తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 20 ఆఫ్ 354 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
తేదీ : 2018
క్రమీకరించు : ఇష్టపడ్డారు
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

నిత్య ప్రేమ మరియు రక్షణ ట్రూ మాస్టర్ నుండి

24:39

నిత్య ప్రేమ మరియు రక్షణ ట్రూ మాస్టర్ నుండి

And you will be very, very happy from today on, because you will see your life for the better, all the time, all the time. Not just one day, two days, but every day. Every day is new for you. Every day is a wonder, is miracles. Every day is a miracle. Every day is miraculous. There are many miracles (that) will happen. But it’s not miracles that we seek. It’s just the by-product of the power of God that is reawakened within yourselves and will take care of you in every way possible, so that your life will never lack anything.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-15   4142 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-15

Inner Beauty is More Important Oct. 8, 2017

33:39

Inner Beauty is More Important Oct. 8, 2017

Our inner beauty is more important. If well cultivated within, even if we don’t look gorgeous outside, people would still like us ad chase after us. They won’t leave even when they’re asked to. If we are not well, cultivated within, but just attained a certain standard in outer appearance, very soon people would lose interest. When Shakyamuni Buddha was very old, his disciple still craved to look at him. Same as many enlightened Masters.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-03-03   3477 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-03-03

A Positive Spiritual Channel That Spreads Blessings and Happiness (Part 2 of 3) Nov. 12, 2017

41:27

A Positive Spiritual Channel That Spreads Blessings and Happiness (Part 2 of 3) Nov. 12, 2017

There is a lot of magic in this time. The magic can help a lot of people simultaneously. For example, the computer and Supreme Master TV. We are broadcasting it from just a few places. Everyone is happy, except that the staff and I are so busy. But we are willing to do it because many people receive blessings and become happy. We remind people to think about more beautiful realms, instead of swimming in a material place, and suffering without knowing where to find spiritual comfort. So it’s worthwhile with so much work.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-02-14   3651 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-02-14

Master Tells Jokes and Buddhist Stories: The Five Precepts and Five Best Ways of Charity (Part 2 of 3) August 30, 2015

49:53

Master Tells Jokes and Buddhist Stories: The Five Precepts and Five Best Ways of Charity (Part 2 of 3) August 30, 2015

If you keep these Five Precepts, next life you will be born as human again, with all these, but not having to be born in hell or as vicious animals, of suffering of any kind. Keeping the Five Precepts, you will not go to Heaven. If just Five Precepts alone, then you will not go to Heaven, or a lower Heaven, but at least you’ll be born a human, healthy, rich, and have no problem. Healthy, and having power, position, whatever.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-01-20   3375 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-01-20

Be Thankful for the Hardship of Suffering, Part 1 of 4, Apr. 7, 2012

29:57

Be Thankful for the Hardship of Suffering, Part 1 of 4, Apr. 7, 2012

Sometimes, we think we’re suffering now for no reason. But later on, we look back, and we wish, “Oh, I wish I could have been more thankful for the suffering that I received, because now it makes me more enlightened and a different person. I understand other people’s suffering more. I become more compassionate, more loving, more enduring, more patient. Yes, more humble.” Because we are not in pain, so we can hardly understand. We say we understand, but only intellectually. Only if it really, personally affects us, then we will really understand.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-11-23   5221 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-11-23

ఆల్ బీయింగ్స్ కలిసి ఉంటారు , గౌరవంగా ఉండటం నేర్చుకోండి, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 3

33:05

ఆల్ బీయింగ్స్ కలిసి ఉంటారు , గౌరవంగా ఉండటం నేర్చుకోండి, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 3

In hell, when you are in hell, you can’t even pray. It’s all blocked. Even if the gods hear you, you don’t hear the gods. Even if the gods hear you, they can’t help you. You see what I mean? You have to pay your debt, karmic debt, until you finish, and then they can help you. Therefore, use the time when you are not in hell now. Use the time when you have a human body. Use the time when you have spiritual power, to pray, to meditate, to continue to be in contact with the Godses. Ok? Remember God, remember the Five Holy Names, and remember to meditate. Remember to be good, do good and think good.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-06-29   4096 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-06-29

లైవ్ అప్ టు మానవుల రియల్ స్టాండర్డ్, 7 భాగాలలో 1 వ ది

27:22

లైవ్ అప్ టు మానవుల రియల్ స్టాండర్డ్, 7 భాగాలలో 1 వ ది

Well,the planet is saved, but the people still have to live up to humans’ real standard, in order to preserve a human’s world, according to Heaven’s mandate. If we don’t, then we still have to bear the consequences, or our future children will have to. Thus, you know, as we sow, so shall we reap. Sorry about that. (Master, how long can the planet live now?) Guess! Well, I didn’t want to spoil them, but the planet will exist millions of years more now. Thanks Heaven and thanks God for all this merciful decree.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-26   4774 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-26

Meditation Is Very Important (Part 1 of 4) July 17, 2013

26:14

Meditation Is Very Important (Part 1 of 4) July 17, 2013

Even if I go very high and I have countless spiritual merit points, it has nothing to do with (bad) karma. I can be very high, but if I have you as disciples, or I want to help the world, I still have to take the bad karma of that. The spiritual merit points stay there. Save it. For saving the souls in the future, for any other things. Save the world, save the souls, save the people, but not to save me. It doesn’t work like that. So I have to meditate to earn it, to counter-effect. This is the problem. You think it’s easy. It’s not like that.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-01-22   3588 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-01-22

ఆల్ బీయింగ్స్ కలిసి ఉంటారు , గౌరవంగా ఉండటం నేర్చుకోండి, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 3

31:48

ఆల్ బీయింగ్స్ కలిసి ఉంటారు , గౌరవంగా ఉండటం నేర్చుకోండి, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 3

The water knows everything. The air knows everything. So be careful about what you think, what you say, ok? Or what you write to people because everything knows everything. We are not just covered in this flesh body; we are transparent soul. Your mind is connected with all beings in the whole Universe, so don’t think that nobody knows what you’re doing. Learn to have respect. Even the Earth knows everything. The trees know everything. I told you many times. All should learn to have respect.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-06-28   10735 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-06-28

స్పీడ్ అప్ అవర్ ప్లానెట్స్అ భివృద్ధి మరియు పరిణామం డిజ్ డివైనినిటీ పవర్స్ తో, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 5

25:14

స్పీడ్ అప్ అవర్ ప్లానెట్స్అ భివృద్ధి మరియు పరిణామం డిజ్ డివైనినిటీ పవర్స్ తో, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 5

In the beginning was the Sound ,the Wold. Means the Sound of the melody, the music, the vibration, the energy. But with heavenly ears, the inner ear not the outer ear. The Sound was with God, and the Sound was God. Not just from God. Not just with God. But the Sound “was God.” And everything that was created, was created by this Sound. That’s why the Sound is so powerful. So the Sound is more powerful than the Light even. So that’s something new.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-09-18   3761 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-09-18

Quan Yin Method Is the Whole Entity, Part 1 of 2, May 12, 1992

44:52

Quan Yin Method Is the Whole Entity, Part 1 of 2, May 12, 1992

The best thing that ever happened to us since many thousand million trillion of eons is Quan Yin Method. Hell and death are only for people who don’t know themselves. Otherwise, we never die. We have to know that, and we know through Quan Yin Method. But, practice you must. And faith you must have. Faith is what? Not blind belief, but the higher, the nobler idea of who you are, of what you can do. And how great you truly have been and will be. But the faith that the almighty power is within me , within you. And that can do everything.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-01   4292 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-08-01

ది కార్మిక బాండ్స్ ఆఫ్ లవ్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

33:21

ది కార్మిక బాండ్స్ ఆఫ్ లవ్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

Your progress depends on how much time you want to devote to God and how much time you want to devote to the world. Surprising, huh? If we devote a lot of time for the world, then we get benefits from the world or headaches or problems. If we devote a lot more time to God, then we are nearer to Hirm. So we get whatever we invest in. When we go out of our body and enter into a higher realm, sometimes the time passes very quickly. And we think only two or three minutes, but sometimes an hour or two pass by. And we don’t remember things when we come back also. We don’t remember. Because the brain, sometimes it’s not capable of recording something that is outside of its capacity. The brain mostly can register something in the Astral World, or sometimes the Second World, Intellectual World. But maybe further it’s difficult to understand and to store it, and to record it, and to play back afterward. And sometimes people… like when you went into samadhi, sometimes you don’t feel your body also. Sometimes when people don’t feel their body or they don’t know where they have been, they come back they report it as meditation on emptiness. And that’s where the word of “emptiness” came from in Buddhist samadhi terminology. The reason why we should not repeat the Names to other people is because, you should not leak out things that you’re not having in full. Yeah? Or should not teach the information to people, because you teach with empty essence. You don’t have essence. When you reach enlightenment, you can teach people. That’s all. The teaching of initiation should be backed up by Master power, by spiritual realization. Otherwise, it’s like an empty check. You sign it, but nobody gets money. And sometimes, because of the ego and trying to teach people and leaking out information, you are doing more harm than good.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-07-05   4303 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-07-05

దైవ గ్రేస్ నుండి ఒక లివింగ్ బుద్ధ యొక్క చిత్రం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 4

37:23

దైవ గ్రేస్ నుండి ఒక లివింగ్ బుద్ధ యొక్క చిత్రం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 4

The person who has attained Buddha Nature, their Buddha Nature and our Buddha Nature are connected, so when we remember them, it’s the same as remembering ourselves. But believing in Him/Her means we believe in the all-encompassing Buddha Nature of ourselves, nothing else. The more we believe in the Master, the more we think about Him/Her, the more we are just like Him/Her. We are more and more like Him/Her, then we are united with Him/Her; that means we’re One with our Master. The more we’re alike, the higher we go up. Untill one day, if you keep remembering my teaching and practicing it, remembering me, then my energy will merge with your energy, and then you will become me.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-11-05   3804 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-11-05

టిమ్ క్వో టుస్ శక్తి-పొందుపర్చిన స్టోన్స్ ప్రపంచ శాంతి కోసం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

33:30

టిమ్ క్వో టుస్ శక్తి-పొందుపర్చిన స్టోన్స్ ప్రపంచ శాంతి కోసం, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

“In fact for eons, for peace, for love, for enlightenment of humankind, and for liberation of all beings.” For some hundred years or some thousand years ago, because Tim Qo Tu wanted peace for this world so much; so She embedded some molecules, special in some stones, around the planet. “Your energy forged a love ring around the stones and enabled the Earth to form a protection for the world’s peace.” But embedded the healing power energy into it and this energy will not fade with time. I hate this kind of running and recycling again and again in the circle, and with so much suffering. I really want to finish with all this.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-20   3458 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-20

మాస్టర్ ఎల్లప్పుడూ ఉంది నీతో, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3

38:38

మాస్టర్ ఎల్లప్పుడూ ఉంది నీతో, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3

Actually,it is already arranged. And the burden comes when we think we make a choice. The burden comes when we think we are the doer. The karma comes when we cannot rely on the whole universal great plan. We take the burden upon ourselves, Emerson. The American teacher said,“A great burden falls from our shoulders when we let God run the universe.” Ah,that’s fantastic. One sentence is enough. That’s why I tell you to just relax, let live, let go, and then you will know what’s right, what’s wrong. Then you are one with the universe, the universal great plan.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-24   4098 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-10-24

Meditate as Much as We Can in this Grace Period, Part 1 of 3, #1006, Apr. 6, 2012

41:58

Meditate as Much as We Can in this Grace Period, Part 1 of 3, #1006, Apr. 6, 2012

This world is full of give-and-take people. And enemies, when they come back, it’s not always like husband and wife. It could be also within the family. But the solution is always love and forgive. And don’t blame anybody. Maybe he or she is there to test your strength, to boost your courage more into spiritual practice. So you have more faith in God, you pray more fervently and sincerely. Meditate as much as you can. Meditate anytime. Always remember God and Heaven. Because this period is a period of grace now.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-09-12   3621 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-09-12

“Live a Life of Conscience and Love” - Excerpts from Supreme Master Ching Hai’s Discussions, Part 2 of 2

27:41

“Live a Life of Conscience and Love” - Excerpts from Supreme Master Ching Hai’s Discussions, Part 2 of 2

“You see, there are two laws in the universe, the Law of Love and the Law of Retribution. The Law of Love is all compassion, all forgiving, but we have to turn back to that law, you see, because if we continue to do the things that are violating the Law of Retribution, means ‘as you sow, so shall you reap,’ then we have to reap the bad retribution of it. But if we follow the law of Heaven, you see? Every Master told you already what to do. Do not kill. Do not steal. Do not covet neighbor’s wife or property. Do not tell the untruth. Love thy neighbor. We have to do that. Otherwise, what kind of human are we? Even animals, they don’t go out mass-killing for no reason.” “There was a picture of a cat. She was totally burned blind and scarred all over because she came four times into the fire, burning house, to rescue four of her kittens. And she was burned blind and beyond recognition. But she brought them all out to safety. A cat! A cat is very independent. After she is pregnant, I think she is not helped by any male or father. She raises her children alone. And I have seen many cats in our surroundings sometimes who do all these beautiful things to her children. I saw her bringing food for the children. And I am touched by her devotion. She has done her best to provide nourishment for her children while eating garbage for herself. I saw it with my own eyes. I am only very moved by her love. And this picture is still vivid in my mind every time I think about cats. So I don't know why we human beings treat animals so cruelly, most of us, and think of them as low level beings.” “And that is the reason why we must be vegetarian. Because they are truly noble, they truly possess the human quality and a soul within them, just like ourselves. So I think it's also good when we learn from the animals. Some of the qualities, not that we learn to become an animal. But their good quality we should remember so that we don't feel ashamed to be lower than animal standard, at least. We should rise to the noble position of a saint.” “If we don’t change our hearts, our bad karma (retribution) won’t change and our morality won’t improve. Yes. I want the sentient beings to change their own conscience. If this Earth perishes, there are other planets. If people don’t have a conscience, no matter where they go, they still don’t have it.” “We can only help the Earth and ourselves by persuading people to change their lifestyle and live their life with conscience and love.”
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-06-24   4335 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-06-24

స్పీడ్ అప్ అవర్ ప్లానెట్స్అ భివృద్ధి మరియు పరిణామం డిజ్ డివైనినిటీ పవర్స్ తో, పార్ట్ 5 ఆఫ్ 5

24:09

స్పీడ్ అప్ అవర్ ప్లానెట్స్అ భివృద్ధి మరియు పరిణామం డిజ్ డివైనినిటీ పవర్స్ తో, పార్ట్ 5 ఆఫ్ 5

Master, (Yeah.) You go up to all these high levels when You meditate and on retreats and stuff. How are You able to come back down and concentrate on the physical work that we do? It's just automatic. It's just automatic, because it's my work, my mission, understand? (Yes, Master.) That's what I'm here for. For the disciples, for the world, yeah? I cannot avoid it. Otherwise, too good, just stay up there or go. Go Home. But if I go Home, what's good to anybody.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-09-19   4731 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-09-19

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క హయ్యర్ ప్రాంతాలు జర్నీలు కాస్మోస్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 6

27:13

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై యొక్క హయ్యర్ ప్రాంతాలు జర్నీలు కాస్మోస్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 6

And now that I have discovered so many levels, to visit each one, you have to visit at least one hour in order to be able to absorb all the powerful, benevolent attributes, and then you can re-distribute it into the physical word or in the universe. The physical body is like a tool, in order to distribute this power that is passing down from the soul, from the higher level. The world benefits a lot. Like peace or like the karmic reduction, or the stability. Can’t completely avoid, because of the heavy bad karma of the world, of this world’s people. As long as we keep killing animals and killing each other, the bad karma never can be completely erased.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-09-29   3824 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-09-29

ఎ న్యూ వేగాన్ శకానికి గ్రీటింగ్ హోప్ యొక్క పూర్తి, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

37:20

ఎ న్యూ వేగాన్ శకానికి గ్రీటింగ్ హోప్ యొక్క పూర్తి, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 2

You see many good news nowadays. Even the big, great, grand China has ordered, laboratory meat. I mean no-meat meat instead. You know how many people in China. The Chinese government, the most powerful one! They can tell their people what to do. And their people will listen. More than any other countries on the planet. I have very big faith in Chinese government, in their power, in their influence on their citizens. And if Chinese blaze the trail on vegetarianism, then we will have hope. We have more hope, a lot more hope to save this Earth for our next generation. So that they live in health, happiness, and possibly spirituality.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-07-13   3135 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-07-13
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు