తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 76 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
జ్ఞాన పదాలు
ఉపశీర్షికలు :

'ది డేస్ అండ్ నైట్స్ కోసం బ్రహ్మ' - నుండి ఎంపికలు థియోసఫీ యొక్క పవిత్ర బోధనలు 'ద సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్,'లో పార్ట్ 2 ఆఫ్ 2

00:13:28

'ది డేస్ అండ్ నైట్స్ కోసం బ్రహ్మ' - నుండి ఎంపికలు థియోసఫీ యొక్క పవిత్ర బోధనలు 'ద సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్,'లో పార్ట్ 2 ఆఫ్ 2

The Days and Nights of Brahma “There are many kinds of pralaya (dissolution), but three chief ones are specially mentioned in old Hindu books. The first is called Naimittika ‘occasional’ or ‘incidental,’ caused by the intervals of ‘Brahma's Days’; it is the destruction of creatures, of all that lives and has a form, but not of the substance which remains in status quo (the current state of things)
జ్ఞాన పదాలు
2021-12-02   81 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-12-02

'ది డేస్ అండ్ నైట్స్ కోసం బ్రహ్మ' - నుండి ఎంపికలు థియోసఫీ యొక్క పవిత్ర బోధనలు 'ద సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్,'లో పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

00:12:31

'ది డేస్ అండ్ నైట్స్ కోసం బ్రహ్మ' - నుండి ఎంపికలు థియోసఫీ యొక్క పవిత్ర బోధనలు 'ద సీక్రెట్ డాక్ట్రిన్,'లో పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

The 19th-century Madame Helena Petrovna Blavatsky was born into a noble family in Ukraine. As a child, young Helena displayed a gift for clairvoyance as well as an interest in metaphysical phenomena. Years later, she traveled throughout Europe, the Middle East and India, studying with various teachers and Sufi saints. Today on Words of Wisdom, we invite you to join us for excerpts from “The Days a
జ్ఞాన పదాలు
2021-12-01   219 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-12-01

ప్రభువు యొక్క సర్వము-ఇమిడియున్న ప్రేమ: జుడాయిజం యొక్క పవిత్ర తనఖ్ నుండి: బుక్ ఆఫ్ యెషయా, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 2

00:13:12

ప్రభువు యొక్క సర్వము-ఇమిడియున్న ప్రేమ: జుడాయిజం యొక్క పవిత్ర తనఖ్ నుండి: బుక్ ఆఫ్ యెషయా, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 2

“Seek the Lord when He is found, call Him when He is near. The wicked shall give up his way, and the man of iniquity his thoughts, and he shall return to the Lord, Who shall have mercy upon him, and to our God, for He will freely pardon. ‘For My thoughts are not your thoughts, neither are your ways My ways,’ says the Lord. ‘As the Heavens are higher than the Earth, so are My ways higher than your
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-30   212 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-30

ప్రభువు యొక్క సర్వము-ఇమిడియున్న ప్రేమ: జుడాయిజం యొక్క పవిత్ర తనఖ్ నుండి: బుక్ ఆఫ్ యెషయా, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

00:12:48

ప్రభువు యొక్క సర్వము-ఇమిడియున్న ప్రేమ: జుడాయిజం యొక్క పవిత్ర తనఖ్ నుండి: బుక్ ఆఫ్ యెషయా, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

Judaism’s history begins around 2000 BCE with the Covenant between God (Elohim) and Abraham. Over a thousand years later, as the Jewish faithful Believe, God's (Elohim’s) laws and commandments were revealed to the Prophet Moses on Mount Sinai, forming the Torah, which is the first part of the Hebrew Bible. The Hebrew Bible, or Tanakh, and the ancient writings of the Talmud, embody the beliefs and
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-29   230 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-29

Love and Devotion to Sadguru – Mystic Hymns from the Padavali of Maharshi Mehi Paramhans (vegetarian), Part 2 of 2

00:14:02

Love and Devotion to Sadguru – Mystic Hymns from the Padavali of Maharshi Mehi Paramhans (vegetarian), Part 2 of 2

We will now share with you excerpts from “The Padavali,” a collection of hymns and mystic poetry written by Maharshi Mehi Paramhans. These express His great excitement regarding Divine experiences that arose within Him during His intense meditation on the inner (Heavenly) Light and Sound. He also conveys His deep gratitude for the Sadguru, or spiritual Master, as the pure instrument Who offers the
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-27   259 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-27

Love and Devotion to Sadguru – Mystic Hymns from the Padavali of Maharshi Mehi Paramhans (vegetarian), Part 1 of 2

00:15:42

Love and Devotion to Sadguru – Mystic Hymns from the Padavali of Maharshi Mehi Paramhans (vegetarian), Part 1 of 2

Maharshi Mehi Paramhans was a legendary spiritual Master of the ancient Hindu tradition of Sant Mat, or “Teachings of the Saints.” Through His study and diligent meditation with Sadguru, or true Teacher, Baba Devi Sahib, Maharshi Mehi achieved self-realization. In the continuation of His solitary practice in a cave on the holy River Ganges, He came to understand the unified nature of what might ap
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-26   185 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-26

Pure Intelligence in the Attainment of Pure Truth: From Socrates (vegetarian) – Glaucon Dialogue in “The Republic” by Plato (vegetarian), Part 2 of 2

00:11:16

Pure Intelligence in the Attainment of Pure Truth: From Socrates (vegetarian) – Glaucon Dialogue in “The Republic” by Plato (vegetarian), Part 2 of 2

“Socrates continues with, ‘The spangled Heavens should be used as a pattern and with a view to that higher knowledge; their beauty is like the beauty of figures or pictures excellently wrought by the hand of Daedalus, or some other great artist, which we may chance to behold; any geometrician who saw them would appreciate the exquisiteness of their workmanship, but he would never dream of thinking
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-25   119 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-25

Pure Intelligence in the Attainment of Pure Truth: From Socrates (vegetarian) – Glaucon Dialogue in “The Republic” by Plato (vegetarian), Part 1 of 2

00:11:25

Pure Intelligence in the Attainment of Pure Truth: From Socrates (vegetarian) – Glaucon Dialogue in “The Republic” by Plato (vegetarian), Part 1 of 2

The venerated Socrates was born in Athens, Greece circa 470 BC. Many people consider Him to be the father of Western philosophy. Others think of Him as an insightful teacher and an enlightened Master. Today, we will read an excerpt from Plato’s book “The Republic,” with a dialogue between the philosopher Socrates and Glaucon, where they discuss intellect, science and understanding, the opinion of
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-24   207 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-24

Pathway to the Kingdom of God – From the Gospel of Luke (vegetarian) in the Holy Bible: Part 2 of 2

00:11:28

Pathway to the Kingdom of God – From the Gospel of Luke (vegetarian) in the Holy Bible: Part 2 of 2

Let us continue with selected excerpts from Chapter 18, 19 and 21 from the Gospel of Luke, in the Holy Bible, with more thought-provoking parables and teachings.“Jesus said to him, ‘Receive your sight; your faith has healed you.’ Immediately he received his sight and followed Jesus, praising God. When all the people saw it, they also praised God.”“As Jesus looked up, He saw the rich
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-23   255 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-23

Pathway to the Kingdom of God – From the Gospel of Luke (vegetarian) in the Holy Bible: Part 1 of 2

00:14:13

Pathway to the Kingdom of God – From the Gospel of Luke (vegetarian) in the Holy Bible: Part 1 of 2

Jesus Christ: Prophet, Son of God, Prince of Peace, Savior and Friend; He is known by many names. The birth in Bethlehem of this beloved spiritual Master marks the beginning of the Western calendar; so important was His influence on humanity. Lord Jesus taught God’s love and forgiveness to all people with open hearts. He is especially loved and remembered because of His sacrifice to cleanse the si
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-22   298 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-22

బహాయి విశ్వాసం నుండి బహావుల్లా యొక్క మాత్రలు (శాఖాహారం): లా-ఐ-అక్దాస్ – అత్యంత పవిత్రమైన టాబ్లెట్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 2

00:10:38

బహాయి విశ్వాసం నుండి బహావుల్లా యొక్క మాత్రలు (శాఖాహారం): లా-ఐ-అక్దాస్ – అత్యంత పవిత్రమైన టాబ్లెట్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 2

“Thus hath it been decreed by the Spirit in this wondrous Tablet. He that summoneth men in My name is, verily, of Me, and he will show forth that which is beyond the power of all that are on earth. Follow ye the Way of the Lord and walk not in the footsteps of them that are sunk in heedlessness. Well is it with the slumberer who is stirred by the Breeze of God and ariseth from amongst the dead, di
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-20   213 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-20

బహాయి విశ్వాసం నుండి బహావుల్లా యొక్క మాత్రలు (శాఖాహారం): లా-ఐ-అక్దాస్ – అత్యంత పవిత్రమైన టాబ్లెట్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

00:10:31

బహాయి విశ్వాసం నుండి బహావుల్లా యొక్క మాత్రలు (శాఖాహారం): లా-ఐ-అక్దాస్ – అత్యంత పవిత్రమైన టాబ్లెట్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

Born in 1817 in Tehran, Persia, or present-day Iran, Bahá’u’lláh was the enlightened Prophet and founder of the Bahá’i Faith. He and His teachings are believed to be prophesied in Buddhism, Christianity, Islam, Hinduism, and other religions.LAWH-I-AQDAS (The Most Holy Tablet) “This is the Most Holy Tablet sent down from the holy kingdom unto the one who hath set his face towards the Object
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-19   225 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-19

Ahimsa or the way of Non-violence: Selections from “All Men are Brothers” by Mahatma Gandhi Ji (vegetarian), Part 2 of 2

00:13:39

Ahimsa or the way of Non-violence: Selections from “All Men are Brothers” by Mahatma Gandhi Ji (vegetarian), Part 2 of 2

The beloved Mahatma Gandhi Ji sometimes spoke about desired changes in government. However, he would meditate and fast to encourage a nonviolent and beneficial outcome. He thus became an example of peaceful change for an entire country. “In the application of Satyagraha (a policy of passive political resistance), I discovered in the earliest stages that pursuit of truth did not admit of vio
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-18   206 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-18

Ahimsa or the way of Non-violence: Selections from “All Men are Brothers” by Mahatma Gandhi Ji (vegetarian), Part 1 of 2

00:14:02

Ahimsa or the way of Non-violence: Selections from “All Men are Brothers” by Mahatma Gandhi Ji (vegetarian), Part 1 of 2

Born Mohandas Karamchand Gandhi, the man who came to be known as the “Great-Souled,” or Mahatma Gandhi Ji was an exemplary spiritual practitioner and visionary leader of India. Now we would like to share with you Mahatma Gandhi’s eloquent thoughts from the book “All Men Are Brothers.” Chapter 4 Ahimsa or the way of Non-violence “Non-violence is the greatest force at the disposal of mankind.
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-17   382 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-17

The Higher Education of the Soul - From “The Way of Initiation” by Dr. Rudolf Steiner (vegetarian), Part 2 of 2

00:13:14

The Higher Education of the Soul - From “The Way of Initiation” by Dr. Rudolf Steiner (vegetarian), Part 2 of 2

Let us now continue with the extract from the chapter “The Higher Education of the Soul” from Rudolf Steiner’s book “The Way of Initiation,” also known as “How to Attain Knowledge of the Higher Worlds Initiation.” “Many people grow impatient or skeptical, because they have for years cultivated certain qualities of the soul and yet clairvoyance has not ensued. They have developed only a few
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-16   270 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-16

The Higher Education of the Soul - From “The Way of Initiation” by Dr. Rudolf Steiner (vegetarian), Part 1 of 2

00:12:34

The Higher Education of the Soul - From “The Way of Initiation” by Dr. Rudolf Steiner (vegetarian), Part 1 of 2

Born in 1861, Dr. Rudolf Steiner was a great Austrian polymath, philosopher and scientist who made influential contributions in the fields of education, science, spirituality and medicine. He is perhaps best known for pioneering the holistic educational methods for the Waldorf schools. His writings cover a wide range of subjects, and he published more than 25 books, including “Mysticism at the Daw
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-15   286 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-15

Stepping Stones in Application: From “Christ Consciousness” by Edgar Cayce, Part 2 of 2

00:12:53

Stepping Stones in Application: From “Christ Consciousness” by Edgar Cayce, Part 2 of 2

Let us continue exploring Edgar Cayce’s spiritual readings on God’s Love, filled with wisdom and insight on how we can become closer to God. “‘As the spirit of the Christ leads me, I can do no wrong. When myself alone leads me, I may err - but with the Christ as my guide, as my companion, as my savior, I will rest my case, my troubles, my pleasures, my joys, with Him.’ For, be ye joyous in
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-13   195 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-13

Stepping Stones in Application: From “Christ Consciousness” by Edgar Cayce, Part 1 of 2

00:13:05

Stepping Stones in Application: From “Christ Consciousness” by Edgar Cayce, Part 1 of 2

Internationally known clairvoyant Edgar Cayce was called “the sleeping prophet” due to the seemingly “deep sleep” he entered before he started a prophecy. He performed some 22,000 readings over four decades, from 1901 to 1944. Of these readings, more than 14,000 were recorded, ranging on topics such as reincarnation, oneness, the Akashic records (a library of all human events), ancient mysteries,
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-12   167 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-12

Love, the Food of Souls: Selections from “Astral City,” Chapters 15 &18, Part 2 of 2

00:11:57

Love, the Food of Souls: Selections from “Astral City,” Chapters 15 &18, Part 2 of 2

Chapter 18: Love, the Food of Souls “‘You may not be aware, my friend, that love is the major sustaining element for all creatures. From time to time, large delegations of instructors come to visit our city in order to convey the principles of spiritual nutrition. Love is the fundamental basis of all systems of nourishment in the different spheres of life. Physical diet, properly considered, is al
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-11   322 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-11

Love, the Food of Souls: Selections from “Astral City,” Chapters 15 &18, Part 1 of 2

00:14:47

Love, the Food of Souls: Selections from “Astral City,” Chapters 15 &18, Part 1 of 2

These afterlife insights, including an understanding of the soul’s immortality, have been transcribed into Spiritist books. One such volume is “Nosso Lar,” or “Astral City,” conveyed by Spirit André Luiz through Spiritist medium Francisco Cândido Xavier. Francisco Cândido Xavier was a Brazilian philanthropist who co-authored more than 400 books, donating all proceeds to charity. “Astral Cit
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-10   370 అభిప్రాయాలు
జ్ఞాన పదాలు
2021-11-10
<>పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు