తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
41 - 60 ఆఫ్ 354 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 2

00:29:46

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 2

We are blessed to present an insightful videoconference.“ Master, Thank You for Your love and grace. Your beauty and love brighten our lives every day here.”“How come some dogs like being alone and not being with other dogs? Why are there dogs that bite and kill other dogs?”“Have You still been tending to Tu Quo what does it mean when a Tu Quo matures? Does it mean that their positive qualities ar
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-09   3957 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-09

Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice, Part 8 of 8, Apr. 8, 2012

00:32:18

Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice, Part 8 of 8, Apr. 8, 2012

“I never said you have to leave all your families. Just be moderate, in everything. They all have families. I mean, most of them have family and children, and starting new even.” “But things change also, so fast also. Sometimes I could not even come, remember? And then maybe because you meditate well, your sincere love or something, or you prayed, so yesterday I could stay all day, all night with you, and today it’s the same.”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-10   3839 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-10

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డే ప్రతి జరుపుకునేందుకు ఉంది కనికరంలేని మంచితనం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 6

00:39:15

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డే ప్రతి జరుపుకునేందుకు ఉంది కనికరంలేని మంచితనం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 6

The reason I wish everyone and the world and the universe a good Ching Hai Day, is because it’s a good thing. It’s a good thing to celebrate. The Ching Hai Day is not only my day. It’s your day. It’s everyone’s day. Everyone that did something good to your neighbors, to your pets, to the neighbor’s pets, to the animals outside in the wild; anyone that helped any other beings, or respected and loved any other beings, including the non-sentient beings such as trees, plants, whenever possible; to them belong the Ching Hai Day.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-11-24   3837 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-11-24

Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice, Part 6 of 8, Apr. 8, 2012

00:41:19

Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice, Part 6 of 8, Apr. 8, 2012

I don’t dislike anybody. I love all of you. But like your children, you have to discipline each differently. But of course I don’t expect any thanks from her or from him or I don’t expect you to worship me for that. But I just have to do what I have to do. I do things accordingly. For whatever that person needs, I do it. Sometimes kindness doesn’t always mean, okay, hug hug, love love, kiss kiss. No you don’t do all that to all of your children. In the school it’s the same. Teachers don’t treat all students the same.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-08   3760 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-08

Count Our Blessings and Be Positive (Part 6 of 6) March 28, 2012

00:31:52

Count Our Blessings and Be Positive (Part 6 of 6) March 28, 2012

Mostly if we are positive, mostly we will attract positive people. And slowly, they’ll also understand very well. And just be positive, it helps. You only have you own karma and your family karma. Very small. How can you not be positive? Why you are so depressed? Try to think of the larger picture. People are worse off than you, everywhere. We are very lucky!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-04-11   3746 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-04-11

Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice, Part 7 of 8, Apr. 8, 2012

00:37:46

Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice, Part 7 of 8, Apr. 8, 2012

That’s why I told you, do not yearn for power. Have to develop compassion and love together with it. Okay? Otherwise, you will become Maya, and not Buddha. The Buddha practiced a similar way, many austerity measures and ascetic lives, but he yearned for love. And he practiced love all the time during his practice, as whenever he could, whenever he already had knowledge more than when he wasn’t enlightened. At some stage of his development, he wasn’t also enlightened, the Buddha, and did harm to other beings as well. But the more and more he developed, he yearned to develop in love and compassion. So, that's what he got.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-09   3734 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-09

The Eight Vegan Ways of Buddhist Life, Part 1 of 3, Aug. 5, 2015

00:41:57

The Eight Vegan Ways of Buddhist Life, Part 1 of 3, Aug. 5, 2015

“This day, when the sun had just set ...” “and the sky had begun to darken, there were two beings from Heaven, flew down to where the Buddha was and asked … and came to pay homage to the Buddha, from Heaven.” “And then after they prostrated to the Buddha and circumambulated Him three times, They respectfully came in front of the Buddha and asked Him thus: ‘Praised be the World-Honored One, the mos
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-07-15   3722 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-07-15

బౌద్ధ కథలు: ది గర్ల్ బోర్న్ విత్ వైట్ సిల్క్ వస్త్రం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3

00:32:11

బౌద్ధ కథలు: ది గర్ల్ బోర్న్ విత్ వైట్ సిల్క్ వస్త్రం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3

If you always think of somebody else’s comfort, benefit, before yourself, then you are saints; very simple like that. Selflessness is saintliness. So being poor doesn’t mean unhappy. The fewer things I have,the happier I feel. I feel freer. I just make it more popular, more easy, simple. So that the people who hear those names of the Buddha, may be saved from hell. The ones that I cannot reach. Same with all the Buddhas in different names and different countries for all of them.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-19   3722 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-19

ఆల్ బీయింగ్స్ కలిసి ఉంటారు , గౌరవంగా ఉండటం నేర్చుకోండి, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 3

00:33:05

ఆల్ బీయింగ్స్ కలిసి ఉంటారు , గౌరవంగా ఉండటం నేర్చుకోండి, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 3

In hell, when you are in hell, you can’t even pray. It’s all blocked. Even if the gods hear you, you don’t hear the gods. Even if the gods hear you, they can’t help you. You see what I mean? You have to pay your debt, karmic debt, until you finish, and then they can help you. Therefore, use the time when you are not in hell now. Use the time when you have a human body. Use the time when you have spiritual power, to pray, to meditate, to continue to be in contact with the Godses. Ok? Remember God, remember the Five Holy Names, and remember to meditate. Remember to be good, do good and think good.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-06-29   3686 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-06-29

ది కార్మిక బాండ్స్ ఆఫ్ లవ్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

00:33:21

ది కార్మిక బాండ్స్ ఆఫ్ లవ్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

Your progress depends on how much time you want to devote to God and how much time you want to devote to the world. Surprising, huh? If we devote a lot of time for the world, then we get benefits from the world or headaches or problems. If we devote a lot more time to God, then we are nearer to Hirm. So we get whatever we invest in. When we go out of our body and enter into a higher realm, som
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-07-05   3676 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-07-05

Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice, Part 5 of 8, Apr. 8, 2012

00:35:29

Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice, Part 5 of 8, Apr. 8, 2012

Mostly, woman are more dedicated, I have to say. Maybe we were trained that way since we were kids already. I think mothers, all of you, should change your attitude. Train the boys also, to do things in the house. In the beginning of our creation, woman were in charge. We ruled the world. And woman were in charge, in the house as well as in the government.. And men stood by for any physical need. But then, later on, because men, because of that, they’re getting stronger and stronger. And later, they revolutionized the society. So from then, they formed their own macho society. And woman couldn’t care less anyway, as long as we are peaceful.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-07   3676 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-07

Quan Yin Method Is the Whole Entity, Part 1 of 2, May 12, 1992

00:44:52

Quan Yin Method Is the Whole Entity, Part 1 of 2, May 12, 1992

The best thing that ever happened to us since many thousand million trillion of eons is Quan Yin Method. Hell and death are only for people who don’t know themselves. Otherwise, we never die. We have to know that, and we know through Quan Yin Method. But, practice you must. And faith you must have. Faith is what? Not blind belief, but the higher, the nobler idea of who you are, of what you can do. And how great you truly have been and will be. But the faith that the almighty power is within me , within you. And that can do everything.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-01   3659 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-01

Saving the World Together - Success Stories of Love, Part 6 of 6, Mar. 29, 2012

00:31:14

Saving the World Together - Success Stories of Love, Part 6 of 6, Mar. 29, 2012

I have told you that the Holy Names are very, very important, very powerful. Even if you are in hell, if you remember it, you will be released. Because this is a very powerful energy, understand? Powerful. Within the Five Worlds, They are kings. So anybody hears Their names, they really bow down. Then nobody can touch you. It’s a real protection, not just in physical life but in hell and in Heaven, anywhere, whatever universe you go. Do not take it for granted, okay? It’s a chance in millions of years’ time. Millions of lifetimes.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-23   3657 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-23

Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice, Part 3 of 8, Apr. 8, 2012

00:31:06

Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice, Part 3 of 8, Apr. 8, 2012

But the problem is we also had choice. We had choice. It’s just that, when we were born in here, it’s so overwhelmed with all kinds of temptations and traps that we didn’t know which way to go. We didn’t know what the choice was the best. Especially, not everybody had been taught. That is the thing, I tell you. You have to practice spiritually with morals and wisdom and love. That’s why you have to keep the five precepts. That’s why you have to develop compassion. Not just power, not just protecting yourselves by the Holy Names or your practice. But have to know that there is suffering for others. Every time when you encounter someone or something, you have to think how to make him better.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-05   3634 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-05

Acceptance and Trust in Heaven, Part 3 of 3, Mar. 25, 2012

00:35:39

Acceptance and Trust in Heaven, Part 3 of 3, Mar. 25, 2012

How to treat each other without this, without too much emotion? Think about it first before you want to say something. Consider yourself the other person, she might have some reason. Everybody has to talk. Talk it out.. You will find that many times, surprisingly, the person doesn‘s even know what you mean. Maybe when you‘re working in some difficult situations, and it seems like the communication doesn‘s go well, that, you could be very upset, very upsetting. Don‘t forget we all have personalities and characters and backgrounds. And ego, of course. This is the problem. So whatever happens we just accept it. Very difficult to work together, especially when you do something for the world.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-14   3572 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-14

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క హయ్యర్ ప్రాంతాలు జర్నీలు కాస్మోస్, పార్ట్ 5 ఆఫ్ 6

00:32:25

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క హయ్యర్ ప్రాంతాలు జర్నీలు కాస్మోస్, పార్ట్ 5 ఆఫ్ 6

I think I also have an obligation to share my experience, my findings. Not everybody really knows who I am. If they know, then good for them! When you’re happy, you create good energy wave patterns, and your spread it out in the world. Of course, if I reveal something, I will have to pay for it. I was thinking, the people who are initiated, should really consider their status, their luck, and to be serious practitioners. More wholesome, more saintly, more selfless. The karmic law can also apply to the Master, because He takes on the bad karma of His people.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-03   3562 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-03

Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice, Part 4 of 8, Apr. 8, 2012

00:25:59

Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice, Part 4 of 8, Apr. 8, 2012

If you love someone so much, I mean, the high level of love, she can do no wrong. It’s like that. Remember the story I told you about a Chinese Master? He was lame even. And he didn’t look handsome or anything. But so many woman wanted to come and become his concubines. And so many men went there and did service to him, for him, voluntarily. So one of Confucius’ students asked Confucius, “What kind of man is he?” So, Confucius said, “He is enlightened. He is an enlightened Master.” So, hurry up, be enlightened!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-06   3535 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-06

Always Be Mindful of Your Connection with the Divine, Part 5 of 6, Aug. 12-13, 2013

00:29:36

Always Be Mindful of Your Connection with the Divine, Part 5 of 6, Aug. 12-13, 2013

Everything you do, always be mindful of your connection with the Divine. Don’t just take and eat and... When you drink, you also thank the god of water. And thank the purifying angels to make your water clean and make it beneficial to you. When you eat some food, you thank all the fairies and gods and goddesses who tend the gardens, who tend the earth. Thank the Mother Earth. Thank the sun, the mo
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-06-13   3506 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-06-13

దైవ గ్రేస్ నుండి ఒక లివింగ్ బుద్ధ యొక్క చిత్రం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 4

00:37:24

దైవ గ్రేస్ నుండి ఒక లివింగ్ బుద్ధ యొక్క చిత్రం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 4

The person who has attained Buddha Nature, their Buddha Nature and our Buddha Nature are connected, so when we remember them, it’s the same as remembering ourselves. But believing in Him/Her means we believe in the all-encompassing Buddha Nature of ourselves, nothing else. The more we believe in the Master, the more we think about Him/Her, the more we are just like Him/Her. We are more and more li
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-11-05   3494 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-11-05

Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice, Part 1 of 8, Apr. 8, 2012

00:49:22

Develop Compassion and Love Along with Spiritual Practice, Part 1 of 8, Apr. 8, 2012

Now it is sure that we have saved the planet. Everybody helps a little bit. It counts, everyone counts. So we are in debt to all. Bar none. And we’re also in debt to the animals, to the trees, to plants, even Mother Earth, the Earth, the stones.... They all helped to pray. And we’re also in debt to the invisible heavenly beings who were also trying their best to protect our lives here. And we’re also in debt to other planetary brothers and sisters, who were also putting in efforts to help to save this precious, beautiful world that we have. We thank them all. We give thanks.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-03   3492 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-03
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు