తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 365 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

ది రైట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ఇ న్నర్ హెవెన్లీ లైట్ అండ్ సౌండ్ మెడిటేషన్ఆ ధ్యాత్మిక ప్రోగ్రెస్ను తీసుకువస్తుంది

00:28:59

ది రైట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ఇ న్నర్ హెవెన్లీ లైట్ అండ్ సౌండ్ మెడిటేషన్ఆ ధ్యాత్మిక ప్రోగ్రెస్ను తీసుకువస్తుంది

So, the (inner Heavenly) Light meditation is very important. But the (inner Heavenly) Sound meditation is also very important. The Sound meditation needs to be accompanied by the Light meditation, so that it can regulate the power from Heaven. Hallo, everyone. (Hallo.) Love you. (We love You.) OK, I just want to say hallo and we will see each other the next day. Because I just want to remind you that during the time that you have the opportunity to stay in the beautiful ashram, you meditate a lot. Unless you have to help in the kitchen or something, but any free time, meditate. And the ones who don’t have to help anywhere, meditate all day, and at night also, if possible. And you have to do the (inner Heavenly) Sound meditation a lot more. Like normally, you do only one hour every day, of Sound meditation. Here you must do many, many times more according to the proportion. Like before, one hour of (inner Heavenly) Sound and one and a half hour of the (inner Heavenly) Light. And now here, if you meditate all day, then it must be eight times more like that. Eight times of “one hour of Sound and one and a half hours of Light,” because if you don’t, then it’s too much energy, which cannot be regulated, because the Light is powerful. You must regulate it with the Sound. Otherwise, you might have a little uneasiness inside, unpeaceful, or don’t do things well. It’s easier to sit in the Light meditation, it’s more comfortable, but the Sound meditation is absolutely necessary. For example, if you meditate three hours on the Light, then you have to put in two hours on the Sound. Because the proportional minimum at home is one and a half hours on the Light and one hour of Sound. So, if you meditate more, then you have to keep adding up, like if three hours of Light, then two hours of Sound. Four and a half hours of Light, then three hours of Sound. You have to regulate the energy. You have to let the energy go all the way up to the third-eye, and then the crown chakra on top of your head. Otherwise, if you don’t meditate enough on the Sound, then the energy is stuck somewhere else. Maybe it’s stuck in the solar plexus or stuck in your throat center, and it should be getting out, all the way up to the head, and getting out and circulating. So, meditation on the Sound, proportionate with the Light is very, very, very important. For your peace also, not just for your spiritual progress, but also, peaceful life. (Yes, Master.) And also, for the wisdom to develop more, because of the balance of the energy inside. Your translation is good, yeah? (Yes.) OK. I mean, we have to do the Light meditation because the inner Sound is very important. Otherwise, our energy will not be balanced. And our life will not be balanced, either. It’s not going to cause any harm, but our life will not be so balanced. And we will not do things so smoothly. So, the (inner Heavenly) Light meditation is very important. But the (inner Heavenly) Sound meditation is also very important. The Sound meditation needs to be accompanied by the Light meditation, so that it can regulate the power from Heaven. Otherwise, it might be stuck in other… It’s called chakra in Sanskrit. It means our energy centers. It’s better for our inner spiritual energy to go to the third eye or to the top of our head. If it gets stuck somewhere in a lower place, like the solar plexus, the heart chakra, or the throat chakra, it will not be so good; it has to go up. The Sound meditation would force it to go up, so our level can be higher, and we can progress spiritually. You have to meditate at least two hours and a half at home. But when you come here, whenever you have time to meditate, you should increase it. Depending on the amount of Light meditation, you have to increase the Sound meditation proportionally. For example, if you meditate one and a half hours on the Light, then you do one hour on the Sound. So now, when we are here, for example, if we meditate three hours on the Light, we should do two hours on the Sound. And if we do six hours on the Light, then how many hours on the Sound? (Four hours.) Yeah, it should be balanced like that. I know it’s easier to do the (inner Heavenly) Light meditation, more comfortable. But we still have to try to do the (inner Heavenly) Sound. Otherwise, our spiritual energy will not be so smooth, and our peaceful energy would be lessened. We have to do more, so that our lives will be more peaceful and we get along with others better. Whatever we contribute, it will be smooth. Then it will be peaceful at home, and doing business outside will be smooth as well. Understand? (Yes.) We have to be balanced inside and outside. Remember to do the Sound meditation. It’s very important. (OK.) OK, try your best to meditate then. Are you OK here? Is your meditation comfortable? (Yes.) If you are short-term residents here, you can only eat, sleep and meditate, OK? (Yes.) Help whatever you can. If the contact persons need anything, you can help with whatever you have, and then meditate. Meditate whenever you have time, because our life is very short. We cannot waste it on something trivial. So, talk less, and turn more inward. When you have a chance to come here, search more inward for your true self. I mean, you have found it, but you have to turn inward to progress more. Be more diligent to make up for the time not meditating enough at home. Thank you very much. Thank you everyone. (Thank You, Master!) I will see you in one or two days. I will see you. I will see you on your celebration day. This is just to remind you to practice. And when you go home, you have to tell your fellow practitioners. Tell all the CPs (contact persons) to remind practitioners to do more Quan Yin in the group meditation time and at home. Maybe some hufa (Dharma guard) should bring a small bell. Tell everybody to meditate – after the Light -- they have to meditate on the Sound, until the bell rings. So, at least one hour. After one hour the bell rings, then you know it’s one hour. But you want to meditate more on the Quan Yin (Sound meditation) in proportion with more of the Quan Quang or Light, then it’s OK. I said when you go back, tell others to meditate more on the Sound, balance it with the Light. At home, after meditating on the (inner Heavenly) Light, you can set the alarm clock. Set it to go off, at least an hour later, and you will know that you have meditated on the (inner Heavenly) Sound for at least one hour. Otherwise, we just sit for a while, and we would think that it’s one hour already. And it wouldn’t be good to keep looking at the watch either. For example, if you don’t have time to sit for one hour, you can sit for half an hour and later for another half hour, when you have time. Like, if you did half an hour in the morning, then you would have to do another half hour in the evening, after doing the Light meditation. Just keep it balanced. I have told you the proportion. For example, one hour on the Sound and one and half hours on the Light. And tell your contact person to find a small bell, like the one the Buddhists use, when they are chanting or reciting sutras. And ring the bell after one hour (of Sound meditation), so people know when they should come out, if they want to come out. That’s how it is in group meditation. Otherwise, you just sit for a while, and you will think that it’s time already. I said at home, you go home and remind all your fellow practitioners to do the (inner Heavenly) Sound meditation proportionately with the (inner Heavenly) Light meditation. After Light meditation then do the Sound meditation. You can continue to do the Sound meditation for three, four hours, if you can, and then after that, you do more of the Light to add up to the time of the Sound; to make the proportion correct, more or less. And also, you can tell the CP (contact person) to have a little bell, chiming bell, very little, and everybody in the group meditation, after the Light meditation, they should meditate on the Sound, altogether, until the bell rings. And then they know, if they want to relax to do other, to do Light or maybe it’s time to go home, whatever. But have to use a little bell, so that everybody knows they should continue until the bell rings. So at least they know it’s one hour already. They can do the Light again or they can continue to do the Sound, it doesn’t matter. Also, at home, if you don’t know the time, then you should put a little alarm clock, in your telephone or something, so you only relax after one hour of meditation on the Sound, and that is after the one and a half hours of the Light. The proportion, you have to make the proportion well. And if you cannot meditate at that time, one hour, then you do maybe half of the proportion of the Light and then half of the proportion of the Sound and do another half in the evening to make it up. (Yes.) If you know that, for example, you don’t have enough time for two and a half hours to meditate on the Light and Sound together, then you divide it. Maybe you do the Light… One and a half hours is 90 minutes, right? So, you do 45 minutes on the Light and then you do half an hour on the Sound. And then, in the evening, or whenever you have time again, you do the other half. You divide the Light meditation into half and then you divide the Sound meditation into half, or a quarter, whatever you have time to do, you divide it. But you have to do the (inner Heavenly) Light first. Have to do the Light first. Recite the Five Names and then do the (inner Heavenly) Sound. (Yes.) It’s OK, if you don’t have time to do the whole one and a half hours but you have time maybe… you have only one hour, then you do maybe 40 minutes on the Light and then 20 minutes on the Sound. For example like that, more or less proportionate. And then if you don’t have more time, then you first recite the Five Names. Maybe you have only 15 minutes, then you recite the Five Names and you meditate on the Sound. Recite the Holy Names for 10 minutes and then you do the Sound for five minutes. (Yes.) OK, thank you. I wish you spiritual peace and progress and everything good in your life. I will see you soon. (Thank You, Master.)
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13   9589 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-13

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

00:37:40

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 1 వ భాగం May 5, 2019

ప్రపంచంలో మాస్టర్ ఉన్నప్పుడు, అతను కేవలం శిష్యులను విముక్తి చేయడము కాదు అతను ప్రపంచం మొత్తాన్ని విముక్తి చేస్తాడు అతని జీవితకాలంలో, కొన్ని మినహాయింపులతో. ఏవి విముక్తి పొందలేవో మీకు చెప్తాను.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30   5214 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-10-30

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఆరు,7 యొక్క 1 వ భాగం April 8, 2019

00:33:12

ఆ సురంగామ సూత్రము: ఇరవై- ఐదు విధానములు జ్ఞానోదయంకు, సెషన్ ఆరు,7 యొక్క 1 వ భాగం April 8, 2019

ఆనంద్ కు అస్సలు జ్ఞానోదయం కలుగలేదు, ఆ సమయంలో, మరియు బుద్ధుడితో ఉన్నప్పుడు ఈ సమయమంతా, ఆయన పక్కన ఉన్నాడు. చాలా, చాలా ఉపన్యాసాలు మరియు అసెంబ్లీలో జరిగిన అద్భుతాలు జ్ఞాపకంలో ఉంచుకున్నాడు, బుద్ధుడి యొక్క అనుచరులలో దానిని ఊహించుకోండి ?! కాబట్టి, మేధో తెలివి లేదా పదునైన జ్ఞాపకశక్తి ఏమీ కాదు అని అర్థం. కానీ మనము కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి వీటన్నిటికీ గౌరవప్రదమైన ఆనందుకు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-14   3358 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-12-14

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 1 of 9, Dec. 26, 2018

00:40:34

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 1 of 9, Dec. 26, 2018

So, when you practice the Tao, or the Truth, or the Dharma, the Way, you will encounter ten kinds of samadhic experiences from inside. And then you may mistake these for some ultimate enlightenment. And thus, some of the demons who are correspondent to your state of mind or samadhic experience at that time, they may enter you. They may be around you. And then they will mislead you, make you think that you already attain the complete Tao or the complete enlightenment, but not yet. So, the Buddha warned His monks at that time. This is our ten states of mind.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-05   7905 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-05

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

00:36:53

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డైరీ: ది లివింగ్ మాస్టర్స్ విముక్తి చేయవచ్చును అన్ని విమోచన ఆత్మలను, 4 యొక్క 3 వ భాగం May 5, 2019

కాబట్టి, బుద్ధులు మరియు క్రీస్తు, ఎవరైన సెయింట్, ప్రజలందరినీ రక్షించుదురు, ఈ ప్రపంచంలోని అన్ని జీవులను, వారు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నంత కాలం. మరియు వారి శక్తి ప్రపంచంలో ధీర్ఘ కాలము 300, 500 సంవత్సరాలు ఉంటుంది తరువాత, వారి మోక్షం తరువాత.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01   6152 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-11-01

ఆధ్యాత్మిక యోగ్యత పొందటానికి మార్గాలు, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 4

00:33:55

ఆధ్యాత్మిక యోగ్యత పొందటానికి మార్గాలు, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 4

You gain more points all the time if you know how. Even if you don’t meditate well, there are many ways to gain spiritual merit. You read Master’s books, even picture, oh, a lot of merit, OK?I haven’t even come the whole way down to the Himalayas’ foot yet. I was in the middle way yet. And I was wearing just white clothes, like any of Indian Punjabs. That’s normal. And my long hair, just hair like everybody else. And already, people looked at me and then went home and calculated the astrology, and said, “Oh! She is a Buddha!” And then everybody else - they went to tell everybody, and then they all came, and then I was already in the middle of something there, you know? Fine, then I left, I went to Taiwan (Formosa), sat in the middle of the small house, they house the ash of the dead people. And I sat in the cemetery, you know, ash cemetery. And still people came knocking at the door in the middle of the night, and raining and all things - thunder and storm, everything. And then said he had a dream, Quan Yin Bodhisattva told him to go there. OK, fine! OK, I went somewhere else. I went to America, where nobody even cared. And I stayed in the ghetto area, where nobody even cared. And I just cleaned the temple, and also somebody came and knocked at the door again. Their Inner Master told them to come here at what time, to see Master Ching! And how did they even know my name? They forgot “Ching Hai”, but they said, “Master Ching.” They remembered “Master Ching.” And got to give them initiation. Yeah, it is something, you know, always, so might as well, OK, give up. Otherwise, my intention on the planet this time is not to go out and preach and give initiation. I don’t need to do that, understand? I could sit in a cave somewhere and then help. Just like now, you are not the only ones that being liberated and helped. All, the whole world out there! So, 99.7% you met are Saints. So, it cannot be anything better than that. I don’t need to go and talk to people. But I don’t know, somehow it happened, so it’s fine, it’s fine. It’s OK. It caused a lot of problems, but it’s all right. From now on, you know already, you know you don’t need to even see me much in order to get help. So you don’t need to see me, right? It’s OK, right? Today, you can just go home and meditate, that’s good enough. OK? Yeah? What is...I hear something... protesting over there or something? I don’t hear the enthusiastic “yes!” (We still miss You.) Is it yes or no? (No!) Why? (We like to see You, Master.) Oh, God! That’s the problem with pets, you see. Yeah, that’s the problem with pets. Yeah, that’s the problem with pets. I know that. You see, because sometimes I go out, and sometimes... Long ago, you know, when sometimes I go, and if I see some dog pounds where they keep stray dogs, and I come in and give some donation. Or maybe pat some heads, and it’s OK, then I go. And they also benefit. Because I give money to build houses for them. Then, it’s OK. They benefit in any way. But if I take them home like my dogs, then, oh, they ask for more every day! Petting, you know, patting head, (vegan) cheese, vegetarian bone, and give (vegan) food from the table. Personal attention, and sleep on my bed, etc., etc. Because they are my pets, that’s the problem. If they are just like any other dogs, I help anyway, but I don’t have to take care. And you are the dogs! You are the pets, you know? Spoiled... spoiled pets. I think that’s what it is. Similar like the dogs, not like you are the dogs, but you are similar to my dogs. Yeah, if they don’t know me, if they just stay in the center, I also help them. And somebody else takes them out and loves them, but they benefit meanwhile. But because I adopt some of them and now they make me responsible. If I don’t see them long time, they become like this. Lose hair, and listless, don’t talk, don’t bark. If a little short time, OK, but long time, especially the girl who loves to sleep on my bed, she loses hair, she loses weight, she doesn’t eat, and becomes terrible if I leave... if I stay too long. See that? See the problem of adopting pets? That’s why before, I didn’t have dogs because I know my lifestyle is so difficult to have dogs. I love them indirectly, I go to centers and give donation, wherever I see and wherever I can. But now because I adopt some of them, then it’s different, they become like mine. Then I have to take care a lot. Because, even though a lot of other people take care, but they know I am the one. They are not happy to be with just attendants or the same one who feeds him every day. They are not happy with it. They have to see “Momma.” OK, we meditate. Can we meditate like this? No chance, huh? Yeah? (Yes!) How? (With You.) I know, but how do you sit like that? Are you OK? (Yes.) Doesn’t matter? OK, well, let’s try. If you don’t like, you go out, OK? If you don’t like, you go to the trailer to meditate, all right? Whatever bothers you and you can change it, change it! All right? If the wife bugs you, sell the wife! If the husband troubles you, sell him! Threaten him, that...give him to residency! We have problems, everybody has problems, but don’t sink into it. It’s just one of the hurdles that we have to go through. If we can go through, then go through. If you cannot go through, fly through it, or go the other way round. Don’t just standing there and make it such a big deal. Anything concerning physical problem is no big deal. Anything concerning us is no big deal. You don’t have enough money anymore to pay for the house, sell it. Buy a mobile home, buy a trailer, or live in a trailer park, whatever. Who cares? All right? Just temporary, temporary! Don’t make a big deal about a problem, and then come and ask me about that, even. Bring all that house and everything, carry the whole house here - heavy, heavy, you know? If the job is not good for you, you take another job. Go out, sell tofu, whatever. As long as you have enough money to live, who cares? Even many Masters, they are not rich, you know? They are not rich and famous, not all of them. So, we are not even Master! And Jesus suffered, you know? Jesus also had problems, probably when He was a carpenter, His mother and His father didn’t make enough money even, who knows. But He didn’t bother anybody about that. Now, meditate. You gain more points all the time if you know how. Even if you don’t meditate well, there are many ways to gain spiritual merit. You read Master’s books, even picture, oh, a lot of merit, OK? Even picture, read magazine, read books, watch TV, just like seeing me, understand? Millions of points! Every time, all the time, if you do it 24 hours, anytime you can, you’ll be in the Fifth Level in no time! You just don’t utilize it. If you don’t have money, just ask the center, say, I permitted you to ask, free, anything you need. Video, anything that you need, you don’t have money, you say: “Master tells me that. I ask from you free, because I need it.” OK? You don’t have to watch all different videos, even just one video watch again, again and again, don’t care. You gain a lot of spiritual energy, merit. You don’t know it, that’s why, you’re just too busy working, working, and you did not earn all this time. Anything I make you do or tell you to do, it’s just to help you to go up quickly. Anything to do with me, be it a picture, to look at it, the magazines, the books, the video. Oh! All day long, you do anything with things to do with me, and you’re just gaining, gaining, and you grow up very quickly. Understand now? (Yes!) And you serve your brothers, sisters. You gain points from each other. You are each other’s treasure as well. Be nice to each other, serve each other. And, always Master in the heart, in the face, in the eyes, everywhere. Everywhere you carry my picture, you have points. You put magazine around, even you don’t read, you put the cassette, you don’t even listen, it doesn’t matter! All this will help you quick, quick, understand? Use it! I am telling you now, honestly. You don’t have to buy new. You don’t have to buy anything new. If you have, whatever you have already, enough. Just use them! Use them all the time, 24 hours! Sleep with it, awake with it, eat with it, drink with it, drive with it, OK? Don’t have to buy anything new, it’s not that. And if you don’t have anything at all, you can even borrow from sisters. It’s fine, as long as you have me around. Anything to do with me. Watch video, the same video again and again, doesn’t matter. Don’t have to buy! And if you really don’t have it, just call and say, “Really, Master said that.” But you really have the right to demand free lecture. What I mean is, I should not tell you this because everything you do should be spontaneous. But because you’re so slow, I really took pity on you, so I tell you that. Everything to do with the Master, yeah, directly! Especially videos. If you don’t have it, go to the sisters’ house to watch. Or buy a small computer or video or hand-pocket video, whatever, CD whatever, watch it. Anytime you can. And magazine, everything. Video is more than magazine. And picture... even to look at the picture, the person who dies and looked at the picture, gone to the Third Level immediately! Just look at the picture before he dies, that’s it! And anything to do with Master, just dip in all day long, anytime you can, except when you are working and driving, of course, but hang a picture there, whatever you do. OK? Just make use of it. I really feel sorry for you, so I tell you. Otherwise, if I really want to sell, I would have told long time ago, or told everybody, not just this small group of people. In case you think that I really want to sell anything. It’s not that. Anything you do, anything you can, to do with Master, you will be speedy. Goodbye. Oh, because you don’t need to watch TV, you know that? Can you hear me back there? (Yes!) You really don’t need to watch TV, just watch people is enough. Sometimes you see a couple, like you go to a coffee shop or something, and you see a couple sitting there, holding hands. And you look at them and you wonder what they see in each other. Or when you go into the zoo - some people go into the zoo, but they look into each other’s eyes, sit there in front of the tiger’s cage and look into each other’s eyes. And you wonder why wouldn’t they prefer to look at the tiger. I am not making a lecture or talk anything, it just suddenly comes to my mind. And all this is karma only, karma only. It binds together, and then they take it so seriously, blaming each other: “You don’t love me anymore. Why?” “I love you so much, and why you don’t love me?” “And why you did this, why you did that?” And then blaming each other and nagging each other, and all kinds of things. So seriously, huh? And it’s just karma. They don’t even know that the last life she was a lion or she was a tiger or whatever, eating him up, and now that’s why he came back here and get eaten again in different way. Maybe before she was eating his flesh, now she’s eating his wallet. And all the while he loves her, things like that. So funny life is. It’s all the creation of Maya. He makes you feel that way, makes you think that way. And all the while, you think you are the one who is in charge of your life. Make you think that you are in charge of your life, make you think that you love this person and you hate that person. It’s all like puppets in his hands. If we don’t practice spiritual liberation, we’re just forever being slaves, just like puppets, and all the while, feeling proud of it. Like, I have a good girlfriend, I have a nice boyfriend, all this stuff. Or I have a good mother or a bad daughter. Whatever, it is all the same. What a big magician this guy is! He is also feeling the creator in him. Very small, tiny, weensy, little spot of creator in him, and he still wants to expand. And he cannot expand, and he goes seduce people into his kingdom. Yes! Yes! That’s what he does! You know, and then once you create karma, then it continues, you don’t have to do much anymore. He just has to set up the beginning. And then you owe each other, and then you come back again, and then you owe more, and then etc., just like a circle. A circle and back and forth all the time, it never ends. Like, normally, no problem! He goes and talks into one person’s ears and tells him to kill the other person. And if that person listens and kills the other person, that’s it, the circle begins, and it will never end. Or if he goes down and eats some meat here, then he begins to count. He begins to count that you eat this, you eat that. And one thing leads to another, and it never ends. What were you laughing at? I was laughing, and then you were laughing, why? Just laugh together, huh? (Yes!) That’s cool. If I am a football player, you would be good cheerleaders, cheerleading group. OK, that’s it! Thanks for laughing with me. The laughing is infectious, eh? (Yes.) Same with crying, anything else. So make sure the environment is happy. Because when you’re happy, people around you have also a chance. There is a chance that they will also be affected by your happiness and feel also elated. Positive atmosphere influences people, same with negative. So, choose what you do.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-09   2965 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-09

పునఃస్థాపన ఉంచండి మా రక్షణ శక్తి మరియు బేషరతుగా ఉండండి, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

00:31:25

పునఃస్థాపన ఉంచండి మా రక్షణ శక్తి మరియు బేషరతుగా ఉండండి, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

Yeah. Actually, you do your best. And just always have to be unconditional, OK? (Yes, Master.) Never take advantage of your situation or your privilege to gain anything for yourself emotionally or any otherwise. (Yes, Master.) It’s just ego, just Maya cheating. (Hallo, Master.) Hey, you’re all there? (Yes, Master.) Wake up already, yeah? (Yes, Master.) Wakey, wakey. Do you know why I woke you up? (No, Master.) Yeah! To talk to you. I’m lonely. Retreat is a lonely business, you know that? (Yes.) All by myself. No dogs, no humans. Yeah, I guess I’m just a lonely, old woman, no? Don’t you think so? Yes or no? (Yes, Master.) Yes!? You believe that? (No, Master.) My God! You guys have no humor. How can I be lonely? I’m surrounded by Godses. (Wow!) It’s just I have to work. They cannot help me much. Human effort is needed. (Yes, Master.) That’s the price to pay. I woke you up so that you would have a little taste of what it’s like to wake up when you don’t want to, when you’re not ready. Join the club, join me, yeah? (Yes, Master.) I do that all the time, because of meditation hours, because of urgent stuff, because of dogs, because of this and that. The world people they do that all the time. (Yes, Master.) Yeah, they have to wake up at certain odd hours for baby feedings. (Yes, Master.) Or for puppy dogs or for whatever work they have to do. They have to go out and fight, for survival. (Yes, Master.) I know one of your brothers; he has to wake up every day, about... He has to go about three or four o’clock in the morning, even though he doesn’t have work until eight o’clock. Because he doesn’t want to get stuck in the traffic, understand? (Yes, Master.) So he gets up early, goes to his working place. He’s a professor in a university. And he goes to that working place, and he sits there and meditates, until time comes. (Yes, Master.) People don’t always have it easy. Most people, they have to work very hard, even your brothers and sisters who work remotely, (Yes, Master.) to contribute to Supreme Master TV. We have to thank them. And I really have a very deep impression about them, because they have to work also. (Yes, Master.) Work, take care of themselves and their family. Even though they love them, love also costs something. (Yes, Master.) People say, “All we need is love,” but love alone in this world needs a lot of other ingredients to add into it, yeah? (Yes, Master.) Money, food, car, tax, insurance, house, mortgage. telephone, aircon, heater, cooler, all kinds of things. (Yes.) They need a lot of things just like everybody else. Nowadays, the more we have, the more we work harder to earn, to buy them. (Yes, Master.) Some are really not necessary but still, they get used to it. Nowadays, to live a simple life is more difficult than before. (Yes, Master.) You’re so tempted with all kinds of facilities, and we get used to it. It’s more comfortable like that. Unless you go to the Himalayas, then you have no choice. Yeah, go to where I went. Then you’ll feel, “Wow! I really live a simple life.” You have no choice; there is no aircon to bring it up there for you, no heater. (Yes.) And food should be limited. Only rice and dahl, salt. That’s it. That’s all you can have, because it’s a long way for even a laborer to bring it up. And it snows almost all year around at the end of the Ganges River, upper level, upper, even higher than the Ganges. Source… there is a place called Gomukh. Many yogis… not many, but quite some number, they live there all year-round; they can only have supplies in the summer, when the laborers come up, or maybe their devotees bring up something. But very limited, because it’s a long way to carry a lot of supplies. You understand? (Yes, Master.) So they can have only like wheat flour for chapattis. Or rice and dahl and salt, a little sugar, maybe that’s it. And the water, they use the ice to melt, to cook. And they have fire embers on all day, 24/7. Otherwise it’s difficult to get even a lighter, or matches. Matches probably don’t work there. It’s too wet. Also the air is very thin. The atmosphere is different. It takes a longer time to cook. Anyway, when I was there, I ate raw. It’s more convenient. OK, what I want to tell you is that... hang on, I have some more interesting things saved to at the end, OK? (Yes, Master.) Just perk your ears up. Are you feel comfortable here? All of you? (Yes, Master.) Men, women. (Yes, Master.) If you’re not comfortable, then you can go out and check it out if there is something better outside. I tell you what, no, OK? Here is the best for you. (Yes, Master.) Outside maybe you earn a lot of money but then you will spend a lot also, (Yes, Master.) sweating around just for something; not as good as here. Here you are working to spread the good teaching. (Yes, Master.) That’s the best merit. If you don’t believe me, you ask the Buddha. You can ask the Sutra. The Sutra is what the Buddha pronounced. He said, “Donating Dharma,” meaning the True Teaching. It’s the best donation, the best offering. You get the best merit. (Yes, Master.) Without any bad karma or good karma attached to it; means pure, pure spiritual merit. And then you can go up higher. That’s why the Buddha exalted the monks. But monkhood by no means the obligatory and… But some lay people are very sincere practitioners as well. (Yes, Master.) Because they are sincere, they work and they even use their spare time to contribute to Supreme Master TV to help the world. So you guys here don’t be too proud. (Yes, Master.) Of course I praise you, because you did your best. And it’s not easy to come here like that. And living almost like ascetic life, (Yes, Master.) and doing, working, at any odd hours. To be alone is really good. I mean, here I’m not absolutely alone yet, but still better. (Yes, Master.) I think you would have some of that experience, because sometimes you’re OK working in your place, and if you go out a little bit and meet that people or see that people, mingle around with people, and suddenly you have some kind of negative feeling or thinking. No? (Yes, Master.) Yeah, and then you might think it’s you. It’s not like that. It’s a contaminating. The society. Some places are more contaminating than other places. By no means humans are bad. It doesn’t mean humans are bad. They are good. They are just contaminating each other. Some bad ones contaminate the good ones and the good ones becomes middle good, and so on and so forth. Because the Maya controls their minds, controls some of the weaklings and vulnerable ones, makes them less than good, and then they contaminate other good ones etc. The cycle. It’s not very easy to live in the society without being contaminated. Just have to know, and then have to protect yourself with the means that I have given at the initiation time. (Yes, Master.) The Holy Names and the practice of (inner Heavenly) Light and Sound. The more you do that, the more you’re protected. For example, even me, I need, every day, 194% protection proof. (Wow.) That’s the minimum. OK? (Yes, Master.) Minimum. To keep my head above water because I am even more vulnerable. (Yes, Master.) Everybody’s dragging me down, with their karma, with their all kinds of lowly desires, and stuff like that. Be unconditional. That’s the only way you should be because if you have any lowly desire or any self-interest behind any actions with me, then you lost all the merit. OK? (Yes, Master.) And also incur karma. That’s the thing. You have to be careful, OK? (Yes, Master.) Not because of losing merit or gaining more merit, but we should be noble. (Yes, Master.) We are practitioners. We are saintly people. We cannot think lowly, or even a subtle hint or subtle idea of benefiting self. Like, “if I do this She will like me more, or She will love me more.” “I’ll try to prolong conversation, so I can talk to Her more because I like Her.” Everybody likes me. (Yes, Master.) I treat you all like family members. All the same. Some I work with more, some I work with less, just because of affinity or efficiency. (Yes, Master.) Your expertise or something like that, or affinity from past lives. That doesn’t mean you are more important than the rest, so don’t look down upon anyone, just because I work with you more, or work with other guys less or something. (Yes, Master.) Always unconditional, pure thinking. (Yes, Master.) Anything else is detrimental to you. Anything lowly, anything less noble, it will be detrimental to your spiritual progress first of all, and also even affect the Master together. (Yes, Master.) You also should not be proud anyway. There’s not much, even though you left everything to come here, to come to work with me as a team. But there’s nothing much you left behind. Is there? (No, Master.) Except your parents. What is it that’s so valuable? (Yes.) Even if you’re a millionaire, billionaire, so what? They all just… You know, how much can you use per day? You have a private airplane or you go by commercial airplane; there’s not much difference, is there? (No, Master.) Just maybe a little bit more convenient timely-speaking; otherwise nothing. And then you come here; what do you do? Just push some buttons. Anybody can do that if they learn. (Yes, Master.) You’re not smarter than anyone. Oh, you’re smarter than me, computer-wise. I have no idea what to do. I never have time to learn so much. I wasn’t also interested. I didn’t want to crowd my mind too much about things, so I can do other things. I have different jobs; that’s all, OK? (Yes, Master.) But nowadays, I can use a computer already. I mean, not to chat with anybody, or with you, but I use it for checking up scripts and all that. Checking up videos, at least I can do that. Before, I could not even do that. I tried to learn to move the mouse, but I couldn’t find it. It always disappears. I don’t know where did it go, where does that go? The file, before, it’s gone so fast. I couldn’t control it and now I can. Better than before. Well, at least it’s functioning enough to work for whatever’s really necessary. So, just do your work very humbly and sincerely and perfectly. (Yes, Master.) And don’t feel too proud because your ego will take away all your merit. Because ego, it belongs to the negative realm. Understand? (Yes, Master.) The Maya’s just waiting around the corner all the time for you to slip and then he takes your merit away. And the stronger he is, the more he can attack you and the weaker you become. (Yes.) Always have to meditate as much as you can, any minute you can, any minute counts. Whenever you take a rest, or even while you’re eating, you should recite the protection names. (Yes, Master.) Because if we don’t keep replenishing our protection power, then we lose. In this world, that’s why people are not going up anywhere. They become very vulnerable to the influence of the negative power and of the world, of any kind. So, here you are very more protected, OK? (Yes, Master.) And you have everything you need. (Yes, Master.) Yeah, everything is at your beck and call. Day and night, anytime. So, I think you are very lucky workers. (Yes, Master.) That’s why I don’t complain also, but I work so hard; I’m telling you. How can one person take care of all the puppies and then working with all the paperwork and the scripts and deal with all this ego and emotion and business and… Oh, God, sometimes I thought, “How am I going to live?” So, in order to do all that, I need to meditate more. Understand? (Yes, Master.) If I were to continue, then I have to at least do a retreat every month; once or two times, depends on how many days, depends on how much is needed. Because when I was working, the meditation went low. Understand? (Yes.) It’s so much work every time you give it to me. It’s like books. It’s not just paper, it’s like many books. And I have to read through all that, checking it all and so many other work to do. And the dogs, they are very demanding emotionally. They need that; they are still puppies. But they are very good already. Before, that was really… oh God, it was so much work. Imagine you take care of eight babies at the same time. More, there were nine. Some are gone; I told you already in some of the talks. So if you complain that you’re working hard, the only person who should be whining, complaining is me. (Yes.) I’m a woman. I’m excused. I’m old, tired, and a lot of work. But many of you, most of you just do one type of job. So it is not all that difficult. (No, Master.) Any complaints? (No, Master.) Yeah. Actually, you do your best. And just always have to be unconditional, OK? (Yes, Master.) Never take advantage of your situation or your privilege to gain anything for yourself emotionally or any otherwise. (Yes, Master.) It’s just ego, just Maya cheating.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-18   9313 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-18

The Supreme Grace of God Revealed, Part 1 of 5, Feb. 25, 2005

00:32:54

The Supreme Grace of God Revealed, Part 1 of 5, Feb. 25, 2005

It’s just the time, also this period of time, that the planet must join the other planets, higher planets in the galaxy. So, grace and blessing are helping a lot. So the thing I give you is extremely powerful. Nobody has been able to use it, nobody has ever been able to know it! It’s in my treasure, and locked. Nobody’s ever been able to open or to even know it’s there. So when you recite the phrase the whole universe benefits! The whole universe!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-17   6534 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-17

పునఃస్థాపన ఉంచండి మా రక్షణ శక్తి మరియు బేషరతుగా ఉండండి, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 2

00:33:19

పునఃస్థాపన ఉంచండి మా రక్షణ శక్తి మరియు బేషరతుగా ఉండండి, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 2

You work here; you have a lot of merits. Understand? The best merit you can have for yourself, and for your ancestors, and your parents. So, you are the most filial sons or daughters of your family. Even though you don’t earn money or give them material comfort, you do the best. Like the Buddha, like His monks. Understand? Even one of His monks rescued his mother from hell. You remember that story? Just because he was a monk, he had enough spiritual power. Also with the help of other monks. Even the Buddha said He cannot. Remember that?
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-19   6842 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-19

బ్రేక్ ది హాబిట్స్, ఒక రియల్ సెయింట్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 5

00:30:10

బ్రేక్ ది హాబిట్స్, ఒక రియల్ సెయింట్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 5

We used to be more civilized. But then, if we don’t balance our knowledge with wisdom, and we don’t balance the material gain with the spiritual success, too much intellectual knowledge, but no spiritual wisdom, then just at war with each other. It’s just the power. It’s just the power of renunciation that you get from me whenever you are near. You don’t have to be a resident in or
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-10   15094 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-10

ఎర్త్ స్టోర్ బోధిసత్వా సూత్ర: లివింగ్ లాభం మరియు డెడ్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 5

00:34:48

ఎర్త్ స్టోర్ బోధిసత్వా సూత్ర: లివింగ్ లాభం మరియు డెడ్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 5

This is for the people who are ignorant, who have no refuge in anyone, who have nowhere to go, no one to believe in, no one to rely on. So, you are the ones who probably have to help these kinds of people so that they don't fall to hell. Because if nobody prays for them at the time of death, nobody tries to do good things and forward this merit to that soul, then he goes to hell, or goes to a bad reincarnation. That's why you see all the churches and all the religions, all the Buddhist monks and nuns always busy praying for the dead.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-01   6502 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-01

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 9 of 9, Dec. 26, 2018

00:34:37

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 9 of 9, Dec. 26, 2018

Because our thoughts from life are endless. And so, we create endless forms and sceneries and stuff like that. Therefore, some of you, sometimes you sit in samadhi, you ask me, "Master, I saw some mountains and river and beautiful scenery." Not heaven-like, but normal. It's because your thought or your creative mind has been creating them. And the Master Power already cut a lot. Otherwise, I think you will go through 10 states and 12 states, I don't know when will you ever get out. Mesmerized by your own creation inside, thinking, "Wow! I am something already. I get to be Buddha tomorrow. Or maybe I'm already the Buddha, but Master doesn't want to tell me."
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-13   6635 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-13

యొక్క గొప్ప ప్రయోజనం రిట్రీట్ లు, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

00:34:52

యొక్క గొప్ప ప్రయోజనం రిట్రీట్ లు, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

These are only for the dead people who suffer in hell or in some unfavorable realm. If difficult to take care, during retreat, can take care. So, all together, it’s about 731,114,123 souls. This also has some part of yours in it, so I could tell you, I guess. They’re automatically liberated during retreat. Not automatically, but, I mean, at that time, it’s easy to take them up. They all go to the New Land. I mean, New Spiritual Tim Qo Tu’s. “People who watched Supreme Master Television or Your videos, minimum three times is good enough; three minutes each time.” That’s enough already to get them up.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-11   3376 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-09-11

ది సురంగమ సుత్ర: ది ఫోర్ క్లియర్ మరియు మార్చలేని సూచనలు స్వచ్ఛత (తీర్మానం) & స్థానమును స్థాపించుట అవేకెనింగ్ కోసం, 8 యొక్క 4 వ భాగం

00:36:06

ది సురంగమ సుత్ర: ది ఫోర్ క్లియర్ మరియు మార్చలేని సూచనలు స్వచ్ఛత (తీర్మానం) & స్థానమును స్థాపించుట అవేకెనింగ్ కోసం, 8 యొక్క 4 వ భాగం

The teachings and the lineage of the spiritual power of any Master, it’s like a river. Sometimes, it’s hidden under the earth somewhere, and you think this is the end of the river. No, no, it will seep out somewhere and then appear again; so it is like that. Any of the religious people should look where the river reappears, and do not be attached to a location of the original river, because in all ages, all religious branches, there will always be a Master somewhere. It may not be in the same lineage, not be in the same religious order, but there will be a Master for the world, for our world.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-27   6664 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-27

ది సురంగమ సుత్ర: ది ఫోర్ క్లియర్ మరియు మార్చలేని సూచనలు స్వచ్ఛత (తీర్మానం) & స్థానమును స్థాపించుట అవేకెనింగ్ కోసం, 8 యొక్క 3 వ భాగం

00:36:35

ది సురంగమ సుత్ర: ది ఫోర్ క్లియర్ మరియు మార్చలేని సూచనలు స్వచ్ఛత (తీర్మానం) & స్థానమును స్థాపించుట అవేకెనింగ్ కోసం, 8 యొక్క 3 వ భాగం

Sometimes, the comfortable place doesn’t mean a good place. You might not have peace at the end; not peace within yourself only, but peace with other coordinating people. “Whatever is good for the world, and good for other people, then I would do it, no matter what.” And now, Buddha’s talking about Ananda’s private life, “Your past lives with Matangi’s daughter created accumulated
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-26   6817 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-26

Entering the New Universal Platform, Part 1 of 4, Feb. 23-24, 2005

00:29:27

Entering the New Universal Platform, Part 1 of 4, Feb. 23-24, 2005

So, whenever you have a chance to meditate, be it in the center, be it on the bus, be it in the park, be it in the baby-sitting area, anywhere you meditate, OK? Especially in this time, the transitional period, where the planet Earth joins all the more developed galaxies. So everything is blessed and open for the faithful ones. You are the best already. I think you are the best. If you are not the best, you wouldn’t be able to come here. Not this time. Everything’s changed - the world’s changed, I’ve changed, you’ve changed. Everybody must change. We catch up, OK? Catch up. I look the same, but I am not the same anymore. Everything has changed, the inner concept has changed, and my way has changed. My way has changed, you must change. Change the way you think, change the way you treat life, change the way you treat yourself, change the way you treat the meditation. You must make it the most important thing in your life! Even though I told you before, this time it’s not the same. I really mean business. So, whoever has to do something, then do it. If not, just go find a place to meditate. Anywhere will do. Even if you have to sit on the snow with your coat on, then so be it. Sit there and meditate. Well, you will not be the first one, except you are more fortunate. There was one Master in China, before he became a Master, he knelt outside on the snow for three days to ask for initiation. After three days kneeling on the ground, in the snow, thicker than this, the Master still said no. And then, he cut off his arm to show his sincerity, take the arm, offer to the Master. Then the Master was touched and initiated him. He became one of the six Patriarchs of China. So, you are very fortunate. All right. So that’s what I mean. Even if you have to sit in the snow to meditate, so be it, do it. Even if you sit there and your mind runs (in) all directions, God still knows you are devoted and you get your points. Because we can only try our best. It’s not our fault that our mind is occupied with so many stupid, mundane and unimportant things in life. This life overwhelms us in all directions, in all time, in any, all situations. So, whenever you have a chance to meditate, be it in the center, be it on the bus, be it in the park, be it in the baby-sitting area, anywhere you meditate, OK? Especially in this time, the transitional period, where the planet Earth joins all the more developed galaxies. So everything is blessed and open for the faithful ones. Is there anyone who can translate for you? No? Just wait. We’ll talk later. OK? So, if you don’t understand anything at all what I am saying, just meditate. That’s it! OK? Even if you stay hungry, you stay thirsty, just meditate. Of course, if you have food and drink, then just take care of yourself, but if you have to, if you have to die while meditating, then do it. That’s the only thing that stays with you. Also, we help the world to transit well into the new millennium. You have heard that in the year 2000 the world was supposed to be kaput, and that was true, but I didn’t want to tell you. Of course, also because I am here, it won’t happen. So, in London, I told you it wouldn’t happen and it did not happen, but it almost happened! And therefore, disasters on the biblical scale are everywhere. You know that yourself. And I’ve told you in advance even that you need to do it, more diligent meditation, because the cleansing period is going on. Yeah? All right. So now you know, eh? Yeah. Still, some people don’t care, even a couple - or no, some minority, a small minority of our initiates do not take my advice to heart, because some of them are very low level, so, they could not understand. You can see that once you change in yourself, you meditate and your level’s higher up, you can feel it yourself, and everybody else around can see it. You are lighter, you are more open, you are more easygoing, you are just more simple, very easy, and for you to understand is quicker. And the people who are lower level, they’re more complicated always, or they have always been complicated, and they still stay complicated. But once you transit into, for example, Second Level to the Third Level, completely different! Very quick, very different! Anyway, the higher level, the more different, the more distinct. I don’t know if I should tell you anything more. OK, never mind. For example, I am just telling you. I don’t know why some minority don’t believe, or anybody who won’t believe me, that is incredible! Or who don’t do it is incredible. Because I really set an example. It’s not like I tell you to do this, and I don’t do it. Otherwise, what do you think? Why do I do this? Even why do I come here in this center, to stay in a small trailer, and take care of all this, and cleaning the whole center since yesterday? I don’t have to do that. I don’t have to. I am rich, I am famous, and I am beautiful. No, I am kidding. What for I do this? What for I tell you to meditate? What for I come here to tell you to do this? What for I clean the place for you? It must be something important. All right, never mind. Whoever can understand and seriously practice, it’s good for them. Whoever lags behind, they will have to bear it. Mostly, mostly in this lifetime, it happens quick. The reason so much disaster and war and all that, you cannot just blame on one dictating person or two, or anything. It’s just the karma. It’s the collective (bad) karma of some beings, therefore, they have to pay it in this way. But nevertheless, the Master power still seeks out some really washable person, and then still helps them. Before, we had... still helped millions of them. Even though they had been destroyed in disaster and shocked into like a paralyzed situation, shocked so that they could not even pray, they could not even think, just stay like a still, like a zombie, like a statue, still then, Master power still finds a way to help them, to deliver them to freedom. Because even though disasters are horrible, but it helps to clean them, whatever little bit, to clean a little bit, so that they can be a little shiny, and then we can put them in a showcase. All right. So, disasters are bad, but to some people, to the souls, are not too bad. I mean just this time of the transitional period of the Earth. So, while I am telling you to go out helping the living of the disasters, the survivors... while I am telling you physically, outwardly to go out helping the victims, the survivors of disaster, of war, of hurricane, of tsunami, whatever that is, while I tell you to do that physically, to comfort the living, I am helping the so-called dead, do you understand? So, we help them both. My money also goes into helping the victims. It’s not just spiritual. You know that, right? You know that. So, most of the money that goes out helping the victims comes from us - from me, from the headquarters. Whatever I earn. All right. So now you know, and I want to thank you for whatever you have done to help the survivors. And I just want you to know that we both are doing the work. Even though I was not there with you to help physically, materially, I am helping in a different way. I am helping their relatives, the ones who have been shocked into like an ice-cube, paralyzed into ... they cannot even think, cannot even pray. When the soul is too shocked, suddenly dies, suddenly cut off from the physical body in such a traumatized situation, they will not know what they are doing. The soul will not know what happened. The soul just stays there, just froze, you understand? Nobody can help them. Well, somebody can, of course. But I mean, not everybody can help them. They can’t even pray to God. The angels cannot even touch them. They froze themselves into an ice cube. All right, so that’s that. This planet is elevated (to a high) enough level to join into other planets of a higher developed galaxy. Just like in the European Union, a country has to have enough quality and standard in order to join the European Union. Not every country in Europe can join the European Union, not yet! And there is a reason for it, the same. I tell you the example and you know it. For example, some countries are not joined right now, yet, for example, Turkey, just to say it. It’s not like I am saying Turkey’s bad or anything. It’s just the example, because it’s the real thing. Suppose Turkey is not allowed to join or not accepted into the European Union, but because you’re one of the Turkish and have French citizenship, been in France a long time, become English citizen or become Spanish citizen, then he is also a European citizen, he becomes a European citizen. Even though he is Turkish! And he is free to travel everywhere in the European Union, whereas other Turkish are not. So, because you are my disciples, even though you are low level, you are still here, you still are protected. Do you understand now how it works? So it’s not because you are my disciple, you are always very high level. You’re just lucky. Maybe you’re born in a high level, in a practitioner’s family. Or maybe you have just one little... maybe you gave a monk or the high practitioner, last life, one piece of bread, and that’s how you get this - something like that. So just take care of your level, and then just listen more, OK? Don’t let your mind cheat you and talk you into all kinds of garbage intelligence. You think you are smart with your mouth and with your brain, that’s no good. The real smart person is in there, real quiet, real simple. It doesn’t seem like he knows too much. It doesn’t seem like he knows how to ask questions. It’s not! He knows already inside what to ask and what not, and when to ask and when not. This time I am really choosy, OK? Because I give a very precious gift, and I want the person to be pure enough to receive it. Otherwise, you make trouble inside. If the vessel is not clean, you put beautiful water and juice in it, it becomes bad. That’s why I told you not to just tell anybody. You sit and meditate for a while. At night, it’s less disturbance. God power can go through quicker, no traffic, you know, no traffic, in the mind, yes. So, stay awake yeah? Stay awake. Stay awake as much as you can. Do not sleep when the most... blessings are most strong. I meditate all day, all night now. I don’t sleep. All right, well, everybody is above the Third Level. Congratulations. You worked very hard, it’s good. It’s not just meditation, it’s serving others. Of course, before, when I told you to keep serving others and I didn’t tell you why, but even then, you still do it, then it’s good. You earn points by that also. Some people think they’re just diligent and go to the meditation center all the time, that’s enough. OK, they have points, but not as much as more extra money all the time, extra points. By going out serving others, serving brothers and sisters, serving Master’s mission unconditionally, without thinking that I will get a reward, that’s the best. That’s the best. So somehow, you have earned your points, and everything counts, not just meditation. I have told you already, you never know when you go out to serve people or serve brothers, you never know he was very high level, and then you quietly earned a lot of points. You did not know and that’s how you get up. Or you serve me, you bring me this, and now you help me to spread the mission. Everything counts. Among you, of course, you had higher and lower practitioners before, and you don’t know who was who, and you served with all sincerity, and that was good. Among you, some already have the Fifth Level, but I don’t want to tell you, so you’d come... everybody brings tea to him or her all day long. Just to him or her. And nobody does anything else, and nobody serves anybody else. Just the Fifth Level has all the tea and coffee, and then he becomes like this. And he can’t even move to Heaven!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-20   12653 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-20

Entering the New Universal Platform, Part 4 of 4, Feb. 23-24, 2005

00:32:43

Entering the New Universal Platform, Part 4 of 4, Feb. 23-24, 2005

Just be honest, sincere, genuine. Be natural. Selfishness always makes you lose points. Everything that concentrates to try to get things for yourself alone, you lose everything! Whereas if you try to serve other people with love and with unconditional devotion, you gain. Because whenever you offer yourself to other people, even one person, you expand. Your energy, your aura, expands at least into that person’s area. The more you serve, the more you expand! You’re bigger!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-23   7632 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-05-23

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 6 of 9, Dec. 26, 2018

00:36:09

The Surangama Sutra: The Demonic States of the Form and Feeling Skandhas, Part 6 of 9, Dec. 26, 2018

If you ever want to be a Buddha, it’s just because of your compassion. You wish that you could have some power, so you can help somehow. That is the only reason that you want to be a Buddha. Pray always for protection and help, so that your ego will not harm you in any way. So that your compassion will grow and grow and grow. So that wherever you go, your spiritual blessing and power will influence people for the better. We spiritual practitioners must have only one goal in mind: that’s to benefit others. A small way, a big way, whatever way we can. Better we don’t even know it, so our ego doesn’t make our nose become higher.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-10   7436 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-10

సురంగమ సూత్రం: యొక్క డెమోనిక్ స్టేట్స్ఫీ లింగ్ స్కంధాలు (కొనసాగింపు), 7 భాగాలలో 1 వ ది

00:43:00

సురంగమ సూత్రం: యొక్క డెమోనిక్ స్టేట్స్ఫీ లింగ్ స్కంధాలు (కొనసాగింపు), 7 భాగాలలో 1 వ ది

But the person who reached this state of extreme self-satisfaction, he thinks he is above everything. But this is just one state, which is called “viewing oneself as supreme, but lacking wisdom to save oneself” even. You can’t even save yourself, not to talk about going out and saving other souls. This is terrible. Then you’re falling. If he knows it, then it’s OK. But if he doesn’t know, then he will fall. The demons and all that will come. “Those who have deep faith in him will follow him to destroy the images or bury them. He will mislead living beings, so that they fall into the Relentless Hells.”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-30   4838 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-07-30

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొనిక్ స్టేట్స్ యొక్క నివాసస్థానం, 7 భాగాలలో 7 వ ది

00:38:14

ది సురంగమ సుత్ర: డెమొనిక్ స్టేట్స్ యొక్క నివాసస్థానం, 7 భాగాలలో 7 వ ది

So, all these demons and ghosts, even the kings of demons, powerful in heaven, they are still imprisoned by this worldly passion and possessiveness. While you are in Samadhi, you are enjoying connecting with the Buddha Power, with your own Buddha Nature inside. You enjoy, you are pure, you are uplifted. “Therefore, they cannot affect you any more than a blowing wind can affect light, or as if a knife cannot cut through water.” Keep your mind straight, recite the Five (Holy) Names all the time when you meditate. No desire of anything; no thinking of even desiring anything; nothing; just want liberation, want to know your Buddha Nature.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-21   8170 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2019-06-21
<>పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు