తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
శోధన
వర్గం
1 - 20 ఆఫ్ 65 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం : మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
తేదీ : 2017
క్రమీకరించు : పురాతన
ఉపశీర్షికలు : అన్ని

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3

38:51

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 1 ఆఫ్ 3

If the people learn, have been taught in school since a young age, how important it is to search for the kingdom of God, your great Self, Heaven, then they will grow up in that direction. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. If the children learn all moral standards, compassion since childhood then they grow up, they will be a very better person, better citizen, more intelligent and more helpful, constructive to the society, and more environmentally protective.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-22   2904 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-22

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 3

46:56

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 2 ఆఫ్ 3

If the people learn, have been taught in school since a young age, how important it is to search for the kingdom of God, your great Self, Heaven, then they will grow up in that direction. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. If the children learn all moral standards, compassion since childhood then they grow up, they will be a very better person, better citizen, more intelligent and more helpful, constructive to the society, and more environmentally protective.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-24   2130 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-24

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 3

44:51

యొక్క భవిష్యదృష్టి మాస్టర్ పీటర్ డ్యూనోవ్, పార్ట్ 3 ఆఫ్ 3

If the people learn, have been taught in school since a young age, how important it is to search for the kingdom of God, your great Self, Heaven, then they will grow up in that direction. Seek you first the kingdom of God and all the things shall be added unto you. If the children learn all moral standards, compassion since childhood then they grow up, they will be a very better person, better citizen, more intelligent and more helpful, constructive to the society, and more environmentally protective.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-25   2070 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-25

A Donkey Lesson: Use Every Second to Meditate (Part 1) Aug 1, 2013

37:03

A Donkey Lesson: Use Every Second to Meditate (Part 1) Aug 1, 2013

All animals can teach us some things. For example, donkeys we should learn their qualities. They utilize their time. They know how to manage their time. When it’s time for them to work, they work. When there is time to rest, they rest immediately. Otherwise they may not have the time later. We should also need to utilize every second to meditate, remembering our own true Self.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-26   2227 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-26

A Donkey Lesson: Use Every Second to Meditate (Part 2) Aug 1, 2013

1:06:24

A Donkey Lesson: Use Every Second to Meditate (Part 2) Aug 1, 2013

All animals can teach us some things. For example, donkeys we should learn their qualities. They utilize their time. They know how to manage their time. When it’s time for them to work, they work. When there is time to rest, they rest immediately. Otherwise they may not have the time later. We should also need to utilize every second to meditate, remembering our own true Self.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-27   2098 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-27

Learning from Animals’ Noble Qualities (Part 1 of 2) Mar. 10, 2017

38:58

Learning from Animals’ Noble Qualities (Part 1 of 2) Mar. 10, 2017

Even though these are human emotions, they were very sincere and pure, they were very, very precious. It’s just like the way animal friends love you. And when they die, you feel like you’re being cut with a knife. It’s an unthinkable, depressed feeling. Many people love animals very deeply, because they keep sending you a kind of love. When you feel upset, they know it and they would come to comfort you.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-28   1946 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-28

Learning from Animals’ Noble Qualities (Part 2 of 2) Mar. 10, 2017

37:50

Learning from Animals’ Noble Qualities (Part 2 of 2) Mar. 10, 2017

This love is different from that love. This love is different from unconditional devotion. Sometimes when we love someone, it’s because that person benefits us. That’s too easy. People love one another because it’s mutually beneficial. But when circumstances change, will this love still exist? That is a different issue. Animals can die for us. Don’t say that they don’t understand. When circumstances arise, you’ll know that they understand, and they have sympathy and deep love.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-29   2222 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-29

The Merits of Sincere Offerings to the Buddha (Part 1 of 2) July 28, 2015

31:33

The Merits of Sincere Offerings to the Buddha (Part 1 of 2) July 28, 2015

When Buddha was alive, he just went around to let people make offerings to him so that the people, whoever sincerely made offering to him would have immeasurable merit, and attain enlightenment in the future life, or in this life. It’s not how much they offered, but their sincerity and respect for the Buddha.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-30   2964 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-30

The Merits of Sincere Offerings to the Buddha (Part 2 of 2) July 28, 2015

37:55

The Merits of Sincere Offerings to the Buddha (Part 2 of 2) July 28, 2015

When Buddha was alive, he just went around to let people make offerings to him so that the people, whoever sincerely made offering to him would have immeasurable merit, and attain enlightenment in the future life, or in this life. It’s not how much they offered, but their sincerity and respect for the Buddha.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-31   2789 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-10-31

Take Eco-Action to Protect Our Planet (Part 1 of 2) August 1, 2015

1:04:06

Take Eco-Action to Protect Our Planet (Part 1 of 2) August 1, 2015

We live in a community; the world is a community. We save whatever possible, so that everyone else also may have a little chance to use something. Not because we could afford it, then we just go berserk and using anything and throwing anything and wasting everything. It’s not like that.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-03   6710 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-03

Take Eco-Action to Protect Our Planet (Part 2 of 2) August 1, 2015

55:09

Take Eco-Action to Protect Our Planet (Part 2 of 2) August 1, 2015

We live in a community; the world is a community. We save whatever possible, so that everyone else also may have a little chance to use something. Not because we could afford it, then we just go berserk and using anything and throwing anything and wasting everything. It’s not like that.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-04   2773 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-04

Our Real Job Is Meditation (P1 of 2) August 8, 2013

33:21

Our Real Job Is Meditation (P1 of 2) August 8, 2013

(I have had many experiences of communicating with you inside since I started spiritual practice. I’d like to know if this inner connection will accompany the disciple until he or she is fully enlightened? Or once the relationship between the Master and disciple is established, will we have this inner connection with you forever?) You all have the connection with me, but some cannot receive the message. Their levels are too low to receive it, and they complain that Master is not powerful. However, if these people write down their questions clearly, they will receive answers immediately. You have to be quiet to receive the message.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-05   3738 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-05

Our Real Job Is Meditation (P2 of 2) August 8, 2013

42:03

Our Real Job Is Meditation (P2 of 2) August 8, 2013

If you have a job or to do anything for the world, you must meditate more, at least four hours, five hours, six hours. So if you cannot do that, then you’ll be in trouble. So meditation is more important than anything else for you and for the world. So if you can do your job and meditate at the same time, it’s good. And vegetarian shop or anything are just only jobs also, but this is a job that benefits the world. So don’t think just vegetarian house and give people to eat vegan, that’s enough. It’s not like that. Your real job is meditation, at all times, anywhere.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-06   7856 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-06

Concentrate Only on God and Enlightenment (Part 1 of 2) July 5, 2013

1:07:15

Concentrate Only on God and Enlightenment (Part 1 of 2) July 5, 2013

Concentrate only on God, enlightenment, deeper level of consciousness and happiness. Because the deeper you go, the more you are happy, the more enlightened, and the more intelligent, the more blissful. And then you can deal with all kinds of problems - if any problem. Otherwise, we just concentrate on problems. Then we are right at the problem level, and we could never see it better from above. Then, not only you cannot solve this problem, you delay your own spiritual progress and deny yourself of spiritual power.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-07   5011 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-07

Concentrate Only on God and Enlightenment (Part 2 of 2) July 5, 2013

1:02:02

Concentrate Only on God and Enlightenment (Part 2 of 2) July 5, 2013

Concentrate only on God, enlightenment, deeper level of consciousness and happiness. Because the deeper you go, the more you are happy, the more enlightened, and the more intelligent, the more blissful. And then you can deal with all kinds of problems - if any problem. Otherwise, we just concentrate on problems. Then we are right at the problem level, and we could never see it better from above. Then, not only you cannot solve this problem, you delay your own spiritual progress and deny yourself of spiritual power.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-08   5924 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-08

Stay in Constant Contact with the Inner Master Power October 19, 2016

42:57

Stay in Constant Contact with the Inner Master Power October 19, 2016

Just meditate more. Communicate with the inner Master power at all times. Don’t pay attention to the outside physical things, because the Master power is always with you. Sometimes the Moon and stars are covered, depending on the season. But the Master power is with you 24/7. We depend on that power because it’s the power of our True Self. It’s not the power we borrow from others. Shakyamuni Buddha has the Buddha power, and we do, too. It’s our original Self. It’s best to rely on this power.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-09   6032 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-09

Great News from Heaven: Galactic Control Totally Smashed October 1, 2017

56:41

Great News from Heaven: Galactic Control Totally Smashed October 1, 2017

I’ll tell you the good news. Those powerful gods in the realms that are somewhat beyond Ihôs Kư, those godses have already smashed all the mechanisms that have been controlling our world. That’s what they did. All of them! Because I’m tired already, and I don’t want to put up with anymore abuse. I said, “OK, I don’t care whatever bad karma or blessings I receive. Just destroy all the controlling mechanisms. Also, from now on, if there’re any bad guys, send them elsewhere; send them back to where they belong.” So, then I asked … I was afraid that I didn’t understand, or that they didn’t understand, so I asked, “Then, what did you do?” They said, “Smashed all the machines.” Yeah. And also, “Took care of all the bad.” Yeah, something like that, meaning they had smashed all the machines that are invisible to us. Only they can do that. All the magical powers in the Astral world up to the Fifth Level and beyond can’t do that. So, it’s very important that you don’t just applaud, but also help me thank the gods in the realms beyond Ihôs Kư, OK? Of course the effect won’t be instant. It takes at least two months before you can feel the effect. By then you’ll have smoother meditation, OK? (Yeah.) The enlightened ones will become more enlightened and more clear-thinking. The unenlightened ones will slowly wake up and will understand. People will become more moral. Some people will wake up quickly, and some will be slower. But people won’t be so strictly controlled and oppressed to the degree that they don’t know why they’re doing bad things, or that they’re unable to escape from this world. It’s because the world has been surrounded by control on all sides, and people couldn’t get out.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-10   4068 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-10

Gratitude Toward the Whole Universe (Part 1 of 4) August 15-16, 2011

57:25

Gratitude Toward the Whole Universe (Part 1 of 4) August 15-16, 2011

Everything we do here, everything we have here, it should be a reminding of our gratitude toward the whole universe, for all the comfort, for all the creations that bless us, help us, sacrifice for us every day. Even whatever we do, we never do enough to repay all this. So just pray that we practice enough so that we can share some of the spiritual merit to these creations around us.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-11   5886 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-11

Gratitude Toward the Whole Universe (Part 2 of 4) August 15-16, 2012

45:29

Gratitude Toward the Whole Universe (Part 2 of 4) August 15-16, 2012

Everything we do here, everything we have here, it should be a reminding of our gratitude toward the whole universe, for all the comfort, for all the creations that bless us, help us, sacrifice for us every day. Even whatever we do, we never do enough to repay all this. So just pray that we practice enough so that we can share some of the spiritual merit to these creations around us.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-12   3927 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-12

Gratitude Toward the Whole Universe (Part 3 of 4) August 15-16, 2013

47:47

Gratitude Toward the Whole Universe (Part 3 of 4) August 15-16, 2013

Everything we do here, everything we have here, it should be a reminding of our gratitude toward the whole universe, for all the comfort, for all the creations that bless us, help us, sacrifice for us every day. Even whatever we do, we never do enough to repay all this. So just pray that we practice enough so that we can share some of the spiritual merit to these creations around us.
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-13   3724 అభిప్రాయాలు
మాస్టర్ మరియు శిష్యుల మధ్య
2017-11-13
పేజ్ కు వెళ్ళు
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు