తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 20 ఆఫ్ 354 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
తేదీ : 2018
క్రమీకరించు : తాజా
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

లైవ్ అప్ టు మానవుల రియల్ స్టాండర్డ్, 7 భాగాలలో 5 వ ది

29:39

లైవ్ అప్ టు మానవుల రియల్ స్టాండర్డ్, 7 భాగాలలో 5 వ ది

That's why I said "loving the silent tears," because at that time, you were so desperate to feel a connection with God, to want to see the Master inside you, want to see your real Self, even if people offered you diamonds, you would not care! You would love to just sit there and thinking of the Master inside and crying, and thinking of Master, loving the Master, missing the Master, instead of looking at these worthless stones that they call diamonds.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-31   3658 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-31

లైవ్ అప్ టు మానవుల రియల్ స్టాండర్డ్, 7 భాగాలలో 4 వ ది

36:13

లైవ్ అప్ టు మానవుల రియల్ స్టాండర్డ్, 7 భాగాలలో 4 వ ది

There is a thing called “Divine Connection Line.” That is more thousand, million, billion, trillion, zillions times more powerful than Heaven Gate, Heaven Ways and Spiritual Blessing Lines and Spiritual Blessing Portals. But the Divine Connection Line has different levels, for example, Divine Connection Line from the Third Level, the Fourth Level, the Fifth Level, so depends on which Connection Line to which spiritual level the power.it depends on that. Our world is connected with all Heaven’s world through this Spiritual Connection Line. Even if a Heaven Gate’s not there, the Spiritual Line broken, this Connection Line is not broken, until the whole planet’s broken.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-30   3531 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-30

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డే ప్రతి జరుపుకునేందుకు ఉంది కనికరంలేని మంచితనం, పార్ట్ 6 ఆఫ్ 6

24:59

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డే ప్రతి జరుపుకునేందుకు ఉంది కనికరంలేని మంచితనం, పార్ట్ 6 ఆఫ్ 6

I am so grateful and impressed and forever love and am very, very appreciative of these people, and of the people I have. We just have to make do with what we have. I cannot always do everything I want. Truly, I want to do 10 million times more than what we are doing right now. I want to help people, 10 million times more than what I have do right now. I mean physically, materially, not just talk about spirituality. Spiritually, doing OK, it’s just, I cannot always help and cannot do everything. You see, the human mind is very complicated; they think what they should not think. And then the mind orders the body to do what they should not do.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-29   3597 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-29

లైవ్ అప్ టు మానవుల రియల్ స్టాండర్డ్, 7 భాగాలలో 3 వ ది

29:31

లైవ్ అప్ టు మానవుల రియల్ స్టాండర్డ్, 7 భాగాలలో 3 వ ది

Is an all vegan universe possible? Yes, why not? It takes some time. It’s a chain effect, you see? When our world is good, many other worlds are good. It’s a chain effect. When you are good, people around you see that you are good, and they are affected by it and they become also good. That’s how it works. The first, we take care of ourselves, then the world will become good, and the universe will become better. Whatever you do good, whatever compassionate deeds you do, is always good for you and for the world.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-28   3704 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-28

లైవ్ అప్ టు మానవుల రియల్ స్టాండర్డ్, 7 భాగాలలో 2 వ ది

31:11

లైవ్ అప్ టు మానవుల రియల్ స్టాండర్డ్, 7 భాగాలలో 2 వ ది

Because my level is jumping up. My spiritual merit points multiply zillions of times because of some special events and some special things that I cannot share with you. But because of that, the Master power is more strong, stronger and stronger, and so strong that even it jumps up so fast that I’m so happy, too. Doesn’t matter, as long as it lives longer, doesn’t matter how. Very good. We are lucky. You see, the planet will live so much longer now and will continue longer even more than that.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-27   3468 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-27

లైవ్ అప్ టు మానవుల రియల్ స్టాండర్డ్, 7 భాగాలలో 1 వ ది

27:22

లైవ్ అప్ టు మానవుల రియల్ స్టాండర్డ్, 7 భాగాలలో 1 వ ది

Well,the planet is saved, but the people still have to live up to humans’ real standard, in order to preserve a human’s world, according to Heaven’s mandate. If we don’t, then we still have to bear the consequences, or our future children will have to. Thus, you know, as we sow, so shall we reap. Sorry about that. (Master, how long can the planet live now?) Guess! Well, I didn’t want to spoil them, but the planet will exist millions of years more now. Thanks Heaven and thanks God for all this merciful decree.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-26   4947 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-26

హువాంగ్పో మరియు లింజి, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 4

31:21

హువాంగ్పో మరియు లింజి, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 4

We should keep the precepts strictly. The first precept is no-killing. This precept mustn’t be violated. Breaking that precept will cause you a lot of trouble. Your body won’t feel comfortable, and you’ll get very heavy karma. And it will shorten your life. Some people want us to stay longer. We are not afraid of death, but we live for others, right? All right, apart from a shorter life, bodily discomfort, lots of illness, such as those untreatable diseases, are all from the bad karma of killing. Killing karma is very, very serious. So a person who kills dares to do so because he doesn't know his own karma. Otherwise, he would never dare to do it even if you beg him.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-25   3528 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-25

హువాంగ్పో మరియు లింజి, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 4

31:40

హువాంగ్పో మరియు లింజి, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 4

Since the Three Realms have been created already, we must eliminate them ourselves. But with what? They can only be eliminated by our own consciousness and understanding, with the power of realization and enlightenment. Destroying them doesn’t mean incinerate them or barbecue them with fire. No. It’s just an inner realization that originally, the Three Realms don’t exist and have no attraction. Whether they exist or not doesn’t matter so long as they have no temptation to us. Understand? It’s like sometimes when we were watching television, but our mind was occupied with other things. We were there watching television, but we didn’t know what the programs were all about.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-24   3332 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-24

హువాంగ్పో మరియు లింజి, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 4

34:33

హువాంగ్పో మరియు లింజి, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 4

Sometimes parents, relatives, friends, husband or wife are all only enemies. They drag you down. Otherwise, originally, we didn’t have parents, husband, wife. We have only one parent, and that is God, the Supreme Master, the inner Supreme Master, our own highest power. That is our parent. I’m not asking you to leave your parents, no. Actually, I’ve never asked you to leave your parents or family, have I? I only teach you to let go of the inner attachment, for it’s the inside that’s important.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-23   8081 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-23

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డే ప్రతి జరుపుకునేందుకు ఉంది కనికరంలేని మంచితనం, పార్ట్ 5 ఆఫ్ 6

25:57

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డే ప్రతి జరుపుకునేందుకు ఉంది కనికరంలేని మంచితనం, పార్ట్ 5 ఆఫ్ 6

We are all responsible for anything that happens in the world. Just pray for it and meditate well, and everything will change according to the world’s karma and merit. I imagine all kinds of things I can do, all kinds of suffering I could undergo, so that it would help the world. I want to take care of everyone who are in desperate situations. I want to have a big house, big land, big country that accepts them, bring them all in, and take care, one by one, like that. That’s what I really would be happy to do.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-22   3451 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-22

హువాంగ్పో మరియు లింజి, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 4

27:37

హువాంగ్పో మరియు లింజి, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 4

Do you dare to argue with a king no matter how nice he is to you? No one nest to him dares, no matter who he is. Because they know he’s the king, who has his regal presence and airs. Not to mention a lining Buddha, or a Zen Master. Regardless enlightened or not, if Linji dared to do this to his Master, it means Huangpo had hidden His pride and power completely. He didn’t have any Zen smell.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-21   3534 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-21

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 12

34:18

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 12

“Joy am I and love am I. Joy is mine and love is mine.” We feel just so privileged and honored and so blessed, to hear this Heavenly song. Getting to spend this sweet summer day with You, the Most Divine Universal Muse, we can’t help but feel a little inspired to form our own music band. We would like to dedicate a song to You titled “A Summer Serenade for Beloved Master.” You are the reason. The flowers bloom in all seasons. When we’re together. It is the time we most treasure.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-20   9652 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-20

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 11

33:40

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 11

So it’s becoming more trendy. It is getting more and more interesting now. Nowadays, many television (networks) are reporting more about climate change, about the meat harms, and about the benefits of vegetarian food, vegetable diet. And it’s not only the film and music industries that are getting more vegan. In sports also. The athletes are also going vegan. We should take calcium from the vegetables. Better than the calcium from animals’ milk. We support all these wonderful people, wonderful organizations, that are good for the world and good for the compassionate energy of this planet.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-19   4879 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-19

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 10

28:52

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 10

A lot of people are vegan in Italy. That’s the Italian people. So nice, so patient, so loving! And I haven’t met any Italian who has not been kind to me. You know, just to be reminded that St. Francis of Assisi, he was vegetarian, well known, (Yes, Master.) and he loves animals. Everybody knows that. The whole world knows that. And the Italian people, they love him. Maybe that’s why it’s ingrained in their culture to be kind to animals. And also, if people are kind to animals, they normally are kind also to humans. That’s what is said: If you love animals, you would love humans, too. And I’m happy, I’m happy for the Italian people. Yeah, it’s not about Italy or the Italian people. It’s about the principle of life that they uphold. It’s about loving kindness, ethical treatment of humans and animals. It’s about their culture. It’s about the nice and humane culture that I’m talking about. Every country should be like that, or even more. Sometimes people in a higher position, they are more cautious about telling what they do. Because they think they have a… name to keep. But being vegan is precious. It’s glorious. Should be open to everyone to follow, you know, good example. If you are in a leading position, more so you have to tell when you do good things. Being vegan is compassionate. It’s environmentally friendly, and it’s wise, it’s healthy, it’s an intelligent choice. According to research, any intelligent people are vegetarian or vegan. So just join the club. I don’t know why people are hiding. They should come out and tell that they are vegan. Anyone. Soon!
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-18   4950 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-18

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 9

31:56

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 9

I love Italy. They’re so good to animals. They produce a lot of vegetarian dog food and it’s full of nutrition and good research to make it beautiful. My dogs, when they eat dog food, they eat Italian dog’s food. Vegan. I also like Italy a lot for many different reasons. People are friendly, and if they did something for you and you bring them some gifts, they just accept them so graciously. They never question why. They never doubt your intention. I like the people. Also, the doctors in Italy, they are ethical. They are very superb, and they’re so compassionate, loving, and caring. Very kind, very kind doctors.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-17   4933 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-17

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 8

27:54

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 8

All beings, they are so gracious. And they bless the would to no end. It’s a pity that humans, many humans don’t know it. All animals have their mission, their purpose on this planet. The same with humans. They just don’t realize it, and then they continue to be influenced by the negative environment or negative power and they lost their purpose. So they have to come back again and again to fulfill that. It’s never sure, anything. I don’t remember if any moment are happier than others. But I do have happy moments. I remember I’m the happiest when I give things to people when they need it.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-16   4881 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-16

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డే ప్రతి జరుపుకునేందుకు ఉంది కనికరంలేని మంచితనం, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 6

27:44

సుప్రీం మాస్టర్ చింగ్ హై డే ప్రతి జరుపుకునేందుకు ఉంది కనికరంలేని మంచితనం, పార్ట్ 4 ఆఫ్ 6

But our minds have to be stable, our hearts have to be kind, magnanimous and compassionate towards all beings. The Quan Yin Method will guide us to that level. When we feel that we have a compassionate heart, a noble heart, we want to back to our original Home, and we have a compassionate heart towards all beings, at that time, we reap the success, which is better than in the beginning, when we only heard the(inner Heavenly) Sound and saw the (inner Heavenly) Light. I do have a desire. I desire to help this world, at least, to elevate themselves to a more benevolent consciousness, more enlightened, less suffering, more happiness, more loving, more kindness, more compassion toward each other and toward all other beings.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-15   3433 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-15

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 7

36:50

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 7

By the way,I have checked on it with Heaven. I went to the Archive of the Second World to check out what is written in the Quran, I mean truly written, what is truly from the Prophet. It’s in the chapter of the saying of Muhammad. It says some of the violent sentences. Somebody put it there. It’s not the Prophet, peace be upon Him, who has said something like that. He even had pity on a ram or any animals. He doesn’t… He tells his cousin not to eat meat and all that, and He meditates only and He only take care of His people. How would he ever say such a thing like that?
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-14   4712 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-14

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 6

29:58

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 6

That's why I told you, beware of what you desire. Beware of what you want.You will have it at the end, sooner or later. Even if it takes eons, you will get it. Because how can God not give you what you want? No matter what, Hes gives. It's up to you to want God or you want just anything else. Because you will have it. That's why I told you, beware. Be noble. Think noble. Want only God.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-13   4714 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-13

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 5

27:13

బి నోబుల్, థింక్ నోబుల్మ రియు దేవుని మాత్రమే కోరుకొండి,12 వ భాగము 5

I’m not absent anywhere. Also the reason why the gods and goddesses want to come down to see a Master is because it’s also a rare phenomenon that any Master came to any planet. So beware of what you want and make sure you want only God, only the noble things, or else it will also come to you. So if everybody just wants God, just wants to liberate the soul, just wants to go back to Heaven, to the highest possible Heaven, then the Shadow Universe will stop producing new Shadow Worlds. And Ihôs Kư, completely egoless, completely desireless, completely blissful, completely happy, completely indestructible, completely blessing.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-12   4800 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2018-12-12
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు