తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 20 ఆఫ్ 37 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : వేగనిజం: ది నోబుల్ వే ఆఫ్ లివింగ్
తేదీ : 2019
క్రమీకరించు : అత్యంత ప్రజాదరణ
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

Chinese Dragon Boat Festival Delicacy: Savory Vegan Yolk Zongzi & Five-Colored Bean Zongzi with Sweet Osmanthus Syrup

26:06

Chinese Dragon Boat Festival Delicacy: Savory Vegan Yolk Zongzi & Five-Colored Bean Zongzi with Sweet Osmanthus Syrup

It is our honor to have this opportunity to share with you an ancient Chinese tradition, the Dragon Boat Festival, which has been around for more than 2,300 years and takes place on the fifth day of the fifth lunar month. During the festival, traditional customs include Dragon Boat races, hanging calamus or wormwood over doors to repel insects, children wearing five-colored string bracelets for blessings, and most important of all is zongzi. It is made with glutinous rice using a variety of fillings, wrapped in a leaf either as a pillow or four-cornered shape, and tied with plant-based or cotton twine.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-06-02   7132 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-06-02

Traditional South Indian Dish, Avial, at India’s First Vegan Restaurant, “Carrots” – Part 1 of 2

15:43

Traditional South Indian Dish, Avial, at India’s First Vegan Restaurant, “Carrots” – Part 1 of 2

Welcome to Part 1 of our two-part show featuring India's first vegan restaurant, Carrots, located in Bangalore, Karnataka State in South India. Today we are delighted to have co-owner of Carrots, Susmitha Subbaraju, introduce us to the popular vegan, eating establishment which was founded by Krishna Shastri in 2013. Co-owner of Carrots restaurant, Susmitha Subbaraju, and head-chef Ram-Khatiwada will now show us how to cook the traditional South Indian dish, Avial.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-07-07   6973 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-07-07

Vegan Peranakan Teochew Delicacies for Father’s Day Special, Part 1 of 2 – Nasi Ulam (Nyonya Herb Rice) & Nyonya Hericium Mushroom Curry

26:02

Vegan Peranakan Teochew Delicacies for Father’s Day Special, Part 1 of 2 – Nasi Ulam (Nyonya Herb Rice) & Nyonya Hericium Mushroom Curry

Peranakans are descendants of Chinese settlers who came to Indonesia, Malaysia, Singapore, and Southern Thailand between the fifteenth and seventeenth century. Their legacies contribute immensely to a richly diversified Singapore identity and culture. Peranakan cuisine, also known as Nyonya cuisine, is one of these legacies. This unique and popular cooking style, developed from the combined vibrant inspirations of both Chinese and various traditions from this region.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-06-09   6744 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-06-09

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 1 of 2 - The Famous Mushroom Spaghetti

20:29

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 1 of 2 - The Famous Mushroom Spaghetti

Chef Michel Cason is the owner of acclaimed vegan restaurant, Mianto, located in Taipei, Taiwan. Michel will demonstrate how to cook the yummy Mushroom Spaghetti, one of the most popular dishes in the restaurant. Turn on the heat, add olive oil, add mushrooms, shiitake mushrooms. Add black pepper and salt, fry it until it’s nice and brown. Add soy milk and coconut milk mixture. Turn down the fire a little bit, cook about two or three minutes. Add a little bit soy sauce, add spaghetti. Last put green leafy vegetables.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-07-28   6733 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-07-28

Vegan Peranakan Teochew Delicacies for Father’s Day Special, Part 2 of 2 – Refreshing Mustard Lemon Soup & Bubur Cha Cha

28:03

Vegan Peranakan Teochew Delicacies for Father’s Day Special, Part 2 of 2 – Refreshing Mustard Lemon Soup & Bubur Cha Cha

Today, the third Sunday in June, is Father’s Day in many country, and in order to celebrate and honor our endearing and selfless fathers for their unwavering and continuous contributions towards their families, we are delighted to have Mr. Koh China-Mong share with us the final part of our two-part episode cooking show, entitled "Vegan Peranakan Teochew Delicacies for Father's Day Special, Part 2 of 2-Refreshing Mustard Lemon Soup & Bubur Cha Cha" together with his younger sister.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-06-16   6138 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-06-16

Cooking with Chef Ola: Polish Potato Pancakes with Almond Cream & Mini Vegan Cheesecakes with Peach Mousse

21:33

Cooking with Chef Ola: Polish Potato Pancakes with Almond Cream & Mini Vegan Cheesecakes with Peach Mousse

Today we are delighted to have Ola, a vegan chef from Poland on our show. Ola has been vegan for five years and is passionate about vegan cooking, enjoys blogging, traveling, and writing children's stories. She has a large collection of vegan culinary inspirations that she shares with others to bring vegan awareness to people around her. Her approach is to showcase delicious vegan cuisine in vibrant colors so that no one would ever turn their eyes or forks away. Chef Ola will now how us how to make two delectable and healthy vegan dishes.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-06-30   5864 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-06-30

Delightful Treats for Mother’s Day - Vegan Strawberry Cream Cake, Mochi and Limeade

22:20

Delightful Treats for Mother’s Day - Vegan Strawberry Cream Cake, Mochi and Limeade

Refreshing and fragrant strawberries are one of the typical fruits that ripen in the springtime here in Korea. A favorite fruit that can be enjoyed on its own, used in salads or made into a wide range of desserts. Strawberries are rich in anti-oxidants, packed with vitamins C and K, fiber, folic acid, manganese and potassium that are all highly beneficial for our health and well-being. In addition, the heart-shape and attractive, bright red appearance make the strawberry a popular choice in food decorations and in desserts. Today, to celebrate Mother's Day in honor of mothers all over the world, we are pleased to prepare some special desserts using strawberries.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-05-12   4612 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-05-12

Being Raw, Wholesome and Vegan by Dr. Chau, Part 2 of 2 - Hong Kong Style Dan-Dan Noodles and Nut Milk Tea

22:30

Being Raw, Wholesome and Vegan by Dr. Chau, Part 2 of 2 - Hong Kong Style Dan-Dan Noodles and Nut Milk Tea

Dr. Chau is the founder and chairman of the Hong Kong Vegetarian Society and owner of the Greenwoods Raw Cafe – the first raw vegan restaurant in Hong Kong. He is a high-profile promoter of green living and the benefits of a vegan lifestyle, and also runs raw-vegan food preparation classes. Accompanied by Chef Pak Ho from the Greenwoods Raw Cafe, Dr. Chau also previously showed us how to prepare raw vegan sautéed vegetables. Today, they will demonstrate how to make the mouth-watering and spicy raw vegan dan-dan noodles followed by the delicious Hong Kong-style nut milk tea.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-09-08   4384 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-09-08

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India’s First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

15:34

Traditional South Indian Dessert, Mung Payasa, at India’s First Vegan Restaurant, ”Carrots” - Part 2 of 2

First, we are going to mix the cooked mung beans, with fresh pressed coconut milk. So, we mix this. Then we start heating it, and we add the organic jaggery to it for sweetness. So, you keep stirring it and bring it to a boil. You just cook it for a few minutes. Then once it starts boiling, just mix it once in a while. When you add jaggery and then boil the coconut milk. And now we are going to add some cardamom powder for flavor. After adding the cardamom, you don't cook for very long. Just a little boil and then you switch it off. Yes, so the sweet is done. We are going to garnish it with some almond slices. And some raisins. And that's it!
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-07-14   4317 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-07-14

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలుడాగీస్ మరియు మానవుల కోసం - రెయిన్బో వెజ్జీ రోల్ మరియువేగన్ మాచా క్రీమ్ రోల్

18:21

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలుడాగీస్ మరియు మానవుల కోసం - రెయిన్బో వెజ్జీ రోల్ మరియువేగన్ మాచా క్రీమ్ రోల్

న్యూ ఇయర్ కేవలం మూలల చుట్టూ ఉంది, మరియు నా మానవ పిల్లలు కొన్ని రుచికరమైన విందులు చేస్తున్నారు మొత్తం కుటుంబం కోసం. మీకు ఇప్పటికే నోరు ఊరుచున్నదా?
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-12-29   4112 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-12-29

Vegan Kaiaroha Baked Cheesecake with a Shortbread Base and Blueberry Sauce

21:22

Vegan Kaiaroha Baked Cheesecake with a Shortbread Base and Blueberry Sauce

Chef Alara was involved in the food business in London, United Kingdom, in the 1990s and early 2000s, before moving back to New Zealand where she ran a vegetarian market stall for several years before becoming vegan in 2011. She started making nut cheeses to sell, and today the artisan vegan cheeses are aged in a purpose-built two-story high glass cheese cave on site at her cafe, Kaiaroha Organic Vegan Cafe &Deli, which opened in October 2017. Today we are delighted to have Chef Alara, and her daughter Elyse, to show us how to make a healthy, delicious, and beautiful vegan cheesecake, which also happens to be Alara's own recipe.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-05-05   4103 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-05-05

The Stanford Inn by the Sea - Vegan Cooking at The Ravens: Roasted Cauliflower Napoleon Garnished with Green Sauce & Shiitake Bacon, Part 1 of 2

16:13

The Stanford Inn by the Sea - Vegan Cooking at The Ravens: Roasted Cauliflower Napoleon Garnished with Green Sauce & Shiitake Bacon, Part 1 of 2

Founded by Jeff and Joan Stanford in 1980, the Stanford Inn by the Sea is a 100% vegan, eco-organic and pet-friendly resort located by the sea in Mendocino, California, USA, and sets a good example for a sustainable and compassionate lifestyle, for both its customers and the local community. Today, we are privileged to have Chef Sadhana Berkow from The Ravens to show us how to make the colorful, delectable, and nutritious Roasted Cauliflower Napoleon - one of the most popular vegan meals in the restaurant.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-04-21   3976 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-04-21

The Stanford Inn by the Sea - Vegan Cooking at The Ravens: Roasted Cauliflower Napoleon Garnished with Green Sauce & Shiitake Bacon, Part 2 of 2

18:44

The Stanford Inn by the Sea - Vegan Cooking at The Ravens: Roasted Cauliflower Napoleon Garnished with Green Sauce & Shiitake Bacon, Part 2 of 2

As an executive chef,Jeff Stanford is very passionate about using plant-based whole foods to create nourishing and delicious dishes. Together with his wife Joan and their team, they have made the resort's restaurant," The Ravens," one of "The Top Ten Inn Restaurants in the U.S,"and nationally acclaimed for its exceptional vegan cuisine. Last week, we were honored to have Chef Sadhana Berkow from The Ravens restaurant show us how to prepare and roast vegetables for the colorful vegan dish, Roasted Cauliflower Napoleon. Today, she continues demonstrating this creative recipe with the green garden sauce and shares the art of plant this beautiful dish.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-04-28   3887 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-04-28

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 2 of 2 - South African Convenient Food, Bunny Chow

21:17

Unforgettable Fusion Cuisines at Vegan Restaurant, Mianto, Part 2 of 2 - South African Convenient Food, Bunny Chow

Chef Michel Cason is originally from South Africa. Michel shared why and how she opened Mianto, a renowned vegan restaurant. Let’s enjoy Michel’s “South African Convenient Food, Bunny Chow”. Cut a hold into the bread. Put it into the oven, about five minutes at 180 C. In the meantime, start vegan curry: add oil into the pan, add mushrooms, tomatoes, beans, fry it up a little bit; add the masala, water and tomato paste, slowly simmer for five minutes; add coconut cream. Take out the bread, put curry into the bread.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-08-04   3490 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-08-04

Lively Raw Vegan Hungarian Cuisines with Chef István, Part 1 of 2 - Stuffed Cabbage

19:09

Lively Raw Vegan Hungarian Cuisines with Chef István, Part 1 of 2 - Stuffed Cabbage

Veganism, including raw vegan food,is well established in Hungary because of the great work from raw food pioneer Bela Bicserdy.He started the raw vegan and vegetarian movement based on raw nutrition in the 1920's.Nowadays more and more people have realized there are much better food choices, so healthy vegan foods have become a trend in Hungary. Today we are honored to have the well-known Hungarian Raw Vegan Food Chef, Istvan Varga on our show. Now, Chef Istvan is going to teach how to make the delectable raw vegan Hungarian stuffed cabbage.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-03-24   2988 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-03-24

Lively Raw Vegan Hungarian Cuisines with Chef István, Part 2 of 2 - Beetroot Cream with Horseradish and Fruity Rice Pudding

19:29

Lively Raw Vegan Hungarian Cuisines with Chef István, Part 2 of 2 - Beetroot Cream with Horseradish and Fruity Rice Pudding

Today, we are honored to have Chef István back to showcase some more delightful Raw Vegan Cuisine from Hungary. István is a passionate advocate of the raw vegan lifestyle. He started on a plant-based twenty years ago and has been a Raw Vegan Food Chef for the past seven years. In his commitment to promote the raw vegan lifestyle, István has for many years been actively participating in various events through workshops and lectures. In addition, he also organizes events such as vegan month, vegan weekends and vegan vacations. He has held over 100 events throughout Europe. Through his travels, István gains inspiration for his recipes and is able to keep up to date with the raw vegan lifestyle trends. He shares these with his guests and through social media via his website and Youtube channel.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-03-31   2965 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-03-31

Nutritious Meal of Five Colors and Six Plant Parts, Part 2 of 2 - Fragrant Jeera Pulao & Aloo Gobi

24:53

Nutritious Meal of Five Colors and Six Plant Parts, Part 2 of 2 - Fragrant Jeera Pulao & Aloo Gobi

Last Sunday's cooking show, featured Mr.Wong Kee Yew who demonstrated two delightful cuisines from Malaysia, using the five colors concept from the Traditional Chinese Medicine theory. Today we are very happy to have him back to demonstrate two cuisines using the six plant parts concept, namely Jeera Pulao,or Cumin Rice and Aloo Gobi, which is stewed potatoes and cauliflower.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-03-10   2719 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-03-10

VeganEvan’s Favorite Recipes, Part 2 of 2 - Cashew Cheese Quesadillas

21:00

VeganEvan’s Favorite Recipes, Part 2 of 2 - Cashew Cheese Quesadillas

Cashew Cheese Quesadillas, a snack much loved by children as well as adults. It is presented by our esteemed guest eight-young Evan LeFevre, better known as VeganEvan from Florida, United States together with his mom Shannon Blair. VeganEvan became vegan at the age of four when his mother decided to switch to the compassionate lifestyle after watching Cowspiracy, a documentary about the destruction of the environment through animal agriculture.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-02-24   2664 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-02-24

Nutritious Meal of Five Colors and Six Plant Parts, Part 1 of 2 - Grandma’s Vegan Soup & Black Sesame Kolo Mee

22:12

Nutritious Meal of Five Colors and Six Plant Parts, Part 1 of 2 - Grandma’s Vegan Soup & Black Sesame Kolo Mee

Mr. Wong is a Bachelor of Biotechnology graduate with honors from Flinders University in Adelaide, Australia, and has worked in the life science research sector for more than ten years. Given his background, Mr. Wong pays particular interest in preventive medicine and health science, and has been collecting data and researching vegan nutrition in his personal capacity. In 2002,he became vegan, incorporating organic plant foods in his diet. An advocate of consuming five colors and six plant parts in our daily meals, Mr. Wong believes this supplies us with comprehensive nourishment.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-03-03   2585 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-03-03

Vibrant Artistic Cuisines to Celebrate Vegan Lunar New Year, Part 2 of 2 - Mashed Potatoes

22:24

Vibrant Artistic Cuisines to Celebrate Vegan Lunar New Year, Part 2 of 2 - Mashed Potatoes

The Spring Festival in 2019 ushers in the Lunar Year of the pig and is just two days away. China is already immersed in the New Year's atmosphere. The streets and alleys are decked with lanterns and colorful streamers. Posted on the main entrances of every household are Spring Festival verses containing auspicious poetic words of blessings. This is the biggest festival of the year, and people return to their families to celebrate, no matter how far away they are from home. Parents wait for their children to return home, and in the meantime, begin the preparations for a Lunar New Year's Eve grand vegan reunion dinner. Mashed potatoes are one of the most popular potato dishes for all ages. Today, Zi Yan's artistic creations will help you to add more fun to your vegan banquet for the Spring Festival.
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-02-03   2542 అభిప్రాయాలు
వేగన్ వంట ప్రదర్శన
2019-02-03
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు