తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 20 ఆఫ్ 43 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : జ్ఞాన పదాలు
తేదీ : 2019
క్రమీకరించు : అత్యంత ప్రజాదరణ
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

స్పిరిచ్యువల్ ప్రాక్టీస్ బెనిఫిట్, పార్ట్ 5 ఆఫ్ 5

31:50

స్పిరిచ్యువల్ ప్రాక్టీస్ బెనిఫిట్, పార్ట్ 5 ఆఫ్ 5

What is God? God is the Truth, the Omnipotence of the universe, the infinitely miraculous Wisdom, the boundless and immeasurable Love. The human realm is the easiest one for a human being to become a Buddha. During initiation, at the first second, you will understand why only human beings can practice to become Buddha. “Immediate Enlightenment.” And you will understand what you never understood before. Why then does our world keep having more and more people? They were from other worlds, from hell, from plants, from stones, from animals; they became human beings. Or from other planets, who had merits, so they could come here to be human beings.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-02-23   4661 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-02-23

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Questions and Answers, Part 4 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

31:32

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Questions and Answers, Part 4 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

Because the real transmission doesn’t need language - and then you will be awakened. Your spiritual wisdom opens and you might see the (inner Heavenly) Light and hear the Self-Nature. Like the Buddha said, “Listen inward, listen to your Self-Nature.” Or, like in the Bible, it says, “the Word of God.” These Lights from Heaven or from Buddha’s Land and the melodious teaching from Heaven or from Buddha’s Land, it is our own Self-Nature, and that will make us wiser and freer each day. And then, more and more we will rely on our Self-Nature and our Self Master inside, and the outside Master is only standing by and helping.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-05-30   4477 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-05-30

స్పిరిచ్యువల్ ప్రాక్టీస్ బెనిఫిట్, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 5

27:57

స్పిరిచ్యువల్ ప్రాక్టీస్ బెనిఫిట్, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 5

The Quan Yin Method which you asked me to tell you is to let people know their Buddha Nature. It will wake-up the Buddha inside you to manage your life, therefore your life becomes good and smooth. You don't use your worldly mind to work anymore. And I also told you that the Dharma (true teaching) which I know, is very peaceful but very noble. It can save human from life after life of misfortune and misery. It can also save five, six, seven, eight, nine, ten of your generations so they can be elevated. It can make the world brighter each day.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-02-22   4445 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-02-22

జ్ఞానోదయం మాస్టర్అ న్ని మతాలు బియాండ్, 3 యొక్క 1 వ భాగం

27:30

జ్ఞానోదయం మాస్టర్అ న్ని మతాలు బియాండ్, 3 యొక్క 1 వ భాగం

All go to the soul. What’s important is the Master. Whenever you remember the Master, He will send, if the Master is a very highly developed person, highly realized person, He can send energy, to help you to meditate. If we know the human brain completely (How to work). Then we can discover also spiritual aspect.(Yes.) There is something that makes the brain function. And that something is what the Buddhists call Buddha Nature. It’s not the physical brain really. It is something hidden within the physical apparatus.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-04-22   4403 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-04-22

స్పిరిచ్యువల్ ప్రాక్టీస్ బెనిఫిట్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 5

30:15

స్పిరిచ్యువల్ ప్రాక్టీస్ బెనిఫిట్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 5

We imitate the Buddha’s wisdom in the invisible world when we are near that invisible wisdom which emanates from a person who has attained enlightenment. For that reason, even though Shakyamuni Buddha was a prince, even though He had the supreme authority in that country, even though His prestige had spreaded to all directions, He still begged for alms, using that as a means to enlighten the poor, the suffering, those who had little merit and affinity, those who could not believe the Dharma right away when they heard it, those who could not go to the Buddha to learn the Tao. So the Buddha had to go there, using the invisible, boundless power of the Buddha to influence the invisible wisdom, the Buddha Nature of the opposite person.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-02-21   4382 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-02-21

The Only Criminal is Ignorance: Questions and Answers, Part 3 of 3 May 28, 1999, Prague, Czech Republic

33:36

The Only Criminal is Ignorance: Questions and Answers, Part 3 of 3 May 28, 1999, Prague, Czech Republic

The purpose of life is to know God. Ignorance is the only thing to be blamed for all these bad things that happen to us. Ignorance, not knowing God, that’s the only criminal in this world and any other world. Because if we are enlightened, if we know God, we will be so happy, so blissful that we could never do anything wrong, or very less likely to do things wrong because we are enlightened, we are wise, we know what’s right and what’s wrong. So the best thing I can offer you is enlightenment, more than gold, more than diamonds, more than anything that is so-called best in this world.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-06-29   4192 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-06-29

The Only Criminal is Ignorance, Part 2 of 3 May 28, 1999, Prague, Czech Republic

28:35

The Only Criminal is Ignorance, Part 2 of 3 May 28, 1999, Prague, Czech Republic

We must love our neighbor, we must even love our enemy; but, it is difficult for us because we do not realize how great the neighbor is, how great the enemy also is, because we do not realize how great we are ourselves. God cannot give peace on Earth if we do not make peace ourselves. Because we have the power. We are the representatives of God here. We must do things that we should do in this level because we exist here. But to see Heaven, to see the celestial world, to see the invisible side of God, we must use heavenly ears, we must use heavenly eye.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-06-28   3691 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-06-28

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Part 2 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

29:17

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Part 2 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

Spiritual practice concerns the mind, not the body. After the mind is controlled, the body is controlled. That’s why we do not emphasize to people that they have to practice the position first, but we emphasize that we will give you the extra controlling power, so that at the beginning of your practice you can immediately calm your mind and have an immediate result of enlightenment. We help you to unlock your controlling power from the highest source of the Buddha Nature, or what we call the Kingdom of God in different religions. The secret is we know the way. If we don’t know the secret, it doesn’t matter how hard we try, how sincere we are, we will not have results, as we wanted.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-05-28   3682 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-05-28

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Part 1 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

29:45

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Part 1 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

That’s the trouble with our world. Everyone is so humble and so shy, and does not try to express our feelings and does not try hard to achieve what we want to do. Our shyness and fear sometimes inhibit us and let us get stuck in our daily routine despite our eagerness to find some new solution or some new meaning to our life. And that’s also the reason why I think many of us cannot attain enlightenment, even though the Buddha has promised that every one of us will become Buddha. He is the one who became the Buddha, but we will become Buddha. He said all of us have Buddha Nature.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-05-27   3540 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-05-27

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Part 3 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

24:38

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Part 3 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

The Buddha has 84,000 methods to teach the disciples. I think I'll make use of every one of them. Anything that can help sentient beings to realize their true nature and leave aside the attachment at the end, it is a good method, it's a good way. It is the same way of learning, just a more charming, more attractive way of learning. Just a way of putting color into this miserable situation and trying to make the best out of our lives while we are waiting for our final liberation from the physical prison.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-05-29   3469 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-05-29

Supreme Master Ching Hai’s Book ”Secrets to Effortless Spiritual Practice,” Pages 174-199, Part 1 of 2

16:54

Supreme Master Ching Hai’s Book ”Secrets to Effortless Spiritual Practice,” Pages 174-199, Part 1 of 2

As long as we’re in the material world, every material thing affects us. That’s why we must take care to eat pure foods, foods that have less karmic burden, that have less suffering for our own sake. There are differences between people, not only between Master and disciples. Therefore, I’ve taught you to be frugal, not to be greedy and exceed your share. Do not spend more than you have. When it’s necessary, you can take and use. When it’s not, try not to. Otherwise we might get in trouble. Sometimes we might get sick, or get an incurable disease.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-07-17   3417 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-07-17

The Only Criminal is Ignorance, Part 1 of 3 May 28, 1999, Prague, Czech Republic

30:20

The Only Criminal is Ignorance, Part 1 of 3 May 28, 1999, Prague, Czech Republic

It is my privilege that God has ordered me to share this knowledge among our brothers and sisters on this planet. And I will do so until my last breath on Earth, just to show people how simple it is to recognize your greatness, how simple it is to make use of the treasure within ourselves, to get in touch with God and to live happily in the Heavenly kind of atmosphere while still continuing duties on this planet. Because only by knowing God we will stop all hatred and all wars, all misunderstandings between people. Only by knowing God we can dispel these physical illusions, which envelop us daily in our existence and make us feel weak, make us feel hopeless, make us feel ignorant and, therefore, succumb to all kinds of suffering.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-06-27   3369 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-06-27

Supreme Master Ching Hai’s Book ”Secrets to Effortless Spiritual Practice,” Pages 174-199, Part 2 of 2

18:14

Supreme Master Ching Hai’s Book ”Secrets to Effortless Spiritual Practice,” Pages 174-199, Part 2 of 2

Always try to stay positive. Say positive things and do positive things as much as you can. Protect yourself, and then you create a wonderful house, a movable house, so that everywhere you go, you take Light, good energy, good vibrations. When we’re in the “winter of spiritual cultivation,” even if we make mistakes, regress in our practice, or lose faith, we should just forgive ourselves. If possible, we should quickly get some “tonics”! For example, we can attend retreats, go to see Master and meet initiates more often, go to group meditation more, read more of Master’s books or listen to Her tapes and so on.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-07-18   3344 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-07-18

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Questions and Answers, Part 5 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

22:21

It’s Not Too Late to Get Enlightenment, Questions and Answers, Part 5 of 5 Nov 26, 1994, Thailand

Actually, you are already liberated, just you don’t know. So, you need clearing, with the initiation and the meditation process, to clear your vision. Not only you are liberated, your deceased relatives, many generations, will also derive from your merit and be liberated as well. That’s guaranteed. But to become a Buddha, it takes maybe longer. Because you have forgotten that you are a Buddha for a long time now, it takes a long time to remember again. That’s why we need to meditate every day. Because the teacher is responsible for your liberation and will take you out of the transmigration after you leave this world.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-05-31   3315 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-05-31

Perceive the Truth by Inner Wisdom, Part 1 of 5 April 21, 1993, Geneva, Switzerland

27:04

Perceive the Truth by Inner Wisdom, Part 1 of 5 April 21, 1993, Geneva, Switzerland

After we reach the Truth inside, we have both virtues and beauty. All that we like to cultivate for a great gentleman, we will find after we realize the Truth. And it’s nothing that we could describe about the Truth, except when we perceive it, we will be changed into oneness with this Truth. And then we will be living a life of Truth, beauty and virtue. The life of Jesus, the life of Buddha, the life of Lao Tzu and all the other great Masters since ancient times. Because within us, there is the Kingdom of God, there is God Hirmself, because God has made man in Hiers own image. Therefore, we have the almighty power.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-07-22   3271 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-07-22

A Master’s Only Obligation is to Liberate People: Questions and Answers, Part 2 of 4 #22, Dec.2, 1988

27:23

A Master’s Only Obligation is to Liberate People: Questions and Answers, Part 2 of 4 #22, Dec.2, 1988

We don’t compromise our choice for one or two friends and use that as an excuse. I’m telling you, when you die, no friend can come to help you. At that time, no one will come to speak for you, “Oh, the King of Hell, please have mercy on my friend. He drank wine and ate meat for my sake. Punish me instead and keep me in hell if you need to. Please let him go.” Will anyone say that for you? No. Therefore, we should not make excuse. Find reasons for spiritual cultivation, don’t make excuses for not doing it.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-01-29   2852 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-01-29

Create a Permanent Heaven for Yourself and Later Generations , Part 1 of 4 March 3, 1992 , Singapore

27:52

Create a Permanent Heaven for Yourself and Later Generations , Part 1 of 4 March 3, 1992 , Singapore

We should generate always goodness, in thoughts, in deeds, and in speech in order to derive the goodness that we have sown. And the more we step into goodness, the nearer to goodness, the more we are merged into this Heavenly quality, the more we are near to Heaven. I think we can take the opportunity of our civilized communication system to broadcast what we know, to each other, in order to profit each other, in order to elevate our Earth’s mental consciousness into a higher level of understanding, in order to make our Earth into a Heaven. We have no need to immigrate into another planet or to Nirvana (the highest paradise) if we make our world become a paradise.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-08-26   2829 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-08-26

Perceive the Truth by Inner Wisdom, Part 2 of 5 April 21, 1993, Geneva, Switzerland

28:05

Perceive the Truth by Inner Wisdom, Part 2 of 5 April 21, 1993, Geneva, Switzerland

Our wisdom is the source of all learning, of all intelligence in the world. The Lord is the source of all love, be it mundane, fatherly or between man and woman. And, therefore, when we seek this wisdom, we have all intelligence. When we seek this love, all desire is quenched. And we will never seek for anything more. All beauty, virtues will come to us and stay. All love will be filled within our beings and stay, without any effort, because we are love, we are wisdom, we are beauty.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-07-23   2807 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-07-23

Some Small Secrets to Share: Selection from Supreme Master Ching Hai’s Book ”Secrets to Effortless Spiritual Practice,” Part 1 of 2

17:30

Some Small Secrets to Share: Selection from Supreme Master Ching Hai’s Book ”Secrets to Effortless Spiritual Practice,” Part 1 of 2

Today we share with you the wise teachings of Supreme Master Ching Hai, with excerpts from the section “Some Small Secrets to Share” in the book “Secrets to Effortless Spiritual Practice.” She offers many helpful tips derived from Her personal experiences. These serve as practical and effective tools to assist spiritual seekers in pursuing the path to eternal liberation and self-mastery. Sometimes you might feel you haven’t made any progress in your spiritual practice, and that it seems like a waste of time. Do you know why? Spiritual practice includes our body, speech and mind. If any of them lag behind, the other two can’t move along. All three have to be balanced and coordinated in order for you to make progress in your spiritual practice. We ourselves create all our breakdowns. When we’re angry, we generate a very dense and unpleasant magnetic field. This thick, dark and unpleasant field covers us like a barrier and keeps us from our goodness.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-02-15   2796 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-02-15

A Master’s Only Obligation is to Liberate People: Questions and Answers, Part 3 of 4 #22, Dec.2, 1988

28:52

A Master’s Only Obligation is to Liberate People: Questions and Answers, Part 3 of 4 #22, Dec.2, 1988

For us Quan Yin practitioners, at the moment of initiation, all the bad karma (retribution) created life after life is completely erased. It is because the past bad karma (retribution) is completely erased that we can have Buddha's Light and enlightenment experience, that we can listen to our true Self, that we can hear the inner (Heavenly) Sound, the voiceless Sound, which is a very beautiful, inconceivable inner Music that we have never heard before. After hearing it, our body becomes very relaxed, we feel that our bad karma (retribution) is gone, and we are truly very blissful.
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-01-30   2718 అభిప్రాయాలు
సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై ఉపన్యాసాలు
2019-01-30
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు