తేదీ ద్వారా శోధించండి
నుండి
కు
1 - 20 ఆఫ్ 61 ఫలితాలు
ఎంపిక
వర్గం :
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
ఉపశీర్షికలు :

యానిమల్ హీరోస్: లవ్ బియాండ్ జాతులు

00:17:21

యానిమల్ హీరోస్: లవ్ బియాండ్ జాతులు

దక్షిణ భారతీయ నగరం ప్రజలు గమనించారు ఒక మకాక్ కోతి కొద్దిగా విచ్చలవిడిగా ఉన్నకుక్కపిల్ల ను సంరక్షించుచున్నది. ఆమె తల్లిలా నటించింది, స్నేహపూర్వక ముగా లేని కుక్కలు మరియు అతని కోటు నుండి ఈగలు మరియు ధూళిని తొలగిం చి అతనిని రక్షిం చుచున్నది ..
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-27   1255 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-27

గాడిదలు : మాహా తెలివైనవిమరియు కల్పనాశక్తి గాల సహాయకులు

00:13:47

గాడిదలు : మాహా తెలివైనవిమరియు కల్పనాశక్తి గాల సహాయకులు

అన్ని ఇతర పెద్ద శాకాహారుల మాదిరిగా, ఆవులు, గుర్రాలు, మరియు జింక, గాడిదలను కలుపుకొని, నిలబడి ఉన్నప్పుడు నిద్రపోతాయి. వారు దీన్ని ఎలా చేయగలరు పడకుండా? సరళంగా చెప్పాలంటే, అది వారి వల్లనే ప్రత్యేక మద్దతు యంత్రము ల యొక్క ఏర్పాటు.
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-25   568 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-25

Chipmunks - Enjoyers of Solitude

00:16:03

Chipmunks - Enjoyers of Solitude

We chipmunks are the smallest members of the squirrel family and are known for our burrowing habits and love of nuts. We are identified by our pudgy cheeks, bushy tails, and white and black stripes that run down our backs. We can come in various shades of brown, yellow, and gray fur. Chipmunks like to be alone and we normally ignore one another and are only seen in pairs during the mating season i
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-17   326 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-17

It’s Time to Acknowledge the Rights of Animals, Part 2 of 2

00:15:41

It’s Time to Acknowledge the Rights of Animals, Part 2 of 2

Surge is a UK-based group, Surge's noble goal is a new era in which all animals are free from suffering, oppression, and violence. Surge's team focuses on promoting plant-based living as this is the path to bring all animals peace. With these combined efforts, in September 2018, London Fashion Week became 100% fur-free! Another well-known organization which promotes veganism and the banishment of
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-13   360 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-13

It’s Time to Acknowledge the Rights of Animals, Part 1 of 2

00:14:32

It’s Time to Acknowledge the Rights of Animals, Part 1 of 2

Do you know that December 10th is our day, International Animal Rights Day? In 1998, the organization Uncaged launched, on the same date as Human Rights Day, the first-ever International Animal Rights Day. Uncaged was founded in 1993, by Angela Roberts and Lynn Williamson and is now known as the Centre for Animals and Social Justice (CASJ). which acts as a voice for animals by carrying out pioneer
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-10   514 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-10

Save Our Precious Animals: Wildlife Conservation Day

00:17:17

Save Our Precious Animals: Wildlife Conservation Day

“December 4, 2012, will be the first-ever Wildlife Conservation Day. Our goal is to inform more people about this global conservation crisis. Attacks on elephants and rhinos are multiplying at an alarming rate. Species around the globe, such as tigers in Asia, are endangered. By some estimates, the black market for wildlife trafficking is rivaled in size only by the illegal arms and drug trade. Th
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-04   381 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-12-04

Celebrate Thanksgiving by Giving Thanks for Life

00:13:20

Celebrate Thanksgiving by Giving Thanks for Life

Thanksgiving Day is an annual national holiday in the United States and Canada. According to the People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), more than 46 million turkeys are killed annually for Thanksgiving. Can you believe that in the 21st century, some human beings are so insensitive to suffering and brutality? There are so many plant-based food options you can explore for your celebrati
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-28   602 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-28

Animal Heroes: Selflessly Assisting with Pure Hearts

00:13:33

Animal Heroes: Selflessly Assisting with Pure Hearts

I’m sure you have heard numerous stories of how people have demonstrated great courage and compassion in saving thee lives of others. We animals can also feel the pain and needs of those around us, be it animal or human, and will try and help in any way possible. Here are some tales of brave animals in our world! Sally the tabby cat in Melbourne, Australia, and her human companion Craig Jeeves, na
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-22   1338 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-22

First Aid for Canines, Part 2 of 2

00:17:46

First Aid for Canines, Part 2 of 2

Today, we are going to learn about other common issues, such as lessening the pain of a swollen paw, taking care of a heatstroke case, dealing with broken bones, and stopping external bleeding. A swollen paw may not be a serious or dangerous issue, but it could make us feel uncomfortable as it’s a very sensitive body part for us. The strong sun rays could cause heatstroke in any dog. So how do you
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-15   288 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-15

The Unique and Fascinating Axolotls

00:15:36

The Unique and Fascinating Axolotls

Even though we axolotls are actually salamanders, some people somehow got into the habit of calling us the "Mexican walking fish." We have a distinct appearance with a wide head, lidless eyes, and a long, tapered tail, as well as four limbs with tiny digits at the ends. The six feathery branches on our head - our most noticeable feature - are external gills for respiration. Probably our most fasci
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-01   575 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-11-01

Celebrating Altruistic Animals on Supreme Master Ching Hai Day

00:18:52

Celebrating Altruistic Animals on Supreme Master Ching Hai Day

It’s a good thing to celebrate. The Ching Hai Day is not only my day. It’s your day. It’s everyone’s day. “Ching Hai” is actually not just my name. It’s a name given, and it symbolizes the Pure Ocean of Love. That is in your heart, in everyone’s heart, in all beings’ hearts. And you can see that through some of our animal shows. You can see how animals, they treat humans with utmost love, devotion
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-25   383 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-25

Amazing Transparent Animals!

00:15:53

Amazing Transparent Animals!

There are many other transparent animals in the ocean including the sea salp, glass sponge, transparent sea cucumber, ghost shrimp, glass squid, glass octopus, transparent-headed barreleye fish, juvenile surgeonfish, sea angel, sea walnut, and more. Research shows that these majestic beings play an important role in removing the greenhouse gas carbon dioxide from the atmosphere. Scientists found o
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-21   407 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-21

Dumbo Octopuses: Intelligent Lovelies of the Deep

00:16:36

Dumbo Octopuses: Intelligent Lovelies of the Deep

Speaking of flying, that brings me to the cute nickname you all have given my kind. While our scientific genus name is grimpoteuthis, the nickname we have most popularly come to be known as is the “Dumbo octopus.” That name is based on the fictional character “Dumbo” from the 1941 animated Disney film of the same name. Humans should consider us octopuses as royalty as well, for we too have blue bl
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-09   401 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-09

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 2 of 2

00:12:54

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 2 of 2

Animals bless humans invisibly and physically. Assistance dogs selflessly aid the disabled with their keen hearing, superb sense of smell, and ability to detect danger. They also protect and guide people whose vision is impaired. When they return to the surface to breathe, the cetaceans may release waste matter containing much nitrogen and iron into the water. These elements, with the addition of
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-04   410 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-04

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 1 of 2

00:14:27

The Wonderful Earth Inhabitants, Part 1 of 2

One of the reasons October 2nd was specifically selected as “World Farm Animals Day” is that it coincides with the birthday of one of the modern era’s greatest practitioners of nonviolence, Mahatma Gandhi - the “Father of India.” Gandhi once said, “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated,” and, “I hold that the more helpless a creature, the
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-02   403 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-10-02

Harvey the Hero Dog

00:10:56

Harvey the Hero Dog

I called out, "Who's there? Do you need any help?" by barking at the drain, and pulled on the leash to let my walker know I wanted to get closer. She was surprised at my peculiar behavior but kindly followed me anyway. When we looked through the drain cover, we indeed saw a kitten trapped underneath. Because I was the one who discovered the trapped felines, everyone started calling me "Harvey the
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-30   375 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-30

Dr. Radica Raj: Combining Eastern and Western Veterinary Medicine, Part 2 of 2(INT)

00:13:29

Dr. Radica Raj: Combining Eastern and Western Veterinary Medicine, Part 2 of 2(INT)

So, conventional medicine has its uses, but to treat chronic ailments and give them a quality of life, that’s why it’s called integrative because I combine my conventional experience with my alternative treatments and that’s called integrating the two. The laser is also great for skin infections, really bad skin infections, arthritis, and pain, pain anywhere. Dr. Raj’s website states: “Like plants
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-27   722 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-27

Dr. Radica Raj: Combining Eastern and Western Veterinary Medicine, Part 1 of 2 (INT)

00:14:42

Dr. Radica Raj: Combining Eastern and Western Veterinary Medicine, Part 1 of 2 (INT)

In today’s program, we have the honor to share with you Dr. Raj’s knowledge on improving and restoring companion animal health by tapping into both conventional and alternative veterinary treatments. The anatomy and physiology of dogs is surprisingly similar to humans, and in fact, dogs and cats respond really well to integrative medicine, that is the use of Chinese herbs, acupuncture. I use my la
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-20   267 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-20

The Moon’s Fascinating Effects on the Animals

00:10:43

The Moon’s Fascinating Effects on the Animals

Some theorists have proposed that the moon is one of the external cues that adjust the circadian rhythms within all living things. Throughout a 24-hour cycle, these rhythms can cause physical, mental, and behavioral variations. It’s logical that the moon affects us animals because in many cases our senses are more developed than humans, plus we don’t have a lot of thoughts getting in the way of ou
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-13   387 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-13

Joy Fromental: Soul to Soul Communication with Animals, Part 3 of 3 (INT)

00:13:17

Joy Fromental: Soul to Soul Communication with Animals, Part 3 of 3 (INT)

In this concluding episode, Joy discusses her inner conversations with the animals regarding the direction of humanity and our planet. I also communicated with orcas confined in a dolphinarium. And the message he wanted me to convey is that the planet was in full transformation, that the energies were very strong, and that there were people who have become increasingly sick because it is a cleansi
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-06   1249 అభిప్రాయాలు
యానిమల్ వరల్డ్: మా సహ నివాసులు
2019-09-06
<1234>Go to page
అప్ప్
QR కోడ్ను స్కాన్ చేయండి లేదా డౌన్లోడ్ చేయడానికి సరైన ఫోన్ సిస్టమ్ను ఎంచుకోండి
ఐఫోన్
ఆండ్రోయిడ్
ఉపశీర్షికలు