తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 92 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
ఉపశీర్షికలు :

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 3 వ భాగం

00:24:45

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 3 వ భాగం

మరియు ఇక్కడ, మనకు చర్చ్‌ ఉంది, అందరు పూజ్యులకు పూజ్యులైన, అన్ని పవిత్రములకు పవిత్రమైన, ఎత్తుగా నడవడం, పెద్దగా మాట్లాడటం, నగదు చేయడం, సౌకర్యవంతంగా జీవించడం - మరియు ఈ రకమైన పని చేయడం పిల్లలకు! మరియు చట్టం కూడా ఏమీ చేయదు! ఇది విచిత్రమైనదని మీకు అనిపించడం లేదా, వింత? (అవును.) (ఆమోదయోగ్యం కాదు, మాస్టర్.) ఆమోదయోగ్యం కాదు!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-21   3133 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-21

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 4 వ భాగం

00:23:46

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 4 వ భాగం

పూజారులు చాలా ముఖ్యం ప్రజల కోసం, ఎందుకంటే వారు వారి వైపు చూస్తారు. (అవును, మాస్టర్.) ముఖ్యంగా పిల్లలు, వారు గౌరవించటానికి నేర్పించబడిరి సేవ చేయడానికి, పాటించటానికి ఈ రకమైన పవిత్ర చిత్రంకు. మరియు వారు వారిని ఆవిధముగా ద్రోహం చేస్తారు. వారు తమ శక్తిని, వారి హక్కును, వారి స్థానంను ఉపయోగిస్తారు, చిన్న పిల్లలకు ద్రోహం చేయడానికి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-22   3661 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-22

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 5 వ భాగం

00:24:38

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 5 వ భాగం

ఏదైనా పని యొక్క యోగ్యత విజయం ద్వారా కొలవబడదు. ఇది మీ ప్రయత్నం ద్వారా, మీ నిజాయితీ, మీ నిజమైన బాగా చేయాలనే కోరికచే కొలుస్తారు ఒక గొప్ప ప్రయోజనం కోసం. కాబట్టి అయితే అది మనకు పట్టింపు లేదు దాని గురించి ఎటువంటి క్రెడిట్ లేకపోయిన. కానీ అది నాకు స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-23   3363 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-23

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 6 వ భాగం

00:26:28

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 6 వ భాగం

The parents, the law, the society have to do this. We cannot do everything. (Yes, Master.) This is what we are doing. We’re speaking openly so that the world might wake up. And the parents may pay attention to the children’s stories.If you are a priest, you are above the law. Above the president, above the king, above the queen, above the prince, above everybody. (Yes, Master.) Most powerful person in the world, then you can do all the evil deeds, and these are servants of satan, not God. Do you see clearly or not? (Yes, Master.) If nobody can see this, then they’re all blind, deaf and dumb. Or maybe they see it, but they are accomplices together, having benefit from each other, that’s why. (Yes.) Maybe benefit for voting, and the other one, benefit for, I don’t know, more power. (Scared of their reputation, Master.) Yeah, reputation so they have more power. They can control. And then more, better business, or whatever. Maybe they’re all in bed together, whoever supports this, or doesn’t do anything about it, or turns the blind eye to it. They’re all in it together. They’re all in bed together. You hear what I’m saying? (Yes, Master.) I’m not afraid to say that. Even if I’m afraid, I still say that. Maybe I’m afraid of them, but I’m not afraid to say that. (Yes, Master.) Of course, everyone would be afraid, they are powerful. But that doesn’t mean if you are afraid you don’t do. (Yes, Master.) A hero, it doesn’t mean he’s not afraid to do it, but he does it because he should. (Yes, Master.) In my opinion, if you are not afraid and you do it, then I don’t think it’s much value anyway. Like if you give out something that you don’t want, or you don’t need, or is surplus to you, it’s not as if you give all you have, when you don’t have much. (Yes.) Just like in the church, when Jesus was alive, the woman gave only one penny that she earned extra. Worked extra to offer the money for the church to light the lamp. (Yes, Master.) Or something. She offered very little money anyway. Only one penny or something. But Jesus said, this woman’s offering has more value than all those rich people before her. Remember? (Yes, Master.) I don’t say the exact words, but it’s more or less like that, because she gave all she had, with all her heart, all her faith, and all her reverence for the Lord. And the other people, maybe they have some reverence and faith, but they can afford it. (Yes, Master.) Whatever they give, they still have a lot more. That’s the difference. Just like in the Buddha story I told you also, the two beggars, the couple, they have only one piece of cloth to cover themselves and they have to take turns to go out because only one piece of cloth. But then because of the reverence and love for the Buddha and belief in His teaching, they gave the only one piece of cloth that they had, and then prepared to die of hunger inside their little hut, in their dwelling. So the Buddha took it and He was touched, because He knows the sincerity of this couple, that they’re willing to give up their lives just to show this reverence for the Buddha and to show the belief in His teaching. The Buddha immediately wanted to take the cloth. Even before the monk explained anything, He wanted that cloth, the dirty, filthy … Not a piece of cloth even, just a rag, and He wanted it. And He took it, silent, and He understood in His heart and was very touched. After that, after everybody knew about that story, the king and the queen were so frightened. Like, my God, these two people cannot die like that, of hunger, because they don’t have the cloth to go out to beg. That piece of rag. So they immediately took out their jewelry, their beautiful clothes, and told them to bring it to the beggar couple. Remember that story? (Yes, Master.) If you do good deeds, most often you have it rewarded, very soon, or immediately also sometimes. Otherwise, it will come later, as a fruit of your goodness. We don’t do good things for any reward anyway, especially me. Because I don’t have any reward, I just have karma. The more I do good for the world, the more karma I have. (Yes, Master.) So it’s not for reward that I do anything. And for you guys also, you do it unconditionally. (Yes, Master.) If you have any reward, it’s good. The reward is the work in itself, that we are able to do it, that we are deemed fit to be entrusted with this kind of noble work. (Yes, Master.) Otherwise, we don’t need any more reward. As long as we have peace and some place to stay to work together, that is good enough already. How many people have less than what we have? You know, right? (Yes, Master.) Millions. OK, any other things you want to say? Comments or questions, anything. Please go ahead, I take a rest. (Master, in the past,) Yeah. (over a thousand years ago, they used to choose the kings by the bloodlines, the royal,) Yes, yes. (sacred bloodlines, even going back into the times of Jesus. And then after some time, the Holy Roman Church took over, so that stopped and they ended up changing the system so that the Holy Roman Church would choose the kings, and the kings would be under the power of the church. And around that same time, the church seemed to also have these inquisitions where they would seek out and hunt out the so-called heresies and the gnostic groups, like the Cathars and the Essenes, and) Yeah. (there were these horrible inquisitions where it seems that the groups who were truly in touch with God and had inner knowing and teachings and practice, were destroyed.) Yes. Witch hunts, yeah. (Yes.) (I just want to ask if somehow back then the church was infiltrated by satan? And then even nowadays, behind the scenes, there is the darkness controlling and where we still see these problems today with the children.) Yeah, what do you think? (That’s what I think.) The deeds speak louder than my words. Their deeds, their actions, it’s obvious to you, no? (Yes, Master.) No one who believes in God deeply and truly would do this kind of wicked, evil deed to the children. (No, no, Master.) No! So, you can see the opposite is true. So, they’re working for satan. (Yes, Master.) There is no need to have psychic power to see it. (Yes, Master.) If you don’t work, like, for God or with God or Godlike, then you work for satan, the opposite way. Completely opposite of what Jesus taught. (Yes.) Jesus loved the children and protected them. He even requested the people, “Please suffer, let the children come to me.” You know, like, don’t refuse them. Because theirs is the Kingdom of God. (Yes.) They’re innocent. And He said even that, “Except you become a child, you cannot enter the Kingdom of God,” meaning we have to be innocent like children, pure, purified. So, the children are the purity, are angel-like. So, anyone who touches the children, harms them in any way, they are satan, they’re evil. They’re the opposite of Jesus’ teaching and the Lord’s intention. (Yes, Master.) There is no need to do anything else to understand. This is very clear. (Yes, Master.) So, if they do the opposite of what Jesus taught, then they are satan. They are a servant of satan. And they are supposed to be treated according to the law of that nation. (Yes.) Any nation is the same. You cannot harm the children in any way. It’s not just in America. Every country has this law to protect the children. (Yes, Master.) And this doesn’t have to do anything with the church or Jesus’ teachings even. Even the common law. Oh, my God, I’m just too angry, I can’t even talk very well. I forgot my words, I forgot… I wish I had somebody, ghostwriting and put the prompter in front of me. I don’t have those things. I can’t even photograph myself today for you. Never mind. Keep moving all the time, I’m exhausted. (Yes, understand.) And every time have to rearrange everything all myself. I just don’t have enough strength and inspiration. (Yes, Master.) Many times before, I could, but this time I just cannot. Some situation, different. And I was just happy that I had internet even. The other day, there was no internet. (Yes, Master.) All right. Every day I’m happy, wherever I go, if I have internet. I’m grateful already to work and have a functioning phone, so that I can talk to you, at least. (Yes, Master.) And we have to be happy with that for now. Many things I cannot tell you. Many things I cannot tell you, so that you don’t know why I’m tired or busy, or where I am, and all that. (Yes, Master.) I wish I could. I wish I could tell you many more things, but it’s not necessary for you to know. Not necessary. It’s not only the Supreme Master Television work that I have to do. (Yes, Master.) Apart from meditation, intensively also, that takes some time. And many other things that I have to do, I can’t tell you. Even now, somebody even wants me to do an outside job, and all that. I can’t do it right now. I am still in retreat. OK, good. Any more, love? It’s good that you talk. You tell me your opinion and you comment, and you talk, not just me talking. (Master,) Yeah. (how can we help the children, besides praying for them?) The parents, the law, the society have to do this. We cannot do everything. (Yes, Master.) This is what we are doing. We’re speaking openly so that the world might wake up. And the parents may pay attention to the children’s stories. Not that when they say something about the priest and then the parents won’t believe them, or scold them, and keep them silent, and getting abused more and more all the time. Until they die or disappear mysteriously. I’m risking my safety to say all this on air. This is how we help already. Do you understand? (Yes, Master.) Because this will reach the whole world. (Yes, Master.) And that’s why it’s also risky for me. It’s too open. But what else can I do? I cannot ignore it. I cannot just keep silent. (Yes, Master.) I want to protect my life so that I can do the work that I’m doing. Even then, not without risk. (Yes, Master.) That’s why if I don’t tell you where I am, what I do, please, please understand. (Yes, Master.) I don’t have anyone to protect me. Because if I do, they will also disturb my peace. (Yes.) They might stay around, and then wishing to see me, or sneaking around, and that makes me more nervous. (Yes, Master.) I have learned, to keep to myself is safer than to be with others, because sometimes I cannot trust. Not everyone. (Yes, Master.)
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-24   3080 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-24

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 7 వ భాగం

00:26:46

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 7 వ భాగం

You have to take care of the whole country, not just a group of people. First your country has to be strong and stable, then you can let other people in and take good care of them. If you are also down and low, then you cannot take care of your own people, not to talk about outside guests. I want to protect my life so that I can do the work that I’m doing. Even then, not without risk. (Yes, Master.) That’s why if I don’t tell you where I am, what I do, please, please understand. (Yes, Master.) I don’t have anyone to protect me. Because if I do, they will also disturb my peace. (Yes.) They might stay around, and then wishing to see me, or sneaking around, and that makes me more nervous. (Yes, Master.) I have learned, to keep to myself is safer than to be with others, because sometimes I cannot trust. Not everyone. (Yes.) Even disciples, some are low level, easy to be used by their karma or by maya or their own lowly desire or influenced by others, or whatever. I just have to be protecting myself. And for that, I have to work quietly. (Yes, Master.) The way we are doing right now, we are discussing like this, it’s also protecting the present and the future children somehow. (Yes, Master.) Because if everybody else keeps silent, then they continue this way and the church will be full of evil doers. (Yes.) Because like attracts like, and they see how profitable, how prestigious, how powerful to be a priest in a church and do anything they want, (Yes, Master.) including murdering children, abusing them, molesting them, threatening them. You see why I’m saying that? (Yes, Master.) So, it’s very nice of you to think that way, but this is what we’re doing, the best we can already. (Yes, Master.) OK, anything more? (Master, it would be good to have another leader back in political power like Trump who is backed by God) Yes. (to be able to fight these people,) Yes. (because at the moment, the political situation without him in the US seems to be going the wrong way.) Yeah. That’s what I think. But at least something softened. I am trying hard to work through them also, very hard, (Thank You, Master.) harder than with Trump. So, you can see some progress. (Yes.) I’ll tell you some examples, like the Palestinians, it’s peaceful. You see that? (Yes, Master.) Softer position. And with the Iranians, not blowing up. (Yes, Master.) And with the Koreans, at least they contact and want to discuss. (Yes, Master.) And also with Taiwan (Formosa), they’re sending senators, bipartisan senators to go to Taiwan (Formosa), even though China opposed. (Yes, Master.) Saying that just to keep the relationship, the support, and continue with the Trump policy. Because normally it was Trump who enhanced the relationship with Taiwan (Formosa), who showed open support. And now, normally they didn’t want that, but now they are following Trump’s policy where it was left off. (Yes, Master.) They continue. So that is something. (Yes, Master.) Takes a lot of work. It’s not easy to influence humans’ minds. (Yes.) You know that. It’s not even easy to influence your own mind. (Yes, Master.) It has its own mind. (Yes.) So, I’m also glad that you continue to be the master of yourself, that you continue to work for Supreme Master Television to help the world, for example in this case, and that case, and other cases. (Yes, Master.) We can only keep doing. And the result comes or not comes, that’s not always in our control. (Yes.) But you can see a little bit of results. You see that, what I keep telling you now? (Yes, Master.) And also the present administration, they also are not so like spoiling China or other countries, even though it’s more benefit to them. So, it seems like they are continuing many of President Trump’s policies. (Yes, Master.) Some steps. Except the immigration policy. It’s probably too late, but never mind. That was in the beginning, but now it seems like they’re going in a little better direction, a little bit. Hesitantly, but a better direction. So, somehow it works. (Yes, Master.) Trump is better, of course, because he signed a lot of money against child abuse and human trafficking, especially children trafficking. But that’s not enough. You have to see to the root cause of it, because if the symbol of God, the church, is rotten like that, then other people will be influenced to do the same, (Yes, Master.) or join inside to make it more evil, more permanent. Because if the church doesn’t do anything that means they accept it, they’re condoning this kind of evil practice, and so they will attract more evil, and more bad people will come to become their workers, their priests, and make the church become satan’s instrument. You can see that? (Yes, Master.) And the church has a big influence in world politics even. So can you see how harmful it is to the whole world, not just to the children, not just to the reputation of the church. (Yes, Master.) You understand why I don’t sleep well over this, apart from every other thing? All right. Any more? You are good today. You are very engaged and I like that. Tell me, if any more questions or opinion. (We hope all the wrongdoers will be brought to justice, Master,) Yeah, me too. (as these things are coming out more and people are apologizing openly now.) I hope so too. I hope so. I hope not just apologize but go to the bottom of it, and get rid of it once and for all. (Yes.) If the cancer is not operated upon and treated, it will go all over the body, that is our world. (Yes, Master.) If the church is not clean, clear and purified, then this evil will spread all over. Because the churches are everywhere, they are all over, everywhere. (Yes, Master.) So this evil practice is like an example, and also the energy of it will affect the world, affect world peace, (Yes.) affect the world’s morals, virtues and the faith in God. (Yes, Master.) Because they are very powerful. They are influencing everything, from politics to anything else, commercial business and economy, everything. (Yes, Master.) So if the church is evil, then this will spread all over, like a cancer untreated, will spread all over the body. (Yes, Master.) If they don’t do anything, then I don’t think the church will exist long, or it will be full of evil doers, in the cloth of holiness. Just like in the Bible it says, “Beware of the wolf in sheep’s clothing.” (Yes.) This is it now. This is the wolf in the sheep’s clothing now, in our time. What else would you call that? (Yes.) It’s truly pure evil. (Master, there is a problem with the US immigration also, and there are many children that are being split up from their families, and this maybe is also causing some problems with vulnerable children. And so I understand now why Trump was supportive of keeping the borders closed, because children should be staying with their families,) Yeah. (protected and not split up like this, and there are so many problems with the border as so many immigrants are coming in, and it creates vulnerable families, and it’s creating more vulnerability in the society.) Yeah, I know, I know, and children are unaccompanied (Yes.) and not all of them have family in the United States even. They just throw the children. This is encouragement for children to be sold, to be bought, to be molested. It happens already! (Yes.) And to be infected and to be thrown over the border or to be left behind because they cannot catch up with these smugglers. One boy, I heard that… (VIDEO: “Can you help me?” “What happened?” “It’s because I was with a group of people and they dumped me and I don’t know where they are.” “You don’t know where they are? They left you alone?” “Well yeah, they dumped me.” “They left you alone, dumped?” “Alone.” “You don’t come with your mommy or daddy or anyone? Do you come with your mom or dad?” “No one. I was with a group that came… and at the end they dumped me and I came here to ask for help.” “They dumped you and they told you to come and ask for help?” “No, I came because if not, where am I going to go? I might be abducted, kidnapped or something. I’m scared.” “You’re scared?” “Well, yes.” “We’ll talk right now, OK?”) One story, that’s a single story but you cannot trace all the stories. Because there are many more – left behind or died in the middle of the journey, drowned in the river you see in that kind of makeshift little boat, (Yes.) little raft or whatever. And that will also make the system, make the American infrastructure and economy kaput. You see what I’m saying? (Yes, Master.) Because it’s just coming, coming, coming, there is no organization, nothing, and they spent millions already trying to take care of this. You have to take care of the whole country, not just a group of people. First your country has to be strong and stable, then you can let other people in and take good care of them. If you are also down and low, then you cannot take care of your own people, not to talk about outside guests. (Yes, Master.) So it does look like Trump doesn’t have compassion, but it’s the opposite. (Yes, Master.) It’s the opposite. You have to do things properly. Like this, the children just come in in thousands, thousands, and there’s nowhere for them to stay properly, and they sleep on the floor with emergency blankets, they don’t have enough food, I heard, (Yes, Master.) and being molested like that. Also in the news, (Yes.) that they had to move the girls somewhere else, and resulted in the death of some person already. Self-defense, maybe like that.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-25   3416 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-25

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 8 వ భాగం

00:24:39

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 8 వ భాగం

Those who cannot watch, who cannot know about Supreme Master Television, they will spread out by word of mouth. Our work is definitely having a big influence in this world. So, be happy. Be proud. Sometimes people do things for their own purpose, for their own interest, and labeling it like compassion. (Yes, Master.) Just to buy good opinions, just to buy votes, or just to look good at the cost of others. And some other people like Trump, he did it reasonably, logically, and in the real good purpose, and people say he is not good, not compassionate. (Yes, Master.) This world is topsy turvy. (Yes.) People don’t see, don’t hear, don’t recognize the goodness. That’s why they killed Jesus. (Yes, Master.) What has He done? Nothing! He didn’t steal, He didn’t kill, He didn’t teach people to do any bad things. They just killed Him! You see that? (Yes.) There is no crime that He committed! Nothing! And just killed Him like a criminal! And still happening nowadays to people who tell the truth, the death threats and all that. (Yes, Master.) And he is a senator even. He’s a senator; he should speak the truth. He has the right to and he has a duty to. (Yes, Master.) That’s why he’s voted to be there, to defend the truth and to protect vulnerable people from the bad intentions, because people don’t always understand. So only one or two people spoke up and then get death threats already. Many times, they threatened his family and all that. His family has nothing to do with it. He is the senator, not his family, not his children, and they threaten them. (Yes, Master.) See this society that we have? So, it’s not much different from the time of Jesus, is it? (No, Master.) He’s just doing his duty, Mr. Rand Paul, for example, and the other, Rubio, whoever speaks the truth, and they threaten to kill family and whatever. I don’t know how they live like that. What kind of “free society,” “freedom for America,” and all that stuff? It’s just talk. Just talk. And when they go onto the high step of the ladder of politics, then they do anything opposite of what’s supposed to be right and just. Well, I’m trying very hard to work with the so-called opposition. Inside, quietly. (Thank You, Master.) That’s why it’s not as bad as I thought it might be. (Yes, Master.) You don’t know, for example, that the Chinese, their influence is everywhere. Many of them, the big shots, marry Chinese. Or having a Chinese girlfriend, boyfriend, having a Chinese business, having business with China, having benefit from China, etc. (Yes, Master.) Even they accept many millions of donations to whatever their charity work, from China. You see that? (Yes, Master.) So it’s very difficult for them to even go against China. But it seems like this administration is doing some like that, not spoiling China. Maybe, at least on the surface it’s like that. (Yes, Master.) I was thinking it’s not possible, but it is possible now. Seems like they’re walking in Trump’s direction. In some policies. (Yes, Master.) Better than nothing. (Yes.) All right, any more? (Master, it seems like many in the church or even the politicians are watching Supreme Master Television and learning from Your words.) Maybe. (Are there many more who have the strength, the ones that watch, the strength to change their ways and improve the situation?) Some of them. Some of them will. Some of them do. And let’s hope more. (Yes Master.) I told you, you are watched all over the world. I mean, I wish the whole world watched. But you have to know that there are many nations who don’t have internet. (Yes.) And they have to watch together with the neighbors. And some cannot watch at all, because they don’t have the means to. Not every Indian has the telephone or the app you can watch Supreme Master TV or television. (Yes, Master.) They live on the street, they live in like a little hut, or temporary, in different conditions. So, even if they have a television, then many people watch together, the neighbors. (Yes.) Anyway, just to let you know your work is not for nothing. It helps. It really helps. Those who cannot watch, who cannot know about Supreme Master Television, they will spread out by word of mouth. Our work is definitely having a big influence in this world. So, be happy. Be proud. And I thank you. All of you. (Thank You, Master.) All right. Any more questions, any more comments? (Master, in the media, we hear that maybe when a priest knows something, he’s reported it to his superiors, but they stop it from going anywhere. So, maybe it’s the hierarchy that seems to be the problem. Is there anything that can be done to make it more open?) For the abuse of children? (Yes, Master.) Oh, well, the whole thing is rotten. Nobody has anything to say, because if the top one doesn’t say anything, doesn’t do anything, then who else can decide it? (Yes.) We have talked about that already. They are in bed together. (Yes.) One way or another, they have connections, they have something to do with it, so they’re in bed together, so nobody can openly say anything to anybody. Because they’re in bed together. And like Trump says, they are the “deep state.” And there are also “deep church” maybe. You got that? (Yes, Master.) And if the whole system is infiltrated by evil-doers like this, then whom can you talk to? (Yes.) So I just hope that there are a few good men still there and try to turn the situation around and make it better. Otherwise, the church will be like serving satan. (Yes, Master.) (Master, there was one church archbishop, I don’t know his name but he writes about this and other things, and he did say specifically there is a “deep church” similar to the “deep state.”) Really? (Yes.) So I said correctly. (Yes, Master.) All the evil people, they are in the “deep church” system, and they influence everything else. More or less. So well, what do you expect if you live in this world? Just like, what would you expect if you live in hell? (Yes.) Hell is like that, this world is like that. So, the Bodhisattva in hell is trying very hard to tell people, one or two of them, whoever listens or can listen, or has enough even very mustard seed-like merit to listen. Remember one of our Association members, she went to hell, and she said Kṣitigarbha Saint sits together with His disciples, four or five of them. Only four or five people down there that are His disciples, (Wow.) and there’s probably also His administration who helps Him to do whatever errands. Just like I have a handful of you here helping me in this world, doing this and that. (Yes, Master.) When the world is billions of people, I have only how many of you. (Yes, Master.) A small little group. And even counting outside disciples, otherwise we are not a lot. Not a lot of workers. OK? Yeah. (Yes, Master.) Everybody saying, “Oh, I love You, Master. I love You. Oh, but let me go back to hug my wife and sleep with her instead. Instead of helping You.” (Yes, Master.) Many people say, “Oh, if I knew Master earlier, I would not get married.” But the others, just know me, still go ahead, get married, soon or later. (Yes, Master.) They just talk. All blind, all deaf, all dumb. Just talk, and don’t understand much about anything. Very few people are truly getting enlightenment on a higher level. (Yes, Master.) The rest are just repeating or saying whatever they are supposed to say or they should say, that’s all. Just to look good, sound good, but they don’t really understand deeply because the level is still very low.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-26   3029 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-26

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 9 వ భాగం

00:26:00

మరింత మనస్సాక్షి గల ప్రపంచం వైపు కదులుట, 9 యొక్క 9 వ భాగం

You read all the Peace News Scrolls that your brothers prepared, and you know we have more peace than ever before. (Yes, Master.) That is very lucky for us already, that God is more merciful somehow. All the Saints and Sages put all the power together somehow to help. And vegan energy, also some help. And our prayers, some help. Everyone, every little thing, helps a little bit. Very few people are truly getting enlightenment on a higher level. (Yes, Master.) The rest are just repeating or saying whatever they are supposed to say or they should say, that’s all. Just to look good, sound good, but they don’t really understand deeply because the level is still very low. If you are nearer to the border, then you are just influenced by the next country as well. (Yes.) You are far from the capital because you are at the border. And very difficult for you to see the president, because he is in the capital. If he talks in the capital all the time and you are at the border, you cannot see him, cannot hear him. (Yes, Master.) Well, except now we have radio and television, but still not as often. Not every time a president speaks, you can hear, you can see, because they don’t always air. If you are not there, you don’t hear, you don’t see. Just like when I’m talking to you many things, we will edit, so the outside brothers and sisters, they don’t hear what I am saying to you. Not all of my speech. (Yes, Master.) Like that. This world is like that. Just like hell is like that. And Heaven is like that. (Yes, Master.) Or if you go in a supermarket, then you know it’s like that. The supermarket has cashiers, has people, has many aisles, and you can go and choose what you want. That’s a supermarket. And if you go to the airport, you know what the airport is like. If you go to the barbershop, then you know the barbershop is like that. You go to the hairdressing shop, you know the hairdresser shop is like that. If you go to the gym, you know the gym is like that. And if you are in this world, you know this world is like that. It’s a mixture of goodness and bad. A lot of bad, and influences the good as well. (Yes, Master.) So each corner of the Universe has its own character and its own function. So even Kṣitigarbha Saint stayed in hell, but He cannot help all the hell people. (Yes, Master.) Or He still has to watch on. They are punished and tortured down there, but He couldn’t do much. He just stays there and helps what He can, but little, whomever He can. Jesus came, and He helped some, His followers. And the Buddha came and He helped His followers. That’s why the Saints keep coming, going, and screening out whomever They can help. But not all. (Yes, Master.) I’m trying to help all, but not sure if I can either. We use our television, that will be more spreading already, more widespread. So more people will receive it, and more people will benefit already. In the old time, just maybe a handful or tens of thousands followed a Master, max. Bodhidharma had five disciples. After nine years sitting, facing the wall, He had nine disciples. (Wow.) Understand? (Yes, Master.) That’s why many Masters, They understood this. They know this world is like this, so They do what They can and rescue whom They can only. So most Masters don’t have a lot of disciples. They help whomever They can, but not the whole world. Even the Buddha or Jesus Christ, or other Masters. You know that, right? (Yes, Master.) In Buddha’s time, they were still warring with each other. Even the Buddha could not stop it. He tried. He tried three times, but He could not succeed in stopping the war. And Muqianlian (Maudgalyayana), He used his own begging bowl and used magic to put the two countries inside there and cover them together. And then when He opened it, there was blood inside (Oh, wow.) because they’re still warring inside His bowl. (Wow.) With all His power and magic, couldn’t help. So at least our world is more peaceful now. You read all the Peace News Scrolls that your brothers prepared, and you know we have more peace than ever before. (Yes, Master.) That is very lucky for us already, that God is more merciful somehow. All the Saints and Sages put all the power together somehow to help. And vegan energy, also some help. And our prayers, some help. Everyone, every little thing, helps a little bit. So our world is getting better somehow. (Yes.) (We are lucky to have Supreme Master Television in our lifetime, because it seems this is the widest reach that can be possible to spread Your message and Your love and Your influence throughout the whole world. So I think we are very fortunate, and hopefully, it will just keep on expanding.) Yeah. It’s true like that. Because when people listen to the truth or the logical reason, not all of them will understand or accept, but some will. (Yes, Master.) And the more widespread, the more chance that some people will get it. (Yes.) Some people are good somewhere, and if it reaches them, then they will waken. They will wake up. And it helps. Although it’s very slow for my liking. You know, I want everything now. But this world is like this, I told you already. (Yes, Master.) Just like a Mercedes car is like that. And another car, like the Cadillac, is like that. You cannot expect all the same like the Mercedes. (Right.) Even though it functions, but it’s different. Different shape, different function, different style, different speed. So we are in this world. We do what we can to help this world before we leave it. We should leave it better than when we found it. (Yes, Master.) And definitely we’re doing that. We have more influence than we can imagine, because invisible and visible. Visible we can only know a little bit here and there like that. There are more that we don’t know. We don’t have evidence to show. (Yes, Master.) Some I told you, that is very little. Tip of the iceberg, not even. Some other influence we don’t see, we cannot know. Not physically, because there’s no evidence. But we influence a lot. Not small. And invisibly also. (Yes, Master.) So, be happy, try our best. That’s all everyone can do. Try your best. Any more? (Thank You, Master, for everything and please take care of Yourself. You are doing Your best already, we pray that You continue to be healthy) Yeah. (for all of us.) OK. All right. Thank you. (Thank You, Master.) No more? Girls? Boys? (No, Master.) OK. Then… You have questions but I don’t feel like I’m up to it now. Just these things only. (Yes, Master.) (Thank You.) Your questions maybe another day. (Yes, Master. Thank You, Master.) I also wanted to read you stories and all that, just to cheer us up, but it’s difficult for me to go back into, like, making up and dressing up. I cannot. I don’t like to do those things. Especially now I have a choice. Maybe someday I will just read you a story without video. Would that be OK then? (Yes, Master.) We have a lot of photos, you can put up one or two. (Yes, Master.) It becomes Supreme Master Radio, then. It’s better already! In the old times, you had to travel across the sea and mountain in order to see the Master. By foot or by horse. (Yes.) Ka-bum, ka-bum, ka-bum, and then hurt your bum. Nowadays, you can just sit on your own bum and listen. Already very good, no? (Yes, Master, it is.) Yeah, we’re just too picky. Nowadays, we even have telephones, we can talk to each other, and still say, “Oh my phone is not up to date. It’s not the latest yet. So…” Blah, blah. But be careful, just keep using, don’t keep changing phones, because the material to make iPhones, to make telephones are very costly. Very rare substance. (Yes, Master.) So, in India they are still trying hard to produce them. Or China also. The world depends on that for communication. Either phone or computer. They have some substance that is very precious. Otherwise, the phone will not function without it. Very little, very thin, but we depend on that. Not just the wires and the electricity, but some substance. (Yes, Master.) Wow, this kind of substance, they are miracles. Otherwise, we could not communicate by iPhone (Yes, Master.) or computer. All right, my love. As long as we live, we shall do our best to help this world that we live in. (Yes, Master. Thank You, Master.) Just like Kṣitigarbha was trying His best to help people in hell. OK. Love you! (We love You, Master.) God bless. (Thank You, Master.) God love and God protect all of you. And I thank you. (Thank You, Master.) (Take care.) Bye for now. (May God protect Master.)
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-27   3586 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-27

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్,’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క 1 వ భాగం

00:31:19

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్,’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క 1 వ భాగం

అనేక ఇతర సూత్రాలలో, బుద్ధుడు ఎల్లప్పుడూ (అంతర్గత మోక్షపు) ధ్వని గురించి ప్రస్తావించారు. అందరు, బోధిసత్వుల వలె (అంతర్గత మోక్షపు) ధ్వని ప్రవాహం పై క్రిందికి రావడానికి ఆధారపడుదురు ఈ భూమికి చేతనశీల జీవులను కాపాడటానికి. మరియు రక్షించబడిన అన్ని చేతనశీల జీవులు మోక్షానికి లేదా బుద్ధుని భూమికి వెళ్ళడానికి, (అంతర్గత మోక్షపు) ధ్వని ప్రవాహంపై ఆధారపడుదురు అలాంటి మాదిరిది.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-28   3395 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-28

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్,’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క2 వ భాగం

00:31:49

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్,’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క2 వ భాగం

ఆయనకు ఏమీ తెలియదు బహుశ, ఈ బౌద్ధ బోధన గురించి. అతని తండ్రి మరణించినప్పుడు, అతను అతనితో, ‘నా కొడుకా, మీరు గుర్తుంచుకోవాలి, ఎప్పుడూ వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించవద్దు బుద్ధ సన్యాసులతో చర్చ లేదా వివాదము చేయడానికి, ఎందుకంటే ఈ గొప్ప జీవులు, వారు లోతైయిన మరియు విస్తృతమైన జ్ఞానంతో ఉన్నారు. మీరు ఎప్పుడూ పోల్చలేరు. కాబట్టి దగ్గరకు వెళ్ళడానికి కూడా ధైర్యం చేయకండి.’
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-29   2844 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-29

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్,’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క 3 వ భాగం

00:31:25

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్,’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క 3 వ భాగం

ఎందుకంటే మీరు సూత్రాలను పాటిస్తే, అప్పుడు సూత్రాలు భవిష్యత్తులో మీరు చెడు కర్మలు చేయుటకు తపించును. ఉదాహరణకు, ఇతరులకు హాని చేయకూడదనే సూత్రం మీరు ఉంచినట్లయితే, చంపడం కాదు, అప్పుడు జీవితం తరువాత జీవితం, ఇది ఎన్ని జీవితాలపై ఆధారపడి ఉంటుందో లేదా మీరు సూత్రాన్ని ఎంత శుభ్రంగా ఉంచుతారో, మీరు జబ్బు పడరు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-30   2958 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-06-30

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్,’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క 4 వ భాగం

00:29:04

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్,’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క 4 వ భాగం

ఇది భౌతిక శరీరం కాదు, తెలిసిందా? మీకు ఇప్పుటికి తెలుసు, చాలా మంది నన్ను చూశారు వారి ఇంటి లోపల ఎగిరే మరియు అన్ని రకాల విషయాలు, లేదా వాటిని ఎగురుతూ తీసుకోండి ఇతర స్వర్గానికి మరియు అన్నింటికీ. నేను ఎక్కడా వెళ్ళను. నేను ఎక్కడా వెళ్ళలేదు. అందుకే బుద్ధుని శీర్షికలలో ఒకటి "వెళ్ళడం లేదు, రావడం లేదు." అలా.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-01   2541 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-01

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్,’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క 5 వ భాగం

00:33:34

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్,’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క 5 వ భాగం

“అంతేకాక, సముద్ర ఆత్మలు, నది ఆత్మలు, ప్రవాహం ఆత్మలు, చెట్టు ఆత్మలు, పర్వత ఆత్మలు, భూమి ఆత్మలు, బ్రూక్ మరియు మార్ష్ ఆత్మలు, మొలకెత్తడం మరియు విత్తనాల ఆత్మలు.” మరియు మీరు అని అనుకున్నారు మీ చేతుల నుండి తింటె, మీ స్వంత నాటడం నుండి. మీరు ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి. విభిన్న యక్షిణులు, ఆత్మలు మరియు అంశాలు ఉన్నవి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-02   2750 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-02

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్,’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క 6 వ భాగం

00:32:20

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్,’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క 6 వ భాగం

చాలా మంది బుద్ధుడిని చూస్తారు భౌతిక జీవి వలె, కానీ చాలా మందికి ఓపెన్ వివేకం కళ్ళు లేదా తగినంత యోగ్యత కలిగి ఉన్నాయి, వారు బుద్ధుడిని చూస్తారు విభిన్న రూపంలో: అందమైన, అద్భుతమైన ఘనత మరియు ప్రకాశవంతమైన, ప్రకాశవంతమైన, ప్రకాశవంతమైన, అన్ని దీపాలు అన్ని దిశలలో మెరుస్తున్నాయి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-03   2664 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-03

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్, ’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క 7 వ భాగం

00:34:49

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్, ’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క 7 వ భాగం

కాబట్టి, ఎవరైనా ఎవరు మంచి పనులు చేయక చనిపోతారో, లేదా చెడ్డ పనులు చేసారో అప్పుడు ఇది తీర్పు సమయం. మీరు వారికి సహాయం చేస్తే, సజీవ జీవులు వారికి సహాయపడతారు, వారి కోసం ప్రార్థింస్తారు లేదా సూత్రాన్ని పఠింస్తారు, బుద్ధుని సూత్రం, ఏదైనా మంచి పనులు చేస్తారు మరియు వారికి మంచి విషయాలు చెప్పుతారు, సజీవ మాస్టర్ నుండి, అప్పుడు వారికి మంచిది. అప్పుడు వారి పాపం ఉంటుంది కనిష్ట పరిమాణ మగును మరియు వారు తదనుగుణంగా
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-04   2990 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-04

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క 8 వ భాగం

00:33:23

బౌద్ధ కథలు: ‘వంద తలల చేప,’ ‘ది పీస్‌ఫుల్ హెవెన్ బీయింగ్ డీడ్స్’ మరియు ‘ది ట్రయాస్ట్రిమ్సా హెవెన్ సమావేశాలు,’ 8 యొక్క 8 వ భాగం

తెలుసుకోవడం మంచిది అలాంటి ఒక బోధిసత్వుడు చుట్టూ ఉన్నాడు. కాబట్టి క్వాన్ యిన్ విధానం లేదా ఏదైనా సాధన చేయని వ్యక్తులు అతనికి ప్రార్థన చేయవచ్చు. ఒక సారి హృదయపూర్వకంగా ప్రార్థించడం కూడా, అది ఒక సాకు చెప్పడానికి యోగ్యతముగా సరిపోతుంది ఎర్త్ స్టోర్ బోధిసత్వా కోసం నిన్ను కాపాడటానికి, మరి ఎవరినైన కాపాడటానికి.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-05   2361 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-05

మన ఇన్నర్ గ్రేట్ పవర్ ను తెలుసుకోవడానికి మరింత ప్రాక్టీస్ చేయండి, 5 యొక్క 1 వ భాగం

00:26:07

మన ఇన్నర్ గ్రేట్ పవర్ ను తెలుసుకోవడానికి మరింత ప్రాక్టీస్ చేయండి, 5 యొక్క 1 వ భాగం

మీరు చాలా అంతర్గత అనుభవాలు కలిగి ఉండాలి అని కాదు. మన జీవితం తిన్నగా ఉంటే, మన వ్యక్తిత్వాలు మెరుగుపడతాయి మంచి కోసం, అప్పుడు మనకు తెలుసు మనము లోపల పురోగతి సాధించుచున్నామని. మనము లోపల పురోగతి సాధిస్తే, కాబట్టి మనము బయట చేస్తాము.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-06   3234 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-06

మన ఇన్నర్ గ్రేట్ పవర్ ను తెలుసుకోవడానికి మరింత ప్రాక్టీస్ చేయండి, 5 యొక్క 2 వ భాగం

00:27:44

మన ఇన్నర్ గ్రేట్ పవర్ ను తెలుసుకోవడానికి మరింత ప్రాక్టీస్ చేయండి, 5 యొక్క 2 వ భాగం

చాలా మందికి ఉద్యోగాలు లేవు, సరే? (అవును.) చాలా మందికి తల్లిదండ్రులు లేరు. చాలా మందికి ఆధారపడటానికి క్వాన్ యిన్ పద్ధతి లేదు, మీరు విచారంగా ఉన్నప్పుడు లేదా సమస్యాత్మకం గా ఉన్నప్పుడు మొగ్గు చూపడానికి. మీరు చాలా అదృష్టవంతులు. (ధన్యవాదాలు, మాస్టర్.) చాలా అదృష్టవంతులు. మీ వద్ద ఉన్నదానికి కృతజ్ఞతతో ఉండండి, సరే? (ధన్యవాదాలు.) ఫిర్యాదు చేయవద్దు అన్ని వేళలా. మీ వద్ద ఉన్నదాన్ని చూడండి. మీకు లేనిది చూడవద్దు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-07   2969 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-07

మన ఇన్నర్ గ్రేట్ పవర్ ను తెలుసుకోవడానికి మరింత ప్రాక్టీస్ చేయండి, 5 యొక్క 3 వ భాగం

00:31:31

మన ఇన్నర్ గ్రేట్ పవర్ ను తెలుసుకోవడానికి మరింత ప్రాక్టీస్ చేయండి, 5 యొక్క 3 వ భాగం

మరియు భవిష్యత్తులో, ప్రజలు ఇకపై నియంత్రించబడరు. దాని అర్థం వారు ఆధ్యాత్మికంగా సాధన చేయుటకు మాస్టర్ను కోరుకుంటే, వారికి అనేక అడ్డంకులు ఉండవు. ఒక ఆధ్యాత్మిక మాస్టర్ దొరికిన వారు సాధన చేయవచ్చు చాలా అడ్డంకులు లేకుండా సులభంగా. ఎవరికైతె అక్కరలేదో, ఇక్కడ ఉండగలరు మరియు వారి జీవితం కొనసాగుటకు. అందరూ చాలా ఉన్నత స్థాయిలో లేరు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-08   2951 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-08

మన ఇన్నర్ గ్రేట్ పవర్ ను తెలుసుకోవడానికి మరింత ప్రాక్టీస్ చేయండి, 5 యొక్క 4 వ భాగం

00:33:31

మన ఇన్నర్ గ్రేట్ పవర్ ను తెలుసుకోవడానికి మరింత ప్రాక్టీస్ చేయండి, 5 యొక్క 4 వ భాగం

మీ శక్తి, మీ అంతర్గత జ్ఞానం లోపల నిద్రపోతోంది. మీరు ఎంత ఎక్కువ సాధన చేస్తే, మరింత అది తెరుచుకుంటుంది. ఇది ఒక సారి తెరిచిన తర్వాత, మీ శక్తి ఊహించలేము, అర్థం చేసుకున్నారా? మీకు దగ్గరగా ఉన్నవారు ప్రయోజనాలు పొందుతారు, విముక్తి పొందుతారు, అప్పుడు మీరు నిజమైన పెద్దమనిషి. మీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరం లేదు, దేవునికి, బుద్ధుడికి లేదా మాస్టర్ లేదా ఏదానికైన. మీరు మీరే మరియు ఇతరులను కూడా కాపాడుకోవా
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-09   3042 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-09

మన ఇన్నర్ గ్రేట్ పవర్ ను తెలుసుకోవడానికి మరింత ప్రాక్టీస్ చేయండి, 5 యొక్క 5 వ భాగం

00:31:13

మన ఇన్నర్ గ్రేట్ పవర్ ను తెలుసుకోవడానికి మరింత ప్రాక్టీస్ చేయండి, 5 యొక్క 5 వ భాగం

నన్ను బాగా తాకింది చైనా ప్రభుత్వం చాలా బాగుంది. దానికి గొప్ప ఆత్మ ఉంది పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడానికి. మొత్తం చైనా బూటకపు మాంసం తిన గలిగితే, ఇది అద్భుతంగా ఉంటుంది, సరియైనదా? ఇది మొత్తం దేశాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది, ఆపై మొత్తం ప్రపంచం ను! చైనాకు ప్రధాన ప్రభావం ఉంది. అందుకే దీనిని పిలుస్తారు ప్రధాన భూభాగం. “ప్రధాన” భూమి అని. ప్రజలు వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రభావాలను తెచ్చారు.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-10   2632 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2021-07-10
<>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు