be afraid. (Yes, Master.) They shouldn’t have tried so hard to deny it or to stop it in different ways.Actually, not all of the supporters of Mr. President did that. (Yes, Master.) I read on the news that 90 plus percent of them just stayed calm and quiet outside. Only some of them went inside. (Yes, Master.) It just takes a few people to excite some others and they follow. (Yes, Master.)Even though Mr. President has never asked his supporters to do anything. He always tells them to have peace. He said go home, (Yes, Master.) go home, have peace, don’t play into their hands. And who knows, maybe it’s not President Trump supporters. Maybe it’s the other group who mix in just to cause trouble, (Yes, Master.) just so that President Trump will have no more chance. (Yes, Master.)I feel sorry for Mr. Trump. He did his best already. And we did also our best to help what we can.He is a good president. Even to the last minute, when he doesn’t even know if he can continue to be president, he’s still brokering peace, sends people to help him to broker peace in other countries. (Yes, Master.) And then he signed the bill to protect girls from being mutilated, to stop this cruel inhumane practice to little girls. Even in America, some people still keep that practice, so he signed the bill now. And I hope that has an international effect. (Yes, Master.)(Master, now that President Trump has accepted Biden’s win, what does Master think about that?)What do I think? I’m scared. I’m scared for your country and for the world, getting downward. I hope it doesn’t go down too fast. But at least your country has earned some good presidents and recently, President Trump. (Yes, Master.) For him, in his heart, he did not want to be in politics anymore. Even before he did not, they just picked him. Otherwise, he did not have to do anything. He did not even need to be a president. It’s not his ambition to be famous and gain anything because he works as president for free. He did not take the salary, US$400,000. He just wants to serve. It’s just people asked, so he did it. He wasn’t aware that he’s here on Earth as an instrument of God. He’s still not aware. He helped whomever he can in his power in the short four years. So can you imagine if he continued for another four years how much more he could do for your country. So he’s really for people, for your country and for the world. (Yes, Master.) And he immediately worked as soon as he became president. He used that power to help his countrymen and help the world already, especially the poorer class in America, poorer workers. He created many, many hundreds of thousands of jobs (Yes, Master.) for them. He really cares about people. He’s a people’s president. (Yes, Master.) And that’s what I like about him. It’s a pity that not all Americans realize that.(Master, Do you have any message for President Donald Trump?)Yes, yes. First of all, for the public. (Yes, Master.) From the depths of my heart, my sincerest condolences to the people of the United States of America on the incident of the 6th of January 2021. To all the families who have been unfortunately affected by this event, and to the public, that the souls who unjustly died, went back to their True Home in Heaven. Forever free. (Good. Thank You, Master.) That I promise from my honor.And now for President Trump. Mr. President, don’t be too sad. You need, you deserve, a good rest now from all the turbulence that has been in the life of your presidency up to now. And time will heal. Time will help you heal all the deep wounds that have been inflicted upon you, upon your heart, your mind, and your peace by the very people that you trusted as friends, family, relatives, colleagues and comrades in your ideal, and those who are supposed to be the pens and mouthpieces of justice and truth. The world is still full of people who are smart, intelligent and just. They know the truth behind every trick, everything that happens in your world. President Trump, you have done an impressive and great job as a president and leader of the United States of America, more than anyone could have ever hoped for. And you have tried your best, the whole world knows that, rest assured, rest assured, Mr. President. Those who harmed you, ever, forgive them, forgive them all, Mr. President. We know you do because in your heart, you only know love and peace. I’m so sorry. I’m so sorry for what you have gone through.Mr. President, those who did your, those who did you injustice, I’m sorry, I’m too emotional, and harm, forgive them. They just forget that after all, we will all face God and judgement. But you, Mr. President Trump, President Trump, you are forever the beloved President in the hearts of all the people in the world, not just in the United States of America. You are the People’s President. And this status of presidency, no one will be able to deny it. It will go down in history and no one will be able to steal it from you. God loves you. People love you, and God bless you, Mr. President.Our deep gratitude, Most Caring Supreme Master Ching Hai, for Your immense Love and efforts in protecting the United States, the world, and His Excellency Donald Trump, as well as for helping us to deepen our understanding of the importance of doing good for others and around the globe, as President Trump has done. We wish His Excellency all the best and send much love. In Master’s immeasurable Benevolence and Mercy, may peace and compassion continue to grow in every heart to bring about a paradise on Earth for all beings.For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-01-11   19830 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-01-11

Supreme Master Ching Hai’s Plea to All Religious Leaders

00:20:25

Supreme Master Ching Hai’s Plea to All Religious Leaders

Host: On Sunday, April 25, 2021, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai caringly made time to speak with the Supreme Master Television team members, as She shared another interesting story from “A Treasury of Jewish Folklore” compiled by Nguyễn Ước. Before the reading, Master elaborated on some questions which the team members had. (Master, there is an ongoing crisis at the US-Mexico border. In the first few months of Joe Biden’s presidency, the number of illegal immigrants apprehended has surged, with more arrivals than any other period in the past 20 years. Some say it is fueled by the perception that his administration has a more “open” border policy. By contrast, the former US president, His Excellency Donald Trump’s policies tightly restricted legal and illegal immigration, and directed immigration officials to apprehend anyone in the country unlawfully. Would Master kindly share Her thoughts on this issue?)Yes. President Trump wanted to regulate the immigration traffic flow from other countries to be in a more orderly manner, to protect the Americans as well as the immigration people. The US has already actually a kind of open policy, like yearly everyone can apply to live there or work there if they win the Green Card program. Fifty-five thousand nowadays, yearly, can have that chance, plus anyone can apply in many other ways to live and work in the US openly.Open border is very good. (Yes, Master.) But it should be done in the organized way. Otherwise it will be chaotic. As I have read in the news, it seems to breed a kind of crisis at the border between USA and Mexico. (Yes, Master.) Because you cannot just open the border without foreplanning. (Yes, Master.) In Europe, it’s different. They have a Schengen zone where people from different countries in Europe can just go in and out of any other countries without any border or without checkpoints. Without passport or any ID necessary. But they had planned many equipment and systems to put this into practice. But America and Mexico and others, like South American countries, they did not plan. So in that case, it is not very good to just let people come in like that, because you might have different people with maybe disease or criminal records or other kinds of unpleasant things. And also, if you don’t plan in advance, then you don’t have like a center to screen people and to give them ID to go into the US, so that they can find a job or they can find their relatives. As I saw it in the news, this is kind of very chaotic, all the children squeezed together in pens, and it’s very… almost very unkind. Because people come to the United States, all of a sudden, so the people at the border cannot deal with the influx so fast. And there might be not enough comfortable accommodation and not enough food, the logistic stuff. This is not very good like that. Not good for America, not good for Mexicans and other immigrants. I heard they came all the way from even Honduras and other countries in Central America. So, to open the border is very nice, very kind and very good for any country. When you need some extra workers, or you just want to be hospitable, it’s very good. But in this case, when it’s so chaotic like that, it’s very bad for the immigrants, especially for the small children. I saw them even dropped over the fence, the wall of the border, and that’s very bad for them. This must be traumatic for them, and it’s very difficult for the child to forget this kind of traumatic experience in their very young and tender age. And also important is, in the time of pandemic, most borders are closed to protect the people, and at the moment it’s not favorable to open. If the children are squeezed together like that, healthy and unhealthy, that’s very bad for all of them. (Yes, Master.) Don’t you think so? (Yes, Master.) And also I saw it in the news that many people are sick. Like they have COVID-19, and they are just let to run, go into the United States. And that might infect healthy Americans also. (Yes.) That’s very, very inconsiderate. It should not have been done this way. It should have been more organized before the immigrants were able to come into America. Otherwise, the open border is very good. Good for the host country, good for the immigrants, because immigrants need jobs and they will be motivated to work very hard and contribute to the country as well as for the immigrant himself. It’s just that we have to organize in advance. Have a good place for them to stay meanwhile, and some doctors, some medical personnel to take care of their health when they first come, and organize the logistic situation, with food and clothing, and blankets, and rooms, and hygiene, stuff like that. It wasn’t really very organized, and that’s very, very bad for the children who are sent there, especially without any parents or adult accompaniment. I don’t think it’s very kind, even though the intention may be good. (Yes, Master.) But good intention is not everything. Good intention has to come also with good logistic arrangements, and all the preparation to welcome the guests. Even in Europe, with this Schengen Agreement in the Schengen zone, during the pandemic, borders are closed also. So the border between the US and Mexico opened, I think it’s not a very good idea at the moment. Besides, the mentality of European countries is maybe different from the mentality of the Mexicans and the Americans, different expectations, different way of life. In the European Union, most of the people’s standard of living are similar. Of course, there are always the richer and the less rich, but the standard of living is more or less similar between the countries in the Schengen zone. Even then, during the pandemic, they close the borders as a prevention to protect their citizens. Especially in the pandemic situation like we are in right now, I don’t know if the border should be open like that. (Yes, Master.) And that would be also encouraging the smugglers, the human traffickers or drug traffickers. All kinds of unfavorable groups of people also will be mixing in, and that’s no good for the host country, for America, at all. Host: After Master kindly translated the Jewish traditional tale called “The Traveling Businessman and a Trustworthy Ghost,” She emphasized an important revelation that was made in the story. You see, in this story, the ghost even told, and truthfully, that most people who die, suffer in hell. Because very rare we have some virtuous and morally uncorrupted person. (Yes, Master.) And to eat meat and all that is already a sin, already sinful and already punishable by law, the Universal law. I really want to plead with all the religious leaders. You must make a good example. You must be a vegan, now. Then God will forgive. Otherwise, truly, you will go to hell. I mean it. Like everyone else, if you continue to eat meat, drink wine, and even just to eat meat, not drink wine, it’s already sinful enough to be punished in hell for a long, long, long, long time. We can put the heartline, or the talk of the sister from China, about hell. “Most Beloved Master: I can attest that when Master says, ‘Those who eat meat will go to hell,’ that is the absolute truth. One midnight, as I was wrapping up my meditation session, I received a message from my inner Master, saying: ‘You should pay a visit to hell to learn the work of a Bodhisattva and help the beings there.’ My inner Master then transported me to hell. Her Supreme Power protected me from the hellfires, which would have scorched a practitioner of my level. It also freed me of fear. I was escorted to one of the hells by Earth Store Bodhisattva. Here, the wrongdoers were forced to run as fast as they could on a huge spinning black iron wheel, which resembled a waterwheel. The moment they failed to keep up with the speed of the wheel, they would fall into a cauldron of boiling soup on a roaring fire and get cooked to smithereens.Following Master’s instructions, I recited the Five Holy Names and the Gift. As I did so, Master’s immense power enabled those beings to free themselves from the wheel. They then knelt in front of me. I asked them: ‘How did you fall into this hell?’ They said: ‘In our previous life, we ate large amounts of flesh of hunted animals and captured fish. They experienced great terror when they were hunted. They tried to flee, but there was no escape. They were captured, slaughtered, and cooked to mush in a pot. As a consequence of eating their flesh, we fell into hell’s cauldron, having to flee and be cooked repeatedly.’ I explained to them: ‘The karmic toll of meat-eating is extremely heavy. People only dare to eat meat because they don’t know what awaits them.’ I exhorted them to be sure to adopt a vegan lifestyle and do good deeds in their next incarnation. They then followed Master out of hell, on the path to a new life. Yet, even as I spoke, I could see many meat-eaters arrive from above, falling one after another into hell, all stark naked. Alas, as the scriptures say: ‘Hell shall never be empty.’Then, I felt a twinge in my left arm. I looked down and saw that my left sleeve had blown up to an enormous size. Innumerable hell beings were tucked in the sleeve to be rescued from hell. As it turns out, hell beings can shrink and be rescued that way.Amazed, I reveled in the magnanimity and boundless compassion of Master and Earth Store Bodhisattva, who extend their help to the suffering sentient beings. In the next instant, I was back in hell singing praises of the two great Saints. I had only uttered a few words of praise when I heard a series of startlingly loud clangs. Lo and behold, it was the sound of the iron walls of several adjacent hell chambers crumbling under the power of exaltation of the Saints! At the same time, a pure, effervescent spring gushed forth from the dark ground of hell, forming a lotus pond. Countless gold and white lotuses grew in the pond and bloomed instantaneously. The lotus flowers grew larger and larger, glowing in beautiful splendor. Even golden lotuses can bloom in hell, under the infinite power and merit of our beloved Supreme Master Ching Hai and Earth Store Bodhisattva. Their greatness is truly beyond human comprehension!”It’s not enough that you wear the monk’s or nun’s robe and just every day doing some not very useful rituals, taking donations, having a comfortable church or temple to live in, and being revered by the faithful. You must turn around. Be vegan. No more meat. No more animal products. Otherwise, you cannot escape hell. In my honor, in the name of God, I tell you the truth like that. Even if you feel offended, even if I risk my safety to tell you, the leaders of religions, I have to tell you, in the name of God. It’s not enough just to learn some ritual by heart and just repeat what is in the Bible or the sutra. People trust you to lead them to the righteous way. Not only you have to be vegan, you must also advise your followers, the faithful, to do the same. Must be vegan. No more killing, indirectly, the poor, innocent animals that God made. The animals are also God’s children, and shall not be destroyed. The animals are helpers of humankind. In the Bible it even says all that: “Ask the birds, they will show you. Ask the fish, they will instruct you. Ask the animals, they will tell you. They will advise you.” ~ Holy Bible, Job 12:8 So they are some beings to be respected, to be loved, at least to be friendly with. It’s not for us to eat, to torture, in such a barbarous way. And if you eat them, these torturously killed meats, you condone this practice and you are an accomplice. I am telling you as a friend, as a faithful. As a person who respects, loves God. As a person who loves human beings and animals. As a person who cries every day and night, for their suffering. I’m not spending idling time talking to you like this. I must warn you that hells are awaiting you if you don’t turn around now and stop eating meat of the innocent animals. We − even no priests, even ordinary people – we humans, a humane human, should never enjoy at the cost of suffering of any others. God says, “Thou shall not kill.” And that never fails. That law of the Universe is everywhere, correct and just. No one can escape that. “As you sow, so shall you reap.” Just because you don’t see the animal suffer, just because you don’t kill the animal, doesn’t mean you don’t partake in the sin thereof. People trust you. You must advise them to go the compassionate way, the way Jesus walked, the way the Buddha taught, the way Guru Nanak Dev Ji showed to us, the way Prophet Muhammad, peace be on Him, taught us. All the Masters said the same. Lord Mahavira did not even want to eat, or the fruits even. And we are allowed to eat fruits and vegetables, and in plenty. We are not short of food, of nutrition. We should not kill just to enjoy. That is wicked. That is against God. That’s against your mission, against the robe that you are wearing, which is the holy robe, the representative of holiness, of Heavens, of God. You have to live the way our Masters taught us, like Lord Jesus, Lord Buddha, Lord Mahavira, Guru Nanak Dev Ji, the Prophet Muhammad, peace be on Him, the Prophet Baháʼu’'lláh etc., etc. I have no more tears to show you. I cannot take out my heart to show you how sincere I am, and how broken it has been, over and over again, because of the suffering of humans and animals. The suffering of animals affects humans and thus humans also suffer. You are the representative of Heaven. You’re supposed to walk the way of Heaven, of compassion, of love, of benevolence, of mercy. Then all that will come to you, the day you leave this world, the day you discard your robe to go back to Heaven. Otherwise, you go to hell, and I guarantee that. You know I mean it, and you know it is true. So U-turn now. I wish you the best, in God’s Mercy and Love. And I love you, all of you. Please, U-turn. Thank you. Host: Most Gracious Master, Your pure, selfless Love and never-ending Compassion for all suffering and misled beings, give us hope that the world will retrieve its humane values. We sincerely pray that Master’s efforts will help those in trusted positions of influence to choose the life-honoring vegan diet and urge their followers to do the same, thus bringing humankind onto the path of benevolence. Wishing Master a peaceful heart, happiness and perfect health, in the Support and Glory of the Divine. For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-04-28   13664 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-04-28

ఒక సందేశం సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై (వేగన్) నుండి సుప్రీం మాస్టర్ టెలివిజన్ 4 వ వార్షికోత్సవం కోసం

00:03:34

ఒక సందేశం సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై (వేగన్) నుండి సుప్రీం మాస్టర్ టెలివిజన్ 4 వ వార్షికోత్సవం కోసం

హాయ్, అందరూ, అన్ని గొప్ప ఆత్మలు. నే మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఈ గ్రహం మీద అందరూ ఎవరు సహకరించిన, మరియు సహకరిస్తున్నారు, మరియు సహకరిస్తారు సుప్రీం మాస్టర్ టెలివిజన్ కోసం సంవత్సరాలుగా. ఈ సందర్భంగా 4 వ వార్షికోత్సవం, మరియు అది కూడా సమీపిస్తోంది ప్రపంచ జంతు దినోత్సవం, అక్టోబర్ 4, మీ అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను ఎవరు ఎపుడు కూడా సహకరించారు, సహకరిస్తున్నారు, మరియు సహకరిస్తారు జం
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-10-03   7674 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-10-03

Stay Away from Spiritual Robbery, 2021.07.31

00:08:36

Stay Away from Spiritual Robbery, 2021.07.31

Host: On Saturday, July 31, 2021, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai kindly made time, while still in Her meditation retreat for the planet, to record Herself reading a story from “A Treasury of Jewish Folklore” compiled by Nguyễn Ước. Hey! Greetings to all of you in God’s Love. This is Radio Ching Hai, the best we can arrange at the moment, by all means. I’ll read you a story, so that you know that I still think of you and am working for you and with you. Host: After graciously translating the tale called “Satan’s Co-investment,” Master elaborated on its moral lesson, while further cautioning us on the grave sin of spiritual robbery, which includes impersonating an enlightened Master. This story is not only about Satan. Maybe the moral of it is that you should check out your partner before you want to cooperate with him or her to make a business, because some people might not be as honest as we think they are. Sometimes outside they look very sweet and kind and gentle and honest, but inside it’s different. It happened to me also many times, including spiritual robbery and all kinds of stuff. Because some people think that whatever initiation I give you, it looks like outside only, it’s not the inside, and all they have to do is just learn the outside things and then they can do the same. It’s not like that. You have to have the power inside to help the people you want to initiate. Otherwise, both of you will be in trouble because maya will control you and control your so-called initiated people, and make you do bad things, make your mind not pure, make your heart not clean. And then you will fall. That’s the worst thing you can do to yourself: to copy any real enlightened Master and claim the teaching as yours. Because you don’t realize anything, you don’t understand anything, you don’t know anything. You never went to Heaven or hell, you don’t understand anything, and you just copy, just talk like a parrot or like a record machine. This will bring you to hell, truly. In the Buddhist story, it also says like that, because if you falsely claim your enlightenment level, that’s the worst sin you can have. Mostly those who copy and who harm a Master, they are very low level, they’re near hell level, or they are hell level already or astral. Otherwise, they wouldn’t do that, nobody would dare. It’s just that low level people with greed, with this lowly desire for fame and gain, they would dare to do that. Or they’re working for Satan, for the devil. Otherwise, if they truly know from inside, nobody would dare. So it is easy to recognize who’s working for maya, for the Satan. Even if maya’s already locked in hell, but if they were already connected with the maya before that, then the maya’s evil quality will stay within them forever and will control them. And whatever they do or whatever thing they teach, it’s all illusion. The maya can manifest a little thing here and there to deceive people. But it’s all not real, not like the real thing that is taught by the Master. Because the Master would also have evidence, like they have been rescued, like their relatives and friends would go to Heavens, for example like that, and their lives have become better. If they work for maya, it’s different. It’s not like that. At least I tell this story and the Buddha’s teaching, so that some of you would know and be ashamed, and whoever does any deceiving should stop. Repent all your life. Otherwise, Heaven will not relent, even if I forgive. The law of karma will not let you go. You will have to go to the unrelenting hells, relentless hells. That’s forever. No Master, come and go, ever can rescue you. If you know how bad it is, you must stop, repent at least. Maybe you will be spared. I’m not sure if hells spare you, but at least your life will be spared. Remember, practice well, just be your own Master. Take care of your karma, your bad thoughts. Just purify yourself, all by yourself, alone. Because your karma is big enough without taking someone else’s karma, especially bringing them to a wrong path, making them believe in the wrong person as a so-called Master. That’s the greatest sin you can commit. It says so in the Buddhist sutras. For the spiritual matter, it’s not a joke. It’s not the mind game that you can play around with. You are under the watchful eyes of all the Heavens and hells and Earth and all beings. Nobody can escape from the eyes of Heaven, from the eyes of judgment. I’m not trying to frighten you. I’m just trying to warn you, any of you, in case. Just mind your own business. Do your own practice. Stay away from spiritual robbery and pretentious attitude. Then, your life may be spared. And hell might spare you. Host: Master also took the time to express some loving well wishes. I wish all of you well, the inhouse, outhouse, and all the supporters in different ways, like some writers or some pamphlet or leaflet printers to introduce the Supreme Master TV for the public at large, to help them to understand that our planet is in trouble and that they should contribute to a peaceful, sustainable world by being vegan and making peace within the family, within the neighborhood, within the nation, and within the international community. I wish so. I wish our planet is going to be alive and well forever, or for as long as it lasts, but not in turmoil, not in trouble, not in war, not in suffering for animals and for humans. Amen. May the Lord be kind and bless us with our cooperation, compassionate way of life. Thank you all. Love you. Love you. Love you. Host: We humbly thank Most Benevolent Master for Your guiding Light that always generously illuminates our path with Truth and sincerest Love. Our world is in forever debt to Your compassionate concern and Your efforts to ensure all souls’ wellness and safety from grievous pitfalls. May Beloved Master have the best of health and tranquility while on Her brave Mission, in the caring support of all Divine Beings.For the full broadcast of this lecture by Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples on Tuesday, August 17.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-08-04   15256 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-08-04

గమనార్హమైన వార్తలు

00:29:58

గమనార్హమైన వార్తలు

In today’s news, Japan allocates US$4.5 million for restoration in Ukraine, scientists warn of “severe consequences” to planet if climate-tipping cascade occurs, paper concludes integrating renewable energy would make United States power grid stronger, research shows Amazonian natives lived sustainably for thousands of years, pregnant woman rescues three children from lake in United States, OmniFoods’ vegan pork now sold in Australia, and first pair of sea eagles spotted on Scottish loch in over a century. Japan supports rebuilding and restoration in Ukraine. The Japanese government, a Shining World Leadership Awards laureate for Compassion, Generosity, and Animal Protection, has donated US$4.5 million to improve the lives of individuals residing in the Donetsk and Luhansk regions of eastern Ukraine that have been adversely affected by conflict. In coordination with the United Nations and the International Committee of the Red Cross (ICRC), the new funds will be used to enhance the quality of care in government medical facilities, help people whose freedom has been taken away, assist the injured and sick, provide medical and physical rehabilitation support as well as introduce community-orientated endeavors. Japan has given almost US$56 million in humanitarian aid to Ukraine since 2014. The United Nations is a laureate of the Shining World Leadership Award for Humanitarianism and two Shining World Leadership for Lives-Saving-Hero Awards. Bravo, Japan, for helping our Ukrainian brothers and sisters in need. Many thanks also, United Nations and International Committee of the Red Cross, for all you do. In the mercy of the Providence, may each country extend a loving heart and helpful hand to their cherished neighbors. Study warns of “severe consequences” in climate-tipping domino scenario. A new study finds that as global warming worsens, the interactions among the ice sheets in Greenland and West Antarctica, the Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) and the Amazon rainforest will lower their respective “tipping” temperature as they destabilize one another in a cascade reaction. Led by the Potsdam Institute for Climate Impact Research in Germany, the analysis explains that when the Greenland ice sheets melt, freshwater flows into the ocean and weakens the AMOC. A weakened AMOC means heat coming northward from the tropics is reduced, causing the South Pole to become warmer, thereby destabilizing the Antarctic ice sheets. Alarmingly, the study warns that the ice sheets, which are the domino’s initiators, may reach their critical temperature thresholds at a 1.5 to 2 degrees Celsius increase, leading to catastrophic effects for the climate’s stability. Our appreciation, Potsdam Institute for Climate Impact Research and all scientists involved. May humanity urgently embrace the world-cooling vegan diet to secure a safe future for all, in Divine light. Up next, paper concludes integrating renewable energy would make United States power grid stronger. We’ll take a moment to thank all dog sitting personnel, who provide care and loving companionship to our furry angels while we are not at home. Please stay for more worthwhile news on Supreme Master Television. Vegan lifestyle = way to go!Good day, elated viewers, I’m Kal the vegan Colobus Monkey. Who is watching my tip of the day? Oh, I know, my lovely vegan friends. How lovely you and I have become since we switched to a vegan diet... My friends say I am so adorable as a vegan and they follow suit. Now we are all soo adorable that everyone loves to hang out with us. I have a tip today for our wonderful viewers who are parents. If your little ones are not that interested in brushing their teeth, a tooth brushing app for your smartphone or tablet might just get them excited about this essential activity. There are lots of free apps to choose from, which usually feature a fun song that your kids can listen to while brushing their teeth. These videos show them what to do, and also ensure that they brush for the recommended two whole minutes. Some of these apps also offer games and other features. Love you so much for Being Veg and Going Green 2 Save the Planet for all humans and us all co-inhabitants. Thank you for tuning in, and now for the weather around the globe. Study determines that United States electric grid would be more resilient with renewables. A recent paper by the Thayer School of Engineering at Dartmouth University in the United States has determined that the integration of sustainable energy into the nation’s electrical grid would increase its resilience. Their analysis assumes an incremental upgrade and analyzed over 175,000 energy resources, such as power lines, power plants and substations. The report’s authors noted that their findings “should serve as the basis for a bipartisan consensus on the transformation of the electric power grid.” Thank you, researchers from the Thayer School of Engineering, for determining the potential to move the United States electrical system towards renewables in a stable and resilient manner. In the blessings of Heaven, may all nations in the world quickly shift energy generation to eco-friendly alternatives as we protect our air, water and land. Amazon natives lived in a sustainable way for 5,000 years. A group of global researchers, led by the Smithsonian Tropical Research Institute in Balboa, Panama, studied the Amazon rainforest in Peru. They came to the conclusion that the natives living there in the past did so in a sustainable manner, without causing disturbances or detectable species loss. The scientists searched the soil layers for tiny fossils that show what kind of plants existed and found that the forest was not “cleared, farmed, or otherwise significantly altered in prehistory.” The study has prompted the researchers to call for a greater integration of indigenous knowledge into current plans to ensure the protection of the Amazon. Our praises, global team, for highlighting that the humans of the past lived sustainably with the Earth. We pray that our current civilization will also respect the environment as we move towards a future of planetary harmony, in Celestial grace. Pregnant United States woman rescues youngsters from Lake Michigan. Alyssa DeWitt heroically saved three children who were in the lake and waving their arms for help. Ms. DeWitt quickly got her own three kids out of the water and ran to the end of the pier to get closer to where the girls in the water were. After calling emergency services, the brave mom laid on her stomach and grabbed the struggling children’s hands. Despite the strong waves, she managed to pull each child up over the pier wall. Police arrived soon after she had rescued them and treated them for minor injuries. A hospital checkup found that Alyssa and her unborn child are fine. Ms. DeWitt wrote on social media, “I’m loving my babies a little harder tonight, I’m sure those parents are too. God is good.” We wish the young girls a speedy recovery and God bless you, Alyssa DeWitt, for your incredible life-saving actions. May the children you rescued and your own darlings enjoy many safe future adventures, in Divine radiance. Coming up, OmniFoods’ vegan pork now sold in Australia. We will step out for a short while and enjoy the Sun’s magnificent rays of light which bless all beings indiscriminately. We’ll return with more meaningful news on Supreme Master Television. Vegan = all beings’ best friend! Welcome back to Noteworthy News – Cheerful News for a Jubilant World. OmniMeat now available in Australia. Hong Kong-based OmniFoods recently started selling its OmniMeat vegan pork products in Australia as it continues its expansion across the Asia Pacific region. Items available include OmniMeat mince, which is made from pea and soy protein and shiitake mushrooms, as well as OmniMeat Strip and OmniMeat Luncheon, which resembles the canned pork product Spam. There is also a range of snacks and pre-made meals available, and its offerings will be sold in various Asian supermarkets and independent stores across the nation. Way to go, OmniFoods, on your rapid expansion across the Asia Pacific region and your noble mission to replace animal-based foods with vegan alternatives. We pray that all vegan companies continue to expand and prosper as people choose the compassionate and lifesaving way, in the love of Heaven. Sea eagles appear again on Loch Lomond after 100-plus years. In March 2021, a pair of sea eagles, also known as white-tailed eagles, was spotted on the shores of Scotland, UK’s Loch Lomond National Nature Reserve for the first time, since the early 20th century. Recently, they have been observed searching for suitable nesting places which suggests an intention of staying. As one of the largest birds in the United Kingdom, the sea eagles were led to extinction in the nation around 1918, due to hunting, habitat loss and various other factors. However, reintroduction efforts in the 1970s, 1990s and 2000s have brought their population back to approximately over 150 pairs in the UK. Our gratitude to, the wildlife authorities and nature organizations, for monitoring and protecting the pair to ensure they are not disturbed. May the treasured white-tailed eagles continue to flourish as humans work ever closer together to safeguard all animal co-inhabitants, in God’s magnanimous care. Stay in a jolly state of mind with this joke of the day called, “Polly’s Doll.” Little Polly ran into the house to her mom, crying as loud as she could. “What’s wrong, dear?” “My doll! Billy broke it!” “Why did you break Polly’s doll, Billy!?” “I did not break her doll, Mom!” “If you didn’t, then how did her doll break in half?” “She dropped the doll on my head!” And now we have a heartline from Marina and Rambod in Iran: Hallo, my Dear Beloved Master, No words can describe my wife's and my unconditional love and feelings for You. I spent many days looking for God and crying and saying, “Oh God, if You exist, You have to reveal Yourself to me. I love You, but where are You that I cannot find You?” Not long after, I came to know You. But it took me 10 more years to realize that my lost Beloved was You. From the day, through Your Grace, that I was initiated, Your miracles and Blessings have entered our lives. We have many hardships, but the Love for You alleviates all these. I bow my head in respect and prostrate before You. Thank You for Your immense Blessings, that we can see You via Supreme Master Television. And I also thank the excellent Supreme Master TV team that, with a lot of love, tries to raise the planet's consciousness and transmits Your special Blessings to us. May World Vegan and World Peace happen. Sincerely Yours, Your children, Marina and Rambod from Iran Devoted Marina and Rambod, We are overjoyed to hear that your search for the Truth has come to fruition, and your days are filled with miracles as you continue your spiritual journey to our eternal Home. Master sends Her loving encouragement and says: “Spiritual Marina and Rambod, my thanks to you for your strong faith and persistence to stay unwavering on the path of inner realization despite facing life’s upheavals. We are always together through the Master Power. May Allah bestow goodness and Blessings on you and the peace-loving Iranians.” We welcome your heartlines, stories and or cute, loving animal clips. Please send them via SupremeMasterTV.com/heartlineThank you for your company on Noteworthy News. May you always feel God’s infinite love and protection.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-07-11   603 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-07-11

Sharing Songs in Quarantine, Part 2 of 2 - Raising Each Other Up

00:16:11

Sharing Songs in Quarantine, Part 2 of 2 - Raising Each Other Up

In today’s show, we will hear three uplifting songs performed by various groups during the recent precautionary lockdowns. The first song, written by acoustic folk duo MaMuse, is called “We Shall Be Known.” It is performed by the UU the Vote Virtual Choir at the “How We Thrive” live event. The event is an initiative by the Unitarian Universalist Association. Our next song, “For Such a Time
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2021-03-09   750 అభిప్రాయాలు
ఎస్తెటిక్ రెల్మ్స్ ఎ జర్నీ
2021-03-09

Supreme Master Ching Hai’s Lunar New Year Wishes, Feb. 11, 2021

00:04:06

Supreme Master Ching Hai’s Lunar New Year Wishes, Feb. 11, 2021

On Lunar New Year’s Eve, February 11, 2021, our Beloved Supreme Master Ching Hai graciously sent scrumptious dishes, cakes, goodies and gifts to the Supreme Master Television team members.Later in the evening, Master took precious time from Her intensive meditation retreat for our world to kindly read us stories She translated into English from “A Treasury of Jewish Folklore” compiled by Nguyễn Ước. They recounted Adam and Eve’s exile from the Garden of Eden and their subsequent struggles on Earth. Master also shared Her compassionate Lunar New Year wishes for all beings.Tonight is New Year’s Eve. Actually, first of all, I wanted to wish all the people in the world, including us, a better new year, a better year ahead. I wish all of you, the planet's people and all beings on this beautiful planet, a better year ahead. That there is no more worry. No more fear. No more oppression. No more terrifying each other. No more criticizing each other. No more scheming each other. No more killing each other, either to gain something or to eat. Just being contented with the food that God naturally provides like when Adam came down. Hes said cultivate, farming, organic. Yes. I’m sure it was organic. So I wish all of you a better year ahead. Not just the Lunar New Year, but a better year.And as we get older, we should be wiser, kinder and more loving. More compassionate. More tolerance. More helpful to each other. And that’s what I wish. (Thank You, Master.) And we also wish that these pandemics should disappear soon. (Yes.) Looks like it’s so clever, it keeps manifesting different kinds of strategy and forms. So humans keep chasing them forever like this. I just hope that it will get better. I hope humans get better, then everything will get better. That is the cause. That is the real cause of all the trouble. We are the cause of trouble.Most Benevolent Master, our deep gratitude for always watching over us and every being with so much Love, Compassion and Mercy. We sincerely pray that all of Your Lunar New Year wishes soon come true and may You have much peace, joy and excellent health in this Year of the Ox. May the Mighty Godses always protect Master.For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-02-12   16593 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-02-12

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 1 వ భాగం

00:27:31

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 1 వ భాగం

చర్చ్‌ ప్రజల కోసం, చర్చ్‌ కోసం ప్రజలు కాదు. (అవును, మాస్టర్.) చర్చ్‌ ఉంది ప్రజల నైతికతను రక్షించడానికి, ధర్మాలు మరియు విశ్వాసంను. నీతులు మరియు ధర్మాలు సమాజంలో జీవించడానికి, అన్ని జీవులతో సామరస్యంగా ఉండటానికి, మరియు విశ్వాసం గుర్తుంచుకొనుటకు మరియు దేవుణ్ణి ఆరాధించుటకు. చర్చ్‌ సేవ చేయదు వాటిలో ఏదైనా ఈ రకమైన దుర్మార్గం చేయడం కొనసాగితే మరియు చిన్న అమాయక పిల్లలు, నిస్సహాయ, రక్షణ లేని పిల్లలకు హాని కలిగ
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-19   5928 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-19

హెల్ సందర్శనలు, పార్ట్ 3 - మాస్టర్ నా బామ్మను ఆకలితో ఉన్న దెయ్యం నుండి కాపాడాడు

00:02:45

హెల్ సందర్శనలు, పార్ట్ 3 - మాస్టర్ నా బామ్మను ఆకలితో ఉన్న దెయ్యం నుండి కాపాడాడు

“ఫిబ్రవరి 6, 2020 న, సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై కు ప్రత్యేక సందేశం పంపారు మాంసం తినే ప్రపంచం నరకానికి వెళ్తుంది వారు వేగన్ గా మారకపోతే. ఇది నిజంగా నిజం. ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం, నేను ఇంటికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు దీక్ష మరియు సాయంత్రం ధ్యానం నుండి, నేను మాస్టర్ యొక్క వ్యక్తీకరణ రూపం చూశాను. మాస్టర్ చేప్పెను, “మనము ఇప్పుడు నరకానికి వెళ్ళుచ్చున్నాము మీ అమ్మమ్మను కాపాడటానికి."
ప్రత్యేకం!
2021-05-24   3762 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2021-05-24

It’s Love That Counts, March 26, 2021

00:37:14

It’s Love That Counts, March 26, 2021

Host: On Friday, March 26, 2021, our Most Beloved Supreme Master Ching Hai, while still in an intensive meditation retreat for our world, graciously shared of Her precious time by calling the Supreme Master Television team members and lovingly reading a story titled “The Phoenix” from “A Treasury of Jewish Folklore” compiled by Nguyễn Ước. Prior to it, Master kindly answered questions which team members had on a variety of topics, together with some current ones concerning the Christian clergy. (Master, in recent news, it’s reported that the Vatican is re-affirming its stance against gay marriage, stating, “God cannot bless sin.” It has ruled out any possibility of same-sex couples having a Christian blessing on their marriage. Master, would You be able to share Your opinion on this? Is it really true that this is a sin and that God cannot bless such a marriage?) Human stuff again. According to Leviticus, a man should not do anything like in the loving kind of… having physical relationship with another man as if he does it with a woman. It’s one of those sins that God has conveyed to the people at that time. But aren’t we all sinners? (Yes, Master.) Even if we didn’t sin today, maybe we sinned yesterday. (Yes, Master.) Even if we did not sin in the flesh, we sin in the thought. (Yes, Master.) So we all have to pray for forgiveness. (Yes.) Actually, when Adam and Eve, our foreparents, ate the apple, the sin had already begun. (Yes, Master.) That’s why God asked them to leave Eden. (Yes, Master.) Just eating an apple, you lost your paradise. So, what to talk about any other thing? (Yes.) In the Kṣitigarbha Sutra of Buddhism, it’s also stated that He observed the beings on this planet, anything they think, anything they do, any little movement, any little thought, is all sinful. So we are confirmed now that we all sin. We’re all sinners. But what to do? I think God is all forgiving as long as we repent and be humble in our heart. A marriage between two beings is not just about physical pleasure or sexual… I normally am shy to talk about that word, but I’m old enough now, I guess I should not be so shy anymore. A marriage is not just about sexual stuff. It’s about companionship. It’s about friendship. It’s about support for each other in times of happiness as well as sorrow. In this sense, the people of the same sex, saying lesbian or gay people, they can get married. And the thing is, it’s the hormones that rage inside them that sometimes cause them to have more intimate physical relationships. (Yes, Master.) But after a long while, after long years, they just kind of taper off. After a while, like many married couples, they grow old until 90-plus, 100 years, they are not having any physical intimacy anymore. (Yes, Master.) (You are right, Master.) But they still love, love each other, so much, so much like the best friends in the world. And that’s what marriage should be. (Yes, Master.) It is about love. (Right.) (Yes.) So you can bless love. And do not think about these physical things that men and women, gay, lesbian, bisexual, trans, alike are forced into due to the hormones raging in their bodies. (Yes, Master.) Then, anyone can bless any marriage. Because a marriage is like a sacred promise from one human being to another so that they will be forever together under any circumstances. It’s about loyalty. It’s about deep, genuine friendship, and companionship in this lonely planet. Even though we have more than seven billion humans now, (Yes, Master.) but we are lonely as a human. So I think, if it was up to me, I would bless them because they love each other. (Yes.) And love is important. Anything else is a secondary side effect. (Yes, Master.) Just like you take medicine because you need it, otherwise you would die or you would be languishing daily with this disease. So you take it with the side effect. So, about the blessing, it’s to make the couple happy (Yes.) and feeling assured that their marriage, their loyalty to each other, their love and commitment to each other are shared with someone else and witnessed and recognized, and being happy with them. (Yes, Master.) That’s why married people throw a big party and everything, (Yes.) (Right.) so they can share their happiness with other people. (Yes.) So if I’m a priest, I would bless them. And whatever sin, I will take it. I’m a sinner anyway. I don’t feel I’m better than anyone else. Just as Jesus said, “Who among you who has never sinned, then you can throw the stone (Right.) on that woman who is supposed to be condemned as a sinner.” (Yes.) And nobody threw any stones. (Yes, Master.) Maybe God said that, “You should not do this, you should not do that,” but we did everything already and we are still doing it. So what’s a little bit more with the gay couple, or lesbian couple? Let them be happy, wish them well. (Yes, Master.) Don’t you think so? (Yes, Master. Absolutely.) And one more happy couple, the world is a happier place. (Yes, Master.) At least this is what we can do. We cannot do anything to make them happy because it’s their life, but we can wish them well. (Yes, Master.) And we can say, “We bless you.” And God, even if Hes doesn’t agree to that, oh, that’s God’s business. Don’t you think so? (Yes, Master.) “I bless you in the name of God, but if God doesn’t want to give that blessing, that’s Hiers business. I am a human with you here, on this lonely sojourn, and so much trouble, so much temptation, and so much weakness and pollution into the human mind, body, and spirit. So at least, I as a human, I will bless you, I bless all of you, sinners or not.” Whoever thinks they are not sinners, they should think twice. Are we not here for sinners? (Yes, Master.) We are not here only for the virtuous. If the whole world are virtuous people, we don’t need any churches, we don’t need any temples, we don’t need any monks, we don’t need any nuns, we don’t need any… nothing, we don’t need any blessings. (Yes, Master.) (Understand, Master.) That’s why Kṣitigarbha Bodhisattva, the Saint, He went to hell, (Yes, Master.) to stay with the sinners and help them whatever He can, because Heavens don’t need us, do they? (No, Master.) So, if we are not here for sinners, what are we here for? As monks and nuns. So, I am trying to help whomever I can, in my capacity, if they let me. (Thank You, Master.) That’s the way we should be, as a human, to each other, even. (Yes, Master.) So even if I don’t have the authority to bless any – I don’t do any wedding stuff anyway – but if I can, I bless them from God, from God Almighty, immense loving kindness, forgiveness, and always there for Hiers children, no matter what. (Thank You, Master.)(Master, why are there so many sex scandals involving the clergy in Christianity?) I guess it’s that, you know like… In Buddhism we don’t often hear of that. Hardly any, right? (No, Master.) Buddhist monks and monastery and Buddhist nuns, rarely hear anything. (Right.) (No, Master.) The reason may be because they are more strict. And Buddhist monks and nuns, they realize what they’re doing. (Yes.) They fear karma. (Yes.) The reason may be that in the Bible, many of the karmic consequences have been cut. (Oh.) Doesn’t say there is a consequence a lot. But in Buddhism, for example, it explains very, very detailed and far, far, far to the horizon about consequences of what and what and what and what. The Buddha even tells you which kind of business is meritorious; which kind of business is bringing you to hell. (Yes, Master.) Because the Buddha lived long. Our Lord Jesus, He lived only thirty-three something years according to the history. (Yes, Master.) And I think the diet has something to do with it also. (Yes.) The meat and the wine (Yes.) which the Christians can drink and eat freely. And that doesn’t help them to temper the inner fleshly desire of humans that we are made with, that we are installed inside without our consent even. You are born, that’s it, and you are a man, and then you will desire women, mostly. Or you’ll desire another man. And this hormone inside just makes you like that. Makes you crazy also. So if you don’t have a very profound teaching and a solid ground set of rules or regulations, emphasized again and again, and then you don’t have a true goal in your mind, then it’s difficult to control the chemicals inside your body that make you thus. It should be more emphasized. (Yes, Master.) So thus, you remember the story of Ananda. He was bewitched by the powerful incantation, (Yes.) the most powerful in the world, to seduce him by a most beautiful woman. He cannot control himself but he can pray to Buddha to come and help him. (Yes.) (Yes, Master.) He still knows that that is “no-no,” that is not the thing that you should do with a woman. Should not be with any woman. Because the Buddha emphasized that if you’re a monk, you look only one meter ahead of you. (Yes.) So you can see if any insect, that you don’t step on them only. You don’t look left, you don’t look right. You don’t look at anybody. And they take 250 precepts as a monk, as a high priest or high nun. They’re called bhikkhu and bhikkhuni. They are a higher order of monks. Not the novice. (Yes, Master.) And they vow to keep it. Or they would defrock and go out and be like ordinary people again. (Yes.) If they feel the urge to do that, then they honestly will defrock themselves or tell their Master that “I cannot stay.” (Yes, Master.) Some of my so-called nuns and monks also, they do that. They say they cannot stay, they have to go out and then they married and have children and all that. (Yes, Master.) Even Saint Paul doesn’t accuse them. He said, “If you can, then stay single like me. If not, then you can marry.” Because all the Saints understand the weakness of humans and the chemical makeup of their bodies. (Yes.) (Yes, Master.) There are truly no sinners in this world, according to what I’m thinking. (Right.) Because they are only victims. They are victims, victims and victims, victims everywhere. (Yes, Master.) Victims of ignorance. Victims of the makeup of their own physical body that is before they were born already. (Yes, Master.) A priest or a nun, they are also human. And if there’s no control, no strict regulation, and supervising, then they also fail. (Yes, Master.) They will fail, now or later, or some days, or sometime in their life. And then they try to get up again, control again, but they cannot. The wine and the meat and all that, it doesn’t help you to reach your goal as a holy person. Very difficult. That’s why all religions forbid meat and wine. (Yes, Master.)“It is best to ABSTAIN FROM EATING ANY MEAT, OR DRINKING ANY WINE, or from any other activity which might cause a brother to fall away, or to be scandalized, or to weaken.” ~ Romans, 14:21 Holy Bible “Then said Daniel to Melzar, whom the prince of the eunuchs had set over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, 'Test thy servants, I beseech thee, ten days, and let them give us pulse [vegetables] to eat and water to drink. Then let our countenances be looked upon before thee, and the countenance of the youths who eat of the portion of the king’s meat. And as thou seest, deal with thy servants.' So he consented to them in this matter, and tested them ten days. And at the end of ten days their countenances appeared fairer and fatter in flesh than all the youths who ate the portion of the king’s meat. Thus Melzar TOOK AWAY THE PORTION OF THEIR MEAT AND THE WINE THAT THEY SHOULD DRINK, AND GAVE THEM PULSE [VEGETABLES].” ~ Daniel, Holy Bible “Do not be among those who give themselves to wine-drinking, or among those who make themselves full with meat.” ~ Proverbs, Holy Bible “Meats for the belly, and the belly for meats: but God shall destroy both it and them.” ~ 1 Corinthians, Holy BibleI mean animal products, alcohol, and intoxicants. All these kinds of things are ruining your brain, your intellect, and your reason capability. You can’t control too much, if that kind of evil even added onto your system. And also, they rely on Jesus. They think Jesus died already for all the sinners, so they can go on sinning. It’s not like that. No, no, no. He died for His disciples, for His followers and for the people at that time whoever believed in Him. But after Jesus is gone, somebody else has to take up the cross. (Yes, Master.) That’s why Jesus said, “I am the Light in the world as long I am in the world.” He doesn’t say, “I’ll be the Light forever for you, for next generation, forever, forever.” No. He said, “I am the Light for the world as long I am in the world.” That’s why life after life, we have different Masters coming into our planet, into our world, to help us, to teach us again. So, in my own observation, I think the Buddhist monks, even the Tibetan monks, they eat meat also, but they have so many teachings to learn. They have no time for their mind to be used by any of the devious influences of the world. They have to learn by heart many sutras. They have to do many mudras, meaning the special gesture of the fingers and the hands. (Yes.) So many things to learn, so that so busy, busy. So they all have to concentrate on that, all day long. And it was a strong tradition, national religion. So, even the Tibetan people, they eat meat, but they don’t eat as much. I don’t think they drink wine. They’re not allowed to drink alcohol. It’s very clearly stated. In even the normal five percepts, you don’t use any intoxicants, including alcohol. (Yes, Master.) But the Christians, they are more liberal, they can drink wine. And they eat meat and all kinds of things, anything, anything. And there are not enough teachings for them – just one Bible. (Yes.) Jesus did not live long enough to leave them a lot of guidance. And they’re not allowed to study any other’s doctrine. (Right.) It’s like heresy to them. So the young, idealistic priest, with his able, strong, beautiful body; and the hormones surging inside with not a lot to do; (Yes.) and freedom to experience this and that and others; and the false belief that Jesus will rescue them, even if they sin. (Yes, Master.) This is a very false concept. You don’t have to always be in the Catholic denomination. There are also other branches of Christianity, they also marry, have children and still be a missionary or minister. (Yes, Master.) And nowadays women can also, some. (Yes.) So, if you really cannot hold onto that, then be honest. Because God is watching. Heaven is watching. God is forgiving, but you cannot continue mocking Hiers rules and teachings like that. (Yes, Master.) Maybe one time Hes forgives, but you have to be really humbly repentant. You have to repent knowing that it’s really sinful and don’t just do it like normal, like watching a movie, or like you are a normal person outside, you can marry. You can also marry as a gay, nowadays. So, why don’t just be honest? Defrock yourself. Go out, find a lover or something. (Yes, Master.) Even the law nowadays protects you. As a gay person, or as a lesbian person. It’s all open now. Even celebrities, they openly married same sex. (Yes, Master.) Nobody says anything. People support and understand their love, and understand their need to be with each other – as company, as friend – the trusted friend in life. (Yes, Master.) Because in this life, it’s lonely, lonely. You grow up, and then you have to have so much responsibility. And nobody really understands you, and you cannot talk to anybody. You can talk to your parents, but different things. (Yes, Master.) You come home from work, you want some people there with you to share your hard day, (Yes.) and just to laugh with each other, to talk about nonsense things, just to ease your mind, you know, (Yes.) so that you can survive on this planet. (Yes, Master.) Because it’s really darn hard to survive here. (Right. True. Yes, Master.) For anybody. (Yes, Master. True.) So on top of that, if somebody also condemns you, says you are a sinner, sinful like that, my God, I don’t know how they live. (Right.) It’s really very harsh on them, on their mental, on their psyche, on their heart, on their emotions. (Yes.) They will feel terrible. In the old times and now even, the Jain people, in Jainism, (Yes, Master.) the Lord Mahavira teaches them they have to wear the mask just like you are doing now. (Yes.) The whole world becomes Jain. It’s also good like that and it’s less attractive, so maybe the priest will be less tempted to sin. (Yes.) And that is really a sin because when you are a man of the cloth, you wear that holy garment, meaning you are dedicated to God completely all your life, with all your heart, all your soul, you forget the whole world already, and you know that and you vow celibacy and if you did this kind of thing, especially to the minor boys, same sex… Because mostly they have altar boys, and the priests are mostly men up to now. (Yes.) That is really sin. If we talk about sin, let’s talk about that. (Yes, Master.) Not the gay people, because they cannot help it. They are too lonely and feel burdened and feel sad already by the society’s judgment, by their own complexity, that they don’t understand why they are like this. They feel not normal already, they feel burdened already. So if we cannot do anything to make them feel more confident, happy and normal, then don’t hurt them, (Yes, Master.) don’t hurt their feelings. If we cannot help, then don’t harm, that’s what I say. (Yes, Master.) You don’t have to bless their marriage, you just refuse them quietly. (Yes, Master.) Don’t have to make a norm in the society and condemn one-sixth of the population. One in six humans are trans, you know that? (Wow, that’s a lot.) I mean trans, meaning gay or lesbian or others, or bisexual. So, we don’t condemn one-sixth of the planet. One-sixth is official, maybe more because some people, they don’t recognize their own sexual orientation until later on. (Yes, Master.) Even past their maturity, they don’t know. And I just feel very, very sorry for them. My heart feels very aching for their situation, because it’s not their fault to be born like that. I told you many times already, between being a man and a woman, you go through this stage if you have not completely been doing all the manly stuff when you were a man. Then you are going stage-wise to be a woman. So you come in between as a lesbian or a gay. But if you are completely well and have a lot of merit, then you just jump from being a man last life to be a woman in this lifetime, (Right.) (Yes, Master.) and no need to go through that transitional station. (Yes, Master.) They are just in transitional station. So, if God wants to accuse gay people – I mean the same-sex people – to love each other, and like if I’m a priest and Hes forbid me to bless them because they sin, then I would say to God, “I would still do it and You put the sin on me.” Because how can you as a human, have a human heart and knowing the emotion and knowing the hardship in this life, put another yoke on another human being, make them feel more miserable, more destitute, (Yes, Master.) more desperate, more lonely?! My God! Isn’t God the one who made them this way! Or who made them? You think the devil made them? (No, Master.) No! So God will forgive me if I forgive the gay people’s sin. But I don’t think they sin more than anyone else − even less. We are sinning because we are destroying our planet. (Yes, Master.) We are sinning because we are torturing other humans and bombing them, killing them, (Yes.) innocent bystanders, for any reason. And we are sinning because we’re torturing, oppressing the helpless animals every second of our life. (Yes, Master.) Now talking about sin, then let’s talk more sin. (Yes, Master.) For money, you kill people. For fame and position, you oppress opponents, you blame them for things they did not do, you wrongly accuse them. You give fake news all over the nation or the planet so that people will hate them, not vote for them, or harass them or harass their followers. These are not sinning? Then what are they then? In a big, big, big, huge scale. (Yes, Master.) The gay people, they only love one person. Even if they sin, they only sin small scale (Yes, Master.) compared to the people who are bombing, killing other nations’ citizens, no matter what reason. (Yes, Master.) And then killing innocent animals every day, (Yes.) the ones who have no defense, no one to protect them, no law, nothing. Even they make law themselves, they say, “Oh, the citizens cannot oppress animals, cannot harass them, cannot torture them, cannot cause them pain or anxiety or anything at all.” But what are they doing every day in the slaughterhouse?! (Yes, Master.) Tell me! And all the lawmakers know that! Or don’t they!? (They know, Master, they know.) Yes! From the president to the policeman to the sweeper on the street. The lawmakers made them for them, but including the lawmakers themselves! (Yes, Master.) If you make a law, you expect that to be followed. (Yes.) Because the government said, “Oh, you don’t steal, and if somebody because they are hungry or poor or has no job, has to go steal some food or some money to survive, then he goes to jail. Does he not? (Yes, Master.) And how about the law – not harassing animals, not cause them pain and suffering, not causing them fear and all that? Nobody… excuse me, I’m just too, I’m just freaking out, talking about raw emotion. Sorry. I think you don’t think I’m a Master anymore, I’m talking like a… I don’t know what, politician or something. It really freaks me out. It really hurts me. (Understand, Master.) Don’t bother cutting this. Let them see. (Yes, Master.) It’s all real, I’m all real. (Yes.) I don’t have anything to hide or to play theater or anything. So, you see what I’m saying now? (Yes, Master.) If we want to talk about sin, well, we can make a list of it or books about them. (Right. Yes, Master.) Why trampling upon those poor, helpless gay couples? All they want is just the loving company for their life, to have them, taking care of each other in times of need, and to share happiness when they are joyful together. Even if it’s a sin, I would ask God to overlook it. Because everybody else sins more than they do. (Yes.) What do you think? (Yes, Master.) (We agree.) I feel sorry, I could cry for them. Can you imagine how they feel, (Yes, Master.) these people? (Yes.) It’s still shunned by many. (Yes, Master.) Feeling they are not normal, they are sick or something. It’s not fair. If God wants to blame, then Hes has to blame Hirmself. That’s what I think. I’m sorry if God wants to put me to hell or something, I say the truth. You accept it. Even if God tells me not to bless them and I’m a priest, I would. (Yes, Master.) I cannot give them more pain than they’re already in. Don’t you think so? (Yes, Master.) Yeah, I cannot trample upon somebody who is already almost on the ground. (Yes, Master.) I don’t know if God said anything like that, or somebody added it on. (Yes.) Because why say only about men? Why not about women Woman lesbians, they’re also together. (Yes, Master.) That’s not fair. I don’t think God said anything like that. I think maybe added on, later on. (Yes, Master.) Or somebody for personal purposes. I think I abolish this, if God permits. Even if God doesn’t, I would like that to be abolished, this sin or law or whatever that is, because it’s not fair. (Yes, Master.) Sin is the one who knows that he should not do it. In his position as a priest, and still harassing, molesting an innocent, helpless teenager, minor, who is looking upon him as a god, as the representative of God, as a holy person, as a teacher for the blurry road that he’s treading on every day in this world; he looks up on the priests, the monks, as his master, as someone who is wise and holy. And if he turns around, and betrays that trust from an innocent, and even causes pain and suffering, psychologically, mentally, physically to that little minor, then that is a sin! (Yes, Master.) It’s also clear in Christianity because in Leviticus, it says that you don’t do that anyway. So, if they believe in the Bible, as a Holy Bible, then they shouldn’t do that. Especially forcing the minors who are vulnerable, helpless, and don’t dare to tell anybody. Probably shocked them for whole life. (Yes.) And stunt their growth. Or smashing their faith, forever. So that is a real sin. (Yes, Master.) Anything else, I think it’s better just don’t talk about it. Oh, I just… All people would feel like it’s all fake, all fake, it’s all fake, and false, and… My God, what are they doing with Jesus’ teaching? Oh, my God! They make an empire out of it, for gain and fame, and respect, and privilege. That is a sin. (Yes, Master.) Not a couple who love each other and want to be together all their lives and just ask them to be witnesses, and to bless them. If they even have any blessing, at all. (Yes, Master.) Otherwise, if they are sinners, then a sinner blesses a sinner, what’s the use of that? (Yes. Right. Yes, Master.) I’m very angry inside. I’m an angry Master. (No, Master.) I’m a very angry vegan Master. When it comes to injustice and the suffering of children, and animals. Because they are helpless. (Yes, Master.) The adults, they can fend for themselves, but children, they don’t know what to do. (Right, Master. Yes.) They probably never dare say to anybody. So many of these incidents never come to light. (Yes, Master.) Only a little bit recently, and the church didn’t do much. Symbolically here and there. My God! Oh, may God forgive us all, Ultimate Master, God Almighty, forgive all of us. Please. Because we also don’t know what to do with each other, with cases like this. We just have to pray for forgiveness and not accusing any of them. I’m not accusing. I’m just feeling tremendously painful for the children. Imagine if it’s you. (Yes, Master.) You’re a kid only, you never knew anything like this, and you are taught to respect these priests and monks or nuns, whatever. And they sell you! (Yes.) They abuse you, they molest you, and they sell you even. (Yes.) You read the news. I don’t want to talk anymore. (Yes, Master.) My God, make a business out of an orphanage, out of the orphan boys! (Yes.) Or girls. What wicked evil! (Unimaginable.) Talking about satan and devils, and all that. Where are they? So when we talk about sinning in this world, there is no surprise. The only solution is forgive whom you can. Forgive what you can – especially those who don’t harm anyone, they just love each other. No matter if a man loves a woman, or a man loves a man. It’s love that counts. (Yes, Master.) Host: Most Compassionate Master, our gratefulness for Your endless empathy and protection for the defenseless, as You remind us that love and forgiveness are always the answer. Through Your inspiration, may we humans learn to understand and feel for one another, thus seeing the true way to live as caring children of God. May Master always have excellent health, peace and safety, in the Mighty Heavens’ Magnificence. For the full broadcast of this conference with Supreme Master Ching Hai, please tune in to Between Master and Disciples at a later date.
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-03-30   12567 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-03-30

ఏదీ న్యాయం నుండి తప్పించుకోదు

00:28:36

ఏదీ న్యాయం నుండి తప్పించుకోదు

Host: పనికి సంబంధించిన ఫోన్ కాల్ సుప్రీం మాస్టర్ టెలివిజన్‌తో జట్టు సభ్యులు ఆదివారం, సెప్టెంబర్ 26, మా అత్యంత ప్రియమైన సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై కొన్నింటిపై అంతర్దృష్టులను ఇచ్చింది ఇటీవలి సంఘటనలు యునైటెడ్ స్టేట్స్ లో అది లేకపోవడాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది సరైన తీర్పు దేశం ద్వారా ప్రభుత్వం మరియు మీడియా. […] ( మాస్టర్, మారికోపా కౌంటీలో, అరిజోనా, USA, రీ కౌంట్ 2020 అమెరికా అధ్యక్ష
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-09-29   3955 అభిప్రాయాలు
గమనార్హమైన వార్తలు
2021-09-29

హెవెన్ టెస్టిమోనీస్, పార్ట్ 2 - సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై మరియు జీసస్ ఒకటిగా విలీనం అయ్యారు

00:03:10

హెవెన్ టెస్టిమోనీస్, పార్ట్ 2 - సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై మరియు జీసస్ ఒకటిగా విలీనం అయ్యారు

నేను దీక్షను అందుకున్నాను, చాలా కాలం క్రితం కాదు. నేను మీకు క్లుప్తంగా చెప్పాలనుకుంటున్నాను నా అంతర్గత అనుభవాల గురించి. వాటిలో ఒకటి నిజంగా అందంగా ఉంది. నేను ఎక్కడో ఎత్తుకు, చాలా ఎత్తుకు వెళ్ళాను బహుశా కొన్ని స్వర్గానికి. నేను యేసును చూశాను. నేను అతనిని ప్రశ్నలు అడిగాను, ఎల్లప్పుడూ సమాధానాలు అందుకున్నాను, ఇవి నిశ్శబ్దంగా కానీ స్పష్టంగా ఉన్నాయి మరియు అర్థమయ్యేది. తరువాత, మాస్టర్ చింగ్ హై కనిపించి
ప్రత్యేకం!
2021-06-26   4464 అభిప్రాయాలు
ప్రత్యేకం!
2021-06-26

నీతిమంతులకు విజయం కలుగుగాక, 6 యొక్క1 వ భాగం

00:27:40

నీతిమంతులకు విజయం కలుగుగాక, 6 యొక్క1 వ భాగం

ఓహ్, నేను కోరుకుంటున్నాను ప్రపంచ వేగన్. ప్రపంచ శాంతి. మరియు ప్రపంచ జ్ఞానోదయం. నేను కోరుకునేది అంతే. ప్రతి రోజు నేను దానిని పునరావృతం చేస్తూనే ఉన్నాను స్వర్గానికి, నిర్ధారించుకో నా మాట వారు వింటారు. మనకు సహాయం చేయడానికి. (అవును,మాస్టర్.) ఎందుకంటే ప్రపంచ వేగన్ లేకుండా, ఉండదు శాశ్వత ప్రపంచ శాంతి. అందుకే నేను ప్రజలను అడుగుతాను ప్రార్థన మరియు ధ్యానం ప్రపంచ వేగన్ కోసం మాత్రమే. (అవును.) మరియు ప్రప
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-01-02   7421 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-01-02
<>పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు